gewijzigd in de raad Discussie-installatie roor de gemeenteraad BOTTERDAM moet twee jaar bedienen" AAN DE tUI Inbreker haalde hele linnenkast overhoop JA Evolutie in de bo uwbedrijvigheid m f 1 l 4r"fH Straatroof Is aardgas wel geodoriseerd? Wegentraeee wordt maar weinig veranderd Akoestiek raadzaal wordt beter Verbinding gehandhaafd Zeeman gewond met bromfiets Anderhalf jaar voor diefstal van horloges Havenarbeiders kregen ongeluk FORTEX ïïfUotleriUmnucr if I-I; I pnTTERPAMMEK Pagina 3 DINSDAG 30 AUGUSTUS 1966 m BIJ DE HLSRE GORDIJNVELOURS (effen en streepvelours), waarvan een aantal stukken, met geringe weeffoutjes;en verschillende kleuren, die uit de collectie Worden geno men. Prachtige veiours nu bijzonder voordelig, 120cm breed per meter SCHIEDAM Op de vergade ring van de gemeenteraad van 5 september zal behandeld worden het nieuwe bestemmingsplan „Randbebouwing Groenoord", dat een gedeeltelijke wijziging is van de reeds bestaande uitbreidings plannen in onderdelen van Groen- oord-midden en Groenoord-noord. SCHIEDAM B. en W. hebben e gemeenteraad verzocht een rediet van 12.100,— beschik- aar te stellen voor de aanschaf- van een discussie-installatie oor de raadzaal. Reeds lang ordt er geklaagd over de slechte koestiek van deze zaal. Volledig nubeduidend goedkoper moderne ver9oP<l^n' en dagelijks J9) <b"g'g' 010 115588 en 01898 Meer subssidie voor S'damse Gemeenschap Wegennet Eervol ontslag voor dr. J. A. van Haaf ten Gammele auto werd in beslag genomen Woningen Schaakvereniging houdt vergadering Supportersvereniging voor 11BSS? - - $H 1 Nieuwe veiling] oods voor Maasland Gevaarlijke vondst Bidstond MODERNE MAN FORTEX Fcrtei heeft een geheel eigen stijl iroor de moderne man, dis weet wat hij- wiU 'hij V ragen in Vlaardingen -ui# WONINGINRICHTING Dit gebied heeft de volgende begren zing: zuidelijk de as van de Laan van Bol' Es, westelijk de as van de Rijksweg 19 (Beneluxweg)noordelijk de as van de verbindingsweg Spaanse polder-Holy (Vlaardingen)oostelijk de as van de Peter van Anrooylaan, Bordinlaan, Mo- (Van een onzer verslaggevers) De Dienst van Gemeentewerken heeft I een rapport uitgebracht: de geraad- leefde deskundigen zijn van mening d in de raadzaal b(j een volledige bezet. van de zeiels o.a, als gevolg van de iré van de wandbekledlng een over al van absorptie aanwezig is. Hierdoor de zaal moeilijk bespreekbaar. Alleen aanleg van een geluidsinstallatie kan rze moeilijkheden oplossen. Hiervoor zijn twee mogelijkheden. De irste is de aanleg van een volledige •cussie-intallatie, bestaande uit 15 tafel- jcrofoons, vier geluidsboxen en daarbij [horende apparatuur en de tweede is a uitvoering in een meer beperkte jrm, waarbij slechts twee microfoons ;en gebruikt. De kosten van de volle- installatie bedragen naar raming 12.100 en die van de beperkte 3.500. Bij de uitvoering in beperkte vorm zou echts één microfoon aanwezig zijn, die het middenpad van de. zaal zou moe- n komen. Ieder raadslid dat het woord eest te voeren zou zich dan van zijn aats naar de microfoon moeten bege- Dat zou veel tijd kosten, terwijl het én weer geloop in de toch al be- ;rkte ruimte bezwaarlijk is en de verga- iring een rommelig verloop zal geven, ovendien zou bij de microfoon nog een ssenaar moeten worden geplaatst, waar- ar het middenpad vrijwel geblokkeerd «raken. Ook voor B. en W. is bij deze uitvoe- ag slechts één microfoonbeschikbaar, ne wordt dan op de tafel voor de sorzitter geplaatst. Als een van de wet- mders wil spreken, zou de microfoon u naar het andere eind van de tafel schoven moeten