„Woningnood zal weer belangrijk toenemen' AGENDA Stedelijk Museum met vele activiteiten f Geref. Jeugdraad start nieuw seizoen HOOGERWERF Jubileumstrijd was hoogtepunt Vijftigste jaarvergadering Tweede Kapster Wilt u deze slaapkamer - op-maat voor 995.- öf 1800.- Eerste Kapster pRS. J. POOT VAN EVROWONINGEN Enige plek waar je leuk aan H ivater kan wonen Synres neemt fabriek iii Italië over 't KAN ZO1 UK Twee gewonden na botsing Medaille voor C. van Di Idiuzien Burgerlijke stand Openstelling postkantoren Het Kwartet Meer Eurohuizen SCHOLEN GAAN MUSEUMLES VOEGEN TEACH-IN INMARANATHAKERK Aanvang cursussen Groene Kruis Jongen brak been deze krant behoort tot nf. ROTTERDAMMER Pagina 3 2 A VRIJDAG 9 SEPTEMBER, 1966. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Drs. J, Poot, directeur Eurovvonmgen N.V. in Den Haag gelooft niet dat de wo ningnood bmen een beperkt aan tal jaren opgelost zal zijn. Integen deel. Hoewel op dit ogenblik zes duizend Eurowoningen in aan bouw zijn en de N.V. elke maand voor een nieuw project een eerste paal slaat, verwacht de heer Poot dat als gevolg van de kapitaal- schaarste de woningnood over een of twee jaar weer belangrijk zal toenemen. Welvaart is lagere prijzen Glad 80x190 cm 80x190 cm VLAAR0INGËN Vandaag en morgen en. dagelijks SCHIEDAM Vandaag Of uw slaapkamer nu groot is of klein, deza blank- berken slaapkamer (een schoonheid!) past erin. Tot op de centimeter. De Klerk brengt een wet-doordacht aanbouwsysteem voor slaapkamermeubiiair. Eén- of twee-persoonsbsd? Eén, twee of méér nachtkastjes? Wel of geen toilettafel? Vijf-, vier-, drie- of tweedeurs linnenkast? Kiest u maar - overeenkomstig uw per soonlijke smaak, volgens uw eigen slaap-woon-ideeen afgestemd op de vaste maten van uw slaapkamer afgestemd ook op uw budget (want ook de prijzen zijn 'op maat'). '///f r Iv. CALLENBURGSTRAAT 41 VLAARDINGEN KANTOORINSTALLATIES In de week Topseisoen In het Westen veruit grootste prot. chr. dagbladpers AFKONDIGING De directeur Eurowoningen zei dit ■woensdagmiddag in een modelwoning van een complex van 54 galerij wonin gen aan de Westlandseweg m Maassluis-West, nadft mevrouw Van Dijk-Hofman, echtgenote van de Maassiuise burgemeester deze officieel had geopend. Reeds nu is het aantal modelwoningen daj wordt geopend groter dan her aantal eeiste palen voor nieuwe complexen, Xe verwachten valt dat deze tendens zich verder zal voortzetten, dat reeds in 1367 i J#.,- .svv Of we nu in een welvaartsstaat leven of niet... niemand wil z'n hardverdiende geld onnodig uit geven. Nog steeds is ieder mens er beter van geworden het beste te kopen en er het minste voor te betalen. Dat dit geen probieem is, be wijzen wij" U morgen met deze aanbieding Polyether matras sen, die de laatste jaren een be grip zijn geworden. Een begrip voor lekker slapen, voor handige, lichtgewicht ma trassen, die stofvrij en hygië nisch zijn en wat ligging betreft ...niet zijn te overtreffen. Een-perxoons Polyaether ma trassen, in 2 uitvoeringen, beste matrassen voor lage prijzen. j 8 cm dik 2 Zijden doorgestikt 9 cm dik Morgen begint de verkoop van deze een-persoons polyether matrassen, voor prijzen, die voor zich zelf spreken. Divanledikanten, 1-persoom, SO x 190 cm, lakwerk Iets be schadigd, VLAARDINGEN Stadsgehoorzaal; Hoofdstad Operette, Zwei Herzeti un drei- vierteltakt, 20 00. VLAARDINGEN Grote Kerk: Kom ang met ons II 00 Bethelkerk: Avondge bed. 1930 Pnielkerk: Kamplilm, 13 30 Kolpabad: Internationale Zwemwedstrij den i v.m. 40-jange bestaan VZC, 15 00 Klachten bezorging Vlaardingen: H verheij, Wagnerstraat 24b, tel. 3345 maan dag t/m vrijdag 18-19 30, zaterdag 1730-19 uur, Vlaardlngen: Brand 4444; GGD 2451. Apotheek; A Bot, Bilhtonlaan 66, tel 4729 Apotheek Maassluis: De Jong, Markt 11, tel 