OTTERDAM Kredieten gevraagd aan de raad nieuw Interesse huishoudelijke voorlichting groeit Afscheid raad in aula LTS Burgemeester bedroefd.... Maasland nam afscheid van raadsleden en Zuidhuurt De keet", bewaarplaats voor veel kinderen Jean Langlais concerteert imM .11 DE UJ -ir S'SSl'SS voor noolwerk Niëmtie crtèschib opgericht Lager vastrecht voor aa as Brug aanbesteed Galandkauaal Drie gewonden in het verkeer Öort Loop der bevolking Burgerlijke stand 1$ Rijnmond verhuist volgende week naar Schiedam Hogere cijfers in jaarverslag Aanvullend krediet huizenonderhoud Vier leden vertrekken Loffelijk initiatief in Rozenburg in msm 1966 m ,i tkkuammkr Pagina 3 DONDERDAG 1 SEPTEMBER 1966 SCHIEDAM - B W. hpb. «W™» Personeel en dadelijks m3,?1 139- tel- 152400 Riolen Ter stimulering gebruik Subsidie 99 |Hmii ROTTERDAM De R is in de maand, niet alleen die van sep tember, maar ook die van METRO. Het wordt dus tijd om te laten zien dat het eerste treinstel voor deze stadsspoorweg nu ook. in ge bruik is. Oplettende bewoners van het zuidelijk stadsdeel kunnen de eersteling af en toé gadeslaan. Weilswaar zijn het nog „aarze lende schreden", die deze jongge borene uit de Werkspoorstal zet, maar dat mag. Het treintje moet eerst worden beproefd, evenals al le volgende stellen. Ook de baan moet zijn deugdelijkheid bewijzen. Bovendien is er nog niet voldoen de spanning om de trein op de ge wenste snelheid te laten rijden. Door de tunnel naar de andere Maasoever kan het voertuig nog niet, het gehele viaduct tot het Zuidplein af rijden is ook nog niet mogelijk. Daarom „schuift" de eerste metro- trein van Nederland zo wat neen en weer. U ziet Rotterdams aan winst hier op het rangeerviadüct bij de Parallelweg in de richting van' het emplacement bij de Hille- dijk rijden. 2 financiële situatie van liet recreatie- ftcliap Briclse Mans is niet dramatisch. Lis ral eni»e temporisatie noodzakelijk Dit antwoord gaf mevrouw mr. Chr. V juyter-De Zeeuw de heer H. van Es Ug de vergadering van het algemeen iBur, waarna de begroting 1967 werd be- -Jdi Do beer Van Es vreesde dat de Li»alschaarste de activiteiten wel sterk I remmen. De heer S. P. Kaagman van rinciale waterstaat was ietwat pessimis- dier giet riin bewering dat het ryk geen subsidiale werken toe zal staan. Bij behandeling van een voorstel om toe- maling te verlenen aan de watersport- aniging Nautica om een ligplaats in te Beo met een drijvend benzinestation, „a de lieer Van Es met de vraag waar dje revenuen van deze ligplaats niet naar t .schap" zullen gaan, maar naar Nau- ii De heer W. van Schoonéyeld viel hem De voorzitster hield een warm pleidooi •Nautica welke vereniging veel heeft fan voor de bruikbaarmaking van de ihthïven. Ze schilderde zeer realistisch l ploeteren van de leden met lieslaarzen b in de blubber. Het ploeteren mag be- and worden met de revenuen, aldus de oorzitstei', temeer daar de financiële si- :il t «n Nautica slecht is. De heer Van spng overstag, maar hij verzocht in de ikomst elk geval op zich te bezien en vs precedenten te scheppen. De voor- islripaasttë zich om zeer duidelijk te tllon dat dit geval inderdaad een uitzon- •riig' vormt óp de regel en baten van [tnwele andere soortgelijke gevallen ten «de.van het „schap" komen. Bij de he- ssdéling van Tiet jaarverslag werd gele- taléid gegeven tot het houden van alge* i«ne beschouwingen. De heer J. G. Bosch ■fttigde de aandacht op het feit dat de' gvielpaden in liet recreatiegebied door rozems. misiiruikt worden als racebaan. Om in deze gevaarlijke situatie paal en perk stellen stelde hü voor om een snelheids- eperking in te stellen. De voorzitster