voor voorzitter \98 GJ'.Fvermaakte zich dixieland en Wachtmeester J. Kamp (46) gaat naar Terneuzeo AGENDA Fel brandje in sloperij 1* 0 m DE LU umreceptie van vereniging: W j Tweede zwembad in Vlaardingen op komst Gubhuis „De Haven" start nieuw seizoen DclTotteriUtminfr X van Dorp winnaar van hengelconcours Baanbreker voor YFC-tvèrk Overleden als gevolg ongeluk Houtdieven snel gegrepen lagöre prijzen P. Clements vertrok van Maasland Vollevbal Advendo kreeg nieuwe naam Atletiekvereniging Maassluis opgericht Or. Nassau verloor voor derde maal Dia-avond van NRV over Suriname Fraai herstel van gehavend ODI Grote auto? Kleine auto? waarom niet allebei tegelijk) ntt rotterdammer Pagina 3 MAANDAG 19 SEPTEMBER 1966 IS VLAARDINGEN Jan Ver- wey, voorzitter van de jubileren de Vlaardingse Zwemclub, is za terdagmiddag op een receptie iri de Harmonie qp grootse'wijze'geé huldigd voor zijn daadwerkelijke verdiensten in het Vlaardingse sportleven, de zwemsport in het bijzonder. Burgemeester mr. -J. Keusdens overhandigde hem de gouden ere medaille van de orde van Oranje- Nassau. Ttveede zwembad -i s - a VL.IAKIMNGÊN S€HÏKI)A3! Vandaag- en morgen en dagelijks Waarom niet een Simca 1000? Rijprestatie, zitcom fort en vering van de 'dure wagen', maar de wend baarheid en prijs van 't kleine type auto! Let op de felle acceleratie, op 't makkelijke sturen, op 't schakelgemak,.op 't ruimere 2icht, op de groot- bagageruimte, op dè* verbluffend lage nieuwprijs, op de hoge inruiiwaarde. Waarom niet een échte auto, een ruime 4-deurs Simca 1000 voor een kleine prijs! Proefrk kost u niets en verplicht u tot niets. SIMCA SIMCA AUTOMOBIELBEDRIJF „POOT" SIMCA AUTOSERVICE WILLEMSE SIMCA GARAGE C. DE RUITER SIMCA AUTOMOBIELBEDRIJF WIJNANDS SIMCA GARAGE VISSER sm SA Voor die handigerds, die met schaar en naald kunnen toveren ...en die straks een paar mo dieuze pakjes of jurkjes erbij willen hebben... is deze aan bieding bedoeld. Want morgen verkopen wij on telbare rollen dubbet" rede najaarsstoffen van dit seizoen, met normale prijzen van 7 tot 10gulden de meter, door elkaar voor nog géén vier gulden. Pracht kwaliteiten in Shetland, Fibralon, Japontweeds en vele fantasie damesstoffen in flat teuze najaars-kleuren, voor ja- ponnen, rokken, pakjes en over- gooiers. Morgen begint de verkoop van deze modieuze najaarsstoffen (voor een pikje 2.S m., een japon 1.75 en rokje 80 cm. nodig) In vele kleuren en dessins, 130 en 140 cm breed, per meter voor CUn tel. of schrift. but. (Van onze correspondent) MAASLAND De opperwachtmeester van rijkspolitie, de heer P. Clements, heeft vrijdagmiddag tijdens een bijeen komst in het raadhuis afscheid genomen van de gemeente Maasland ir. verband met zijn benoeming tot commandant van de rijkspolitie te Zevenbergen. Tevens vierde men het feit, dat de heer Cle ments met Ingang van 16 september Is benoemd tot adjudant der rijkspolitie. Burgemeester F. J. Groot Enxerink van Maasland en burgemeester J. van Hofwe gen van De Lier waren aanwezig, alsme de vele politiemensen en de leden van de Maaslandse raad, De heer Groot Enzerihk memoreerde in zijn toespraak de voornaamste dingen die in de loop van de negen jaar. dat de opperwachtmeester zijn post te Maasland bezette, waren gebeurd, onder meer de overval op de Raiffesseribank en de in braak in het gemeentehuis. De heer Clements en wachtmeester J. Troost kregen een onderscheiding uitge reikt in de vorm van een tevredenheids- betuiging. Nog velen voerden tijdens dit afscheid het woord en boden de scheiden de adjudant geschenken aan. Aan het eind van de bijeenkomst sprak de heer Cieatents woorden van dank en afscheid. De vreugde en spontane hulde in de volle sociëteitszaal was groot. Van alle kanten werd de heer Verwey 'ge feliciteerd. Naast de koninklijke onderscheiding kreeg hij de vergulde legpening van de Zwembond Rotterdam en Om streken. De heer J. Masstad van de ZRO zei dat het de tweede legpenning is die in vijf tien jaar is uitgereikt. De heer J, Stee houwer, bestuurslid, hood zijn voorzitter namens dë vereniging de gouden draag- medaille aar,. 