2324. Tivoli; Schiedamse Gymnasiastenbond, dansavond, 20 Plantage: 8e Drumband-Concours, 13 uur Plantage: 8e Drumband-Concours, 13 uur. Geref. Jeugdhuis: Chr Leesbibliotheek, uitlening, 15-17. Stedelijk Museum: tentoonstelling, ope ning, 16 Tivoli: Schiedamse Jazz Sociëteit „Guil- Iaume", 20 30. ook de contingenten voor de woningwet- bouw belangrijk zullen worden terugge bracht en dat de totale produktie over de gehele Unie van de woningbouw aan zienlijk zal dalen. Aldus de heer Poot, die op grond van deze visie concludeerde dat het dus nu de tijd is de mogelijkhe den te benutten die vandaag bestaan om te komen tot een eigen woning. Die mogelijkheden hebben bij de NV Eurowoningen vorm gekregen in een fi nancieringssysteem, waarbij voor een vijlkamerwomng een bedrag van ƒ3000 aan eigen geld op tafel moet worden gebracht en dat voorts een maandelijkse aflossing van ƒ285 vergt (voor maisonnet tes 267 en voor driekamerflats ƒ250). De heer Poot en burgemeester W J D van Dljck stelden om strijd hun verkoop- kunde ten toon met het aanprijzen van de gereedgekomen woningen' Tientallen bouwers en beleggers hebben bij het Maassiuise gemeentebestuur staan drin gen om grond maar Maassluis wilde in West een moderne stad met goede wonin gen en daarom zijn B en W fdie voltal- 'ig aanwezig waren'! bij hun keuzebepa ling zorgvuldig te werk" gegaan, aldus de burgemeester, die m het genele Nieuwe Waterweggebied een nieuwe woning van deze grootte vrijwel met heeft gevonden Hij vertelde dat tegenover het ge reedgekomen complex het nieuwe raad huis is geprojecteerd en liet doorsche meren dat Maassluis in de nabije toe komst graag meer Eurowoningen zal zien Het ziet er wel naar uit dat het daar iraar toe gaat want drs. Poot achtte Maassluis niet de eerste de beste {„an ders zouden we er niet bouwen"). Trou wens. „langs de Waterweg worden prak- JF)E L-vormige woonkamer van de vtjjkamer Eurowoningen in Maas sluis-West hebben aan het raam een breedte van ruim 5,5 meter tisch nergens anders woningen gebouwd: Rotterdam, Schiedam en Viiardingen zit ten vol; Maassluis Is de enige plek waar je leuk aan het water kan wonen!" Het complex waar de Rotterdamse wo ninginrichting H. H de Klerk Zn de modelwoning heeft ingericht bestaat uit drie blokken met elk acht maison nettes van vijf kamers, zes vijf- en vier driekamerwoningen. Alle typen hebben een grote L-vormige woonka mer (ruim 28 m2>, die door een decora tieve kasten wand met doorgeefluik is gescheiden van de keuken (9 m2). De grote slaapkamers hebben een op pervlakte van 11,6 m2 en in de maison nettes 12,2 m2 De oppervlakte van de kleinste slaapkamer is 6,8 m2. De badka mers bevatten een ligbad en zijn aan gesloten op een centrale olïestook-blok- verwarming. De woningen op de begane grond hebben ruime terrassen, de andere loggia's of balkons Er zijn veel kasten Ontwerpers van het complex, waarvan de vijfkamer woningen volgens Ars Poot groter zijn dan het gemiddelde eengezinshuis, waren de architecten W. Hopmans en W Olthof te 's Hertogen bosch. Aannemer was het Bouw- en aannemingsbedrijf Delf- en Schieland NV te Den Haag De modelwoning Sehollevaarstraat 88 is geopend woensdags van 1517 en van 1920 30 uur en zaterdags volgens afspraak. 