Centrum R'dam-Maastricht in L5 uur SCHERPE AANVAL ÖE EEG-GRAANPOLITIEK uit R 'dam staan Alcoa gaat ^üinaardè iceren m Varkensvlees duurder rundvlees goedkoper Eerste „containercoaster m 9 Kind levend Mogelijk vestiging olieraffinaderij I op Zuid-Beveland Bij opening Co-op-graansïlo Hoofdzakelijk weerkundige functie-Structuur windveld 11 11 Belangrijk voor staalfabricage Hoveniers met tuin naar „Lentiade" Ruim voldoende voor behoeften a Geschenk voor Jeugdwerk van f5000 Carillonbespeling Dirk S. Donker Export neemt nog toe 31 DE ROTTERDAMMER 2 A DONDERDAG 25 AUGUSTUS 1966 1\,T AASTRICHT wmm Luchtvaart Mormaclynx breekt Atlantisch rekord V Ragii i (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Een grote oliemaatschappij is - geïnteres seerd in vestiging van een raffi naderij in Zeeland. Er wordt thans overlegd met het provinci aal bestuur en het Economisch technologisch Instituut in Zee land over faciliteiten en moge lijkheden. Vertegenwoordigers van de maatschappij zouden voor al belangstelling hebben voor ves tiging in Zuid-Beveland bij Bors- sele op Zuid-Beveland. Van de zijde van het provinciaal jestaur werd ons medegedeeld dat het contact met de oliemaatschappij waarvan men de naam niet wilde noe men is gelegd via het ministerie van economische zaken. Er is overi- »ens nog geen enkele zekerheid dat de raffinaderij naar Zeeland zal komen: Pc kans is niet uitgesloten, maar er zal nog heel wat moeten gebeuren." Bij het ETI werd opgemerkt dat in de loop der jaren tal van besprekingen voor vestiging met oliemaatschappijen en andere industrieën zijn gevoerd, hetgeen meestal niet verder kwam dan het stadium van informatief „Het is daarom wel wat voorbarig te zeggen dat dit doorgaat." Benadrukt werd dat ingeval van vestiging van een raffinaderij ook heel wat moeilijkheden op planologisch en nautisch gebied zullen moeten worden overwonnen. NIH wn FRIENDSHIP (Van een onzer verslaggevers) J-tJ. Rnttprri amm Een aantal Rotterdammers uit het be drijfsleven en een aantal Rotter damse journalisten heeft van morgen kunnen ondervinden dat het mogelijk is om van het cen trum van de stad tot het centrum van Maastricht in anderhalf uur te reizen. Dat gebeurde dank zij de Nederlandse Luchtvaart Maat schappij, die vanmorgen een eerste vlucht maakte met de omgebouwde Fokker Troopship. Deze introduktievlucht van de Neder landse Luchtvaart Maatschappij (NLM) viel op het tijdstip dat veel gunstiger lag dan in de officiële dienstregeling. Naar Maastricht kan men vanuit Rot- mm (Van een onzer verslaggevers) VLAARDENGEN Het tachtig meter hoge aluminium-ge- vaarte dat de Amsterdamse firma Luveka in een bestek van twee dagen voor het KNMI in de Vlaar- dingse Broekpolder bouwt wordt beslist geen scherp wapen in de strijd tegen de luchtverontreini- ging. „We hadden deze toren overal kunnen bouwen" zei prof. dr. F. H. Schmidt, directeur Speciale Pro- jektgroepen van het KNMI. Vergezeld van de Vlaartüngse wet houder van volksgezondheid G. Walstra. kwam' prof. Schmidt; woensdagmiddag net' een uitgebreide staf van technici dé' snelle bouw van de weermast, of „meteo- toren" in ogenschouw nemen. Hij vertel de dat de kolos ais voornaamste functie krijgt een inzicht te geven in de struc tuur van het lagere windveld. Dit gewenste resultaat zou met deze toren op elke andere plaats in Nederland ook te verkrijgen zijn. Dat men Vlaardin- gen als bouwplaats koos, wijst op de bereidheid van het KNMI medewerking te verlenen aan de studie over de lucht verontreiniging in het Nieuwe Waterweg gebied. In principe bestaat het voorne men eerst in een latere toekomst ook apparatuur in de toren aan te brengen die verontreinigingen in de lucht kwanti tatief kan registreren. In een razendsnel bouwtempo bereikte de mast gistermorgen een hoogte van ongeveer veertig meter, maar in de mid daguren is men slechts weinig verder gekomen. Waarschijnlijk had de grote