Sportweek bij Schiedam -HvH 75 jaar Bruggen krijgen heel wat te verwerken ZWIJNDRECHT Schiedamse bihliothekeii ontwikkelen zich gunstig fris inde mond i mr JAHS In 1891 feest om nieuw Vlaardings station Treinreis werd nog als een gezien Kethel krijgt eigen fiUrudj 1 mm Hl Aantal loopt inwoners terug Klopjacht in Hoogstraat HERENHUIS met c v. CKC Spirit naar nieuw terrein 25 c FORTEX Burgerlijke stand 1* DE R OT' [E r da alm e r_ Pagina 3 2 A WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1966 (Yan een onzer verslaggevers) SCHIEDAM/VLAARDINGEN .Vandaag is het precies vijfen zeventig jaar geleden dat de spoorlijn SchiedamHoek van Holland in gebruik werd geno men. Op 17 augustus 1961 stopte de eerste trein uit Schiedam op een splinternieuw station in Vlaardingen. Een periode van wachten en onderhandelen was daarmee definitief voorbij. Nieuwe remwerkpalen voor Appelmarkbrug Luxe.... Gebouwen Als het nieuwe station klaar is zal er waarschijnlijk niet- zo uit bundig worden gefeest als 75 jaar terug. Maar hopelijk krijgt- het wel een aanzien dat past bij de nu 75-jarige reputatie van de spoor lijn. Het nieuwe Schiedamse sta tion laat zien dat dit kan. TE KOOP AANGEBODEN aan de Burg. Jansenlaan (vlak bij winkelcentrum, bushalte, station enz.) Voogt en Mast wonnen jubileum-damstrijd Gebouwen m Een frisse en aangename adem maakt u aantrekkelijk. Doublemint helpt mond en adem fris te houden, want Doublemint is fris en zuiver van smaak. Doublemint is ge maakt van speciaal geselecteerde ingrediënten en de smaak is dubbel gezuiverd. Daarom is Doublemint dubbel goed. Neem mee plezier voor twee en merk zelf hoe goed Doublemint u doet. iJon Hogend nip, i. :i j l-4;i Van Ilogimi oriilnnn til lij Hj.g.y. til 118580 eii ml Mi toiff MODERNE MAN FQRTEX GEKLEED Fcrtei teelt een geheel e ie moderne man, die we Fortei herenkleding Korte Hoogstraat 11a - Tel. 6151 VLAARDINGEN VLAARpiNCiti!N Naar hel zich laat aanzien zal de lieer A. P, Wcttfla (ie vierde inan worden in het nieuwe college van bür- gejttepKters én wetntiiltléi-s, thi! lil |!pji|e|iiju<t: Ia in t wurmm De jieer.Wëetla. tbekbmsug a.r.- J|iJ van de PCÖ-raactsfraelië zoli aar.-nee opvolger worsen van clë ëér A. Meerman. VLAARDINGEN In verband met v„ tachtigjarige bestaan van de CJV ilpfde en Vrede" zullen in de week van ;,_^6 augustus In de avonduren dl- snortevenementen worden georga- Serd Dé:, ltele' Vlaardingse jeugd van 'jaar kan aan deze sportwedstrij- Afiti jnccdoéH. Ód maandag 22 augustus start de sporl- :X met een wandèlinars over tien kito- mlter Bij volbrengen van deze mars vrïiat'inen een" medaille. Dinsdag zijn er Setiekwcdstrijden in het sportpark „Do Viifsluizen": 100 meter- lopen.; yersprin- 't hoogspringen en kogelstoten. Daar naast zijner zwemwedstrijden, school ga 50 meter. Woensdagavond..24 augustus worden W jp vijvers voor het Holyziekenhuis spec- ™mlaire roeiwëdstrijden gehouden. Als wen zullen fungeren oude teilen drij vend ochouden door autobanden; de voortbeweging, moet met twee plankjes ?enonderdag is er een wielerwedstrijd om het Kolpabad. Jongens van twaalf en 'ertien moeten zeven rondjes rijden ou dere jongens tien rondjes. Meisjes mogen ook meedoen. Vrijdag 26 augustus is er prijsudrei- ün" Waar dat zal gebeuren is nog niet bekend Waarschijnlijk zal vooraf 'een voetbalwedstrijd worden gespeeld tus sen eer. politie-elftal en een team van Liefde-en Vrede." „D.e Pijpers"' en De 'jonge -Pijpers" -zuilen voor dg 'mu ziek zorgen," zowel- bij de wandelmars als ia de pauze van de voetbalwedstrijd. Inschrijvingen kunnen gebeuren in Obadja in de Gallenburgstraat. 