na g haalde 700 kinderen per dag ROTTERDAM nu nog 10% zomerkorting Brielse Maas lieeft er weer aven Foto-expositie Weeshuis werd zeer groot succes wereld merken boogaard Minder verkeerslichten op rotonde Koemarkt i g| AAN «sfc Tweede week was veel minder druk Zelfs Van Minnen verrast tr Fietsers extra goed opletten „Handhaving S.V." plaatselijk comité FORTEX Burgerlijke stand I -I; SHELL BIEDT MEER! wasautomaten centrifuges op f Een uitgezochte kollektie van 395.- tot 1975.-. Kom voor uw bont beslist even kijken bij ...net even anders Kaïnpbcheerder zendt diefje naar huis Kaartverkoop voor Taptoe Delft *«iif waae QB&B&tear en dagelijks (Van een on2er verslaggevers) SCHIEDAM Nu het Jeugd- festijn 1966 voorbij is, kan de ba lans ervan worden opgemaakt. Vrijdag was het de laatste dag, met de finale van de rolschaats- wedstrijden en het optreden van een jeugdige amateur goochelaar. Het kinderfeest was een experi ment, waarvan men de resultatén nog moest afwachten, maar het is thans toch wel gebleken, dat een dergelijke zinvolle vakantie besteding reden v$n bestaan heeft in Schiedam. Record Veel activiteiten bij de KNMTP Maar in ieder geval heeft een bezoek van gemiddeld zevenhon derd kinderen per dag aan de ver wachtingen beantwoord. Het voordeel van de tweede week was, dat de kinderen rustiger konden spelen dan bij de drukte van de week in juli. Nieuwe mode in olie? Inderdaad, want met Shell's nieuwste olie (Shell Super motorolie) in het carter van uw wagen bent u immers uw tijd ver vooruit. Nu één olie (10W 401) want voor alie rij-sttjlen, voor alle rij-omstandigheden, voor alle tem peraturen en voor aile typen auto's is Shell Super motorolie de modernste smering en bescherming. Motorslijtage wordt drastisch beperkt en de prestaties worden verhoogdl Shell Super motorolie - voor smering in veelvoud! Waardering Metselaar kreeg steen hoofd nu beduidend goedkoper MODERNE MAN FORTEX GEKLEED! Fortei ftBsfi*86R de modems mu, die west wat hij wil, Fortex herenkleding verkrijgbaar tij Alleen spitsuren H BONT (Van onze correspondent - HOEK VAN HOLLAND De beheer der van het kampeerterrein te Hoek van Holland heeft een tienjarige jongen naar buis gestuurd. Hij werd in zijn kraag gevat toen hij bezig was op dat moment eee onbewoonde' caravan open te breken. De politie heeft een hartig woordje met de jongen gesproken, maar op de camping mag hij niet meer terugkomen. SSM, de Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij. is haar contract voor in koop en transport van kolen voor het Ante. rikaanse leger in Duitsland kwijt. By de laatste inschrijving in Frankfurt is een combinatie van Duitse bedrijven met een lager bedrag gekomen dan de SSM- De SSM iiad bet nieuwe contract op ongeveer 83 miljoen gulden gesehal. De Duitse com binatie, waarin ook Krupp, Stinncs en Hanie! deelnemen, is daar kennelijk bene den gebleven. De SSM heeft sedert 1958 de overslag van de kolenluding in de Rotter- damse liaven verzorgd. Ook de doorvoer naar Duitsland nam zij voor liaar rekening. Vorig jaar beliep deze doorvoer 1,3 mil joen ton. Het contract van vorig jaar was berekend op rond honderd miljoen gulden. PR zullen alsnog extra voorzieningen gc- troffen moeten worden aan bet nieuwe concertgebouw De Doelen om het aan te passen aan de eisen, die het congresseren stelt. De kosten worden geraamd op bijna 1,3 miljoen gulden. Vrij grote bedragen zijn nodig voor de aanschaf van vertaai- installaltes 310.090) en meubilair voor conferenties, grote, lunches en diners if 275,000). De rest van het bedrag gaat op aart voorzieningen aan het meubilair in de concertzalen, tolkencnhines, filmschermen, communicatiesystemen en lichtinstallaties. Het krediet van 1,3 miljoen gulden zal worden toegevoegd aan dc ruim 29 miljoen gulden, die de bouw van Dc Doelen heeft gekost. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de traditionele Taptoe Delft kunnen ook dit jaar weer de Schiedamse liefhebbers hun kaartjes kopen bij het WV-kantoor in de Planta ge. De taptoe wordt gehouden in de peri ode van donderdag 25 augustus tot en met zaterdag 3 september, behalve op zondag 28 augustus. Er zullen weer vele attractieve nummers te zien zijn, o.a. het fietsende muziekkorps van de artillerie. De prijzen der plaatsen zijn acht, zes, vijf Vier en drie gulden. Taptoe Delft begint 21.00 uur en is afgelopen om onge veer 22.30 uur. De plaatsen kunnen telefo nisch worden besteld onder nr. 266000. (Van een onzer verslaggevers) ROZENBURG De Brielse Maas heeft er officieel weer een jachthaven bij. Officieus was het watersportcentrum „De Witte Raat' ai. enige tijd in ge bruik. Zaterdag, bij een hitte van 34 graden C, heeft mevrouw mr. Chr. A. do Ruyter-De Zeeuw, voorzitter van het recreatieschap, officieel de jachtha ven geopend. Daar "deze nieuwe accommodatie niet over land bereikbaar is (zij ligt op de land tong tussen het Hartelkanaal en de Brielse Maas) moesten de genodigden met speciale boten worden gebracht. On der supervisie van het schap is de jacht haven tot stand gekomen. Het bijbehoren de terrein heeft een waterfront van 800 meter en een diepte van 100 meter. Men kan er 140 boten bergen. Het beheer is in handen der watersportvereniging .JJautica", vroeger „De Witte Raaf'. Er is ook een caravanterrein, waar 30 wa gens kunnen staan. Gelijk met de offi ciële opening werd het drijvende benzi nestation in gebruik genomen, dat in de haven ligt. Mevrouw De Rttyter verricht te de officiële handeling met het stukva ren van een met balonnen versierd lint, dat tussen de havenhoofden was gespan nen. Op dat moment begonnen alle sire nes te loeien. Het gezelschap, waarin wethouder R. Langerak van 'Rotterdam, burgemeester J. G. Aschoff van Rozenburg en burge meester J. G. Bosch van Zwartewaa! en watersportpionier J. Deurloo, ging toen terug naar de nood-cantine. Mevrouw De De DuitschQ Keizer naar hei Ooste lijk front, Berlijn, 15 Augustus» Offi cieels) De Keizer heeft zich weer naar liet Oostelijk front begeven. Tegen het •eind van zyn verblijf aan bet Westelijk hont heeft bij ook de legergroep van den Kroonprins bezocht en in tegen woordigheid van den opperbevelhebber verscheiden trompend eel en achter het ge vechtsfront geschouwd. De Koning van Engeland in Frankrijk, bonden, 15 Augustus. De Koning beeft een week in Frankrijk vertoefd. Z. M. is aan het front geweest waar de troepen hem met groote geestdrift hebben be boet. De Koning heeft den Koning der Bel gen, President Poincaré en Joffre ont moet. Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28. uitsluitend redactiezaken, tel 263854 <b.g.g. 010 - 115588 en 01898 - 6618). Agentschap: 3. V. Gogh, Dr. Zamen- hofstr. 139, tel. 162400. Klachten bezorging: Agentschap zie bo ten, dag. van 18.30-19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264656, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg 207, tel. 267674. Ruyter hield een korte toespraak. Zij noemde de nieuwe jachthaven ,.en stuk eigendom van Rijnmond". Hier zien wij een demonstratie der goede samenwer king tussen de WSV „Nautica" en het recreatieschap. De heer J. Oord, voorzitter van „Nauti ca", gaf een overzicht van het werk dat werd verzet voordat -de jachthaven tot stand kon komen. Zijn dank ging in het bijzonder