Schiedams Groenoord hoogste woonbebouing mmm W E£OLE FRANCAIS! Geheime agenten troeven elkaar Westlandse bezwaren tegen havenplannen f Plan komt op ongelukkig moment 9 Grondconstructie niet geschikt Verzakkingen doen ergste consequenties mm, té Rondtollende kraan brengt veel schade vrezen van hoogbouw AGENDA >W VOOR SNEL ML HERSTEI EN VAN GEBROKEN RUITEN FA. F. J. KLOET ZN COUPEUSE Mod ehuss Scrhfiffsr ALGEMENE BIJBELSE ENCYCLOPEDIE VAN DER BEEK een NSU autotroef HET NIEUWE VOGELBOEK m i wr. Morbide film Commissie zet standpunt uiteen Vrijmoedige Deense film bedenkelijk iiiinnwiiini hij is meer waard dan u denkt NSU-Prinz 4 - 4975,- NSIM000 L - 6150- NSÜ typ 110 - 6975,- Gtsrcige VAN DALEN N.V. Buys - Bailotlaan 4 tei. 8700 - VLAARDINGEN Kethel: berucht Kwaliteit Onwel en overleden s ng ROTTERDAMMER Pagina 5 2 A VRIJDAG 2 SEPTEMBER 1966 I9« lagere prijzen Niet te stoppen Welvaart is lagere prijzen Waar begint de welvaart voor een mens? Met lekker eten-en drinken of met een nieuwe matras? Wij houden 't op 't laatste, want een goede matras Is onontbeer- lljk'vooreen goede nachtrust en een goed# gezondheid. Daarom moet U morgen komen kijken want dan verkopen wij een grote partij prachtige één- en twee-persoons schuim rubber matrassen, van pure latex, eerste keus met tien tallen guldens voordeel. Matrassen van eerste kwaliteit rubber, van-- hoogwaardig gehalte, overtrokken met fraaie damast, nu voor ongekend lage schuimrubber matrassen pure latex 10 cm hoog 190 cm Morgen, om 9 uur begint de verkoop van deze stofvrije, hygiënischs kwallteltsrubber matrassen, voor prijzen, die U geen tweede keerkunt verwachten, Ooktnmxm en 13ÓX190 cm tegen zeef speciale prijzen. j^>i GW» tri. of schrift, heit. (ADVERTENTIE) De drie regisseurs Te- renee Young, Christian Jacque en Carlo Lizzani hebben ieder hun aan deel geleverd aan de film „Topsecret Djiboe- ti", -een spannend werk doch niet zo gemakkelijk te volgen, doordat eigen lijk drie verhalen in de Eilm door elkaar spelen die wel met elkaar ver band houden maar het hier en daar toch moei lijk maken om te ontdek ken wie wie is. Premières Prolongaties Reprises schildersbedrijf 2é Maasbosstraat 80 - Tel. 3276 - Vlaardingen Voor de die graag werkt met exclusieve damesmode en ook wil helpen in de winkel bieden wij een hoog loon 9 5-daagse werkweek een prettige werkkring Schiedamseweg 57 Tel. 018983378- Vlaardingen Voor het kennen en herkennen van vogels in de vrije natuur F.M. ENGEL Een ideaal boek voor de vogelvriend gebonden f 17.50 iatf, Zis, lö» <te ÜOf. liiie lene s». plo. laar aiij. sa. •dis iaa. te ea sla and A the rats tt on. ebt ga- nte eer de t 3 IS De zwartkijkers van deze tijd zien voornamelijk een Jeugd probleem en overbevolkte auto wegen... de optimisten zlert hun kans schoon om te genieten van hun geld. Dagelijks te genieten van hun huis en spullen, van luxe overgordijnen van velours Damast, die U morgen kunt kopen met 4 gulden voordeel per meter. De meest luxe gordijnstof, Velours Damast, 120 cm breed per meter voor nog géén zeven gulden. Morgen begint de verkoop van deze luxe Velours Damast In magnifieke tinten, 120 cm breed, per meter voor MMW0 dén Ut, of ichrift. bos*. A (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een doordraaiend® dnjver.de kraan heeft donderdag grote schade m de Waalhaven aangericht. Als een molen, maar dan horizontaal, draai de de kraan m het rond. Drie andere kranen m de omgeving werden door de grijper van de kraan geraakt. Dit ging met zoveel kracht gepaard dat alle drie de kraanarmen afbraken. Boor een technische storing was de kraan met te