0 MAASLAND -- De cursus EHBO begint weer op maan dagavond 39 september om half acht in de Magneet. Iedereen kan zich voor deze cursus opgeven (Van een onzer vcrslaggevei sj SCHEID AM Het Stedelijk Museum, dat door de restauratie de beschikking heeft gekregen over een aantal ruimten, waarin aan de eigen collectie een goede plaats kan worden geboden, komt in hei nieuwe seizoen 1866-1967 opnieuw met veie activiteiten. Allereerst is er het werk voor de leerlingen van de verschil lende inrichtingen van onderwijs vanaf het zesde jaar GLO. In een serie van drie „museumlessen" wil men de scholieren, die m klassever- band zo'n les zullen bezoeken, meer ver trouwd maken met de gang naar een museum Men zal aandacht schenken aan zowel de historische als aan de moderne collectie van het museum Er zullen velen rondleidingen worden gehouden voor verenigingen, zowel over dag als 's avonds Iedere vereniging of groepering kan bij het museum een rond leiding of lezing aanvragen. Naast ai deze activiteiten met een mm of meer passief karakter zal ook vooral aandacht worden besteed aan een gedeel te van het educatieve werk. waarin speci aal de activiteit op de voorgrond treedt Men gaat starten met een cursus, waarin men zelf creatief kan zijn met veif, hout, klei. ijzer, enz, kortom met alle denkba re materialen De deelnemer(ster) zal ook worden geconfronteerd met uitingen van kunstenaars, die in het museum ex poseren. Deze cursus die om de veertien dagen op de woensdagavond wordt gegeven, is aan een maximum aantal deelnemers ge bonden. Daarom wordt belangstellenden aangeraden zich spoedig bij het museum op te geven De cursus zal waarschijnlijk in oktober starten, terwijl het cursusgeld vermoedelijk 30 zal bedragen (15 les sen 2) Het eerstdaags te verschijnen wrater- programma van de „Vereniging van Vrienden van het Stedelijk Museum" zal een grote verscheidenheid aan lezingen en concerten bevatten. Deze culturele evenementen zullen stellig nog meer dan voorheen in een behoefte voorzien, nu in Schiedam geen concerten meer kunner worden gegeven Naast al deze cursussen, rondleidingen, concerten en lezingen vragen de ten toonstellingen de aandacht. In deze maand wordt een aantal interessante ex posities gehouden, zowel op nationaal als op internationaal gebied. 1' A, A dfo fi Its It'Sk nachtkastje met 2 deuren 1Q0X 60X-45 138.- nachtkastje met 1 deur en 3 laden 100x60x45 255.- tweepera. ledikant 140x180 of 20O 195.- 4 deurskast. 200x215x60 570.- nachtkastje mets iaden 50x60x45 175.- naehtkastle met links of rechts draaiende deur 50x60x45 115.- RÖTTEROAM/DEN HAAG/UTBECHT/VLISSINGEN/DEVENTER/HOORM maandag gesloten 1 HOEK VAN HOLLAND De N.V. Chemische Industrie Synres heeft de aan delen verkregen van de Italiaanse onder neming Compagma Intemazionale Pro- dotti Sintetici met fabrieken en laborato ria te Filago. Het Italiaanse bedrijf, waar van de bouw onlangs gereed kwam, be weegt zich op hetzelfde gebied als Syn res. De overname geschiedt op het moment dat Synres dringend uitbreiding van pro- duktiecapaclteit behoeft ra verband met de voortdurende groei van de omzet, zo wel binnen als buiten de KE.G. Het ligt ra de bedoeling een deel van de export ra het Italiaanse bedrijf te concentreren Met deze Overname,, beschikt Synres thans over fabrieken m Nederland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Mexico en Italië, terwijl een fabriek in Engeland in aanbouw is, waarvan wórdt verwacht dat deze m het voorjaar van 1967 de produktie zal aanvangen. Er is een systeem voor. Altijd! Er zijn er teveel om op te noemen. Kaarten met gaatjes, of kasten met laadjes. Bel voor elk systeem probleem 9063. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Centrale Gere formeerde Jeugdraad start volgende week het nieuwe seizoen. Zondag 11 sep tember is uitgekozen als jeugdzondag. Op deze dag valt het begin van een uitgebreid programma dat de hele week duurt en dat er op gericht Is de jongelui te bepalen hij de aanvang van het vereni gingsleven. Ia de vier gereformeerd e «erken en ra het zonnehuis wordt zondag een jeugd dienst gehouden. Traditiegetrouw zal de ijeügU na afldbyr-Van» déïe dienstenfruit brengen aan zieken en bejaarden De jeugd doet daarom een beroep op de kerkgangers voor deze gelegenheid fruit mee te nemen naar de kerk. De dienst m de