als sleep naar Nigeria Brandweer kon niet snel worden gewaarschuwd LUCHTHAVEN BEGROET HEAO-opIeidiiig van start: 20 leerlingen I m AAN KERKKLOK LUIDDE IN DE NACHT Tele vizier ontstemd over bepaling van minister Nieuwe loomnalerij aan Rijnhaven Soebandrio staat 1 oktober terecht Gemeentehuis dicht, politie weg ^esr $85* -9?* f0 Straks nog meer departementen uit Den Haag weg Dr. R. Tamsma van NEH naar Groningen ft EERSTE PAAL TOREN NOVEMBER? v ft BINNENLANDS MET SUCCES Primeur voor Rotterdam D*. m Meer coördinatie tussen Kamers van Koophandel stompen angers pc ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 12 SEPTEMBER 1966 Welvaart is lagere prijzen dubbelbrede najaars- rok» ©n japon - stoffen 130 en 140 cm breed ■f-, ?mAX\ M KORTGELEDEN is men in het havengebied van New York begonnen aan de verwezenlijking van een plan met een ja ren lange voorgeschiedenis de bouw van het „World trade cen ter", een gigantisch gebouwencomplex waar de handel van de haven zich vrijwel geheel zal concentreren. De bouw startte direct nadat een laatste overeenkomst tot stand was gekomen tussen het stads- en het havenbestuur (The Port of New York Authority). De kosten van het project bedragen 525 miljoen dollar ofwel 1890 miljoen gulden. Statendam naar fjorden Oostzee Luchthaven op liet water „Escort" Radar voor 22 BP-tankers Kal S&oH VÖ AMSTERDAM In een open brief ,an minister Vrolijk levert het week blad Televizier felle kritiek od de mi nister, die heeft bepaald dat slechte die organisaties wekelijks over radio- televisie-programma's mogen be richten, die een zendvergunning heb ben Hieruit zou voortvloeien dat Te levizier de programma's niet meer zou mogen afdrukken. Hoofdredacteur Van Rooij acht dit in trüd met de vrijheid van meningsui ting e" het a'ê'emee:1 belang. De kij kers en luisteraars, die een verplichte bedrage moeten storten, financieren in feitede programma's zelf, zo motiveert Hi zijn standpunt. „Het is dan ook onjuist dat de berichtgeving over deze urogram ma's alleen gereserveerd zou H-orden voor de particuliere organisa ties die de uitzendingen verzorgen," aldus Televizier. Alle Kamerleden bebben een afschrift van de open brief ontvangen. ROTTERDAM— Het opslag- cn siu- a-adoorsbedrijf Pakhuismeesteren N.V. »a de Amerikaanse industrie Wedco In- co-porated hebben een gezamenlijke dochteronderneming gesticht onder de naam Wedco fHolland) N.V. Het bedrijf van Wedco Holland is «evestigd in een afgescheiden gedeelte van een der oudere veempanden, die Pakhuismeesteren in het Rotterdamse havengebied bezit: het pand „De Eerste ling" aan de Rijnhaven. Hier is een door Wedco in de VS. geleverde maaünstalla- •ie geplaatst, die van overzee aangevoer de plastic- en kunslharskorrels lot zeer 'iin poeder vermaalt, waardoor zij ge schikt worden voor verdere verwerking 'dor de plasticbedrijven. De installatie, die f250.000 heeft gekost, maakt op het ogenblik de laatste proeffase door. Over Je aantal maanden hoopt men over wee of zelfs drie van deze machines te beschikken. Wedco Holland zal de appa ratuur als loonmaler exploiteren. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f500 000, waarvan ƒ100.000 is geplaatst. De geplaatste aandelen zijn voor veertig urocent volgestort. In de verdere finan cieringsbehoeften van de vennootschap al worden voorzien met kredieten van de moedermaatschappijen, die elk de helft van het kapitaal bezitten. Wedco houdt zich in de V.S. bezig met bet assembleren en exploiteren van maal- instaUaties, die geschikt zijn voor het vermalen van plastics en kunstharsen, zoals poly-ethyleen, propyleen, vinylsooi tea en fenol. 41, tel, 264917. beproefd DJAKARTA Precies een jaar na de verijdelde communistische staats greep in Indonesië 1 oktober zal de voormalige minister van buiten landse zaken, Soebandrio, voor de mi litaire rechtbank verschijnen. Voor deze rechtbank staan aden terecht, die verantwoordelijk worden geacht voor deze staatsgreep. