botterdam Oppas- en boodschappendienst Jeugdkerk „Relioboth" start grote hulpaktie 1 AGENDA fris inde mond Modemagazijn Witteveen nu ook in Vlaardingen Met experiment na afloop „Maagd van Orleans" hij start fiL i seizoen Aan beide uitmondingen van Lijnbaan dokteren Man valt van acht meter T afeltennisclubs hebben hun teams Reinigingsdienst krijgt materieel Damstrijd is nog niet beslist Burgemeester verrichtte opening 25 c Burgerlijke staud Kapitein bij val gewond Aanleg tunnel begint binnenkort Burgerlijke stand Twee inbraken, veel schade Mevr. J. Veranneman- Zwagers overleden Morgen in. raad: vragen stellen Lasser kreeg brandwonden Schilder valt van zes meter Bij oversteken aangereden ORSEl de Heer Rudie Liebrechts bij tafeiteimistornooi Brandweerdemonstratie Prins Alexanderpolder Tramtunnel HVliet Randweg gegund Voorschriften omtrent logementen en hotels, alsmede pensions fiE ROTTERDAMMER Pagina 5 2 A WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1966 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De jeugd kerk „Rehoboth" gaat per 1 okto ber van start met een grote hulp aktie, die als eerste doel heeft de jongelui in te schakelen bij de ver dere opbouw en uitbreiding van het jeugdwerk. Vanuit de jeugd kerk wil men komen tot het op richten van een oppasdienst, hulp dienst, boodschappendienst en het verdelen van allerlei grote en klei ne taken, die men de jeugd tegen een geringe vergoeding wil laten doen. Een huisorgel kiezen Is een belangrijks zaak: éérst het CONN HUIS* horen. Henen zèff bespeten, vöóru een beslissing neemt Jeugddiensten Speciale dienst SCHIEDAM Vandaag en morgen en dagelijks VLAARDINGEN Vandaag en dagelijks i -tot? J<4SdUZsutwa<'*' MODERNE MAM FORTEX Fcrtex beeft een ge&eei tips stijl roer de moderne man, li» tree! wit bij «II. Forto itNkWty frtrijstor If Korte Hoogstraat 11a - Tel. 6151 VLAARDINGEN Een frisse en aangename; adem maakt u aantrekkelijk. Doublemint helpt mond en adem fris te houden, want Doublemint is fris en zuiver van smaak. Doublemint is ge» maakt van speciaal geselecteerde ingrediënten en de smaak is dubbel gezuiverd. Daarom is Doublemint dubbel goed. Neem mee plezier voor twee en merk zelf hoe goed Doublemint u doet. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Filmkring is dinsdagavond in het Monopole Theater gestart met de vertoning van „La passion de Jean ne d'Arc", een van de beste films van de Deense cineast Carl Th. Dreyer. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemees ter mr. J. Heusdens heeft vanmor gen het twaalfde filiaal van M. J. Witteveen's Modemagazijnen NV aan het Liesveld geopend. Voor heen was in dit bedrijfspand een meubelzaalc gevestigd. Vanmiddag om twee uur is het modemagazijn voor het publiek opengesteld. Het filiaal heeft een verkoopoppervlak te van zeshonderd m2, verdeeld over twee verdiepingen. In totaal 25 personeelsleden, onder wie twintig verkoopsters, garanderen de cliënten een vlotte bediening. Burgemeester en. wethouders van VLAARDINGEN brengen het volgende ter openbare kennis. Voor logementen en hotels, alsmede pensions geldt een aantal gemeentelijke voorschriften, waarvan kennis neming voor (aspirant) houders daarvan van belang is. 1. Aanmelding krachtens de Algemene Politiever ordening Vlaardingen. Artikel 63 der Algemene Politieverordening Vlaar dingen schrijft voor dat hij, die bedrijfsmatig nachtverblijf wenst te gaan verstrekken, verplicht is dit vooraf sehrirtelijk ter kennis te brengen -van de commissaris van politie, die van deze kennis geving een bewijs van ontvangst afgeeft. 