Plan op de lange baan? Rennersclub gelooft niet Éneer in een wielerbaan AGENDA opende oogstshow Helena Rubinstein Burgemeester neemt defileSSf Drumhandconcourskrijgt groot aantal deelnemers Juffrouw Aldewereld school M dè jas GRONINGEN, lëdenka Brand woedde in Krediet nodig voor herstel sportvelden Westland voor de tuinbouw" Dentalcar voor Schóoltandarts Ruim voldoende odorant in aardgas Omzet Spaarbank blijft stijgen yiaardingse kunstenaars inVisbank Onderwij zerès in hart èn nieren 1* -uit- BeBlöttëritontuier 'M Oudstrijders starten winterseizoen Yrij stelling loods Noordzee Veerdienst Auto zeer sleclit: "in beslag - èrliike nR hottkkpaaimkh WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1966 GEMEENTE SCHIEDAM Bekendmaking en dauelijkt Staat goed. Zit goed. Draagt goed. Lente, zomer, herfst en winter een jas met "altijd grote stijl. (Van een medewerker) SCHIEDAM Het bestuur van de Rennersclub Schiedam, dat in de afgelopen weken bijzonder ak- tief is geweest bij de bromfiets- crosses, de. Ronde van Kethel en de Ronde" van Schiedam voor amateur^ en.de Prof-ronde van Schiedam, Heeft weinig hoop meer in de reeds enkele malen toegezegde wielerbaan op Harga. Het ovaal, dat allang de wieler baan had moeten zijn, lijkt meer op een woestijn met gras en wan neer men nog enkele maanden wacht, is er helemaal niets meer te zien van wat. eens de wieler baan moet moet worden. Demontabel SKIN LIFE CREAM SKIN LIFE EMULSION (Van een onzer verslaggevers) 'VLAARDINGEN Morgen, donderdag 1 september, is het veertig jaar geleden dat juffrouw j E.' P. Aldewereld, onderwijzeres aan de prof. Gerbrandyschool, haar loopbaan bij het onderwijs bégon aan de Haagse Groen van Prinstérerschool. MOOERIME MAN FQRTEX Fortei heeft een geheel eigen stïj! voor de moderne man, die weet wat hii wil, Fortex herenkleding verkrijgbaar bij Korte Hoogstraat 11 a - Tel. 6151 VLAARDINGEN Resultaten <ss&«s>sar Pagina 3 ftfwva norriw* fMkfU Rubinstein HflTeno Rubinrtw LIET ovaal van de toekomstige wie- lerbaan is dermate dichtgegroeid dat er bijna niets meer van te zien is.' h de wielerbaan op de lange baan geschoven? De burgemeester van Schie dam maakt het volgende be kend. M.i.v. 1 september I960 heeft het Gemeentebestuur het opnemen, tijdelijk verzorgen en eventueel afmaken van zwerfdieren opgedragen aan de Nederlandse Vereeniging lot Bescherming van Dieren, afdeling Schiedam. Opgevangen dieren, loslopend op de openbare weg aangetrof- "fen, zullen daarom niet meer naar de Reinigingsdienst maar naar het Dierentehuis vain de Vereniging worden gebrad en aldaar voor ten hoogste drie dagen ter beschikking van de eventuele eigenaar worden ge houden. Ook het pijnloos afmaken van zwerfdieren geschiedt tn het vervolg in het Dierentehuis. Voorts Is er gelegenheid huis dieren wegens ziekte of ou derdom pijnloos door middel van een Injectie te laten af maken tegen het bedrag van t 2.50 per dier. Het Dierentehuis is gevestigd aan de Sint Annazusterstraat «7, telefoon 26 65 66. Het Is geopend op maandag t.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur Schiedam, 30 augustus 1366. De Burgemeester voornoemd, H. Roelfsetna. Bijkant. De' Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28, uitsluitend redactiezaken, tel. 263954 (b.g.g. 010 - 115588 en 01898 - 6519). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- hofstraat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap zie bo ven, dag. van 18.30-19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264656, alarm brandweer 269123. alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Nieuwland, Dr, Wibautplein 17, tel. 267532. 