ROTTERDAM AGENDA Man betrapt bij inbraak Sportweek LSV geopend met vuur en regen Ste zomerkorting FLINKE BEZORGERS Aardgasexplosie ^ab^öloop^ was ffilU Gré Haddeman kw eeuw kosteres neemt afscheid van drie leden se sa M Belangstelling viel tegen in Eigenaar is aansprakelijk Vrouw gewond bij frontale botsing m FORTEX 'Mwm KRITISCH BEKEKEN V rij dag laatste werkvergadering Pagina - 3 2 A DINSDAG 23 AUGUSTUS .1966 m «I VfzAARDINCEN Vandaag Si VLAARDINGEN Het ziet er naar uit dat de sportevenementen van het jubilerende „Liefde en Vrede" niet de belangstelling zul len krijgen die het met het tachtig jarig bestaan zeer zeker verdient. Voor enkele onderdelen is de in teresse maar klein. Op de avond van de sportevenementen zijn nog kaarten aan het startbureau Triangel verkrijgbaar. .en morgen en dagelijks SCHIEDAM en dauelijkï, Agente MEVROUW VAK GOGH Dr. Zamenhofstraat 139 a - Tel. 152400 (Van een- onzer verslaggevers) SCHIEDAM. De aardgasex plosie diê zaterdagavond ernstige schade heeft aangericht aan het twee jaar oude huis van ir. K. J. Aarsen aan de Kerklaan in voor malig Kethèl was te,wijten aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Deze verklaring gaf burgemeester H. Roelfsema maandagmiddag tijdens een in- Een uitgezochte kollektie van 395.-tot 1975.-. jKom voor uw bont beslist even kijken bij ...net even anders VLAARDINGEN „Nee'toch,' daar moet geen aandacht aan be steed worden, daar voel ik niet veel voor.'' Dat is de eerste reactie van mevrouw G. Haddeman-. Meerman, die morgen, 24 augustus, 25 jaar in het koster svdk'zit. „Het is niets bijzonders, eigenlijk ben ik allang geen kosteres meer." Veel veranderd f Órrriatieirëperse onierèiit/ë1 ïH'he.t stadhuis.-' AAA MODERNE MAN FORTEX Fortex heeft een geheel eigen stil de moderne man, die weet vat hi Fortex herenkleding «erkrljghaar voor wil. TC - is alleen i' s; 'p staat ONDER BEVEL vun captain L. J. Steelier van de Amerikaanse marine is dc Amerikaanse kruiser USS Columbus (13.700 ton, niet volledige uitrusting uun boord: 17.500 ton) voor een informeel bezoek de haven binnengelopen. Aan boord bevindt zich de commandant van het Amerikaanse kruiteerflottielje 8, rear-admiral J. D. Bulke- ley. De Columbus is bet vluggescliip van dit kruiserflottielje. Interessant is, dat de Co lumbus officieel wordt aangeduid als „fully "uided-missile armed cruiser," hetgeen wil zeggen, dat dit schip, op een open opstelling van 5-inch en 38 cal. kanon6 aan bakboord en een tweede opstelling van dit zeer lichte .UL'lviiiirgcschut aan stuurboord na. volledig is bewapend met geleide projectielen. De Imofdbewapening omvat twee dublrelopstel- liagen voor „Tolos"-projcctielen, «Ie secun daire bewapening bestaat eveneens uit twee ilubbelopstellingen, ditmaal voor „Tartar", projectielen. Van de twee duhbelopstcllin- gen voor de hoofdbewapening staat er één op liet voorschip en een op liet achterschip, ile secundaire opstellingen bevinden zich aan bakboord en stuurboord. Verder is het. schip uitgerust met raketwerpers voor on- derzecbootbcstrijding «n met zes torpedo, lanceerbuizen, ondergebracht in twee triple- opstellingen. De Columbus beeft twee he licopters aan boord. Het schip, dat tussen juni 1959 en maart 1963 op de Amerikaanse marinewerf in Pudget Sound werd gebouwd, heeft een snelheid van 34 zeemijl per uur. Turbines met een vermogen van in totaal 120.000 pk leveren de voortstuwing. De Co lumbus heeft vier schroeven. Het schip is ruim tweehonderd meter lang en ruim twin tig meter breed. Commandant en officieren worden vanavond ten stadhuize ontvangen Om negen uur biedt de marinierskapel der Koninklijke marine de bezoekers een tap- toe op liet binnenplein van de Van Glient- kau'rne, waarna er een ontvangst is bij het korps mariniers. De Collibus, die ligt af gemeerd op de boeien ter hoogte van de Schiemond, zal