2. Voldoening aan de eisen van de Bouwverordening der gemeente Vlaardingen. In deze bouwverordening zijn o.m. voor pensions eisen gesteld ten aanzien van het aantal te huis vesten personen, terwijl ook omtrent de brand veiligheid voorschriften kunnen worden gegeven. Overtreders van de Bouwverordening zijn strafbaar, afgezien van andere maatregelen welke krachtens de Woningwet kunnen worden genomen. Het niet voldoen aan veiligheidseisen kan tevens een ver bod uitlokken als bedoeld in artikel 131 der Alge mene Politieverordening Vlaardingen. Krachtens dit artikel is het o.m. verboden een gebouw of getimmerte geheel of ten dele te bezigen als pen sion, indien burgemeester en wethouders dit met het oog op de veiligheid hebben verboden. Even tueel zal tot sluiting van het pension worden overgegaan. 3. Aanvragen van een woonvergunning ingevolge de "Woénruimtewet 1947. Gehuisveste» dienen, behoudens in gevallen van verblijf in logement, hotel of erkend Horeca-pen- sion, in het bezit te zijn van een woonvergunning. Ter verkrijging hiervan dient men rich te wenden tot het gemeentelijk bureau voor huisvesting: Hoogstraat 230, alhier. Het is in het belang van pensionhouders zich, alvorens over te gaan tot oprichting van een pension, tot ons college te wenden teneinde te vernemen of dit krach tens de geldende voorschriften toelaatbaar is en of in een zodanig geval speciale efeen gelden. Dit geldt uiteraard ook voor huisvesting van buitenlandse werk nemers in pensions. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Aan^beide uit einden van de Lijnbaan is men aan het dokteren. Over een van de twee operaties bestaat zekerheid, binnenkort is er het begin van. De operatie aan de andere zijde is steeds opnieuw uitgesteld door complicaties, maar het schijnt dat er toch wat gaat gebeuren. Vager PROF. T. J. Bezeraer heeft maandag in 'de rede, waarmee It'j liet rectoraat rJi! ,je Nederlandse Economische Hope- schso! overdroeg aan prof. dr». R. Burgert Mfgd dat de invoering van wenselijk ge- idile wijzigingen in «'"die-opzet van je economische faculteit wordt geremd doordat de nieuwe gebouwen op Voude- ■lein pa» 'n 1'®® geheel beschikbaar komen. Éea van die wijzigingen is dat het kandi- daatseramen tevens het karakter zal krijgen van een afsluitend examen. Prof, Bezemcr verwelkomde de Medische Faculteit. Hjj »eti erop dat er nu nog geen formele hand nissen N'.E.H. en Medische Faculteit bestaat, naar dal het de bedoeling is dat zij binnen rt» termii" van drie jaar in een universiteit apraan. Momenteel zijn er wel personele unies, oj. in de persoon van de president- torator van de N'-E.H die ook voorzitter i» van het bestuur van de Medische Faculteit. Het zwaartepunt van de contacten tussen beide instellingen ligt overigens bjj de stu denten, omdat allerlei reeds bestaande stichtingen, verenigingen van en voor stu denten van de N.E.H., nu ook ten dienste slaan van de medische studenten. Wat dit betreft profiteren de studenten van de N.E.H. dit jaar en daarna in afnemende mate van liet beschikbaar komen van de „Seven Seas". In het afgelopen jaar werd een be- langrijke aanvulling van het wetenschappe lijk corps voorbereid. Deze aanvulling staat os. in verband met het feit dat in de juridische en de sociale faculteit voor de eerste keer het vierde studiejaar gedoceerd ra! worden en verder met de behoefte aan hoogleraren en ataf voor de posl-doctorale torens van de Stichting Bedrijfskunde. Deze cur.ua is op 12 september jl. begonnen. Het bat zich aanzien, dat een groot deel van de smienten in de beide nieuwe faculteiten hun studie binnen de geplande cursusduur Killen afsluiten. Tegenover genoemde aan- uiiling staat o.a. het afscheid van prof. dr. B. Schendstok wegens het naderen van de 'ö-jarige leeftijd en van Prof. Dr. H. Theil in verband met zijn benoeming te Chicago. Als pendant van om. het Bedrijfseconomisch Instituut kwam het Instituut voor Econo- aisëh Onderzoek tot stand. Op initiatief van de Rijksuniversiteit te Utrecht zjjn de eerste stappen gezet om te komen tot de op richting van een inter-universiuir instituut voor het wetenschappelijk onderzoek van normen en waarden in de maatschappij. De NE.H. neemt deel aan overleg met Leiden en Delft tot regionale samenwerking waar dat maar mogelijk is. Het initiatief hiertoe i< van de