vereist enquête mÈSm Bijeenkomst van Rode Kruis was een MdMndsfeest AGENDA Koos Bons: U vraagt Giftige damp bedwelmt twee mannen in tank Nieuwe tarieven voor begraven van kracht Tank van zeventig ton in één keer geplaatst MN DEL J Morgen roept dé klok Lyceïsten stellen vragen op J. Kornaat 25 jaar bij A. de Jong Dinsdag inkomend en donderdag uitgaand verkeer Zeven donors regen plaquette Tweede extra serie concerten RJPh.0. Twee bushalten Schiedamsedij k opgeheven Slachtoffers aan dood ontsnapt Medische dienst tWlattmlammrr „Eeuwigdurend" recht verkort Burgerlijke stand R.O.V. Shell leidt thans de driekamp „Kris Kras"-ritten niet meer 's ochtends 1 CHJO start seizoen in Vlaardingen VKC begint seizoen met stuk van Shaiv Fico start nieuw filmseizoen KANTOORMEUBELEN „De Waterman" houdt grote botenbenrs 7M nK ROTTERDAMMER Pagina 5 2 A ZATERDAG 10 SEPTEMBER 1906 (Van een onzer verslaggevers) VLAAKDINGEN „Waar bent u het laatst vertrokken en met welk doel was u daar? Wat is u eerstvolgende bestemming en wat gaat u daar doen? Deze en nog andere vragen zullen dinsdag 13 en donderdag 15 september wor den gesteld aan automobilisten j|Éj§|§||| die Vlaardingen inkomen of uit- mSÊMÉ gaan. Vandaag...... en dagelijks SCHEED AM Vandaag en maandag en dagelijks Op dinsdag en donderdag: wat- ^RÓQMs melk Onderhoud K f) (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN „U bent een voor meld voor velen geweest gedurende de «reelopen vijfentwintig jaar". Deze woorden sprak de heer C M. Drop een dor directeuren van Scheepswerf en Machinefabriek A. de Jong NV, tot de Sier J Kornaat. die donderdag zijn 25- larie jubileum bij het bedrijf vierde. De directeur uitte zijn waardering uit het overhandigen van een gouden horlo- met inscriptie en een cadeau onder couvert. Mevrouw Kornaat deelde in de hulde met een boeket bloemen. Namens de Maatschappij voor Nijver heid en Handel werd de jubilaris de Lmeaning met bijbehorend getuigschrift uitgereikt. De huldiging werd bijge woond door chefs cn collega's van de iubilaris en vertegenwoordigers van de ondernemingsraad en de personeelsver eniging. (Van een medewerker) VLAARDINGEN - De sportieve driekamp tussen de leden van de ROV Shell de p.v. Sunlight en de p.v. ENCK Is voor eenderde gedeelte afgewerkt en het ziet er naar uit. dat de organiserende vereniging ENCK, het niet zo ver 2al brengen dit jaar. Wel moeten nog diverse evenementen worden gehouden, maar de achterstand in pun.tenaantal is van dien aard, dat de bewoners van het recreatie oord' aan de Westlandseweg zich bijzon der goed zullen moeten weren om niet nog verder achterop'te geraken. Na het hengelconcours had Shell de leiding met 26 punten, gevolgd door. Sunlight met 23 en de ENCK met slechts 11 punten. In de afgelopen week hebben de tafeltennissers hun best gedaan om de nodige punten te verzamelen, terwijl de biljarters zich meer op het groene lake» inspanden. Een en ander met als gevolg,, dat de ROV Shell de leiding heeft met 35 punten, terwijl de p.v. Sunlight met 33 punten in de buurt van de bovenste plaats blijft. De ENCK-ers verhoogden hun puntenaantal met een enkel puntje, zodat met 12 punten een bescheiden plaats wordt ingenomen. In de komende twee weken zullen alle verenigingen elkaar nog enkele malen ontmoeten, waarna op 24 september de sluitings avond zal worden gehouden. a VLAARDINGEN De heer G, M. A. M. ran Loon uit de Klevitsiaan 10 is aan de Leische Onderwijsinstellingen geslaagd voor het examen ..leerling «malist, chemische richting". Dit zogenaamde buitencordonontlerzoek wordt gehouden door het Adviesbureau voor Verkeersonderzoek cn Verkeers planning van fr., H. M. Goudappel te Deventer. Het bureau heeft van de gemeente opdracht gekregen een ver keersplan voor Vlaardingen op te stellen. De weg-enqnête is een van de werk zaamheden voor het maken van een verkeersstrnktunrplan voor "Vlaardingen. Op een zevental invalswegen van de stad zullen enquêtepunten worden inge richt en wel zodanig dat de hele be bouwde kom wordt