botterdam Schiedams college Ben W schudde zijn kaarten Geanimeerde receptie van bewakingsdienst Schiedam vr AGENDA GLAS VHRL. Geannexeerde Zuidbuurt op de koffie bij B. en W. van Vlaardingen Verdeling van portefeuilles fors veranderd Detailschool verbouwd mm ESB bestaat halve eeuw Burgerlijke stand W aterweggebied in trek bij buitenlanders dè jas GRONINGEN, lëkienktv „Wat gaat er met ons gebeuren?" Auto blokkeerde flessehals Eef Dolman wordt groots gehuldigd C.V. GLASTECHNIEK VERKEERSRAVAGE RIJKSWEG 16 NA YOETBALSTRIJD Bouwvergmmingen in Vlaardmgen Vier bromfietsers geslipt over olies één gewonde Havenarbeider gewond Parkeerdrukte op Stationsplein pE ROTTERDAMMER Pagina 3 DONDERDAG 8 SEPTEMBER 1965 f966 Eykenaar: soc. zaken en volksgezondheid De Graaf: onderwijs en sport GESCHENKEN m- OUDGEDIENDEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Burgemeester en wethouders hebben woensdag in hun eerste vergadering van de nieuwe werkperiode de taken in het college verdeeld. Volgens een toelichting die burgemeester H. Roelfsema gistermiddag aan de pers verstrekte, ligt aan deze taak verdeling een logische opzet ten grondslag. Hij meende dat de ver deling der werkzaamheden van het vorige college overeenkomsten vertoonde met een lappendeken. Slankmakend en perfect-select gesneden. Uiterst comfortabel. Een meesterwerk van snit en stof. Vandaag en dagelijks 3e INDUSTRIESTRAAT 11 TELEFOON 4775 Met de nieuwe verdeling zijn dus nogal forse veranderingen aangebracht, waarmee volgens burgemeester Roelfsema aanslui ting is gezocht bij het gangbare gebruik in Nederland. Chef gemeentekwekerij sprak over kamerplanten Drietal gewonden ÜSSHPÜS mmm ÊSÊêÊê Door het vertrouwen van ruim 2 miljoen spaarders hebben de geza menlijke Raiffeisenbanken 5 miljard gulden spaargeld bereikt. Ook hetvertrouwen van onze spaar ders heeft hiertoe bijgedragen. Coöp. Raiffeisenbank „VLAARDINGEN" v. BAERLESTRAAT 155 TELEFOON 1931 Bromfiets contra auto (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN „Wat gaat er met ons gebeuren?" Dat was de teneur van de meeste vragen die woensdagavond werden ge steld aan het college van B. en W. door de bewoners van de Zuidbuurt die per 1 september, door de grenswijzigingen, van Maassluizers en Maaslanders in eens Vlaardingers zijn geworden. Vragen Sfeer yMt VOOR Amerikanen, die Europa bezoeken, j« Rotterdam een „must", met andere oörden: zij willen de Maasstad perse zien, *n'deelt de VVV mee. Dit is gebleken uit hel besluit van de AXC (Amsterdam Tour- .„erators Committee) om bij de start van Ui seizoen l#" te starten met een trip, „urm o.a. Amsterdam, Den Haag en Rot- itrJant zij" opgenomen. Men verwaeln on. «veer 5Q.(H)0 deelnemers De VVV raccnt L Staar activiteiten, in samenwerking met t,i Rotterdamse bedrijfsleven, de AiSVV en yvV-Amsterdam er ongetwijfeld toe iJiea bijdragen dat veel aanvragen, voor Rjttecdam bij de ATC zullen binnenkomen. j)it js dus een tastbaar resultaat van de Hotterdam Promotion", waaraan de A NW •jj iNew York de laatste jaren veel doet. Be- kugrijk was ook de ontvangst die de VVV- gutterdam vorig jaar een grote groep Ante- jjjuaiue reisorganisatoren bood en de «ij die directeur A. J. M. Scbnlter naar je y_s, maakte. De nieuwe toer is onder ffldere samengesteld op aandrang van de Amerikaanse reisbureaus zelf, die hun deel- seiners nveer van Nederland willen laten den dan het beeld van de Amsterdamse «sekten en de klederdrachten van Volen ti, Marken en dergelijke beroemdheden. Volgend jaar zullen deze „bliksembczoe- j.trs» dus ook indrukken krijgen Van de poetste havenstad ter wereld. Een deel vjb de 50.000 te verwachten Amerikanen id een „bedevaart" maken naar de Oude KeA aan de Aelbrechlskolk in Delfshavcn, Je plaats waar de Pilgrimfatbers hun tocht „jtr Amerika begonnen. Ook een kijkje iu bel Zakkendragershuisje met zijn tinnegie- isrij zal op bet programma staan. M. EYKENAAR soc. zaken enz. SCHIEDAM Uit eeri Volkswagen- busje, dat woensdag op de Broersvest geparkeerd stond, werd een tas met kle dingstukken en toiletartikelen ontvreemd, toebehorend aan KJ. van W.H. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ter gelegenheid van bet vijftig-jarig bestaan hield de directie vaa de Eerste Schledamse Bewa kingsdienst, Korte Slzsgelstraat l<b. Europoort een drukbezochte receptie, woensdagmiddag in het café-restaurant Een groot aantal vertegenwoordigers van let bedrijfsleven, hoofdzakelijk beho rend tot de clientèle van de jubilerende firma, kwamen hun gelukwensen aanbie den aan de beide directeuren P- en J. de Brain, die vergezeld waren van hun echt genoten en een dochter. 1 Onder de vele aanwezigen bevonden zich burgemeester H. Roelfsema, Com missaris K. Rijpma;ea oud-wethouder H. Sabel. De receptie was zowel stijl- vol-als gezellig,,Vele bezoekers kenden elkaar, hetgeen- totgeanimeerde gesprekken leidde. Ia de hoek van de zaal stond een tafel met bloemen, een grote fruitmand en een aantal schriftelijke gelukwensen. Er waren ook fraaie geschenken bij. gïoVS.S'' zoals een houten beeld, dat een oude nachtwaker voorstelde en een gouden Parker set (van het gezamenlijke personeel). Een boekwerk, getiteld Van Schout tot hoofdcommissaris door H, J. Versteeg, was ongetwijfeld be doeld als een symbool van de „entente cordiale" tussen politie en particuliere bewakingsdienst. Er waren ook drie oud-gedienden op de receptie aanwezig. Dit waren de 81-jari- ge P. de Koning (17-jarlg dienstver band), VTaardimgerdijk 43 en de 73jari- ge W. Morra (16-jarig dienstverband), Cort van der Lindemaan 56. Deze ver telde. dat hii in de,'dertiger, jaren jn een kaaspakhuis achter het woonhuis van dokter Hoogendi jk, twee inbrekers vanonder een hoop jutezakken had ge haald. Hij zag er een been onderuit steken en ging toen maar aan het trek ken, De inbrekers gingen enkele jaren de gevangenis in. De derde-was de 59-jarige N. van Was senaar, 12 jaar nachtwaker. Een drachtstraat 48e. Ook hij beleefde vele spannende avonturen, o.a. met de pseu- do-verloofde, die stond te wachten op een inbreker, die met twee zware kof fers vol tafelzilver uit een huis aan de B. K. laan kwam. Deze rare „vrijer" werd prompt gepakt. Dan was er nog de zonderlinge dief uit Delfshaven, die op een nacht met twaalf potten geraniums voor zijn buik uit het Julianapank kwam en de contro leur rechtstreeks in de armen liep. Hoewel de teruggekeerde wethouders mr. P. van Bochove en mr. M. 3. M. van Kinderen grotendeels hun oude porte feuille hebben behouden, zijn de kaarten van de overige taken danig geschud. Bur gemeester, Roelfsema heeft de door het vertrek van de heer Van Schooneveld vrijgekomen portefeuille van Gemeente werken aan zich getrokken. Mejuffrouw G. D. de Graaff (hoofd ener school) kreeg bet Onderwijs, dat tot dusver tot de portefeuillevan de heer Sabel had behoord en wethouder M. Eykenaar gaat out. de portefeuilles sociale zaken en volksgezondheid beheren. Een volledige opsomming van de taakver deling in het college luidt als volgt: Burgemeester H. Eoelfsema Bescherming Bevolking, Brandweer, gemeentar- chief, gemeentewerken, industrie- en bdrijfsvestiging, perszaken, politie. Wethouder mr. P. van Bochove: finan ciën. gemeentebelastingen, havendienst, marktwezen, personeelszaken, ver- voers-, reinlgings- en