BOTTERDAM Pennsylvania preutser dan Europa Frée Koningstem en Gea Verhagen terug uit V.S. een nieuw tapijt,een nieuw dessin,een nieuwe ereuaanM budanghamlH DE KLERK&ZN m Ziekenomroep Schiedam zit met lege kas AGENDA Boeteu voor onvoldoende afstand in het verkeer 90 HOOGERWERF Jaar studie op High School met diploma beloond Voor apparatuur f 3500 nodig „Altijd een ander..." ryam Medische dienst De Hoek heeft nog meer „autokrakers" Wel schuld maar geen straf Kleuter aangereden door bromfiets Bekeuringen op Van Haarenlaan if 1* THUIS ZIJN OP KANTOOR Zaterdag weer wielerronde UNIVERSEEL MULTO Zaterdag vuurwerk VLAARDINGEN pf ROTTERDAMMER Pagina 3 2 VRIJDAG 19 AUGUSTUS 1966 Koop NU een goede schoolagenda SCHIEDAM Onder auspiciën van de International Christian Youth Exchartce zijn twee Schie damse meisjes, Free Koningstein (19), Burg. van Haarenlaan 944, en Gea Verhagen (19), Schaperlaan 9, een jaar naar Amerika geweest. Ze vertrokken 16 juli 1965 en kwa men terug op 4 augustus. De heen- en terugreis hebben zij per vlieg tuig gemaakt. ijjg m ■&iSS ■'"it IPS? [('■MM MAANDAG GESLOTEN Lionsclub Kerkelijk leven Free gaat nu Engels studeren. Ze hoopt na afloop van haar stu die de Amerikaanse reis te herha len. „Je bent altijd welkom", had den haar „pleegouders" in Rted Lion, bij het afscheid gezegd. Opa gaat naar de Koningin Wilhelmi- na Kweekschool in Rottetrdam. Ze wordt onderwijzeres en wil later naar de onderontwikkelde gebie den. en dagelijks nubeduidend goedkoper Per bromfiets Chauffeur gaf geen voorrang CALLEN BURGSTRAAT 41 Z' ONDAG 23 auguslus worill het vijfde sink va» de Heneluxtuiinel in de Nieu- I »e M»»s iiism ii Vlaardinpen en Pernis af- .(lonkfii. De scheepvaart dient er rekening [jufrlr houden, zo blijkt uit een liekend- touting van de rijkshavendienst, dat de Idoorgaande vaart wordt gestremd van 8.30 Lot 11.30 of zoveel langer als nodig of kor- I ik als mogelijk zul blijken. Met liet oog op I l(l0rhereidende werkzaamheden voor bet af- I linken moet <h- scliecpvuurt er rekening mee houden dat de doorgnande vaart op jaterdag 27 augustus tussen 8 en 18 uur I nar kortere perioden kan worden gestremd. geide dagen wordt de scheepvaart ingelicht oter de stremmingen. Daartoe zijn patrouil- Irvjartuigen van de rijkshavrmlienst aunwe- jif, Ook de radardienst van het Loodswe- ren zorgt voor informatie. Onmiddellijk na Je stremming op 28 augustus wordt begon nen met definitief afzinken en op zijn plaats 1 iirrngen van het tunnelstuk. Tijdens deze I strktaamheden dit- ongeveer twee etmalen in beslag nemen, dient de. scheepvaart ter I plaatse met geringe snelheid Ie passeren. I DRINSES Margriet zal hij de herdenking T van het 25-jarig bestaan van het Prin ses Margrietfonds, op donderdag 15 septem ber, een krans leggen hij het Nationaal Mo nument voor dis koopvaardij „De Boeg'" aan de Maasboulevard, /.ij zal dit doen na mens de nabestaanden van de opvarenden v»n de Nederlandse koopvaardijvloot, die in de tweede wereldoorlog zijn omgekomen. Verwacht wordt, dat ongeveer vijfhonderd seduxen, kinderen en ouders van de om gekomen zeelieden hij de herdenking aan- sezig zullen zijn. Na de kranslegging zal i prinses Margriet niet deze vijfhonderd ttabe- stmnden aan boord van de Erasmus een lochl maken door de Rotterdamse haven. j Zoals bekend, zal de Prinses eveneens de reünie, georganiseerd