afgegrendeld. Tussen 07.00 en 10.00 uur en 16.00 en 19.00 urn- zullen leerlingen van het gemeëntely- ceum de vragen stellen. De voornaamste reden van het onderzoek is te bepalen hoe het verkeerspatroon is van wegge bruikers, die niet in Vlaardingen wonen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen ook in andere delen van het Rijnmond- gebied worden toegepast. Om de verkeersintensiteit te bepalen zijn op de verschillende cordonpunten in de afgelopen weken tellingen verricht. Het oponthoud van de weggebruikers wil men zoveel mogelijk beperken. Daarom is de vraagstelling uiterst beknopt ge houden. De hinder wordt nog verder be ierkt door het inzetten van een betrek- :elijk groot aantal enquêteurs- Het bureau dat het verkeersonderzoek VLAARDINGEN De plaatselijke af deling van het Nederlanésche Koode Krols heeft vrijdagavond het nieuwe seizoen geopend met een bijeenkomst in het eigen bebouw aan de Emmastraat, die, voor een groot deel in het teken van de huldiging stond. Zeven donors, die twin tig maal hun bloed hadden gegeven, werden onderschelden met de bronzen plaquette van het Roode Kruis, waarna 25 ieden, die met succes een EHBO- csrsns hadden gevolgd, een diploma en een speldje kregen uitgereikt. Met enige weemoed werd afscheid genomen van het echtpaar B. Nagtegaal en G. Nagtegaal-v.d. Plaat, dat tien jaar lang donors heeft gekeurd. De internist, de heer J, Th. Bernard, sprak, het scheidende echtpaar toe en uitte zijn dankbaarheid over de wijze, waarop beiden zich hadden .gegeven bij de bloed transfusiedienst. Behalve de draagmedail- le voor tien jaar trouwe dienst overhan digde hij enkele geschenken aan het paar, dat Vlaardingen gaat verlaten. De draagmedaille voor tien jaar trouwe dienst werd ook toegekend aan mevrouw Van der Velden en de heer Henning. De heer J. v. Toor Jzn„ voorzitter van de afdeling, die een groot aantal leden had verwelkomd, sprak de wens uit, dat ook de komende cursusavonden zo goed zullen worden bezocht. Hij vestigde de aandacht op het 100-jarig bestaan van het Nederlanasche Roode Kruis op 1 septem ber 1867. Hij kondigde alvast een leden werfcampagne aan. die zal worden ge houden tussen 3 en 9 oktober. Radio en televisie zullen worden ingeschakeld om dan te trachten het ledental uit te breiden tot meer dan een miljoen. Alvorens de diploma's en speldjes uit ie reiken aan de geslaagden voor de EHBO-cursus, toonde de heer Van Toor rijn erkentelijkheid aan dr. J. J. F.. Buirma, directeur van de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst, die voor het eerst in Vlaardingen de exa mens had afgenomen. Hij bond de ge slaagden op het hart om vooral de stof goed bij te houden, omdat het diploma verplichtingen schept. „Wat u ieert, het komt altijd van pas, zeker in deze tijd van het steeds toenemend aantal ongeval len," zei hij. De geslaagden waren de dames: M. Ketting, F. en H. Paalberends, A. J. Remders, J. v.d. Schaft, R. v.d. Schaft, M, Bergeman, J, M. Geluk-Schipper, Tj. I. S. v.d. Heijde, Jac. v.d. Hoff-Knegt, A. v. Houven-Van Roosendaal, H. de Lange, VLAARDINGEN B e t hel kerk Avondgebed, 19.30 Pniëlkerk: Kampfilm, 19.30. Triangel: Fico „Wie past er op de Wj-Vel» 18,00 en 20.45. Klachten bezorging Vlaardingen: H. verheij, Wagnerstraat 24b, tel. 3345, tnaandag t/m vrijdag 18-19.30. zaterdag 17-30-19 uur. Apotheek: Van de Cornput, Schiedam- seweg 83, teL 3224 SCHIEDAM Lange Nieuwstraat: 8e Drumband-Concours, défilé, 16—17. Ste delijk Museum: tentoonstelling, opening 16. Tivoli: Schied. Jazz Sociëteit „Guil- laume", bijeenkomst, 20.30 Arcade: Ned. Ver. De Verzamelaar, ruilbeurs, 19.15. Musis Sacrum: Schied. Gemeenschap, bridge-drive, 19.30. Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28. uitsluitend redactiezaken. Tel 263954 (b.g.g. 010 - 115588 en 01898 - boly). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zame ^ai 139. tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap zie boven, dag. van 18.30 - 19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politic 264656, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Janken, Swammerdamsingel 41. tel. 264917. W. de Ligt-Van Vliet, E. A. Th. Schou ten, T. Sulsters-Min, M. Verboon-Mooij, J. E. de Wever-Koornstra. en de heren: A. Bal, A. den Hond, J. C. Seen, H. Timmerman, H. Elsacker, Th. 'v.d, Bnöe en A. van Es. Kr* De donors, die de plaquette .ontvingen voor het 20 maal afstaan van bloed waren: K. L. Assenberg v. Eysden. H. J. Kroondijk, J. P. Nagtegaal, H. Schaar, G. Sonneveld, J. Visser en, J. W. Snoek. De heer Van Toor richtte de schijnwer per ln het bijzonder op de heer Schaar, de eerste die destijds in Vlaardingen donor werd cn die na die tijd steeds niéuwe donors hnd weten te werven en daar nog steeds mee doorgaat. Hij wees verder op de belangrijke plaats, die de bloedtransfusiedienst in de medische we reld Inneemt. Tenslotte merkte hij op, dat het Rode Kruis in Vlaardingen beschikt over een uitgebreid dossier van bloedgroepen. ROTTERDAM.Omdat het vakantie seizoen is afgelopen, heeft de RET beslo ten de dagelijkse ochtendrit „Kris Kras door Rotterdam" met ingang van maan dag 12 september te laten vervallen. De nog altijd goed beklante middagrit ten fwaarin begrepen een bezoek aan het Metrostation Stadhuis) blijven tot nader order gehandhaafd. Dat wil zeggen dat er op werkdagen een rit wordt uitge voerd om 14 uur, op zaterdag om 14.30 uur en op zondag om 14.30 en 17 uur. Vertrekpunt is telkens de Centrale Post van de RETT aan het Kruisplein. leidt verwacht dat de verkeersdeelne mers zeer loyaal zullen meewerken aan deze belangrijke schakel-ia de serie on derzoekingen. De situering en de bebakening van de punten waar ondervraagd wordt is in nauw overleg geregeld met de politie. De verkeersregeling en het garanderen van een zo groot mogelijke verkeersveilig heid is eveneens ih handen van de politie. De dienst van Gemeentewerken draagt zorg voor de afzetting. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM De belangstelling voor de abonnementsconcerten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in ,JDe Doelen", hebben nu zodanige vorm aangenomen dat moest worden besloten, naast de reeds ingevoegde extra serie van zeven donderdagavondconcerten, alsnog een tweede serie van zeven con certen te organiseren. Het Concertgebouworkest onder leiding van George Szell, het Radio Filharmo nisch Orkest onder leiding van Jean Fournet en het Omroep Orkest onder lei ding van Roberto Benzi zijn uitgenodigd- naast het Rotterdams Philharmonisch Orkest, in deze serie te concerteren. Als solisten zullen hun medewerking verlenen: Zino Francescatti en Herman Krebbers, viool, Evelyn Lear, sopraan, Jacques Klein en Daniël Wayenberg, piano. De concerten zijn voorlopig vastgesteld op: 18 november. 13 december, 11 janu ari, 1 februari, 17 februari, 15 maart en 20 april as. Reservering van abonnementen kan uitsluitend geschieden aan de kassa van „De Doelen", alwaar ook verdere inlich tingen over ..prijzen etc. ...verstrekt wor den. Er zijn bog, enkele abohnemeïtten voor de donderdagavondserie verkrijg baar. S~~iP ZEVEN punten in de stad zal het verkeer worden „af getapt". Een groot aantal en quêteurs: 'zal er voor zorgen, dat het oponthoud tot een minimum wordt beperkt. (Van een onzer verslaggevers) VLAAKDINGEN ln verband met de algemene verkeersenquête is d RET vrzocht twee halten tijdelijk op te heffen. Ze bevindn zich beide öp de Schiedamsedij k en worden aangedaan door de buslijnen 43 (Schiedam - Vlaar- dingen Holy) en 48 (Schiedam - Vlaar-1 dingen West). Bussen, rijdend in de richting Vlaardingen, zullen op dinsdag 13 september van 7.00 tot 10.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur niet kunnen stoppen bij de halte Schiedamsedijk ter hoogte van het Shell-recreatieoord. Op donderdag ,15 september geldt het zelfde, voor de bussen richting Schiedam. Ze zullen tussen 7.00 en 10.00 uur en tussen 16.00 en 19.00 uur de halte Schie damsedijk ter hoogte van Cincianati- Nederland NV niet kunnen aandoen. Men wordt verzocht een van de andere langs de routes van de lijnenn 43 e 48 gelegen halten te gebruiken. ROTTERDAM Ir. E. J. G. Toxo- pë'us. djrecteur ,vani Shell Nederland Che mie NV. 