a Jos. Vranken komt aan Maaskade Raderboot wordt kantoorschip Jubilerend VDV vierde 50ste jaarvergadering Padvindersstam houdt rally op de fiets Russische materiaal sleper met naar Iran Vier auto's bij botsing in file beschadigd rtex; AGENDA Prijzen damstrijd uitgereikt Sparen nam toe in Schiedam 25 c CMV „Oranje" met nieuwe uniformen Doorgereden na dodelijke aanrijding Diefstal uit werkplaats Man overleden na valvanFtelling Burgerlijke stand Complex volkstuinen aan de Weverskade binnenkort geopend Jong-dierenkeuring bijzonder geslaagd Hersenschudding na val van bromfiets 4 li-, mm. Oriënteringsbezoek aan Vlaardingen Beat van The Madmen in gebouw Triangel GEMEENTE SCHIEDAM Ryndam overgedragen aan Europa-Canada Linie in Bremen Van de Heek tof Vlaardingen Oranje Getrouw" zag actuele problemen Filmavond over het maatschappelijk werk Overleden als gevolg van verkeersongeluk Duizenden eieren na botsing op straat MODERNE MAN Ftrtti heeft een geheel eigen stni isor lie modems man, die reet vat hij vIL ;Fortu herenkleding terfirijgiM K *C hdTTERDAMMEH Pa gin a 5 2 A WOENSDAG 14 SEPTEMBER 1966 Een frisse en aangename adem maakt b aantrekkelijk. Doublemmt helpt moéd adem fris te houden, want DonUeaÉtb fris en zuiver vaa smaak. Dcnddeanat isgp> maakt van speciaal geselecteerde ingrediënten en de smaak is dubbel gezuiverd. Daarom is Doublemint dubbel goed. Neem mee plezier voor twee en merk zelf hoe goed Doublemint u doet. iËIÉltM Korte Hoogstraat 11a - Tel. 6151 VLAARDINGEN Vandaag en morgen en dagelijks est ide ■ra: ir- ga er» ee! 'en te- ir» op lar irt si ll trt !l- O. ij- is- ad en an as. ■e- li- ild k- te en en e- •id as or II! Ik t- t". te a te ge It en er in. m re is s- a a c- m a le or 3- te a id 8, et e- m i- Is, r- s- rg id ie in ei 1- is is (Van onze correspondent) MAASSLUIS Zaterdagmorgen. 24 JSember cm tien uur zal de heer J. 5L wethouder van recreatie, het nieu- tuincomplex aan de Weverskade TL de volkstuinvereniging „De Vlucht. Slyer officieel in gebruik stellen. Het m» tot oprichting van een volkstuinvere- .utaf werd geboren op de tuin van de ;Lr W Koppen aan de Weversk&de, Mts de heren J. Bakker en P. van Muren op 1 januari 1965 een tuintje van «meerite Maassluis hadden gehuurd. Beide heren kregen echter van de ge ënte bericht, dat de huur per 1 septem- ïrl96S zou worden opgezegd. Dit is de %s aanleiding geweest tot de oprich- SLjvergadering in het „Tehuis voor Zee- feden" op 16 september. Staande deze mrtrtderfng kon men 45 leden noteren L. mans is dit aantal reeds tot 118 leder •LporoeiA In het bestuur namen zitting Keren J. Bakker (voorzitter), A. Krui- ?fgir (secretaris), M. F. Kannegleter waaingmeester), J, van Dorp en P. van Sen (leden). Daar de tuinen over geheel Maassluis umb verspreid ging het bestuur hard 5a het werk ccn een eigen terrein te «Heen, hetgeen pelukt is. Thans hebben leden een volkstuintje, terwijl er 25 wachtlijst staan. Dc leden hebben JJ bet volkstuincomplex zelf een recrea- ilBebouw gezet, dat een oppervlakte wit van 24 bij zeven meter. In het ibouwtje rijn ondergebracht een keu- bestuurskamer, recreatiezaal, berg- luimte «n toiletten. Hoewel men de afgelopen zomer door jware regenval onder moeilijke Astandiglieden moest werken, is men er «ch in geslaagd, dat het gebouwtje op streefdatum van 24 september kan Vürden geopend, (Van een medewerker) VLAARDINGEN Vier keurmeesters It&feen 167 konijnen, krielhoendew, gro fs hoenders en sierdulven beoordeeld tij dens de