Maranathakerk krijgt een bijzonder karakter. Er zullen onbe rijmde psalmen worden gezongen. De ba- zuragroep van Liefde en Vrede zal mede werking verlenen. De „teaeh m" na af loop van de dienst in de benedenzaal moet echter het hoogtepunt vormen Mensen uit het jeugdwerk, kerk en poli tiek zullen daar op kritische vragen van de jeugd en ook van ouderen antwoord geven De wijkbesturen zorgen in de eigen wijken voor activiteiten In de Em- mauskerk wordt vrijdag 16 september SCHIEDAM Omdat hij' te veel links hield, botste donderdagmiddag op de Ad miraal de RuiterStraat een bromfiets, bestuurd door de negentienjarige leer ling lasser L V tegen een motorfiets, bestuurd door de 26-jarige monteur AR K Belden vielen en liepen verwondin gen op De GGD bracht hen naar het Gemeenteziekenhuis De bromfietser kon na behandeling weer naar huis gaan, maar de motorrij der moest met een hersenschudding m heft ziekenhuis blijven. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De Viaardingse Damvereniging VDV houdt dinsdag avond haar vijftigste jaarvergadering en dit betekent, dat deze bijeenkomst een feestelijk karakter zal krijgen, hoewel het geen feestavond zal worden van groot formaat. Ondanks het halve eeuw feest houdt VDV geen receptie. Dammen gaat nog altijd voorop en de jubileum- wedstrijden, die onlangs zijn geëindigd, betekenden het hoogtepunt van het jubi leumjaar. De vele daaraan verbonden prijzen zullen dinsdag worden ultge- eifct. Op 21 juli 1916 kwamen zestien dam- en schaakhefhebbers ra gebouw Ex celsior bijeen om te komen tot de op richting van een dam- en schaakvereni ging. Het bestuur bestond toen uit J. Prinsen, voorzitter; W Schoonenberg, penningmeester es A. Don, secretaris. Binnen enkele jaren steeg het ledental tot 25 De zeer bekende en sterke dam mers, H J. v d Broek en D H Mollen- kamp gaven toen simultaanseances, het- geen de populariteit van het altijd nog edele damspel ten goede kwam. In de eerste jaren werden hoofdzake lijk onderlinge wedstrijden gespeeld, alsmede oefenwedstrijden tegen Rotter- 0 MAASSLUIS De maand augustus gat opnieuw voor de Nutsspaarbank een gunstig resultaat te zien Er werd 2 566.542 97 inge legd en 12 389383,37 terugbetaald, zodat er een overschot werd geboekt van f 177 laS.SO Er werden 315 nieuwe spaarders ingeschre ven Voor het ZUvervlootsparen reikte men 23 boekjes uit. Thans is aan 1345 ZUvervloot- spaarders 819 829 verschuldigd In 367 spaar- busies werd 14.218,46 gespaard. Per 1 sep tember was aan 20 410 spaarders 27 741397,52 verschuldigd. damse damverenigingen. In 1918 was er giote belangstelling toen Moilenkamp ra de bovenzaal van het toenmalige Zee manshuis een simultaanseance gaf tegen 32 damliefhebbers. In 1919 werd voor het eerst gespeeld om het persoonlijk dam kampioenschap van Vlaardmgen, dat toen werd behaald door A Man in 't Veld In 1923 werden de dam- en schaakavon den apart gehouden en de dammers ver huisden naar het Handelsgebouw en ko zen als nieuwe naam VDV (voorneen Vlaardingse Dam- en Schaakvereniging) Inmiddels was men aan de competitie gaan deelnemen en m 1924 werd VDV kampioen van de 2e klasse van de NDB en promoveerde naar -de eerste klasse van deze Bond In 1925 lelde VDV 36 leden en met drie tientallen nam men toen deel aan de NDB-competite. In 1937 gaf de wereld kampioen B. Springer een Simultaansean ce waaraan werd deelgenomen door 39 spelers In de oorlog 1940/1945 hep het ledental terug tot 23 en stond de competi tie stil. Het eerste naoorlogse jaar liep het ledental op tot 54 -waarmee VDV een van de giootste damverenigingen van Ne derland was gewoiden In 1946 (by het 30-jarig bestaan) werden J Prinsen en A Starre gehuldigd m verband met hun 30- en hun 25-jarig bestuursjubileum Groot was -de belangstelling toen wereld kampioen