Bloemenschat bij Thurlede m moet op passen AGENDA oort weer een passende plaats Rozenburgse raad sloot werkperiode af Twee weÜMMiders veriaten nu gemeéntehestuur Inbraak was niet de enige 10% zomerkorting MüUjiiE mum K. JSimon werd erelid Bromfietser mishandeld Meisje dood na aanrijding Burgemeester kreeg „ontslag" tot 31 aug. hoge ogen goede komst vakman Uitzendingsdienst iii Grote Kerk Opstandingskerk nam van bejaarden Burgerlijke stand Burgerlijke stand Kleuter aangereden bij oversteken gooi naar een toe' Poging tot inbraak: mannen aangehouden Historisch inrijliek in rosarium Konijnendief gepakt Kleuter brak been citroen den Ouden Afscheidsreceptie in Museumaula Een uitgezochte feplléktie van 395.-tot 1975.-. Kom voor uw bont beslist even kijken bij even anders! Nig pE rotterdammer Pagina 3 MAANDAG 29 AUGUSTUS I960 beduidend 1 IffP Huldigingen .ere dagelijks hu beduidend goedkoper Truck reed brommer klem Showroom Coolsingel bij Hofplein -: -■ V' I Zware taak ■MP H. SABEL h dagen per week werken onder leiding van een deskundig instructeur: 1 dag per week naar de vakschool een normaal loon verdienen dat doet een jongemandie een beroepsopleiding volgt in de levensmiddelenindustrie. Na 3 jaar (met een diploma MULO, LTS of LLS na 2 jaar) kan hij zich noemen"; In ons bedrijf is de mogelijkheid tot boven genoemde opleiding. v Ben je 15 jaar of ouder en heb je hiervoor belangstelling kom dan eens..praten met onze personeelchef die je graag,allés, hier-i over wil.vertellen. Dit. is dagelijks mogelijk tussen-09.00 en 17.00 uur; bovendien op dinsdag-of woens dagavond tussen 19.00 én 2Ó.0Ö uur. fabrieken van meikprodukten en voedingsmiddelen N.Y.; Oosthavenkade 44, Vlaardingen. (tel. 01893-2941) Ml. ïËen éénmalige aanbieding dub- belbrede Najaarsstoffen, gul dens goedkoper dan normaal... moet wel welkom zijn na een te (-oude en te natte zomer! --Bijzónder mooie kwaliteitsstof- fen. o.a. ail wool flannel, Shet land fantasie, Fibralon en vele andere fantaslestoffen, in een "schat van moderne tinten. Prachtige kreukherstellende stoffen, de flannel in vele kleu ren, alle stoffen dubbelbreed, dus extra voordelig, per meter voor nog géén vijf gulden. Morgen begint de ééndaagse verkoop van deze najaarsstoffen in vele moderne tinten, zoals lila, paars, zwart, grijs, groen enz» door eikaar per meter Nodig: voor een rokje 75 cm, voor een Jurkje 1.75 ro voor een pakje 2.- m. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor' de eerste maal in haar vierjarig bestaan heeft de Volkstuin- dersvereniging „Thurlede" zaterdag en zondag in het fraaie verenigingsgebouw op het terrein een alleszins geslaagde tentoonstelling gehouden van de door de leden geteelde produkten en bloemen. Voor de officiële opening was zaterdag middag veel belangstelling. Aanwezig wa ren onder meer de commissaris van poli tie K. Rijpma en echtgenote, de wethou ders H. Sabel en W. Schooneveld, de raadsleden J. Alijk Ckath) en G. Wester- veld (Prot. Schiedam), beiden lid van de Adviescommissie voor de Volkstuinen, de heer Visser, landelijk voorzitter van **jpt Algemeen Verbond van Volkstuindersver enigingen, J. Zuidgeest, voorzitter van de Volkstuindersvereniging „Nuttige Ontspanning", J. van Rosmalen en J. L. Pluym, respectievelijk voorzitter en se cretaris van de Volkstuindersvereniging „Klein Babberspoider." In zijn openingstoespraak, legde