belangstelling van autoriteiten en persmensen een remmende invloed op de vorderingen. Het werk is vandaag voortgezet met de bedoeling nu de vereiste hoogte te berei ken. Geleidelijk aan zullen in de komen de maanden de benodigde instrumenten worden geplaatst. Professor Schmidt ver wachtte niet dat de meteotoren nog dit jaar zal kunnen functioneren. De apparatuur waarmee de mast wordt uitgerust bestaat uit een veertigtal instru menten, die op verschillende hoogten op vier meter lange stangen buiten de mast TiE titer poten die de tachtig meter hoge aluminium- constructie dragen hebben een doorsnee van slechts drie centi meter. Ter vergelijking een foto rolletje naast een van de poten. "DROF. dr. F. H. Schmidt, belast met de wetenschappelijke leiding van „het project Vlaar- dingen", kwam zich persoonlijk van de vorderingen met de bouw van de meteotoren op de hoogte stelled. Oefeningenvan onze grenswacht. Vijf kommies-soldaten van de. grenswacht J te De Iiutte en aan De Poppe in de ge* J ifteente Losser zijn naar Zutfen over ge* bracht, wijl van de 120 in hun bezit J ïijnde scherpe patronen, enkelen er meer dan honderd gebruikt hadden om.op i vogels te schieten. X Op een andere plaats in. dezelfde ge- meente hadden onze grensbewakers 1 eenïge kogels in een. paal geschoten, om J te zien hoe ver deze er in doordrongen; *MM O M» M MM» M M i worden opgehangen. Het zijn windsnel- heidsmeters, temperatuurmeters en in strumenten waarmee de luchtwervelingen kunnen worden bepaald. Alleea dat laatste, kan van belang zijn bij luchtverontreiniging: een rustige at mosfeer drijft de indusbriegassen ver af, maar veel luchtwervelingen slaan de vui le gassen dicht bij-de bron neer. Zodra het weer in een bepaald gebied veel ongunstige invloed op de-luchtvervuiling uitoefent (bij voorbeeld mist) kan het KNMI aan de hand van waarnemingen in de meteotoren bepalen hoelang dit weertype vermoedelijk zal aanhouden. Met de nieuwe weer.toren kan men ook gegevens registreren die van belang zijn voor de burger-luchtvaart en kan men o.a. berekenen boe groot de winddruk is die op hoge gebouwen en kranen wordt uitgeoefend. De gegevens die de instrumenten, waar van steeds ongeveer de helft zal func tioneren, produceren,worden via kabels naar een soort computer gevoerd. Deze is aangebracht aan de voet van de mast en werkt de cijfers uit op een ponsband. terdam vanaf 29 augustusslechts één retourvlucht is niet mógelijk. Dit is een van de - grootste handicaps in de dienstregeling van de NLM. Wèl is het mogelijk om van Rotterdam uit via Schiphol naar Groningen te gaan 's morgens vroeg en dan in de'loop van de dag weer terug te komen. De KLM die veel dienstregelingen heeft ontworpen voor de NLM heeft dit on- derkens. Men is op hét ogenblik bezig om een derde Friendship te krijgen, maar dat blijkt een groot probleem. De leveringstermijn bij Fokker is op het ogenblik acht maanden. In Neder land zelf zijn geen Frienships voorban den. Schreiner kan er géén afstaan die heeft ze alle drie nodig voor vakantie chartervluchten. Voor de NLM is de belangstelling In Rotterdam voor vluchten op het-Ne men aanvankelijk dacht.' Het aantal boekingen voor de komende weken vanuit Rotterdam is meer dan men had verwacht. Daarbij z(jn niet alleen de boekingen op Groningen maar oök die op Maastricht. Het is- dus aan te nemen dat de NLM, zodra het moge lijk Is, een beter verbinding tussen Rot terdam en Maastricht zal proberen in te voeren. Bij de NLM legde men. er de nadruk op dat de huidige dienstregeling een proef is. Men zal op 1 november en later op 1 april proberen indien nodig wijzi gingen aan te brengen. (Van, een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het-si. Mormaclynx heefthet snelhei-dsrekord voor vracht schepen over de Atlantische Oceaan ver beterd. Op - li augustus ikwam het schip om 23.10 uur aan.' na vijf- dagen, 17 uur en 21 -minuten eerder uit New-York