ontsmet- tingsdienst. Wethouder mr. M. J. M. van Kinderen: Stedelijk Museum, technische bedrij ven, woningdienst. Wethouder M. Eykenaar: Algemeen Han delsentrepot, geneeskundige- en gezond- SCHIEDAM Geboren: Agnes dy G J van den Hoek en E van Driel; Margitta cv D van Dongen en J M van der Spoel: Johannes H zv J H Kreuger en C C Helj- berg; Anja dv H J den Toom en A Poot; Sim on J zv N D Dekker en J O Hardy; Petra dv J D Klapwijk en C J van den Bos; Dionystus CMivIT van der Moezel en M C A Maas; Eerhard zv J W M van Vliet en M S Jansen. Overladen! J Scbclten, 64. VLAARDINGEN De Zonnehuiskol- lekte voor langdurige zieken van alle gezindten heeft 13.593,21 opgebracht. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN/SCHIEDAM In het rayon van het Gewestelijk Arbeidsbu reau Nieuwe Waterweg-Noord steeg de afgelopen maand de geregistreerde ar beidsreserve van 113 tot 137 man. Voorna melijk was dit een gevolg van een groot aantal jeugdigen, dat aan het emd van het cursusjaar ter beschikking kwam. Het aantal openstaande aanvragen liep iets terug, voornamelijk in de bouwwe reld, de sector houtbewerking en bij het kantoorpersoneel. De teruggang van de vraag en het iets grotere aanbod heeft echter nauwelijks iets te betekenen op de nog steeds zeer overspannen ar beidsmarkt in het Waterweggebied. De teruggang in de vraag is ook een gevolg van een groot aantal buitenlan ders dat in augustus werd geplaatst. In de verslagperiode werd bemiddeld voor 240 vreemdelingen, voornamelijk Turken, van wie er 238 werden geplaatst. De buitenlanders komen spontaan naar Ne derland en vele reizen meteen door naar Vlaardingen omdat bet district Water weg-Noord een heel goede naam heeft wat de werkgelegenheid betreft. Veel van deze buitenlanders werken alleen hier, maar wonen dikwijls buiten het district. In de chemische sector bleef de toestand nagenoeg ongewijzigd. De vraag liep iets terug maar het aanbod was bij na" nihil. In de metaalsector blijft de markt overspannen. De vraag liep hier op van 2242 tot 2318 man. Het aanbod steeg van acht naar dertien. In Vlaardingen steeg de werkloosheid van 34 naar 36. Het aantal aanvragen daalde van 684 naar 648. In Schiedam werden 2334 man gevraagd tegen 2363 de maand daarvoor. Het aanbod steeg van 71 naar 93. VLAARDINGEN Rode Kruisge- ootnv, Emmastraat. Herv. Ger. Comité, us, L, Vroegindeweij, 20.00. Klachten bezorging Vlaardingen: H. verheij, Wagnerstraat 24b, tel. 3345 maan dag t/m vrijdag 18-19.30, zaterdag 1730-19 uur, Vlaardingen:-Brand 4444; GGD 2451. Apotheek: A. Bot, Billitonlaan 66, tel. 4729, Apotheek Maassluis: De Jong, Markt II, tel. 2234, m VLAARDINGEN De mannenzangvere- niging Apollo heef; haar repetities hervat in het lokaal van de Schietvereniging Wilheimt- na aan de Emmastraat, dinsdags van 20-22 uur. Apollo bestaat drie jaar, heeft vijftig leden en streeft naar verdere uitbreiding. Het koor werkte mee an een drietal gram mofoonplaten, waarvan de opbrengsö bestemd was voor de restauratie van de Grote Kerk. HOEK VAN HOLLAND De inzame ling voor het Koningin Wilheimina Fonds wordt in de week van 12 te.m. 17 september middels een lijscollecte gehouden, Op zater dag 17 september zal er een buscollecie zijn. HOEK VAN HOLLAND In het Groene Kruisgebouw wordt donderdag 15 september van 14.45 tot 15.00 uur ingeent tegen diohte- rie, kinkhoest, tetanus en polio. B HOEK VAN HOLLAND Met ingang van 12 september is het postkantoor van maandag t.eun. donderdag geopend van 3 30-12.30 en van 14.00-15.00 uur voor geld en tstzakken, telegraaf en telefoon, en van 15.00-lfl.00 uur alleen voor postzaken, tele graaf