15 cn 16 iusustus tussen 19.00 en 23.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt een gulden per avond. Iedereen mag zoveel avonden meedoen als hij of zij wil. Adressen waar men nadere injichtin- ten kan krijgen zijn: Jae. 'van Heemskerkstraat 18. Chopinstraat 21a, Eroektveg 77 en Dahliastraat 19. Zij die in de avonduren verhinderd zijn kunnen zich ook opgeven bij L. Kroos, Jae. van Heemskerkstraat 13. mej. M. Boerdam, Jac. van def Windstraat 18. lel. 2872. H. Pendoorn. Chopinstraat 21a en L. Ver meer, Broekweg 77,- tel. 6969. VLAARDINGEN De groei van Vlaardingen is er nu wel helemaal uit. In de maand juli zakte het inwoneraan tal met negentien personen tot 74.230 Het aantal geboorten bedroeg 114 en er overleden 26 personen. Het verlies zat in het grote aantal mensen dat Vlaardingen verwisselde voor een andere plaats. Eenenzestig ge zinnen vertrokken, in totaal gingen er 296 personen weg. Daar stonden maar 41 binnenkomend^ gezinnen met totaai 189 personen tegenover. In juli werden 35 huwelijken gesloten. m Al jaren was er gesproken over opne ming van Vlaardingen In het spoorweg net. Een lijn Rotterdam-Hoek van Hol land werd van groot belang geacht. Zo zelfs dat de regering geen concessies wil de geven aan bestaande spoorwegmaat schappijen omdat men van mening was dat deze belangrijke lijn door de staat moest worden aangelegd. Toen de regering in juli 1875 een wetsontwerp indiende voor de aanleg van staatsspoorwegen werd de iijn Rot terdam-Hoek van Holland helemaal niet genoemd. De verbazing van de Kamer, maar ook van de betrokken gemeenten was groot. Er werden protesten geuit en in oktober van hetzelfde jaar kwam het voorstel weer ter tafel, nu met de lijn Rotterdam-Den Hoek erin opgenomen. Het duurde echter nog tot 1891 voor het station er was en voor de eerste trein reed. De vreugde in Vlaardingen overtrof die dag de blijdschap van 1875 nog vele malen. Overal werd gevlagd en de bevol king maakte er een compleet feest van. De stad telde toen nog geen tiende van de bevolking van vandaag. Het aantal vervoerde reizigers was dat eerste jaar dan ook nog niet zo groot. De trein werd door veel mensen meer als een luxe dan als een economische noodzakelijkheid ge zien. Vandaag is dat heel wat veranderd. Momenteel reizen meer dan een miljoen reizigers van uit Vlaardingen naar de andere plaatsen aan* de driekwart eeuw oude spoorlijn. De eerste jaren moest men het nog met een enkel spoor doen, maar al gauw bleek dat dit onvoldoende was. Reeds in 1901 werd e reen dubbel spoor aange legd. Het materieel van de Spoorwegen mak te een zeer grote ontwikkeling door. Aanvankelijk reed men met kleine stoomlocomotieven. Die werden-allengs groter en sterker. Ook dé rijtuigen wer den steeds comfortabeler. Het stoomi'.jdperk ligt nu al weer een hele tijd achter ons. De verbindingen worden onderhouden met snelle elec- trische treinstellen. Niemand