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Twee keer Is dit weekeinde brand uitgebroken In Ro- tenburg en de naaste omgeving, en twee maal is de blussing vertraagd omdat de organisatie een feilen toonde. Beide keren konden namelijk de brandweerlieden niet worden ge waarschuwd. Normaal gebeurt dat vanaf het gemeentebuis maar als dat is ge sloten, zoals nu het geval was, vanuit de politiepost. Maar juist toen de branden uitbraken, was de politie post van Rozenburg niet bezet omdat er elders een ongeluk was ge- Voor die handlgerds, die met schaar en naald kunnen toveren ...en die straks een paar mo dieuze pakjes of jurkjes erbij willen hebben... is deze aan bieding bedoeld. Want morgen verkopen wij on telbare rollen dubbelbrede najaarsstoffen van dit seizoen, met normafe prijzen van 7 tot 10 gulden de meter, door elkaar voor nog géén vier gulden. Pracht kwaliteiten in Shetland, Fibralon, Japontweeds en vele Fantasie damesstoffen in flat teuze najaars-kleuren, voor ja ponnen, rokken, pakjes en over- goolers. Morgei begint de verkoop van deze modieuze najaarsstoffet (voor een pakje 2,5 nr., een japon 1.75 en rekje W cm. nodig) in vele kleuren en dessins, 130 en 140 cm breed, y% per meter wj &BM Géén te/»' of schriftfceft. ROTTERDAM Woensdag 14 sep tember komt een delegatie uit Stuttgart °P bezoek onder leiding van „eerste bur gemeester" dr. Halm. Van deze delegatie makcn deel uit raadsleden, vakbewe gingsfunctionarissen cn medewerkers vaB het trambedrijf. beurd waar de politic assistentie moest verlenen. Het is slechts aan de doortastend heid van de brandweerlieden te danken dat beide branden toch kon den worden beperkt. - Zaterdag brak brand uit in de Ti- taandioxyde-fabriek. Een hoop zaagsel die voor een loods met smeermiddelen lag, was in brand geraakt. Toen de brandweer eindelijk arriveerde, was het vuur reeds doorgedrongen in de loods en had reeds de vaten met olie bereikt zodat gevaar voor ontploffingen bestond. Met vier hogedrukstralen werd het vuur geblust. De nablussing nam veel tijd in beslag. De tweede brand brak uit in een schaftlokaal langs de Eikenlaan in Rozenburg. Het vuur was flink aan gewakkerd toen de brandweer aan kwam. Een aantal jongens had de brand met benzine gesticht. De blus sing vroeg een half uur. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het bij de Rotter- damsche Droogdok Maatschappij NV ge bouwde booreiland Sedco 135 Is zaterdag naar het Calandkanaal in Europoort versleept, waar het is beproefd. Over enige dagen zal het gevaarte achter de sleepboot Zwarte Zee van L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst de reis naar de boorplaats voor de kust van Nigeria beginnen. Het verslepen naar het Calandkanaal van een der grootste booreilanden ter wereld was een spectaculair karwei. Tot een hoogte van 50 meter torende het booreiland boven de Nieuwe Waterweg uit. Het driehoekige eiland, staat op drie poten, die-elk een diameter hebben van 10,6 mater. Onder deze poten bevinden zich pontons (sloffen), die 30 bij 18 bij 7.5 meter groot zijn. Op het dek komt nog eens een boortoren met een hoogte van 47 meter te staan. Het booreiland weegt tienduizend ton en kan boringen verrichten (staande op de zeebodem) in water tot een diepte van 41 meter. Drijvend kan het tot onge veer 185 meter komen. In het laatste geval wordt de Sedco 135 nadat het" tot 24 meter is afgezonken stevig op zijn plaats gehouden door to- aal neg'en ankers, drie op elke ponton. Het eiland biedt accommodatie aan 75 mensen'. Inmiddels is de RDM begonnen aan de bouw van het booreiland Sedneth Dit eiland krijgt een rechthoekig dek. gedra gen door vele boten. Het Is bestemd voor de Nederlandse Zeeboormaatschapplj. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Vandaag is het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk begonnen met de verhuizing van Den Haag naar het „cul tuurpaleis" in Rijswijk. Daarmede is dit ministerie het eerste jn de vaderlandse geschiedenis, dat in z'n geheel naar buiten de Residentie trekt. Binnen afzienbare tijd zullen enkele afdelingen van het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid naar Leidschen dam gaat. Over een aantal jaren zal wellicht een groot deel van het ministerie van verkeer cn waterstaat, dat krap in de behuizing zit. eveneens naar Rijswijk verhuizen. Naast minister Vrolijks „cultuurpaleis" komt namelijk nog een