uit naar de heer Deurloo, eige naar der jachthaven „De Witte Raaf' in Zwartewaal, die ook voor het nieuwe centrum de nodige pioniersarbeid ver richtte. Hij wees nog op de moeilijke verbindingen, een probleem dat nog zal duren tot dat de bruggen over Brielse Maas en Hartelkanaal gereed zijn. Aangezien de tijd van voorbereiding te kort was, kon men niet alle plannen verwezenlijken. Misschien was dit juist- goed, want overdaad ineens schaadt meestal. Het Schiedamse Jeugdfestijn moet In de volgende jaren geleidelijk kannen uitgroeien met steeds meer acti viteiten. Er was trouwens voor de kinderen genoeg te beleven. Al was er dan nog geen plantentuin en geen. poppenhoek, om van een zetterij met dagkrant nog maar te zrwijgen. Het volgend jaar kun nen de jeugdige bezoekers wellicht ook een weekkaart krijgen, natuurlijk met een bepaalde reductie. Op maandag 18 juli, de eerste dag, hield de jeugd een ware stormloop op het zo juist geopende Jeugdfestijn in de sporthal Margriet. Op een na (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De leden van de afde ling Schiedam van de Koninklijke Neder landse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde zullen zaterdag 3 september een excursie naar het bloemencorso in Aalsmeer maken. Op veler verzoek tal men het deze keer zonder lunch doen. zodat de kosten slechts ongeveer ƒ5.50 per persoon zullen bedragen. Na het bloe mencorso gaat men naar Den Haag 'en Scheveningen, waar het Westbroekpark en het Zurderpark worden bezichtigd'en misschien ook de Blindentuin. Men kan zich voor deze excursie toi uiterlijk 20 augustus opgeven bij mej. C. Niemantsverdriet, Lange Kerkstraat of bij het secretariaat. St. Iriduinaplem .4, De autobus vertrekt om 8 uur van het St Liduinaplein en Broersvest. De betaling van de reiskosten kan in de autobus geschieden. Op woensdag 7 september houdt dc K.N.M..P. in het gebouw Irene een le denvergadering, waarvan de agenda luidt: Opening, notulen, verslag secre- mevr. Van Klink heeft bedankt. De he ren H. v. d. Gaag en G. de Kooter zijn aftredend. Het bestuur heeft als kandida ten aangezocht de heren C. Kemper, J. Overzet en W. de Koning. De namen van tegenkandidaten kan men voor of tijdens de vergadering indienen. Na de pauze zal de heer De Bruin, opzichter van de ge meentelijke bloemisterij, een causerie over kamerplanten houden, waarbij er gelegenheid zal zijn om vragen te stel len. Donderdagavond 29 september zal in het gebouw Irene een lezing zijn met dia's van de heer J. Verdouw uit Bode graven over bloembollen in huis en tuin. waren het duizend kinderen, die tot grote verbazing van de organisatoren binnenstroomden. Dit recordaantal heeft het jeugdfeest nadien niet meer gehaald. Toch kwamen er gedurende de eerste week (van 1822 juli) ongeveer 970 kinderen per dag. In de tweede week (van 812 augustus) waren dat er plusminus 425, dus nog niet dehelft. De organisatoren, de heren Cor Bol- mer en G. Rens hebben ongetwijfeld wel gegist naar de oorzaken van dit grote verschil in opkomst, maar ze heb ben er waarschijnlijk toch geen duide lijk antwoord op kunnen vinden. Vele tegenwerkende faktoren zullen onge twijfeld hebben medegespeeld. „Het is mogelijk, dat men het volgende jaar nog meer de grote trom zal moeten roeren." Fabrieksnieuw met de volle garantie en echte korting. AEGtumo D „545r-korting10Qfo 7(30,,®° AEGturnomat 2Q99r»l<orting15Qfo 930.76 AEGlavomat "Belic!i*13987»korting15("54D I 103,30 MIEL.E403 COMB.iS^kortinglS^Mj 1058.2S IVÏ IE L E 75 Wcsm, -43iê* korting 361.25 ZANUSSITH5 -9§9cri<orring 15°A» 814.3° ZANUSSI2S5 Otwavkorting 1S°A> 933,3° CA NDYSA51 JW8t- korfing 15<M> 848.3° CANDY SA 5 10S8-korting 15<%» 933.3° A EG'2j kg. S25 .