stoppen. Eerst icwam de iwaaiende grijper van de kraan tegen een laadboom Van de langszij liggende coasted Labrador die door de drijvende traan (van de sfuwadoorsmaatsehappij S. Swarttomv in de Waalhaven) moest worden geladen. De laadboom brak af en viel op dek. Daarna sloeg de grijper tegen de kraan- 3ftn van een op de 'kade staande elek trische walkraan, welke ook afbrak en op de kade viel. Tenslotte raakte de grij per de kraanarm van een gemeerd lig gende diijvende kraan. Ook deze brak af en viel op de coaster. De Labrador kreeg schade aan de brug, twee staven van de achtermast en het stuurboordhcht. Er deden zich geen per soonlijke ongelukken voor. -ROTTERDAM De 28-jarige boek houder A. Batenburg uit de Prunuslaan is donderdagmorgen op de Kleiweg met 2iJn- bromfiets tegen een personenauto gereden. Hij liep een gecompliceerde rechterbeenbreuk op en werd naar het Bergwegziekenhuis gebracht (Van een onzei redacteuren) SCHIEDAM De nieuwe Schie- damse wijk Groenoord w de voorma lige gemeente Kethel, die door de recen te aardgasexplosies in het nieuws kwam staat een spectaculaire ontwikkeling te wachten. Voor de randbebouwing van deze wijk is de gemeenteraad een bestemmingsplan aangeboden. Het voor ziet in de totstandkoming van zeer hoge woongebouwen, variërend van negen tot twintig woonlagen. Schiedam krijgt hier mee de hoogste woonbebouwing van het Rijnmondgebied. Groenoord beslaat het gebied tussen de, reeds jaren geleden met lage nieuw bouw uitgebreide, oude dorpskern van Kethel en het noordelijk deel van Viaar- dlngen, waar de nieuwe wijk Holy in aanbouw is. De toekomstige Beneluxweg (rijksweg 19) scheldt Groenoord van Ho ly. D« provinciale weg 15 (Churchillweg) vormt de schelding tussen Groenoord en het oude Kethel. De randbebouwing (waarover de ge meenteraad maandagavond moet beslis sen) betreft de strook aan de oostelijke zijde van de Beneluxweg en ongeveer de helft van de noordelijke rand van het plan. Er zijn vijf dubbelgeknikte gebouwen van twaalf woonlagen gepro jecteerd. Elk gebouw heeft een capaci teit van ongeveer 240 woningen. Voor de noordoostelijke punt van Groe noord geeft het bestemmingsplan vijf woongebouwen van 108 woningen in ne gen lagen aan. In dit onderdeel wordt voorzien door de bouw van Elementum- systeemwoningen. Dit complex van 540 woningen is een verruiming van het oorspronkelijke plan, waarmee de om vang van Groenoord zal toenemen van 1600 tot 2100 woningen. Ten slotte zijn twee zeer hoge torenge bouwen in kaart gebracht.n amelijk één in het uiterste noordoosten, bij de kruising Churchillweg-verbmdingsweg Spaansepoider-Holy, en de ander in de zuidwestelijke hoek bij de verkeersroton- de van de Beneluxtunnel. Deze gebou wen zullen met twintig woonlagen een hoogte van 65 meter bereiken. De stoot tot deze wijzigingen in het oorspronkelijke bestemmingsplan ga ven de nieuwe ministeriële voorschrif ten voor de woningbouw, waarbij o.a. wordt gestreefd naar normalisatie en standaardisatie, en de ontwikkeling van het Elementumsysteem, dat tot een uniform woonblok leidde. Afgezien van de esthetische overweging dat de steeds meer toegepaste uniforme ring in de woningbouw maar een brok eenheidsworst is, komen B.enW, met dit plan wel op een erg onfortuinlijk mo ment. De jongste gebeurtenissen hebben namelijk opnieuw geaccentueerd dat de grondconstructie van dit gebied niet di rect zo geschikt is voor bebouwing en zeker met voor een hoogbouw die Ameri kaanse vormen begint aan te nemen De grondverzakkingen hebben Kethel voor de oorlog al berucht gemaakt en het was om die reden dat Schiedam in vroeger