de voorzitter van Thurlede, de heer M. Bou wer, er de nadruk op dat, het aan het (Van een. medewerker) ..SCHIEDAM;-- Op de 40ste ..algemene ledenvergadering van BBSS bleek" vrij dagavond in de kantine van het clubge bouw op Harga, dat het bestuur moet «passen dat men financieel niet .kopje onder" gaat. Met Inspanning van alle trachten zal men moeten trachten het financiële hoofd boven water te houden. Niet dat de vereniging na het glansrijke jubileumjaar voor een faillisse ment staat, maar toch heeft men enkele „knappe bollen" nodig die uitwerken op welke leest het financiële beleid in de nabije toekomst moet worden geschoeid. De bouw van het clubhuis heeft name lijk zoveel facetten gekregen dat het te veel werk werd voor penningmeester D. van Hemen en die van het bouwfonds, A. W, den Hoed, alsmede voor de Ineer M. Klink, die het financiële beleid van de kantine op zich had genomen. Dit alles was' een tijdelijke oplossing en uit het gedegen verslag van de kas-commissie bleek overduidelijk, dat een krachtig beleid nodig is om het club gebouw annex kantine rendabel te doen zijn. Het bestuur was reeds eerder tot deze ontdekking gekomen, zodat tijdens deze matig bezochte ledenvergadering spijkers met koppen werden geslagen. Dit alles ging in de beste harmonie, al erkende voorzitter H. Breevoort jr. rui terlijk, dat er fouten zijn gemaakt. „Wij staan nog in de kinderschoenen en zullen van de gemaakte fouten alleen maar kun nen leren. Wij zijn ontvankelijk voor suggesties, die kunnen leiden tot verbete ring van de situatie en gezamenlijk zul len we tot een goede oplossing voor HBSS moeten komen." Even voor afloop v*n de vergadering werd een speciale commissie benoemd, die zal uitwerken op welke wijze de financiën voortaan beheerd moeten worden. Deze commissie bestaat uit de heren D. van Hemen, A. W. den Hoed, G. v. d. Wiel en .C van Walsum. Eerder op de avond was de aftredende penningmeester D. van Hemen gehul digd voor de accuratesse, waarmee hij 25 jaren lang de penningen heeft beheerd. Voorzitter Breevoort zei ervan, dt hij moeilijk woorden kon vinden voor het ROTTERDAM De 21-jarige oppasser C. Notenboom uit de Bloemstraat is za terdagavond in de G. J. Mulderstraat door drie mannen van zijn bromfiets op straat gegooid. Zij spuwden hem in het gezicht en schopten waar zij hem raken konden. Daarna reden de drie mannen weg in een witte Volkswagen. Noten boom is op eigen gelegenheid naar huis gegaan. Als verdacht van mishandeling zijn in hun woning aangehouden de 26-jarige chauffeur C. A. v. T., de 25-jarige zeil maker A. A. v. T. en de 25-jarige bank werker J. M. F. v. O. allen uit Rotter dam. Zij zijn voor de recherche in. bewa ring gesteld. Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28, uitsluitend redactiezaken, tel. 263954 (b.g.g. 010 - 115588 en 01898 - 6619). Agentschap: J. v- Gogh, Dr. Zamen- «ofctraat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap zie bo ven, dag. van 18.30-19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264656, alarm brandweer 269123. alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Nieuwland, Dr. Wibautplein 17, tel. 267532. vele goede werk, dat üüj' voor HBSS heeft gedaan) Bij monde van dë heer Louis Oosterom kreeg de heer Van Hernen daarna een elektrisch scheerapparaat namens de ver eniging en voor mevrouw J. van Her- nen-Tettelaar