'De eerste felicitatie kwam van het Vlaardingse gemeentebestuur. Burge meester Heusdens schetste in-het kort de na de oorlog pas op gang gekomen stor machtige ontwikkeling van de vereni ging. Hij -herinnerde zich nog goed dc zwemgelegenheden in de oude en spoor- haven. Zelfs vertelde hij dat zijn zoon het. meermalen nodig vond in de Water weg te gaan zwemmen. 'Zijn blik op de toekomst gericht con cludeerde de burgemeester dat de behoef te groter wordt en de mogelijkheden klei ner worden. In dat verband doelde hij op een mogelijke tweede openbare zwem inrichting. Die behoefte komt meestal niet van, zelf tot stand, ook niét in Vlaardingen. Da activiteiten van de Vlaardingse Zwemclub hebben er reeds toe bijgedra gen dat sinds 1951 zo'n vijf a zes miljoen zwemmers het Kolpabad zijn ingedoken en dat de mogelijkheden .voor de jubile rende vereniging voor de wijken Holy en Broekpolder nog groot zijn. In zijn dankwoord moest de heer Ver- (Van onze correspondent) MAASSLUIS - De volleybalvereni ging Advendo heeft op haar algemene ledenvergadering, gehouden in de kanti ne van Key en Kramer, haar naam veran derd in Maassluise Volleybalclub MW. TijdeDs de discussie die aan het stemmen over de nieuwe naam voorafging bleek dat de meerderheid der leden op het standpunt stond dat. in de nieuwe naam tot uitdrukking moest komen dat het een vereniging uit Maassluis betreft. Na de behandeling der verslagen stelde de vergadering nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement vast, waarop rechtspersoonlijkheid en koninklijke goedkeuring zullen worden aangevraagd. Voorzitter C. Bakker en mejuffrouw Van 't Hoff stelden zich niet herkiesbaar. Het nieuwe bestuur werd als volgt sa mengesteld: H. Vonkeman, voorzitter, F. C. Jager, Van Scorelstraat 75. secretaris. G. W. F, Aitena, penningmeester, J, van Loenen, wedstrijdsecretaris, L. van Ree wijk," commissaris. De nieuwe voorzitter, de heer Vonke man, bracht tenslotte de scheidende bestuursleden dank voor het vele werk dat zij voor de vereniging hebben ver licht. wey' zich verontschuldigen voor de ge ringe aandacht de laatste"maandenaan de propaganda besteed. De festiviteiten had den te -veel tijd opgeslokt. - Een vertegenwoordiger van de KNZB bracht nog enikele klinkende namen van VZC-sterren in herinnering. Hij -noemde Korpershoek en" Kalkman, nu opgevolgd door Mirjam vanHemert en Corra van der Veer. Klinkende namen houden ook (Van een medewerker) VLAARDINGEN Deze week zal in het clubhuis De Haven een nieuw sei zoen worden ingeluid: Of dit gepaard zal gaan met een of meer rukken aan de scheepsbel, is niet bekend, maar wel wordt gesproken over. een speciale ope- ningsstunt en wel woensdagmiddag om half drie. Deze stunt bestaat dan uit het vertonen van de film „Mickey Rooney bij de M.P.". een film voor jongens en meisjes van zes tot en met dertien jaar. De toegang is 'gratis en zelfs mogen de jonge Havenleden introducés meenemen. 