Baby eerste passagier op nieuwe NLM-net Colonne uit reed naar Schiphol Goederen vandaag al in Turkije LIESBETH LIST Aattktt Leeswedstrijden met inzet wisselprijs Ontslagen door uitblijven reclame-tv 7 [Koningin terug AAN DE ill JA A m Ontroerde ambassaderaad Politie jaagt op ontsnapten M7 te Nozems Vuur SOORT HARLEKIJN ONTWORPEN" KRITISCH liciia Dit is de ververs-het-zelver. Dit is een motorkenner. Hem hoeven we niets meer te vertellen. Hij weet dat er nu één olie is voor alle typen auto's... voor alle temperaturen... voor alle rij stijlen... voor alle rij-omstandigheden. Alleen Shell Super Motorolie geeft permanent de maximale bescherming. Dat is uniek. Sheli Super Motorolie beperkt drastisch de motorslijtage en verhoogt de prestaties. Shell Super Motorolie voor smering in veelvoud! SHELL BIEDT MEER! DE ROTTERDAMMER 2 A MAANDAG 1 MICr^TUS gR Ambassaderaad ontmoet persoonlijk bij op woensdag 31 augustus 's middags van half 3 tot half 5 -'XtStï: -lilt ir. §r- moe Pagina 4 (Van een onzer verslaggevers) OTTERDAM Vanmorgen is de NLM gestart met het binnenlandse lucht net. Voor Rotterdam betekende dat de aankomst van de verbouwde Troopship om 7.40 op de luchthaven. Als de bezetting van alle komende vluch ten zo is als van de eerste machine, dan mag de NLM verheugd zijn. Er zaten dertig passagiers in terwijl de machine is uitgerust voor 36 pas sagiers. .Op Zestienhoven verlieten acht passagiers en een baby het toestel. Zes kwamen uit Maastricht, twee uit Eindhoven. Zes Rotterdammers namen him plaatsen in. Vijf gingen naar Amsterdam, een vloog door naar Groningen. K.L.M.-man J. v. d. Oort op de luchthaven verwelkomde de eerste passa giers en speciaal de baby en zijn moeder. (Van onze correspondent) BERKEL EN RODERIJS Eet vliegtuig met de Berkelse gaven voor de rampslacht offers in het óqsteh vari Tur kije, een Viscount van-de Tur kish Airlines, is vanmorgen van Schiphol opgestegen. Van daag nog zijn de ruim 2200 blikjes met voedsel en de klei en zeshonderd dikwijls nieuwe dekens, die zijn ingezameld, in Turkije. Morgen zullen de goe deren op de plaats aankomen, waar ze zo .hard nodig zijn. Zelden is een aktie (en in Berkel en Rodenrijs kunnen ze er wat van) zo snel verlopen en zelden is de opbrengst zo geweldig geweest. Als beloning voor al het zwoegen stond zaterdagmorgen in de Wilhelmi- nastraat voor het verenigingsgebouw Rehoboth de colonne gereed: de poli- tie-auto, de afgeladen vrachtauto van de gemeente, twee brandweer auto's en enkele particuliere auto's. Alle wagens waren versierd en rij kelijk voorzien van het opschrift: „Sehoolaktie van Berkel en Roden rijs voor Turkije". De passagiers van de colonne waren dan ook de trouwe jeugdige helpers van mevrouw Hen- drix, de echtgenote van de burge meester, 'en van elke school twee afgevaardigden. Voor de wagens vrijdagavond wa ren geladen, parelden er heel wat zweetdruppels. Even dreigde het mis te lopen. Want de kinderen die hiel pen, moesten nodig naar bed. Het was te laat geworden. In zo'n geval weet de heer C. Loe- ve van gemeentewerken wel raad. Vlak bij is immers de snackbar „De Gastronoom", die op dat uur van de dag zich mocht verheugen in een drukke clientèle. De „langharigen" kregen een dringende invitatie Tur kije te helpen. Er was geen enkele tegenstand. Alleen de opmerking: „Zondag gaan we toch niet naar de kerk. Laten we onze goede daad