was er een grote bos bloe men.'Uit handen' van voorzitter Bree voort ontving de jubilaris een oorkonde als „Lid van verdienste". Ook de heer K. J. Simon, die zoveel goeds heeft gedaan (en nog doet) bij de bouw en het onderhoud van het clubhuis werd gehuldigd. Hem werd het erelid maatschap aangeboden, waarmee de aan wezigen hun instemming betuigden door een ovationeel applaus. De heer Simon zei: „Ik dank u zeer voor deze grote eer en het is voor het eerst dat iets dergelijks mij overkomt. Toch ben ik bij HBSS wel eens meer Liet middelpunt van een vergadering geweest en wel 28 jaar geleden, toen men" over woog mij ais lid aante nemen. Ik was immers nog te j°ng voor de senioren en na drie wekenspanning kwam .het ant woord, dat ik lid mocht worden." De heer Teun Kuypers kreeg het zilve ren insigne wegens 25 jaar lidmaatschap opgespeld als dank voor het vele werk dat hij heeft gedaan. De jaarverslagen werden hamerstuk ken, terwijl voor de aftredende heren D. van Hemen en A. W. den Hoed tot het bestuur toetraden G. de Jager en M, Klink. Steeds groter wordt de vraag naar een lichte, luchtige foun dation, die steunt 'maar niet knelt... die gedragen kan wor den met en zónder kousen en die makkelijk wasbaar is. Ze zijn er wel, maar de prijs is er dan ook naar.„ voor velen een bezwaar. LYCRA Panty slips, van extra luchtig, poreus Lycra, met ver stelbare en afneembare jarre telles, soepel en stevig, een ide ale foundation, nu als extra aan bieding voor nog géén zes gul den. Morgén begint de verkoopt van deze luxe, steungevende Lycra panties, met extra gevoerd kruisje, in de maten 40 t/m 4ó, voor L/t» va 5? Géén tef. of schrift, best. kwaliteitsgehalte van de tentoongestelde produkten niet te zien was, dat het zc'n wisselvallige zomer is geweest. „Thurlede" is sedert het vorige jaar van de C.-groep in de B-groep gekomen en in één jaar niet minder dan 21 punten vooruitgegaan. De vereniging staat nu op vlak op de vierde plaats komt. Dit bete kent, dat Schiedam nog wel eens de wis selbeker zal krijgen. Na de opening maakten vele genodig den onder leiding van het bestuur een wandeling over het uitgestrekte wolks- tuinderscomplex dat op deze feeste lijke zonnige middag een fleurige aan blik bood. De smaakvol-ingerlchte tentoonstelling was ongetwijfeld het mooiste „visite kaartje", dat „Thurlede" kon aanbieden. Het was eveneens een gerede aanleiding voor een gezonde competitie tussen de drie plaatselijk volkstuindersvereni- gingen. De juryleden waren de heren De Bruin van de Gem. Plantsoenendienst en Yredebregt. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM - „Namens de gemeente zend ik u uit, elk op de plaats waar u ingedeeld bent en met de gaven die u hebt gekregen. Dé Heer der Kerk geve u alle kracht en inzicht en enthousiasme om deze opdracht te volbrengen". Met deze woorden werden de leaen der Ned. Herv. Jeugdraad in een -uitzen dingsdienst in de Grote Kerk zondagmor gen-tot het nieuwe werkseizoën ingeleid door de jeugdpredikaht ds. A. Ie Coq;/ Het jeugdwerk moet de gehele" geméén- te als draagvlak hebben en daarom kreeg' ook zij een opdracht: het. aktive- ren van jongeren, de eigen kinderen op wekken deel' te nemen aan jeugdwerk, offervaardigheid, voortdurende: aandacht en gebéd. „Zo .zal de gemeente in verschillende vormen zowel geestelijk als materieel haar opdracht verstaan." De kerk was