te zijn vertrokken. Be Mormaclynx is van- dei-Moore-MeCormack Lines, welke rederij het rekord ai bezat; agent in Rotterdam is Phs. van Ommeren. (Van een onzer verslaggevers) jROTTERDAM De Rotter- damse hoveniers zullen op de komende Voorjaarsbeurs ,£,éntiade" met een - fraai: werk stuk als het ware hulde brengen aan de lente. In het Ahoy complex op Heliport waarin deze voorjaarsbeurs van 15 tot en met 25 maart 1967 voor. de .eerste maal wordt gehouden, leggen zij op ten oppervlakvan 2.000 m2 een tuin aan, die een grote verscheidenheid aan (vobrjaars) bloemen en planten zal tonen. Ontwerper van deze tuin is de heer A.I.C. van Rooyen, de nog jonge (35) tuinarchitectaan wie op de Floriade van.I960 .tal van prijzen toe vielen. Zoals bekend berust de orga nisatie van de Voorjaarsbeurs „Lentiade" bij de stichting die .(dit jaar voor de 19de maal) de Internationale Consumenten beurs „Femina" organiseert. ,jhentiade" zal van de bezoek sters en bezoekers aandacht vra gen voor vakantiereizen, vakan tie-oorden, recreatie, foto en film,' reisartikelen, mode, cosme tica, tuinaanleg en tuinieren. De beurs heeft haar. ontstaan ie danken aan de wens van zo wel jeugd als ouderen, die het verlangen hadden kenbaar ge maakt op dit speciale terrein waarop ,£entiade" zich gaat be wegen, uitvoerig geïnformeerd te worden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Tebodin Advies- én Constructiebureau NV té. Den Haag is op een 8 ha groot terrein aan de Theemsweg in - Europoort Oost, te genover de vestiging, yan. ICt, begonnen met de bouw van een fabriek van tabu- iair alfa-aluminiumoxyde. Opdrachtge ver is Alcoa Nederland NV, die met ten dele Nederlands kapitaal voorde exploitatie van deze fabriek werd opge richt als dochteronderneming van dé Aluminium Company of America, het Amerikaanse wereldconcern, - dat ónder meer de bauxietwinning in Suriname uitvoert. Hoewel Alcoa .geen direct verband legt tussen de vestiging van .deze fa briek én de mogelijkheden van een hoogoven- en staalproject in Euro poort, kan cïe fabriek voor een derge- i lijk project yahf grpotbelang zijp, Het te leveren product, tabulair alfa- fa-aluminiumoxyde is een- vorm van aluinaarde, die vooral toepassing heeft in de staalindustrie, Het is de bedoeling'dat óver achttien maanden de nieuwe fabriek in bedrijf komt. Zij draait op aardgas eri. zal, zoals van een dergelijke chemische in dustrie is te verwachten,.tot.hetruiter ste zijn geautomatiseerd. Er zullen slechts vijftig personen .werken en deze vijftig mensen zullen voldoende .tabu lair alfa-aluminiumoxyde leveren' voor de behoeften van de gehele, staalin dustrie, van-de Westeuropése landen 'en, bovendien voor export aan derden, vooral naar het Oosten. De; grondstof voor de nieuwe Alcoa- fabriek is bauxiet, het aluminium-erts dat. Adcóa in Suriname- wint. Het ver voer van de aluminium erts uit Suri name" naar Rotterdam zal geschieden metschepen vande eigen. Alcö-rëderij Tabulair alfa-aluminiumoxyde. wérd tot nu toe slechts in de Verenigde Sta ten: vervaardigd, De fabriek té Rotter dam-, wordt de eerste van 'die aard in Europa.' De - nieuwe fabriek is zódanig opge zet, dat er in de toekomst mogelijkhe den zijn,: vooreen .eventuele uitbrei-, ding,' iridien dezë nodig mocht wor den. J TÏURGEMEESTER W. Thomas- j'.sen drukt in de controle- kamer op èen knóp die 'de'nieu-. we. "Oo-ap-graansilo in bedrijf Vt ■-- stelde. - ROTTERDAM Drie mensen verlietenwel bijzonder verheugd gisteren dé Pieter Caland die voor de nieuwe Co-op-silo aan de Veer- laan lag. Het waren ds. A. P. v.d. Made,, voorzitter van het bestuur van De Boei, pastoor J. H. Ie Lar ge van het Katholiek Géiins- en Jeugdzorgwerk en de heer W. de Ridder voorzitter van het Kateh- drechts Volkshuis-die respectieve lijk, 1250, 1250 en 2500 had den .gekregen van de Coöp. voor hun werk. De Coöp deed dat uit blijdschap bij de -opening, door burgemeester W. Thomassen van de nieuwe silo. Minder blij, maar dan over de EEG-politiek ten aanzien van graan, toonde.