universiteit te l eiden uitgegaan. Met voldoening valt de groeiende belang, stelling van studenten voor maatsdhippe- Ijjke vraagstnkken in eigen land en daar buiten te constateren. Dit komt o.a. tot niting in de door stndentcn georganiseerde excursies en congressen en tevens in de ttudentenpers. In die pers weerspiegelt zich echter niet altjjd het juiste erenwieht tas ten vrjjheid en verantwoordelijkheidsgevoel. De aanstelling van een lector voor didac tisch onderzoek ten behoeve van alle drie de faculteiten beoogt het verkrijgen van deskundige voorlichting bij voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de vele bojliw tinzen niet didactische inslag die ten he- Wte van bet ondtrwQ) gcnoro«D moeten worden. De jeugdkericbezoekers willen wer ken. Zij willen laten zien dat de jeugd niet lui is en dat ze vele mensen tot een dienst kunnen en willen zijn. Van het geld dat zij ontvangen zullen ze de helft voor het jeugdwerk bestemmen; de andere helft mogen ze zeif hou den. Met het geld dat de jeugdkerk op deze manier ontvangt wil men verschillende voorwerpen kopen, bijvoorbeeld een pro jectieapparaat, zangbundels, een bandre- CONN orgel, het ideaal van keonafa, nu binnen uwberetkl Kwaliteit is een CONN-iradttte: beroemd tMndatSTS, Hoor het CONN-orget in de esneaftzaai van joh. de Heer. Onze medewerker» ontvangen'u geheel vrijblijvend •n kunnen u adviseren over betaling, huur met recht van koop en hel nieuw» «mteke lez-eysiaem voor zelfstudie. Oostzeedijk 330 Rotterdam T»L{Q10)1153S5 corder en een transistor. Maar de jeugd wil ook af en toe van het geld een broodmaaltijd houden. Bovendien zal er aandacht aan de zieken en gehandicap ten worden besteed. Men denkt aan het sparen voor een invalidenwagen en men wil zieke kinderen uit de wijkgemeente met St Nicolaas tracteren. Elke zondagmorgen om half elf wor den in de grote bovenzaal van het bijge bouw van de Rehobothkerk jeugd diensten gehouden. Gemiddeld ruim hon derd jongens en meisjes in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar wonen elke week deze dientsen bij. De jeugdkerk is bedoeld voor jongeren, die de overgang van zondagsschool naar kenk te zwaar vinden. Zij ontvangen de Boodschap op een eenvoudige wijze, zodat zij zich er allen bij betrokken weten. Twee leiders, die om de veertien dagen de jongelui het Evangelie verkondigen, verzorgen de diensten. De heer J. Genits uit de Van Viandenstraat 3 is ruim vijf laar aan de jeugdkerk verbonden. De teer J. Verdijk uit de Huijgensstraat 10 is met ingang van 1 maart tot jeugdkerk- leider benoemd. Beide leiders zijn de promotors van de grote hulpaktie, die mede door het initiatief van de jeugd- kerkbezoekers is tot stand gekomen. Het contactadres voor de hulpactie is de Van Viandenstraat 3, tel. 8287. Het werk blijft niet alleen bij de jeugd diensten op zondagen. Op zaterdag, avonden worden regelmatig bijeen komsten gehouden in de vorm van een instuif. Iedere bezoeker van de jeugd kerk wiens naam, adres en geboorteda tum bekend is ontvangt op zijn of haar verjaardag een fellcitatiekaart. Men wil ontfer meer op deze wijze met de jeugd een hechte gemeenschap sluiten. Met in gang vac 1 oktober verschijnt een maandblad „Jeugdsketdi", waarin alle aktiviteiten zullen worden vermeld. Twee keer per jaar houdt de jeugd kerk een speciale dienst, waarvoor alle VLAABDINGEN In het recreaiiegï- leuw van de ENCK aan de WestlaBdaeweg worden de prijzen uitgereikt van de sportie ve drie kamp 1966. die momenteel r.og aan de Jang is. Na de uitreiking van de wiuelprijx ral het feestelijke gedeelte worden verzorgd door de humorist-parodist Heek Polder, die zich ge&jslsteerd weei door de cabaretière Jeanne van Raay en de accordeontst-ham- inondorganist, Herek de Vries, allen uit Bot terdam. VLAARDINGEN Dezer dagen la men begonnen met de bouw van een kantoorge bouw met dienstwoning op het terrein van Van Neerbos Industrie- en Handelmaatschap pij h'.V. aan de