5 "Wanneer we in vogelvlucht nagaan wat er over de wielerbaan al aan de orde is geweest; dan is het te verklaren dat zelfs het bestuur van de r.c. Schie dam weinig moed meer heelt op de rea lisering van de plannen. Op 8 november 1961 was het ovaal zichtbaar, waar de baan gebouwd zou worden, namelijk bij de ingang van-het sportcomplex wan HBSS en ODI. op Harga,: tuss'en het vroer geie veld;en het-huidige..Op 16 novr!962 was het profiel zichtbaar opnet .Sport park Harga èn werd. gezegd, dat de grond eerst twee jaar moest rusten. De grond zakte teveel, hetgeen lilt di verse opmetingen bleek. Op 13 riov. 1962 werd geconcludeerd: de wielerbaan is in 1963 gereed. Op 3 jan. 1964 stond nage noeg vast, dat in 1964 de wielerbaan nog in gebruik zou worden genomen. In maart 1965 werd geschreven, dat „nog dit seizoen" de toplaag erop zou komen. In maart van dit jaar werd gesproken over een houten vloer die men zou gaan aanleggen, waardoor men verzakkingen (van een eventuele "betonnen baan) te gen zou kunnen" gaan. Geen wonder dat een bestuurslid van de r.c. Schiedam dezer dagen concludeer de: augustus 1966: Schiedam krijgt nim mer een wielerbaan, augustus 1986: ovaal op Harga niet meer zichtbaar! y Het plan van een houten wielerbaan werd niet alleen geopperd om het scheu ren' van het beton tegen te gaa.i, maar ook omdat zo'n baan demontabel zou zijn. 's Winters zou men er dan een ijsbaan van kunnen maken en een Rotter damse rugby-vereni ging zou ook ai inte resse hebben getoond, in een demontabe le wielerbaan en wel om die in het rugbyseizoen te mogen huren. Bestuursleden van dé »r.c. Schiedam zijn in Gent .geweest om besprekingen te voeren, in Alkmaar heeft men tekenin gen gehaald en daar met toestemming van het bestuur van de daar geoouwce houten wielerbaan maten en andere gege vens van overgenomen en deze gegevens en tekeningen werden aan de heren 'van de Sportraad te Schiedam en het gemeen tebestuur gegeven. Al deze plannen leidden tot niets en intussen verspeelde de r.c. Schiedam di verse subsidies die men kon krijgen, mits de wielerbaan werd gebouwd. Van de NFS zou men 6009 krijgen, van het Anjerfonds ƒ1000 en van particulieren stond reeds vast dat een bedrag van 14.000 zou binnenkomen. Van de zijde van B. en W. is destijds gesteld dat eerst ƒ300.000 op tafel moest komen en dat de wielerbaan er dan zou komen. De r.c. Schiedam beijverde zien met de 175 leden om gelden bijeen te brengen, maar toen puntje bij paaltje kwam bleek dat de wielerbaan wel ƒ850.000 zou gaan kosten. De Ren nersclub Schiedam' maakte -desondanks een berekening dat men per jaar ƒ8000 winst zou kunnen exploiteren, waarbij op een gemiddeld aantal van duizend toeschouwers werd gerekend, hetgeen een haalbare zaak moet zijn in een stad als Schiedam. -- Er liggen al tien ton ijzeren platen te wachten, maar steeds weer krijgt men te horen dat door verzakkingen e.d. nog niet tot de bouw van dé wielerbaan kan worden overgegaan. En dat, terwijl de leden van de r.c. Schiedam bij diverse akties hun beste beentje hebben voorge zet. zoals bij de verkoop van de sport halsteentjes, bij een aktie1 voor het in middels naar Vlaardingen verhuisde Zon nehuis en bij een akiie om geld voor het bureau voor Medische Sportkeuring bij een te brengen. SCHIEDAM In een leegstaand, niet afgesloten pand aan dè Parallelweg heeft dinsdagavond een brand gewoed. Op zol der lag een hoop afval en oud