dan nu maar doen." De Turkse ambassaderaad, de heer Uras (zie foto), heeft zaterdagmor gen om acht uur de goederen offi cieel in ontvangst genomen. De aan blik van de colonne en het 'luide enthousiasme van de kinderen ont roerden hem zichtbaar. Alle kinde ren kregen een warme handdruk. •Tegen wethouder A. de Vrij, die de "burgemeester waarnam, zei de heer Uras, dat deze hulp voor zijn land hem vooral had getroffen, om dat de jeugd zich zo had ingespan nen. De jeugd, die de toekomst is. Hij dankte hartelijk namens het Turkse volk. De ambassaderaad vertelde over de armelijke agrarische omstandighe den in het rampgebied en wilde graag alles weten over de „stad" Ber kel en Rodenrijs. „In Ankara", aldus de heer Uras, „zijn ze al van de aktiviteiten in Berkel en Rodenrijs op de hoogte. En geloof maar, dat er over geschreven wordt." In de werkkamer van de gemeen tesecretaris de heer T. H. IJzerman, is in het vroege morgenuur nage praat over de spontane hulp in de gemeente. Ondertussen reed de colon ne door de straten. Niemand die sla pen bleef. Want de sirene van de brandweerauto's loeiden voortdu rend. Dat mocht wel voor een keer. Want het vuur van enthousiasme was hoog opgelaaid. Berkel en Ro denrijs had zich van zijn beste kant laten zien. 'WEE eardgasontploffingen binnen één week hebben naast schade en wonden bÜ de getroffenen een ernstige ongerust heid bü de Schiedamse bevolking teweeg gebracht. Nóg sneller dan na de eerste ex plosie in de Kerk laan waren de autoriteiten na de ontploffing aan het Joiiarai Strauss- plein met uitvoerige informaties paraat. Bü wijze van spreken kwamen antwoorden uit de bus vóór er vragen gesteld konden wor den. Helaas zijn echter de belangrijkste voor alsnog blijven bestaan. Een daarvan is deze Was het verantwoord Schiedam reukloos aardgas te laten verbruiken? kende. Wij hebben daarvan nooit gehoord Enigszins vreemd deed de informatie aan die aan het licht bracht dat ont ploffingen in Kethel .al jaren voorkomen, ook toen men 1 nog geen aardgas" en in ieder geval zijn de gevolgen nu zo veel ernstiger. Als het bekend was dat Ke thel in hevige mate aan grondverzakkingen heeft te lijden, rijst de vraag of het ver antwoord was op deze plaats nieuwe woon wijken te bouwen. Het is te hopen dat de snelle maatregelen de angstige bevolking intussen enigszins hebben gerustgesteld. De Schiedammers, en »He andere aardgasverbntikers elders (1), zullen er In ieder geval verstandig aan doen hun reukorganen in verscherpte mate in bedrijf te houden en elke verdachte lueht zo snel mogelijk ter bevoegder plaatse te melden. Wij hebben de indruk dat elke klacht terstond en ernstig zal worden on derzocht COOLSÜNGEL TILBURG Door het gecoördieerd optreden van een groot aantal Tilburg- se politiemannen, waarbij zeker vijftien schoten vielen, kon vannacht in het woonwagenkranp aan de Dongensè een zekere P. D. (22) worden aange houden. Hij zou met twee anderen, zijh oom, eveneens P. D., die onlangs uit een inrichting in Eemnesserveen is ontsnapt, en een uit de Bredase ge vangenis gevluchte woonwagenbewo ner, P. L., in de auto hebben gezeten, waarnaast D. lag toen hjj werd gear resteerd. L. is vermoedelijk degene geweest, die dezer dagen in Eersel heeft ge tracht enkele politiemannen van de weg te rijden, terwijl D. een groot strafregister heeft Vermoedelijk heeft D. tijdens de achtervolging het stuur van de auto uit handen van L. of van zijn oom overgenomen, opdat beiden gelegenheid zouden krijgen om te ont snappen. De jonge D. heeft heel wat minder op zijn kerfstok dan de beide anderen, zodat men aanneemt dat, toen ontkomen uitgesloten bleek, het spel bewust zo gespeeld is, dat de meest onschuldige in handen van de politie zou vallen. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De inzet van de jaar lijkse leeswedstrijd voor lagere scholen ter gelegenheid van de kinderboeken week wordt een speciale wisselprijs. Het is een beeldje, dat een dansende Tijl Uilenspiegel voorstelt, die een boek leest. De Rotterdamse Schoolcommissie voor het Jeugdboek, die telkenjare dit eve nement organiseert heeft een leerling van de Academie voor Beeldende Kunsten het bronzen beeldje laten ont werpen. Het is Robert J. de Hartogh, die zijn werk als volgt verklaart: „In de uitvoering van de opdracht heb ik zo min mogelijk concessies willen doen aan mijn opvattingen omtrent de vorm geving. Naar mijn mening moet de ver beelding begrijpelijk zijn voor de kin deren, vandaar dat ik naar een „figura tieve" oplossing heb gezocht. Daarom heb ik een soort „harlekijn" (Nar, Tijl Uilenspiegel) geschapen". De commissie is blij met het ontwerp. Zij meent dat de instelling van de prijs de jaarlijkse leeswedstrijden een nieuw stimulerend facet zal geven. Dit maal zullen 65 scholen aan de wedstrijd deelnemen. HILVARENBEEK Het vooralsnog uitblijven van reclame op de tv heeft ge leld tot een aantal ontslagen bij Hilva- ria Studio's die zijn personeelsbestand van 25 tot II terugbracht Het bedrijf verhuurt studioruimten en accommodatie voor het maken van tv- opnamen en films. De ontslagenen zijn leerling-cineasten, typistes en timmer lieden, allen jonger dan 25 jaar NIJMEGEN In de afgelopen nacht is via de achterzijde van het pand ingebroken in een boekwinkel in Nij megen, waarvan de eigenaar ettelijke kostbare postzegels in de etalage had uitgestald. De inbreker zocht zorgvul dig de kostbaarste zegels uit en ver dween met een buit ter waarde van ruim ƒ40.000. owl '•W» MOTOR on. Cunard Line üaat in „nieuwe door ÜééUMMN DE CUNARD maatschappij zal vele boekingskantoren in Engeland en op het continent sluiten in het kader van een reorganisatie. In plaats van met eigen kantoren zal Cunard nu werken met agenten in plaatsen AWS Rome en Milaan. Dit noemt Cunard de „nieuwe stijl" een reorganisatie die een jaar geleden, toen Sir Basil Smallpiece president-directeur werd, begon. Duitschland verklaart Roemenië den oorlogBerlijn, 28 Augustus. Officieel wordt meegedeeld: Nadat wij reeds medegedeeld hebben, dat Roemenië met smadelijke verbreking der met Oosten- ryk-Hongarge en Duitschland gesloten verdragen aan onze bondgenoot gisteren Jen oorlog verklaard beeft, beeft de pnitscbe gezant in Roemenië opdracht gekregen zijn passen aan de Roemeenschc regeering te vragen en te verklaren, dat Pnitschland zich nu eveneens in oorlogs toestand met Roemenië beschouwt. SOESTERBERG Koningin Julia na en prinses Christina keerden van middag om ongeveer 2 uur per vlieg tuig in ons land terug. De Koningin vertrok 23 juli naar het zomerverblijf in Porte Ercole in Italië. De andere leden van de Koninklijke familie heb ben er eveneens enige tijd vertoefd. Het was van het begin af de bedoe ling dat de Koningin vandaag van haar vakantie zou terugkeren; het