-de heer B. J. Lequin van de Co-op zich ia rijn openingsspeech. Hij - zei ónder grote, bezwaren te hebben; tegen' de wijze .waarop het marktorganisme voor de'.landbouw is op gezet.. De uitgangspunten van het gaf an- tieprijsbeleid viel hij aan evenals de prijsverhouding in de graansector die on gewenste, produktie niet afremt maar integendeel stimuleert. Volgens hem kost het -geheel -dé eohsument- miljoenen gul dens; Ditsoort ordening zouvolstrektover bodig zijn. Hij stelde vast dat een prijsniveau, voor tarwe .van vijftien, pro cent boven de gerstprijs de toch reeds te grote tarweproduktie nog meer stimu leert. De Nederlandse tarwe behoort tot de slechtste van Europa en is als grondstof voor brood slechts bruikbaar met bijvoeging- van buitenlandse tarwe Waar'tarwe groeit kunnen ook gerst en-aardappelen groeien,' beide volwaardi ge produkten. Een betere onderlinge prijsverhouding zou dit proces kunnen stimuleren. „Daarbij komt dan nog, al dus de heer Lequin, het op EEG-prijsni- veau brengen van de geïmporteerde tar we waardoor op jaarbasis uit de beurs van de Nederlandse'consument nog eens een honderd tot honderdvijftig miljoen gulden in de EEG-kas wordt overgehe veld.'De prijs 'van het- witbrood steeg mét 50 procent. In de Verenigde Staten bleef in hetzelfde tijdvak de broodprijs onveranderd." - Hij zei ook (over de veelheid van voorschriften en verordeningen die tot in de duizenden lopen) dat het physiek on mogelijk is tegen alles op te tornen. Naar zijn smaak is in de EEG de crisis der bewindvoerders een feit. Ook zou, volgens de heer Lequin. deze bedrijfstak in het, geheeh niet vrij zijn, hoewel dat oi.iciee! wel zo is, In de EEG-bepaling, datde verstrekking van Beiaardier Dirk ,S.. Donker zette zijn bespeling van onze stadhuisbeiaard' gister avond in met een fikse mars van Duijtsmeester, waar een zangerig Andan te van Fiocco een- .grote tegenstelling mee vormde. Een opgewekt Menuet'van de -grote Bach voltooide deze trits. Het voor clavecimbel geschreven Est-ce Mars? van Jan Fietersz. Sweelinck' deed het uitstekend, wat ook van twee stoere liederen uit de Gedencklanck van Valeri us gezegd kan worden. Rijk geschakeerd klonk de Studie in d van Staf Nees, ócn zware melodie met een lichte omspeling, en weemoedig klonken drie melodieën van Edvard Grieg. Het was prettig de Calandsuite weer eens te horen, die Wouter Paap jaren geleden in opdracht van de Rotterdamse Beiaardcommissie heeft' gecomponeerd,, want het is. een door grote afwisseling zeer boeiend werk. Ook .de Variaties over een oud-Nederlands liefdeslied van Cor Kee zijn altijd weer het aanhoren ter. volle waard, en een goed stuk blijft de Passepied, die Willem Pijper vijftig jaar geleden voor carillon schreef. Van onze tijd waren het levendige Chanson van Wim Franken en de zeven variaties, die de bekende steunpilaar van al wat beiaard en draaiorgel is, Romke 'dé Waard, heeft geschreven over het aloude Heer Jezus heeft een hofken, een reeks, die aan bet slot van het concert de aan dacht volledig gevangen hield, De beiaardier uit het hoge Noorden heeft zeer muzikaal, briljant en, rijk geschakeerd gespeeld. De twee nog volgende beiaardconcer- ten beginnen om half adht. (Van onze soc.-econ. redactie) UTRECHT De prijzen voor varkensvlees tonen thans een duidelijke neiging tot stijgen; het rundvlees daarentegen is de laatste weken goedkoper gewor den. Voor de komende maanden zal deze ontwikkeling naar ver- -wacHt wordt doorzetten. Dé aanvoer van slachtvar- kens is krap vergeleken bij de grote vraag naar varkensvlees^; die'overal in Europa, bestaat. ANKARA Een reddingsploeg heeft gisteren in één van de dorpen in Oost-Tnrkije die door de aardbeving met de grond gelijk werd gemaakt, een 3-jarig jongetje levend uit het puin opgegraven. De jongen werd in halfbewusteloze