papier dat waarschijnlijk door jongens in brand werd gestoken. De brandweer onder lei ding van commandant D. de Jager-arri veerde spoedig met vier wagens, en bluste de brand 'met twee stralen op de-water leiding. - - - Het-nablussingswerk heeft .nog geruime tijd geduurd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Nederlandse "Bond van Oud-Strijders en Dragers van het Mobilisatiekruis, afdeling Schiedam, start dinsdag 6 september 's avonds om 8 uur in de Amstelbron, Broersvest, weer met zijn winterprogramma. De volgende- con tactbijeenkomsten vallen op .4 oktober, november, 6 december en 4 januari 1967, allemaal dinsdagavonden.Op de", laatste avond wordt de jaarvergadering gehou den, gevolgd door een contactavond. De jaarlijkse feestavond wordt op vrij dag 18 november 's avonds'om; 8 Uur in Musis Sacrum gegeven. De toneelvereni ging „Alberdingk Thijm" zal een-blijspel in drie bedrijven van Hans de Rijk, op voeren, getiteld „Zeg het niet tegen Ma- thilde". (Van een onzer verslaggevers)- SCHIEDAM Voor de restauratie van vier sportvelden is de. gemeenteraad een krediet verzocht van 37.000, ten laste van de kapitaaldienst, van de gemeente begroting voor 1966, waarvan 25.000 on middellijk zal worden gebruikt. De ove rige 12.000 zal men aanspreken, als de werkzaamheden dit nodig maken. Bij hun voorstel van 9-. april, 1965 deel den B. en W. mee, dat het noodzakelijk was verschillende sportvelden te. restau reren. De werkzaamheden,- uit te voeren in vier etappes, zouden moeten plaats vinden in de jaren .1965, 1966, 1967, en 1968. Dit jaar is de tweede etappe aan' de beurt. Van de personenauto van de heer L L. M. U. die dinsdag aan de Rotter- damsedijk stond geparkeerd, werd een imperiaal gestolen ter waarde van 37.50. NAALDWIJK Burgemeester F. J. Groot van Maasland heeft dinsdagmid dag in het gebouw van de Veilingver eniging te Naaldwijk een fruit- en bloemenshow geopend die in het. ka der van de IVestlandse oogstfeesten wordt gehouden. Uiteraard waren ook de druivenprinses Marijke Zwinkels en haar beide feeën Fine en Agnes bij de ze gebeurtenis present. De heer Groot Enzerink roemde het vakmanschap dat de Westlandse tuin bouw ten toon spreidt en keerde zich tegen allen die van het Westland een industriegebied willen maken, waar door de tuinders naar eiders zouden moeten vertrekken. j De Maaslandse burgemeester wekte I op tot grote eensgezindsheid in de] streek, om op die wijze een bedrage te kunnen blijven ieveren aan de econo- j mische positie van ons land. I De show die gratis toegankelijk is kwam tot stand in samenwerking tus sen de afdeling "Westland en de Hol landse Maatschappij van Landbouw, de Coöperatieve Centrale Westlandse Snijbloemenveiling en de Bond West land. Uiterst actief, celopbouwend. Dank zij de evenwichtige samen stelling is deze specifieke nachtcrème in staat tot de diepste huidlagen door te dringen.'Een maximaal effect door weten schappelijke precisie. Nieuw leven voor iedere huidsoort, .doordat zij zelfs de minste irritatie vermijdt. Een ander pluspunt is, dat er slechts zeer weinig Skin Life Cream nodig is voor, een doeltreffende werking. Na enkele malen voelt men reeds, dat de huid'"voller" wordt, elke dag weer steviger,, tevrèdener, aantrekkelijker. Speciale, voedende samenstelling voor de dag. De celop- bouwende werking van de nachtcrème wordt door Skin Life Emulsion voortgezet. Door haar luchtige samenstelling en dank.zij het feit, dat deze emulsie onmiddellijk en geheel wordt opgenomen, kan men haar - zo nodig - diverse keren aanbrengen. - De directe, bezielende invloed 'op de huid en de luchtigheid van Skin Life Emulsion maakt haar tot een ideale basis voor dè perfecte make-up. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zaterdag 10 september wordt in Schiedam het achtste Drum- bandconcours gehouden. Het begint om 13.00 uur op het gebruikelijke con- coursterrein in de Plantage. Er doen 33 verenigingen mee, waarvan vijf uit Schie dam, namelijk Jeugd-Rijnmond Band, Guston, Wilton-Fijenoord, llarpe Davids, Rijnmond Band. Burgemeester Roelfse- ma neemt tussen 16 en 17 uur in de Lange Nieuwstraat het défilé af van de deelnemende korpsen. Er zijn fraaie prijzen beschikbaar, gesteld, o.a. 'zeven wisselbekers. Dé prij zen kan men bezichtingen in de etalage van de WV aan de Plantage. Wegens de beschikbare tijd kan tijdens het défilé geen show worden gegeven. Wel krijgen de korpsen gelegenheid een extra-show te brengen in het Openluchttheater, voor en na de prijsuitreiking. Gidsen zullen de deelnemende korpsen voor de aanvang van het concours aan de grens van Schiedam opwachten" en hén naar het concoursterrein begeleiden. De gidsen staan opgesteld op de Rotter- damsedijk, tegenover de grensfiat, op de Burg. Knappertlaan, bij het gemeente-zie kenhuis, en bij het station N.S. Er is een ere-comité van vijftien léden waarin o.a. zitting hebben burgemeester H. Roelfsema, commissaris van politie K. Rijpma, de vier wethouders, de heren mr. P. van Bochove, mr. M. J. M. van Kinderen. H. Sabel en W. Schooneveld en de gemeente-secretaris mr. M. J. Blok. De heren H. Jongman, councoursleider, G. F. Friederich, secretaris, R. Landsber gen, startcommissaris, H. Meyer, en A, Bouwman, beiden ordecommissarissen or ganiseren dit 8e drumband-concours. (Van een onzer verslaggevers). SCHIEDAM B. en W. hébben ,ds; ge meenteraad verzocht de Stichting School- tandvérzo'rging. Schiedam een geldlening van. 25!000 te venstréklcen voor de aan schaffing van'een dentalcar.- De Stichting zal de lening moeten aflossen in tien gelijke jaarlijkse termijnen. De lening zal worden verstrekt tegen een percen tage, dat de gemeente zelf, op het mo ment van het afsluiten van de lening, voor een langlopende lening moet. beta len. De lening van 29.000,-, die de raad op 27 juni aan de Stichting verleende, komt nu te vervallen. Het bestuur heeft na melijk bericht, dat het erin geslaagd is op .andere- wijze 4.000,- voor het be oogde, doel aan te trekken. .De -raad- zal* aan -de Prinses*Beatrix-' school (g.l,o.), Buys Ballotsingel 108, van de Vereniging, tot bevordering -van Christelijk Onderwijs, twee kredieten verstrekken. Voor de .aanschaffing van nieuw, meu bilair, dat volkomen verouderd en ver sleten is. zaleen krediet van* 18.700,- worden verstrekt en voor de'...ophoging van dé- speelplaats een krediet van ƒ15.350,-. De speelplaats van de school verzakt zo-hevig, dat een langer uitsteï van deze ophoging een onhoudbaresi tuatie zou opleveren, vooral bij een nat najaar. De jury bestaat uit de heren S. Ef» berts, Assen. H. J. M. Freijsen, Zwijn» drecht, J. H. Jansen,Zaltbominel, J. C. van Kleef," Amersfoort. m - (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester en wethouders van Vlaardingen 'hebben in een record-tempo antwoord gegeven op de vragen van het socialistische raadslid H. Krabben, over de reuk van het aard gas. Het college antwoord op de gisteren gestelde vragen dat in Vlaardingen het. aardgas inderdaad geodoriseerd is. De mate waarin dat gebeurt is ruim