ant- roordde dat volgens het provinciaal - ry- rieiplan dit euvel moeilijk is tegen te gaan. iictiemin zal het dagelijks bestuur deze ut nader bezien. Ir. W. J. Weidema wilde ok bet santal speedboten en de snelheid iKagelil zien. Het was de voorzitster bc- ;od dal de rijkspolitie scherp op speed- Kiiftt let. Of liet onbeperkt verlenen van erjnnningen kan blijven doorgaan, zal ebter de vraag zijn. In overleg met de wa- vsporP'ereniging zal men naar beperking ireven. De heer Bos wilde de vergunning inden aan een speëdbootdiplonia, een ge-' «ch!é die in watersportkringen erg zou tvitu-Bü de rondvraag'vroeg de heer mr. IL' Vijgeboom om het aantal openbare oiletten uit te breiden. De voorzitter achtte lif een der moeilijkste problemen. Over igen zal worden bij het verlenen van onsumplievergumiingen de eis tot liet ex- iloiteren van toiletgelegenheden te stellen, lot slot demonstreerde ir. Weidema het folic atvalzakje van de ANWB, waarin (val verzameld fean worden dat later in een fvatbak gedeponeerd kan worden. Zijn ■Mtstel om deze zakjes gratis aan recrealie- atkenden uit te Teiken. ondervond veel i§nL 1- riaal voor de gemeentelijke ver- voer-, reinigings- en ontsmet- gestegen prijs, toen ƒ380, na ƒ450 per Voorts heeft het nieuwe apparaat het tinffsdienst een terpriiof ,.„r, stuk, moet worden volstaan met acht roordeel, dat het compact op een tweewie- s on DAA u v-, zanökisten waarmee een bedrag is re- -ige aanhangwagen is gemonteerd en dy.OUU,beschikbaar stellen. moeld van 3600. daardoor gebruikt kan worden oo moei lijk bereikbare plaatsen. Op de daarvoor in aanmerking komen- Vöor diverse werkzaamheden, zoals De prijs van de apparatuur, compleet de punten in de stad zijn thans voor de bestrijding van gladheid rijwielpaden, met spoelslangen en een extra slangen- van hydraulisch aangedreven haspels in en uit het riool gebracht. De hoge waterdruk veroorzaakt met een lager waterverbruik een betere en snellere schoonspoeling van het riool. bestrijding van gladheid in totaal twin tig kisten met strooizand geplaatst. Deze oorspronkelijk in hout uitgevoerde kisten worden geleidelijk aan vervangen door betonnen kisten, die belangrijk min der onderhoud en reparatie vergen. Aan vankelijk lag het In de bedoeling tien betonnen zandkisten te kopen. Door- de (Van een medewerker) SCHIEDAM Na jarenlange voorbe reidingen en besprekingen is het er dan toch van gekomen, dat Schiedam een eigen crossclub bezit. Twee jongens (De Rooy en Cohen) waren eens, op hun bromfiets aan het rijden en bespraken met elkaar de mogelijkheid van de op richting van een dergeiijke club. De kop pen werden bij elkaar gestoken en zo doende kwam men tot crosswedstrijden. De gemeente verleende medewerking door terreinen beschikbaar te stellen. Om tot de eigenlijke oprichting van een vereniging te komen hebben de jon gens woensdagavond in gebouw Irene een speciale vergadering hiervoor be legd, waarvoor grote belangstelling bestond. Er werd een bestuur gekozen, dat bestaat uit de heren J. Cohen (voor zitter), H. de Rooy (sekretaris), J. "Wij- gertse en L. v. Krugten. Men heeft de statuten van de niet meer bestaande- Crossclub Kethel voor «en groot deel overgenomen en van ge meentewege werd reeds toestemming ver kregen voor het gebruik van het terrein achter de 's-Gravenlandsepolder, waar voor dan 10 per wedstrijddag zal moe ten worden betaald. Een voornaam ding is, dat de Crossclub Schiedamzich'- zal aansluiten bij de SBLO. (Het is Jammer dat men de eerste officiële wedstrijd gaat honden op zon dag 18 september. Hierdoor worden bromfietsberijders, die om principiële redenen niet op zondag rijden, mh of meer gedwongen geen lid te worden. Waarom kiest men niet de zaterdag morgen of -middag? Be belangstelling is dan zeker even groot. Redactie.) I Op de. Industrieweg, viel de 57-jarigë M. van der S. niet zijn bromfiets, ten gevolge van een verkeerde manoeuvre van een andere, nog onbekend gebleven bromfietser, De-man is-met een.