worden. Bij een volledige discussie-installatie orden op de collegetafel drie micro- Morgen begint de verkoop van een éénmalige aanbieding moderne drukstof. Drukstof; de moderne overgor- oijnstof in een nieuw dessin 1966 en uitgevoerd in vier van de best verkochte kleuren. Moderne drukstof, seizoenprijs 3.85 per meter koopt U morgen voor nog géén twee gulden. Sri ,.t - Si Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze drukstof, 120 cm breed, per meter voor. Géén tel. of schrift, best P'jkanl. De Rotterdammer: Lange i?r®jtraat 28, uitsluitend redactiezaken, Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- KJraat 139, tel. 152400. ("achten bezorging: Agentschap zie bo- g. dag. van 18.30-19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm ■utie 264656, alarm brandweer 269123, 'hn G.G. en GD. 269280. apotheek: Nieuwland, Dr. "Wibautplein teL 267532. foons geplaatst, zodat vandaar zonder be lemmering lean gesproken, worden. De twaalf overige microfoons kunnen, zoda nig worden geplaatst, dat ook de raadsle den zonder veel moeite vanaf hun zit plaats kunnen spreken. Het storende heen en weer geloop wordt dan vermeden en de ruimte in het middenpad blijft ohaangetast. 'Gelet op het bovenstaande zijn B. en W. van mening, dat de aanschaffing van de complete discussie-installatie verre de voorkeur verient. De installatie zal zodanig worden aan gelegd dat de kabels onder de vloer van de raadzaal worden weggewerkt en de microfoons op gemakkelijke wijze kun nen worden verwijderd als de zaal voor andere doeleinden moet worden .ge bruikt. LI KT afgelopen weekeinde ivus op de Nieii- we Waterweg tussen de'Alaardingse en de Pernisse oever weer de bekende „afzink- vloot" te zien. Het vijfde stuk van de Be- neluxtumiei is op zijn plaats gebracht ets inmiddels mei de overige'vier (vanaf de zuidelijke kant) verbonden. De stand is dus 53 voor de werkers van de Nesturn II. Zij hebben geboft met het water en bet tij. De operatie had een vlot verloop. Om 8.30 uur werd uitgevaren en tegen middernacht was liet werk klaar. Gerekend vanaf zaterdag j,l. zal nu om de drie weken een stuk worden afgezonken, dus: 17 september, 8 en 29 ok tober. Dan ligt de hele tunnel op zijn plaats en kan de voltooiing beginnen. Daaraan is tenminste nog een 'half jaar werk. L'NKELE weken geleden beeft de RTM •*-J een begin gemaakt met het opbreken, van baar trambaan in Rotterdam-Zuid. Be gonnen werd bij de graansilo aan de Maas haven. Het vlag langs de silo lopende ha- venspoor van de NS zal worden verlegd op de vrijgekomen bedding .van de trambaan. Het is de bedoeling dat de ruimte tussen de spoorbaan en de graansilo wordt bestraat; als liet zover is, zal het verkeer, komende vanaf Maashaven en Putselaan, gebruik zal gaan maken van deze verbinding naar de Brielselaan. Ongetwijfeld'zal" deze nieuwe (eigenlijk herstel van een situatie zoals die voorheen was) verbinding een vlottere door stroming van het verkeer naar de Brielse laan in de hand werken. Het wordt natuur lijk geen brede doorgang, gezien de om standigheid dat het er naast liggende afge rasterde „werkterrein" voor de bouw van bet metroviaduct een groot deel van de Brielselaan blokkeert. Door de nieuw te creëren toeagng tot de Brielselaan zal het verkeer verlost zijn van de bochten in de smalle doorgang, gelegen links van het werkterrein van de metro naar genoemde laan. Intussen gaat het werk aan het opbre- ken van de stoomtramrails gestaag door. Iedere dag wordt er een stukje van de baan in de richting Hiliesluis opgebroken; de vrijgekomen spoorstaven en biels