kantoortoren. Be sprekingen met het rijk zijn in een gevorderd stadium. Het is de vraag of dit plan binnen afzienbare tijd kan worden uitgevoerd, gezien de bestedingsbeperking. Voorlopig zal men wel een onderkomen vinden in het nieuwe Rijksgebouw, dat aan de Zwarteweg verrijst. O ROTTERDAM Dr. R. Tamsma, lec tor aan de Nederlandse Economische Ho geschool is benoemd tot gewoon hoogle raar in de faculteit der letteren, der eco nomische wetenschappen en de interfa culteit der aardrijkskunde en sociale aar drijkskunde van de universiteit in Gro ningen. Hij vervult de vakature van wij len prof. dr. T. Winsemius. De heer Tamsam werd in 1922 te Amsterdam geboren. Hij studeerde socia le geografie van 1941 af in Utrecht, na een jaar moest hij deze studie door oo>- logsomstandigheden onderbreken. Na de bevrijding zetten de heer Tamsma 2ijn studie voort. In 1949 legde hij het docto raal examen in de sociale geografie te Utrecht cum laude af. O OTTERDAM In de nacht 11 van zaterdag op zondag wer- dden de bewoners in de omge ving van de roomse kerk aan de Overhandstraat in Pernis opge schrikt door het Inidcn van dé kerkklok. De politie steïde een onderzoek in. De koster vertelde dat bij zijn nadering een aantal jongens wegliep. Het waren ken nelijk de daders. Het is niet ge lukt ze te achterhalen. Het is evenmin bekend of de kerkklok zondagmorgen soms voor niets heeft geluid omdat de parochia nen moesten uitslapen (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM in het verenigingsge bouw ,JDe Brandaris" aan de Adriana- laan in Schiebroek is maandagochtend wat Rotterdam betreft de Stichting School voor hoger economisch en admi nistratief onderwijs haar werk begonnen. Mr. A. C. van Epenhuysen, voorzitter van het bcstnur, sprak ter gelegenheid daarvan een openingsrede nlt, die aange hoord werd door een aantal genodigden en de twintig leerlingen die ais eersten aan de HEAO-opleiding gaan deelnemen. In de mammoetwet worden de HEA- O-soholen omschreven als een voorbe reiding voor beroepen van econo mische en administratieve aard. Mr. Van Epenhuysen legde er de nadruk op dat de school moet vormen tot zelfstandigheid. - r-c De HEAO-opieidlng in Rotterdam is een landelijke primeur. De school beweegt zich op een terrein dat ligt tussen de middelbare school en de de universitai re opleiding in de economie. Na. twee jaar zullen de gelslaagden hun weg moeten vinden in het bedrijfsleven. „De Brandaris" is een tijdelijke huisvesting; drie middagen per week gaan de leerlingen naar het Groen van Prinstererlyceum in Vlaardingen", waar ze lés krijgen in het talenpracticum. Er zal voorlopig les worden gegeven dóór elf leraren. 'Het is de bedoeling dat er vier HEA- O-scholen in Nederland komen. De op leiding geniet nog geen subsidie. In de Maasstad heeft vooral het bedrijfsle ven voor de benodigde financiën ge borgd. y mam MR. A. C. van EPENHUYSEN voorzitter Bouw begonnen van „world trade center Het „world trade center" zal verrij zen op een terrein met een oppervlak te van 16 are in de havenwijk Man hattan, pal aan de rivier en in de nabijheid van de havencomplexen die de vvereldrederijen daar hebben voor hun vracht- en passagiersschepen. Het door het architectenbureau Mi- noru Yamasaki and Associates and Eir.ery Roth and Sons ontworpen han delscentrum zal bestaan uit twee reusachtige torengebouwen, die zullen wol-Jen bekleed met een glimmende metaalsoor'. De twee torens worden de nongste bouwwerken ter wereld. 412 meter boven een groot epen plein met een oppervlakte van bijna twee hectare. Er komen in elk van de gebouwen liefst 110 verdiepingen. Deze blikvan gers zullen worden omringd door vier lage gebouwen, elk bestemd voor een bepaalde tak van de wereldhandel. Het ..world trade center" zal het middelpunt worden voor de behande ling. ontwikkeling en uitbreiding van de internationale handel. Het project wordt gefinancierd door de staten New York en New Jersey "ezameniijk. De bouw zal in fazen worden uitgevoerd gedurende de ko mende zes jaar. giers deelnemen aan landexcursies. Daarnaast bestaat voor hen de gele genheid vanuit Riga via Leningrad of via Moskou naar Helsinki te 'reizen, in welke haven zij