tijdstip van de terugkeer is niet beïnvloed door het aftreden van minister Smal- lenbroek. De maatschappij werkte toen met verlies wat ze nog steeds doet, gedeeltelijk ten gevolge van de En gelse zeeliedenstaking maar Smallpiece heeft vele veranderingen ingevoerd. In verband hiermee wor den er minder passagiersdiensten over de Atlantische Oceaan onder houden, terwijl enige grote passa giersschepen in de komende jaren worden omgebouwd voor cruises. HET aantal overtochten van de Hull- Rotterdam vrachtveerdienst wordt verdubbeld. De veerboot, die een jaar geleden in gebruik werd genomen, zal nu vier afvaarten per week gaan ma ken. De reden hiervoor is, dat de vraag naar vrachtvervoer tussen deze twee havens gestadig toeneemt. De maatschappij, Associated Humber Li nes, heeft aangekondigd, dat binnen kort de veerboot 's maandags, 's woens dags uit Rotterdam zal vertrekken en 's maandags, dinsdags, donderdags en vrijdags van Huil (Oost-Engeland). rvE prominente plaats van Japan in Lr de scheepsbouw wordt opnieuw geaccentueerd door het bericht, dat eind juli van dit jaar opdrachten tot een totaal van twintig miljoen ton op de negen grootste werven waren ge noteerd. Dit is een record. Japan had in het tweede kwartaal van dit jaar meer tonnage in aanbouw dan Groot- Britannië. West-Duitsland en Zweden (respectievelijk 2, 3 en 4 op de rang lijst) tezamen, en de afstand schijnt steeds groter te worden. Gezien het feit dat een zeer belangrijk deel van de opdrachten de bouw van steeds groter tankers betreft, heeft een der belangrijkste ondernemingen op dit gebied thans plannen ontworpen voor een dok van 400.000 ton, vierhonderd meter lang en zeventig meter breed. Als het tot stand komt Is dit het grootste dok ter wereld. De maatschap pij motiveert haar plannen met de verklaring, dat het merendeel van haar opdrachten schepen met een meer dan 170.000 draagvermogen van ton betreft. YVTILTON-Fijenoord, dat langzamer- VY hand een grote naam gaat maken als verlenger van schepen, zal dit jaar een vrij opvallende verlenging uit voeren en wel van het Belgische schip Fina Norvege. Op de werf spreekt men zelfs van een drie-dimensionale Ver bouwing. Dit begrip, dat niet geheel nieuw is in de scheepsbouwwereld, houdt in, dat het schip van elkaar afwijken de afmetingen zal krijgen. Het groot ste deel van het schip het voorschip en het ladingtankgedeelte zal bre der zijn dan het achterschip. Ook zal de hoogte van beide delen verschillen. Het voorschip en het ladingtankge deelte zullen nieuw gebouwd worden op de werf Cockeriil te Antwerpen. Naderhand zullen beide delen van het schip bevestigd worden aan het oude achterschip, dat thans ter reparatie bij Wilton-Fijenoord ligt. Hiermee zal het achterschip maximaal zes me ter in breedte verschillen met de rest van het schip; het verschil in hoogte zal ongeveer 2% meter bedragen. Door een drastische verlenging met ruim 26 meter zal de tonnage van het sdhip van 36.000 toenemen tot rond de 60.000 ton. De Fina Norvege liep dit jaar in de Middellandse zee aan de grond. Ze werd daarbij zo zwaar beschadigd, dat de rederij, Petrofina te Brussel, besloot het grootste deel van het schip te vervangen. Behalve de verlenging van de Fina Norvege wacht de Schiedamse werf dit jaar nog vijf andere. Onder meer zullen twee schepen van de KNSM, de Diogenes en de Archimedes, langer gemaakt worden. Beide schepen wor den tien meter langer, waardoor de tonnage vergroot zal worden met rond negenhonderd ton. Verder komen dit jaar nog drie schepen van de Duitse rederij Argo uit Bremen, volgend jaar gevolgd door nog eens twee schepen. Het zijn de Alk, Ganter, Althena, Helmi en Hilka, schepen van drieduizend ton, die na verlenging met ruim zeven meter rond 450 ton meer zullen meten. 