door hel comité I .Reünie koopvaardij personeel *40-'45", hij- Verleden jaar, even voordat ze hun einddiploma haalden op het Groen van Prinsterer Lyceum in Vlaardingen, kregen de meisjes op schooi toevallig een folder in handen van de Oecumeni sche Jeugdraad, Maliebaan 88 te Utrecht. Op school lag een aantal fol ders ter inzage, maar de meeste leer lingen namen er weinig notitie van. In deze folders lazen Free en Gea, dat er mogelijkheid bestond om een jaar in de States te studeren. Ze zouden geduren de hun studietijd worden ondergebracht bij Amerikaanse „pleegouders". De meisjes schreven er op en in juli van het vorige jaar vlogen beiden met nog der tien Nederlandse jongelui met een char ter-vliegtuig van de Sabena over Brussel naar New-York. Vandaar reisden ze naar Philadelphia, de hoofdstad van Pensylvania waar ze met 270 „oecumenische" jonge mensen van over de gehele wereld logeerden op de campus van een universiteit. Daax kregen ze het een en ander over „the American Way of Life" (de Amerikaanse (Van een onzer verslaggevers) De Amerikanen zijn natuurlijk anders dan wij. Vooral hun humor moeten we leren verslaan. Hun gedachten over het Nederlandse volk mogen soms wat dwaas klinken. Ze willen er nu eenmaal niel aan. dat we wel eens wat anders bij ons brood eten dan onze pittige Hollandse kaas. Wij denken meestal nog veel dwa zer over Broeder Jonathan en zijn zusters. Aan de High School bewaren Frée en Gea toch wel hun mooiste herinneringen. Elke dag verplicht melk drinken. Nou ja, dat was nog maar zo-zo. Maar in plaats van de gebruikelijke oud-bakken boter hammen in een stuk papier tus- GEA VERHAGEN naar de kweek 11 Zó mooi, zó exclusief, zó nieuw, zó verfijnd, dat wij het de ereplaats in ons tapijt-assorti ment hebben gegeven: Buckingham Axminster Broadloom. Nieuw en exclusief bij De Klerk. Een préchtig bladerdessin, een voortreffelijke kwaliteit (80% wol, 20%nylon). In de zeer voornEfme kleuren groen, cognac, beige/bruin en goud. Als u het allermooiste (nu, en ook na jaren) op uw vloer wilt hebben, is dit welkom nieuws voor u. Buckingham Axminster Broadloomis366cmbreed. Perstrekkende meter I WONINGINRICHTING ROTTERDAM/DEN HAAG/UTPESHTAUSSINGEN/DEVENTER levenswijze) te horen en vernamen ze wat ze moesten doen en laten. Frée Koningstein ging naar Red Lion. Ze heeft er nog een „after-din- ner-speech" gehouden voor de Lionsclub. Haar pleegouders waren Mr. en Mrs. L. Goldman. De man was ingenieur. Het gezin telde een studerende zoon van 18 jaar en een meisje van 16 jaar. Aller- m liefste mensen, die alles hebben gedaan om het Free zo aangenaam mogelijk te maken. Gea Verhagen heeft gewoond bij Mr. William Russel Schwartz, een gezin van drie jongens en een meisje in Gettys burg. een stad ibekend uit de Ameri kaanse burgeroorlog, waaraan tal van historische monumenten nog herinneren. Beide plaatsen liggen in Pensylvania, een van de Amerikaanse staten met de meeste cultuur. Er wonen vele afstam melingen van Duitse voorouders. Frée Koningstein is nog geïnterviewd. Haar foto stond in een Amerikaanse krant, met een mooi verhaal erbij. De bewoners van Red Llon weten nu dat ze geen enig kind is. want „she has three brothers Jan 16, Plet 13 and Kees 10." De Schiedanise meisjes hebben in Ame rika een High School bezocht en er te vens een diploma behaald. Vergeleken met Amerika is