-dijbeen- fractüur in het Holy-ziekenhuis opge nomen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Stichting voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting or pulseerde in 1965 in totaal 98 cursussen, jtgeven in 724 lessen, die bezocht wer den door 1346 cursisten. Deze aantallen bedroegen in 1964 resp. 58.436 en 748. Voor hetgeen de Stichting te bieden beeft, blijkt dus een stijgende belangstel ling te bestaan. Vorig jaar werden 16 lezingen gegeven net totaal 416 bezoeksters, een mo deshow met 350 bezoeksters en 2 propa- gandalezingen met samen 127 be zoeksters. Totaal dus negentien bijeen komsten met samen '893 bezoeksters. Ir> 1864 waren deze aantallen resp. 16 en W5. De Stichting gaf in 1965 30 persoon- 'W adviezen in de meest uiteenlopende problemen op het gebeid van bijv. was-, jaai- en keukenmachines, financiën, voe- ™Z. zonwering, warmwatervoorzie- um?,.pannen, electr. dekens, enz. Er wer den in 1965 tweeduizend propagandaboek jes verspreid. Wat het personeel betreft, was het in ;56S noodzakelijk het aantal leerkrach ten uit te breiden gezien de groeiende (Van een onzer verslaggevers) &CHIEDAM De gemeenteraad is ver zocht ten laste van de begroting 1966 »an het Woningbedrijf een aanvullend Krediet te verstrekken van 25.000 ter manciering van de kosten van reparatie- werken aan het „oude" woning- en pan- senbezit van de gemeente. v°Or hetzelfde doel is reeds tijdens de raadsvergadering van 27 september 1965 f® .krediet van 25.000 verstrekt. Dit «ediet is evenwel geheel verwerkt, zo na: een aanvulling noodzakelijk is gewor- Voorlopig is een aanvullend krediet yaa 2S.OOO voldoende. Ook voor dit aanvullende krediet geldt nat het Woningbedrijf niet met vooraf- pnnde goedkeuring van B. en W. tot [besteding van bedragen uit dit krediet -mag overgaan. In alle gevallen zal de wmmissie voor de Woningdienst worden gehoord. ROTTERDAM In verband met de 'lering van Labor Day zal het Ameri kaanse consulaat aan de Vlasmarkt maan- ^8 5 september de gehele dag gesloten zijn. BIAant. De Rotterdammer: Lange L^ftltstraat 28. uitsluitend redactiezaksn. uS'.?®954 (b.g.g. 010 - 115588 en 01898 - Agentschap: J. v- Gogh. Dr. Zamen- Machten bezorging: Agentschap zie bo- ye®. dag. van 18.30-19.30. "'langrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264656, alarm brandweer 269123. aiarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Nieuwland, Dr. Wibautplein J', tel. 267532. belangstelling voor de Stichting. Dit kon echter slechts in de groep „leerkrachten op honorariumbasis". In totaal waren bet vorig, jaar zeventien dames op deze basis voor de Stichting werkzaam. Mejuffrouw G. M. de Haas heeft de leiding van de plaatselijke Stichting. Zij is in dienstbij de Nationale Federa tie voor Huishoudelijke- en Gezinsvoor- - lichting. De Stichting is gevestigd in het- ge bouw Sursum Corda, Nieuwstraat ,12, waar ze permanent twee lokalen in huur heeft. Een ervan is ingericht als naailo- kaal en het andere lokaal wordt gebruikt als administratie- en kantoorruimte voor de leidster. Dit lokaal doet 's avonds en incidenteel ook overdag als leslokaal dienst. DOK BEGINT SEIZOEN MET: KIN DERMIDDAG (Van een medewerker) SCHIEDAM De chr. gymn. ver. DOK gaat het nieuwe seizoen a.s. zater dag beginnen met een kindermiddag, die dit keer niet op het terrein achter de Prins Bemhardlaan gehouden zal wor den, maar op de speelweide achter de BLO-school in de Dr. Kuyperlaan in Nieuwland.