toestand van onder het pain weggehaald, maar het joch is gezond. Volkomen uitgeput werd hij naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht waar hij onmiddellijk door artsen werd on derzocht. De reddingsploeg groef hem op na herhaald aandringen van de vader van het jongetje, die al eerder vergeefs naar zijn zoontje had ge zocht. Tevoren had de vader .reeds de stoffelijke overschotten - van enkele van zijn familieleden opgegraven op dezelf de plek waar zijn zoontje later werd gevonden. De Turkse regering van Demirel is gis teren bijeengekomen-om te overleggen wat er met de dakloze gezinnen moet gebeuren. Duidelijk is dat deze gezinnen aan een woning moeten worden gehol pen voordat de winter begint. Intussen staat het vast dat er zich onder de slachtoffers van de aardbeving geen Nederlanders bevinden. Dat heeft de Ne derlands-Turkse vereniging van haal correspondent in Ankara vernomen. ..va C? '- --••••'N •- èx.1 De vraag' naar rundvlees is ge matigd bjj betrekkelijk lage prijzen. Wanneer in de komende Herfstmaan den. dé jaarlijkse uitstoot van rundvee zal plaatsvinden met dus grotere aanvoe ren dan nu. kan voor het publiek een verdere daling van de rundveeprijzén verwacht worden. Voor dé varkensproducenten heeft de varkensprijs een nieuwe top bereikt van 3 bij de groothandel. Het aantal wekelijkse slachtingen blijft zich bewe gen rond de 120.000 stuks, terwijl ovcr- al in Europa' de vraag groter is dan de produktie.- De vraag 'voor export zal nog toenemen,omdat de - varkenspro. duktie in het najaar Opgrond van de dekkingscijfers eerder af dan toe neemt. Ook de afgelopen maanden nebben de dekkingscijfers zich nog op een normaal niveau bewogen. De hoge biggenprijzen van dit moment dóen echter wel ver wachten, dat het aantal dekkingen de komende tijd zal gaan.toenemen, met als gevolg meer varkens volgend, jaar. In het bestuur van het produktschap voor vee en vlees gingen gisteren reeds stemmen op, de varkensprijs niet verder te laten oplopen en bet publiek te advise ren om te zwaaien van het dure var kensvlees naar het voordeliger rund vlees. De rundveeprjjzen voor de producent zijn gedaald tot gemiddeld ƒ2,18—2,21 per kg bij een EEG-oriëntatiepriis van ƒ2,22. Voor de invoer uit derde landen geldt thans de volle importheffing. Ook West-Dultsland, Italië en België hebben invoerheffingen ingesteld. De Neder landse kalverprijs is aanzienlijk hoger. Deze ligt op het niveauvan 3.10 tot f 3,32 voor de producenten. Hier geldt geen neffing bij invoer. Er heeft zelfs een zeer ruime uitvoer plaats. "D OTTERDAM In hét Eemhaven- gebied meerde voor de Sèa/Land Service de eerste speciaal voor het vervoer van- containers gebouwde coaster. Het is de Adda, die 27 con tainers'kan bergen en dié op Felix stowe (Engeland) vaari. certificaten voor de import van granen op ieder willekeurig moment kan wor den gestaakt, zag de heer Lequin een gevaar voor de Rotterdamse haven, en dus het belang roor de hele Nederlandse economie. Er waren tweehonderd gasteS aanwe zig. Om die allemaal getuige te laten zijn van de opening dieburgemeester Tho massen verrichtte door in de kleine con trolekamer tweemaal op een knop 'te drukken, was een gesloten tv-circuit aan gelegd waarvan de toestellen aan boord van de Pieter Galand stonden. Burgemeester Thomassen zei dat hij dagboekschrijver was en' dat hij van avond zou schrijven: „Met An op Katen- drecht geweest, boni .suit qui mal y pense". Hij stelde vast dat Katendrecli- ters zeer serieuze hardwerkende, mensen zijn die niet zo bijster gesteld zijn op die andere helft. Hij hoopte dat het Co-op-voorbeeld het schenken van vijf duizend gulden aan het'jeugdwerk; door anderen zou worden gevolgd. Namens de gelukkigèn dankte de heer De Ridder. "Hij zei: „Ons stijgt tiet schaamrood wel eens naar de kaken als we de „commissies van ontvangst" hier 's avonds zien. Het zijn hier gewone, arbei ders, en zeer goede werkers", zei .hij. Ds. V. d. Made zal hét geld: gebruiken voor de aanschaf van spelmateriaal, pastoor Le Large voor luchtverversingsin- stallaties voor het clubhuis in de Tolhuis- straat en de heer De Ridder voor dakbe dekking en brandbeveiliging voor het kamphuis van zijn stichting in Haamste de. m Durn "pERST iets voor de hondenlief- hebbers. De Nederlandse Vereni ging tr. .