OVERGROTE MEERDERHEID VAN STEMMEN Vermoeidheid 25c Verdeeldheid PCG kwalijk incident verpleegsters, verpleegsters nachthoofd J. Smit:Eén rotte appel in de mand... Vijf miljard in voor mej, Hart tan Afgetreden wethouders waardig uitgeluid jeugdige stadsgehoorzaal ZWEI HERZEN !M DREIVIERTELTAKT administratieve kracht TY B. en W. Maasland niet gewijzigd NCVR-afdelingen starten seizoen mm: Vlaardingers (3) in Duitsland zwaar Raiffeisenbank doet liet goed. EREPENNING VOOR H. SABEL HOLY-i-: VLAAEBJK Wethouders herkozen KRITISCH BEKEKEN Vrouwencommissie geref. Zuiderwijk Adj «nct-in specteurs (vier) beëdigd Het Kwartet ROTTERDAMMER Pagina 4 WOENSDAG T SBPTEMBB^iMé Eea frisse en aangename adem maakt e aantrekkelijk, Doublemint bdjtt tnond et* adem fris te houden, want Döubfcraint ;is fris en zuiver van smaak. Doublemint is gs- maakt van speciaal geselecteerde mgrediëntes en de smaak is dubbel gezuiverd. Daarom ia Doublemint dubbel goed. Neem mee plezier voor twee en merk zelf hoe goed Doublemint a dóet iiilsSS (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Evenals, op een enkele uitzondering na, alle Ne derlandse gemeenten heeft ook Schiedam een nieuw gemeenté- bestuur. Het bestaat uit 31 man nen en zes vrouwen, die dinsdag avond in handen van burgemees ter H. Roelfsema de zuiverings eed en de eed van trouw, of de tot hetzelfde doel strekkende ver klaring en beloften aflegden. De nieuwe raad koos zich vervolgens een dagelijks bestuur waardoor de heren mr. P. van Bochove (soc.) en mr. M. J. M. van Kin deren (kath.) achtereenvolgens hun vroegere, wethouderszetel op nieuw konden innemen en in plaats van de, om leeftijdsrede nen, niet teruggekeerde beren H. Sabel (soc.) en W. van Schone- veld (prot.) respectievelijk me juffrouw G. D. de Graaff (soc.) en de heer M-" Eykenaar (prot:) als nieuwe wethouders werden ge kozen. ONVOORSTELBAAR VERBLUFT Vrijdag 9 september, 20.00 uur HOOFDSTAD OPERETTE Muziek: ROBERT ST0LZ Regie.- WALTER K0CHNER Toegangsprijzen van 4,— t/m 8,— GEMEENTE SCHIEDAM Uit het resultaat Van de stem ming bleek dat het incident geen enkele invloed op de verkiezing had -uitgeoefend. De vier kandida ten voor de wethouderszetels wer den met overgrote stemmenmeer- derheden in hun functies gekozen. De heren Van Bochove en Van Kinderen kregen elk 35 van de totaal 3<J uitgebrachte stemmen en mejuffrouw De Graaff en de heer Eykenaar resp. 30 en 28. deze krant behoort tot vvi» m Ontwikkeling - im Vandaag. y en dagelijks Fortn beeft een geiieef eigen stijl voor S§ modern man, dia «est «at bij üi. Fortez terenkieding niiilair if Kort» Hoogstraat 11a Tel. 615! VLAARDINGEN Mei. G. D. de Graaff en M enaar wethouders t\ EEN KORT maar krachtig woord van 1 welkom lot de nieuwe Schicdumse nijd constateerde burgemeester Roefsema mteravond dal deze aantreedt in een moei lijke periode: de financiële positie van de j gemeenten is niet florissant en het polilie- le leven vertoont vermoeidheids verschijn- selcn, af en ,oe 'n v,,rnl van aarzelingen over richting en doei. Het lijkt ons ver- sUndig de verdrietige wijze waarop de j «thoudersverkiezing gisteravond tol stand kwam ook maar als een vermoeidheidsver schijnsel aan te merken. j Re protestants-christelijke groep is do j nieuwe bestuursperiode niet zo gelukkig j gestart door haar innerlijke verdeeldheid I naar buiten te demonstreren. Het valt me-1 rigetrs moeilijk te oordelen over het nehter gesloten