- De wijken Nieuwland en Groenoord breiden zich ook voor DOK steeds meer uit en vandaar dat men deze speelmiddag meer centraal wilde houden. Vorig jaar nam men bij DOK een proef om en in Schiedam en in Kethel een kindermiddag te organiseren, maar dit keer wil men dezè afdelingen niet splitsen. Naar schatting zullen 400 kinderen aan dit feest van DOK deelnemen. Het pro gramma vermeldt o.a. zaklópen, versprin gen, touwtrekken en wedstrijden op een hindernisbaan van gymnastiektoestellen. Om twee uur hoopt men te beginnen1 en vooraf zullen de. jonge leden van -DOK een marsje maken naar de BLO-school, waarvan de start om half twee bij de Vondellaan zal plaatsvinden. Het tam boer- "en pijperkorps verleent hieraan weer medewerking, alsmede de bekende vaandel en .vlaggengroep. De lessen zijn bij DOK intussen al begonnen en wel -op alle 55 afdelingen. Ook de oefenavonden van het tamboer- en pijperkorps zijn begonnen. Bij dit onderdeel van DOK kunnen nog leerling-fluitisten en tam boers terecht. Zij kunnen zich aanmel den op de lessen in de zaai St. Anna- zusterstraat, resp. maandag van 1830-19.30 uur voor fluitisten en tam boers dinsdags op hetzelfde uur. Bovenvermelde kindermiddag is bestemd voor DOK-leden, dié de leeftijd van tien jaar nog niet hebben bereikt. Ouders, die hun kinderen willen ga deslaan bij dit turnfeest zijn zeer wel kom. ontdooien van straatkolken, trekken den- talcars, vervoer materiaal en ge reedschappen, worden twee jeeps ge bruikt. Deze kleine", maar krachtige mét voor- en achterwielaandrijving uitgeruste au to's zijn voor deze wèrkzaamheden uiter mate geschikt. Een van de twee jeeps moet door een nieuwe worden vervan gen. De aanschafkosten van een jeep, .compleet met o.a, trekhaak, zwaailicht en watertanks, bedragen ƒ13.000. Sinds 1957 geschiedt het reinigen yan riolen met een apparatuur, die het ri- oolslib uit de riolen naar de toegangsko kers en feezinkputten spelt. Met een zg. puttenzuiger wordt daarna het slib uit de .toegangskokers en bezinkputten .ver wijderd. Een door een benzinemotor aan gedreven waterpomp, aangesloten op de brandputten, zorgt ervoor, dat iiet spoel water via spoelslangen voorzien van spe ciale spuitmondstukken, in het riool wordt geperst. - De. gehele- apparatuur is aangebracht op een vierwielige aanhangwagen, gekop peld achter-de puttenzuiger. Zowel het siangenmaveriaal als de pomp met motor zijn echter na negen jaar intensief gebruik- versleten. Een pomp, die aanvankelijk het spoelwater met een druk van ongeveer 8 atm. in het riool bracht, levert nu niet- veel meer dan een-druk ter-grootte van die van het waterleidingnet. Naar een nieuwe en doelmatiger appa ratuur is. uitgezien. Het oog is gevallen op een hogedruk-waterpomp, .die het spoelwater met een druk van 60 tot 100 atm. in het riool perst. De bijbehorende hogedruk-spoelslangen, hebben een aan merkelijk kleinere doorsnede en warden niet meer met de hand, maar met behulp. haspel met 60 m slang voor de aanvoer van water vanuit de brandputten naar de pomp, bedraagt ƒ23.000. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Blijkens een voorstel van B. en W, aan de gemeenteraad zul len de tarieven voor. het kleingebruik van gas met ingang van 1 oktober 1966 worden vastgesteld op resp. 35, 25, 20, 10 en 7 cent voor de tariefgroepen 1 tot en met 4. Voor de groepen 2, 3 en 4 (ver bruik per jaar hoger dan 300 m3 van SMcal) geldt een vastrecht van resp. 27. 