het schoolleven in Neder land maar saai en duf. Er is daar onder de leerlingen een hartverwarmend en le vend groepsverband. Op de Amerikaanse scholen ontplooit men een aantal activiteiten ter stimule ring van het schoolleven, zoals dat bij ons te enenmale onbekend is. De meeste High Schools bezitten o.a. hun eigen musicband. Men besteedt in Amerika heel wat meer geld aan het onderwijs dan in ons land. Opmerkelijk vooruitstrevens en een voorbeeld voor het Nederlandse kerke lijke leven is het innige contact tussen dc kerken cn de jeugdgroepen, die aller lei cultureel-sociaal werk verrichten, al vormen ook in Amerika de2e groepen slechts eilandjes in een oceaan van een zich steeds meer seculariserende maat schappij. In Amerika, althans in Pensylvania, Is men preutser met allerlei morele opvattingen dan in het hedendaagse Europa. Bijvoorbeeld de wel wat erge korte short, die het vrouwelijk geslacht hier draagt, is daar vervangen door de z.gm. Bermuda-short, die even boven de knie valt. De kwestie Vietnam krijgt de hoofd koppen in de kranten. Het leven mag dan de laatste jaren duurder zijn gewor den, de dagelijkse boodschappen, zoals levensmiddelen, zijn er erg goedkoop, maar de tandarts is schreeuwend duur. Aan alles merkt men wel dat Amerika een democratie is, want er is kennelijk eer. grote mate van geestelijke vrijheid. De negers in de noordelijke staten wor den gelijkwaardig beschouwd. In de zui delijke staten is juist het tegendeel waar. Frée is voor haar vakantie in Miami, de badplaats der rijken in Florida, ge weest, Ze vond -het maar kitsch wat ze daar zag. Amerika kent geen provo's wel beatniks, speciaal in de grote steden. Er wordt wel eens beweerd, dat het Amerikaanse familieleven kil en ongezel lig is, maar het ligt er wel maar aan, waar je terecht komt. Al het mogelijke doen de Amerikanen om het hun buiten landse gasten aangenaam en gezellig te maken. Je wordt er soms klein van, zeg gen de meisjes. FRÉE KONINGSTEIN M.O.-EngeIs sen-de-middag elke dag een heerlijke wanne lunch. Welke Nederlandse school kan dat haar hard werkende leerlingen aanbieden- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De kas van de Stich ting Ziekenomroep Schiedam is leeg. Er is een bedrag nodig van ongeveer ƒ3500 om de apparatuur te vernieuwen. Gedre ven door de belangstelling van de luiste raars wil het bestuur doorgaan met de uitzendingen. De luisteraars zelf kunnen echter het geld niet verstrekken. Daarom doet het bestuur een beroep op particulie ren en bedrijven. Door het storten van een bijdrage op (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Weer en wind dienende zal het vuurwerk dat zaterdag 13 au gustus, door de slechte weersomstandig heden niet kon doorgaan, zaterdag 20 augustus om 21.00 uur op de Maasboule vard worden afgestoken. SCHIEDAM Ondertrouwd: P Beljaars, 22 en W S van der Linden, 20: L van den Berg, 21 en E Soeters, 23: J A van de Brug, 20 en A L Schenk, IS; G Burggraaf, 20 en. C van Hoon, 21; J P Doejaaren. 20 en J K Verbrugge, 21; L K Hallensleben, 29 en M B A Wïllemse, IS; M van Hoffe, 23 en E Verhagen. 22: A van Koeveringe, 2S en C W Salij 23: W C A Kok, 19 en M E Mollee, 19; K Lagraauw. 33 en M J van der Graaff, 26; H J Lobé, 22 en W Vrijenhoek, 20; S van der Marei, 22 en C P Noorlander, IS; C Muriel de los Bios, 26 en CH Kouwenoord, 24; D W H Neijenesch. 