voldoen-' de. Vlaardingen doet zekerheidshalve tus sen de dertig en veertig milligram odo rant in iedere kubieke meter aardgas, terwijl de landelijke norm maar achttien gram bedraagt. B. en W. delen mee dat de-bevolking binnen korte tijd over deze materie na der zal' worden geïnformeerd. (Van een' onzer verslaggevers). J ROTTERDAM 'B. er. W.. stellen de raad voor de Havenverordening Rotter dam zodanig aan te vullen dat vrijstel ling van het aanvragen van' een haven loods kan worden verleend aan de Noord zee Veerdiensten ten behoeve van de veerboten Norwind. en Norwave.. Deze.: onderneming heeft" B. én' W. daarom- verzocht, maar inwilliging 'van dit ver zoek is nu niet mogelijk omdat de. ver ordening slechts spréékt van vaartuigen beneden de 1800 registerton. De Nonvind en de Norwave, achtereenvolgens 3950 eh 4200 brt; lopen in de lijndienst elk ten minste drié maar Europoort binnen. ROTTERDAM -- Een 26-jarige Rotter damse loodgieterwas; dinsdagmiddag- met zijn bestelauto bij een aanrijding, in] de Matheriesserlaan. Bij onderzoek .door de, politie bleek' de auto in zódanige slechte staat van onderhoud te verke ren, dat deze 'inbeslaggenomen werd. ROTTERDAM Tot directeur van König Transport is per 1 september be noemd de 'heer P. 'Buyse.. -Hij ..volgtde heer P. S. Driessenbp,' die ih 'julibp '54- jarige leeftijd plotseling overleed; -Dé heer Buyse 'is '"43 jaar-' en Werkt—sedert 1941 bij König, eerstals expediteur,..na "juni 1952 als" procuratiehouder," levens hoofd exploitatie. j v; :.'v; ,i SCHIEDAM.— In.de maand juli werd bij de Spaarbank anno 1820 2.744.C3»,77 ingelegd en 2.788:251,78 terugbetaald. Tot enmet juli werd, dit, jaar bij de Spaarbank ingelegdeen bedrag, van 19.358.918,14 .tegen, 15.915.366,42 vorig jaar. Terugbetaald werd in de afgelopen zeven, maanden 16.842.662,15 tegen, in dezelfde période vorig jaar 13.150.541.32. SOHTEDAM Geboren: Sidney R zv B F Mossel en S M 'Monte; .Gerrit J zv G J Dankelman -en P Mak; Dionne dv H van. Veen en A G vaa Veen; Ingeborg E dv M C Verschuur en'A M IJtsma; Nicolette. M dv P L van Merode err M A, van Haasteren; Remko zv W P Turtboer en J C M'Deligne; Catharina G dv G Kouwershoven en -E van Veen; Marlo Kl.ivPM Binneveld en H 64 Ouwens; Raymondus zv A A Drop en M Heinsius; Monique.dv W S Neervoort en A M van den Berg; .Astrid- dv-IJ J Ferwerda en A M T Brussaard; Sylvia dv C Rijnaard en P W van Rijswijk, Overleden: D Krommenhoek, 70: M P Rensman,. 77,'echtg. Bronsgeest; A P Schijf, 91, wed Otterman. (Van eén medewerker) VLAARDINGEN Het ligt in" het voornemen van de Commissie voor Beel dende Kunsten jaarlijks één tentoonstel lingsperiode ter beschikking te stellen van Vlaardingse kunstenaars. De eerste kunstenaars, dié gastvrijheid van de com missie genieten zijn Dirk Brouwer, Cor van Dorp en Jack Tsang, die daarmee tevens de eerste van een serie van zeven exposities van het seizoen 1966-1967 aan het publiek zullen tonen. De eerste tentoonstelling, een serie te keningen en monotypes, zal vrijdag avond 20.15 'uur in- de Visbank worden geopend door de heer J. Paalman, direc teur van het Stedelijk Museum te 'Am sterdam. Juffrouw Aledewereld was net twin tig, en gediplomeerd maar ze moest be- ginnen als zogenaamd „kwekeling met Hp akte", dat was in die tijd'nodig wilde® men in aanraking komen om ergens een vaste aanstelling te krijgen. De tijden waren toen wel wat anders dan nu" vindt mejuffrouw Aldewereld. ..Er waren onderwijzers genoeg. De 25 SPflBaggBsat per maand die ,je verdiende waren hau- weiijks