-Ufc-kortïng 15% 125.80 AEG 2j kg. SD2S 4907—kortingISQAo 165.7= AEG 3j kg. S035 £95rt korting 15 «Ito 199.75 AEG 4è kg-5045 5ó5r='korting20<%> 212.- MIELE WZ243 9t4r=korting 20°/o 171.2° PHII_IPS3kg. 5947» korting 20°A> 191.2° 'AMCOjkj. 494-korting 20°/O 1H.2° Schisdsmseweg tl Vlaardingen - tél 1018 98 37 41 15 lijnen) Ook i.i Winkcrcentrirx"Van Hbgenddrpiaan 33- tel.!0IB9B) 43 96 i— Speciaalzaak voor stijlvolle sfeerverlichting i I Korte Hoogstraat 15'-'tel. 37 14—J (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De fototentoonstel ling „Toen onze grootouders Kinderen wa ren" die gedurende drie weken In het voormalig weeshuis werd gehouden en zaterdag eindigde heeft 4344 bezoekers getrokken, 3529 volwassenen en 815 kin deren. Zaterdag was de topdag in het bezoek, niet minder dan 438 bezoekers kwamen ondanks het warme weer de foto's over het Vlaardingse verleden bekijken. Wel een bewijs dat de tentoonstelling een behoorlijke populariteit heeft genoten. Een dergelijk groot aantal bezoekers voor een tentoonstelling is in Vlaardin- gen iets bijzonders. De samensteller van de expositie, de heer H. K. van Minnen was wel optimistisch anders was hij niet aan een dergelijke zaak begonnen maar een zo grote toeloop had zelfs hij niet verwacht. Er kwamen dagbezoeken voor van 300 tot 400 mensen. Heel vaak ontstond een gezellige conversatie tussen de bezoe kers. Velen vonden op de foto's vrien den, verwanten, bekenden of zichzelf te rug. De waardering voor de expositie was eveneens buitengwoon groot; „Het kost dertig cent maar het gaf dertig gulden genieten" was de reactie van een der bezoekers. Deze opmerking geeft wel zo ongeveer de indruk weer van het gros van'het bezoek. De indruk bestaat wel dat veler ogen zijn opengegaan voor de betekenis van het bewaren van foto's van gebeurtenis- sen.portretten en andere herinneringen. Men miste bij de foto's nog wel eens wat aanduidingen gevraagd. Bij herha ling werd dan ook gevraagd om meer informatie. Tijdens de tentoonstelling werden verscheidene foto's en voorwerpen geschonken voor de historische vereni ging waarvan de oprichting binnenkort is te verwachten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Stichting tot hand having van de - Statenvertaling, die is voortgekomen uit het „voorlopig comité tot behoud van de Statenvertaling", wordt ia Schiedam vertegenwoordigd dóór het Plaatselijk Comité tot handha ving van de' Statenvertaling, waarvan de heer L. H. Knipscheer voorzitter is. Om de doelstellingen van de stichting in bredere kringen bekend te maken houdt hetgenoèmde comité op dinsdag 23 augustus om 20.00 uur in de grote zaal van gebouw Irene een vergadering, waar ds. S. -de Jong te Houten zal spreker,. Vervolgens is 'er een tweede vergadering op donderdag 25 augustus om 20 uur eveneens in 'Irene, waar ds. P. J. Dorsman te Staphorst het woord zal voe- en. Zoals eerder gemeld geeft de Stichting onder de naam „Standvastig" een con tactorgaan uit. waarvan het eerste num mer deze maand is verschenen. Het blad wordt gratis verspreid en zal onregelma tig verschijnen, namelijk steeds wanneer er een actuele aanleiding voor is. Er wordt gedacht aan ongeveer drie maal per jaar. Het plaatselijk Comité is evenals de stichting interkerkelijk. Het wil de uitga ven van de Stichting verspreiden en bij eenkomsten als bovenvermeld beleggen. Het correspondentie-adres van het co mité is bij de heer L. Knipscheer, Haven- dijk 202 A. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse ver keerspolitie is thans overgegaan tot de invoering van wat meer vrijheid ten aanzien van de verkeerslichten in de nabijheid van de rotonde op de Koe markt. Deze nieuwe gang van zaken is mogelijk door de geringe verkeersfre- quentie in deze omgeving, buiten de spitsuren. Het is nog slechts een proef neming, die evenwel alle kans van sla gen heeft. De verkeerslichten op de Rotter- damsedijk aan de kant van de Hema en die aan de overzijde, eveneens op de Rotterdamsedijk, maar nu richting Rotterdam en de lichten voor de Passa ge zijn op het ogenblik op non-actief gesteld. VLAARD1NGEN Bij het ophijsen van een kruiwagen met stenen op een in aanbouw zijnd gebouw aan de Energie weg kreeg maandagmiddag de 23-jarige metselaar J. de R. een steen op zijn hoofd. De man is met een hoofdwond door de GGD naar het Holyziekenhuis gebracht. Een eerste keus Filmdrukstof.. waarvoor U royaal bij de vijf gulden per meter zoudt betalen, morgen voor nog géén drie gulden. Misschien vraagt U zich af, of er iets mee is... en U overtuigt zich natuurlijk het beste door zélf te komen kijken. Een magnifieke overgordijn- stof, fütndruk, in drie moderne kleurstellingen, éérste keus - voor hen, die een stijlvoi en modern gordijn zoeken. K!t«4l v nlljjtf ik kUlH fc«(«r! Korte Hoogstraat 11a TeL 6151, Vlaardingen De lichten zijn alleen ingesteld tij dens de spitsuren, namelijk van 79 uur, van 12 tot 14 uur en van 16 tot 13 uur. De knipperlichten zijn in werking gesteld van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur. Bij deze nieuwe regeling mag echter een ernstige waarschuwing aan het adres van de fietsers niet ontbreken: Bij het linksaf slaan in de richting van de Broersvest zullen zij geen duidelijke aanwijzingen meer zien en moeten zij daarom extra goed opletten. SCHIEDAM Geboren: Jolande d v N Loch en F Verheij: Albert VI zv G van der Haar en .J. H Elzinga; Cornells M zv G van der Haar en J H Elzinga; Joyce dv G J E M Nefkens en H J M Vermeulen: Karen dv C van Wijngaarden en G Krikke: Monique V dv G Verbeek en L A de Brouwer: Edwin A zv J Tuasela en D C M Troost: Hendrik C zv P A Baarimans en J Anema: Helena M dv J Loch en M J Soeters; Cornells F J zv J C. de Roo en.N A Daraen, Elisabeth K A dv H de Jong en G de Vries. Overleden: A Braber 73; M P van Oosten 67 echtgen v Hoogwerf: L Koppenaal "6 echtgen vn Van Loghem: A B Verhoef 81 eebtsen vn Hinten: S P Timmermans 80: M G E Schuurmans 70: N van den Brink 87. VISSERIJBERICHT VLAARDINGEN VLAARDINGEN, 16 aug. Vanmorgen waren geer, schepen binnen. Morgen komt de tlrsinus. VL 1, aan de afslag. De prijzen welke vanmorgen hier betaald werden zijn als volgt: maatjesharing klein 82—S 106. volle en -maatjes 91101. steurharing 64 en gezouten makreel 48—51. alles per kantje. Morgen begint de verkoop van deze eerste keus filmdrukstof- fen, 120 cm breed, in 3 moderne kleurstellingen, per meter voor Géért tef. of schrift. 6wC. TK HEB het wel gezegd: de 1 mensen die later met vakantie gaan krijgen het beste weer! Na al de nattigheid die ons zo royaal was toebedeeld mag hef ook best. Ik denk dat de mensen die nu met vakantie zijn het mooie weer o.ok werkelijk verdiend hebben. Ik leef van harte met hen mee en al is mijn eigen vakantie dan ook voor bij, ik kan ook wérkend van de zon genieten. Voor mij mag het hoge drukgebied nog een poosje blijven. U merkt, ik lever vandaag weer mijn wekelijkse vakantiestukje en ik ga u vanavond 'de groeten over brengen van alle mensen die mij in de loop van de vorige- week een kaart hebben gestuurd. Deze keer eerst maar de buitenlanders: De fa milie W. T. Herweijer zat in Vian- den in Luxemburg en stuurde een kaart van het „chateau". De familie Den Otter is op (familie?)