87 en 150. De: Commissie Samenwerkende Regio nale Organen Gasvoorziening (SROG) en de Nederlandse Gasunie zijn na langdu rig overleg, tot. overeenstemming geko men over een verlaging van het tarief voor de groep verbruikers van meer dan 2100 m3 aardgas per jaar, ter stimulering van het gebruik van aardgas voor ver warmingsdoeleinden. Dit overleg resulteerde in een nieuw tarief van 150 vastrecht per jaar en een m3-prijs van 7 cent voor een hoeveel heid aardgas van meer dan 2100 m3 per jaar. Bij de vaststelling van de huidige gastarieven is men ervan uitgegaan, dat deze tarieven zoveel mogelijk moesten worden aangepast aan de door de SROG aanbevolen landelijke tarieven. B. en Vv'. vinden dat er dan ook alle aanleiding bestaat dit nieuwe tarief eveneens aan ie nemen. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Ook de Maassluise ge meenteraad gaat in zijn eerste vergade ring van het nieuwe werkscizoen (maan dag 4 september) de tarieven voor het aardgasverbruik vaststellen. 8. en W. hebben de raad voorgesteld zich te hou den aan het advies van de SROG. In dat geval wordt het vastrecht 12. 27, 87 en 150 per jaar vöor resp, de tariefgroepen 1 tot en met 4. Groep 2 geldt voor een jaarverbruik van 300—600, groep 3 voor een gebruik vaii 6002X00 en groep 4 voor een gebruik van boven 2100 m3 per jaar. De prijzen per ver bruikte m3 zijn resp. 25, 20, 10 en 7. cent. De raad zal maandag voor het eerst vergaderen in de aula van de Ca- land-LTS. Zoals bekend heeft men enke le maanden hiertoe besloten omdat* de ruimte In de officiële raadzaal reeds ja ren veel te beperkt is. In deze niéuwe omgeving zal afscheid worden genomen van vier raadsleden die in de nieuwe raad niet terugkeren. Het zijn mevrouw J. C. W. Hamakers-d'A- chard van Enschut (soc.), die twintig raadsjaren volmaakte en de heren A. Hoek veen en W. Molenaar (beiden a.r.) en A. C. Verploegh (c.h.). De heer Hoekveen is raadslid sinds 12 november' 1948, de heer Verploegh loopt nog twee jaar langer mee in het gemeentebestuur. De heer Molenaar besluit een vierjarige raadsperiode. Zo als eerder gemeld verhuist hij binnen kort naar elders. De verkiezing van wethouders zal waarschijnlijk geen nieuwe gezichten achter de collegetafel brengen. Op de agenda voor maandag staan ver der het aanbrengen van enkele wijzigin gen in verordeningen voor commissies en het benoemen van nieuwe leden voor de raad van beheer van het Gemeente museum. s (ROZENBURG De plaatselijke afdeling van de EHBO gaat een nieuwe cursus voor helt EHBO-diploma beginnen. .Belangstellen den kunnen zich laten inschrijven op- - -- woensdag 21 september om 20 uur in het van afscheid tot de vertrekkende raadsle- Groene Kruisgebouw. 1 den Van der Kooij (a.r.) en Van Staal MAASLAND Woensdagavond kwam de gemeenteraad voor het laatst in oude samenstelling bijeen. Er was een 'uit voerlge bespreking over een schrijven van de heer Santvilet, die daarin bezwa ren opperde tegen de bouw van een wo ning naast zijn efgen huis. De heer Santviiet had reeds eerder een bezwaarschrift aan de raad gericht, maar deelde mondeling mee dat het maar niet moest worden behandeld. Later trok hij deze melding in. De heer. Verhagen (lib) vond dat het bezwaarschrift toch behandeld had moe ten worden. Het gaat er maar om, aldus de heer Verhagen of de heer Santviiet, voor of na een raadsvergadering, het be zwaarschrift introk. In het laatste geval zouden B. en W. niet volgens de wet hebben gehandeld. Na een zeer uitvoerige uiteenzetting van burgemeester F. J. Groot Enzerink werd besloten het bezwaarschrift af te wijzen. e Aan het eind van de vergadering werd nog een subsidie van 1000 verstrekt aan de Vrijwillige brandweer, die gaat deelnemen aan