van en aan in de Doelen Congresbureau heeft handen I vol werk VLAER&KOL Opkomen voor belangen langzaam tunnelverkeer n Kreeg Kogel m neus tijdens vechtpartij Rijnmondraadslid stelt vragen Van Speijk op proef WOENSDAG 24 AUGUSTUS 1966 p£ ROTl ekdammep GROOTS Utrecht, Oude Gracht 158, tel. 26351. Rotterdam, Coolsingel 75, tel. 120126, Bilthoven, Julianalaan 4, tel. 2571/72. IJsselstein, Kloosterstraat 7, tel. 2135. ACCENT Liften (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een beetje be duusd van het protocolaire programma, dat om hem heen was geweven, heeft vanmorgen de -eerste studen zich laten inschrij ven bij de Rotterdamse medische faculteit. Het was. de achttien jarige E. R. J. Alleman uit de Frederik Hendriklaan in Den Haag. Hij heeft deze zomer zijn eindexamen gedaan op het Haag se Aloysius College. SIS! Een frisse en aangename adem maakt u aantrekkelijk. Doublemint helpt mond en adem fris te houden, want Doublemint is fris en zuiver van smaak. Doublemint is ge maakt van'speciaal geselecteerde ingrediënten en de smaak is dubbel gezuiverd. Daarom is Doublemint dubbel goed. Neem mee plezier voor twee en merk zelf hoe goed Doublemint u doet. fyA»®© jaab ggaaogj Scheepsschroef breekt record -- plaats zon gaan Innemen, maar dat het accent; zo zwaar op de congresfunctie zou komen te liggen, was door weinigen voor zien. Zo min als hij geschrokken is van de onverwacht grote ontwikkeling van het congreswezen in Rotterdam („Ik schrik niet zo gauw"), zo min is de heer Van Joolen teruggedeinsd voor het bedrag van 1,3 miljoen gulden. „Ik zie het als een verantwoorde uitgave", zegt hij. Met een groot optimisme heeft hij het oog gericht op de toekomst, op de nabije toekomst zelfs. Over een kleine vier we ken komt namelijk het Cios-congres naar Rotterdam hét grootste internationale congres tot nu toe gehouden. Ongeveer tweeduizend congress!sten. zullen de stad vijf dagen lang bezetten, ;,Het wordt een vuurproef", aldus de heer Van Joolen. „Een vuurproef voor alles; voor net ge bouw, vöór ons congresbureau,, voor net personeel van De Doelen en voor'" de apparatuur. Bovendien zei de hotelier in moeten bewijzen in staat te zijn een groot aantal gasten ineens"op te „vangen. pNKELE weken geleden liet ik in deze rubriek eenfoto zien van wandelwagentjes die aan de achterzijde van een stadsbus In Perth (in Australië) waren gehan gen. Ik heb toen 'n warm pleidooi gehouden om ook de RET-directie zover te krijgen. Want-het was zo gemakkelijk, niemand had' dan meer last van de wagentjes geen gezeur meer met wielhoesjes en zo voort. Ik schreef ook „Voorlopig moeten we met z'n allen dan maar sjouwen en wagentjes al of niet gevuld dragen". Nou, moeders, het is niet voorlopig, maa" altijd, want de RET-directie heeft mij la ten weten er niets voor te voelen, hjen heeft mij zelfs acht punten op gegeven die tegen het transport van wagentjes op deze wijze pleiten. Ik za! die hier puntsgewijs laten vol gen: - 1. De algemene veiligheid komt in het gedrang. De bussen worden op het ogenblik zo „glad" mogelijk ge houden en dus kunnen er geen uitstekende wagentjes aan wordcr gebracht. 2. De bestratingen in Rotterdam zijn zo slecht dat de wagenlies ge makkelijk los gaan en op straat kunnen vallen (hangt af van het type haak, Jan Krant). 3. En in verband met punt 2:' Wat blijft er over van die wagentjes' (dat zal wel meevallen, ze moeten nu ook door de stad hobbelen, stoep op stoep af.„. Jan Krant). r 4. De nieuwe bussen die binnen kort komen zijn aan hun maximum lengte en kunnen geen centimeter langer worden gemaakt, dus ook geen wagentjes hebben. 5. Het oponthoud aan de halten wordt groter (Is dat wel zo. heeft de directie dat onderzocht? Jan Krant). 6. Aan de halten halon jongens misschien de wagentjes' cr af. (Loopt dat zo'n vaart, evemjes" wen nen. Ik heb wel vertrouwen - in^de Rotterdamse jeugd. Er staan toch ook buiten bij winkels wagentjes, en die verdwijnen toch ook niét? Jan Krant). - 7. Het gaat nu redelijk, goed als iedereen zich aan de voorschriften houdt. Er worden zelfs opvouwbare invalidewagens meegenomen. 8. De slotconclusie: de RET-direc tie ziet geen aanleiding de huidige gang van zaken te wijzigen.