's Avonds om acht uur worden de ou ders verwacht en zij kunnen op een ge zellige avond rekenen.. Er zal worden kennisgemaakt met de nieuwe hoofdlei der, de heer P. J. Scheffers, die sinds 1 september voor de gang van zaken ver antwoordelijk is. Ook mogen de ouders introducés meebrengen, zij het dat dit maal geen kinderen worden verwacht. De jongens en meisjes van veertien jaar en ouder zullen zich op donderdag avond wel laten zien. Voor hen wordt dan de spannende film „De Atoomduik boot" vertoond. Om acht uur begint de voorstelling, die eveneens gratis is en waarbij vrienden en. bekenden welkom zijn, in de filmzaal van het gebouw aan het Weeshuisplein. De wekelijkse clubavonden beginnen maandag 26 september. De speciale clubs zijn gerichtop ballet, huiswerk, dam men, zwemmen, instuif en dansen. We gens te geringe belangstelling worden er voorlopig geen judolessen gegeven. Het bestuur is genoodzaakt de contribu ties te verhogen,, teneinde zich aan de prijzen te kunnen aanpassen. Gezinnen met één kind, dat aan de club verbonden is, betalen voortaan ƒ5 per jaar. Voor ieder kind meer ƒ0.50 extra. Gezinnen van 6 kinderen of meer betalen ƒ7.50." Verder moet bij inschrijving ƒ3 worden betaald. MAASLAND Met grote moeite heeft MVV zaterdag gelijk gespeeld (1tegen S&S uit Stasi aan 't Haringvliet. Het was «en keiharde en vaak onsportieve wedstrijd. Eerst na veertig minuten kwam. SNS door flitsend schot, dat keeper De Bruijn te iaat opmerkte, voor te staan. De rust ging in met 0—1. Na de rust maakte Denkers met een enorme kopbal de stand gelijk en daar in kwam geen verandering meer. MAASLAND In het Kolpabad _te vlaardingen slaagden voor het zwemdiplo- Asquilh's oudste zoon gesneuveld. Londen, 18 september. Luitenant Ray mond Asquitli van de grenadiersgarden, de oudste zoon van den minister-presi dent, is op 15 dezer gesneuveld. Ruil van krijgsdienst voor gevangenis straf. Twee Fransclie Kamerleden lich ten een wetsontwerp ingediend, volgens hetwelk een ieder die tot gevangenisstraf* veroordeeld en een derde van de straf heeft uitgezeben, op zijn verzoek voor den duur van den oorlog militairen dienst aan het front kan dóen, wanneer hij daartoe althans lichamelijk geschikt ts. De rest van zijn straf wordt hem dan kwijtgescholden. «H ma: Ankie Klateran, Agnes Paalvaat, Adriaan van der Drift, Marian van Uffe- len, Padla Arkestein, .Kees van- der Marei, Jötee van Dijk, Petra Hoogendam, Karin Kramers en Anke Kerkihof. MAASLAND Onder grote belangstel ling heeft een kraanwagen van. 'de', firma Boekestein zaterdag een vrachtauto van- de Coöperatieve Aankoopvereniging Maasland op het rechte pad van de 's-Herenstraat gebracht. De auto was in een hoek van SO graden boven de Vliet komen» te hangen en daarin een deel van haar lading kwijt ge raakt toen de chauffeur plotseling voor een tegenligger moest remmen en uitwijken. VLAARDINGEN De onlangs gehouden collecte ten bate van het Koningin WilOeUni- na Fonds heft het recordbedrag van 4.694,29 opgebracht. -j v VLAARDINGEN Zaterdag .24 septem her zal er een collecte worden gehouden voor het clubbuiswerk van» De Haven. Er zijn nog collectanten nodig. Men kan zich opgeven bij de heer P. Scheffers aan het clubhuis op het Weeshuisplein 14 links, tel. 4539. i rn MAASLAND De Maaslandse Vogelver eniging, aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, houdt van 23 tot en met 25 november in de voormalige kleu terschool aan het Kerkplein een vogeiten- toonstelling. De ongeveer tachtig leden van de vereniging kunnen de' gekweekte vogels voor de expositie inzenden, HOEK VAN HOLLAND Het eerste twaalftal van SV heeft zaterdag met 10—0 gewonnen van Achilles 6, Na. ongeveer tien minuten scoorde Bos 10, en herhaalde dit na 5 minuten. Na de vakwisseling bracht mevrouw Heringa de stand op 39 en maak te Luruy met een fraai afstandsschot .