toereikend om je reiskosten te 7 betalen, maar toch moest je voor dt geld «v, een normale dagtaak voor een klas met 40 tot 50 leerlingen volmaken." Na een jaar vertrok zij naar de dr. A. Kuijperschool in Maassluis als tijdelijk if onderwijzeres, ook nu was de verdienste g niet bijster groot, er moest nog altijd geld "s bij. Pas in 1930krèegzijhaarvasteaanstel- bij. Pas in 1930 kreeg zij haar vaste aan stelling in Maassluis. Aan het begin van het nieuwe cursus- jaar 1947 veranderde juffrouw Aledewe-- reld van school. De naam bleef wel dr. A. Kuijperschool, maar nu werd het die in Vlaardingen aan de Boslaan. Die Vlaar dingse periode duurt nu al weer ruim 19 jaar. Tot 1963 bleef zij aan de Kuijper school verbonden. In dat jaarging zij echter naar de splinternieuwe Prof. P. S. Gerbrandyschool in de Westwijk samen met de heer B. F. J. Brilman, die als hoofd van de Kuijperschool overstapte naar de Gerbrandyschool. „Ik ging mee, niet omdat Ik iets tegen de Kuijperschool had, maar omdat ik graag naar een nieuwe school ging. Al- verschil met de oude school aan de Bos laan, Het leek mé leuk om in een hele les is hier licht en vrolijk. Een heel nieuwe school te werken. Juffrouw Aldewereld heeft meestal de eerste of de tweede klas onder haar hoede. „Dat is het leukste werk, omdat je daar de meeste resultaten ziet. Vooral in de eerste klas, is het leuk te zien wat er na een half jaar allemaal al aange leerd is. Dt blijft ltijd aardig, ook al gaan tegenwoordig de meeste kinderen op een I Klttétualtijd tia Mme beurt kleuterschool zodat het hele nieuwe er al een beetje af is als ze naar de grote school moeten. Vroeger kwamen twee op de drie kinderen zo van thuis naar school dat was dikwijls een hele aanpassing". Juffrouw Aldewereld heeft in de veer tig jaar dat ze nu meeloopt heel wat zien veranderen in de onderwijsmethoden. Vooral lezen en rekenen word» nu an ders onderwezen. Zij is altUd graag mee gegaan met verbeterde methode en z(j doet dat nog. Al loopt ze niet meer voor op bij de allerlaatste ontwikkelingen, toch wil z(j iets goeds altijd graag pro beren. Het hoofd van de school de heer Bril man heeft eigenlijk alleen maar goede dingen van zijn onderwijzeres te vertel- len. „Ze is vooral een rustig iemand die haar eigen gang gaat. Vooral ook een prettige collega. Het bestuur van de Ver eniging voor Gereformeerd Schoolonder wijs heeft dan ook in alle 19 jaar alleen maar lof voor deze. onderwijzeres gehad. Donderdagavond "zal 'er een feestavond zijn in de school, waar ouders, vrienden en collega's aanwezig zijn om juffrouw Aldewereld in het zonnetje te zetten. „Eigenlijk voelde ik daar niet zoveel voor", bekent ze „maar als iedereen bet zegt moet het gebeuren". Ze maakt echter niet de indruk er onder te lijden, integen deel. Ongetwijfeld zullen er veel bekenden zijn die haar komen opzoeken. Om om streeks half tien is 'er voor belangstel lenden gelegenheid haar de hand te druk ken. VANDAAG SCHRIJF ik 31 au- gustus en dat blijft voor mij toch altijd maar een belangrijke da tum. In de eerste-plaats herinnert deze dag nog steeds aan het vooroor logse Koninginnefeestmaar daaro ver heb ik in deze-rubriek al eens meer geschreven düs daar ga ik nou verder niet op in. Waar ik het wel even over wil hebben is het afslui ten van 'de vakantieperiode. Morgen is het-september én dan gaat aUes weer volop draaien. Denk alleen maar eens aan al die nieuwe ge meenteraden, die- deze en 'devolgen de week gezellig, allemaal wethóu- ders gaan kiezen. ïk moet' ét 'niét aan denken wat dat'allemaal weer gaat worden. - Wat ik u eigenlijk wilde verte'len is, dat ik de datum van t'andaag heel gunstig vindpm de verant- woordihg van Sé-ontvangen vakain- tiekaartcn af te sluiteiir. -Maar" 'mis- y schien zijn èr nog wat kaarten naar mij onderweg en daarom wil ik nog evènrespijt géven. Wiê' mij nog een kaart wil sturen, mag dat doen, maar 'dan moet hij wel voortma ken. - ƒ.