vrijdagmiddag Rotterdam weer verlaten. Vanmiddag en donderdag middag is er van één tot vier unr gelegen heid liet schip te bezichtigen. De beman ning biedt woensdagmiddag een honderdtal kinderen uit verschillende Rotterdamse te huizen een kinderfeest aan. - 'f VOOR bet eerst in de geschiedenis heeft een Russisch schip een miljoencnschat aan kunstvoorwerpen naar de Rotterdamse haven gevaren. By Paklniismeestcren aan de Waalhaven werden gisteren uit het ms. Kolonma onder toezicht van Russische ar cheologen vijftig grote kisten gelost, die de ruim 700 kunstvoorwerpen bevatten, wunr- mee de Smvjet-Lime achtereenvolgens in Den Haag, Zurich, Rome, Essen en waar schijnlijk ook te Parijs het westen een overzicht zal geven van Ruslands cultuur- historie van circa 3.000 voor onze jaartelling tot aan de Ronianovdynaslie midden zes tiende eeuw. De directeur van het Haags Gemeentemuseum, inn, L. J. F. Wijzenbeek, beleefde^het overladen en het onder strenge politiebewaking transporteren van de onver vangbare lading als een bijzondere gebeur, tcnis. En geen wonder, want liij is er als eerste museumdirecteur in het westeu in geslaagd, de Russen ertoe tc bewegen een zo omvangrijke collectie kunstvoorwerpen ter waarde van dertig miljoen in liet bui tenland te tonen. Zelfs bet Russische pu bliek heeft de cultuurverzameling in -deze omvang nog niet kunnen bewonderen. Den llaag krijgt dus de première van deze uit zonderlijke. Russische goodwill in de cultu rele sector en wel van 16 september tot 20 november in de nieuwe vleugel van het Ge meentemuseum. De expositie, voor een be langrijk deel bestaande uit gouden ge- bruiks- en siervoorwerpen ter waarde van ongeveer zevenentwintig miljoen, geeft o.a. een verrassend beeld van de cultuurinvloed van 3e Seylische volkeren. Vele voorwerpen zijn vondsten, gedaan door leden van het archeologisch instituut van de machtige, allesomvattende Academie van Wetenschap pen te Moskou. De man die de eerste vond sten op zijn naam bracht, de archeoloog Artemenko is een van de twee begeleiders, die de ongeveer een jaar durende expositie tournee door Europa zullen meemaken. In een gemoedelijk onderonsje met de heer Artemenko kregen we de indruk dat liy de tentoonstellingsreis uiteraard belangrijk en voor zichzelf interessant vindt, maar dat bij het anderzijds toch wel een beetje be treurt, zich zo lange tijd niet te kunnen wij den aan zijn eigenlijke archeologische werk. -J.-iSwSïWmlW'; (VLAA'RiDINGEN De Vlaardingse po litie heeft vannacht de 24-jarige los werk man V. A. van Z. aangehouden. Hij werd betrapt in het kantoor van het E- VAG-benzinestation aan de Van Hogen- dorplaan. De man had daar ingebroken en had enig gereedschap en een geldbe drag meegenomén. De recherche zal nagaan of Van Z. nog meer op zijn kerfstok heeft. VLAARDINGEN In de Mozartlaan botkte maandagmiddag twee personen auto's frontaal tegen' elkaar. De 22-jarige C. J. de L. reed geheel op de linker weghelft en .botste tegen een tegemoetko mende auto, bestuurd door de 43-jarige Pr v. d. K. De 44-jarige mevrouw G. van D.-van L., die in eerstgenoemde auto zat, werd gewond. Zij kreeg een hersenschud ding. Beide auto's werden zwaar bescha digd. De sportweek werd gisteravond Inge zet met een wandelmars. Het slechte weer had ongetwijfeld vele liefhebbers thuis gelaten, want het aantal deelnemers bleef ver beneden de verwachting, name lijk 300. Gemeentesecretaris A. Kranenbürg voelde zich - echter ondanks de regen „happy" tussen al zijn sportgenoten. Hij opende de sportweek. Na zijn korte toespraak ontving hij van Ria Coolen de fakkel en bracht hij voor de Gemeentebi bliotheek het olympisch vuur aan. Hierna ging het gezelschap op weg door Vlaardingen om maar zo, gauw mo gelijk de tien kilometer vol te maken. De enige Vlaardingse wandelgroep was RKWIK en voorts nóg enkele scholen. De winnaars van de wandeltocht zul len In het bezit komen van een medaille, VLAARDINGEN Sportpark „D< Vijfsluizen", zwemwedstrijden CJV „Liet de en Vrede", 19.30. VLAARDINGEN Vlaardingse Vaart, hij Holyziekenhuis: Roeiwedstrijden u oude teilen, 19.30. Klachten bezorging Vlaardingen'.K Verhey, Wagnerstraat 24b, tel. 334a maandag t /m vrijdag 18-19.30, zaterdag 17.30-19 uur. Vlaardingen: Brand 444; GGD 2451. Apotheek: Walrave, Hoflaan 19, >-e! 2093. Bijkant. De Rotterdammer; Lange Kerkstraat 28, uitsluitend redactiezaken, tel. 263954 (b.g.g. 010 - 115588 en 01898 - 6619). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- hofstraat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap zie oi>- ven, dag. van 18.30-19.30. Belangrijke telefoonnummers: A.anri politie 264656, alarm brandweer 269123. alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Evers. Lange Haven 81. 'éi. 268242; Apotheek Kethel, Schiedamseweg 41, tel. 269927. die aanstaande vrijdagavond na de voet balwedstrijd tussen L en V en de politie op het Zwaluwen-terrein aan 'de Kethel. weg, zal worden uitgereikt. TNE uardgasontploffing in Kethel was het gevolg van een ongelukkige samen loop vait omstandigheden. Aldus burgemees ter Roelfsema, die met d-eze verklaring ken nelijk hel sterk in aantal toenemende con sumenten van „het wonder van Slochteren"' heeft willen geruststellen. Of hem dit ge- - - jutmis blijft,voor ons voorlopig een grote vraag, (Fij twijfelen niet aan de voortdu rende zorg van de Scliiedamse instanties die al les in het werk' zullen Stelten een herhaling van het gebeur de te voorkomen, maar daarmee is nog niet alle ongerustheid weggenomen. De explosie aan de Kerktean blijft voor ons een wrange nasmaak houden. SCHIEDAM iVoor direct enkele Aanmelden; GEVRAAGD. m Maar de mensen die elke zondag naar de Emmaiiskerk komen weten wel beter. Gré, zoals mevrouw Haddeman bij zeer velen bekend is, heeft een groot aandeel In het vele werk dat het koster-zijn meebrengt. Haar man mag dan officieel de koster van de Emmaiiskerk zijn, zij is in ieder geval hnlpkosfer èn als. zodanig nog steeds in dienst van de Gereformeerd fjg Iccrlc» Vijfentwintig jaar geleden, begon G.ré Meerman haar kosters werk. in de kerk- zaal boven de Mr. J, Terpstraschool; Elfeneenhalf jaar lang is zij daar zelfstandig kosteres geweest. Reeds op haar eenentwintigste jaar'kwam ze in dit meestal door mannen uitgeoefende beroep. „Het is allemaal ineens, gekomen, Tansje Bot van de Kuiperstraatkerk was ziek en toen vroege ze aan mij, wil jij dat niet voor een poosje waarne men? Ik heb toen gezegd, man, dat ik niks voor mfj, je zal de verkeerde wel hebben. Maar het antwoord was, Nee, we moeten niet die lange hebben, maar die lachebek, dat was ik dan, die lange was een nicht van mij," Na een paar maanden in de Kui perstraatkerk te hebben .gewerkt kwam de kerkeraad vragen of zij zin had hetzelfde werk in de Terpstraschool te gaan doen. Gré stem de toe-'en sinds die'tijd. tot-dë'inge bruikneming van de Emmaiiskerk in februari 1952, heeft zij haar werk ge daan. Er té heel wat gepasseerd in al die jaren. Het-was oorlog en .dat bracht de nodige moeilijkheden' mee. Geen licht, verduisteringen. Tweemaal werd 'er. inge broken in.'de .kerkzaal,, waarbij, de helft van het avondmaalservies verdween. De sfeer in'die zaal was eigenlijk, het bijzondere. ..vindt Gré Haddeman'. „Je kende iedereen en .'de kleine ruimte maakte alles een beetje - intiemer. Dat ging er', bij. de"Emmaiiskerk natuurlijk wel een beetje .af.- Toch'is ér,, nég.; steeds een grote groep mensen die in dé vroege re kerkzaal kwam, en dié .ken jé natuur lijk nog allemaal." Voor veel- kerkgangers is mevrouw Haddeman dan ook altijd. Gré gebleven, een 'riaam waaronder'ook'de- meeste do minees haarkennen.