besteed nog veel aandacht aan de trein, het is een gewone zaak geworden. Het enige dat opvalt zijn de stationsge bouwen die in de loop der tijden nog al eens gewijzigd zijn. Begonnen werd met een fraai gebouw dat de westrand van de stad beheerste. Een aantal verbouwingen in de loop der jaren maakte het station minder op vallend en vandaag is het zo dat men bijna niet meer merkt dat er een station is. Al jaren is men over een nieuw ge bouw bezig. Het is nu zover dat het plaatskaarten- kantoor is afgebroken. Een nieuw kan toor zal er moeten komen, maar wanneer dat klaar zal zijn is nog niet bekend. Voorlopig doet men het in Vlaardingen met een houten noodgebouw. De stations restauratie werd echter een jaar gele den al in een nieuw en modern jasje gestoken. 70 zag in 1891 het nieuwe Vlaardingse staïion er uit. Men kon toen ir> ieder geval spreken van een stationsge bouwAf '~-cn!ang bestaat er eigenlijk t nog maar een (Van een onzer verslagge vers) VLAARDINGEN De Hoogstraat leek dinsdagavond even het terrein te worden van een spectaculaire klopjacht- Omstreeks negen uur versche nen drie politieauto's. Een aan tal agenten omsingelde een blok huizen en al gauw stonden tien tallen mensen te kijken naar dit niet dagelijks gebeuren. Omstanders wisten te vertel len dat er een man gezien was op het dak van de juwelierszaak van de heer J. J. H. Frederiks. Dit bleek de waarheid. De poli tie stelde de juwelier op de hoog te, maar die wist van. de prins geen kwaad. De man, vp. het dak was een .kennis van de familie. Frederiks dïê daar een reparatie verrichtte. De blokkade kon worden opge heven en even later was het op de Hoogstraat weer net zo stil als tevoren. VLAARDINGEN Op de Parallelweg werd dinsdagmiddag de 17-jarige wiel- rijdster M. V., die recht de weg overstak en niet op het verkeer lette," aangereden door een bromfietser. Beiden vielen. De wielrijdster liep een gekneusde enkel op en moest naar het Holyziekenhuis worden gebracht. De bromfietser, de 41-jarige J. E.. kwam er met enige ontvellingen af. VEILING WESTEKLEE DE LIER, 16 augustus Aardappelen 23—27. I2Ó0 kg; Andijvie 5S82, 550; Dubbele Champion 225270, 150; Frankenthaler 220; Kom AA 24—24: A 22—25, I 30000: B 13—22, 9500 stuks; C 18—21: D 15: Net Mei 6 55—115. 8 35110, 10 7330. 12 50, Ananas mei 6 100—130, 8 70—1C0, 10 70—SU, 12 SC—65; Ogen- meioen 8 120, 10 105—115, 12 75—80, 15 50—55, Spruiten AI'80. Dl 90. 75 kg; Bospeen 301), 280 bos; Paprika 5—17 W00 stuks: Pepers 170 9 kg; Postelein 4652. 300: Perziken 230, 850 stuks; Selderij -9, 420 bos; Spinazie 5158. 150; Sla 3 20—25iï. 4300 krop; Bloem kool 6 64—05, 3' ,46—51; 50C0 stuks: 10 35: Tomaten AE 41^-630, - AI385—555, 34720 bak jes Export; BI 370—5, 5300 Binn.; Cl 370—460, 400.20 totaal. AI 285—350; Uien 41, 110 kg. en flinke tuin en schuur. Indeling: vestibule, gang. woonkamer 7,26 x 3,70 m., royale keuken, toilet, 3 slaapkamers,'ruime douche en ■zolder. Spoedig met 'vrije vestiging te aanvaarden. 