'zal pér. 1 rioverbér bij dé Gróeps Research Organisatie^ vrni de „Shell in Dén Haag géffin-werkèfc-Hi}'blijft nog tbt 1 jam:aril967 directeur van Shell Ne derland Chemie. ROTTERDAM Voor het eerste officiële concert op het vernieuwde orgel van de Breepleinkerk had de Maassluise organist Koos Bons een programma samengesteld dat bijna uit sluitend bestond uit verzoeknummers. Van de tien orgelwerken die hij vrij dagavond speelde waren er slechts twee door hemzelf uitgekozen: ,jHerr Jesu Christ, dich zu uns wend" van Joh. Seb. Back (V-26) en Troisième Choral van CésaY Franck. Als gevolg van de zeer uiteenlopende verlangens van het publiek vertoonde her programma een bont alierlei van ver schillende richtingen en stijlen, welke verscheidenheid door de organist tot de beste artistieke groepering werd ge bracht. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Twee schilders zijn vrijdagmorgen bedwelmd geraakt tijdens het verven van een tank op het terrein van de fa. W. Bos en Zn, aan de Kethelweg. Het zijn de 26-jarige P. Kerklaan uit de Geranlumstraat en de achttienjarige H. Visscher uit de Rozen- laan. Beiden werden ais door een wonder ontdekt op de bodem van de tank, die van binnen moest worden geverfd met cellulose-lak. In min of meer ernstige toestand zijn zij bewusteloos naar het Holyziekenhuis vervoerd. Een oliehandeiaar, de heer C. Zeven bergen uit de Van Leijden Gaelstraat, vond beide slachtoffers, toen hij naast de tank een compressor,motor zag draaien zonder dat er iemand in de buurt was. Hij keek door het. mansgat en zag de mannen bedwelmd liggen. De heer Zevenbergen rende het terrein af om hulp te gaan halen. Hij hield een ziekenwagen van de GGD aan, die juist het expeditiebedrijf passeerde. Ook de hoofdinspecteur van politie, de heer J. W. F. Dorleijn, was toevallig op het Vlaardingen: D. J. Wieringa, Karei de Grotelaan 143, tel. 6669; W. H. Karreman, Prof. Rutgersstraat 40. tel. 5615. Schie dam: D .Houthuysen, Marconistraat 93, tel. 26S516; G. W. Ormel, Schoolstraat 5, tel. 264244: L. H. Geerdes. Veenlantstraat 2 tel. 268357. Maassluis: P. L. Wekker, Adr. Brouwerstraat 2—6, tel. 2125: ver loskundige mej. Boersma, Jac. Catsstraat 24. tel. 2376 en mej v. d. Hoeven, Willem Pijperlaan 64, Maassluis-West, tel. 4380. Maasland: P. Noordam, Molenweg 1, tel. 01899 - 2035; veearts C. v. d. Most, Kethel weg 13a te Vlaardingen. tel. 01898 - 3064. Hoek van Holland: J. J. van Lonkhuy- zen, Jolinkstraat 2, tel. 2627. terrein aanwezig en verleende hulp om de twee schilders uit de tank te ■bevrijden. Tot twee maal toe is de, oliehandelaar in de. tank afgedaald met een touw,- dat hij onder de oksels van de slachtoffers bevestigde, waarna beide mannen uit hun benaTde. positie konden worden bevrijd. Onder toediening van zuurstof bracht men hen naar het ziekenhuis. De schilders hadden de opdracht gekre gen de tank geschikt te maken voor het vervoeren van Rijnwater. Daartoe moesten zij de binnenkant, voorzien van een laag celiuloselak. Vermoedelijk zijn beide schilders tegelijkertijd in de tank afgedaald en bedwelmd geraakt door giftige dampen. Normaal is het voor- schrift bij dergelijke werkzaamheden, dat één man naar binnen gaat, terwijl de ander buiten de wacht houdt of 'er zich geen ongelukken in de tank voor doen. De lersche Jeugd. Het is teckenend voor de stemming iii Dublin, dat daar zelfs schooljongens een politieke sta king proclameren. Wegens een vermeend verbod Van het dragen van zekere kcntcekens (van welk soort behoeft men er daarom niet bij te voegen, omdat de Engel- sclie berichten over dit punt zwijgen) verschenen zij niet bij het onderwijs. Later bleek, dat de school zuik een verbod niet had uitgevaardigd, waarna zij zich weer verwaardigden te komen. Meri zegt wel eens, dat wie de jeugd heeft gewonnen, ook op de toekomst rekenen magl "Het virtuoze element