-4—0, hetgeen tot de rust tot 7—0 opliep. Het tweede twaalftal behaalden een 4—0 neder laag van HSV ilit den Haag. de verenigingen niet in stand, concludeer de hij. Het is de jeugd die de vereniging bekendheid geeft en groot, maakt. Bij VZC is de,juegd (500), ui groten getale, aanwezig. .Verscheidene sprekers vperden nog het woord. Zij lieten het meestal vergezeld gaan van een geschenk, van een bloemstuk tot een waterpolobal. De heer A. Plesier sprak namens de VBLO. (Van een medewerker) VLAARDINGEN In de wateren van park 't Nieuwelant is zaterdag het jaar lijks gecombineerde hengelconcours ge houden voor hengelaars van personeels verenigingen uit Vlaardingen. Evenals het vorig jaar berustte de organisatie bij de hengelafdeong van de personeelsvere niging Sprij. 's Morgens om half acht traden 130 vissers aan,- teneinde hun geluk te be proeven gedurende twee maal anderhalf uur vissen. De vangst viel wel wat tegen maar dit deed geen afbreuk aan de gezel ligheid langs de waterkant. Toen de ba lans was opgemaakt constateerde de heer G. Hengeveld, hoofdcontroleur van de Vlaardingse Hengelaars Bond, dat de heer K. van Dorp met een vangst 'van 117 cm. vis de enige deelnemer was, die de honderd was gepasseerd. Hij kwam daardoor in het bezit van de fraaie wis- sebleker, die hem werd uitgereikt door de voorztter van de p.v. Sprij, de heer M. Sprij. De eerste tien aankomenden in het grote concours waren: 1. K. v. Dorp 117 cm, 2. J. Stad 96, 3, O. Kampers 78, 4. S. Hammer 76, 5, J. Dijkshoorn 74, 6. G. de Zwart 56, 7. K. Huibers 54, 8. J. Nientied 54, 9. K. Proost 52, 10, D. Berveling 50 cm. (Van onze correspondent) MAASSLUIS In het gebouw De Sluis is de oprichting van een atletiekver eniging een feit geworden. Momenteel hebben 34 sportenthousiasten zich aange meld als lid, onder wie enkele mensen die niet in Maassluis wonen. Een voorlopig bestuur, dat de belangen der vereniging zal. behartigen, blijft in functie tot maart 1967. Het bestuur is samengesteld uit de heren J. Berger (voorzitter), A. A. Bouwens (secretaris), Jac. Boezemaastraat 215 te Maassluis-West, K. J. Swint (penning meester) en als leden de heer I. Bruystens en mejuffrouw B. Ketting. Vanavond (maandag) gaa,t men reeds van start met conditietraining, die zal worden geleid door' de heren Bouwens en Swint. Deze .training zal worden ge houden in het 'gymnastieklokaal van de Min. de Visserschool aan het Fenacoli- usplein. Er zal ook op dinsdag worden getraind. Belangstellenden kunnen zich tijdens de trainingsavonden opgeven als lid. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Voor'de derde ach tereenvolgende maal moest het, eerste twaalftal van de Cjk.c. Oranje Nassau genoegen nemen met een nederlaag. En opnieuw is gebieden dat het de oranje- hemden bepaald niet voor de wind gaat in' dit nieuwe seizoen. Niettemin werd de nederlaag van zaterdag tegen dé fikse ploeg Fiks uit Ocgstgeest (5—6) ;als een morele overwinning beschouwd:..Oranje Nassau, dat in een nieuwe opstelling verscheen, viel zeker niet tegen; echter ontbrak het aan een goed schot en aan de nodige conditie. Technisch waren de bezoekers wel iets minder, maar de aan vallen werden beter afgerond dan die van Or. Nassau. Tegende veldverhoudmg- in nam Fiks een voorsprong, maar M .Romers bracht de partijen spoedig daarria op gelijke vöet.- In - de 'tweede opstelling zo Leen Veldheer zelfs -'vobr, een - 31 voorsprong, maar. via jeep., afstandsschot vdérd de stand' opnieuw gelijk: (22), Daarna was het Fiks dat voor' 2—3 zorg de. Omdat J. Schilder een strafworp feil loos benutte werd het 3—3. •Kort voor de rust namen de bezoekers opnieuw de leiding en meteen- na de pauze werd de voorsprong vergroot tot 5—3 voor Fiks. Or. Nassau liet de moed niet zakken en kwam terug tot 4—5. Nadat het 4—6.. was geworden werd de achterstand door H. Schilder met een prachtig schot tot 5—6 verkleind, maar de toen nog resterende, tijd was te kort om een gelijkspel te bewerkstelligen. (Het-was een-zeer sportieve ontmoeting die kon worden gezien als een propagan da