- Zelf stelt ze zich ook zo voor-aan nieuwe mensen met wie ze te"maken krijgt Zonder haar is de.Emrnaüskerk en al les- wat er gebeurt nauwelijks denkbaar. Zo hoort er- bij.'Dat het nu al weer 25 jaar is geleden dat ze begon, komt -.me vrouw Haddeman ónwaarschijnlijk voor. Ze-heeft nooit spijt gehad van het werk als kosteres of „kosterln" zoals :de Vlaar- dingers zeggen. Ze heeft veel plezier ge had. „Je leeft heel 'veel mensen kennen in'allerlei situaties". r..-:.*. Drukte wordt/er niet gemaakt van het '25-jarig 1 jubileum. MevrouiV Haddeman vindt het maar, „zö,1 zo", .dat er over gepraat is. Ze' vindt het niet belangrijk nu ze geen zelfstandig kosteres meer is. Maar dat- er reden-is om toch even stil te staan bij een .kwart,-eeuw zorg voor - kerkelijke zaken zullen velen die haar kennen bevestigen. 1 Gebleken is dat in het getroffen pand de - verbinding tussen de buiten- en de binnenleiding wasverbroken, waardoor het vrijkomende gas de kelder, bin nenstroomde. ét gas- had geen andere uitweg dan In opwaartse richting,, waar het óp de benedenverdieping een enorme ravage aanrichtte. De gevolgen zijn van dien aard dat de garage zal moeten wor den herbouwd, de-.woning, zelf kan' wor den hersteld- -j Op de persconferentie, die ook de wet houder van technische bedrijvenmr. -M. J. M. van Kinderen, directeur Gemeente werken ir. J. C. Broéyer én directeur technische bedrijven ir. Van der Willi gen hebben bijgewoond, onderstreepte burgemeester Roelfsema dat het ongeval een zuiver incidenteel karakter, had. Bij het plaatseri van.de verbindingen tussen de -binnen- en - buitenleidingen woddt steeds rekening gehouden met-mó- gelijke grondverzakkingen, die "ook. in KCthel soms voorkomen. Overigens zijn de gemeentelijke, technische bedrijven steeds op.zoek,naar eventuele gaslekka- ges. - -'[/j .2', Deze .''routine-onderzoeken culmineren in bepaalde gevallen in liet blootleggen van leidingen, hetgeen in samenwerking met 'Gemeentewerken geschiedt. Eenmaal per jaar maakt .men een plan op de grond in een bepaalde-wijk op te hogen en dan gelijktijdig de gasleidingen te controleren. Bij partikuliere.: woningen levert dit nogal eens moeilijkheden.,, op, o.?.. .als men bij voorbeeld een fraai aangelegde tuin moet omspitten. In Kethel werd.nog J betrékkelijk kort gélédénmeh' nauwkeu rig onderzoek verricht. Naar wij verder vernemen' vólgt uit de contracten die bij de bouw van de wo ning werdén getekend dat, de eigenaar aansprakelijk is voor de"schade: (Van onze correspondent) ROZENBURG Het is niet de laatste keer als de gemeenteraad vrijdagavond in de oude samenstelling bijeen komt, want woensdag 31 augustus vergadert de raad nogmaals om afscheid te nemen van burgemeester J. C. Aschoff die naar Ter- neuzen vertrekt. Vrijdagavond is het ech ter de laatste werkvergadering. Dan zal afscheid worden genomen van enige ver trekkende raadsleden en wordt boven dien een viertal voorstellen behandeld. De leden van de raad, die met septem ber niet meer zullen terugkeren zijn J. Breukel (ch>, D. van Oudenaarden (soc.) en M. J. Verheul (lib.). In verband met het gestegen inwonertal (dat thans de 8000 nadert), zal de raad in- september met twee leden versterkt worden tot '13 leden, zodat vijf zetels door „nieuwelin gen" zullen worden bezet. Dit zijn de heren B. Gorissen en B. J. .Scheffers (beiden soc.), J, Hobbel (lib.), L.. Nelè- man (pac. soc.) en L. J. van. der Plan (Kath.). De PSP en de KVP worden hier mee voor het eerst in de Rozenburgse raad vertegenwoordigd. Een der besluiten, die vrijdag moeten worden genomen, houdt verband met het vertrek van de burgemeester en behelst diens eervol ontslag als ambtenaar van de burgerlijke stand. Een ander .voorstel hóudt in de benoe ming van mejuffrouw L. Torreman tot pISTEREN was het dan weer -r de jaarlijkse grote dag in het leven van vele duizenden zesjari gen. Kortweg samen te vatten onder de term „voor het eerst naar de grote