Jong-dierenkeurlng. die werd «houden in de grote hal van de Co&p. M i b ouwvereniging .Samenwerking" as ie Korte Dijk. De ereprijs voor het fraaiste konijn ilïg naar de heer A. Tveter, die deze rijs behaalde met een Blauw Wener lia. Bij (le grote hoenders werd de wprijs toegekend aaa de he r K. Ver liga, die daarvoor een Holianua Goudpel HU had ingezonden. Bij de afdeling tólihomcers werd de ere-prijs gewon en door de heer W. Vermaas, die een fums* grijze haan" zijn naam had iisn. Ten siotte was net de heer A. Sehaies die met een ..Hagenaar" sierduif S4 ereprijs in deze categorie voor zich «pelite. Tijdens de keuring hing er een prettl- (i lieer en onder de belangstellenden tartaden zich vele buitenstaanders van vereniging. Derhalve is de keuring iltains geslaagd voor de Vlaardingse föavee en Konijnen Vereniging, die kt evenement had belegd. Dl VPKV is voornemens om op stater ill 1 oktober een tocht naar Utrecht te (iic snaken waar tevens een bezoek zal wfdm gebracht aan de grote ieu- &jsal4litog van konijnen. hoenders en sitriitiven, genaamd „OfHtthophUia". (Van een onser venlaggeven) VLAARDINGEN Op de Lepeiaarsin- fi'i kwam dinsdagmorgen de zestlenjari- is bromfietser J. van V, bij het ultwij- ha te vallen. De achterop de bromfiets rittende 41-jarlga J. van V. kreeg een Snsensehudding en een gebroken been. De GOD heeft hem naar het Holyzie- ieahuis gebracht r 'L (Van een medewerker) VLAARDINGEN Enkele gezelschap pen hebben tijdens de afgelopen dagen een oriëntatiebezoek aan Vlaardingen ge bracht. Een aantal stadsbestuurders uit Hannover en omgeving, dat op studiereis door Nederland was, nam met belangstel ling kennis van de stedebouwkundige ontwikkeling van Vlaardingen. Verder brachten de technisohe chefs van het telefoondistrict Rotterdam een bezoek aan Vlaardingen, In bet kader van hun werkzaamheden is het van gro te betekenis, dat zij een inzicht krijgen In de realisering van nieuwe woonwij ken in hun ambtsgebied. Aan de hand van kaarten en maquettes werden zij in het stadhuis geïnformeerd omtrent de toekomstige stadsontwikkeling. Ten slotte bracht een groep dames van de afdeling Vlissingen van de Neder landse Federatie van Vrouwelijke Vrij' willige Hulpverlening in Zeeiand een be zoek aan Vlaardingen. Deze dames be zochten achtereenvolgens bet stadhuis, de Oude Lijnbaan, de nieuwe wijken, het Leisveld en het bejaardentehuis De VaikenhoL JN deze toestand heeft de Hugo Basedow geruime tijd in IJs- selmonde gelegen. (Van een medewerker) VLAARDINGEN In het Jeugdcen trum Triangel zullen de tieners zaterdag weer volop kunnen genieten van beat met „The Madmen" op de aldaar te hou den instuif van de CJV „Liefde en Vre de". Deze groep, bestaande uit Ben Ver- kaaik, sologitarist; Wim Vergeer, ritmegi- tarist: Cas Steenhoven, zanger en Johan van Stutten, drums, behaalde reeds di verse successen waaronder enkele eerste prijzen in talentenjachten. Binnenkort gaat deze beatgroep een gooi doen naar de top van de hitlijsten met hun nieuwe plaat. VLAARDINGEN In de kamer van het college van Burgemeester en 'Wethou ders in het stadhuis is een kleed gelegd, dat ia opdracht vaa het gemeentebestuur werd vervaardigd door een drietal meisjes van de GSW-wcrkplaats (voorma lige Herman Fran tsenstich ting)Het vori ge tapijt was namelijk geheel versleten. Voor het nieuwe terra-rode kleed van 550 bij 325 meter, moesten ruim 400.000 knopen worden gelegd. Het gewicht is bijna 100 kg. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De feestelijke Sbte jaarvergadering van de Ylnardln-se Dtamrenlgiag, dinadagnvend in Excels!- ff {«tarten, sa) wellicht niet gauw ver pijn worden door allen, die let» met ate gezonde vereniging te maken heb- ts®. De jubileum wedstrijden die ln de tlfttepen maanden werden gehouden, latten de vereniging voor ƒ250 aan prfj- a. Daar staat echter tegenover dat er Hl gelden binnenkwamen. De heer A J. Ivena uit Den Haag, 70011x1163: van de Koninklijke Neder landse Dam Bond bracht namens de tijas S900 leden van deze bond zijn etairsmuai over en overhandigde een fraaie wedstrijdklok, waarop de nieuwste vinding is toegepast Hij pre» het bestuur, met name voorzitter H. K Lansbergen, voor het vele werk dat wordt verricht om de Jeugd tot sch te trekken. De secretaris van de Zuidhollandse «a Bond, de heer M. Lieftinck, was uit Upben aan de Rijn gekomen om namens ine bond en de jeugdcommissie van de "'DB een toespraak te houden, waarin IJ ook het accent op d« jeugd legde. Hij wd een enveloppe met inhoud aan. Hetzelfde deed de heer K. de Haan, die a voorzitter yan de Rotterdamse Dam- Bestemmingsplan .Jtandbebouwlng „Groenoord" (Partiële wijziging van de uit breidingsplannen in onderdelen „Groenoörd" (midden) en Groen oord-noord") De Burgemeetter der gemeente Schiedam maakt ingevolge het bepaalde ln art. 2fl. lid 1. van da Wet op de Ruimtelijke Or dening bekend, dat met ln- gang van 15 september 1966 ge durende een maand voor een ieder ter gemeente-secretarie (Atd. Aig. Zaken, Oude Kerk hof 19) ter Inzage zal liggen het door de Gemeenteraad in zijn vergadering van 5 sep tember 1866 vastgesteldebe stemmingsplan „Randbebou- Ving Groenoord" (partiële wij- ögtng vsn het uitbreidingsplan in onderdelen „Groenoord" (midden) en van het uit breidingsplan in onderdelen ..Groen oord-noord") met de daarbij behorende voorschrif ten en toelichting. 20, die zich tijdig met bezwa ren tot de Gemeenteraad heb- ben gewend, kunnen geduren de bovengenoemde termijn bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland be svaren tegen het plan In dienen, Schiedam, 8 september 1966, De Burgem. voornoemd, H. ROELFSEMA. bond dit district vertegenwoordigde en opmerkte, dat VDV wel in de Provincia le Hoofdklasse thuishoort, maar dat men daar niet zo maar in komt Speciaal richt te hij zich tot de heer W. F. Verburg, die 49 jaar VDV-er is en tien jaar ere-lid van de RDB, en tot VDV-secretaris W. H. Niestadt, 42 jaar bestuurslid en thans tweede secretaris yan de Rotterdamse Dambond. Voorzitter Lansbergen nam een duik in het verleden van de vereniging en belandde bij de heer K. de Ligt, die hij typeerde ais de man van het eerste uur, dia altijd zeer enthousiast was wanneer het op dammen aankwam en iemand die thans nog regelmatig de clubavonden be zoekt, ook ad kan mj om gezondheidsre denen niet aan officiële wedstrijden deel nemen. Verder verheugde hij zich over de jeugdafdeling die beschikt over tien leden, die telkens op zaterdagmorgen hun partijtjes spelen. Uit het jaarverslag van de heer w. H. Niestadt bleek dat het lendental zich in het jubileumjaar had uitgebreid van 26 tot 31 leden. Over de resultaten toonde de secretaris zich tevreden. Samen met wedstrijdleider D. v. d. Kerkhoff is de heer Niestadt op de „ge deelde bovenste plaats in groep A geëin digd, zodat beiden nog moeten uitmaken wie zich clubkampioen mag noemen. In groep B werd D. Mast kampioen, het geen hem een medaille opleverde. De jubileumwedstrijden betekenden voor de kas wel