deuren gehouden vooroverleg, waor- van het resultaat blijkbaar niet voor elke i deelnemer aanvaardbar ws. Dar komt bij dat we, eerlijk gezegd, van de in eea boog teinpo voorgelezen en weinig concrete verhandeling van het debuterende raadslid Tan Kat- wijk niet zoveel lubben begrepen. ÏFaarom beeft nien zijn gewetensbezwaren tegen de gemaakte afspraken niet zonder meer in de stemming tot uitdrukking ge bracht':' Of koesterde men wellicht de toch wel zeer ijdcle hoop dat men door !?et wapperen met „principes" werkelijk enige betekenisvolle invloed op de verkiezing zou kunnen uitoefenen? j De" nieuwe raadsleden hadden er ver standiger aan gedaan het advies ie volgen j dat het vertrokken raadslid ir. Dominions l kn maandagavond gaf. Hij gaf hun de j raad voorlopig maar eens een poosje he-1 lemaal niet te zeggen en alleen maar Ie luisteren j VPè menen het incident van gisteravond; te moeten terugvoeren tot een vermoeid- beidsverschijnsel waarhij richting en loei 1 Ie weinig in het oog werden gehouden. Dat deze vermoeidheid zich' demonstreerde bij liet aantreden voor een nieuwe werkperiode valt te meer te betreuren. (Van onze correspondent) MAASLAND Tijdens de eerste ge meenteraadsvergadering in zijn nieuwe samenstelling zijn dinsdagavond de he ren C. C. Oosteriee (ch) en A. Buitelaar (ar) tot wethouder herkozen. De raad I heeft voorts twee nieuwe gezichten ge- j kregen, namelijk dat van de heer B. M. iStoik (lib) en van de heer Chr. Keijzer (ch). Op voorste! van B. en W. werd een wijziging in het reglement van orde aan genomen. In het vervolg zuilen de raadsleden van .eenzelfde politieke groe pering bij elkaar komen te ïitten, in volgorde van grootte van de diverse frac ties. Voorheen zaten de fracties door el kaar. Als volgendie punt kwam aan de orde de wenselijkheid van een senioren con vent. Burgemeester F. J. Groot Enzerink pleitte voor een dergelijk convent, omdat de vertegenwoordigers van de diverse fracties dan in de gelegenheid worden gesteld overleg te plegen, ook over zaken die niet in de raad worden behandeld. Nadat de raad zijn instemming met een senioren convent had betuigd werd de vergadering geschorst. Tijdens de schorsing overlegden de raadsleden wje iri het convent zitting zouden nemen. He! zijn de heren W. van Geest (ch), J. v. d. Wel (ar), A. C. v. d- Hoeven (kath.) en A- L. Verhagen (lib). -■i? (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Nederlandse Christen Vrouwenbond, afdelingen Schie- dam-Centrum, Nieuwland en Kethel, luidt het winterseizoen in met een gecom bineerde ledenvergadering op dinsdag 13 september om 20.00 uur in gebouw Irene. De heer C. J. Scheurs uit Rotterdam zal spreken over het onderwerp ...Mensen in nood", maatschappelijke problemen in een grote stad. Voor de afdeling Centrum zal op 10 oktober spreken mevrouw Schone- veld-Hoogwerf over „De koninklijke fa milie" en op 1? november commissaris van politie K. Rijpma over- „Verhouding politie,en burgerij". De afdeling Nieuw land houdt 12 oktober een vergadering, waar mevrouw Groot Enzerink zal decla meren en een boekbespreking houden. (Van een onzei verslaggevers) SCHIEDAM Onder grote belangstel ling werd maandagavond in de Goede Havenkerk de Vrouwencommissie opge richt. Dit is een subcommissie van de Gereformeerde Werkcommissie Zuid. On middellijk' reeds zullen de achttien da mesleden van de commissie, voorzien van een keurig kaartsysteem, de hand aan