jaren, mede op basis van deskun dige adviezen, van bebouwing van dit gebied heeft afgezien. En het recente onderzoek naar de toestand van het aard gasleidingnet heeft aangetoond dat de grondverzakkingen In Groenoord nog be langrijk ernstiger zijn dan men al wist! Het mag waar zijn dat er van een zak ken van de hulzen zélf geen sprake is, maar het veelvuldig voorkomen van scheuren in nieuwe woningen van verscheidene systemen die elders op zak kende grond werden gebouwd, doet voor do hoogbouw In Groenoord het ergste vrezen. In het algemeen mag gesteld worden dat de fabrieksmatige woningbouw een zegen is in deze tijd van sterke bevol kingsgroei, of beter van sterke bevol kingsconcentraties in bepaalde streken. In het Rijnmondgebied zijn vele dui zenden systeemwoningen aan weerszij de van de Nieuwe Waterweg gereed gekomen Zij hebben tal van gemeen ten tot uitbreiding gebracht en ze heb ben de naar het Westen migrerende, of uit andere beroepen omgeschoolde, wer kers voor de industriën met hun jonge gezinnen snel aan moderne huisvesting geholpen. Daar staat tegenover dat -de vraag kan worden gesteld hoe het bij deze massaal gefabriceerde confectie- produkten met de kwaliteit staat. Kwaliteit is ook bij de moderne wo ningbouw een zaak waaraan zowel bij de producenten, als bij de overheden hoge eisen worden gesteld, maar wanneer veel vuldig gebreken worden aangetoond zo dra de consument het gerede produkt in gebruik heeft, rijst de vraag wat het stéllen van die eisen voor waarde heeft. Behalve de reeds genoemde scheurvor ming, een euvel dat zich hij praktisch alle systemen van fabriekswonlngen voor doet. is daar nog het kwaad van de lekkages. De producenten kunnen scher men met allerlei moderne snufjes, als ingebouwde huishoudelijke apparaten, ..zwevende vloeren", en wat al niet meer maar een betrouwbare deugdelijkheid In materialen en constructie Is van grotere waarde. De ervaringen leiden tot de vraag of het hoge tempo en de grote aantallen niet van nadelige invloed op de kwaliteit zijn. Dit probleem is in versterkte mate te stellen met de resultaten van het onder zoek na de explosies in Schiedam op tafel. Het gemeentebestuur heeft ver klaard dat het systeem van de Flemen- tumwoningen met zich brengt dat elke bouwlaag (in dit geval van vier wonin gen) van een aparte aansluiting op de aardgasleiding moet worden voorzien. Bij andere wonmgsystemen kan wor den volstaan met één centrale aanslui ting per blok. Verklaard werd verder dat de centrale blokaansluitingen van een deugdelijke, zware constructie zijn, maar dat de enkelvoudige aanslui tingen van een lichter materiaal ver vaardigd zijn. Tot welke consequenties dit kan leiden is in Groenoord bewe zen. prijs! Bourvil als geheim agent Lalande weet zich meester lijk te redden als zijn ont dekking van een onderzeese vijandelijke basis in de Golf van Aden hem i n moeilijkheden brengt. 9 DE ROTTERDAM Westersingel 22 Rotterdam téiéphone 12.78.07 13.15,79 heeft nog enkele plaatsen beschikbaar in de kleuterklas en de voorbereidende klassen voor het schooljaar 1966/1967 Onderwas volgens het Franse Lesrooster. Inlichtingen worden gaarne ter plaatse verstrekt. Enseignement selon les programmes francais Jardin d'enfants et classes primaire#, qnelqnes places encore dlsponlbles pour la rentree de sept. Renseignements sur place. Uit waardering voor het werk van de l'Ecole Francaise in Rotterdam werd deze annonce aangeboden door Simra Nederland N.V. De Duitse film „Tehuis voor gevallen meisjes" is een nogal morbide product Het is kennelijk de bedoeling ge weest om met deze film aan te tonen dat