'PER stimulering van de Australi- sche kustvaart is de grootste Australische scheepvaartmaatschap pij, Associated Steamschpis Pty. Ltd. voornemens twee containerschepen ter grootte van 10 tot 12.000 ton ana te schaffen. Deze schepen, die zullen worden ingezet tussen Syd ney, Melbourne en Frementle zullen een snelheid van 18 knopen kunnen ontwikkelen hetgeen zes tot zeven knopen sneller is dan de schepen die momenteel op deze vaart worden gebruikt. Men hoopt met deze vaar tuigen de in- en uitlaattijd tussen Sydney en Fremantle tot een derde van de huidige tijd terug te kunnen brengen. T)E Sleepdienst en Transport- L" maatschappij G. J. Eerland, Rotterdam, heeft er twee sleep boten bij (zie foto). De vloot van Eerland omvat nu 13 motorsleep boten, 40 pontons. Een ponton van 1000 ton is nog in aanbouw. ;7' Oy 7**7? TYE bekende Rotterdamse molen- deskundige L. van Lambalgen zond me een brief, waarvan werkelijk ben geschrokken. Een van mijn collega's, wien de toe stand en vooral de toekomst van de in Rotterdam aanwezige molens zeer ter harte gaat, heeft een paar weken geleden een stuk geschreven over alle Rotterdamse molens. De schrijver was terecht ernstig ver ontrust over het Rotterdamse mo lenbestand n z(jn stuk was dan ook bedoeld als waarschuwing. Maar de heer Van Lambalgen zette in zijn brief uiteen, dat wjj de zaak zelfs veel te rooskleurig had den gezien. Dat de situatie in Rot terdam voor wat betreft de molens veel erger is, dan men over het al gemeen aanneemt. Voor zijn briei ben ik de heer Van Lambalgen heel dankbaar. Hij schrijft me: „Men mag aannemen dat in Rotterdam en omliggende plaatsen zo'n 125 mo lens hebben gestaan. Men mag aan- nemen dat er aan het'Schamele overblijfsel voldoende aandacht zou worden besteed. Niets is echter minder waar!" Het is bijzonder prettig, aldus de heer Van Lambalgen, dat de molen „De Ster" aan de Kralmgse Plas zal worden herbouwd of de voorbe reidende werkzaamheden nu inder daad vier jaar in beslag moesten nemen zullen we maar in het mid den laten. Wanneer ik de molen- herbouwactiviteiten in de Zaan streek (Burgemeester Thomassen komt daarvandaan! Misschien biedt dat perspectieven. Jan'Krant) hiermee vergelijk ben ik geneigd ergens een vraagteken te plaatsen Wat de wieken van „De Lelie" bei treft: uiteraard verdient onmiddel lijk herstel de voorkeur. Zag men vroeger bussen met vakantiegan gers en vreemdelingen aan de Pias- zoom stoppen om de inzittenden gelegenheid te geven de molens „te schieten", thans is daar weinig te zien, Zo'n kostbare geschiedenis is dat wiekherstel voor een gemeente als Rotterdam toch niet! Over de molen „De Noord" van het Oostplein kunnen we bter zwij gen, aldus de heer Van Lambalgen. Na het bombardement waren er in Rotterdam slechts drie bouwwer ken uit het verleden overgebleven- het Sohïelandshuis, De Grote Kerk en de molen. Zowel bij de Grote Kerk als bij de molen had men mo gen verwachten dat men de bebou wing rondom deze monumenten daaraan zou aanpassen. Bjj