de ploeg slaan en hun werkzaamhe den in de negen wijken van Schie- dam-Zuid beginnen. De commissie heeft zovele praktische doelstellingen, dat de dames, die getweeën een wijk te bewer ken krijgen, hun handen vol zullen heb ben. Zij gaan onder meer bejaarden, kraamvrouwen en zieken bezoeken en welkomstbezoeken brengen, aan nieuw aangekomen leden van de Gereformeer de Kerk. Bovendien leggen zij bezoeken af bij jubilea. Deze uitslag van de wethoudersverkie- zing bracht geen enkele verrassing om dat de politieke groeperingen reeds eer der aan de openbaarheid hadden prijs gegeven dat ten aanzien van de genoem de vier raadsleden overeenstemming met betrekking tot de wethouderszetels was bereikt. Dat de verkiezing niettemin slechts via een pijnlijke weg tot het van te voren bekende resultaat leidde, was te wijten aan verdeeldheid binnen de Protestants Christelijke Groep, die tot openbaarheid kwam toen twee nieuwe leden van deze fractie met (overigens van strekking verschillende) verklaringen kwamen, waarin zij protesteerden tegen de bij het vooroverleg gevt lgde procedure. 'Zo stelde de "neer J. van Katwijk in een beschouwelijke verklaring vast dat men bij het gepleegde vooroverleg in de war was gekomen met de rechtstreekse en de afgeleide verantwóórdelijkheid die in het geding .was. De heer Var Katwijk zei zich -door de gevolgde methode gegriefd te voe len en achtte het onvoorstelbaar dat de raad in deze situatie zou berusten. Hij zag dit als een principiële kwestie en sprak over een duistere weg die hij niet kon, noctrwilde volgen. Na de heer Van Katwijk kwam het even eens nieuwe PCG-lid K. de Baat met een verklaring die ook een protest te gen. het vooroverleg inhield, maar toch een andere bedoeling bleek te hebben. "Hij verklaarde dat de PCG bij het vooroverleg de heer A. Sormeveld voor hetwethoudersschap had voorgdra- gen, maar dat deze voordracht door de meerderheid van 'de bij het overleg betrokkenen niet' acceptabel werd ge acht zonder da; daarvoor concrete argu menten wareii aangevoerd. De heer "Dé. Baat t, wildé dan. ook alsnog de heer Sormeveld voor de wethoudersze tel kandidaat gesteld zien. De raad bleek met de verklaringen van dé, twee gloednieuwe PCG-ers aller minst gelukkig. De meest duidelijke stel- lingname tegen, hun oppositie kwam van ir. C. Boerman (soc.), die betoogde niet gering verbluft te zijr. over deze ontwik keling. Hij betreurde het ten zeerste dat na het vinden van eer aanvaardbare oplos sing het daartoe gepleegde vooroverleg op deze wijze in discrediet was ge bracht. 'De heer Boersma analyseerde het standpunt van de heer De Baat als een geluid van ..de vroegere CHU" en stel de voor zich zelf vast dat de heer Van Katwijk de kandidatuur Sonneveld r.iet wenste. 'Hij constateerde een dua lisme in de verklaringen, maar bracht beide thuis onder de noemer van „een interne rel binnen de PCG". Namens zijn fractie veiklaarde hij dat de Par tij van de Arbeid zich zou houden aan de gemaakte afspraak. Een eerder door de heer B. E. Collé (comm.) ingediend, ordevoorstel de verga dering te schorsen tot het plegen van nader overleg kreeg vervolgens enige on dersteuning zodat het in stemming kon worden gebracht- Het werd met 21 tegen vijftien stemmen aangenomen. De schorsing werd o.a. gebruikt om te onderzoeken in hoeverre het standpunt van de heer De Baat ook dat van zijn fractie was. Na de heropening van de vergadering rapporteerde