weer aan boord van de Statendam kunnen gaan. Het schip zal ook korte bezoeken brengrn aan Geiranger en Andalsnes in het Noorse fjordengebie-d en aan Hankö op de zuidwestelijke punt van Fin land. Japanse scheepsbouwmaat schappij Kawasaki Dockyard heeft een plan ontwikkeld voor een drijvende luchthaven in de Baai van Osaka, tussen de steden Osaka en Ko be. Dit vliegveld zou een oppervlakte krijgen van drie miljoen vierkante meter met startbanen van vier kilome ter lengte. Per uur zullen twintig gro te straalvliegtuigen kunnen landen en opstijgen. Volgens de werf is een luchthaven op het water veiliger dan een op het land. onder andere vanwege het ont breken. van grote gebouwen in de om geving en de afwezigheid van ge luidshinder. "jl/TARCONI Marine zal 22 tankers 1VI van de BP Tanker Co uitrusten met „Escort 653" getransistoriseerde zeeradar te leveren door AEI Electro nics te Leicester. De order vormt een onderdeel van het moderniserings programma van-PB. waarbij de oudere radarinstallaties zullen worden ver vangen, Elk van de nieuwe „Escort"- installaties omvat o.a. een 13-ineh display, reflectieplotter, terwijl een aantal tankers tevens zal worden uit gerust met kompas-stabilisatie-appa- ratuur. van Associated Electrical In dustries. Het eerste schip van de BP- vloot dat met de nieuwe apparatuur wordt uitgerust is het 32.000 d.w.t. metende British Justice. De andere schepen van de vloot zullen worden uitgerust zodra ze in de thuishaven ter beschikking komen. JTjE Statendam van dc Holland- Amerika Lijn zal volgend jaar tus- ;en 29 juli en 12 augustus een cruise maken naar het Scandinavische fjor- Jengebied en de Oostzee. Het schip loopt Gothenburg, Riga, Helsinki. Stockholm en Kopenhagen aan. In deze havens kunnen de passa- ROTTERDAM Voor de heer en me vrouw H. Bodide-Bouman uit Oegst- geest was er vanmorgen een bijzondere verrassing. Toen zij met kun auto de Rotterdamse luchthaven wilden oprijden werd er een groot bloemstuk met kleuri ge linten aan de voorzijde bevestigd, en een bord waarop stond dat hun wagen de veertigduizendste zou zijn die met de BUAF (British United! Air Ferries) naar Engeland zou vliegen. In de Aei o-club werden de heer en mevrouw Bodde-Bouman officieel ont vangen. Voor dit echtpaar was het niet de eerste maal dat zij op deze wijze naar Engeland vliegen, maar de zesde keer. Zij gaan in- Engeland vakantie houden en hun liefhebberij, de -golfeport, beoefenen. Op.27 september komen zij naar Rotterdam terug. De he'ef H. Turner vande'BUAF merk te op dat zijn maatschappij in de afgelo pen tien'jaar gegroeid is. van een vlucht per dag. die vanwege de geringe be langstelling ook er weieens werd geannu leerd, naar vier vluchten per dag. Hij gaf het echtpaar een, sigarettenaansteker en.'een fles parfum. Luchthavendirecteür A. v.d. Hoeden zei dat dit soort mijlpalen „altijd worden aangegrepen om de luchthaven In de pu bliciteit te 'krijgen. De heer J. G. C. Mackwirth van Rotterdam-Air merkte op trots te zijn dat dit gróte aantal auto's kon worden bereikt ondanks een scha mel begin. Hij-gaf mevrouw enkele Wedg- wood-artikelen en ;meneer Bodde een fotoboek. Andere sprekers waren een vertegen- voordlger van een reisbureau' die het echt paar had geboekt en e'A vertegenwoor diger van een autoverhuurmaaschappü. De fraai versierde wagen werd voor het toestel nog. even te pronk' gezet voor dat hij werd ingeladen en de Carvalr vertrok. Bij de BUAF is men op het ogenblik bezig een DC-7 te laten ombouwen voor het vervoer van auto's. Dan kunnen er per vlucht zeven, in plaats van vijf au to's -rr.ee. Ook de passagiersaccomodatie is beter. Het duurt nog wel even voor dat verbouwde toestel in -de lucht komt, omdat men tevens wil trachten de zuiger- motoren te vervangen door turbo-prop machines. Over het -begin van de bouw van de langverwachte verkeerstoren is nog niet veel bekend. Aan de tekentafels wordt hard gewerkt, maar het project is nog niet aanbesteed. Men denkt dat begin november de eerste paai de grond in kan voor de toren. De luchthaven krijgt het steeds druk ker. Het binnenlandse net blijkt voor Rotterdam een succes, ondanks de niet gunstige tijden. Vanmorgen waren