de meisjes die in Zo'n tehuis terecht komen toch wel een goede kern be zitten. Maar om tot die con clusie te komen wordt de bi oscoopbezoeker eerst gecon fronteerd met zoveel moreel verval dat het een opgave wordt de goede eigenschap pen van de meisjes te ontdek ken. We ontmoeten het meisje Lydia die in het te huis werd ondergebracht we gens bloedschande, Martina wegens prostitutie, Monika omdat zij een call-giri kring organiseerde op de Ulo, Uschi omdat zij een dievegge is. Het stille meisje Karin heeft een jeugd achter de rug waar in zij niets dan bederf heeft gezien Zij gaat gebukt onder de gedachte dat zij een man heeft gedood. Georganiseerd door Uschi weten de meisjes te bewijzen dat Karin onschuldig is. Zij moesten daarvoor inbreken bij een modefotograaf. Hij is een raar en onaan vaardbaar verhaal. De regis seur Rudolf Zehetgruber heeft ook al geen pluim ver diend zomin als de camera man. Het ligt er te dik hoven- op dat alies gericht is ge weest op een kassucces en daarbij weegt voor ons dan het bezwaar dat men een stuk diep-menselijke ellende, zonder bewogenheid en mede leven, eenvoudig exploiteert. Dat is alleen maar wreed en immoreel. Centraal 18 jaar H. St. Een voordeel van deze werk wijze is wel dat men een sterk afwisselend schouwspel krijgt doch levert tegelijk het gevaar op, dat de delen niet van ge lijke kwaliteit zijn. „Topsecret Djiboeti" is een spionagefilm waarin de lief hebber van het genre alles te zien krijgt wat hij graag wil: schietpartijen, onderwater ge vechten, geniale ontvluchtin gen, mysterie, misleidingen en natuurlijk ontbreekt ook de gevaarlijke sex-bom niet. Het verhaal begint bij de beruchte Berlijnse muur, -waar een als Russisch kolonel ver momde Amerikaanse spion met een gepantserde wagen door de slagbomen van Oost- naar West-Berlijn rijdt. De wagen wordt in brand gescho ten, doch de spion weet zich te redden op Amerikaans grondgebied. Hij wordt echter toch later in zijn hotelkamer door O.-Duitse agenten ver moord nog voor hij zijn be langrijke gegevens heeft kun nen afdragen. Men vindt al leen nog een raadselachtig op schrift op de spiegel geschre ven „Opera 3". Met dit sum miere gegeven komen de ge heime diensten in actie. Het veld van actie wordt ver plaatst naar Parijs en van Parijs naar Djiboeti en ten slotte weer naar West-Berlijn, waar de ingewikkelde draden snel maar zeker worden ont ward. De film bereikt hier en daar ogenblikken van enorme span- ROTTERDAM De 43-jange schipper J. M. Kerkhof van het schip Hendrik F. is op de straat bij de Parksluizen plot seling onwel geworden en overleden. (Van een onzer redacteuren) f ROTTERDAM De Commissie Westlandse Belangen, waarin diverse organisaties uit het Westland zijn verte genwoordigd, heeft de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening een brief gezonden, hierin worden de bezwaren tegen de plannen van Rotter dam voor een haven tussen Maassluis en Hoek van Holland in de Oranjepolder, uiteengezet. De commissie vraagt het streekplan Westland niet zodanig te wijzigen dat de uitvoering van dit plan mogelijk wordt. Eenzelfde brief heeft de commissie ge stuurd naar de minister van landbouw en visserij, naar Ged. Staten van Zuid-Hol land en naar het Openbaar Lichaam Rijn mond. De commissie vestigt er de aandacht op, dat een jaar geleden de Kroon het streekplan Westland heeft goedge keurd, dat ten doel had de hoofdlijnen van de planologische situatie in dit deel van Zuid-Holland voor jaren dui delijk te bepalen. Bij alle discussies omtrent genoemd plan, is dat doel steeds volledig aanvaard. Een duidelijke planologische situatie