school". En toen;ik deze plaat jes zag moest ikonwillekeurig den ken aan mijn eigen 'belevenissen bij het betreden' van dat ,-,.geduchte ge bouw". Die ga ik u- niet- vertellen. Laat deze twee fotootjes maar spre ken. Op het bovenste ziet u het jon getje, laat ik hem Richard npetneii, aan de hand van zijn moeder bin nenkomen. Daaronder: Richardzit ih de bank. Eerst'keek hij afwach tend, nu nog wat angstig. Wat zich ondertussen heeft afgespeeld is' dui delijk. Dat hoef ik ook niet te vertel len, we begrijpen dat allemaal wel. Maar ook wetéh we dat het wel mee zal vallen. Als die eerste dagen maar voorbij zijn. "ptiKE 'dag- maar weer héén T* dé 'kïaht een grote" verschfe'f heid aari' ^eacties, indrukken en"ge- voelens teb*weeg.' -Wat de een* erg belangrijk vindt, acht de ander -flélfi wekul en - het bericht dfft Jansen spelt, ziét Pietersen óvejbid&ikop en hij luist er njEtS aan. iAUê Jnensen zijn niet eender, gelukkigirnaari:Ite moest daaraan,3ieitkejlJfDén ik vèrle- den week een tgbstoontje kreeg naar aanleiding van dBet.overhaal over dé Schiedamse molerca.dat enkele da- gén eerder in de ifecant had gestaan. Ik weet zeker dafjiveel: lezers het verhaal -niet eenad-hebben gezien. Een verhaal over-molens is immers iets voor de liefhebbers 1Y - Maar'nu-het telefoontje: Dat'was;' afkomstig van meaeèr Aoden Bleek- 1 er uit de BI ankenbürgstraat irf" Rot'- terdanj.-Zuid,,-^Meneexi',zeii bij, „toen jk het .ias ,bntr;oei;d_e-;ik ervarid' Nou, f eerlijk, 'daatvan- kat -ik -'diél even vreemd te kijken, want ik ken de het verhaalen;, zo vérschrikkèlijk ontroerend had ikVHet .nou echt niet gevonden. Maar méneer 'Den 'Blee- ker wist iets té vertellen wat mij eh de schrijver van het stuk én-, bekend was. ju-i "N'.fT— TN 'HET s verhaal stond dat de WalVismolen veel..'geleden heeft van.noodweer in 192.4 én- me neer Den"Bleéker bleek daag. alles van te weten. Hij vertelde mij dat hij toerT telegrambesteller BIJ' de PTT was. Op die vreselijke zaterdag avond zag hij een inktzwarte lucht aankomen die er zo' angstig on heilspellend uitzag dat hij snel vei ligheid zocht bij de molen aan de Vest. „Nog nooit van m'n' Ieven heb ik' zo'n vreselijk weer meegemaakt'', vertelde meneer Den Bleekèr. „Ik sta er nog geen moment of de bliksem slaat in de molen, de fietsen worden twintig meter bij ons vandaan geslingerd en in een 'ondeelbaar ogenblik storten met een denderende klap de balken vlak langs ons hoofd naar beneden., en vliegen de spijkers als gloeiende vuurballen in,het rond." Meneer Den Bleeker gaf mij een zo nauwkeurig en. gedetailleerd verslag dat 'het leek alsof het giste- "ren gebéurd was. 'Géén wonder, zo iets vergeet je niet licht en nu, na 42 jaar zal de heer Den Bleeker die intussen gepensionneerd PTT-ambte- naar is, aan ieder die het van hem wil horen vertellen dat het door Gods genade was dat hij toen werd bewaard, zij het dat hij een wéék lang overspannen is gebleven. Misschien heb ik het verhaal niet helemaal precies oververteld. Dat moet u mij maar niet kwalijk ne men, meneer Den Bleeker. Ik hoef de ook niet in ons archief te kijken wat destijds de krant ervan heeft gemeld, want de verslagen van alles wat voor mei 1940 is gebeurd zijn, we kwijt. Toch heb ik üw verhaal even willen doorgeven. Ik denk dat er zeker in Schiedam nog heel wat oudere lezers zullèn zijn die van avond hierover praten. hoofdleidster aan de openbare kleu terschool „Hummeloord" in verband met het vertrek van mejuffrouw J. B. Blok. Tevens is de raad voorgesteld de tuin derij aan de Bomendijk van de Gebr.. van Staalduinen aan te kopen, in ver band met de realisering van het in voor bereiding zijnde bestemmingsplan "West. Tenslotte vermeldt de agenda enige comptabiliteitsbesluiten. klMit »atti)f mi lliut hitirt Korte Hoogstraat 11a Tel. 6151, Vlaardingen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1