52.000,— k.k. MAKELAAR MARTIN, Zwijndrecht. Tel. 01850-28848. (Van een medewerker) VLAARDINGEN In groep 2 van dé jubileumwedstrijden, georganiseerd dooi de Vlaardingse Damvereniging VDV is Voogt als eerste geëindigd dank zij een overwinning op Lansbergen, die hem ge ruime tijd bedreigde en thans op de twee de plaats eindigde. Van Woerden versloeg Vermeulen na een partij met wisselende kansen en bereikte daardoor de derde plaats. In groep 3 is de strijd ook eindelijk ge streden. De nek-aan-nek race tussen Mast en Poot bleef gelijk op gaan en doordat beide rivalen gisteravond tegen elkaar gelijkspeelden, behield Mast het ene punt voorsprong, hetgeen voldoende was voor de eerste plaats. Tien andere VDV-ers speelden een sneldamcompetitie waarbij het tempo wel bijzonder hoog lag. namelijk slechts 10 minuten per partij. Er werd echter zeer geanimeerd gespeeld al bracht een en ander de nodige hilariteit teweeg om dat soms een tiental zetten binnen even zoveel seconden moesten worden gedaan. Wel was het jammer dat dit toernooi nogal luidruchtig werd verspeeld tot on genoegen van de andere leden, die daar door uit hun concentratie geraakten. Biel toonde zich de beste sneldammer door met 15 punten ongeslagen als num mer één te eindigen. Daarna volgden Lansbergen en Niestadt met ieder 12 punten, Van den Kerkhof! met 11 pun ten, Achterberg, Korver en Verburg al len met 9 punten, Tamboer met 7 pun ten, Vos met 6 punten, terwijl Lucassen jr. van alle partijen wellicht het meeste opstak doordat hij geen enkel winstpunt scoorde. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De korfbalvereni ging Spirit hoopt met ingang van de maand oktober het nieuwe korfbalter rein aan de Geert Grotclaan in gebruik te nemen. Spirit zal dan als enige zater dagvereniging in deze wijk de korfbal sport gaan beoefenen en wel met vijf twaalftallen. De heer T. de Bruijn. wethouder van sportzaken h'-acht dezer dagen een be zoek aan di nieuwe complex, vergezeld van enkele i Jen van het Sportbureau en de VBLO. alsmede' een aantal bestuurs leden van Spirit. Dc heer De Bruijn deed de toezegging, dat Spirit eind september zal kunnen beschikken over het nieuwe terrein alsmede over het clubgebouw. Uiteraard zijn de Spirit-leden bijzon der ingenomen met dit heuglijke nieuws want het clubgebouw in het Oranjepark heeft de laatste tijd nogal veel te lijden gehad, vanwege de parkrovers" die het gebouw veranderden in een ontoonbaar krot. Het Spirit-programma voor zaterdag a s. luidt: Spirit 2Dijkvogels 1, 14.30 uur, Oranjepark: SVN 1—Spirit 3, 17 uur, Naaldwijk: Spirit ADijkvogels A, 14 uur. Oranjepark en Spirit BDijkvogels B, 15 uur. Oranjepark. VLAARDINGEN De twee Engelse zeelieden, de 27-jarige J. D. W. en de 22-jarige T. W„ die in de nacht van zaterdag op zondag een 20-jarige militair in het water van de Oude Haven hebben gegooid, zullen voor de officier van justi tie te Rotterdam worden geleid. (Van een onzer verslaggevers! SCHIEDAM Overal heb ik rust ge zocht en ik heb ze slechts gevonden in een hoekje met een boekje, asdus Tho mas a Kempis, de auteur van het beken de boekje „De Navolging van Christus". Hij stierf in 1471. Dat is dus vijf eeuwen geleden. Sedertdien is het heel wat druk ker en roezemoeziger in de wereld ge worden. Daarom is het gelukkig, dat nog vele mensen van lezen houden. Ook in Schiedam, dat overigens op cultureel ge bied zich niet van zijn beste kant laat zien maar lezen doen de Schiedammers toch wel, al kon het beter. De cijfers in het jaarverslag over 1965 van de