om kwart voor tien réeds (nagenoeg) gevuld. De Jeugdkantorij on der leiding van de heer J. Boas studeer de namelijk voor de dienst de antifoon van Psahn 100 naar J. Gelineau, de lof prijzing en het nieuwe lied van de week in. Het werd in de dienst door kantorij, mannen en vrouwen in beurtzang gezon gen. Na de kerkdienst was er een koffieuur- tje voor jeugd en predikant waar koster De Groot zkfi danig weerde. ROTTERDAM Onder verdenking van poging tot inbraak bij de NV Rinck aan het 2uidplein zijn in de nacht van zondag op maandag aangehouden de 26- jarige los-arbeider M. J. v. B., de 28-ja- rige tekenaar J. F. A. de J. en de 22-ja- rige los-werkman D. G. allen uit Rotter- dam.Zij zijn door de recherche in be waring gesteld. ROTTERDAM Door het niet verle nen. van voorrang kwamen zaterdagmid dag op de kruising van Noor.twijckstraat Duijvesteijnstraat een bromfiets, eii een personenauto met elkaar in botsing. De bromfietser, de zestienjarige'timmerman C. J. Hardenbol uit de van Noortwijck- straat, is met een rechter bijbeen- en enkelfractuur naar het Bergwegziéken- huis gebracht. Zondagmiddag stak op de .Groene Kruisweg bij de Spijkenisserbrug de ne genjarige Ohristiaanvan MuRem uit .de Geeptraat op zijn autoped onverwachts tussen de rijdende auto's door dé, rijbaan over. Hij werd aangereden door één per sonenauto. De. jongen 'is met. een/zware' hersenschudding-naar, het Dijkzigtzièken- huis vervoerd. (Van een medewerker) SCHIEDAM In-de overvolle Opstan-, öingskerk beeft ds. J.f. VV. Zimmerman zondagmorgen speciale aandacht geschon ken aan de verhuizing van vijftig bejaar den van de Hervormde wijkgemeenten 2, en 7 naar het Rusthuis Spaland. Als onderwerp koos ds. Zimmenftan: „Van. jeugd tot ouderdom" met als'tekst Psalm 71:17 en 18. de- verhuizing op; te zien. Sommigen, gaan van :een groot huis. naar een kleine ka mer. Uit de vertrouwde omgevinggaat men naar een niéuw gebouw- met.nieuwe situaties. Anderen laten een -klein huis achter en komen in een groot gebouw terecht: Aldus de voorganger, die.ook de andere kant van de medal jé -belichtte. „Voortaan zal* Uw eten'verzorgd worden en behoeft ge het niet meer klaar te maken. De vrees voor het alleen zijn zal verdwijnen, want anderen zijn om u heen. Uw bestaan zal een grondige ver- nieuwnig ondergaan." - Voorts woes ds. Zimmerman! er op, dat bij' alle verandering' één "ding* niet zal veranderen, namelijk- dat God mee gaat naar Kethel, Na de dienst maakten velen gebruik van de gelegenheid onder het genot van een kopje koffie persoonlijkafscheid te nemen van de bejaarden; die "duidelijk te kennen gaven deze afschidsdienst bijzon der te waarderen. SCHIEDAM Geboren: Maarten z.v. J M A 'M van Roosmalen en A van I>orp; Edwin z.v. B R'ouss en L A van der Wal. Overleden: J A Bakhuizen, U Schaaks- ma, 41: K M Groenew^gen, 46; FK Aschermanii, 67: FC W van Son,'91. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De oude poort die aan het begin van de oprijlaan aan dc voormalige bezitting „Holy" stond, maar moest wijken voor de bonw van het ziekenhuis zal misschien een plaatsje krijgen in de wijk die de naam van deze bezitting draagt. De gemeente heeft het plan in het westelijk deel van Holy tussen het par keerterrein van het ziekenhuis en de Ho- lysingel een zogenaamd rosarium aan te leggen. In dit parkje dat een bijzondere beplanting zal krijgen zal de Holypoort in haar oude luister worden hersteld. Daarmee zal dan een eind komen aan de periode waarin de historische poort opgeslagen ligt bij gemeentewerken in afwachting van een passende bestem ming. De steen met het wapen van Holy, die in het smeedwerk van de poort was verwerkt, ligt op het ogenblik in de kel der van het gemeente-archief. Hot idee van het gemeentebestuur opent voor de Holybewóners de mogelijk heid in een fraaie tuin met waterpartijen, en zeldzame planten te wandelen. De liefhebbers van de weinige historische bouwwerken komen daarbij eveneens aan hun trekken. VLAARDINGEN Vrijdag heeft de recherche de 31-jarige D. H. aangehouden die samen met de 27-jarige L. de C. op 23 augustus zeven konijnen had gestolen. Vier konijnen konden nog worden terug gevonden. Met zijn 29-jarige broer T. H. had H. op 9 augustus ook reeds vier konijnen ontvreemd. SCHIEDAM Vrijdag werd op de Nieuwe Sluis uit een niet afgesloten auto van de 37-jarige Ai A. M. een album ont vreemd met postzegels van de eerste dag afstempeling Vaticaan ter waarde van 2000,-. VLAARDINGEN Getrouwd: Adrianus de Bie, 26 en Neeltje van der Ende, 21; Evert Jan Onck, 22 en "Neeltje Maria-Kievit, 19: Johannes Comelis de Buisonjê, 22 en Geertrude Johanne Zevenhuljzen,'24.- Geboren: Maria Elisabeth, dv A JM Ver burg en M J Helmer, Emmastraat -16; Jo- landa, dv J Boertje en S C L Smit, Jan Thijssenstraat 32; Jolanda, dv A, Kor- pershoek .en H Kroes, Korte Hoogstraat 41c. Overleden*. Comelis de Graaf, 61. Jechtg v C Bredius, Piet Keinstraat 2, VLAARDINGEN Getrouwd:Franciscus Antonius Franke, 25 en Rosalina Christina van den Broek, 21; Hendrieus Fredericua Dolleman, 24 en Wilhelmina Johanna van Lith, 24; Gerardus Joseph Lucien Houdijk, 19 en Marianne Alblas, 20: Cornells Wilhelm Boudewijn van Pelt, 20 en Nelleke Adriana Maria -van.der Valk, 19; Jacob Pieter Breed- veld, 22 en Cornelia Johanna Verburgh, - 29; Arie van Ree, 21 en Sara Krijna Don kersloot, 16. Geboren: Ellen, dv N van Reeven en J Muishout, Van Lennepsplaats 22; Johannes Cornells, zv J J Kamp én M M C-Welter, Sperwerlaan 491; Anne Marieke,-dv J Renes en K Hoogerwerf. Melis Stokelaan 82; Arend Philippus, zv C Meijer en M- Spies, Joh Westwerweelstr 34 Overleden: Margaretha Johanna Lems, 90, wed v J Lindenburg, Pr Hendriklaan 75; Adrianus Aarsen, 43, eehtg v C E M Klum- per, Primulastraat 23 b. VLAARDINGEN Vannacht Is In j het Holyziekenhuis overleden de ze- ventienjarige Marianna Leurink aan de gevolgen van een verkeersongeluk dat vrijdagmiddag gebeurde bij de Schiedamsedijk op de afrit naar het Plein 1940. Het meisje reed op haar brommer en werd klem gereden door de 26-jarige F. D.- uit Amsterdam. De man drukte met zijn truck met oplegger het meisje van de weg af, waardoor zij viel. Zij liep een vermoedelijke schedelbasisfractuur en enkele hoofdwonden op. Het achterop de bromfiets zittende meisje, de achttien jarige C. B. liep lichte verwondingen op. Op de "WesÜandseweg bij de brug over de Vlaardingsevaart, viel vrijdag morgen de 39-jarige P. V. uit Maasland met zijn fiets. De man kwam vermoede lijk in aanraking met een betonnen stoep rand. Hij is met een hersenschudding en een hoofdwond in het Hodyziekeahuis op genomen. ROZENBURG Zaterdagmorgen stak het vierjarige jongetje H. T, onvoorzich tig de Eikenlaan over. De kleuter werd door een auto gegrepen en liep een ge broken beentje op. O Zaterdagmiddag reed mevrouw H. C. T. H.