Piet Roozenburg in 1949 een damsimultaan. gaf waarbij de eerste zet werd gedaan door burgemeester mr J Heusdens Het seizoen 1949/1950 was een waar topseizoen voor V13 V. De vier tientallen, die toen aan de competitie deelnamen, werden alien af- delingskampioen en promoveerden ook allen, waardoor het eerste tiental in de hoofdklasse terechtkwam. Een presta tie van formaat, die de aandacht trok van de gehele nationale dam wereld. In 1963, 1964 en 1965 werd VDV 1 kampioen van de Rotterdamse Dambond, maar het lukte met om door te dringen naar de inmiddels ingestelde Provinciale Hoofdklasse Het oudste VDV-lid is vete raan W, F. Verburg, die bijna 49 jaar lid en reeds tien jaren ere-lid is van de Rotterdamse Dam Bond. Secretaris W H Niestadt is 44 jaar bd van VDV waarvan hij 42 jaren een bestuursfunctie bekleedt. In 1927 werd de heer Niestadt (thans boekhouder by Hollandia), kampioen van Zuid-Holland en werd Verburg tweede. Beide damcracks werden verscheidene keren damkampioen van Vlaardmgen. Het 50-jarig jubileum wordt momen teel „opgeluisterd" door de schilderspa troon Dick van den Kerkhoff, die kam pioen van Rotterdam Is geworden en mo menteel probeert een partijtje mee te spelen in de onlangs begonnen strijd om het kampioenschap van Zuid-Holland. HOEK VAN HOLLAND In bet Groene Kruisgebouw zal op donderdagmiddag 15 sep tember tussen kwart voor drie en drie uur worden ingeent tegen diphterie, kinkhoest, tetanus en polio. 0 HOEK VAN HOLLAND Een onbeken de, die kennelijk van muziek houdt, heel tin de -nacht van donderdag op vrijdag op een van de volkstuinen aan de Tasmanweg zes volwassen kanaries en drie diamantvinken gestolen. Voor de eigenaar zit er, bepaald geen muziek in want deze, de 38-jarlge W S heeft een strop van 125. DEN HAAG De Bond van Neder landse militaire oorlogsslachtoffers heeft een medaille in brons toegekend aan we. genwacht-hoofdinspecteur-rastructeur C van Dijkhuizen De heer Van Dijkhuizen heeft vele jaren meegewerkt aan het welslagen van autotochten van militaire oorlogsslachtoffers De heer C van Dijkhuizen is thans hoofd van het technisch opleidingscen trum van de ANWB, en als zodanig be last met de opleiding van wegenwachten en personeel van de technodienst. een contactavond gehouden voor jongelui van 14 tot 16 jaar en m de Holykapei gebeurt de dag daarop precies hetzelfde. Donderdagavond houdt de Gerefor meerde Jeugdraad een bijeenkomst- waar alle medewerkers worden ver wacht Ds J. Lever zal hier zijn visie geven op het kamende seizoen Zaterdag en maandag worden in de Pnielkerk en de Emmauskerk reünies voor de bezoekers van de zomerkampen gehouden. In beide bijeenkomsten wordt een. kampfilm gedraaid. 1,1 De Oostérkerkwijk houdt zaterdag" 17 september voor zestienjarigen ep .oude ren een roeitocht op de Vlaardmgse Vaart. Voor de jeugd tussen elf en vijf tien jaar is er dezelfde dag een puzzel- tocht langs de vier kerkgebouwen. Na afloop is er ra iedere kerk voor de deel nemers een gezamenlijke broodmaaltijd en "daarna een ra elke kerk verschillend programma. De jeugdraad hoopt roet deze activitei ten de aanvang van het seizoen wat te stimuleren. Natuurlijk is ook de bedoe ling nieuwelingen bij het jeugdwerk te betrekken. VLAARDÜNGEN" Getrouwd: Tacobus Jo hannes Henricus 29 en Johanna Marianne Maria KOP 21, Louis Hendrikus Bronswijk 25 en Angenieta Maria Parmekoek 19, Ingen Steenhoek 26 en Gerda Fijtje Agatha van der Markt 25; Fredenk Jacobus Vink 21 en Josephina Werlotte 18 Geboren: Jeroen, zar. M Verhoeff en P M Stam, 3e Maassteeg 9, Misja, d v W J van der Weerd en A W Engelse, Leliestraat 1. Johannes, zv J C Timisela en T Janse, Jac van Heemskerkstraatl6, Trijntje Annie, d.v W J Sies en H Vegter, Prof Mekelstraat 76, Antonia, d v J de Wit en W Donker, P Drossaartstraat 