voerde in het merendeel van de gespeelde composities de boventoon, maar enige koraalvoorspe len van wat rustiger gehalte zorgden voor de nodige afwisseling: J. S. Bachs „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend", „Gelobet seist du, Jesu Christ", van Sigfrid Karg.Elert „Ach bleib' mit deiner Gnade" en van Jan Zwart de liedbewer king „Blijf bij mij Heer". Deze stilistisch nogal uiteenlopende werkjes werden door Koos Bons zeer muzikaal en met een goed -gekozen registratie voorgedra gen, evenals de daarna gespeelde Fanta sie-toccatine over Ps. 33 van Jan Zwart. Met grote, technische vaardigheid ver tolkte hij. de 'van bombast niet geheel vrij te pleiten compositie: „Praeludium und Fuge über den Namén BACH" van Franz Liszt. Een van de best gespeelde werken was het Derde Koraal van Franck, dat in Bons een pleitbezorger had die de Franse stijl van de „maitre angêlique" en ook die van, Louis Vierne .van .wie wij tot besluit de Final uit de le Symphonie hoorden uitstekend aanvoelt. Behalve de genoemde orgelwerken, had men Koos Bons ook gevraagd een vrije improvisatie te spelen. Hierin ver werkte de organist een zeer karakteris tiek thema met een speelse omlijsting -die in een gematigd moderne stijl voortreffe lijk paste bij het enigszins kerktonaai aandoende motief. Twee concerten, op een dagKoos Bons had reeds een middagpauzeconcert in de Laurenskerk achter de rug op twee technisch zeer verschillende instru menten is een vermoeiende zaak en we kunnen daarom slechts bewondering hebben voor de wijze waarop hij zich vrijdagavond van zijn taak heeft gekwe ten. W. P. VERHEUL (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdag 1 oktober beleeft de Christelijke historische jonge ren-organisatie in Zuid-Holland een open bare startbijeenkomst in de Harmonie. Het lid van de Eerste Kamer, prof. dr. J. W, van Hulst, zal een kritische beschouwing geven over de huidige poli tieke situatie en in het bijzonder over de Troonrede. Voor de functie van secretaris staat de heer J. -de Prieëlle kandidaat. Op aan drang-van het landelijk bestuur stelt de heer L. de Snayer zich weer beschikbaar voor het voorzitterschap. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het Vlaardings Kunstcentrum begint het nieuwe seizoen met een voorstelling n de Nederlandse Comedie, namlijk met „Mevrouw War ren's Beroep" od donderdag 15 septem ber. Ank van der Moer speelt in dit toneel- Stuk, dat tot het vroegere werk van G. B. Shaw behoort, de rol van mevrouw Warren. Het stuk wordt gebracht in de nieuwe vertaling van Ernst van Altena. De avond begint om 20.15 uur. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vandaag, zaterdag, begint het nieuwe filmseizoen van de Fico. ae fihncommsisie van Liefde en Vrede. Er wordt een aantal voorstellin gen gegeven in gebouw Triangel. Vertoond wordt de kleurenfilm „Wie past er op de winkel" met Jerry Lewis in de hoofdrol. Om 18.00 uur kunnen de jeugdleden tussen twaalf en zestien jaar terecht. De ouderen, boven de zestien jaar zijn om 20.45 u welkom. BOTER OVERHEERLIJK' (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Aangezien het besluit van de gemeenteraad tot verhoging van de tarieven van de Verordening Begraaf- rechten van 23 mei thans koninklijke goedkeuring heeft verkregen, worden vanaf l september de nieuwe tarieven toegepast. Tot heden kon men een graf huren voor onbepaalde tijd. De rechthebbende betaalde daarvoor een bedrag van ƒ800. Hierdoor kreeg hij het „eeuwigdurend" recht tot het doen begraven van een stoffelijk overschot in een „eigen graf". Vanaf 1 september is het recht tot het begraven in een eigen graf ,voor onbe- paatde tijd vervallen. Een eigen graf kan thans voor niet langer dan 45 jaren wor den gehuurd. De kosten zijn gelijk geble ven, namelijk ƒ800. De bestaande rech ten blijven gehandhaafd. Ook de termijnen voor het recht tot het begraven in een „huurgraf' zijn ver kort. Tot heden kon men een. huurgraf huren voor telkens 15 jaren. In feite betekende dat voor onbepaalde