ir. Boerman dat de heer De Baat het standpunt van een minderheid van de PCG-fractie had vertolkt. In onmiddellijke aansluiting hierop vroeg de heer S. Kuiper, voorzitter van de PCG-fractie het woord om na mens de 'meerderheid van zijn fractie te verklaren dat deze zich in dit sta dium verplicht achtte nu ook de naam van de heer Eykenaar als kandidaat nieuwe college van burge meester -en wethouders van Schiedam: v.l.n.r. mejuffrouw G. D. de Graaff (soc.)mr. P. van Bochove (soc.)burgemeester H. Roelfsema, gemeentesecreta ris, mr. M. j, Blok, mr,M. J. AT. .van Kinderen (kath.) en de heer M. Eykenaar (prot.). Plaatsbespreken aan de kassa donderdag van 10 tot 1 uur en vrijdag van 10 tot 1 uur en een uur voor de de voorstelling. In het GEMEENTE ZIEKENHUIS TE SCHIEDAM (vanaf Rotterdam-C te bereiken met tramlijn 4) kunnen worden geplaatst: met B-diploma, voor de psychiatrische patiënten; in de rang van eerste verpleegster (10 nachten dienst - 4 nachten vrij). Sollicitaties te richten aan de Adjunct-Directrice, telef. 010 - 2S9126. voor de wethouderszetel te noemen. De heer Kuiper .zei voorts dat de heren De Baat en Van Katwijk ten opzichte van de beide wethouderskandi daten niet de persoon hadden willen aanvallen, maar., zich slechts hadden verzet tegen de gevolgde procedure. Na deze uiteenzetting dreigde een nieuw stortvloed van interrumperen de verwijten aan het adres van de bezwaarde PCG-ers, maar burge meester Roelfsema voorkwam dit door resoluut de beraadslagingen te sluiten ven de feitelijke verkiezing van wethou ders aan de orde te stellen. VLAARDINGEN Op de auto baan bij Eisenach in Duitsland zijn maandagavond drie inwoners van Vlaardingen, de 56-jarige heer B. Vugts uit de Diepenbrockstraat, zijn 54-jarig eechtgenote Vugts-Van Don gen en de 77-jarige mevrouw Van Dongen ernstig gewond geraakt bij een auto-ongelnk. De beide vrouwen werden opgeno men in een ziekenhuis te Eisenach. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. Onenigheid in raad tot uitbarsting SCHIEDAMGeboremYvonne d.v. W. H. Noordzij en G. C.C. de Kok J olanda d.v.S. Valk en A. Poelman. Rané z.v. C. van Gent en J.J van Watsum, Alfred z.v. >A. Kaüclio- ven en C.Hoorman, Simone d.v. S. K. Kruithof en P.. de Koster Overleden: J. van den Hoek. 67. P. Meuldijk. 69. N. Nesse. 82 wed. Verlinde K. Sluimer. 23 echtg. Hegyi. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS De heer W. van Rumpt, voorzitter van de eenmansfraotie Algemeen Belang en voorheen raadslid voor de Partij van de Arbeid, heeft dinsdagavond tijdens de gemeenteraads vergadering felle en zeer persoonlijk ge tinte kritiek geuit aan het adres van de heer J. Smit (soc). De heer Van Rnmpt deed dit naar aanleiding van de wethou dersverkiezing, waarbij hij pleitte voor een verdeling van de wethouderszeteis over een zo groot mogelijk aantal partij en, zodat ook een kleine partij in aan merking zou komen voor een plaats in het college van B. en W. De heer Smit sloeg de aanval scherp terug, te scherp naar de mening van burgemeester W. j. D. van Dijck. Het politieke duel werd gevoerd tij dens de eerste vergadering van de ge meenteraad in zijn nieuwe samenstel ling, en voordat de drie wethouders waren gekozen. De burgemeester, die het offensief van de heer Van Rumpt had verwacht, vroeg in zijn ope ningswoord de leden van de raad on der meer met behoud van politieke inzichten eensgezind aan het werk te gaan omdat, indien