voor de korfbalsport. Scheidsrechter leidde de wedstrijd voortreffelijk. Het reserveteam van Oranje Nassaukeerde uit Simonshaven terug met een 7—-3 over winning, behaald op SSV. Het vierde team had een walk-over tegen R.CX 1, dat met 18—0 er aan moest geloven. Oranje Nassau D moest met een 2—0 nederlaag beide punten toestaan aan stad genote Spirit B. VLAARDINGEN Mr. 3. F. E. Hop man, hoofdcommissaris van politie te Arnhem en algemeen voorzitter van de Nederlandse Reisvereniging, komt don derdag naar,Vlaardingen om een .cause rie te houden in gebouw Harmonie. Hij doet dat op uitnodiging van de plaatse lijke afdeling van de NRV. Hij zal vertel len over zijn belevenissen tijdens zijn reis, .eerder dit jaar gemaakt naar Surina me en de Nederlandse 'Antillen. iDe bezoekers kunnen getuige zijn van een bezoek aan Paramaribo en tevens kan men genieten van de bijzondere sfeer van dit exotische deel van ons Ko ninkrijk. Na de pauze worden enkele films vertoond, namelijk „Wij Surina me". „A.B.C." en „Blue Peter". De bijeen komst die om acht uur begint is ook toegankelijk voor niet-leden van NRV. de (Van een medewerker) SCHIEDAM Op fraaie wijze heeft ODI zich zaterdag hersteld van de wedstrijd tegen Merwede, toen de ODI-ploeg zwaar gehavend en na een nederlaag uit de strijd kwam. Dit keer was Sagitta de tegenstander, waarvan ODI na een goede partij' korfbal met 52 won. Jan Versteeg opende met een doorloopbal de score (10), maar voor de. rust kwam' Sagitta nog gelijk (11), Na de thee benutte Riet van Veen1 een doorloopbal (21) en met een fraai afstandsschot bracht zij de voorsprong zelfs op 31. Sagitta kwam terug tot 32, maar met het mooiste doelpunt van de wedstrijd bracht Costiek Toussaint meteen doorloopbal de stand op 42. Jan Versteeg stelde de zege tenslotte vei liger door 5—2 "op'zijn naam te brengen. HOEK VAN HOLLAND Aan boord van de Europoortsleepboot Viking, bank 'werd. zondagmiddag' de' 34-jarige kapitein J. S. uit Spijkenisse plotseling onwel. Hij is naar het Holy-ziekenhuis in Vlaardingen gebracht. (Van een ker) VLAARDINGEN Twee afdelingen van de CJV „Liefde en Vrede" medewer- The Madmen uit Schie- de „404 Jazzmen plus 3 dam willen horen. Het was daar voor een groot was overigens wel toever- deel debet aan. De jazz- trouwd aan deze beatband en dixieland-stijl van dit om de jeugd te vermaken, ensemble schepte een zeer hebben zich zaterdag- met een hoop lawaai, behaaglijke sfeer in de avond op hun eigen wijze gesteund door versterkers, ruimte, die zich daarvoor weten te vermaken met Zelfs buiten Triangel hiel- uitstekend bleek te lenen, dansen, zij het dat de sma- den zich tal van jongeren Geen volle zaal maar juist ken nogal uiteen liepen, op om iets op te vangen vol genoeg om het echt In gebouw Triangel had van de sfeer in de zaal. „onderons" te houden, de Instuifcommissie een ln „De Hoogkamer" was ■bijeenkomst de muziek op gestemd "terwijl inhet ma'ar de'ffeer waser an- zal men zeker niet altijd kampeercèntrtim Dé Hoog-- dérë èn bepaald gezelliger, gebruik, maken van De kamer de ,Klub Mirwa- De danslustlger. hier wa. Hoogkamer. Het is van- na" de jazz- en Dixyland- ren de tienerleeftijd ont- zelfsprekend dat ook deze liefhebbers tot zich had ge- groeid en - toonden zich CJV-ers- gaarne gebruik trokken. derhalve wat rustiger. maken van het Jeugdcen- In Triangel was de be- Eigenlijk was er sprake trum in de Fransenstraat, langstelling enorm en van een oprichtingsfeest Zaterdag 'konden zij daar daaruit blijkt, dat er nog in De Hoogkamer, welk niét terecht omdat zij te heel wat tieners zijn die feest een enorm succes laten waren geweest met wat graag de muziek van werd. Het-optreden van hun aanvraag. umnusfcie cea j-u nuvöAail,cl was belegd