worden afgevoerd naar het RTM-cmplacement op het Handelsterrein aan de Roseslraat. Voor het verslepen van de spoorstaven en biels naar de voorlopige opslagplaats naast of achter de opgebroken baan, doet dienst de oude, bruine motorwagen 67. In de daar achter gekoppelde gesloten goederenwagen worden de moeren, bouten en bevestigings- platcn van de rails gedeponeerd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM B. en W. hebben de gemeenteraad voorgesteld het subsidie aan de Schiedamse Gemeenschap voor 1966 met 4.100 te verhagen en te bren gen op ƒ18.100. Het bestuur had ge vraagd het subsidie in verband met de loonstijgingen op 17.800 te brengen. Een nauwkeurige berekening van de sala riskosten over 1966 voor de directeur, opgesteld door de afdeling personeelsza ken, gaf echter een hoger bedrag aan, zodat B. en W. de voorgestelde verho ging billijk achten. Zij verzoeken de raad hun te machti gen voor de volgende jaren het subsidie te verhogen met evenveel als nodig is om de normale salarisverhoging van de directeur op te vangen. SCHIEDAM Voor de aanschaffing van ontwikkelings- en spelmateriaal van de nieuwe christelijke kleuterschool (Vereniging voor Chr, Volksonderwijs) in de wijk Groenoord is de gemeente raad gevraagd een krediet van ƒ3800 beschikbaar te stellen. Er werd reeds een krediet van ƒ1200 verstrekt voor de aanschaffing van genoemd materiaal voor één klas, die thans in de nieuwe school wordt ondergebracht. zartlaan en de Provinciale weg 15 (Chur- chilhveg). Er zijn tot heden geen bezwaarschrif ten ingekomen. Aan de definitieve vaststelling van het ontwerp-plan met de voorschriften staat dus niets meer in de weg. De Schadevergoedingsverordening zal op het plan van toepassing moeten worden verklaard. De Commissie voor Stadsontwikkeling en Stadsuitbreiding heeft zich ook met het ontwerp-plan ver enigd. De raad zal nu het nieuwe 'bestem mingsplan moeten vaststellen en tegelij kertijd de beide oude plannen van Groen- oordmidden en -noord moeten intrekken. De volgende faktoren maakten de wijzi ging van de westelijke en noordelijke rand van Groenoord noodzakelijk: '1; De invoering van de voorschriften en wenken voor het ontwerpen van wo ningen 1965. Dit houdt ondermeer in een vergroting van de oppervlakte van de woningen, een verbetering van de wo> ningkwaliteit en het streven naar stan daardisatie en normalisatie. Deze voorschriften' maken een gewijzigde maatvoering nodig, ook in verband met de ruimere toepassing van systeembouw. 2) De ontwikkeling van het Elemen- tum-bouwsysteem, dat tot een uniform woonblok leidde. Dit is voor alle deelne mende gemeenten, waaronder Schiedam, aanvaardbaar. Hierdoor krijgt men in 1966 en 1967 in Schiedam de beschikking over ongeveer 540 woningen, te bouwen in de woningwetsektor. 3) De noodzaak tot intensivering van de woningbouw in verband met de ex ploitatie-rekening. die sinds de prijsstij gingen van 1964 om herziening vroeg. Op de vigerende plannen was in het gebied der wijziging een wonibgaantal bereikt van ongeveer 1640 woningen, thans is het aantal woningen gebracht op ongeveer 2100. 