de raad verdeeld is, men zal trachten van deze verdeeld heid te profiteren." Na het welkomstwoord van de heer Van Dijck legde de heer Van Rumpt een verklaring af om te komen tot een ande re verdeling van de wethouderszetels, dan binnenskamers reeds was overeenge komen. In deze verklaring sprak hij on der meer over de „tandpasta-achtlge pro paganda" van wethouder Smit van voor de verkiezingen. Hij betichtte de heer Smit van grootheidswaanzin en van zelf voldaanheid omdat hij voor de verkiezin gen over anderen (de heer Van Rumpt - red.) een oordeel had geveld als „een volledige mislukkeling". De raad zal zeker een vergissing be gaan als men zich blijft toetsen aan de tijdelijke activiteiten van deze wet houder, dié alleen aan de dag worden gelegd voor het behoud van de, op ondemocratische wijze verkregen, wet houderszetel, aldus de fractievoorzitter van Algemeen Belang. Ook de AR kreeg een veeg uit de politieke pan. De heer Van Rumpt vroeg zich namelijk af of de AR moge lijk was teruggevallen op de zorgen voor zelfbehoud, waarbij ieders den ken werd bepaald door de wens er bij deze wethoudersverkiezing zo goed mo gelijk vanaf te komen. De heer J. Ou wenbroek Gib) sloot zich bij deze woorden aan. Hij zei dat één zetel voor de prot.christelijke fractie genoeg is. Zo niet, dan waren naar zijn me ning alle verhoudingen zoek. Na deze verklaringen ging men over tot de verkiezing, waarbij de heren P. van der Snoek (ch), J. van Gelderen (ar) en J. Smit (soc) tot weihouder wer den herkozen. Daarna vroeg de heer Smit het woord. Hij wilde zich in het bijzonder richten tot de heer Van Rumpt voordat hij zijn plaats achter de college tafel zou hebben ingenomen. Hij noemde de beer Van Rumpt een deerniswekkend man, op reis met halve waarheden en halve leugens. De dichter Cats citerend zei hij: „Eén rotte appel in de mande/ maakt ook het gave fruit te schande" Voorts sprak hij over het royement van de heer Van Rumpt als raadslid voor de PvdA door het hoofdbestuur. U bent met een eigen lijst uitgeko men cn bij de verkiezingsuitslag bleek, dat u een kleine zeshonderd kiezers een rad voor ogen kon draaien. U hebt mij, de heren De Bruin en Duimelaar voorgesteld u toch op de vijfde plaats van de kandidatenlijst van de PvdA te plaatsen, ondanks het feit dat u wist dat de ledenvergadering van de PvdA daarvan niets wilde weten en u op de elfde plaats beeft gezet Dit hebt u nog nimmer aan anderen verteld. U maak van het gemeentebesturen een verderfe lijk en onbeschaamd spelletje, waarbij u als medespeler niet tegen uw verlies kan en vals probeert te spelen", aldus wethouder Smit. Zijn woorden werden met applaus be groet vanaf de publieke tribune. Het was mevrouw J. C. W. Hamakers-d'Achard van Enschut die de handen op elkaar bracht. Zoals bekend keerde zij niet te rug in de gemeenteraad omdat de Partij van de Arbeid bij de laatste verkiezin gen in Maassluis twee zetels moest afstaan, één aan de heer Van Rumpt en vermoedelijk één aan de PSP. Mevrouw Hamakers heeft zich toen teruggetrok ken ten behoeve van de'heer.M. B. Dui melaar. Een duidelijk geagiteerde burge meester Van Dijok maande het publiek tot stilte omdat, hij anders, voor de eerste maal in zijn loopbaan, iemand zoa moeten laten verdwijnen. De burgemeester, noemde het .duel van beide raadsleden een politiek spel, waaro- ver hij ni*ts wenste te zeggen. Hij ver zocht dé wethouders achter de collegeta- fel plaats