Gemeentelijke Openbare Biblio theek tonen dit laatste duidelijk aan: De bibliotheek leende in 1965 in totaal 382.650 (v.j. 352.940)boeken uit, waarvan 120.917 (v.j. 118.978) romans, 103.660 (v.j. 101.719) studieboeken en 120.354 (loÖ4.12iu jeugdboeken. Het aantal op de scholen uitgeleende boeken bedroeg 37.719 (v.j. 25.823). Uit het bovenstaande blijkt een niet onaanzienlijke toename van hel aantal uitleningen van romans aan volwassenen eh een Dijzonder sterke toename van het aantal uitgeleende jeugdboeken. Ook in de filialen, maar vooral in het nieuwe jeugdfiliaal in de oostelijke wijk, name lijk 16.469 boeken in 1965 en 9.099 boeken in 1964, Hieruit blijkt ondermeer, dat de Centrale Schoolbibliotheekdienst het ge bruik, dat van de jeugdfilialen wordt gemaakt, niet doet verminderen, maar juist sterk stimuleert. Van het totaal uitgeleende romans yva- ren er 108.372 in het Nederlands of in 'het Nederlands vertaald. Van de moderne ta len werd. er het meest in het Engels (57 procent» -gelezen, in het Duits 22 pet. in het Frans 16.5 en in het Spaans of Itali aans 4,5 procent. Het totale boekenbezit van de biblio theek bedroeg -aan het einde van het verslagjaar 84.794 (v.j. 78.602) boekem, waarvan 18.998 (v.j. 17.603) romans 36.56a (v.j. 35-297) studieboeken 11.491) tv.j. 11.133) jeugdverhalen, 6.933 (v.j. 6.757) jeugdstudieooeken. De lotale toename van boeken bedroeg 6.192 boeken. Nadat op 1 OAtober de samenwerking tussen de filialen van -de beide Schie damse Openbare Bibliotheken (de ge meentelijke .'en dè rooms katholieke) tol stand was gekomen, was de voornaamste zorg in 1965 betere huisvesting van deze filialen te verkrijgen, om de ge meenschappelijke dienstverlening aan de wijkbewoners meer te kunnen effectue ren. Daarnaast vroeg de verdere uitbouw eh gedeeltelijk ook de nieuwe opzet van de dienst aan afzonderlijke groe pen lezers in bejaarden- en ziekenhui- zen de aandacht. Ten slotte was uitbrei ding van de Centrale Schoolbiblio theekdienst noodzakelijk. Deze laatste afdeling van de biblio theek blijft uitstekend voldoen en kon zodanig worden uitgebreid, dat de 4e. 5e en 6e klassen van alle scholen voor l.o. thans een volledig klassebibliotheekje be zitten, waarvan gemaakt. druk gebruik wordt VLAARDINGEN De. N.V. Hollanclsche Astbest Mij v/h Van der Linden en Veldhuis te Rotterdam heeft rijksgoedkeuring gekre gen voor de bouw van een fabriekscomplex in de Vergulde Hand-polder. De N.V. Gebr. Passchier te Rotterdam kreeg rijksgoedkeu ring voor de bouw van een bedrijfspand ten behoeve van „De Groothandel in levensmid delen". Het pand, met bovenwoning wordt gezet aan-de Produktiestraat. VLAARDINGEN De Stichting Prins Mauritsgroep heeft een bouwvergunning ger- kegen voor het oprichten van een groepshuis op het terrein van het padvin derscentrum a«in de Broekweg. Het bestuur van de Raiffeisenbank kreeg een vergunning voor de verbouwing van het bestaande bank gebouw aan de KetheUveg. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM-Het grote aantal brug gen in Schiedam geeft Gemeentewerken (ia, de achttiende eeuw'sprak men van *Stadsfabriek'f) heel wat werk. Naast het normale onderhoud van de mechanische en-elektrische, installaties van alle brug gen en sluizen, werden in 196.5 aan ten 'minste 'elf bruggen en sluizen andere, meer-omvattende werkzaamheden ver richt. betrof dit de Appelmarktbrug, waar in verband met bagger werk de fun- Klachten bezorging: Vlaardingen: li- -Verhey, Wagnersti-aat 24b, tel. 3345, maan dag. t/m vrijdag 1819.30, zaterdag 17.30—19 uur. Vlaardingen: Brand 4444: GGD 2451. APOTHEEK eh fb ij. Tü tutu up? e 6639). - Agentschap: j. nnJMlhttit 13tl, tel. (0241)11. Kmclllcii bezorging! Agentschap zie !>u- veh, dag. van i8.3b-19.3t). Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264656, alarm brandweer 9I" ahjm fl.rl, en. Cl 2(1921!b J llipli; Vltti' 'Wjttl fe t liij -n,!|t-|! tiiiini V. Gogh, Dr, Znnirn- 26:1123, 'datie onder de brug werd beschermd door het aanbrengen van een zware ijze ren balk tussen twee remmingweekpalen. Zoals bekend staat de Appelma"ktbrug op de Monumentenlijst. "De Rolbrug over de Schip werd in 1965 enkele malen aangevaren. Eeji Zwa re baggerbak van Van der Tak's ber gingsbedrijf veroorzaakte verleden jaar wel de zwaarste aanvaring. De ravage was niet mis. Een remmingpaal werd vermeid, het gehele brugdek opzij geschoven en eveneens vernield. Hier door werden de looprails verwrongen en tevens braken een hoofdas en een lager- blok. Ook de leuningen en - de schrep- vaartseinun werden zwaar beschadigd. Door de reparaties was het verkeer lien dagen gestremd. Kort daarna reed een betonmorje! de brug op. voordat deze iWós vrijgege ven. Dc brug school ban het lii*tlhppi« en opnieuw was alle' rtjvei'Keer gestremd. De Branclorsbi'ug (annex parkeergara - eveneeps bi-ei- de pchie. wuarmep ui li Uil Mil' btlii'viis gemaakt, kwam tn !S gei béu.!- i'. i 'aéi'ot i n villi de Wilhelm nahaven, illiilvlü; bel opMItell bfc- (t'.üit het ntvoeioli van de ij 1965 kostte clë gemeente Schiedam 1.230.501). Het werk was aan besteed en aan de laagste inschrijver, het ammemlilgKbeili-lir tl.. H"HH' N.V., té Zwoljt', gdgund- Kl«*dt ftltijd a«n kl»m b<t»r! 9 Op veler verzoek heeft het bestuur van „De Thuishaven" besloten, een sportieve middag voor de jeugd te organiseren in de vorm van een wandelpuzzeltocht. De tocht gaat vooraf aan de hervatting van het win- t«rclubwerk Wat de <tocht zelf betreft zat het accent meer worden gelegd op het puzzelen dan op het wandelen. Het ligt namelijk in de bedoeling om de jeugd al wandelend allerlei vragen te laten beant woorden. HOEK VAN HOLLAND Alle bezitters van een schaatspaspoort die dit paspoort willen verlengen dienen dit voor I september in te leveren bij de secntaris van d IJs club Hoek van Holland, Jac Alewljnse, Pres. Wierdsmastraat 49, tel 2974. SCHIEDAM Geboren: Peter z.v. J. H. Brugman en G. B. Ruijs, Petra K. P. d.v, P. A. J van der Hee en P. C W, Kramer gezegd Freher, Mirjam dv F. A Krabben dam en J. Kootje, Johannes H. T. z.v. T. L. J. Schrijver en M. P. Weevers. Overleden: D, Murman, 79 wed. Wiegel, N. van „de Merwe, 84. VLAARDINGEN Geboren: Antonette Josefine Maria. d.v. H. G. Diks en P. J. M. van der Blezen, van Baerlestraat 157. Jeroen z.v. C. J. D. Schepers en M.. N.N. Roolker, Hugo de Vriesstraat 32, Hans z.v. G. Thijs en J. Tijink, Sam Esmeijerstraat 53, Maria Geertruida, d.v. G. A. Noordhoek en A. de Man, Van der Werffstraat 170, Overleden: Margaretha Maria van Keulen 14 