4) Bij bestudering was gebleken, dat het nodig was om-mede in verband met de verhoging van het aantal woningen in het bestaande plan, het aantal voor Groen oord geprojekteerde winkels uit te brei den. Aangezien deze winkeluitbreiding nodig is voor de gehele wijk Groenoord leek het in verband met de loopafstand juist om deze winkels niet op te nemen jn het winkelcentrum Kethel, maar deze te situeren op een plaats die hiervan verwijderd maar wel centraal'gelegen is, Hiervoor is een terrein bestemd, aan dé Peter van Anrooylaan-Borodinlaan, aan het einde van de Vivaldilaan. Het te bebouwen oppervlak bedraagt ongeveer 1500 m2. Hierbij werd gedacht aan onge veer negen winkels van 120 m2 en een grotere winkel, bijv. een kleinesuper markt. Deze winkels zullen uiteraard die nen voor het kopen van de eerste le vensbehoeften. Er komt geen verandering in de hoofd- tracering van de wegen, met uitzonde ring van het gebied tussen de Mozartlaan en Churchillweg en de incidentele wijzi gingen, die nodig, waren -door deveran derde situering van de woonblokken en wijzigingen van de terreinen voor bijzon dere verbouwing. Het voetgangerstracé is bij elke wijziging aangepast aan de nieuwe situatie. De aansluiting van de Borodinlaan, door Groenoord-noord, op de Mozart laan, is uit verkeerstechnische overwe gingen veranderd in een T-kruising, Binnen de grenzen van het gewijzig de plan zijn, uitgezonderd de parkeer-: (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Aangezien de arts bij de Gemeentelijke Geneeskundige- en Ge zondheidsdienst, mevrouw dr. J. A, van Haaften bij beschikking van de directie van het Algemeen Burgerlijk Pensioen fonds ongeschikt is verklaard voor verde re waarneming van haar betrekking,.stel len B. en W. de Gemeenteraad voor haar eervol ontslag te verlenen per 1 oktober a.s.en in deze vacature te benomen me vrouw J.A. Hupkes-Goed te Rotterdam. SCHIEDAM Maandagavond nam op; het Broersveld de politie de personen auto van de 28-jarige monteur J. v. d. L. uit Rotterdam uit de circulatie. De auto vertoonde namelijk een groot aantal ern stige technische gebreken, zoals een paar gladde banden, een defecte handrem en een stuurinrichting waar ruim speling in zat. Bovendien had de man geen rijbewijs en geen kentekenbewijs. gelegenheid ten behoeve van het win kelcentrum Kethel en de winkelbebou wing len westen van de Peter van Anrooylaan-Borodinlaan 1400 parkeer plaatsen en 180 garages geprojekteerd. Dit betekent een p&rkeercapaciteit van een auto per 1,3 woning. Het aantal parkeerplaatsen, ten behoe ve van het winkelcentrum Kethel en bo vengenoemde winkels bedraagt 250, resp. 40. Men ^verwacht, dat een toekomstig parkeertekort kan worden opgevangen door een tweede parkeerlaag. In het gewijzigde gebied zijn langs -de west- en noordrand vijf dubbelgeknik- te woongebouwen geprojekteerd van elk twaalf woonlagen op onderbouw. Per woongebouw is het aantal wonin gen ongeveer 240, dus totaal 1200 wo ningen. In het noordoosten bij de kruising van de Churchillweg met de verbindingsweg Spaansepolder-Holy (Vlaardingen) en in het zuidwesten bij de Laan van Bol 'Es en Rijksweg no. 19 (Beneluxweg) zijn twee torenvormige woongebouwen gepro jekteerd van elk twintig lagen op onder bouw. Per woonlaag bedraagt het aantal woningen ongeveer 160. In het noordoosten tussen de Mozart laan en Churchillweg zijn vijf woonge- bouwen van het Elementum-systeem ge projekteerd van elk negen woonlagen. Per woongebouw 108 woningen, eventu eel met toevoeging, van. een aantal bejaar- denwoningeri. Het totaal zal 540 tot 549 woningen bedragen. In het noordwesten is een wijkje van 40 eengezinshuizen ontworpen in twee lagen, met in de onderbouw een garage. Aangezien deze woningen in eerste instantie bestemd zijn voor artsen, tand artsen e.d.zijn bij'tien woningen praktijk ruimten gedacht. Het aantal woningen in meergezinshuizen 'bedraagt 2069 en eengezinshuizen 40. Het totale aantal wo ningen bedraagt ruim 2100. De terreinen met een bestemming, bijzo- dere 'bebouwing", gelegen tussen