Deltaweg. VLAARDINGEN - De grondophogingen bij de Van Spiegelstraat zijn gereed geko men. De terreinen zijn ge-egaliseerd en op nieuw ingezaaid Hetzelfde geldt voor de grot» grondvlakken bij de Lorentzstroat Daar zai binnenkort men het inzaaien van o« gronden worden begonnen. Rondom de Dr. Albert Schweitierscüool en de Eri- caschool is men met plantsoenaanleg begon nen. Eveneens werd een begin gemaakt met de drainage-werkzaamheden voor het pad- vmderscentrum aan de Broekweg. VLAARDINGEN In de periode van 1 januari tot en met 31 augustus zijn m Vlaar dingen 301 nieuwe woningen gereedgekomen. Hiervan rijn 166 huizen woningwetwoningen vanChr, Onderwijs, bijeenkomst 20. Sursum Cord*: D.V.O.. Contaktavond 19 30. St Liduinakerk: Orgelconcert Kees Bak, 20 Bljk.-. De Rotterdammer; lange Kerkstraat 28, uitsluitend redactiezaken. M^263954 (b.g.g, 010- 115588 en 01898 - Agentschap: J. v. Gogb, Dr. Zamen- aofstraat 139, tel 152400. Klachten bezorging: Agentschap zie bo- *- J— van. 18.30-19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264656, alarm brandweer 269123, alarm G G. en G.D. 269280. Apotheek: Gouka, Grocnelaan 127, tel. 288035. Stadhuis: Jeugdgemeenteraad, 20. Clubhuis De Haven: Kennismakingsbij eenkomst. 20. EN MORGEN Harmonie: Ned. Reis Ver„ 20. Rehobothkeri: NCVB - Vlaardin- fen-West, 20. Kpode Krulsgebouw, Emmastraat 38: Herv. Gref. Comité, ds. J. Verkade, van Nieuwe Tonge, 20. Klachten bezorging Vlaardingen: H. Verheij, Wagnerstraat 24b, tel. 3345, maan dag t/m vrijdag 18-19.30, zaterdag 30-19 uur. Apotheek: Delta-apotheek, Kloris de vijfdelaan 112, tel. 8888. Apotheek Maassluis: De Jong, Markt II, tel. 2234. die in opdracht van de gemeente zijn ge bouwd. Door sloop en onttrekking bleef de groei van de woningvoorraad echter tot 250 buizen beperkt MAASSLUIS De coUeybalvereniging Advendo beeft op haar algemene ledenverga dering haar naam veranderd in Maassluis! Volleybal Club. afgekort .M.V.C." en niet MW, zoals Wij abusievelijk hebben ge- MAASLAND Korpswedstrijd op basis van 50 minuten: W. van Hoon 18, H. van Woerden 46, J. J. van Buuren 46. K. van Boon 46. M. P. Hanemaaljer 45, Fr. van Staalduinen Pm 45, C. Poot Dzn 44. J. van Zwienen 44, G, Poot 44, C. J. Poot 44 C. Klein Hesseiink 43. A. Korpèl 43, H. J. Koe pel 43. J. Klelwegt 42, <5. Bakker 41, P, Boekestijn 41. A. Poot 41. A. den Toom 3», P. v d. Pol 33, G. van Wijk 33 en W. Sonceveld 30 punten. Vrije baan op basis van 30 punten: C. Klein Hesseiink 30. M. P. Hanemaaljer 30, A. Korpel 29, J. J, van Buuren 29, Fr. van Staalduinen Pzn 29. A Poot 28, C. Poot Dzn 2», K. van Roon 28. J, van Zwienen 28. G. Poot 28 H. J Korpel 28, A. den Toom 28, P. Boekestijn 27 J. Klei weg! 27. G. Bakker 28. J. Hanemaaijer 26, P. v d. Poi 26, C. J. Poot 26. W. van Soon 25, W. Sonnebeld 24. A. v. d. Pol 24 en H. van Woerden 22 punten. MAASLAND - Op het zaterdag te Delft gehouden concours hippique, behaalde Mar ia Chardon een zesde prijs ui de jeugddres- suur. Een prachtige prestatie teverde H.V. d Berg met Todura door uit een groot aantal deelnemers zich twee keer als eerste te plaatsen. VLAARDINGEN A&n het zaterdag te houden tafeltennisternool voor Oiet-le- den van tafeltennisverenigingen zai ook de schaatscrack Rudia Liebrechts deelne men. Hij speelde in Noorwegen mêntg partijtje met Ard Schenk en Cees Ver kerk. De Inschrijving voor het toernooi is nog steeds open. Alle ontmoetingen worden gespeeld in het gebouw aan de Westhavenkade 95. SCHIEDAM—Ds. H.W. Hemmes, her vormd predikant te Schiedam is beroe pen als Diakonessenhuis-predikant té Lel den. VLAARDINGEN Na Intiem, hebben ook de Vlaardingse tafeltennisvereni gingen De Hollandiaan en De Windmo lens hun teams samengesteld. Het eerste team van De Hollandiaan zal het zonder Theo Jansen moeten doen omdat deze drukke werkzaamheden heeft. Dit team zal dit seizoen bestaan uit C. Olivier, F. Pattiapon en M. Struys. (2e klas). Team 2: G. Bal, W. Top en A. A. Stuye (2e