-* Ik ga u nu vertellen van wie ik de laatste week kaarten heb ontvan- S gen enlaten we dan' afsprekendat; 'g dit de voorlaatste kéèr is; Over-onge- veereen week 'gééf ik de laatste .verantwoording..,-. Akkoord? .Goed, daar gaan we! TAE ENIGE buitenlandse kaart kwam, deze keer. van de familie Stans (Rotterdam-Zuid) van de Dra- chenfels. Déze familie doét gelijk een suggestie voor de naam van net Rotterdamse Schouwburgplein, na melijk „Pleisterplaats". Ik moet u zeggen dat'jhet verzamelen.varijsug- j ^esties.rintussen afgesloten maar ik heb mijn collega die zich*''daar mee heeft beziggehouden, verzócht of deze éne er nog bij mag, Te zijner tijd hoort u wel(- eens -wat er uit de bus gekomen fis."- l?*-ó'ï.r,V( voor de belangstelling! - De familie Buitelaar haakt" vanuit - Markelo in op wat ik eerder söjjpeef over een kaart uit'die plaats 5 waar- op een boerenbruiloft stond, gefoto grafeerd. Meneer Buitelaar schrijft nu dat deze boerenbruiloften in Mar kelo al: lang-geen traditie "meer jzijm -Het betrof slechts een spel. "Eh-.dé bóer die op de. .fotof jfle" koe verhan- 'deldé was toevallig de' man bij:rwip .kelijkhèid :.timmerma'n,', Zie zo,'.'dat 'weet ik óók weer! Uit .Wülr.e aan de ,geul kregg ik een kaart van de familie Pleine 'en uit Katwijk aan'Zee van de familie Kosters -uit...Rotterdam; Dank u wel. "_y. v De'.familie Groénewegen uit Rót- terdam-7 zat in Zorgvlied. .Waar* dat ligt wèet 'ik niet, maar. de (familie: schrééf-mij dat het er prachtig'weér was 'en 'dat is al belangrijk eér noeg. T)AN HEB-ik geconstateerd" dat er ook lezers .zijn die. tóch 'iéts beginnen te begrijpen van de rina,- nier waaróp'„Aan de lijn" 'wórdt samengesteld. .„Beste drie Jannen Krant", zo schrijven mij de families, dames of heren I. Snijders en Van Zwol' 'van Rotterdam-Ch'arlois uit Holten. M'n compliment voor deze .vondst, wantdeze kaartschrijvers zitten dicht bij.de waarheid. ■■"•■•V/:.' Uit Putten kreeg ik .een kar de famjlie Tims. „Twintig ja' „o nee" schrijven ze er bij. een tijd! Van de famili.'De Ruit ^/m- bardijen en de datfies Helms ën'Kok kwam er- een gezamenlijke kaart van het r.ituürréservaat de Loener- mark. Vóór wie dit'nog niet wist: de Loenermark is net zo mooi als de Hoge Veluwe. Het enige verschil is dat u voor de Hoge Veluwe een niet onbelangrijke toegangsprijs betaalt en dat de Loenermark u geen cent kost. Misschien iets voor volgend jaar? De laatste vakantiekaart kreeg ik van de heer en mevrouw. Chr.tLoch uit Schiedam die in Ede met /va kantie zijn of waren' en mij ver zochten hun groeten.over te bren gen aan hun familie en vrienden. Bij deze dan! - Turkije verklaart Roemenië den oorlog. Cón6tantin»iiei, 30 Augustus. Vólgens het agentschap Midi heeft de ministerraad gisteren tot een oorlogsverklaring' van Turkije aan Roemenië besloten, Weeiien, 30 Augustus. Uit Constantino- pel wordt d.d. 29 dezer gehield: De ihf- nistèrraad besloot in de zitting van gis; teren dat de Turksche Regeering niet Duilscbiand 'en Bulgarije den o'orlog aan Roemenië verklaart. Hetbesluit-wérd door een' iradc.'bekrachtigd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1