de Internationale brandweerwedstrijden in Joegoslavië. Besloten werd voorts tot aankoop van 21.077 m2 grond van het r.k. kerkbestuur voor de bouw van een bejaardencentrum en verzorgingstehuis, alsmede tot ophef fing van het gemeentelijk schilderr'oe- drijf. De heer Verhagen wilde de schilder die nog in dienst is aan het werk houden tot deze ander werk gevon den heeft, maar de burgemeester zei dat hij wordt ingeschreven bij het Ar beidsbureau en als goed schilder wel spoedig werk zal vinden. Aan de gemeente architect A. Warnaar werd per 1 oktober eervol ontslag ver leend. De heer Warnaar zal echter de gemeente van advies blijven dienen. De burgemeester richtte een woord ROZENBURG Voor een groot deel 1 winstobjecten na. Het is integendeel ge- is Rozenburg een „nieuw" dorp. Zeventig baren uit een loffelijk initiatief „van procent van de bevolking komt van el-1 moeders voor moeders", ders en dagelijks vestigen zich nieuwe Men hoopt op deze wijze een hulp te inwoners. Voor veel moeders met kinde-.'zijn in de geest van de goede na buurschap, die in een leefbaar dorp on ontbeerlijk is. De. vergoeding, die men voor de verzorging vraagt, is dan ook zeer laag gehouden en dient alleen om de onkosten te bestrijden. De contactadressen zijn: mevrouw ten Hoopen, Dahliastraat 3 (tel. 2192) en me vrouw Van der Velden, Schanslaan 22 (tel. 2233). (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM Jean Langlais, de ver maarde organist van de St. Clothilde te Parijs, komt zaterdag 10 september naar Maassluis, .waar hij onder, auspi ciën van de Stichting Orgeleentrum een concert zal geven in de Grote Kerk. De Franse meester, die zijn eerste op leiding. kreeg aan een muziekinstituut voor blinden in Parijs, geniet vooral vermaardheid als Franck-vertolking en door zijn improvisatiekunst. In Maassluis zal de vaste bespeler van het beroemde Cavaillé Collorgel com posities uitvoeren van o.a. Bach, Cou- perin, Stanley, Franck en werk van eigen hand. Langlais zal zijn optreden besluiten met een improvisatie op een thema dat Feike Asrna hem tijdens het concert zal opgeven. VLAARDINGEN De 54-jarige be stuurder van een RET-bus R. K, uit Rot terdam is met inwendige kneuzingen in de Schieaamse Dr. Noletstichting opge nomen. De man liep zijn verwondingen op toen de bus die hij bestuurde op het kruispunt Parallelweg-Diepenbrockstraat tegen een stilstaande bestelauto botste. De 25-jarige bestuurder van deze auto M. T. was bezig de.wagen te repareren. ren rijzen er problemen als zij b.v. naar „de stad" willen, of naar de kapper of op bezoek in een ziekenhuis. Waar laat men de kinderen als men in de nieuwe omge ving nog geen relaties heeft? Deze problemen trokken de aandacht van een groepje dames, dat zelf de meeste van deze moeilijkheden al ach ter de rug heeft. Zij stampten een kin derdagverblijf uit de grond, dat door de gemeente van een aanloop-subsidie werd voorzien. Men vond ruimte in het jeugdgebouw „de Keet" in de Ja» „van Goyenstraat en. men stelde een „gediplomeerd, kinderverzorgster aan. 4' .«v« s - - - - vt H Op vrijdag 16 séptember opent „de Keet" haar poorten elke vrijdag voor kinderen beneden de zes jaar, die men dan vanaf 8.30 tot 16.00 uur in'- goede handen weet. Ook kan men een halve dag gebruik maken van de kinderbewaarl plaats. Bij het afgeven van de kinderen dient men zelf voor voeding, verscho ning enz. te zorgen. De moeders, die hun kinderen om te leurstelling te voorkomen tenminste twee dagen tevoren moeten opgeven, die nen wel lid te worden van de vereni ging, die de naam „de Burcht" heeft gekregen. De contributie bedraagt drie gulden voor een heel jaar (donatie 2.50). :JJ Het kinderdagverblijf is bedoeld vuur alle gezindten en streeft beslist geen Op de kruising Burg. 