een flinke aderlating maar in het kader van de viering van SCHIEDAM Bij de Spaarbank anno 1829 is in de afgelopen maand ƒ2.918.049,23 ingelegd en 2.377.725 terug betaald, tegen een Inleg en een terug betaling van respectievelijk ƒ2,348.895,80 en ƒ1.903,668,59 in augus- tus 1965. Een Inlegouer schot dus ln augustus 1966 van ƒ540324,23 tegen ƒ445.227,21 ln deze maand van 1965. Het tegoed van inleggers bedroeg ulti mo augustus 57.88139639 (31 augustus 1965 52.353.426,71), het aantal inleggers 56.615 (31 augustus 1965 55300). Het sparen volgens de Jeugdsjftarwet met 10 procent rijkspremie, het Zilver- vlootsparen, blijft zich in een grote be langstelling verheugen. Op 31 augustus was het gespaarde bedrag gestegen tot ƒ2.172.692,82, verdeeld over 3312 deelne mers. Het sparen op basis van de Algemene Premiespaarwet met 20 procent rijkspre mie is blijkbaar nog ni«t voldoende be kend. Hierasn kan deelnemen de leef tijdsgroep van 21 t/m 59 jaar met een Inkomen van hoogstens ƒ15.000. Ultimo augustus was nog slechts een bedrag van 67.750 krachtens deze wet gespaard. De aan de spaarbank toevertrouwde gelden en de reserves waren eind au gustus 1966 voor 29.268J48,26 belegd in effecten, voor ƒ8.814.432,06 in hypotheken en voor 16.027379,84 in onderhandse le ningen aan gemeenten e.d„ terwijl de liquide middelen ƒ7.792.469,94 bedroegen. ROTTERDAM De Holland-Amerü* Lijn heeft dinsdag het aJk. Rijndam ever- gedragen aas haar Duitse doch maatschappij Europa-Canada. Linie GmbH te Bremen. De overdracht geschiedde aan boord van het op de werf van de Norddeatsche Ltoyd te Bremerhaven liggende schip. De Ryndam zal het ma. Seven Seas van de Europa-Canada Linie vervangen en dus jaarlijte enige reizen maken om de wereld als een varende universiteit. Ook in het transatlantisch vervoer yan studenten zal het schip zijn aandeel ne men, terwijl eveneens in 1967 drie maal vanuit Bremerhaven een transatlantische reis in het gewone verkeer naar New York wordt ondernomen vla Rotterdam, Southampton en Ierland. VRnnrM-BIJtlCHT WESTRRLES DE LIER 13 «ept, Aardappelen 13—15, 3000 kg: andijvie 9—li, 1500; dubb.bon«n 50—65. 400; snlï 110—135, 800; Golden Champ 185—315; mnkenthaler 180—180. 330: kom- komm (krom) 44—48, 9600: spruiten AI 6369, All 63-€7, BI T7—84, BH 78—86, 9200, ca 37. CU 38. Dl 37—35 pepers 35—130, 3»; püstelein 31—33, 400; spinazie 33—26. 1000; uien 1021, 3600; Chlnesekool 1517. 150; groene 17—33, 130: prei AI 2134: B 2l, 500; tomaten A 385—415, extra C 330—345; toma ten A 305-340, 3 865-306, I C 345—370, CC 200; komkomm AA 43—18. A 36-37. B 28-31, I C 23—34, a IJ, 25300 stuks extra. 34.200 I, 11600 binn. Totaal 72300. Neimelcen 8: 30-05, 8; 60—85, 3000, 10; 30-48, 13: 20-38; ananas 6: 110—125. 8: 55—140, 1300, 10; 45-65, 13 30—45; paprika aU3. 1000; bloemkool 8: 26—31. 8 23—25, 12-000. 10: 15—18: peterselie 314, 380 bos: selderij 3)4, 240. Tomaten 28578 export, 5.995 binn. Totaal 32973. MAASSLUIS Het bestuur van de aide. ling Maassluis - Maasland Hoek van Hol land v»n het Nederlandse Roode Knus heeft een bedrag van 500 overgemaakt op glip. nummer 777 voor de hulpverlening in Tur Mje. Het bestuur dankt allen die doorr giften of toetreding als lid deze schenking hebben mogelijk gemaakt, MAASLAND Het bestuur vatt de Örart- j« Vereniging Maasland Is «en ledenwerf actie begonnen. In de komende veertien dagen zullen 566 gezinoen en alleenstaanden die geen lid zijn. worden bezocht. De cam pagne houdt verband met de plannen voor 10 januari 1967. de buweKjksdag van prinses Margriet en de heer P. vaa Vollenhoven. Voorts zal o.a. op 13 oktober een feestavond worden gehouden MAASLAND De S.V. Maasland hield onderlinge schietwedstrijden. Uitslag: Kogps- wedstrijd op bas ia van 50 puntenC. Klein Hesselmk 49, M, P. Hassemaaijer 48, Fr. van Staalduinen Pzn 45, W. van Rëon 45, C. Poot Dzn 43. A. den Toom 43, A. H. van Dorp 42. A. Koroe' 42, A. J. v.