-B. per auto van -de helling die aansluit op de Esdoornlaan. Zij passeer de een geparkeerde auto en verzuimde haar stuur tijdig terug te draaien. De auto ramde een lantaarnpaal en werd zwaar beschadigd. ROZENBURG De vrolijke noot in de Rozenburgse gemeenteraad kwam vrij dagavond van de heer P. Kleljwegt (ar) toen het ontslagvoorstel - van burge meester J. C. Ascboff als ambtenaar van de burgerlijke stand ter tafei kwam. De heer Kleijwegt wilde daarbij de officiële ambtelijke procedure gevolgd zien en de burgemeester een opzegtermijn van drie maanden geven. Maar omdat volgns zijn ondeugen de opmerking wel eens meer voorstel len in de raad komen die in de praktijk al zijn uitgevoerd, besloot hij het ontslag toch maar te aanvaarden. De burge meester grapte terug dat dit ontslag hem financieel wel bijzonder ter harte ging want in 1965 had hij er negen gulden aan verdiend en dit jaar nog niets. Het voorstel tot benoeming van mejuf frouw L. Torreman als hoofdleidster van de openbare kleuterschool „Hummel oord" ontmoette geen tegenstand. Ook de aankoop van de tuinderij van de gebrs. Van Staalduinen aan de Bomen- dijk werd een hamerstuk. Bij de rondvraag vroeg de heer P. Kleijwegt de aandacht voor de oprit van de zojuist aangekochte tuinderij naar de Bomendijk. Deze oprit loopt te ver door in de weg, waardoor een levensgevaar lijke situatie ontstaat. Dezer dagen is een melkboer met zijn,„ijzeren hond" van de weg gekanteld, waarbij veel schade ontstond. De aansluiting van de Bomen- dijk naar de Europaweg is eveneens zeer gevaarlijk. Er is slecht uitzicht op de verkeerssituatie die bovendien door bor den bedroevend slecht is aangegeven. Wethouder P. Lievaart repliceerde dat de oprit nog geen gemeente-eigendom is. Maar beide situaties zullen nader worden bezien. Burgemeester Aschoff heeft ten slotte de raad die met deze vergadering een werkperiode afsloot bedankt voor de wij ze waarop hij dat deed. Hij richtte zich daarbij in het bijzonder tot de aftreden de raadsleden M. J. Verheul (lib.), J. Breukei (c.h.) en D. van Oudenaarden (soc.). De burgemeester wenste hun toe dat zij Rozenburg nog lang mogen zien groeien. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Dinsdag 6 september zal *s middags in dc aula van het Stede lijk Museum een afscheidsreceptie wor den gehouden ,voor dc wethouders H. Sabel en "W. van Schooneveld. Vooral wethouder Sabel (Onderwijs, so ciale zaken en volksgezondheid) heeft een lange staat,van.dienst. Hij werd op 5 november 1901 te Strijen geboren. Van 1923 tót 1949'was hij ambtenaar bij de Rijksbelastingen te Schiedam, de laatste tijd als hoofd-assistent In 1935 en 1936 was hij raadslid voor de toenmalige SDAP. Gedurende de Tweede Werèldoor- iog heeft hij veel werk verricht in de illegaliteit. Daarna heeft hij in de com missie voor de. P.R.A. gezeten. 1 In; de, besturen van tal van verenigin gen ,en organisaties had hij trouwens eveneéns zitting. Hij.'heeft o.a. voor de Stichting 1940-1945 gewerkt. Daarnaast was hij - nog voorzitter van' de Woning bouw Vereniging Volkshuisvesting, bestuurslid van de Coöperatie D.EE. en bestuurslid van het Borgsteliingsfonds voor de Middenstand. Ook is hij afde lingsvoorzitter. geweest van de Partij van de Arbeid én heeft hij een bestuursfunc tie in de federatie Zuid-Holland van dé Partij- van de Arbeid gehad. Na de Tweede Wereldoorlog kwam hij weer in "de gemeenteraad; Hij Werd op 2 septem ber 1949 .