-'.e.tohcimlng van Dieren, afdeling Rotterdam, verzoekt me het volgende cnrie:- .de. aandacht van mijn lezers te willen brengen: „Naar aanleiding van de vele tele foontjes inzake honden en katten die zoveel vlooien hebben willen wij u er op attent maken dat' dit versehrinzel veroorzaakt wordt door de tijd van het jaar en de grote warmte. Op de volgende wijze kan uit euvel worden, bestreden: Men haalt bij de apotheek een deel De.- ris poeder en drie delen talkpoeder. De hond of kat wordt op een witte doek gezet en de huid wordt inge wreven met hel poedermengsel (Hier bij wel uit de buurt van de ogen van het dier blijven). Na het inwrij-' ven slaat men de doek. om hét dier heen, waarna de vlooien er., dood uitvallen.,.Indien,nodig kan men.de- ze.-.behandeling na drie dagen herha len." Vjv Nou, dat was het dan, doe er'uw voordeel mee zou ik zeggén! ■pEPAALD somber ben. ik'niet. Maar de brief, die ik van een lezer uit Rotterdam (naam mij be kend) kreeg was toch wel hartver warmend. Er sprak namelijk begrip uit. Eerst gaat het over de grief; die deze lezer tegen alle kranten en journalisten heeft. Zij zijn belust op' het vermelden van de afbrekende en negatieve dingen en zij zien veel te weinig hun grote opdracht: „de wereld ten goede te beïnvloeden door opbouwende en positieve din gen te brengen. Dat gebeurt wel, maar veel en veel te weinig.'' ri Daartegenover stelt hij dat, het prettige van mijn taak is wel opbou wend te werken in het gewone menselijke vlak. En als dit lukt heb ik zijn sympathie. Dank u, steun is altijd prettig, het doet goed zoiéts'te horen. Maar u moet wel oppassen niet zwart-wit te gaan denken. Alsof dé rest van de krant vol met afbrekende zaken staat. Ik geef toe,-, het nieuws uit dé hele wereid is weinig opwekkend meestal. 'Maar over het algemeen maakt de krant het nieuws niet Zij geeft het weer. Het gaat nu 'maarom de manier waarop. Onze krant, doet haar best het nieuws te belichten en te com mentariëren zodanig, dat haar lezers doorzicht krijgen in het wereldge beuren, in de gang der geschiedenis. Welk uitgangspunt daarbij in aoht wordt genomen is-'u bekend."Maar.'.: de mensen, die deze taak uitvoeren zijn ook gewone mensen: ,'óitrna- listen. zeker bij een christelijke krant, behoeven co':" - ie vn tic lezers. En alweer: het middelom die steun Ie verlens h is u bekent. Het gaat verre uit boven het beta len van uw abonnement. Maar ik kan er in komen dat u schrijf: „Mo gen wij in uw hoekje nog vaak een broodnodig tegenwicht krijgen". TYAN is de brief nog niet uit. Het ging immers om het gewo ne menselijke. Welnu, mijn briefschrijver heeft een voorbeeld uit dat vlak. Hij kreeg een brief en daarin schreef een 72-jarige vrouw dit: „Toen ik zaterdagochtend ('t was smoorheet) net begonnen was het gras in de voortuin te maaien stapte een beer van zijn fiets (50 tot 60' jaar oud) neemt me de grasroller af enzegt: „Dat is geen werk voor uw". En gaat zelf aan de rol. Toen hij klaar was zei 'hij pas op herhaald aandringen zijn naam. Hij kende me niet, woont wel in deze omtrek, komt dus wel eens voorbij; Op mijn verwonderde vraag: „Zou u toch wel willen zeggen waarom u dit deed?, was zijn ontroerende ant woord: Ter nagedachtenis aan mijn moeder". Dat is toch wel intens lief, hè?" Tot zover het citaat. En de lezer, die het doorgaf, zegt „Dat is het, Jan Krant. Ik behoef er niets aan toe te voegen." Nou, ik ook weinig. Alleen maar dat ik hem hartelijk bedank voor zijn brief.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1