25 en E Groeneweg. 21; G A van Polten, 23 en A Meijer, 24; B N M Reesinck, 38 en J G J .Hodes, 23: A Stöver. 23 en M de Groot, 21; J WL Wil- lems. 23 en S A van der Zeeuw, 22. Getrouwd; J van der Steen. 23 en P Brand, 16; J C van Gerven. 56 en S van der Plag, 57; J de Jong, 19 en C van Hattem, 20; J H van der Sluis, 21 en C MSpierjng, 22; A G Sloof, 21 en E Maan, 22; J Jansen. 20 en M Koorevaar. 20: G P Cock, 27 en W K M Raadsen, 25: B J Breeuwer, 26 en A M C Hersbach, 22; H van der Gaaf, 22 en E W den Boef, 18: H A M Holierhoek, 24 en H de Gorter 27: O J Franks26 en M de Vrijer, 25; C J Koorneef, 25 en C A Timmerman, 19; M G Wiegmann. 23 en C Bouw, 20; H M A Rijkers, 28 en N W de Reuver, 29. Gehoren: Elizabeth M A. dv R W L Huff- meijer cn M A de Vries; Marius J F, zv J J Buekers en M T M Donders; Ilse M, dv G A Joustra en B van Hoogdalem; Theodorus M A F zv A Konings en C F L Borsboom. Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28, uitsluitend redactiezaken, tel. 263954 (b.g.g. 010-115588 en 01898 - 6619). Agentschap: J. V. Gogh, Dr. Zamen- hgfstraat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap zie bo ven, dag. van 18.30-1980. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264656, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en GD. 269280. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg SCHIEDAM De Schiedammer P, G. v. L. verscheen woensdagmorgen voor de kantonrechter om zich te verantwoorden over het feit, dat hij met zijn auto onvol doende afstand had bewaard en daardoor in botsing was gekomen met een voor hem rijdende wagen. „We naderden een voorrangskruising", vertelde L. „en we reden met z'n drieën achter elkaar. Plotseling zag ik een auto de kruising naderen, maar voordat ik me dat goed realiseerde was mijn voorgan ger al gestopt en het enige wat ik toen nog kon doen was remmen en uitwijken. Maar het was al te laat". „Hoever reed u achter die andere wa gen", vroeg de kantonrechter. L. Haalde zijn schouders op. „Tien, vijftien meter", zei hij voorzichtig. „Dan hebt u of te hard gereden", merk te de kantonrechter op, „of u was er toch dichter bij dan u hier zegt. U moet er in het verkeer altijd rekening mee houden, vervolgde hij, dat iemand kan afrem men". Wat hij deed was geen inhouden meer, repliceerde L. „die ander ging boven op zijn remmen staan". Ondanks de stijgende prijzen op de wereld-ledermarkt, kopen onze klanten morgen een fan tastisch mooie akte-tas voor een ongekend lage prijs. Magnifieke dubbele akte-tas sen met twee ruime vakken, twee grote voorzakken... zó solide dat de fabrikant elke tas 10 jaar garandeert, morgen voor iets meer dan een tientje. Ideale tassen voor de kinderen die naar school gaan, maareven- goed voor hun vaders, die naar kantoor zo'n tas kunnen ge bruiken. gironummer 23237 tn.v. de voorzitter-pro grammaleider Joop Daalmeijer kan men zieke stadgenoten enkele genoeglijke uren per week bezorgen, waardoor ze zich niet geheel afgesloten voelen van de gezonde mensen. De omroep bestaat thans zeven jaar. Al die tijd heeft zij zich geheel zelf kunnen bedruipen. Zij verzorgt enige ma len per week radio-uitzendingen voor de Schiedamse zieken en brengt zeer 'gerich. te uitzendingen. Zo is er regelmatig een rechtstreekse uitzending van een Schiedamse kerk dienst. Ook worden reportages en inter views gegeven