ö. Pol 41, A. v.d. Berg 40 H. S. Korpel 40, J. van Zwienen 38, P. Kalkman 36, IJ, Boekestejjo 36, G, Bakker 32, P. v.d. Pol 30 en D. van Wijk 23 i. Vrije baan op basis van 30 punten; (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het voormalige Duitse raderschip Hoge Basedow koml over ongeveer een jaar als kantoorschip aan dc Maas kade te liggen. Het vaartuig is aangekocht door NV Internationaal Motortransportbedrijf (IMT) en Smit'i Kolen- en Oliehandel NV, die het schip gezamenlijk gaan exploiteren. De scheepswerf Jansen N.V. te Druten is momenteel bezig het schip van een nieuwe opbouw te voorzien. De boot zal er weer uiterlijk prrecles eender gaan uitzien als in de Jaren dat hij dienst deed op de Elbe (tussen 1925 en 1962) Dit was namelijk een der voorwaarden ■waaronder de gemeente toestemming ver leende. De machines zullen uit het schip worden gesloopt. De Hugo Basedow (die historische waarde heeft) hee'; geruime tijd in Usselmonde hij een werfje gele gen. Het aan ruim 1400 passagiers plaatsbie- dende schip lag daarvoor in Delfzijl en ln Zutfen als eigendom van de rederij KeteL De Hugo Basedow gaat Jos. Vranken jr. heten, naar de dirigent van Rotte's Mannenkoor. Het schip wordt naar hem genoemd omdat de heer Vranken voor de binnenschippers de Rhenus-cantate heeft gecomponeerd en veel mensen van scheepvaartbedrijven in het koor zingen Het schip komt te liggen aan de 150 meter kade die Smlt's Kolen, en Oliehan del aan de Maaskade heeft. Nu ligt er nog een oud oliebunkerschip dat straks wordt gesloopt. Het is de bedoeling dat de IMT (over koepelende organisatie van particuliere binnenschippers), geheel met zijn kan toor ea Smit met een deel van zjjn kan toor aan boord komt. Verder zullen de binnenschippers er kunnen provianderen en o.a. olie kunnen inslaan. Dan blijft er nog een gehele etage over voor de ver huur aan andere kantoren. De 60 meter lange en bijna 14 meter brede (over de raderkasten) raderboot zal aan verbouwingskostan een half mil joen gulden vergen. Op de van 25 tot en met 29 oktober in de tijdelijke Ahcy'-hal te houden exposi tie Nedex 66 (vakbeurs voor ex port-dienstverlening) komt een maquette van het schip te staan. van StaakJuintn Pzn 28, C. Poot Dzn 27, IJ. BocXestljn 27. K. van Roon 26, P. v.d. Pol 28. P. Boïkestijn 26. P. Kalkman 26, A, den Toom 24, A. J. v.d. Pol 24 en W. van Roon 24 punten, ROZENBURG De Evangelisatie-com missie houdt vrijdagavond om acht uur op nieuw een meeting in De Sohans. Medewer king zullen verlenen dz. S. Wijosma, ir.-dus- trie-eYangellsatte-predifcwtrt. het meisjeskoor Romeko en de gebioeders Spaa-rgairen. 