de Mozartlaan en Churchillweg, hebben een oppervlakte van 16.150 m2. Ze bie den plaats aan voorzieningen, die een wijkverzorgende functie hebben,, bijv. een kerk, politiebureau met garage, BB-post en tTLO-school. De overige ter reinen aan de west- en zuidzijde van het gewijzigde plan,- die 'bestemd zijn voor 'bijzondere, verbouwing, vormen met een oppervlakte van 12.140 m2 een aanvulling op de reeds als zodanig bestemde - terreinen - voor bijzondere verbouwing in geheel Groenoord, een aanvulling nodig door de toename van het- aantal woningen. In het zuidweste lijke - en het noordoostelijke gedeelte komen garagebedrijven. Langs de Beneluxweg zijn voor, de drie woongebouwen speelvelden gepro jekteerd. (Van een medewerker) SCHIEDAM De schaakvereniging Schiedam houdt maandag haar jaar lijkse algemene ledenvergadering in het clublokaal van de zustervereni ging Wilton Fijenoord. De prijzen van dé huishoudelijke competitie zullen worden uitgereikt en de wintercom petitie en RSB-competitie zal worden besproken. Verder staat een bestuurs verkiezing op de agenda. De s.v. Schiedam telt momenteel 51 leden, drie meer dan vorig jaar bij het afsluiten van het seizoen. Niette min verwacht men dat door diverse omstandigheden (verhuizing é.d.) dat het ledental monaer zal worden en men hoopt op aanwas. Op 12 september vangt het nieuwe seizoen aan met een nederlaagserie, die in het afgelopen seizoen moest worden, uitgesteld. SCHIEDAM In het clubblad van BBSS doet de heer P. W. van Vonde- ren (bestuurslid) een -beroep op de. sup porters tot de oprichting va neen'sup portersvereniging te komen. Vooral vo rig seizoen, toen HBSS zo goed draaide, waren er bij de uitwedstrijden regelma tig veel supporters, die de wedstrijd -van HBSS 1 - wilden bijwonen en zich voor de busreis opgaven. Weliswaar schrijft-de heer. v. Vonde- ren dat hij een vereniging van suppor ters als zodanig overbodig acht, maar zijn artikel komt toch daarop neer, dat de animo bij de donateurs en leden iede re 'keer weer bijzónder groot is. Dé kos ten van de reizen bij uitwedstrijden, zijn vastgesteld op 1.50 voor leden en 1.- voor donateurs. De adressen waar men zich kan opgeven zijn: J. de Hoop, Pie- ter de Hoogstraat 21b en P. W. van Von- deren, Obrechtstraat 15. HBSS telt momenteel 355 leden, en 265 donateurs. a - :v - m -V (Van een onzer verslaggevers) D OTTERDAM Een jaar óf twee zal LL deze baleybrug in Europoort (Ro zenburg) beide oevers van bet Hartel- kanaal ter hoogte van de Krabbeplaat verbinden. Bepaald breed Is de brug niet, maar zij is beter dan niets. Want het Hartelkanaal wordt voltooid.; De landengte is bijna doorgegraven, de weg verdwijnt, maar de verbinding tussen Rozenburg- en het veer naar Brielle moet blijven bestaan. De gemeente Rotterdam heeft deze brug geleend van de Rijkswaterstaat, die het gevaarte o.a. in Terneuzen' (kanaal- werken e.d;) heeft gebruikt. Het rijdek is 3,27' rrièter voor alle verkeer. Dus het wordt hier eenrichtingsverkeer, geleid door lichten aan weerszijden. Bovendien moet men rekening houden met vertra ging tijdens de openingen. De bedieningstijden zijn; maandag tot en met vrijdag 5.30 23.30, zaterdags 7 16 en 14 21 uur. Het gaat hier om voorlopige tijden. Het openen van de brug geschiedt door het beweegbare deel in de lengte van de brug te laten verrollen. Dat gebeurt door middel van een kettingwiel. met elektrische aandrijving. De brug is 2.85 meter boven kanaalpeil en heeft een doorvaartbreedte van 22.75 (Van onze correspondent) MAASLAND Voor de bouw van een nieuwe fustloods voor rekening