en treden af en toe Schie damse amateur-artiesten op. Bovendien geeft de ziekenomroep plaatselijk nieuws en is er een wekelijks verzoekplaten-programma van twee uur. „Er is er hier nog niet één geweest", zei de officier van justitie, die het over zijn eigenfouten heeft gehad. „Altijd ging er een ander op zijn remmen staan, keek een ander niet goed uit en altijd ligt de fout ergens anders dan bij de man, die heeft moeten verschijnen". Wat deze zaak betrof, zei hij de schuld voldoende bewezen te achten. Hij eistte tegen L. 'een boete van 45 gulden of negen dagen, waartoe deze conform werd veroordeeld. Voor ongeveer .eenzelfde feit stond ook B. v. E. uit Vlaardingen terecht, zei het dat hij de overtreding per bromfiets had gepleegd. „Hij stopte", vertelde E., „en het enige wat hij nog had kunnen doen was uitwijken geweest. Dat lukte op een haar na, want toen ik er voorbij wilde schieten bleef mijn handrem haken aan de achterzijde van de auto en toen was het gebeurd". „Ik heb zowel uit het proces-verbaal als uit uw verklaring het idee gekregen dat u, wat al te hard gereden hebt", merkte de kantonrechter op. E. schudde het hoofd: „Te hard gereden heb ik niet, anders had ik die wagen niet meer kun nen ontwijken. Het was een ongelukje. M'n handrem haakte aan de achterzijde van de wagen en dat is iets wat je natuurlijk nooit voor kan zijn". „Ik weet niet, zei mr. Van Vloten. „Mis schien dat langzamer rijden iets helpt..,, Hoe hard rijdt u eigenlijk?" E. keek eens nadenkend om zich heen. „Gemiddeld dertig", zei hij. „Ziet u wel", antwoordde de kantonrechter, „ik geef toe dat het niet te hard is maar in situaties als deze is de toegestane dertig kilometer ruim voldoende om ergens bo venop te vliegen". De officier van justitie vroeg tegen E. een boete van 35 gulden of zeven dagen. De kantonrechter deed hier tenslotte nog een tientje vanaf. Van onze correspondent HOEK van HOLLAND Hoewel de Hoekse politie goede hoop had dat na de arrestatie van drie Rotterdamse en drie Duitse jongens de diefstallen uit auto's tot het verleden zouden behoren, blijkt dit niet het geval te zijn. Er schijnen nog meer „autokrakers" te zijn. Gister nacht werden opnieuw drie auto's open gebroken op verschillende plaatsen in Hoek van Holland. Uit een der wagens werd een fototoestel vermist. Verder zoekt de politie nog naar een onsportieve automobilist die met rijn wa gen tegen de auto van de Schiedammer L. L. D. botste, waardoor ernstige schade ontstond. SCHIEDAM Een schuldig verkla ring zonder toepassing van straf kreeg woensdag de Vlaardinger 3. M. die met zijn auto. geen voorrang had verleend aan een autobus, die hem op een voor- rangsweg naderde. „Ik heb. het idéé, dat u de snelheid, van die wagen hebt on derschat", begon de kantonrechter, „Ik heb stilgestaan, antwoordde M., en net zo lang gekeken tot ik zeker wist, dat alles in orde was, maar toen ik de kruising opreed kwam plotseling die bus.