de Gro te Kerk heeft men volkomen ge faald: Op het oOstplein had men, aldus de heer Van Lambalgen, in verband met de windvang 'geen hoge fiats mogen verwachten; dat de molen hier niet past ligt niet aan de mo len maar aan de heren stadsarchi tecten,. die overal in de stad flats konden bouwen, maar hier juist niet! De resterende romp is haastig gesloopt, zodat de evenals hjj „De Ster" wel degelijk bestaande her bouwplannen niet veel kans maak ten om te kunnen worden gereali seerd. SCF e gt redie aarl v oor ordt bes D« I i een letpfc itini TO sri v jat v de i aan te m< Hien sste Icnssi icroft ehorei a ui irm, orden je ii Bij d iechts het n kor ■enst Ipiaat >l Da ren ei ïkte trial svetd nenar ar he «rak Ook a| sl tze v oorzitl aders as na: schov Bij e raden VAN de Belfshavense drie mo- lenstompen komt de slechtste die van de moutmolen „De Destil leerketel" op het Middenhoofd het meest in aanmerking om te wor den herstelt, schrijft de heer Van Lambalgen. De beide andere „peper- 'bussen" zijn teveel ingebouwd om ooit voldoende wind te kunnen van gen. „De Destilleerketel", staat vrij op de wind en kan draaiend een toeristische attractie van de eerste grootte zijn. Behalve de incidentele gevallen „Zakkendragershuisje" en „Oude Kerk" heeft Rotterdam zich aan de conservering van oud-Delfc- haven bijzonder weinig gelegen la ten liggen. Het laatste motief hier voor is de waterkering. Restauratie' van „De Destilleerketel" zal de kos ten van die van „De Zandweg" niet zoveel ontlopen. Zou bijvoorbeeld de Holland-Amerika Lijn niets kunnen bijdragen? Waarom de molen „De Hoop" te Overschie nu weg moet is velen ook nog niet duidelijk, zo meent de heer Van Lambalgen. In verband met de te passeren rijksweg zal er toch niet i; zo laag worden gevlogen? Wanneer er sprake was van een hoge walmo- j len zoals „De Noord" er een was, lag de zaak uiteraard anders. Tot slot de „Prinsenmolen" te— Hillegersberg, welke „in uitsteken de staat" zou verkeren. Mag ik u;,;; erop attent maken, zo schrijft de ,-«• heer Van Lambalgen, dat het tegen- .ij deel waar is? De molen is vervallen ,'j en vooral de laatste jaren verzakt' zodat de wieken aan één zijde de'--" grond raken. Er kan de laatste twee jaar niet meer worden gemalen. Van op de wind zetten kan geen sprake meer zijn, de molen zit hij zonder slecht in de verf en diverse onderdelen vragen dringend herstel. Het laatste ingrijpend onderhoud dateert van 1962; enig lapwerk aan de ondermuren nadien bleek totaal onvoldoende te zijn. Aan het onder houd laat Schieland zich weinig ge legen liggen. TK7 hoop, zo besluit de heer Van Lambalgen zijn brief, te hebben aangetoond dat er aan het behoud J van de laatste der Rotterdamse mo-j; lens nog wel het een en ander schort. Rotterdam slaat wel een erg pover figuur in dit opzicht in verge lijking tot de steden die veel meer historisch schoons hebben te conser veren. Nogmaals, wij zijn de heer Van Lambalgen dankbaar voor zijn q brief, die ik hier dan ook helemaal afdruk. Ik besef, dat we met het opkomen voor de toekomst van het Rotterdamse molenbezit begonnen zijn aan een langzame, moeizame vaak ontmoedigende weg. Als de heer Van Lambalgen ons daarin tot - steun wil zijn, gaarne. f- ei n D ai 1' d< M 3. vc Rijbai «rkstr: g. 2639 19). 'Afcnt Jfetraa Klach ielanj ifh'ie \rm G Apoth i. tel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2