-bezoelc bij B. Pegels in Kingsville in de Canadese staat Ontario. Zij zonden een kaart van de Rijndam het mooie schip van de Holland Ameri ka Lijn, waarmee de familie een vakantietrip maakt. Niet gek! Heet goed weer is het ook in Tirol, waar meneer en mevrouw C. en K. Pieter man uit „de laan van de vogel die tikt" te Vlaardingen met vakantie zijn. Ik kreeg van hen een mooie kaart uit Kirchberg. Hartelijk dank voor uw waarderende woorden, me vrouw Pieterman. a- T ANG niet iedereen krijgt na tuurlijk de kans op een buiten landse reis, maar met een brokje', fantasie kom je ten slotte ook een eind. Zo zat het Jongenstehuis „Zon- nehoek" (van de Honingerdijk in Rotterdam) vorige week in het va kantiecentrum „De Jutberg" in Laag-Soeren. Ik dénk dat het een van de leiders was die mij schreef over hun kampplan om een reis door de wereld te maken. De jon gens van Zonnehoek zijn elke dag in een ander land. Toen ze mij de kaart stuurden waren ze in Canada en daags tevoren hadden ze Chinee*; gegeten. Ik hoop dat het hun lekkef heeft gesmaakt. De laatste weken zijn er namelijk bosjes mensen die, van China gegeten en gedronken' hebben. Vee! plezier, jongens van De Zonnehoek! Vier prachtige Hollandse (in dit geval Friese) landschappen op één kleurenkaart kreeg ik van meneer of mevrouw M. van den Akker uit Maasland. De kaart,kwam uit Oude- mirdum. Van de familie Trouwborst kreeg ik een Markelose boerenbrui loft. Op de foto zijn de boeren met handgeklap bezig een bruidskoe te verhandelen. Ja, ja in Markelo komt er heel wat voor kijken voor een jongen en een meisje bruidegom en bruid worden! Tenslotte ontving Ut nog een kaart van de Pauluskerk n Baarn van de familie Van de Pal Aan de buitenkant vind ik deze P. tu- luskerk mooier dan „de onze" in Rotterdam. Maar smaken verschil len natuurlijk. Ja, en dan ontving ik ook nog een geboortekaartje. Dat hoort natuur lijk niet bij de vakantiekaarten, maar omdat het zo duidelijk aan mij was geadresseerd wil ik het toch maar bij wijze van uitzonde ring vermelden. We gaan daar na tuurlijk geen gewoonte van maken, dat begrijpt u wel. Het kaartje is afkomstig van de familie W. van Bokkem uit Rhoon, die verblijd werd met eer, zoon Nico Pieter Ernst. Meneer Van Bokkem is onze Rhoonse correspondent, vandaar dat ik een uitzondering maak voor deze vermelding. Hartelijk gefeliciteerd, familie Van Bokkem! VEILING WESTERLEE DE LIER, 15 aug. Aardapp 1928, 3500 kg: poters 1213; andijvie 65—68, 150: dub belbenen 7035. 90: snijbonen 95115, 360: alicante 185—220. 400; gold champion 265290. 150: komk AA 2023„ extra 7400 st; A 17—20, I 55.000 st; B 1415, binn. 6000 st; D 12; kr 17—19. net mei. 6 65—125, 8 60—85. 10: 15—65. 12.000 stuks. 12: 4045; ananasmei. 6 - 85—11. 8 65—05, 10 55—75, 2500 st. 12: 45—50.: sutkermel 6: 115—145, 370 st. 8: 105—120, 10 90, 12 60: ogenmel 6: 160, 1500 4. 8: 120—125. 10: 90—110, 12: «0—70, 15:-45; paprika 412. 8.000 st; pepers 110—195, 20 kg; peterselie 7, 120 bos; postelein 838; 120 kg: perziken 827, 96 st; rabarber Tl)21. 100 kg: selderij 6, 240 bos; spinazie 31—45. 1100 kg; spitskool 3239 620 kg; sla "1 2525',i. 12.000 kg: bloemkool 6 68—73. 7500 s t,8 4056. 10 35—37, 12 26. 15 21; toma ten AE 390450, 4889 bakjes. CE 355390. 1087, A 365135. 12.210. B 335 -375. 5633. C 345—395, 2898. CC 265—280. 468: export 27185, binn 3200. totaal 30385: uien kg 30, 100 kg: Chinese kool 37-38, 80 kg. SCHIEDAM Adjunct-inspecteur .van gemeentepolitie P. C M. Maliepaard is met ingang van 1 augustus 1966 bevorderd tot inspecteur. VS- *-A'\

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1