te nemen. Een protest" van de heer Van Rumpt, die nog lets- wilde zeg gen naar aanleiding van het betoog van de heer Smit, beantwoordde de burge meester met „zoudt u alstublieft uw mond willen houden?" De heer Van Dijck set. nog dat het hemt speet dat de toespraken waren ge houden. Hij"-had gehoopt' dat de raad. althans naar buiten, een eenheid zou vor men. Tot slot sprak hij de wens uit.dat, nu de beslissing was gevallen, alles rich achter het wettige besluit van de. verkie zing zouden willen stellen. ROTTERDAM Hoofdcommissaris A. j Wolters heeft dinsdagmiddag in het ge- bouw aan bet Raam vier a&junct-inspêc- teurs van politie beëdigd in aanwezig heid van familieleden en vele leden Van het politiekorps. Het zijn de.hpren 'H. 'i:v Willink, C; v. Niéuwkoop, P. Tielemanen J. H.-.Karel. Een vijfde adjunct^inspec-tv;* teur, die ook beëdigd zou worden - konyv niet komen .wegens beenbreuk ..bij, het,.-.:?; voetballen. I''.N In het Westen veruit grootste prot. chr. dagbladpers Voor de wij een afdeling administratie vragen (mannelijk) Bij voorkeur in het bezit van het Mulo diploma. Sollicitaties te richten aan de administrateur, Holy- singel 3Vlaardingen. SCHIEDAM Op waardige wijze heeft Schiedam dinsdagmiddag in de au'.a vsn het Stedelijk Museum afscheid genomen van de beide aftredende wet houders W. van Schooneveld en H. Sabel. Laatstgenoemde ontving uit han den van burgemeester Roelfsema de S.G.-erepenning: „Een symbool van waardering van de kleine gemeenschap (de S.G.) voor al hetgeen u voor de grote gemeenschap (de burgerij ir, al haar geledingen) hebt gedaan," aldus de burgemeester. Bestuursleden en directeur P. van den Boom van de Schiedamse Gemeenschap waren bij de uitreiking aanwezig. De voorzitter, de heer E. A. Leenderts, was wegens vakantie verhinderd de plechtigheid bij te wo nen. De belangstelling voor deze wel zeer stijlvolle afscheidsreceptie was groot. De politie was vertegenwoordigd door commissaris K. Rijpma en hoofd inspecteur van der Haagen. Voorts gaf de gehele staf van hogere en lagere ambtenaren acte de presence. Van de Gereformeerde Kerk waren er o.a. de predikanten W. A. Krijger en J. N. Nammensma, van de Hervormde Ge meente ds. J. G. Jansen, van de Neder landse Protestanten Bond ds. A. D. Klaassen en een aantal bestuursleden. Ook de oud-katholieke pastoor C. P. van den Berg kwam afscheid nemen cn er waren veel onderwijzers van de openbare scholen. De bouwwereld was vertegenwoordigd door een aantal aan nemers, architecten en mensen, wier belangen kennelijk inherent waren aan de imposante sekior der bouwnijver heid. Ook het zaken- en verenigingsle ven liet bij deze uitzonderlijke gelegen heid geen verstek gaan. Het was inderdaad een bont mozaïek van het (vooral Schiedamse) maatschap pelijke patroon, dat deze bijzondere afscheidsreceptie te zien gaf. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Hel getal vijf mil jard in chocolade, dal was het niet alle daagse cadeau dat mejuffrouw M. Hartman dinsdagmorgen eten na elf uur kreeg uit gereikt van de voorzitter van het bestuur van de Coöperatieve Raiffeisenbank Vlaar dingen aan de Kelheltceg. Mejuffrouw Hartman kreeg dit cadeau omdat de Centrale Raiffeisenbank dinsdag de' vijf miljard gulden spaarte goed volmaakte. Alle plaatselijke banken besteedden aandacht aan deze mijlpaal, door het uitreiken van de chocolade-cij- fers aan een van hun cliënten. Een wat verbaasde mejuffrouw