- „De buschauffeur verklaart overigens iets anders",- onderbrak de kantonrech ter. „Die zegt dat hij u heeft zien stilstaan en dat hij daarom met onver minderde snelheid doorreed". Als getuige a decharge was verschenen de Rotterdam mer C. J. v. H., die in de bus had gezeten. De chauffeur, zo vertelde hij, reed langzaam de kruising op maar stop te toen hij de bus zag aankomen. De bestuurder van de bus reed echter zon der vaart te verminderen en zonder zelfs maar voor -de stilstaande wagen uit te wijken door en toen heeft de chauffeur van de stilstaande wagen nog net op bet laatste moment getracht de bus te ontwij ken door het kruispunt over te rijden. De officier van justitie zei in zijn rekwi sitoor de schuld van M. toch bewezen te achten en vroeg een geldboete van 35 gulden of zeven dagen. „De fout blijft", zei mr. W. E. van Vloten in zijn vonnis. „IJ bent de voorrangskruising opgereden terwijl er verkeer naderde. Ik heb echter niet de indruk dat u onvoorzichtig hebt gereden". Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze dubbele aktetassen met 10 jaar garantie op het leder, voor Géén tel. of tchrlft. best. bete SCHIEDAM —Het 3-jarig meisje Jo hanna Maggelaars uit de Jan van Oude geeststraat dat donderdag onverwachts de rijbaan van de Klaas Katerstraat overstak, werd aangereden door een bromfiets, bestuurd door de 20-jarige D. H. J. M. v.d. H. Het kind viel en werd met een hersenschudding naar bet Gemeentezie kenhuis gebracht. VLAARDINGEN Op de Westlandse- weg ter hoogte van de brug reed woensdagavond de 43-jarige P. J. B. met zijn bromfiets tegen een stilstaande auto. De man wilde tussen de auto en de brugkant passeren, waar toen maar een meter ruimte bestond. De man die vol gens een getuige slingerend reed, bleek een aantal flesjes bier te hebben gedron ken. Hij liep een paar hoofdwonden op en is naar net Holyziekenhui sgebracht. VLAARDINGEN Bij werkzaamhe den aan ean bouwwerk aan de Dillen- burgslngel kreeg een 17-jarige timmer man een ijzeren frame op zijn voet. De jongen liep vermoedelijk een gekneusde vMtee, SCHIEDAM Woensdag en donder' dag hebben op de Burgemeester van Haa renlaan negentien automobilisten een be keuring gekregen wegens overtreding van de maximum snelheid. Een van hen had zelfs met een snelheid van 95 km gereden. In het kantoortje van de rijwielstal ling op het Stationsplein is donderdag Ingebroken. Men vernielde een ruitje en brak een schrijfbureau open, waarna men uit een niet-afgesioten geldkistje 250 ontvreemde. vier-kamerflats In slikkerveer - ridderkerk ook voor mensen die nu f eindelijk wel eens willen wonen' modelwoning ven beethovenstraat (nabij da raytnng) ^geopand: dinsdags en donderdags van 10.30- 17 uur van 19-21 uur; zaterdags van 10JD-17 uur. Verdere Informatie In de modelwoning dl door. Yterolterdamsa vestiging van bat bouwfonds; nedertandse gemeenten (d« Instelling V die duizenden fcelpi bij het verkrijgen van da woning naar wens), wasth!sak22 telefoon 12 59 31-12 9389 A/TO-RGEfC, als u misschien in een eventuele zon zit te zonnen of als u net opstaat, of wat doet het er ook toe wat u doet, in ieder ge val: morgen, zaterdag, vertrekt uit Nederland de heer C. van der Poort, met bestemming Kongo. Het is niet de eerste keer dat hij die tocht on derneemt: twee jaar geleden maakte hij dezelfde reis. Sinds die twee jaar is hij overigens pas enkele we ken geleden voor het eerst weer in Nederland gëweest, voor een kort verlof. Om hem even voor te stellen: de heer Van der Poort is van geboorte Rotterdammer, gaf les aan de Neder landse Economische Hogeschool in de Maasstad, geeft nu les aan een economische school in Kongo, en werd uitgezonden door de „Dienst over Grenzen" in Utrecht, een onder deel van de Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen. De