-gekozen :tot wethouder, wélk ambt hij dus zeventien jaar.heeft be- kleed. Wethouder Van Schooneveld (Gemeen tewerken en grondbedrijf) was reeds der tién jaar raadslid geweest, toen hij vier jaar. geleden op vierenzestigjarige leef tijd. tot.wethouder.werd gekozen als op volger van de heer W. Kok. In zijn toespraak zei burgemeester Peek: „Op een leeftjjd, dat de meesten zich terug trekken, hebt u een zware taak op u genomen. Dit heeft een nadeel, maar ook het voordeel, dat u gedurende dertien jaar ervaring als raadslid hebt opge daan." Gemeentew;ken is geen gemakkelijke portefeuille. Wethouder Van Schoone veld heeft zich echter met veel inzicht in de dikwijls moeilijke matérie en met tact van zijn zware taak gekweten. Maar het was' niet, alieen zijn jaren lang raadslidmaatschap, dat hem hierbij terdege van pas kwam, maar ook het feit dat hij een belangrijke 'functie in het bedrijfsleven, had bekleed. Hij had ge leerd met allerhande slag mensen om te gaan en, snel. beslissingen te nemen, zonder .hetwelk het wethouderschap 'een ondragelijke last wordt. W. VAN SCHOONEVELD VLAARDINGEN Bil nader onderzoek is gebleken dat dc vrijdag aangehouden zestienjarige Duitser D. V. die betrapt werd bU een inbraak In een benzinestation, meer op zijn kerfstok heeft. Samen met zijn 18-jarige vriend H. H„ die nog voortvluchtig is, brak hij in de nacht van 20 op 21 augustus in bü een benzinestation in Hoofddorp, waar verschei dene voorwerpen werden gestolen. In Amsterdam brak het duo omstreeks dezelfde tijd in bij een ievensmiddelesbedrijf. In de nacht van 22, op 23 augustus stalen zij uit een auto in Katwjjk een autoradio en een verrekijker. Voordat zij in Vlanr- dingen terecht kwamen stal het tweetal uit enige geparkeerde auto's in Schiedam nog 30 liter benzine. V. is vandaag voor de officier van justitie geleid. De heer Van* Schooneveld, die van ge reformeerde huize i's en .als actief -lid* van dè Anti-Revolutionaire Partij zijn sporen heeft verdiend, is wél in Schiedam gebo ren, maar bracht zijn jeugd grotendeels in Amersfoort door. Hij is o.a. voorzitter geweest van de Nederlandse Bond van Technici. Zijn wethoudersschap was een waardi ge afsluiting van een succesvolle carrière in het bedrijfsleven. Nu gaat hij genie ten van zijn „otium cum dignitate", een welverdiende rust na zijn vierjarige ambtstermijn. Hij blijft in Schiedam wo nen. Ongetwijfeld zal hij met belangstel ling de verdere ontwikkeling blijven vol gen van de. stad, waaraan hij gedurende vier jaren zijn beste krachten heeft gege ven. BONT VLAARDINGEN Op het kruispunt Mr. Kesperweg^-VanHogendorplaan werd zaterdagmorgen de driejarige An- nemieke Wiilemsèn door':eerr personen auto aangereden. -• T1 De móeder had het meisje bij' de hand om over te steken, maar hét kind rukte zichu los en liep.dé oversteekplaats op. Het is met een gebróken linker beén'. en een hersenschuddingiri het Holyziekenhuis opgenomen. Zaterdagmiddag verleende de achttien-, jarige W. v. d; V. uit:* Schiedam op het kruispunt KethelwegBegoniastraatgeen voorrang aan een personenauto. Bijde aanrijding die volgde liep V. d. V. een; vermoedelijke hersenschudding op. Hij is in het Holyziekenhuis opgenomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1