0 ROZENBURG Oour bijzondere omstaB. bigbeden kan het wekelijkse wondngspretsk- uur -op woensdag 21 september niet door- (Van een onzer verslaggevers) het gouden jubileum was dit geen enkel bezwaar. Eerste prijzen kwamen in het bezit van C. Blei, N, Voogt, D. Mast en L. Boudewijns. Tweede prijzen kwamen Ln het bezit vac D, v. d. Kerkhoff, H. A. Lansbergen, T. Poot en R. de Vries. Ook de andere leden kwamen in het bezit van waardebonnen, die varieerden yan 8 (tot 1249, Al met al waa het een geanimeerde feestvergadering, die een waardige afslui ting vormde van het gonden jubileum van de Vlaardingse Dam Vereniging, die elite dinsdagavond vanaf kwart voor acht haar clubavond houdt in gebouw Excelsior aan de Ooethavenkade 10. F)E heer A. J. loens uit Den Haag, U ooorritter van de Koninklijke Nederlandse Dam Bond. overhan digde VDV-voorzitter H. A. Lans- hergen namens de bona een fraaie wedstrijdklok. - 2 'S-' 'V: ROTTERDAM. „Het is goed. wan neer Wij.' al is het dan ook via een toneelspel, eens op de feiten worden ge drukt over dingen, die zich elders in de wereld afspelen." Dit zei dinsdagavond de heer C. van Kranenburg, voorzitter van de Rotterdamse Christelijke Oranje Vereniging „Oranje Getrouw" in Schouwburgzaal van Odeon. WIJ Nederlanders tonen ons te lauw tegenover wereldomvattende zaken die toch echt wel de aandacht verdienen, terwijl Ook de belangstelling voor ons vorstenhuis taant. Dat blijkt" aldus de voorzitter, „ook uit de kaartverkoop voor deze feestavond ter gelegenheid van de verjaardag van prins Claus, die als matig moet worden gekenschetst." Een probleem dat zeker actueel is, na- melljk het ondernemen van vluchtpogin gen van Oost- naar West-Berlïjn, om aan ae greep van het Oostduitse commu nisme te ontkomen, werd dooreet Chr. Taneelensemble .Amusant et Joli" uit Ba- rendrecht op de planken gebracht ln het spel „Vluchtweg afgesloten". Het angsü- ee levenspatroon dat het leven van de Oostberlljners beheerst, met spionnen, staatspolitie, een ondergrondse bewegin; en wat daar verder aan te pas koml. werd getrouw uitgebeeld met daarbij de pogingen om uit het Oosten van de stad te vluchten. De toeschouwers hebben met spanning het gebeuren gevolgd. Voorzitter Kranenburg attenteerde ln zijn openingswoord ook nog op de bustocht naar Zeeland die op 24 septem ber wordt gehouden en waarvoor opgave nog mogelijk is. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Zaterdag 17 septem ber zal de wijkraad voor Overschie de nieuwe Uniformen en instrumenten over dragen aan de fanfare der Chr, Muziek vereniging „Oranje". Om 13.15 treedt het orkest aan bij de hulpsecretarie, voorafgegaan door drum band en majorettes. Na de overdracht volgt een mars. Tenslotte is er een popu lair concert aan de Burgemeester Bau- mannlaan. Rond de muziektent worden attracties geboden ten bate van het uni- formfonds en in het kader yan de actie .Opgeruimd Staat Netjes". DEN HAAG Op de Lange Vijverberg in Den Haag is gisteravond omstreeks kwart voor twaalf een aanrijding ont staan tnssen de 18-jarige bromfietser Franc iscus L. J. van der Bol uit Den Haag en een personenauto uit Rotterdam. De bromfietser liep bij het ongeluk eml stig hoofdletsel op. Tijdens het vervoer naar het ziekenhuis bleek bij to zijn overleden. De bestuurder van de auto is na de aanrijding doorgereden. Het kenteken van de auto was echter opgenomen, zodat de politie na kon gaan wie de chauffeur van de auto was. De man is in Rotterdam aangehouden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op zaterdag 1 oktober houdt de Kan Tan Kye-padvindersstam van de Burg. van Haarengroep 4 voor de zesde maal de Kan Tan Kye Wisselnaaf Rally, waaraan verkenners en pad- vindsters tot en met zestien jaar kunnen deelnemen. Men start 's middags van 1.30 tot 2 our vanaf het hoofdkwartier NPG en NPV aan de Heemraadssingel 129, Rotterdam. De deelnemers moeten in bezit zijn van een „wettelijk in goede staat