en telefoon. Vrijdags is het kantoor van fl.30-12.30 en van 14.00-18.00 uur geopend voor alle doeleindc.n. De openstelling in de avonduren komt te vervallen. MAASLAND De S.V. Maasland heeft onderlinge schietwesdtrljden gehouden. De uitslag is als volgt, korpswedstrijd op basis van 50 punten: M. P. Hanemaaijer 47, P. Kalkman 47, A. den Toom 45, A. Korpel 45, J. Hanemaaijer 44, H. Korpel 44, P, Boe- kestijn 44, W. van Roon 43, J. J. van Buuren 43, C. Poot Dsn 42, C. Kleijn Hesselink 40, A, H. van Dorp 33. G. Bakker 39. W. Sonneveld 38, J. van Zwienen 36, P. v d. Pol 36, A. v. d Pol 33, H van Woerden 3, J. Stolze 31 en Fr. van Staalduinen Pzn 31 punten. Vrije baan op basis van 30 punten: H. Korpel 30, M. P. Hanemaaijer 30, J. van Zwienen 29. J. J. van Buuren 29, P. Kalk man 29, P. Boekestijn 27, C. Kieijn Hesselink 26, Fr. van Staalduinen Pzn 26, W. van Roon 26. G. Bakker 25. A. Korpel 25, J. Hanemaai jer 25, C. Poot Dzn 24, H. van Woerden 24, W. Sonneveld 24, A. v. d. Pol 24 en P. v. d. Po! 21 punten VLAARDINGEN Er is een begin ge- maaktmet het herstraten van de Henrlétte Roland Holststraat en de Maassluisedijk. De werkzaamheden aan het wegdek van de Een- draehtstraat kwamen gereed. 0 VLAARDINGEN Deze week is men begonnen met de aanleg van een parkeerter rein aan de Coomhertstraat bij de torenflat van Van Wijnen. 0 VLAARDINGEN De hoofdtransportlei- ding van de Nederlandse Gasunie, die door de gemeente loopt van de Deltaweg naar de Woudweg, is geheel gereed gekomen. VOOR NAAR MEJ. G. D. DE GRAAFF onderwijssport heidsdienst, huisvesting, openbaar slachthuis, sociale zaken, ziekenhuis. Wethouder mejuffrouw G. D. de Graaf: Culturele zaken, jeugdzaken, onder wijs, openbare leeszaal en bibliotheek, sportzaken. Bij verhindering van burgemeester Roelfsema zullen de wethouders in de ze volgorde als loko-burgemeester fun geren: Van Bochove, Van Kinderen, mejuffrouw de Graaff, Eykenaar. In het afgetreden college beheerde wet houder Sabel de portefeuilles onder wijs, sociale zaken en volksgezondheid, mr. Van Bochove financiën, perso neelszaken, gemeentelijke Vervoer- rei- nigings- en ontsmettingsdienst en de havendienst, mr. Van Kinderen woning- dienst, technische bedrijven en culture le zaken en de heer Van Schooneveld gemeentewerken en grondbedrijf. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op de ledenvergade ring van de afdeling Schiedam van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde GCNMXP) sprak de heer A. de Bruin, woensdag avond in gebouw, Irene over de behande ling van kamerplanten. sHij hield zijn uit eenzetting aan de had va ee aatal fraae dia'. De voorzitter, de heer J. Krabbendam, herinnerde eraan hoe vier jaar geleden de afdeling werd opgericht. Er was toen veel enthousiasme en men organiseerde onder meer een aantrekkelijk expositie op de Enhabee en cursussen in bloem schikken. Daarna volgde een periode van de bekende verenigingsmoeiheid, een menselijk verschijnsel, aldus de voorzit ter. Voor het komende seizoen staan er echter weer een groot aantal aktiviteiten op de helling. In het binnenkort te verschijnen programmaboekje zal hiero ver uitvoerig mededelingen worden ge daan. Bij de bestuurswisseling traden me vrouw Van Klink en da heren Van der Gaag en De Koote af. In hun plaats werden gekozen de heren C. Kemper, W. de Koning en J, Overzet. Het dagelijks bestuur bleef ongewijzigd en bestaat uit voorzitter J. Krabbendam, secretaris W. G. Baron en penningmeester mejuffrouw C. Niemantsverdriet. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Christelijke Dee tailhandelsschool „Beneden Maas" heeft rijksgoedkeuring gekregen voor ver bouw- en opfcnapwerkzaamheden ten be hoeve van een etaleerlokaal, conciërgelo- ge. administratieruimte en van enige toi letten. De uitvoering van deze werkzaam heden is onlangs begonnen naar het ont werp van architectenbureau Van der Vlis en Van Pelt. De school is deze cursus gestart met een derde leerjaar. Men heeft nu drie eerste, drie tweede en twee derde klas sen. Heit aantal leerlingen bedraagt 160. Het merendeel van de dertien leraren Is m volledige dienstbetrekking aan de school verbonden. Het percentage; aanvragen van leerlin gen, die niet uit het bedrijfsleven af komstig zijn, v/as dit jaar beduidend gro ter dan in voorafgaande jaren. Ongeveer 65 procent van de leerlingen komt uit een zakenmïlieu. Schiedam en Maassluis leveren samen 23 procent van het aantal leerlingen en Vlaardingen bijna 57 procent. De reste rende twintig procent komt voor een groot deel uit Rotterdam en verder uit De Lier, Maasland, Naaldwijk, Delft en Hoek van Holland. Zelfs komen er leer lingen uit Zwijndrecht, Den Haag, Baren- dreeht, Oudenhoorn, Slikkerveer, Den Briel en Hellevoetsluis. RIDDERKERK Een complete ver keerschaos is gisteravond het gevolg ge weest van een aantal aanrijdingen op rijksweg 18 waarbij drie auto's volkomen werden vernield. Wonder boven wonder behoefde slechts een man, de Duitse, in Rotterdam verblijvende gastarbeider, H. Friethoff (25) met inwendige kneuzingen naar het Zuider-ziekenhuis te worden vervoerd. De politie had echter ongeveer een uur nodig om de weg vrij te maken. Wegenwacht en omstanders moesten ber gen glas van de weg ruimen. De aanrijdingen ontstonden bij de aan vang van de wedstrijd Nederland—Hon garije, toen iedereen zich naar het stadi on repte. Daarbij reed de Dordtse kelner R.Z. (26) met een hoge snelheid in een huurauto tegen een Duitse voorligger op, die langzaam in de staart van een file reed. De Duitse auto werd door het geweld van de aanrijding over de anderhalf me ter hoge dijk, die als middenberm fun geert, gesmakt. De bestuurder werd hier bij niet gewond, maar wel zijn passagier Friethoff. Beide auto's moeten als verlo ren worden beschouwd. Een derde wagen, bestuurd door de uit Dordrecht afkomstige student J.C AM. (20) reed met een nog grotere snelheid, op do staart van de file. De auto ging in de lengte over de kop. De student en' diens vader liepen hoofdwonden op. De auto was totaal vernield. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Dezer dagen kre gen een aantal mensen en bedrijven ver gunning om te gaan bouwen. De heer J. de Jonge kan -beginnen aan de bouw van een constructiewerkplaats aan de Konin gin Wilhelminahaven ZZ 18. Aan de Del taweg 130 gaat Van Neerbos' Industrie en Handelmaatschappij N.V. een kantoor gebouw met diestrwoning en een luifel naar de bestaande showroom te plaatsen. Het automobielbedrijf Dick van Roon mag het pand Callenburgstraat 9 verbou wen tot showroom en verkoopruimte. De directeur van de N.V. Hotelexploitatie Mij. Vlaardingen kreeg toestemming een barruimte te maken in het Delta HoteL De firma Van Rietschoten en Houwens' kreeg vergunning tot het neerzetten van een „Romneyloods" achter het fa briekspand van de firma aan de In dustrieweg- -•:V- vJv.y.". ^sssss^ma KETHELWEG 46 - TELEFOON 2139 P.R.