-- Zo, dat weten we dus. Het gaat goed zo en er hoeft niets te worden gewijzigd. Mag ik dat „goed gaan!' in twijfel trekken? Ik zou wei eens de meningen van moeders willén le zen. Hoe zij "net reizen per RET-ver voermiddel vinden als zij wagentjes mee moeten nemen en hoe hun er? varingen zijn ten aanzien van me dewerking van personeelen van mede-reizigers nare en misschien £ok prettige ervaringen. Schrijft;' u eens? ;l". f. .(Van een onzer verslaggevers) n OTTERDAM „Het is onge- IV loof lijk wat zich hier allemaai afspeelt." Dit zijn de verbaasde wc/orden 'van de heer F. J. D. van 'Joolen, hoofd van het Rotterdamse bureau congreszaken. In nauwe lijks vier maanden, vanaf het ogenblik, dat de Doelen de deuren opende, heeft hij duizenden en nog eens duizenden -? congresgangers zien komen en gaan. Onderwijzers, technische mensen uit de „olie- en tankerwereld, graanhandelaren, muziekdeskundigen en juristen hebben de zalen van het imposante centrum bevolkt. Bij elkaar moeten het er ongeveer dertigduizend zijn geweest, zo berekent ae heer Van Joolen. precies anderhalf jaar geleden werd de heer Van Joolen (51), oud-Sheil- inan in zijn huidige functie benoemd. Ztjn taak was het congresseren in Bot terdam op gang te helpen en iii goede banen te leiden een twijfelachtige 'taak, omdat men niets wist van*het congresbedryf, noch van het nieuwe congresgebouw. Maar nu ai kan de heet Van Joolen zeggen: „Het gebouw heeft bewezen hoe dringend de nood zaak was 'aan een goede congres- accommodatie. Over de toeloop van de congresgangers kan hij weinig anders zeggen dan: „Boven alle verwachtin gen". Koezeer dit waar is blijkt overduide lijk uit de haastige maatregelen, die de gemeente heeft moeten nemen om het Het zijn niet de eersten de besten, die een rechtstreekse aanslag zullen plegen op de Rotterdamse congres-organisatie. Het Cios-congres wordt namelijk ge vormd door topfigurenuit de zakenwe reld, mensen met een- kritische blik, hoge eisen en beladen met vele ervaringen van eiders. De heer Van Joolen zegt: „Het wordt heel groots". En dan doelt hij niet alleenop de anderhalf- miljoen gul den, die deze tweeduizend congresgan gers naar verwacht wordt In .Rotterdam zullen Investeren. Bang voor de komst van het congres is hij allerminst. Hij zegt: „Het klinkt mis schien wat pedant, maar onze organisa tie loopt perfect. Alles in. tip-top voor elkaar". Hij vertelt, dat het niet moeite loos is gebeurd Hij herinnert zich maar al te goed de tijd, dat hij met. één mede werker de zaken moest opknappen. „Je speelde vóór duizendpoot". Die tijd is overigens voorbij. Vijf medewerkers staan het hoofd van het congresbureau thans bij. Dat is geen luxe, wanneer men weet, dat het voor bereiden van een congres anderhalf tot twee jaar vergt. Op het ogenblik heeft 'hetcongresbureau handen vol werk. Want al is de vergaderagenda met overvol, hij is toch druk bezet. Bankiers anno 1691 3. F. D. VAN JOOLEN zeer druk gebouw aan te passen aan de eisen, die het moderne congresseren eraan stelt. Vo rige week nog stelde de gemeenteraad een bedrag van rond 1,3 miljoen gulden beschikbaar voor dringend nodige aanvul lingen. In die paar maanden, dal er met het gebouw is gewerkt, was gebleken, dat er nog iets ontbrak aan het meubi lair, dat er vertaallnstallaties, tolkenqabi- nes en filmschermen bij moesten komen. Ook de communicatiesystemen emoesten worden aangevuld en de lichtinstallaties worden uitgebreid. Het was we! verwacht, dat De Doelen ook als congresgebouw een belangrijke verkeer. Met name de fietsers zouden de helling van 1:22 niet kunnen nemen. Wat de Beneluxtunncl betreft, hierover is geen volledige duidelijkheid. De ge dachte aan z.g. opstapwagens is wel eens geuit, de Kamers van Koophandel hebben zich zorgen gemaakt over het vervoer van werknemers der in dustrieën als het wagenveer verdwijnt. Er is gedacht aan een speciaal bootje voor voetgangers. Zeker is wel, dat het langzaam verkeer niet zonder meer door de tunnel raag. De situatie voor het langzaam verkeer is inderdaad niet zo gemakkelijk. Aan de: Van Brienenoordbrug hebben fietsers ook niets,- zij mogen er niet op, brom fietsers wel. Be Maastunnel is nog steeds de gunstigste uitzondering. Dit zou een voorbeeld kunnen zijn, maar de kosten van zulke voorzieningen schrikken nogal af. Over latere tunnels, zoals Will erastunnel, Spijkenissertunnel, Kruiteilandtunnel, Blankenburgtunnel, Eurotunnel en Doncktunnel, om de belangrijkste geschetste verbindingen te noemen, is nog geen enkel detail bekend RE DACTIE) Ei SAIGON Helikopters van het Ame rikaanse leger hebben