waar de. belangstelling niet zo'. Een dergelijk festijn, zal jp beat was af-grogt iri Triangel, "zeker herhaald, worden, al airiutil Wol maar "rlo',,4foOr 'iirac.fr nn ral nton Tolrnr niof (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer J. Kamp, wachtmeester le klasse bij het district Vlaardingen der Rijkspolitie te water, is benoemd tot postcommandant te Terneuaen in de rang van opperwacht meester. Hij heeft zijn nieuwe functie reeds per 1 augustus aanvaard en zal zich eind volgende week met zijn gezin in .Temeuzen vestigen, De heer Kamp (46). begon.zijn amb telijke loopbaan op 1 september 1945 bij de Rotterdamse Rivierpolitie. Reeds kort daarna werd hij enkkele 'maanden tewerkgesteld bij de Rijkspolitie te water in Roermond en vervolgens in iuni 1946 te Wemeldinge. Vóór zijn overplaatsing naar Vlaardingen in no vember 1956 was hij anderhalf jaar waarnemend postcommandant te Ter- neuzen. Bij de groep Vlaardingen was hij de laatste jaren waarnemend com mandant van de post Europoort. Zowel in Zeeland als in Vlaardingen kreeg de heer Kamp vooral bekendheid door zijn baanbrekend werk voor de Stichting „Youth for Christ-Nederland". Tijdens zijn Wemeldingse periode intro duceerde hij deze evangeliserende jeugd beweging in geheel Zeeland. In tal van plaatsen werden comité's gevormd, die elk voor zich tot grote werkzaamheid kwamen in het organiseren van grote openluchtcampagnes en rallies- Na de watersnoodramp van 1953 ont plooide het werk zich vooral tot de lan-, delijke YFC-zomerkampen, die sindsdien jaarlijks bij Haamstede op Schouwen worden gehouden en die tal van jongeren tot grote zegen zijn geweest. Toen de heer Kamp in november 1956 naar Vlaardingen verhuisde begon hij vrijwel onmiddellijk ook daar het YFC- werk op gang te brengen. Aanvankelijk stond hij daarin geheel alleen en ont moette hij veel tegenwerking. In de zomer van 1958 is in Vlaardingen de eerste meerdaagse openluchtcampagne gehouden onder leiding van de Belgische predikant ds. J. Gravendeel. De samen komsten oogstten een overweldigende be langstelling: menigten van vijf a zesdui- duizend mensen werden er door ge grepen. Zo ontstond ook in Vlaardingen een enthousiaste en zeer actieve YFC-groep, die de belangstelling die zij aanvankelijk genoot weliswaar langzamerhand aan zienlijk zag teruglopen, maar door haar volhouden veel zegen heeft gebracht. In plaats van de tegenwerking van de begin periode geniet de groep op het ogenblik allerwegen loyale medewerking en be wondering. De heer Kamp, die ooksecretaris Is van de Stichting „Vrienden voor Genk", heeft in de tien jaar dat h(j in Vlaardin gen werkte veler ogen geopend voor de rijkdom van het Evangelie. Hij deed dat met grote overtuiging zonder ooit zich zelf belangrijk te achten. Bij zijn vertrek uit Vlaardingen denkt hU met dankbaar heid aan de vele jongeren die door mid del van het YFC-wetk tot het geloof kwamen en nu zelf bi) het werk zijn in geschakeld of meedoen met allerlei vor men van kerkelijk werk. Hij zegt: „Ik ben dankbaar dat. ik dit neb mogen doen, velen krijgen er de: kans niet voor." -J- ji? (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 66-jarige heer F. J. F. Lobrij van het Edlsonplein n Schie.' dam is aan de gevolgen van zijn verwon-' dingen in het Dijkzigtziekenhuls overle den. Zoals gemeld, werd hij op zijn fiets vrijdag bij de Marathonweg/Stadiorilaan door een RET-bus gegrepen en weggeslin gerd. (Van onze correspondent) ROTTERDAM De Rozenburgse poli tie hield vrijdagavond de Rotterdammers C. H. J. den H. en R. H. J. (resp. 25 en 26) toen zij met een vrachtauto, volgela den met hout, het .terrein bij de aan bouw zijnde Transport Ferry Service wil den verlaten. De amnnen, die werkne mers van dit bedrijf waren, bekenden in het politiebureau na het beëindigen van hun werk naar Rozenburg te zijn terug gekeerd om het hout, dat een waarde van ruim 600 vertegenwoordigde, te ste len. Zij verbraken daartoe een schot dat zij toen de buit binnen was weer nietjes dichttimmerden. Het tweetal werd in gesloten en is vandaag voor de officier van justitie geleid. MORGEN... 