-ff SCHIEDAM Woensdagmiddag ont stond op de kruising Julianalaan - Bur gemeester Knappertlaan - Vlaardinger- dijk een aanrijding tussen een combi wagen, bestuurd door -de 42-jarige krui denier A. Z. en een bromfiets, bestuurd door de 54-jarige G. va-n P. Laatstge noemde liep een schouderfractuur op. De GGD bracht de man naar het Gemeen teziekenhuis. DELFT Gisteravond omstreeks half twaalf is een onbekend gebleven vracht auto de oorzaak geweest van een groot aantal ketingbotsingen. De vrachtauto, die pech had, blokkeerde een rijbaan in de flessenhals op rijksweg 13. Veel auto mobilisten, die terugkeerden van de voet balwedstrijd NederlandHongarije, kre gen autoschade. Onder hen bevond zich de rechtsback van het Nederlandse elftal. Frits Flinkevleugel. Het dagelijks bestuur van de gemeente meende er goed aan te doen de „nieuw bakken" Vlaardingers te ontvangen in het stadhuis en eens te horen wat er leeft onder deze mensen, die zonder meer ineens van woonplaats veranderd zijn. Het is beslist geen vrijblijvend, gezel lig babbeltje geworden waar niemand iets durfde vragen. De voornamelijk agra rische bevolking van de Zuidbuurt heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt vra gen te stellen, recht op de raan af. De meesten lieten er geen twijfel over bestaan dat zij met bloedend hart inwo ner van een andere plaats zijn geworden. Het Vlaardingse college heeft de vragen op een duidelijke manier beantwoord. Burgemeester mr. J. Heusdens was blij met de grote opkomst. In een. kort praatje legde hij uit hoe de grenscor rectie m zijn werk is gegaan en wat de bedoeling is geweest. „De meesten van u weten wel ongeveer hoe het gegaan is." De burgemeester zei eerlijk dat de bedoelingen met de nieuwe grond nog niet duicteijk zijn. Dat er op den duur een recreatiebestemming voor is ge pland, is wel zeker. De vragen die naar aanleiding van de inleiding los kwamen moesten bijna alle maal door de wethouder van stadsontwik keling de heer T. de Bruijn worden be antwoord. De heer De Bruijn stelde de ,,'t Is mooi, maar wat kopen wij ervoor?" Iets dergelijks valt te lezen van de gezichten van de geannexeerde Zuidbuurters, die dinsdagavond de gasten waren van een vriendelijk Vlaardings gemeentebestuur. In de burger- zaal van het stadhuis bekeken de nieuwe inwoners de maquette van het Liesveldviaduct. mensen gerust wat betreft de naaste toe komst. „U hoeft op korte termijn geen brief te verwachten waarin staat dat we graag uw grond willen kopen." Dat het er echter wel van zal komen daarover liet de wethouder geen twijfel bestaan. De heer De Bruijn liet doorschemeren dat de eerste jaren nog wel niets met het gebied zal gebeuren. Hij hoopte dan ook dat de ongerustheid, die bij de meesten misschien was gewekt iets weggenomen zou zijn. „Als iemand echter nu al wil weten wat hij voor mogelijkheden met zijn grond heeft dan kan hij vrijblijvend komen praten, de deur van het stadhuis staat altijd open". De oud-Maasland er de heer Keijzer suggereerde het gemeentebestuur goed te rekenen voor er nieuwe plannen worden gemaakt. „Doet u daar een jaar of tien over dan kunnen deze mensen rustig hun tijd blijven zitten". Hij rekende voor dat een gebied van 400 hectaren alleen voor recreatie veel geld zal kosten en „u heeft geen geld, dus komt u nog meer achter op.'' Anderen wilden weten of er nu nog grote investeringen konden worden ge daan. „Helpt Vlaardingen financieel bij de samenvoeging van twee polders? Krij gen we nu licht en water van Vlaardin gen? Daar wachten we al jaren op." Op alle vragen kon niet direct antwoord worden gegeven. Wel werden de meeste vragenstellers redelijk tevreden gesteld. ROTTERDAM Morgenmiddag, vrij dag, zul de Rotterdammer Eef Dolman, de wereldkampioen, wielrennen bij de amateurs op de weg, op grootse wijze gehuldigd worden. De rennersvereniging Apollo heeft deze huldiging georga niseerd en daarbij de hulp ingeroepen van de Rotterdamse bevolking. Om 17 uur zal de wereldkampioen in het stadhuis worden