in de afgelopen zes nfaanden in Vietnam ruim zesdui zend vijandelijke militairen gedood. Bo vendien zijn 7700 vijandelijke bouw werken beschadigd. (lib.) heeft het dagelijks bestuur vragen gesteld over de tunnels in het gebied. Hij informeert of er behalve de Benelux- tunnel nog andere tunnels in of naar het Rijnmondgebied zijn ontworpen, die niet toegankelijk zfjn voor voetgangers, fietsers en bromfietsers. Dan vraagt de heer Adriaansens of het juist is dat met name de ontworpen tunnel onder de Oude Maas, ter vervan ging van de Barendrechtsebrug, hiet voor voetgangers, fietsers en brom fietsers toegankelijk zal zijn. „Acht het college het niet gewenst dat, in het belang van het intereilandenverkeer zo wel als dat van het recreatieve ver keer, bij de uitvoering van deze tunnel wel rekening wordt gehouden met toe gankelijkheid voor deze categorieën of andere voorzieningen te' himfien behoe- ve?", vraagt hij.' - w; Als het dagelijks bestuur, deze, yraag posi tief beantwoordt, zo wil, de-heer Adri aansens verder weten, is het dan be reid tot het bereiken hiervan tijdig de nodige stappen te nemen,', opdat niét pas tijdens de afbouw van dé tunnel noodgedwongen naar een alsdan' wel licht moeilijker verantwoord inte pas sen oplossing voor dit vervoer moet worden gezocht? De vragensteller ver neemt. gaarne wel stappen met betrek king tot dit onderwerp denkt over te gaan. (Het laatste nieuws over de Oude Maastunnel tussen Barendrecht en Hei- nenooordtunnel is dat daarin liften worden gebouwd voor het langzaam (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM Het lid van de Bijn- mondraad mr, W. M. Th. Adriaansens Omringd door velen leden vam het faculteitsbestuur en leden van het alge meen bestuur, onder wie de voorzitter en oud-burgemeester Van Walsum werd de heer Alleman, die van de medische faculteit een echte universiteit zou ma ken. opgevangen door burgemeester W. Thomassen van Rotterdam en de- decaan, professor dr. A. Qucrido tn het Provisori- um, dat recht tegenover het Dljkzigtzie- kenhuis ligt. Onmiddellijk na de ontvangst zetten de burgemeester en de heer Alleman zich aan de inschrijftafel. Met grote zorg kweet de heer Thomassen zich van zijn taak om de eerste student in de medicij nen in het register op te tekenen. Zoals het protocol voorschreef volgde daarna de uitreiking van de collegekaart doör professor dr. Querido en de uitreiking van de studiegids door burgemeester Tho massen. De heer Alleman was de eerste van de 160 studenten, die dit studiejaar toegela ten zullen worden tot de medische facul teit te Rotterdam. Verwacht werd, dat het grootste, deel van hen rich vandaag zou laten inschrijven. Het inschrij vingsbureau is overigens vier dagen geo pend. De colleges aan de medische faculteit zullen eind september beginnen. Dit zal gepaard gaan met enig plechtig feestge druis waarin ook de officiële opening van het Provisorium wordt opgenomen. Op het ogenblik wordt nog hard ge werkt aan de voltooiing van dit gebouw, dat tenminste vijf jaar mee moet. Werk lieden leggen de laatste hand aan de inrichting van de collegeruimten. Te noe men zijn het-practicum chemle-bloche- mic, practicum fysiologie, practicum fysi ca, practicum histologie practicum biolo gie en anatomie, de studiezalen en biblio theken. Leeg is liet nog in de kikkerkamer, de rattenberging en de broedkamer, maar over een paar weken zal het er rumoerig zijn, zeker in de kikker- en rattenafdeling. Volgende week donder dag zullen de eerste kikkers worden aangevoerd, levend en wel, tegen een inkoopprijs van 3,50 per kikker. @&agpBa£ ,N. ■ïSV--; De Spaanse banderillero Andres Rizo Pastor is dinsdagavond tijdens een stiere gevecht in Bilbao door de stier op de horens genomen en om het leven geko men. Rizo had tot taak het dier tot razer nij te brengen alvorens de stierenvechter met zijn voorstelling begon KOBESEIKOSHO (staalfabrieken te Kobe, Japan) heelt onlangs de grootste scheepsschroef ter wereld, bestemd voor de in aanbouw zijnde tanker Idemitsu. Maru (205.000 ton dw) voltooid. Deze uit nikkel en alu- miniumbrons vervaardigde schroef weegt 38,2 ton en heeft een diameter van 7.8 m. De vervaardiging van deze vijfbladi- ge schroef, die naar verluidt een gro ter voortstuwingsvermogen heeft dan welke schroef dan ook, heeft rond 400.000 gulden gekost. .V.VX.V -* -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1