klas). Team 3: J. Mulder, C Mosterd en H. v. d. Hoek (4e klas). Team 4: A. de Korte, A. Teijgeïaar, en J. v. Velzen (4e klas). Team 5: D. Bijleveld, A. F. v. d. Knaap en Nel Vermaat (4e klas). Team 6: T. van Balen, c. Termijn, P. Hoeks en G. Korswagen. (Se klas). De Windmolens spelen met hun eerste team in de 4de klas met J. Braber, C. Brobbel en A. Bastemeijer, Team 2: J. Mahieu, W. Verheul en H. Hofman (4e klas). Team 3: Mej. L. Brobbel, mei. T. v, d. Hoek, C. Dunweg en A v. d. Hoek (se klas). De vereniging TOG te Maassluis heeft veel verwachtingen van de jonge spelers H. Nicolai, H. Pols en N. v. Capelle, dte met het eerste team in de eerste Mas zullen uitkomen. Teaip 2: P. Kardol, P. Pleijsier en K, de Roo (3e klas). Team 3; A, Fortuin, J. v. Gelder en T. C. Nohhof (3e klas). Men heeft in Maassluis goede hoop, dat het tweede team kampioen zal worden. De competitiewedstrijden zuilen worden gespeeld op de zolder aan de Fenacolluslaan. Het gymnastieklokaal van de Visserschool zal bestemd worden om de nieuwe leden beter te kunnen ontvangen en om tevens de trainingsmo- geüjkheden uit te breiden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De vier oude roltrom- meiatito's die de gemeentelijke Reini gingsdienst nog steeds heeft rijden, gaan er geleidelijk aan uit. Een van de wa gens zal nog dit jaar worden vervangen door een moderne persvuilnisauto met een laadvermogen van 10.100 kg indien althans de gemeenteraad het daarvoor gevraagde krediet van 88.000 zal vote ren. In hun toelichting op het voorstel schrijven B. en W. dat de steeds grotere afstanden meer materiaal en meer perso neel vergen, tenzij de laad capaciteit per auto nelangrijk wordt opgevoerd. De persvuilnisauto die men nu wil aanschaf, fen is slechts 60 cm langer dan de reeds in gebruik zijnde vuilnisauto die een laadvermogen hebben van 5200 kg. Ook een uit 1955 daterende kolkenzuiger moet worden vervangen. De Reinigingsdienst gebruikt deze zutgauto voor het ledigen van de kelders en zandvangers van de gemalen. Voor deze aanschaf is een kre diet van 27.800 nodig. Tenslotte wordt de gemeenteraad een krediet van 27,800 voor een nieuwe driezijdige kip per (zandauto), en een van 3150 voor de aanschaf van een explosiestamper ge vraagd. ouders worden uitgenodigd. Omdat voor een dergelijke dienst de bovenzaal te klein is, wordt deze in de Rehobothkerk zelf gel louden. Op zondagmiddag 25 september wordt om vijf uur weer een dergelijke dienst belegd. Het jeugdkorps van het Leger des Heils verleent medewerking. Het wordt een gewone jeugddienst met een liturgie, die heel eenvoudig is. De heer Verdijk verzorgt de liturgie, de heer Ger- rlts de prediking. Na de dienst wordt men uitgenodigd een kopje koffie te drin ken. VEILING WESTERLEE DE LIER, 20 sept.Andijvie 8—16 per kg; Dubb. bonen 85-05; Snij 135—175; Alicante 105185: Golden Samp 175230; Frankentha- ler 175195; Komkom, (krom) 21—25; Sprui ten AI 89—85; All 85—91; BI 93—100; Bil 97—305; CII 64; Dl 48—30; Pepera 73; Poste lein 3237; Spinazie 4551: Uien 1923; Ro de kool 25; Prei Al 33—34; Tomaten A 460—470; C 405420; Tomaten A 410—430; B 410—420; C 365—385: CC 205—220; Komkom. I AA 42—45; A 22—27; B 17—19; C 14—15; D 12; ÏJetmeloen 6 3550 8 75—05; 10 40—50: 12 25; Ananas 8 105: 8 75—125; 10 60—70; 12 40; Suiker 8 80; 10 55; 12 45; Paprika 4—14; Sla «—11; Bloemkool 6 51; 8 33—37; 10 1822; 12 48—50. KlHdtitliSd mi kluit Mtirl VLAARDINGEN De strijd om het clubkampioenschap van de Vlaardingse Damvereniging VDV is nog steeds met beslist. Niestadt en Van den Kerkhoff, die gelijk waren geemdigd, speelden dinsdagavond een beslissingspartij, maar ook deze eindigde in een gelijkspel. Het was en zeer moeilijke, maar boeiende partij waarin wederzijds enkele zwakke zetten niet voldoende werden af gestraft. Voor de eerste ronde van de huishoude lijke competitie in het nieuwe seizoen werden de volgende partijen gespeeld: K. v. Oudheusden - D, Tamboer 2-0. C. J. Suyker - R. de Vries 2-0. J. Lucassen jr. - L. Torn 2-0. J. J v. Leeuwen - N. Voogt 2-0. C. Biel - W. F. Verburg 2-0. H. A. Lansbergen - M. v. Splunter 2-0. W, Achterberg - J. Weisscher 1-1. L. Me- chielsen - M. Mooy 1-1. D. Mast - S. M. Korver 0-2. J. Lucassen sr. - T. Poot 0-2. L Smits - R. C. v. Woerden 0-2. P. Alblas - L. Boudewijns 0-2. i De regisseur bereikt In dit ontroeren de, klassieke meesterkerk met de close-nps een dramatische kracht, gesym boliseerd in de gelaatsuitdrukking van Maria Falconetti. In deze gemoderniseer de versie klinkt op de achtergrond kerk- mnriek van Joh. Seb. Bach, wat aan de compositie een bepaalde wijding met die pere betekenis geeft. De camera tast de gezichten van de rechters en dat van Jeanne d'Arc, de Maagd van Orleans, onder wier leiding de FTansen in het begin van de vijftien de eeuw de Engelse tegenstanders versloegen. Dezen lieten haar, nog maar negentien jaar oud, als heks verbranden. De film eist van de bezoeker een grote mate van concentratie. Alleen deze film werd vertoond, want na afloop was er voor de bezoekers in het Zakkendragershuisje onder leiding (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In de Prins Alexan- derpoler op het terrein bij de Gilles Huppestraat-Blondeelstraa t wordt zater dag van 15 tot 16.30 uur een brandweer demonstratie gegeven. Het deelnemend materieel, onder ande re een negentiende eeuwse handspuit uit het Rotterdamse brandweermuseum, is vanaf 14 uur te bezichtigen. Het programma vermeldt het spuiten met de oude spuit, het blussen van een oltebrand, het werken met een mecha nische ladder van dertig meter hoogte en het blussen van een autobrand. van de cineast Jan Schaper een discus: sie-bijeenkomst, waarop over de film werd nagepraat. Voor de Schiedamse Filmkring betekende dit een experiment. Indien de film zich ervoor leent, wil men dat in het vervolg meer doen. Op de volgende bijeenkomst' van de Filmkring, 18 oktober in Irene, zal de Amsterdamse filmcriticus Jan Blokker een lezing houden over filmkritiek, naar aanleiding van enkele door hem te verto nen films. VLtAARDINOEN Getrouwd: Engelbracht Boerddam 22 en Johanna van der Marei 21 Geboren: .Egbert zv R Doornekamp en M Feijer Broekweg 52, Simone dv "Ur Masten broek en C van den Bor v Blankenhelmstr 144. Overleden; Hendrik van Rossen 85 wedr v G J de Haan. Holysmgel 4; Teuna Adriana Drs. W. J. G. Peters, president- directeur sprak een kort woord van •welkom. „In het begin is het gek ge gaan. Rondrijdend door Vlaardingen dachten wij, mijn collega-directeur M. J. Witteveen en ik. een klein vissers stadje te vinden en we ontdekten een Liesveld. Met al die fabrieken en hijs kranen in de omtrek moest het wel, naar onze mening, een gebied met een snelle ontwikkeling zijn. Daarom vonden we het noodzakelijk in Vlaardingen een filiaal te vestigen en het is bijzonder prettig, dat ditv plan kon worden gerealiseerd op het plezierige Liesveld", aldus de heer Peters. Voorts dankte hij het architectenbureau Van Gestel te Arnhem, dat het interieur heeft ontworpen, en het aannemersbedrijf A. A. M. van Maren te Rotterdam, dat bin nen acht weken de verbouwing heeft ver richt. Burgemeester Heusdens ging uitvoerig in op hetgeen de heer Peters over Vlaar dingen had gezegd. Hij schetste het Vlaardingen van de toekomst, dat een woonoord voor 150.000 mensen zal wor den. In verband hiermee sprak hii over de sanering van de binnenstad, uitbrei ding van het winkel assortiment op het Liesveld en het creëren van koopvoor zieningen in de nieuw te bouwen buiten wijken. Deze wijken zullen met brede wegen verbonden moeten zïin met de kern van Vlaardingen, de binnenstad. Daartoe hebb enwij opdracht gegeven tot het maken van een we.genstructuurplan, waarop de nieuwe plannen zullen worden gebaseerd, aldus de heer Heusdens. Het Vlaardingse filiaal van Witteveens modemagazijnen heeft een glazen voor wand, die achter de etalages kan worden geschoven. Boven