tijd, maar de verhuring en betaling geschied den in termijnen van 15 jaren. Thans is de huur van een huurgraf gebonden aan een maximum tijd van 25 jaren, en wel een eerste termijn van vijftien jaren, waarvoor ƒ200 moec worden betaald en een eenmalige veiiengingstermijn van i tien jaren, waarvoor men ƒ250 is' verschuldigd. De tarieven voor heit begraven van een stoffelijk overschot zijn verhoogd. Voor een begraving in eigen graf bedragen de kosten ƒ175, voor een begraving in een huurgraf ƒ125 en voor een begraving in een algemeen graf ƒ30. Voor begraving van kinderen van 1 tot en met 11 jaar is de helft en van kinderen .beneden het jaar is een kwart van deze tarieven verschuldigd. een begraving in een algemeen graf moet in ieder geval ƒ55 worden betaald. Wordt op het graf een steen geplaatst, dan is men voor het onderhoud van de steen gedurende tien jaren een bedrag ad ƒ20 verschuldigd. In totaal 75. Voor een begraving in een huurgraf betaalt men direct ƒ200 voor de huur van het graf voor 15 jaren en 125 voor de teraardebestelling. Wordt een steen op het graf geplaatst, dan is voor de plaatsing een bedrag van 45 verschul digd. Wanneer een staande steen wordt geplaatst, dan komen daarbij meestal de kosten voor het aanleggen van een graf- tuin ad ƒ25. Het totale bedrag van al deze voorzieningen is ƒ395. Het onder houd van het huurgraf moet jaarlijks worden betaald. Het onderhoud van een liggende steen kost jaarlijks, ƒ30. Be vindt zich op het graf alleen een staande steen, dan is men ƒ25 verschuldigd. Is er daarenboven ook nog een graftuin, dan 'betaalt men ƒ25 plus 20 of wel ƒ45 per jaar. In het onderhoud van de graftuin is begrepen het vernieuwen van de beplan ting. Behoudens een uitzondering voor gra ven, die voor 1948 zijn ontstaan, is het onderhoud van de graven door de ge meente verplicht gesteld. "Voor een begra ving in esn algemeen graf betaalt men boven het bedrag van 30 (voor de be graving) ƒ25 voor het onderhoud van een graftuin -gedurende tien jaren. Voor Ui«l. (01898)" 3697 BARENDRECHT Waterman" Op bet jachtha- venbedrijf „De Waterman" zal van 16 tot en met 26 september een landelijke botenbeurs worden gehouden, waarvoor grote belangstelling blijkt te bestaan. Ongeveer 70 eigenaren zuilen hun boot te koop aanbieden. Deze schepen vertegen woordigen een waarde van ongeveer., een miljoen gulden. Voor de booteigenaren zijn geen kosten-' aan de beurs verbonden. Het havonlig- geld is gedurende drie weken gratis, terwijl een serieuze gagadigde tevens een gratis beurt wordt aangeboden op de botenlift. De verkoper behoeft geen. com-' missie af te staan, hij ontvangt het netto-' bedrag voor zijn boot. De kosten zijn voor rekening van de koper. Een catalogus met gegevensen en prijzen is op het kantoor van „De Waterman" verkrijgbaar. (Van een onzer verslaggevers) yLAARDINGEN Vrijdag morgen is op de werf van Gigee in de Koningin Wilhel- minahaven een spectaculair karwei verricht Het tankschip „Voome" van de Verenigde Tankrederij is op deze werf vijf tien meter langer gemaakt, ten einde plaats te kunnen bieden aan een tank van zeventig ton. 's Morgens om tien uur be gonnen twee bokken de uit een stuk bestaande tank, die op de wal was gebouwd, op te tillen en twee uur en een kwartier la ter stond het gevaarte netjes op zijn plaats. Het niet alledaagse gebeuren trok heel wat bekijks. O ROZENBURG De heren J, Varekamp en C. B. Boon van de Rozenburgse vrijwilli ge (brandweer zijn geslaagd voor het examen „brandwacht 2e klas','.' Het examen .werdbij- Pakhuismeesteren. in het Botlekgebied afge nomen. SCHIEDAM Geref; Oasterkerk 10 ds Rij per, 17 dsNammensma; Këthel,,Dé Ark" 9.30 ds Winter. 17 ds Appelo: Ma^nalia Dei Kerk 10 ds Appelo, 17 ds Bos, jeugddienst; „De Goede Haven," 10 ds Krijger, 17 ds Rijper; Julianakerk 10- ds Nammensma. 