is voor het bedrijfsleven een basis voor de concretisering van plannen, gericht op de ^ersterkmg van de concurrentie positie en in een tuinbouwcentrum als het Westland is zulks zeker het geval Het Rotterdamse plan dreigt nu deze he le situatie opnieuw onzeker te maken. Dit acht de commissie in strijd met een goed planologisch beleid. Die onze kerheid raakt niet alleen het gebied waarop het havenplan betrekking heeft, doch ook de rest van het "West land. De vrees wordt uitgesproken, dat door de aantasting van het Westland, de belangen van de hele Nederlandse tuin bouw worden geschaad, omdat de sterke exportpostitie steunt op het gezamen lijke pakket van ieder centrum en uit vallen van het één gevaar voor het ander kan veroorzaken. Voorts wedt öe aandacht gevestigd op nieuwe gevaren tot ontstaan van verzil- ting bij aanleg van havens. De West landse tuinbouwomzet; die het afgelo pen jaar 291 miljoen bedroeg, stijgt door intensiteit der teelten nog steeds, steeds. CENTRAAL „Tehuis voor gevallen meisjes", realistisch filmwerk met weinig verheffende inhoud. Alleen voor volwas senen. 2, 7 en 9.15 en zat. 2, 4,30, 7 en 9.30 uur. 18 jaar. CINEAC N.RC.: Naast de gebruike lijke uitgebreide nieuwsrevue het Tom en Jerry festival, een serie sensationele tekenfilms. Doorl. voorst. A-l. CINEAC A D.: „Zeventien", een Deense vrijmoedige film. Alleen voor vol wassen kijkers met een gezond critisch vermogen. Doorl. voorst. 18 jaar. CINERAMA: „Search for paradise", een nieuwe cinerama reisfilm die naar alle uithoeken van de wereld gaat. Goed amusement. 2 en 8 uur. Al. GRAND: „Topsecret Djiboeti", de avon turen van geheimagent Bourvil. Span- nend amusement 2.15, 7 en 9.30 en zat. 2, 4.30 en 930 uur. 14 jaar. ARENA: 2e week „Agent 077 in opera tie Bosporus", spionagefilm. 2, 7 en 9.30 en zat. ook 4.30 uur. 18 jaar. CORSO: 37e week „The sound of music", kostelijke musical voor iedereen. 2 en 8 uur. Al. LUMIERE, 5e week: „De eend en de cadillac", genoeglijke comedie. 2.15, 7 en 9-30 en zat. 2, 4.30, 7 en 9.30 uur. A.l. LUXOR: 3e deel „Angélique en de ko ning", geforceerde romantiek. 2, 7 en 9.30 en zat. 2, 430, 7 en 930 uur. 14 jaar. METRO: 2e week „Goldfmger", een van. de bekendste James Bondfilms, Span nend amusement. 2, 7 en 9.15 uur. 18 jaar. STUDIO '62: 7e week „Lady L". ro mantische boevenfilm. 2, 645, 9.15 en zat. 1.45, 4.15, 6 45 en 9.15 uur. 14 jaar. THALXA: 2e week „De spion met het kanten broekje". Dons Day-film. Flauwe comedie. 2.15, 7 en 9.3Q en zat. 2, 430 e.v.v. Ai. "t VENSTER: 2e week „La dolce vita", dg bekende film van Fellini in onverkor te vorm. Alleen voor volwassenen. 130 en 8 uur. 18 jaar. VICTORIA: 2e week „James Bond 007 contra Dr. No". Spannende spionagefilm. 7 en 930 uur. Maandag geen voorstellin gen. 14 jaar. Zat. -en woensd- 2 uur: .Alleen op de wereld". A.L Woensd. 7 en 9.30 uur: „A kind of loving". Alleen voor volwassenen. 18 jaar. COLOSSEUM: t/m woensd- „Dracula", anderhalf uur geamuseerd griezelen. Voor liefhebber 2, 7 en 9-15 uur. 18 jaar. Zat. 2 uur „Geronimo", a.l. HARMONIE: t/m zaterdag „Doelwit voor twee revolvers", een goede Western. T/m woensd. „Spel met vuur" met Gina Loilobrigida en Sean Connery. Alleen voor volwassenen. 2, 7 en 9.15 en zat. ook 4.30 uur. 18 jaar. KRITERION: Margareth Rutherford in Agatha Christie's thriller „Moord aan boord". Sensatie en spanning. Voor de liefhebber "van het genre- 230, 7 en 9.30 uur. 14 uur. PASSAGE: „De geheimagent met de stalen vuisten", spannende spionagefilm. 2 en 8.15 en zat. 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. 