deze vrije ingang is een verwarmingsinstaUatie aangebracht die er voor zorgt dat de kou buiten blijft. Het filiaal heeft in totaal 36 paskamers. Filiaalhouders is de heer K. L. Ouwejan. Het modemagazijn heeft voorts ten nieuw bevoorradingssysteem. Het prijs kaartje op mantel, japon of rok is voor zien van een onopvallend aangebracht groepje gaatjes. Deze kaartles arriveren de volgende dag op het hoofdkantoor van de NV, dat maandag is geopend in Amsterdam-Siootervaart. De gastjes zijn lectuur voor een machine die op lijsten zet hoeveel van welk artikel, van welk model en tegen welke prijs in elk der twaalf filialen gisteren werd verkocht. De lijsten gaan naar een verdeelcentrnm, waar de goederen per filiaal over een rail naar de chauffeurs worden vervoerd. ROTTERDAM Gemeentewerken heeft -gegund het maken van een tram tunnel met halte in het tracé Hille- vliet-Randweg bij de kruising Beijerland- selaan-Groene HUledijk aan A. Faas' Aanneming Mij N.V., Amsterdam, voor 2.412.000; gegund werd ook het maken m gewapend beton van twee onderheide gemaaltjes in de Koninginneweg bi] rijksweg 16 in IJssebnonde aan W. J- Cornelisse 8e Zn, Ridderkerk, voor 75.040; bestek 885, het maken van twee onderheide duikers m "gewapend beton langs de Prinsenlaan in de P. A. Polder, aan W. van Harten, Ammerstol, voor 88.000 en het maken van een gedeelte basaltzuilenglooilng langs de dwarswal van de Maashaven voor de metro en de hoofdwaterkering aan Fa. J. de Ronde ie Zn., Rotterdam, voor 113.450. ROTTERDAM Aan boord van het in de Waalhaven liggende schip Vulcaan 31 is de 53-jarige walkapitein J. T. v. d. Mijde van de Zeaostraat in het gang- boord gevallen. Met een hoofdwond, een MaiX?* lohlnnes JacobiS Z» echt gMJ Sparreboom Brielle. Dezer dagen wordt begonnen met het heien van damplanken voor de voetgangerstunnel die in het ver lengde van de Lijnbaan onder het Weena komt te liggen. De tunnel zal gebouwd worden door de firtna Vlug en De Lange. 0"er onge veer een jaar, men hoopt voor de bouwvakvakantie van 1967, zal de ruw bouw gereed zijn. Tot dan zal het ver keer met een enorme bocht om de bouwput moeten rijden (de trams krij gen aparte bruggen) en pas daarna zal ook dit deel van het Weena zijn defini tieve gezicht krijgen. De tunnel zal eea veilige oversteek naar het in het midden van het Weena gelegen trameiland waarborgen en naar de overzijde waar op dat ogenblik ook de metro-bouwput dicht zal zijn. Vanaf de Lijnbaan krijgt men dan een vlotte, veilige en gemakkelijke (er ko men twee roltrappen) verbinding met het Delftseplein waaraan postkantoor, au tobusstation liggen en wek plein dan meer bij het centrum zal zijn getrokken. De tocht naar het Centraal Station zal bovendien gemakkelijker zijn. De tunnel, hoewel eenvoudig van opzet zal er toch smaakvol uitzien van binnen. Er komen diverse vitrines. De opzet is ongeveer gelijk aan de zogenaamde door gaande tunnels bij de metro-stations, Aan de zijde van de Lijnbaan komt een brede trap en een roltrap, op het tramei land twee vaste trappen en aan de over zijde (noordzijde) van het Weena twee vaste- en een roltrap. De tunnel is van binnen ongeveer vijf meter breed en de lengte is zeventig meter. De plannen voor de andere Lijnbaan uitmonding zijn in het geheel wat vager. Het gaat om het veel besproken plan voor een kunstcentrum met winkels en een doorgang tussen de zaken van De Klerk en Ter Meulen op de Binnenweg. Voor dit project zijn al verschillende ontwerpen gemaakt. Het komt voor het grootste deel te liggen op het huidige parkeerterrein. Wat er van de plannen ook terecht komt, de veel besproken plataan zal een groen middelpunt in de daar te maken winkel- galerei/pleln vormen. Voor het behoud van de boom is heel wat gestreden. Het nieuwe plan bevat behalve een groot aantal winkels van het Lijnbaan-ty pe een klein restaurantje en een gebouw voor de Rotterdamse Kunstkring waarbij een filmzaaltje, waarschijnlijk onder de grond, wordt