van de Coöperatieve Groenten en Vruchtenvei lingvereniging Maasland, is maandag de eerste paai geslagen. Hierbij waren aan wezig het voltalligebestuur,- oud bestuursleden, de directie, de ge meentearchitect de heer A. Warnaar en de heer Voogt, vertegenwoordiger' van architect Chr. de Heer uit Rotterdam. De vborzitter de heer Adr..Moerman uitte woorden van blijdschap en sprak de wens uit dat de aannemers spoedig met de opbouw zouden kunnen begin nen. meter (tussen de remmingswerken der landhoofden). Zij zal 1 september voor het verkeer worden geopend. Over een jaar of twee kan deze tijdelijke verbinding weer verdwijnen. Dan zal Rotterdam gereed zijn met de brug over het Hartelkanaal, die aan gaat sluiten op de provinciale brug over de Brielse Maas tussen Rozenburg en Zwartewaal. Voor die provinciale brug is men, zoals bekend, bezig met voor bereidende werken. Inmiddels kan hetzelfde worden gezegd van de Rotterdamse brug. Deze oever verbinding krijgt de naam Harmsen- brug. Naamgever is dus dr. ir. W. J. H. Harmsen, bekend man in water staatskringen, die 04t. hoofdingenieur- directeur van de Rijkswaterstaat is ge weest. SCHIEDAM!.— De papierophaler G. de W. bracht maandag op het hoofdbureau van politie eén handgranaat die hij bij het sorteren tussen oud papier in een doos had gevonden. SCHIEDAM Een inbreker die de be woners van het pand 54 aan de Koek koekslaan helaas niet op heterdaad kon den betrappen, heeft door een open staand raam op de bovenverdieping de woning verlaten. Toen de bewoners maandagavond thuis kwamen bleek dat hij uit een ruit van de buitendeur van de keuken een vier kant stuk had gesneden, dat groot genoeg was om zijn hand er door te steken en de sleutel aan de binnenkant om te draaien. Op deze wijze was hij op een gemakkelijke manier de woning bin nengekomen. Op zijn speurtocht door het huis haal de hij op de bovenverdieping de gehele linnenkast overhoop, waar tussen het lin nengoed een bedrag aan geld was ver borgen, Voordat hij evenwel zijn slag kon slaan, hoorde hij de bewoners thuis komen en verdween ijlings zonder buit VLAARDINGEN De 21-jarige Duit ser G. P. verleende vannacht met een bromfiets geen voorrang aan een RET- bus op het kruispunt Van Hogendorp- laan—-Station Vlaardingen-Oost. De man viel bij déze botsing zo ongelukkig dat hij een hersenschudding en een rechter beenbreuk opliep. Hij is opgenomen in het Havenziekenhuis in Rotterdam. De politie vermoedt dat de Duitser, die opvarende is van het in de Vulkaanhaven liggende Duitse tankschip Gertrud Wie ner de bromfiets -heeft ontvreemd. Van morgen was nog geen aangifte gedaan en wist men ook nog niet waar de brom fiets was gestolen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een zeventienjarige verkoopster heeft bij de recherche van het bureau Sandelingplein aangifte ge daan dat zij door een onbekende jongen van haar portemonnee is beroofd. Het gebeurde zondagavond omstreeks tien uur op de Hillevliet. Een jongen in don ker costuum en met donkerblond achter over gekamd haar, gaf haar een klap in haar nek en trok haar tas weg. De tas viel open op straat. De man greep de portemonnee, waarin slechts wat klein tfeld zat, en maakte zich uit de voeten in' de richting van de Eemstein. ROTTERDAM In de loop van maan dag zijn bij de diverse recherche-afdelin gen aangiften gedaan van diefstallen uit auto's. Het gebeurde vooral op het Noor dereiland. De politie advisaert nogmaals mét klem geen voorwerpen van waarde in geparkeerde'auto's achter te laten. ROTTERDAM De rechtbank heeft dinsdagmorgen de 38-jarige kok P. J. v. d. W. veroordeeld tot een gevangenis straf van een jaar en zes maanden met aftrek. De kok had zich schuldig ge maakt aan diefstal van drie horloges en duizend gulden. De veroordeling was conform de eis van de officier. De 20-jarige los werkman G. C. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar met aftrek, waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proef tijd van drie jaar. De man had een gou denden horloge gestolen na een mishan deling. De eis was één jaar en. vier maan den geweest. De 43-jarige los werkman W. de B. werd veroordeeld tot een gevangenis straf van zes maanden waarvan twee voorwaardelijk met een proeftijij van drie jaar (de eis was zeven maanden ge weest). De B. had tijdens een nachtelijke zwerftocht 13 paraplu's uit een etalage gestolen. ROTTERDAM De 34-jarige haven arbeider A. J. Lievaart uit de Calvenier- straat te Gorinchem is aan boord van het Duitse motorschip Natal in de Mer- wehaven geraakt door een hijs van der tien balen palmpitten. De man werd van de klamp geduwd en viel op de bui'k- denning. Hij kreeg een -gebroken linker pols. De SVZ heeft hem naar de- ver- bandkamer aan de St. Jobsweg gebracht en vervolgens naar huis. Maandagmiddag gebeurde aan boord van het Finse schip Reha.in de Tweede Eemhaven een ongeluk. De 29-jarige ha venarbeider M. C.. Barends uit de De Genestetstraat té, Dordrecht kreeg e'eri stuk gereedschap tegen het voorhoofd. Hii is met een wond aan het voorhoofd en een hersenschudding opgenomen in het Havenziekenhuis. t VLAARDINGEN Donderdagavond wordt in de .Pniëlkerk een "bidstond ge houden voor het evangelisatiewerk. De centrale werkgroep voor de evangelisatie van de Gereformeerde Kerk vraagt alle modewerkers in deze dienst aanwezig te zijn en zoveel mogelijk belangstellenden mee te brengen. Aanvang 20.00 uur. ROTTERDAM Vrijdag 2 septem ber wordt in de Burgerzaal van het stad huis de officiële afscheidsreceptie gehou den voor wethouder J. U. Schilthuis. Van af 16 uur is er ontvangst voor genodig den. Vanaf 18.45 uur krijgt de receptie een open karakter. Ieder is dan welkom uiteraardj om het echtpaar Schilthuis ten afscheid de hand te drukken. Klte4tefthiiJ tm klam kacerf Korte Hoogstraat 11 a TeL 6151, Vlaardingen VLAARDINGEN De recente aard gasexplosies in Schiedam hebben ook in Vlaardingen verontrusting gebracht. Naar aanleiding van de publicaties over de ontploffing in de Schiedamse wijk Groen oord heeft het lid van de gemeenteraad H. Krabben (soc.) burgemeester en wet houders de schriftelijke vraag gesteld of het aardgas in Vlaardingen ge-odori- seerd is. Als deze vraag bevestigend wordt be antwoord. kunnen B en W dan ook zeg gen in welke mate dit gebeurt, aldus de heer Krabben. (De aardgasvoorzienin-g in Vlaardin gen is reeds ver gevorderd. Binnen niet al te lange tijd zal de gehele be volking van het aardgas .^profiteren" red.) jVLET DE KOMST van. de eerste .medische studenten in Rotter damze hebben zich vorige week laten inschrijven is ook de eerste studiegids voor?de 'medische facul teit verschenen. Een handzaam boek je van 32 pagina's, waarmee de pas aangekomen student wegwijs ..ge maakt wordt in een hem volslagen nieuwe omgeving. Ik heb er ten minste ook nog veel van geleerd. Hoewei professor dr. A. Quenda, als voorzitter van het facul teitsbestuur een -belangrijk man te-.; midden van de „medicijnmannen", in een „ten' geleide" zegt, dat de studiegids ongetwijfeld onvolledig en onvolmaakt is, omidat er te wei nig tijd zou zijn geweest om. een goede te maken, is het toch alleszins de moeite waard het boekwerkje door te nemen. Allereerst al om de vele goed klinkende namen di-a er, in .