14 jaar. PRINSES: De bekende spionagefilm met Sean Connery „Veel liefs uit Moskou". 2.15, 7 en 9.30 en zat 7 en 9 30. Zat. 2 uur: „Robin Hood en zijn schel men". Al. REX: vrijdag t/m woensd. „De zwarte tulp", spannend verhaal uit de Franse revolutie met de roemruchte Pimpernel. 2, 7 en 9.15 en zat. ook 430 uur. 14 jaar. nmg, die goed over het geheel zijn gedoceerd. De ironische en vaak humoristische trekjes waarschuwen overigens de' toeschouwer voldoende dat hij de zaken niet ai te serieus moet nemen, en dat is maar goed ook. want dit schept de mogelijkheid dat men deze film als spannende ontspan ning kan genieten. In het kader van de avon turenfilms waarvoor de ge heim-agenten een onuitputte lijke serie spannende gebeur tenissen opleveren is „Top secret 'Djiboeti" zeker niet een van de sterkste, doch levert de liefhebber toch wel voldoende amusement op. Meer mag men er ook niet van eisen. Enkele scènes maken deze film naar ons inzicht ongeschikt voor te jonge ogen Grand, 14 jaar. H. St. De zo aangeprezen Deense „vrijmoedige" adaptatie van Soya's boek onder de Neder landse filmtitel „Zeventien" roept wel een aantal beden kingen op. De Deense film producers blijken nog steeds successen te oogsten met hun kwasie serieus bedoelde sexu- ele films, want ze maken daar goede en slechte aan de lopende band. Het verhaaltje waarop de film „Zeventien" is gebaseerd heeft geen kwaliteiten. Zo zijn er duizenden geschreven en beter, Het vertelt hoe een zeventienjarige jongen tij- dens zijn vakantie naar een. ...oom„wordt gestuurd om „wat bij te komen".' De natuur, het stralende weer en de jonge vrouwen die hem daar omringen wek ken zijn natuurlijke driften en hij is een man geworden als hij terugkeert naar huis. Het is nauwelijks de moeite waard het verhaal te vertel len. Wat het geheel dus aan trekkelijk moest maken zijn de zeer vrijmoedige gefilmde intieme ontmoetingen van de jongen. v Bepaaldelijk grof en walge lijk zijn de scènes waarin de chef-apotheker van-zijn oom, - die ach erg vroom voordoet /het 1 harmonium en het Christusbeeld ontbreken niet in de kamer) hem oneerbare voorstellen doet. De jongen is gelukkig gezond en ver dwijnt Het camerawerk is uiterst zwak. Dat kunnen de zgn. pi kante' beelden niet verhelen, 'noch de zoete kleurtjes. Het is een waardeloze film die niets te pretenderen heeft en die geen enkele aanbeveling verdient. Cineac A.D. 18 jaar H. St Deze maand verschijnt de HERDRUK van de Samengesteld met medewerking van o.a.: Dr. M. A. Beek, dr. A. H. Edelkoor, dr. J. H. Semmelink en dr. J. N. Sevenster. Meer dan 3000 artikelen, 800.000 woorden, 844 pagina's - 448 foto's Nu tegen een intekenprijs van slechts ƒ19,75. Na verschijnen ƒ22.50 ONMISBAAR VOOR U, juist in DEZE tijd! 1NTEKENBILJET zenden aan AART PONTIER, boekverkoper, Smallehaven- straat 3, Vlaardingen. EX. ALGEMENE BIJBELSE ENCYCLOPEDIE 19,75 NAAM: ADRES: voor al Uw WONINGTEXTIEL BEDDEN en MEUBELEN WONINGINRICHTING Nieuwelaan 3. Tel. 8793. VLA AR DINGEN. r Die oude haard op zolder kan u nog een aardig centje opleveren. Niet al* u hem laat staan, maar wèl als u hem per Koerier verkoopt. Er zijn nog heel wat lezers die hem graag willen hebben. vcor do allerkleinste auto-fcoBtenpost NSU-PRINZ 4 f. 4.975, Prachtige afbeeldingen van 200 vogels In hun natuurlijke kleuren. Met duidelijke beschrijvingen en vele detailtekemngen. Kenmerken, leefwijze, nestbcuw, broedproces, vliegtrant, voedselverwerving vogelzang, vogeltrek enz. Bewerkt door de bekende Nederlandse vogelkenner RiNKE TOLMAN VèriafgbMf In de boekhandel ZOMER KEUNING WAGEN1NGEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1