heer Van der Poort belde op met een verzoek. Dit namelijk, of er lezers en lezeressen zijn die hem zo nu en dan eens een bandje willen opsturen met klassieke muziek „of andere dingen", waarmee hij dan waarschijnlijk alles wat maar op een band kan staan bedoelt. Hij zit daar, in het verre Kongo, samen met zijn vrouw en drie kinderen op een eenzame post, en ieder geluid uit- Holland is hem dan welkom. De heer Van der Poort is in het bezit van een Telefunken bandrecorder. Ik hoop dat er veel mensen zijn die hem muziek van Bach, Mozart, Haydn, Beethoven en andere grote meesters opsturen. Uit eigen erva ring weet ik hoe heerlijk het is om je eens helemaal los te voelen van je omgeving, of van je problemen door muziek. En verder weet ik van de toestanden daar niet veel af, maar het lijkt me toch dat er niet vaak klassieke klanken door de ether klinken. Daarom maar vlug het adres van de heer Van der Poort, voor het geval dat u al bezig bent een bandje in ie pakken; C. van der Poort, B.P. 20, Mindouli, Kongo, Brazzaville. IJ ET tweede ondèrwerp heeft met het eerste niets ,te maken, hetzij uitsluitend het feit dat het ook iets met zon te maken heeft. Het is een advies aan alle automobi listen die in Rotterdam vanaf ds Goudsesingel het Pompenburg wil len oprijden: vergeet u vooral niet om tegen de tijd dat u het Pompen burg nadert, uw zonnekleppen van uw wagen naar beneden te doen, uw zonnebril te pakken o£ uw hand voor de ogen te houden,- Voor u verschijnt namelijkin al zijn trots en glorie de nieuwe Ahoy'hal. Wat zegt u, is die u nog niet opge vallen? U zag alleen maar schitte rend licht, dat pijn deed aan uw ogen? Wel, dan hebt u hem wél gezien. De nieuwe Ahoy'hal is ken nelijk een opvangcentrum voor iede re zonnestraal beworden. Misschien is men er bij het bouwen vanuit gegaan dat de zon toch nooit schijnt, maar ook daarin kan men zich vergissen: ze doet het wel dege lijk (af en toe). En als ze schijnt, wee u die op de Goudsesingel rijdt. Dankzij het aluminium dak worden de stralen dusdanig weerkaatst dat u onmiskenbaar verblind raakt. Daarom:.de zonnekleppen, de bril len en handen gereedhouden! UN tot slot, een suggestie voor het Schouwburgplein die ik kreeg van een collega: Waarom niet het „Rotterdammerplefn, een gezellig plein?" U hebt 'het gemerkt ik ben in een zomerse stem ming... Een goede zakelijke en sfeervolle omgeving bevordert prestaties! Er zijn vele oorspronkelijke frisse ideeën voor stoelen, tafels, kasten, lampen en bureaus in hout of metaal. Een goed advies verplicht U tot niets! Bel 9063. KANTOO Rl hfST ALL ATI ES SCHIEDAM Zaterdag wordt in de Tuinlaan en Lange Nieuw3traat de wie lerronde van Schiedam voor aspiranten en professionals gehouden. Vele promi nente renners doen hieraan mee, o.a. Rei- broeck, Planckaert, Peter Post, Ato Gel dermans, Bart Zoet (winnaar in de ronde van Schiedam van het vorige jaar), Cees van Hespen, Cees Lute, C. Luyten, Cor Schuurling. De aspiranten beginnen om 14.00 uur en de professionals om 14.45 uur. Voor verkoopadressen tot zaterdag 12 uur: S.G./VVV-bureau, - Plantage, sigarenmaga zijn Stouthandel, Appelmarkt en bij de penningmeester van de R.C. „Schiedam," Slachthuislaan 5B. De toegangsprijs is ƒ1,50. Na zaterdag 12 uur 24ft. Hi* parcours sluit om 13.00 umt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1