-vermeld-worden, compléét met func ties. .Van" huis uit begiftigd met leen grenzeloze nieuwsgierigheid kan .„ik uren op deze namen turen. Vandaar dat de gids me even lief is als de rubriek burgerlijke; stand In déze krant. 1.1' Om de namen van de docenten te noemen: dr. A.' .A.l H. Kassenaar is hoogleraar in;dé chemie van de stof wisselingsziekten te Leiden, dr. JB. Leijnse is hoofd ,van het-biochemisch laboratorium van het Dijkzigtziekèn-: - huis, dr. W.: C. Hülsmann is oud-léc- tor in de medische enzymologier aan de universiteit van Amsterdam, dr. H. J. van der Molen is hoofd van het laboratorium van de universi- teits-vrouwenbliniek van de rijksu niversiteit te Utrecht Verder zijn er dr. L. H.- van der Tweel, hoogleraar in de medische fysica aan de Amsterdamse, universi-; telt; dr. J. Moll, hoofd van de afde ling experimentele pathologie van i het Antoni van 'Leeuwenhoekhuls in Amsterdam, dr. H.- G. J. M. Kuy-, pers, oud-hoogleraar van. de Western Reserve University in Cle veland in de Verenigde Staten, dr. J. A. Szirmai,- directeur van het Instituut voor Reuma Onderzoek'te Leiden, en buitengewoon hoogleraar in de morfologie en fysiologie van het bindweefsel aan de Leidse - rijksuniversiteit. Dr. H. Galjaard is stralingsarts bij de Inspectie Mili tair Geneeskundige Dienst, en dr. H. A. Valkenburg is hoofd van de: afde ling epidemiologie aan het Instituut voor Reuma Onderzoek in -Leiden. De andere docenten zijn dr. F. Wensinck, hoogleraar in de bacterio logie, sereologie en immunologie aan de rijksuniversiteit in - Gronin-- gen, dr. M. Frenkel, hoofd van de inwendige geneeskunde van het'An toni van Leeuwenhoekhuis in Amsterdam, dr. J. J. van der Werff ten Bosch, lector in de experimente le endocrinologie aan de Leidse uni versiteit en dr. M. W. van Hof, verbonden aan de Division of Biolo gy van het California Institute of Technology. Hindenburg teordl chej van den gene- raten stal, Berlijn, 20 Augustus. (Offi cieel). De Keizer iieeft door een kabi netsorder van heden den chef van den generalen staf van het veldleger, den generaal der infanterie Von FaLkenliayn van dezen post ontheven om hem voor een ander ambt te gebruiken. Tot chef van den generalen staf van het veldleger heeft de Keizer generaal-veldmaarschalk Von Beneckendorff und von Hindenburg benoemd, tot eersten generaal-kwartier- mecstcr (sous-chef van den generalen staf) den luitenant-generaal Von Luden- dorff met diens bevordering tot generaal der infanterie. TVAET HET NOEMEN van deze namen doe ik slechts een greep - uit de overvloed. Ik onthoud u even klinkende 'namen. Ik heb evenwel- de docenten genoemd, omdat zij spo radisch in de publiciteit komen, ter wijl hun taak en functie in onze maatschappij even belangrijk, zo niet belangrijker zijn dan van hen, die dagelijks de krantenpagina's ha len. In de handen van de medici ligt onze onbetaalbare gezondheid. Bovendien brengt deze lijst van namen mij op de veelheid van leerstof, die de-medische studenten de komende zes jaren krijgen te 'ver werken. We hebben, daarvoor de' goed Hollandse uitdrukking:- „Sjon ge, sjonge, het is me nogal niets". Chemie en biochemie, fysica,'anato mie, biostatistica, microbiologie, - hu mane biologie, de geneeskunde en de fysiologie zijn de studievakken waar dé medische studenten hun tanden op kapot mogen bijten. Het is prachtig, dat er steeds weer jonge ren zijn die dat aandurven. Zij zijn welkom in Rotterdam!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1