'Pruissingel— Billitonlaan verleende woensdag de 52; jarige L. G. B. uit Schiedam met zijn vrachtauto geën voorrang aan een truck met'oplegger. Bij de botsing die volgde liep de man vermoedelijk een hersen letsel op. Hij werd naar het Holy-zieken- huis g"bracht. De twee auto's werden zwaar beschadigd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Gemeentewerken heeft aanbesteed het maken van land- hoofden en drie pijlers, waarvan twee met heftorens, het geheel uit te voeren in gewapend beton, voor de overbrug ging van het Calandkanaalop Rozen burg. Dit betekent dat de bouw van deze (ten dele stalen) brug, die in de Eur-pa- weg komt en Europoort-Oost met Mid •den-Rozenburg zal verbinden, binnen kort kan beginnen. Van de 21 inschrijvers was laagste het aannemingsbedrijf E. Blok, Rotterdam 3.946.000 (met risxcoregeling) en j 7.200.000 (zonder risicoregeling) en op volger NV Bredase Aannemingsmij, v/h H. Vriens, Breda met achtereenvolgens 8.231.000 en 8.252.000. Gegund werden: het maken van 18 m onderheid gewapend betonnen collecteur riool in het Hudsonplein en de Hudsonstraat aan A. Faas' Aanneming Mij N.V., Amsterdam, voor 315.000 en het bouwen van enige opstallen voor de inrichting van een woonwagenkamp langs het Dijkje te Bolnes in de gemeen te Ridderkerk aan fa. J. Kleywegt Zn Hoek van Holland, voor 269.750. Metrotrein beproefd (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op 31 juli 1966 had Schiedam 82087 inwoners, op 30 juni 82026. Dat is dus een vermeerdering van 61 inwoners. ;In juli werden 114 kinderen geboren'. 'Het aantal overledenen bedroeg in deze maand 52. Er vestigden zich in Schiedam 354 mensen terwijl er 355 ver trokken. In juli werden 66 huwelijken gesloten. Er waren vijf echtscheidingen. Binnen de gemeente verhuisden 162 ge zinnen, bestaande uit totaal 601 personen, SCHIEDAM Geboren: Denis R zv W G D Hub enMCT van der Tuijn; Jolanda dv J J Stultiens en N T van Hoffe: RonalduS J H zv H W Griidelbach en M E C Geels; Johanna M L dv .A. C H.Slot en G C Vonk; Michel M J zv J CM Tuinder en A M Rademakers; Maria L dv-J H van der Pluljm en P M Smit:' Miranda dv R Beer en C C van der Werf; Andrea D dv C G Jansen en D A Hoogkamer. Overleden: p N Kooijman, 60, wed Prins. SCHIEDAM Naar aanleiding van de gtote onrust over het aardgas die onder de Sehledamse bevolking heerst, zal het liberale lid van de gemeenteraad G. P. Verhulsdonk in de raadsvergadering van maandag 5 september een interpellatie honden. H(j gaat vragen welke maatregelen' het college denkt te nemen om de onrust weg te nemen, zowel waar al aardgas is ais waar het nog moet komen. In het bijzonder lenkt de heer Verhulsdonk aan de oude stadswijken, met hei oog op het ernstige brandgevaar. Bovendien zal hü vragen welke materiaalcontrole en welke controles op de werkzaamheden het college laat toepassen. ■f .v* w duinen (c.h.) van 'wie de laatste naar Vlaardingen verhuist Burgemeester Groot Enzerink wijdde ook aandacht aan het van kracht worden van de grenswijziging, waarvan hij niet geloofde dat zij in het belang van d« betrokkenen is. Hij sprak de wens uit dat de Maaslanders die naar Vlaardingen en Maassluis overgaan hnn bedrijven on der Gods zegen nog lang zouden mo gen uitvoeren. De heer Groot Enzerink oogstte van het vertrekkende raadslid Van Staaldui nen Jof voor zijn „twaalfja?