gebouwd. Als deze plannen worden aangenomen en er is geld beschikbaar dan nog zon het twee jaar duren voor het is gerealiseerd. Maar dan zou de Lijnbaan vanaf voetgangerstunnel tot het winkelcentrum vs«: de Nieuwe Binnenweg, dus dwars door bet hele stadscentrum veel aan waarde hebben gewonnen. ROTTERDAM Tijdens werkzaamhe den aan een bouwwerk aan de Bunseho- terweg is dinsdag de 22-jarige elektricien Anton Eland van de Schelpweg te Strik en van een acht meter hoge stelling ge vallen. Men een beschadiging aan zijn wervelkolom is hij naar het Dijkzigtzie kenhuis gebracht. SCHIEDAM; Geboren: Franciscuz J z.v. L F LobnJ en A C M Westerman; Aagje G E d.v. K W Jansen en G Leerdam; John z.v. J de Regt en E J Konings: Claudia L d.v. E L Mensfagh en M Kr.lus; Bonajd T W z.v. T M Jansen en M Boks. Overleden: W R van Os, 67 wed. Wil- Iemstijn; J J Buc'nter, 65; P J Nootecboom 52. Q Dries, 74. PUNTBERICHT - SCHIEDAM Nog steeds bestaat de mogelijkheid zich op te geven voor de to- neelsertes van de Rotterdamse Kunststich ting Als men zijn programma kwijt is, zendt de Schiedamse Gemeenschap gaarne een ander toe. De muziekseries zijn geheel uitverkocht, uitgezonderd enkele goedkope plaatsen in de donderdagavondseries. Door de overetelpenoe drukte is de Rotterdamse Kunststichting pas eind september in de gelegenheid de abonnementen rond te stu ren. (Van een onzer verslaggevers) ,.c ROTTERDAM Vannacht is ingebro ken in het kantoor van de West-EurO- pese Tmasport Maatschappij aan* (te Heemraadsïngel. Op de vier etages was alles doorzocht en een grote ravage aan gericht. Er worden enkele duizenden gui-\ dens vermist '4 Gisteren is aangifte gedaan van in braak in de garage van A. W. Berwers aan de Griede in Hoogvliet. Er werd 'een autoradio gestolen, een kassa met hon derd gulden en een geldkistje met /'75. X (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op 67-jarige leeftijd is dinsdag, nadat zij maandag was.ziefc geworden, overleden mevrouw J. Veran- neman-Zwagers, beherend vennote van de drukkerij Zwagers CV. Haar vader was de oprichter van het bedrijf waarbij zij als zeventienjarig meisje in dienst kwam. Lange tijd heeft zij* zelf het bedrijf geleid totdat zij- als beherend vennote werd opgenomen la het bedrijf. Zij heeft steeds de financiële zaken van Zwagers behandeld. Pas enkele we ken geleden is zij het wat kalmer aan gaan doen maar ze was toch regelmatig in het bedrijf te vinden. (Van eerè: onzer verslaggevers) ROTTERDAM In zijn bijeenkomst van morgen, donderdag, zal de Rotter damse gemeenteraad een primeur be leven. Voor het eerst namelijk: zal het z.g. vragenuurtje worden gehouden. Dat wil zeggen dat raadsleden vragen tot B en W mogen richten over onderwerpen, die de agenda niet vermeldt.' De agenda voor morgen vermeldt wel dat leden zullen worden benoemd in een viertal commissies ter voorziening in de lege plaatsen, die de weigerende leden van de PSP-fractie hebben veroorzaakt.^ ROTTERDAM Bij het lassen van een pomp op het terrein van de che mische industrie Rijnmond aan de Bot- lekweg heeft de 41-jarige pijpfitter A. v. d. Hoeve uit Ridderkerk derdegraads ver brandingen aan hoofd en armen opgelo pen. In een onder de pomp lopende goot hebben zich vermoedelijk gassen ge vormd die door de lasvlam tot ontbran ding kwamen. Het slachtoffer is in het Dijkzigtziekenhuis opgenomen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 43jartge schilder P. Hofland van de Jagerslaan is tijdens werkzaamheden aan een gebouw aan de Straatweg van zes meter hoogte gevallen doordat de ladder waarop hij stond be gon te schuiven. Met een hersenschud ding is hij naar het Bergwegziekenhuis gebracht. ROTTERDAM De 61-jarige maga zijnmeester R. Kroon uit de War- moldstraat is bij het oversteken-van de St. Jobsweg aangereden. Hij Is met schaafwonden aan elleboog, dijbeen en enkele gekneusde ribben naar huis ge bracht. ^t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1