17 ds Krijger. Herv Gem: Grote Kerk 10 ds Van Hof. 17 ds ir Harteveld; Bethelkerk 10 ds Jansen, 19 oecumenische dienst; Opstan- dingskerk 10 ds Hoffman, 19 ds Spilt; Vredeskerk 10 ds Van der Steen, 19 ds S'mids; De Rank 8.30ds Vons: Dorpskerk 10 ds Vons, belijdenis, 19 ds Quartel. Chr Geref Kerk; 10 en 17 as Fonstein. Herv Geref Evang: Irene 10 ds Schuurman; Opstandingskerk 19 ds Spilt. Oud Geref Kerk; 9 en„15.45 leesdienst-: VLAARDINGEN Herv Gem: Grote Kerk 10 ds Bouterse, 5 ds Van den Bos: Nieuwe Kerk 10 ds Spaling, 5 ds Vroegindeweij; Bethelkerk 10 ds Biesbroek, 7 ds Bouterse; Immanuelkerk 10 ds Keijzer, 7 ds Kranen donk (HA); Rehobothkerk 9 en 10.30 ds Blei. 7 ds Van Veen (HA); Ichthuskerk 10 ds De Jong, 7 ds Blei; Holykapei 10.30 dhr Van Dam. Zonnehuis: 9 ds Aalbersberg. Holyziekenhuis: 9 ds Kolkert. Ger Kerk: Oosterkerk 10 drs Kouwenhoven, jeugd dienst, 5 ds Lever; Emmauskerk 10 dr Bos, jeugddienst, 5 ds Swen; Zonnehuiskapel 9 ds Aalbersberg^ jeugddienst, 5~ ds Krol; Pniëlkerk 9 en 10,30 ds Swen, 5 drs Kou wenhoven. jeugddienst; Maranathakerk 10 ds Krol, jeugddienst, 5 dr Bos; De Wete ring 10.15 ds Lever. Ger Gem: Kerk West- nieuwland 56: 10 en 5 ds Huisman. Chr Ger Kerk: Kerk Emmastraat 116: 10 leesdienst, 3 ds Plantinga; Ds De Cookschool, Ph de Goedestraat 162: 30 leesdienst, 3 ds Nieuwenhuizen. Chr Ger Gem: Dijksteeg 6: 10 en 5 dhr Nijhof. Rem Ger Gem:. Kerk Hof laan: 10 ds Postma. Leger des Heilsr Baanstraat: 10 en 7.30 samenkomsten. HOEK VAN HOLLAND Herv-Gem: 10 ds Wasstnk, 19 ds Talma. Geref Kerk: ïlO^O ds Van Egmond, 19 'ds Heijnen. Herv Evang: 14.30 ds Vroegindewey. Vrijz Herv: 19 ds Verschragen, MAASLAND Herv Gem: 10 en 19 ds - Keijzer. Geref Kerk: 10 en 19 ds Potjer. MAASSLUIS Herv Gem: Grote Kerk 10 ds Kalkman, 19 ds Hartingsvcld, jeugd-, dienst; Herv Rusthuis 9 ds Vogel; Ich- thuscentrum 10.30 ds Vogel. Geref Kerk: Immanuelkerk 9.30 ds Dercksen, 16.30 ds Bohlmeijer; Maranathakerk 9.30 ds Bohl- meijer, 16.30 ds Dercksen. Chr Geref Kerk: 9,30 en 16.30 ds De Jong. Geref Kerk Vrijgem: 8.30 ds Wielinga, 1430 ds Ded- dens. Ned Prot Bond; 10.15 ds Scheper. Leger des Heils: 10 heiligingssamenkomst. 1B.45 openluchtsarner,komst op de Markt, 19,30 verlossingssamenkomst o.l.v. majoor Wip en kapitein De Jüncker. a ROZENBURG In de periode van 12 tot en met 25 september bestaat er voor de Rozenburgers gelegenheid zich te laten on derzoeken op tuberculose. Het bevolkingson derzoek gaat uit van de Stichting „Tubero- va"in samenwerking met de gemeentelijke administratie. De kosten voor het maken van een longfoto bedragen 1,25. Voor wie dit bedrag een bezwaar is kan gratis aan het onderzoek deelnemen. SCHIEDAM 8 Ondertrouwd; W. Bunte, 23 en P. J. W. Hersbach, 19; R, Buijtendijk, 22 en ,A. B. G. L. van den Brink. 20: T. H. J. van Deurzen. 34 en A. M. W. A. van de Koppel, 22; T. P. G. M. van Duikeren, 22 en M. E. Verver, 26: A. Hoogmoed, 31 en T. C. Doornbos, 24; R, J. Jenklnson, 32 en G. Busscher, 32: A. Koolmees, 30 en H. C. Schroder. 28; A. C. P. LanSïergen, 23 en ,U. M. H. Heijnsbroek, 25: F. J. Melehers, 48 'en N. van der Maas, 31; H. J. Post, 22 en J. M. P. H. Lips, >19; W. van Stokhem, 36 en C. S. Donkersloot, 21: A. P. van der Tol, 25 en M. J. Codeé,.21; J. Voogt, 20 en J. M. Löke, 18: A. Bintevinos, 23 en C. A. Krommenhoek, 22. Getrouwd: J, van 't Hof. 24 en H. M. Markx, 20; J. G. Penning, 23 en M. Keesmaat, 23; J. van der Touw, 21 en J. van der Vlist, 19; (3. J. W, Brand, 28 en P. van der Kuil, 21; C. Kuijl, 23 en A. M. de Zwart, 21; A. A. Kooijman, 22 en J. M, A. Kazen- broot, 21; W. N. ,W Durenkamp, 26'en J. H. Böhm, 21;- W. P. Walthie, 24 en Z. J. B, Stoker. 19; G. A. .van Potten,23 en A. Meijer,'25; P. A., van Akkeren, 32 en W, Elsenaar,25; A. J. Feelders, 26 en E. J. M„ van der Klink, 21; A. Hartog, 20 en L. Duifhuizen, 21;. J. P.' Doejaaren, 24 en J, K. Verbrugge, 21; J. A. T. Nljkamp, 29 en M. Hoerade, 22; R, van Wensen, 41 en H. Dijk, 41; W. N. J. M. Utens, 23 en J. L, M. Hanselman,' 26; J. M. Defilet, 22 en K. van Stuivenberg. 23; A. van Koeveringe, 25 en C. W. Salij, 23; W. C. Dijkers, 25 en I. Velle- koop, 20. Geboren: Gilbert C. z.v, R. H. van den Engh en J. Bronkhorst. Overleden: E. Verhagen, 76 echtge: Bitter; C. Sonneveld, 81. VLAAKDINGEN Getrouwd: Hendricus Franciscus Marcelis van derLans, 21 en Cornelia Johanna. Goedknegt. 