'Zaal Leger des Hells, Baanstraat: Vrou wenbond, 14.15. EN DAGELIJKS Klachten bezorging Vlaardingen: H. Verheij, Wagnerstraat 2.4b, tel. 3345,- maan dag t/m vrijdag 18-19.30,zaterdag 1730-19 uur. Apotheek: Delta-apotheek, Floris de •Vij welaan 112, tel. 8888. Apotheek Maassluis: De Jong, Markt 11, tel. 2234. Music Sacrum: Modehuis t? Sacrum: modeshow, 20. De Rank: E.H.B.O., demonstraties, 20. „Mariene", Mocopole Theater: Schied. Filmkring, filmvoorstelling, 20. Bijkant.: De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28, uitsluitend redactiezakèn. Tel. 263954 (b.g.g. 010.- 115588 en 01898 - 6619). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- hofstraat 139, tel. 15£400. Klachten bezorging: Agentschap zie bo ven, dag. van 18.30 - 19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264656, alarm brandweer. 269123, alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Gouka, Groenelaan 127, tel. 288035. SCHIEDAM Zaterdagnacht brak brand uit op het terrein van de.autosloperij van.3. Clements aan de Schlekade. De brandweer onder leiding van brandmeester D. de Jager had pas zondagmorgen om zes uur de brand onder de knie. Er brandden OA, vjjf auto's geheel uit, terwijl ook een aantal lege stalen vaten had vlam gevat. De.schade' bedroeg 1509. Op de naastgelegen scheepswerf van G. J. M. had men 500 schade. De brand was ontstaan onder een stalen boot, die op de wal lag. Waarschijnlijk waren lasvonken blijven smeulen. SIMCA 1000 VANAF f 5395.- NEDERLAND N V. Voor Rotterdam-Z., Tuindorp Vreewijk, Lombardijen, Kreek huizen, Barendreeht, Heerjansdam: B. de Haamveg 25 - 39, 131, Schopenhauerweg 73. Showroom RIEKEROORD, wjjk REIJEROORD. Tel. 010-196916-198711 Voor Rotterdam: Afd. verkoop: Kipstraat hoek Groenendaal, Groothandelsge bouw, Stationsplein 45, Telef. 1316 68 - 11 97 05 - Rotterdam Voor Hardinxvcld-Giéssendam, Gorkum e.o., Sliedrecht: Peulenstraat 207 - 209 Telefoon 01846—2015 HARDINXVELD-GIESSENBURG Vooor Maassluis: Taanstraat 3-13 Telefoon 018992282 MAASSLUIS Voor Leerdam - Culemborg .- Geldermalseri e.o.:- Kerkstraat 29 Telefoon 03455 -1603 TRICHT Noordwal 81 Telefoon 03451 - 2021 LEERDAM ('s Zondags gesloten) "t 7"A N AVON D eon verhaaltje van een lezer (naam mij bekend J. K.) die zich als consument het slachtoffer voelt van. onze „wel- vaartstijd". De man veranderde vier jaar geleden van woonplaats. Leek zijnde op het gebied van verwar mingstechnieken liet hij zich door de grootste vakman van zijn nieuwe woonplaats informeren, nadat hij zelf de keus had gemaakt dat het kolenwarmte moest worden. De le verancier kwam de situering en dé inhoud van de te verwarmen kamer opnemen en kruiste toen op een veelheid van folders de typen haar den aan die voor deze kamer geschikt waren. Ten slotte maakte de lezer zijn keus. Toen het stooksejzoen begonnen was viel de verwarming bar tegen. De kamer kwam onvoldoende op temperatuur eri de haard plofte her- peratuur en de haard plofte herhaal-- delijk. De man zag het eens een poosje aan en riep vervolgens de leverancier te hulp, die zijn diag nose snel klaar had. Een - andere (duurdere) soort kolen zou het beter doen. Dat gaf natuurlijk geen directe oplossing, want de kolenman was niet zo goed dat hij 's mans kelder kwam leegscheppen en betere kolen ervoor in de plaats stortte. Het ou we spul moest dus eerst-op. Maar