- Icnge strijd.. met telk">is weer andere steekhoudende argumenten voor het behoud van Maasland." m 17 EN beetje sprokkelen van-f daag. Eerst een brief van me vrouw C. Straver-Van Stralen, Spar- rendaal .49, Rotterdam, over.wat ik nu maar zal noemen de „hon den-met- vlooien-geschiedenis". Vo rige week gaf ik een mededeling met adviezen van de dierenbescher ming door. Mevrouw Straver schrijft dat zij. deze kwestie heel wat eenvoudiger oplost. „Heel gewoon in een zaak van dierbenodigdheden vragen naar Dex- lotion. Waar niet verkrijgbaar ychnjven naar Beaphar, Raalte. En kele dagen wat druppels sprenkelen en de narigheid behoort tot het ver leden. De hele zomer heeft onze hond geen vlo gehad en... hij ruikt nog lekker ook." r; i;. Ook dit geef-. ik dan maar .weer door. Misschien hebben de honden bezitters er wat aan! MIEUWS voor alle lezers, die 7.0 ijverig hebben meegedacht en gepraat over het Schouwburgplein in het algemeen en de eventuele nieuwe naam daarvan in het bijzon der. Wie wil kan nu ook met ge- j .meentelijke autoriteiten over dit on- "derwerp gaan praten. Althans, de Rotterdammers, die indertijd ideeën en plannen hebberi gespuidvoor de [aankleding van het „betonnen gara- igedakplein". y r: Er komt een bijeenkomst met bur-' jgemeester Thomassen en mensen 'van stadsöntwikkèling. Of er nog jmeer mensen .welkom zijn, met ahr idere woorden of die bijeenkomst ■zonder meer openbaar is weet ik - •niet. Ik ben geneigd aan te nemen. •dat het zo is. j:.( -Ci'-g; Maar voordat ik u opwek er heem te tijgen wacht ik eerst nadere me dedelingen af. JJ zult' er misschien dus meer van hóren. TEDEREEN, die "iets stuurt dat A de moeite van publicatie waard is maakt het mij gemakkelijker. .Daarom geef ik tot slot het woord San' de heer S. Cohen, beter bekend 'als „de sneldichter van Delfshaven". Hij heeft'zich ditmaal het onder werp .-.Opgeruimd staat, netjes" aan getrokken. Ik mag .gerust zeggen; niet ten onrechte. Want hét euvel; lijkt inderdaad wél of geert enkele actie, bij machte is het euvel der Straatverontreiniging een halt toe te roepen. Ja, we gooien maar neer en .we doen maar. Steeds moet er o»er op worden gewezen dat dit een - ergerlijk kwaad is. En dat doet de heer Co- hen op zijn manier. Leest maar; door de stormwind voortgedreven.../ ligt de rommel troep ,op straat I de symbolen van het leven.../ wat in onze magen gaat: I afgekloven kauwgumballen.../ met frituurvet'ge-, gameerdfladderende 'akkeviet jes.../ of een worstje half verteerd/ links, en rechts de flodderbalen.../ van een uitgebreid menu..stukjes brood met wat garnalen.../ STADSVERVUILING„. Goed voor u...!!/ en zo gaan we dan maar smij- ten.../ overal een losse kwak.../ ja. je zou je soms verbijten../ over zo veel ongemak/ mensen wordt nu toch eens wijzer.../ maak toch niet zo'n hbndekeet.../ zijn uw hersens soms van ijzer../ hebt u vaniets goeds geen weet???/ laten we toch eerlijk wezen.../ een besmetting vindt u vies.../ maar het ste- deschoon besmetten.../ vindt u dat dan geen verlies...??/ Laten we niet langer strooien.../ met verpakking groot en klein.../ laten we de stad vermooien.../ i HOUDT UW STAD dus altijd REIN. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Volgende week gaat het kantoor van het Openbaar Li chaam Rijnmond varhuizen naar Schie- I dam. Zoals bekend, krijgt Rijnmond daar een deel van een nieuw kantoren- flat aan het Stationsplein, bij de Bxan- dersbrug, dicht bij het Schiedams be gin van .de interstedelijke Horyathwég. Vrijdag 9 september begint de verhui zing uit het gebouw van de Algemene Bank Nederland, Blaak 34, waar Rijn-;, mond ruimte te kort komt. De-datum,/- waarop het kantoor officieel zal zijn ingericht is maandag t2 september. Rijndmonds nieuwe 'adres' is: onsplein 2, tel 150800.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1