22; Machiel Pieter den Hollander 26 en Leonia Maxia van Hijfte, 23; Jacob Marten van Dorp, 27 en Sara Krijna Drooger 19; Leendert Pieter van der Weijden, 25 en Johanna Peppinck, 21. Geboren: Johannes Gerardus, z.v. I. J. Stans en G. Jongste, Prof Rutgerstraat 276. Overleden: Wilhelnüna van der Bugt. 76, echtg. v. J. van Prootjen, Flatgebouw 35: Arendje van der Steen,81, echtg. v. M. de Ligt, Bm. Pruissingel 46. MAASLAND Geboren: Maria Magdale- na, d.v. H de Groot en P van den Berg, Stationsstraat 12; Ronald, z.v. M C Ver- ploegh en M Stolk, Huis te Veldelaan 5. Getrouwd: F A v d Burg 35 en W W M van Mil, 26: H Wfflemstein 21 en H J Snoek 20. HOEK VAN HOLLAND Geboren: Geor- gius P T z.v. G P \V Kester en C C L Vijverberg; Leon z.v. A Pronk en A Buis. Getrouwd: K van Duyn 24 en A G Louw 24; A L Bergwerff 38 en S W le Feber 30. ROTTERDAM Tijdens werkzaam heden aan een bouwwerk bij de Ruig- oord is donderdag de 46-jarige mon teur P. J. Kraan gevallen van. onge veer tien meter hoogte, doordat een vloertafel losschoot. Met een schedel- basisfractuur en een dubbele been breuk is de man naar het St. Clara- ziekenhuis gebracht. BRIEF VAN ds. De Tombe uit Leiden gekregen. Over zijn ac tie voor het bejaardentehuis in Ma drid. Die ook een beetje mijn actie is, gelijk gestart met de campagne voor de Comunidad Evangelica Espa- nola Rotterdam. Hij schrijft dat pas ƒ304,40 naar Madrid is overgemaakt ten behoeve van het protestantse te huis voor bejaarde dames. „Zo werkt uw blad mee aan betoning van barmhartigheid in het Konink rijk Gods", aldus ds. De Tombe. „Hartelijk dank mede namens de heer Brokking, die altijd veel doet tot steun van onze Spaanse broeders en zusters." Nu, die dank gaat naar u, lezers! En mocht u nog niet hebben gegi reerd of „gepostwisseld", het kan nog altijd. Ook daarom werd de naam van de heer Brokking ten to nele gevoerd. Zijn votledig adres; J. C. Brokking, Hoofdstraat 60 B, Hille- gom, giro 691155. Driehonderd gul den is nog niet zo veel. BOTTERDAM in klein bestek", dat is de titel van éen (klein) boekje, zojuist verschenen. Het gemeentelijk bureau voorlich ting en publiciteit van de Maasstad gaf het uit en een van de functiona rissen van die afdeling, Harry Ed-' zes, verzorgde de tekst. De titel zal' velen bekend in de oren klinken.' Dat klopt, want zo heet een exposi tie, die ook wel eens in .Rotterdam zelf te zien is geweest. Meestal reist zij echter rond, als vurig propagan diste voor de grootste havenstad. Het boekje kwam uit in een opla ge van 60.000 exemplaren, verdeeld over vier talen. Behalve Nederlands dus Duits, Engels en Frans. Het is echt bedoaid om een globale indruk te geven van Rotterdam. Vele pla ten en kaarten geven de bekendste zaken weer. Hoewel, ik maak me sterk dat er toch nog wel dingen in' staan die vele Rotterdammers niet weten. Of wist u dat de oppervlakte van Rotterdam ruim 20.000 hectare was? Nou dan! Of dat de zeegoederenomslag 120 miljoen ton per jaar is? Dat er in een straal van 500 kilometer rond Rotterdam ongeveer 160 miljoen mensen wonen? Maar niet te iang over denken, zou ik zeggen! Dat.de RET-voertuigen per jaar 26 miljoen kilometer afleggen? Dat Rotterdam ongeveer 21.000 ambtenaren in dienst heeft? Dat de stad in 1917 al 500.000 inwoners had en nu nog maar 730.000? (Ja, het is immers een provinciestad?) Zo staan er veel wetenswaardighe den in dit drukwerk van zakfor maat Zelfs een maquette van de' medische faculteit is opgenomen. En natuurlijk komt de haven ruimschoots aan haar trekken. Daar-: over hoef ik niet eens te spreken. Echt een boekje om bezoekers aan te bieden. Dat wordt dan ook ge daan. Men steekt er een globale ken nis uit op en de attentie is aardig. Zo is het ook bedoeld en daarom is, „Rotterdam in klein bestek" naar mijn mening een geslaagde vorm van representatie. d

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1