er voor de Friendship zelfs zestien passa giers. De verwachting is dat als de tijden gunstiger komen te liggen, er vanuit Rot terdam, en voor Rotterdam een nog gro ter aantal passagiers komt. ROTTERDAM De 27 Kamers van Koophandel en Fabrieken in ons land hebben besloten dat de overkoepelende organisatie, de reeds 40 jaar bestaande Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland, voortaan meer naar buiten zal optreden. De behoefte aan meer coördinatie en nauwere samenwerking is de laatste ja ren steeds sterker geworden, aldus het in Rotterdam gevestigde secretariaat. De schaalvergroting dwingt tot intensiever overleg. Deze beslissing van de Kamers van Koophandel brengt mee, dat de ka mers nu op een centraal punt door over heid en bedrijfsleven kunnen worden be naderd. De voorzitter van de overkoepelende organisatie is ir. J. van den Berg. voorzit ter van de Kamer - voor Rotterdam. ROTTERDAM Op de Tweede Mid dellandstraat 'hebben vannacht vijf En gelsen die dronken waren, ruzie gekregen met elkaar. De juist passerende 21-jarige metselaar J. Bosch uit de Josephlaan werd door de mannen gestomt. Hij is naar het Dijkzichtziekenhuis gebracht. De Engelsen zijn in bewaring gesteld. MOG altijd begrijpt Jan Krant niet waarom er op -de Maasbou levard volgens zijn bescheiden ver-; keerskennis op twee punten zo onlo gisch met dc afwikkeling van het bijna elke dag drukker wordende autoverkeer wordt omgesprongen. Niet de gehele dag door, maar voor al op tijdstippen waarop, er opde kruispunten geen verkeersagenten staan die de boel regelen. Dat is bijvoorbeeld 's morgens voor acht uur (als het 'al flink dringen wordt)... en op enkele andere tijdstippen van de dag. Ik ben ervan overtuigd dat de politie de snelle Maasboulevard als eert doorgangsweg met .zo min mogelijk oponthoud beschouwt en ook wil houden. Iedereen die dage lijks met een auto in de stad ope reert, is het daarmee eens. Daarom is het zo moeilijk te begrijpen (voor mij althans) dat automobilisten die uit de richting Van- Brienenoord- brug richting Witte -Huis rijden op momenten dat er een lange file over die boulevard trekt, voorrang móe ten geven aan collega's die vanuit de richting Oostplein deze stadssnel- weg op willen. Het voorrang geven aan een enke le auto van rechts betekent dat er 'op de Maasboulevard zélf in een mum van tijd een enorme file auto's ontstaat. Al die automobilisten moe ten wachten op dat ene autootje van rechts, waarvan de bestuurder op zijn recht van voorrang staat. Waarom niet eenvoudigweg de Maasboulevard tot voorrangsweg verklaard? Automobilisten weten dan waai' ze aan toe zijn, ze weten dat ze dan ook in de praktijk op een snehveg zitten. Dat ervaren .ze praktisch alleen als er op dat kruispunt een agent staat die (heel begrijpelijk) slechts nu en dan even tjes verkeer vanuit de richting Oost plein toelaat. T7EN H» M, ander opstoppingspro bleem komt men in het avondspitsuur tegen als men rich ting Van Brienenoordbrug gaat, dat wil zeggen automobilisten die op de linkerbaan zitten. Zij worden in hun vaart gestremd door de vele auto's die bij het Oostplein en de Willem Ruysiaan linksaf willen. Die manoeuvre gaat slechts met de grootste moeite, vooral bij laatstge noemde kruising. Van het tegemoet-, komende, richting Witte Huis snel lende verkeer krijgen zij uiter aard geen voorrang. Gevolg is dat ook daar snel een rij auto's groeit die naar links wil. Onmoge lijk om voor de achter hen staande automobilisten die rechtdoor willen, uit te wijken naar de rechterbaan, want daar komen ze met geen moge lijkheid op. Oplossing lijkt mij daar een eenvoudig bord „linksaf verbo den". Dat verbod geldt namelijk ook al voor auto's die vanaf de Willem Ruysiaan linksaf de Maasboulevard op willen rijden. Ik zou niet weten waarom er geen twee zouden kun nen staan. Het maken van een voor rangsweg dus en het plaatsen van een bord „linksaf verboden" lijken mij de oplossing voor het voorko men van opstoppingen en vertragin gen. En ik hoop dat het er echt nog eens van zal komen, want de Maasboulevard heeft in mijn ogen zijn benaming „snelweg" al lang ver loren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1