verkeren de fiets". Men zal vakkundige controle uitoefenen en hier kunnen dus de eerste strafpunten vallen. Men moet natuurlijk in uniform zijn en boven dien „mok" en noodrantsoen meene men. Er zijn diverse waardevolle prij zen beschikbaar gesteld. Na afloop wordt er, als hei tenminste niet regent, 's avonds tot tien uur een kampvuur gehouden. Hoewel hij vori ge rally's gelukkig geen ongelukken zijn voorgekomen, wijzen de organisa toren erop. -dat ze nieb" aansprakelijk kunnen „worden gesteld voor eventuele nadelige" gevolgen tijdens of na de ral ly ontstaan. Koppels van twee kunnen zich voor twee gulden per koppel laten inschrijven bij: Oubaas D. J. van Voeren, Schone- bergerweg 85, Rotterdam-C, teb 239705, Wim Dooy (alleen 's avonds) Leppedijk 3, Rotterdam (Hordij kerveld) en fami- lae van Kaalte, Nieuwe Damlaan 605, Schiedam (Nieuwland). De inschrijving sluit na 24 september. Een beperkt aantal kaarten zal bij de start nog verkrijgbaar zijn. De deelna meprijs zal dan echter 2.50 bedra gen. (van een enzer verslaggevers) ROTTERDAM Als het weer redelijk is, vertrekt morgen vanuit Rotterdam een bijzonder transport: twee hydrau lische onderlossers van elk 1000 kubieke meter inhoud en een 959 pk havensleep boot, alles op sleeptouw achter de krach tige Russische zeesleper Kapitan V. Fe- dotov. De sloep is bestemd voor Iran. De onderlossers (Atarod en Moshtary geheten) en de sleepboot Uranus zullen worden ingezet bij de modernisering van de Iraanse haven Bandar Fahlevi aan de Kaspische Zee. Deïe bestemming houdt in dat het transport voor het grootste ge- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij het in een file rijden van een vrachtwagen, voorafge gaan door drie personenauto's, botste dinsdagmiddag op de Vlaardingerdjjk ter hoogte van de oude ingang van Wilton-Fijenoord een vrachtauto bestuurd door de 24-jarige chauffeur A. H. V. uit Utrecht tegen een voor hem rijdende wagen, die plotseling remde. Ook de twee andere auto's werden bij de hotsing betrokken. De vier voer tuigen kregen min of meer ernstige schade. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De twee onderlossers en de zee sleper (achtergrond) gereed voor vertrek. deelte via Russische binenwatcren moet geschieden. De reis gaat via de Oostzee, de Wolga en enkele kanalen naar de door land ingesloten Kaspische Zee. Ze zal enige maanden in beslag nemen. Het was voorschrift van de Russische regering dat het transport door Rusland door een Russische sleepboot zou worden verzorgd. De onderlossers zijn op een Neder landse werf gebouwd, door bemiddeling van N.V. R. S. Stokvis en Zoon. ROTTERDAM Uit de werkplaats van de plaatwerker J. W. aan de Om» moordseweg zijn een uitdeukpers, een elektrische boortol, een schuurmachlne, een handslijpmachine, een verfspuit, een lashouder met pit en een transistorradio gestolen. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS In de kantine van hét Bedrijf voor Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening, P. J, Troelstraweg fl, wordt maandag 19 september om. hall acht een oriënteringsavond gehouden over het maatschappelijk opbouwwerk. De heer P. v.d. Snoek, wethouder van sociale zaken, zal een kort ope ningswoord spreken. Vertoond zal worden de film „Werken aan de Samenleving." vervaardigd in op dracht van het ministerie van cultuur, recreatie en' maatschappelijk werk. Deze film geeft beelden van praktische erva ringen met het opbouwwerk. De heer G. Blankemeij er, hoofdambtenaar van de af deling voorlichting van het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappe lijk werk, zal een toelichting op de film geven. De heer J. P. de Jager, directeur van de gemeentelijke sociale dienst, geeft ver volgens een uiteenzetting over het op korte termijn, te beginnen praktische werk. Na de pauze bestaat er gelegenheid tot het stellen van vragen, die zullen wor den beantwoord door de heren G. Blanke mei j er, P, v.d. Snoek en. J. F. dé Jager. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Tijden» werkzaamhe den la het gebouw van de fa. P. Koning NV. Waalhaven ZZ, «törtte dinsdag de 52-jarige schilder C. Mes uit de Rilland Bathstraat van een houten stelling, die tot vijf meter hoogte was opgetrokken. Hij kwam met zijn hoofd op de betonnen vloer terecht Zwaargewond werd de heer Mes naar het Zulderzlekenhuis ver voerd, waar hij is overleden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 37-jarige meubel maker J. K. Zondag Is dinsdag in bet Dijkzlgtziekenhuis overleden als gevolg van de verwondingen die hij opliep bij een verkeersongeluk op 25 augustus. De heer Zondag, die in de Gijsingstraat woonde, was als duo-passagier van een bromfiets betrokken bij een botsing tus sen de bromfiets een vrachtwagen op de kruising Grmdweg-Hólenlaam. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Ongeveer 21.000 eie ren kwamen op de straat terecht toen dinsdagmiddag een tram van fijn 4 op het kruispunt Mariniersweg—Hoog straat ln botsing kwam met een vracht auto, Behalve net feit dat het weg dek onbegaanbaar werd ontstond aan beide voertuigen de nodige schade. De brandweer ruimde struif en eiwit op, het tramverkeer was flink gestagneerd. ROTTERDAM Doordat de bestuur der van een personenauto op de kruising Pleinweg-Wolphaertsbocht door een rood licht reed, knalde hij op een andere personenauto. Beide auto's werden totaal vernield. Het tramverkeer van lijn 2 had daar door gisterenavond 40 minuten vertra ging. ui klim kittrl VLAAK-DINGEN Geboren: -Adrtaantje, dv J. van Dijk en P. M. Gravendeel, Schlm- melpenninekstr. 11a; Petra Anita dv P. Brou wer en A. van der Schaaf, Spechtlaan ?66; Marlnus Lambertu» zv M. L» de Bmijne en K. de Goede, HSndelstr. 43; Christina Anouchka dv A. P. C. Nolta en M. Hoesman. v. Hogendorplaan 120a; Hulbrecht Reijer zv A. Schilder en P. H. van Rossen, Wm Beu- kelszoonstr 57 a. o Overleden: Pletemella van Spijk. 83 wed.v. L. Bakhuizen, Rotterdamseweg 54; Adrianus Schotman, 57, echtg.v. P. Slot. Liesveid 47. SCHIEDAM Geboren: Eric J. z v E, D. Ouwehand en H. 54. Wetsteijn; Johann H. H R. z.v. D. Schouten en ,W spïjkthoven: Ber- nardus I. z.v. B. J. I. Vink en J. M. Scheep, era; Engène R. z.v. P. B. A. Koimeijer en M Verhagen; Johannes H, z.v. J. H. Swait en A M. Kenderfk; Smay z.v. H. de Heit en A. H. de Vries. Overleden: P. Verheit, 45 j.; J. P. Hoogwerf, 82 j.; F. J. B, Bakker, 15 J. Muziektent: Hef Hof: „Concertino" con certeert, 20 uur. Immaxmëlkerk: ds. L. R. Krol voor NCVB-Ambacht, 20 uur, Maranathakerk: Mevr, v. d. Meyden voor NCVB-Ztlid, 20 uur, Stadsgehoorzaal: Nederlandse Comedie voor V.K.C. met „Mevrouw Warrens", 20.15 uur, Roode Krulsgebouw, Emmas traat 38: Herv.-Geref. comité, ds, H. K. van Win gerden, van Zoeterméer, 20 uur. Klachten bezorging Vlaardingen: H. Verheij, Wagnerstraat 24b, teL 3345, maan dag t/m vrijdag 18 - 1930, zaterdag 17.30 -19 uur. Apohteek: Van de Corput, Schiedamse- weg 83, teL 3224.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1