halverwege het'seizoen werd de bo dem zichtbaar en kon de tweede zending worden besteld.. Van het duurdere soort natuurlijk! AL spoedig bleek dat hst kapje niets uithaalde. De kamer werd niet warmer en de haard plofte niet minder. Gelukkig kwam ook aan- die v/inter een, eind, maar het volgende jaar begon het spul opnieuw. Tot overmaat van ramp kwam op een kwade dag een meneer vvah de ko lenman de nog altijd'openstaande rekening van het kapje incasseren. Tenminste, dat dacht hij. Maar mijn lezer betaalde de meneer geen cent;, en stelde hem .voor het kapje desge-, wénst 'maar weer teverwijderen. De meneer deed dat niet. Het kapje bleef zitten, de kamer .blééf koud en de,haarcj .bleèf 'ploffen, .Zp,-kwamen wè'-weer 'een stookséizóeri uit.."; - Hét volgende jaar was er .'eeiis storm. Het kapje sloeg vah dak. en werd' een niét alledaags suk'jé speel goed voor de kinderen uit de bii'ürt. Maar ook zonder kapje bleef die kamer 'koud èn de haard ploffen. Een stookseizóén'lang. - Ingevolge'gemeentelijke voor schrift moeten schoorstenen pe- riodiek worden geveegd. Dat gebeur de ook hier, én gelijktijdig, werd de haard schoongemaakt.' Twee vaklie den van. dé kolenman kwamen op een zomerdag dat werkje binrien het halfuur uitvoeren, maar consta teerden dat de haard veel te warm gestookt en als gevolg daarvan versleten was. „Deze. haard' deugt hélemaal niet voor uw kamer", zei den zij. -En toenmijn lezer vertelde dat hun eigen baas dit type had - geadviseerd gaven ze.als antwoord: -Ja, 'meneer, dat was vier jaar gele den, maar nu zijn er veel betere." Dit was het verhaal, van mijn le zer eri-ik vind het droevig. Te meer omdat soortgelijke geschiedenissen zich tegenwoordig bij'tal van zoge naamde „duurzame" gebruiksartike len voordoen. De „duurzaamheid" is in bijna alle. branches een zeer be perkt begrip geworden. Wie zich vroeger bij zijn trouwen in de spul letjes stak kon zich, als hij goed uitkeek, kwaliteiten aanschaffen die een halve eeuw en langer meegin gen. Maar met het opvoeren van de produktiviteit is de kwaliteit afgeno men: wie vijf jaar op een bepaalde vloerbedekking hééft gewoond is al hard aan een nieuwe toe. En dat is maar één voorbeeld! XJELAAS, dè gewenste" verbete- A ring bieef uit. De kamer werd niet warm en de haard bleef plof fen. Maar omdat intussen de winter al een aardig eindje opschoot en het over niet al te lange tijd al Pasen zou worden zei de lezer tegen z'n vrouw: „We redden het van het jaar wel". Achteraf viel dat bar te gen, want de mensen hebben tot eind juni moeten stoken. De volgende winter begon het ge zeur opnieuw. Nadat eerst nóg eens een ander kolehmengsel was gepro beerd (met de smoes van „u moet vijfjes stoken die zijn lekker voorde lig" llad mijn lezer de kolenboer al lang naar de pomp laten lopen), de kamertemperatuur maar niet op hoogte kwam en de haard maar bieef ploffen, werd opnieuw de vak man geconsulteerd. Hij trok een be denkelijk gezicht en zei dat hij in dit bijzondere geval aan een experi ment moest beginnen. "Waarschijn lijk zou een kapje op.de-schoorsteen het euvel kunnen verhelpen, maar het bleef natuurlijk een kwestié van proberen. De volgende morgenklommen twee mannen op het dak om het kapje op de schoorsteen te bevesti gen. Ze hadden het binnen de twin tig minuten gefikst. Wie schetst echter de boze verba zing van mijn lezer toen hij nog dezelfde dag, voor het invallen van - de duisternis, een brief van de ko lenman in zijn brievenbus vond (gel adresseerd met „De weledelgeboren heer.:."); die een rekening-ten bedra ge van vijfenveertig gulden bleek te., bevatten. Het zag er naar'uit dat de kolenman wel eens lang op zijn geld zou kunnen wachten!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1