Hart man werd na het afwikkelen van haar zaken in het kantor geroepen waar de heer A. Keijzer haar meedeelde dat zij de gelukkige was die mee had geholpen het spaartegoed van de bank op die dag de genoemde vijf miljard te laten passe ren. ROZENBURG Onder enorme publie ke belangstelling kwam dinsdagavond de Rozenburgse raad bijeen voor bet eerst met dertien leden om de wet houders te kiezen. De vergadering werd voorgezeten door het ondste raadslid J. W. Kleijwegt (soc.) omdat Rozenburg geen burgemeester heeft. Nadat deze eerst de eed in eigen handen had afgelegd, beëdigde hij zijn mede-raadsleden. Hierna hield hij een toespraakje waarin hij o.a. stelde dat burgemeester Aschoff werk genoeg had overgelaten om aan te arbeiden. Ook heette hij de fracties der KVP en PSP welkom, die voor het eerst in de raad vertegenwoordigd waren. Ondanks het feit dat de PvdA voor beide wethoudersvakatures de heer J. W. Kleijwegt kandidaat stelde, werden de beide zittende wethouders JP. Westdijk (ar) en P. Lievaart (ch) met acht tegen vijf stemmen herkozen. De eerste nam als loco-burgemeester de leiding over, Hij dankte voor het vertrouwen dat de raad door deze herverkiezing in het voor malige college had betoond. De heer J. W. Kleijwegt probeerde nog de burge- meestersvakature tijdelijk op te vullen met een derde wethouder, maar de beide wethouders hadden daar voorshands geen oren naar. De herbenoeming van de woonruimtecommissie voerde het college van de agenda. „Vanwege de zuinigheid die we moe- ten betrachten van de minister kunnen we u geen geld géven, maar krijgt wel een deel van het behaalde .tegoed, maar dan om op .te;.eten", aldus de voorzitter van. de .bank- -Hij dankte in mejuffrouw Hartman alle cliënten en spaarders voor het vertrouwen dat- zij in de Raiffeisenbank tonen. Bij de feestelijke gebeurtenis was het voltallige bestuur en de directie ven de bank aanwezig. ?v» Het gaat goed met dé Vlaardiagse vesti ging van de Raiffeisenbank.. volgé&s di recteur D. L. A. Geelen. In 1951 maar te de in 1911 opgerichte Boerenleen bank een dieptepunt door. Het spaarte goed bedroeg dat jaar 700.009 daarna ging het weer in stijgende lijn. In 1953 betrok men het kantoor aan de Kethel- weg. .---rY:- Inmiddels is dat alweer te klein én enige weken geleden werd dan ook de eerste paal geslagen voor een uitbreiding naast het bestaande kantoor. In 1959 fuseerde de Boerenleenbank met de Raiffeisenbank. De zaken bleven in stijgende lijn. gaan. Dit jaar hoopt men een spaartegoed te halen van 50 miljoen. De bank opende in november 1965 een vestiging in de Wetwijk aan de van Baer- lestraat om de spaarders in dat deel van de stad van dienst te zijn- Ook deze vestiging doet goede zaken. De bank heeft ongeveer 300 leden en meer dan 1800 spaarders. - Amstelbron: Ned. Bond van Oud-strij ders, kontaktavond, 20. Arcade: Natuurgenot in Huis, kontakt avond. 20. Chr. Soc. Belangen: Rhetorics, spreken in het openbaar, 20. Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28, uitsluitend redactiezaken. Tel. 263954 (b.g.g. 010 - 115588 en 1898 - 6619). Agentschap: Ji v. Gogh, Dr. Zamen- hofstraat 139, teL 152400. Klachten bezorging: Agentschap zie bo ven, dog. van 18.30 - 19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264656, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: 't Goude Hert, Goudiesingel 203a, tel. 136900.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1