Van Beet» hovensingel 91a. WEEDA WAARSCHIJNLIJK fcimUd-b'tilieil: Er zijn geen aanwijzingen dat de ver deling van tie zetels in het niéuwe colle ge andfers zal worden dan tot nu tóe, namfclijk tweé TCG-ers eti Hvee soeja- ilstëh: i)c WD én dé lïVë 'hebben lot jiU toe géeü scriéiize feoni daar éeli wél- iimttlerszrirl gediiilh. Ais di- twrjn «luit: partijen (de Pro testants Christelijke Groep en de Partij van de Arbeid) het eens zijn over de vérdeling en over dè personen, kan men stellen dat het college in september zal bestaan uit de heren T. de Bruijn en G. Walstra, bei-den socialist en E. P. van der Veen en A. P. Weeda, beiden PCG. Officiële bevestiging van de kandi daatstelling van de heer Weeda kon men tiiis bij de PCG nog niet geven. De an- U-revolufionairen zullen echter na het terugtreden van cle (teer Wilschut, die zij oorspronkelijk als potentieel wethouder hadden gezien, de heer "Weeda hebben voorgedragen en de PCG-fractie heeft deze kandidaat geaccepteerd. In de nieuwe raad zal de PCG-fractie overigens niet meer worden aangevoerd door de heer A. C. Ph. Hardonk, de enige SGP-er in de groep. De heer Hardonk heeft nadat de heer Meerman begin van dit jaar wet houder was geworden tijdelijk het voorzitterschap op zich genomen. Hij heeft echter, gezien zijn drukke werk zaamheden, geen tijd ook de komende vier jaar deze taak op zich te nemen. Hij deelde ons -dan ook mee de fractie te hebben verzocht hem van deze taak te ontheffen. In september zal, naar de heer Har- dotik ons vertelde, de heer II Mooy voorzitter van de PCG-fractie worden. De heer Mooy is sinds begin 1966 lid van de PCG-fractie voor de CHU. Een interne reorganisatie maakte het mo gelijk het boekbezit van- de Centrale Bibliotheek aan dc Lange Haven wat ruimer opte stellen. Hierdoor kregen de deden wat meer gelegenheid de boe ken rustig in te zien, alvorens hun keus te bepalen. Een onrendabele ruimte werd omge bouwd om er een uitgebreide inllchtin- gencollectie in onder te brengen. Iedere bezoeker passeert thansdèze naslagboe kerij voor hij de nitleenrnlmte of de leeszalen binnen gaat. Voor' velen blijkt deze aanwinst een ware ontdekking. Het filiaal Schiedam-Zuid kreeg een grondige verjongingskuur. De wijkbe woners hebben thans in een schoolgè- bouw aan de Leliestraat de beschik king gekregen over een ruime zaal voor uitlening en leesgelegenhéid voor volwassenen en een kleinere daarvan gescheiden lokaliteit voor de jeudige lezers. Beide bibliotheken krijgen aan de Hargsinge! in Kethel een nieuw ge meenschappelijk filiaal, dat tegelijk met het postkantoor wordt opgetrokken. 1JET heeft de Here behaagd harten tot milddadigheid te nei gen naar aanleiding van uw Aan de Lijn" van 21 juli. Meer dan 150 werd al ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank". Dat schrijft me de heer G den Braber, u weet wel, van de Comunidad Evangelica Espano- la Rotterdam. Hij voegt er aan toe: „Er is nog héél vee! meer nodig". En daar kan ik in komen. U weet misschien nog dat er een tekort van ƒ245 was. Dat is met die ƒ150 nog steeds niet aangezuiverd. In de komende maanden heeft de Comunidad meer geld nodig. Het plan bestaat immers om in Rotter dam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis ontmoetingsavonden 