ontvangen door bur gemeester Thomassen. Tevoren zal Eef Dolman in «en open auto een rondrit maken van zijn huis aan de Schoonder- loostraat naar het stadhuis. De route is als volgt: Schoonderloostraat, Coolha- venstraat, IJzer straat, Willem Buyte- wechstraat, Drooglever Fortuynplein, Westzeedijk, Maasboulevard, Reeder- ijstraat, Pcsthoomstraat, Blaak, Weste Wagenstraat, Meent, Coolsingel. Na de ontvangst in het stadhus wordt tussen 17.45 en18.00 uur de „karavaan" geformeerd, waarna wordt gereden: Doel- water, Raam, Haagse Veer, Pompenburg, Shell gebouw, Heer Bokelweg, v. d. Duinstraat, Zomerhofstraat, Noordsingel Jacob Catsstraat, Zwart Janstraat, le Pij- nackerstraat, Ruivenstrta, feestzl Ham- meaarstraat. In dit gebouw bestaat voor alle wielerliefnebbers gelegenheid de kersverse wereldkampioen te feliciteren met deze unie prestatie. ROTTERDAM Op deV arkensoord- sebocht en de Tweede Rosestraat zijn woensdagmiddag vier bromfietsers ge slipt over een oliespoor van ongeveer zeshonderd meter. Slechts een van hen werd gewond: de 39-jarige lasser W. van Lit Met borstkiachten is hij naar het St.-Claraziekenhuis gebracht. Over de olie is zand gestrooid. Op de Beukelsöiik hoek Henegouwer laan botsten woensdag een bromfietser en een bestelauto op elkaar. De 44-jarige be stuurder van de bromfiets, K. van Voor den, is met een grote snijwond in het gezicht naar het Dijkzigtziekenhuis ge bracht. Door het niet verlenen van voorrang botsten twee personenauto's op de krui sing Alsemweg—Lavasweg op elkaar. De 25-jarige stoffeerder R. Jansen, die even buiten bewustzijn was, is met rugklach ten, de 43-jarige stoffeerder W. Eïshoorn is met schaaf- en snijwonden naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht.^ Met een hersenschudding is de 24-jari- ge J, Pragt uit Poortugaal naar het Zul- derziekennuis gebracht. Op de Eemha. venweg liep het wiel van zijn scooter. De 78-jarige mevrouw G. P. van '1 Veen is voor onderzoek naar het Dijkzigt ziekenhuis gebracht, nadat zij op een oversteekplaats door een bromfiets was aangereden. ROTTERDAM Bij het laden val een 8 meter lange boomstam in het ruin van het in de Lekhaven liggende Noorse s.s. „Terreir" is de 23-jarige havenarbei der J. A. Scheurs, uit de Rosestraat 110, bekneld geraakt tussen het achterschot van het ruim en de 2000 kg wegende boomstam. Hij is met een bekkenfrac tuur opgenomen in het Havenziekenhuis. SCHIEDAM In verband met de in terland-wedstrijd NederlandHongarije in het Feijenoord-stadion te Rotterdam stonden woensdagavond op het stations plein en in de omgeving" daarvan niet minder dan 500 auto's geparkeerd, hoofd zakelijk van voetballiefhebbers uit Schie dam, Vlaardingen, Maassluis en het West- land, die in Schiedam op de Spoorwegen overstapten. De sfeer was goed en deze werd -bij het vorderen van de avond bij -koffie en ijzerkoekjes steeds losser. De opkomst van de nieuwe inwoners v/as/bijzon-der groot. Zeker zestig procent van de geno digden had aan de uitnodiging gehoor gegeven. Het college was dan ook blij dat het deze kennismakingsavond had belegd. Dat ook de heel gewone alledaagse din gen aan de orde kwamen bewees wel de vraag of er bij glad weer zand zou wor den gestrooid en of de politie genoeg zou surveilleren om varkensdiefstallen tegen te gaan. Op beide vragen kon een posi tief antwoord worden gegeven. Na een rondgang door het stadhuis, vertrokken de gasten omstreeks half elf weer naar huis met een boekje over de geschiedenis van Vlaardingen en met de toezegging nog een aantal praktische gegevens thuis gestuurd te krijgen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1