187 Overleden: Huibert Sluimer, 82, wedrv. J Voorburg, Rotterdamse weg 54-56 MAASSLUIS Geboren: Derco, 2v It J Swint en W M Ad na an sen: Jil Conne, dv J F Gems sen en W Peters, Geertruida Mag da- lena, dv. J Prins en G M Bruimngs, Hans, z v. W C Duba en G J v d Vooren, Anita, d v M Boeters en M J Hogervorst, Piet, z.y P Oosterlee en L Vreezen, Anthonie Pieter, z v P Bokhorst en M A van Triest, Corrina Gerarda Adnana, dv H M B Wessels en C van Dijk, Madeleine Josephmey dv J F van Wijck en C v d Toorn Ondertrouwd: J A de Graaff en P M Jansen, J J Hooijmeijer en J Edelenbos, C Voogd en L K C Hofman, M L Speijer en W Buitendijk Getrouwd* H Meijer en J van der Stelt; H J Broekhart en M C Hokke, F Zandman en J J van dei Kraan Overleden: Hugo de Man. wedrv. J Drop- pert, 89 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De postkantoren te Schiedam zijn met ingang van maandag 12 september van maandag tot en met vrijdag geopend op de volgende tijden, hoofdkantoor 8 30 - 19 00 uur, Nieuwland 30 - 17 00 uur, Dieselstraat 8 30 - 17 00 uur en Eethel 8 30 - 1230 uur en van 1400 - 17 00 uur Van maandag tot en met donderdag kunnen na 1500 uur geen geldzaken worden afgewikkeld, echter wel spaarbank- en spoedhandelmgen Vrijdags blijft de openstelling voor alle geldzaken tot sluitingstijd gehandhaafd Op zaterdagen zal het hoofdkantoor van 8 30 - 11R0 uur geopend zijn voor zegelverkoop, behandeling van spaar bank- en spoedzaken, het aannemen van telegrammen en het afwikkelen van tele foongesprekken. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het Groene Kruis/Het Oranje-Groene Kruis begint deze maand weer met, een aantal cursus sen. Dinsdag 13 september begint ra het gebouw aan de Goudsesmgel 81a een cur sus moederschapszorg en fcinderhygiêne, In een achttal lessen zal zuster S. ,P. Sturm ingaan op allerlei facetten van de verzorging van moeder en. kind voor en. na de geboorte van de baby.'-Eenzelfde cursus begint op woensdag 28 september aan de Floreslaan 41. Hier za zuster J. A A, Spoelder de leiding hebben. Beide cursussen beginnen om 14.30 uur. De kosten bedragen 4. In dit bedragzijn ook emge praktijklessen begrepen waar- ra de chetiste mejuffrouw J. M Lagen dijk voedingsproblemen zal behandelen. - «f qo r Als rijp en groen tegenwoordig, de pen grijpt en de weivaart ophemelt... dan denken wij aan al die huismoeders... die met kunst- en vliegwerk de eindj'es iedere week weer aan elkaar moeten knopen. Maar dat diezelfde huismoeders de prijzen scherp in de gaten houden, dat staat vast en mor gen verwachten wij" ze ook in onze afdeling lederwaren. Want dan kopen zij een dubbel linnen reis- of boodschaptas, ,in prachtige schotse ruiten, met treksiuiting met slotje, extra versterkt met riem, morgen voor nog géén zeven gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze dubbel linnen reis- of boodschaptassen, extra versterkt met riem. voor Géén tel. of schrift, best. VLAARDINGEN De zevenjarige Marcel Timmers werd woensdag bij het oversteken van de Van Beethovensingel gegrepen door een peisonenauto. De jon gen brak zijn linkerbeen. In ons bedrijf is plaats voor een en een MAISON KOK v. Hogendorplaan 17 - Tel. 01898-4817 - Vlaardmgen Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter openbare kennis, dat de tweede verordening tot wijziging van de verordening reimgings- en ontsmeütmgsrechten (Gemeen teblad nr. 43). door de Ge-., meenteraad van Schiedam vastgesteld op 23 juli 1966, bij Koninklijk besluit van 27 augustus 1966, nr 007 is goed gekeurd De verordening treed In wer king op 1 oktober 1368 Schiedam, 7 september 1S66 Burgemeester en Wethouders van Schiedam. Be Burgemeester H. ROF.LFSE1IA De Secretaris, M. J. BLOK, ff

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1