'voor niet alleen Spanjaarden, maar ook voor Portugezen en Turken te ge ven. Dan zullen films worden ver toond en zal muziek worden uitge voerd (in de betrokken talen). Een kopje koffie wordt geschonken, er moets iets te roken zijn. Zo hoopt men in de „zes donkere maanden" van het jaar mannen en vrouwen van die drie nationaliteiten aflei ding en gezelligheid te geven eri Van zelfsprekend de gelegenheid te be nutten de eeuwige dingen naar vo ren te brengen. „Als we nu eens met zijn allen esn paar duizend gulden zouden storten?", suggereerde ik op 21- juli. Ik herhaal die oproep nog maar eens. Dat moet toch kunnen: Alle maal een gulden, anderhalf, twee- tweeënhalf of meer. Ik dacht toch. r'at de verbreiding van het Evange lie onk op dit gebied eèn offertje waard is. Ja, ik weet het: er is zoveel -goed. dat steun verdient. Maar mag de „Comunidad" er dan ook bij? Die ƒ150 is beslist te wei nig! Nu het gironummer. Daar is de vorige keer, zo bericht de heer Den Braber me, een fout in geslopen. Er stond dat het 181382 was, maar dat klopt niet. Helaas zijn hierdoor en kele stortingen de mist in gegaan. Maar gelukkig lost de girodienst zul ke ouzzels weer op. U weet het dus: 181372, ten name van de heer G. den Braber. Van Moorselplaats 247, Rotterdam en met de vermelding zo iets als „voor de Comunidad" of zo dan begrijpt hij het wel. Natuurlijk ga ik die 150 niet ver antwoorden. Een uitzondering maak ik voor twee giften. De eerste kwam van M. v. d. S., die ƒ10 stortte, waarvan de helft voor het bejaar dentehuis in Madrid (waarover ik iets schreef op verzoek van ds. Dé Tombe) en de andere heift- voor Comunidad. En de tweede, die- ik- noem. op verzoek van de heer Den Braber, is een oude: op 27 juli 1964 kwam van een anonymus, die 2.50 gaf. Het mag anoniem, maar het hoeft niet, als u maar mild geeft, zou ik nog willen zeggen. "jVTOG EENS: het Schouwburg plein en de (eventuele) nieuwe naam. Tja, eigenlijk is die „actie" zoals sommige briefschrijvers het noemen afgesloten. Maar ik zwicht nog even voor een aantal „spijtoptanten", die ook graag mee willen doen De heer L. Verwoerd uit Rotterdam is voorde naam Doe lenplein. Daarover hebbenw e het al eerder gehad. Een lezeres (naam mij bekend), ook uit de Maasstad, komt met „Eduard Flipsepleiu" of „Phil- harmonisch-Flipseplein". Al eerder heb ik betoogd zelf niet te voelen voor binding aan één figuur, ook, al is die nog zo verdienstelijk. Deze namen liggen ook niet zo gemakke lijk in het gehoor. Bovendien zal de naam van de heer Flipse in de toe komst vast wel worden vastgelegd. „Comedie-plein", zegt de heer W. van 't Hoofd uit Rotterdam. En hij voert aan dat het voor de oorlog onder Rotterdammers nogal eens de gewoonte was te vragen „Ga je.van avond mee naar de Comedie?" Dat laatste woord zegt inderdaad ook de buitenlanders wel iets. Maar of het pakkend genoeg is? En dan de heer M. W. van 't Zelfde uit Rijsoord (maar hij is Rotterdammer, zoals hij schrijft). Hij suggereert ..Ontspan ningscentrum" of „Ontspannings plein". Nou, het spijt me, maar dat kan ik niet fraai vinden. c De „actie" wordt nu echt besloten, tenzij iemand met een zeer originele suggestie komt, die nog niet eerder is gedaan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1