Tenzij bijdragen flink omhoog gaan Financiering Hervor Gemeente loopt spaak w Predikanten roeren trom in kerkblad Willem sterk m van der Loos Peer AGENDA Oorzaak van stagnatie: financieringsprobleem HAM bouwt groot complex iu industriepolder HOOGERWERF Zeer goed orgelspel van Kees Bak 21 Singelkwartier viert feest in zaal „Marijke" Voor Gerei Jeugdraad Maassluis Spaartegoed nam toe in augustus Sportnota blijft nog steeds uit 't KAN ZO GEMAKKELIJK Van Haarenlaan nog niet Klaar Van Rotterdam naar Vlaardingen tbp van stam totmeubel voor meubelen naar de stam Loodgieter viel uit dakgoot Vereniging bestaai 35 jaar Jan Wolkers mocht voor aap spelen Burgerlijke stand PROGRAM Tapijthandel Centraal SSW R. v. Teijlingen kreeg bronzen medaille NCVB-di scussie over geneesmiddelen Nieuwe secretaris Chr. Besturenbond Zilveren medaille voor C. v. Bruggen Politietitel voor Hoekse tennissers VLAARDINGEN Welvaart lagere prijzen Uitstekende start van damvereniging Wegafslmting Open Deurdienst Gemeente-opbouwdienst* 1'ÖriCL V TIP, rotterdammer VRIJDAG 23 SEPTEMBER S9M Welvaart is lagere prijzen hoenen (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het schip van de Hervormde Gemeente is financieel gestrand en het zal op 31 december 1967 radicaal zin ken, tenzij de gehele gemeente gaat helpen om de ballast der schulden vóór deze fatale datum overboord te krijgen. Dit houdt in dat de gemiddelde vrijwillige bij drage, die thans ongeveer op 62 per jaar ligt, tot 100 wordt op gevoerd. VUARODIGËN en morgen en dagelijks SCHIEDAM Vandaag en morgen en dagelijks Rotterdam (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN -Eind vol gend jaar of begin 1968 zal, naar men thans verwacht, aan de Bellstraat in de industriepolder „De Vergulde Hand" het nieuwe bedrijfspand van de N.V. Hol landse Asbest Maatschappij voor heen Van der Linden en Velthuis gereed zijn, De kosten van de Hoe men het in de wijkge meente Rehobothkerk precies zal aanpakken weet men nog niet, maar ds. Blei weet wel dat er iets moet verandèren in de mentali teit van de gemeenteleden. Hij schrijft: „Het is de gemeente die de voortgang van het kerkewerk mogelijk moet maken, maar die dat momenteel blokkeert. Te wei nigen nog beseffen ten volle hun verantwoordelij kheid' bouw, waarvoor deze week de heer J. A. P. Dirksen, directeur, de eerste paal heeft geslagen, zijn ongeveer viereneenhalf miljoen gulden. Ontiverp Kantoorartikelen Pagina J I .4 Ome klanten gaan zaterdags niet zo «naar naar de stad... maar omdat ze weten, dat ze door deze speciale aanbieding bun Inkopen kunnen doen, voor beduidend lager dan normaal. Zo ook deze gevoerde, 100% puur lederen dameshand- gchoeneit, een genot voor herfst en winter. Warme gevoerde, 100% hand schoenen, normaal toch al lage verkoopprijs 9.75, In alle maten en in het chique zwart, nu per paar voor nog géén zes gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze luxe 100% lederen dameshandschoenen, heerlijk warm gevoerd, in alle maten, in de kleur zwart, «ooi C&f* tel, of schrift* best. In „Hervormd Vlaardlngen" van ver leden week: beeft de praeses van de centrale kerkeraad, da. J. H. de Jong, de trom geroerd over de zorgen die kerkeraad en kerkvoogdij vervullen. Sioot het jaar 1965 reeds'met een te kort van 28.000, voor 1966 Is een nade lig saldo van 60.000 geraamd en voor 196? moet op een tekort van 10.000 worden gerekend. In deze ramingen is uitgegaan va® de bestaande toestand, met andere woorden: men ging er van uit dat de bestaande vakantures niet worden vervuld, dat de nieuwe wijk Holy predikant noch kerk krijgt en dat de restauratie van de Grote Kerk (opnieuw) ia de ijskast wordt ge- zet Reeds per 31 december 1965 zullen kerkeraad en kerkvoogdij moeten beslis sen welke takken van het kerkelijk werk dienen te worden „gekapt". De predikanten, hulppredikers en kerk voogden, die de problematiek op een speciale vergadering gezamenlijk on der ogen hebben gezien, waren una niem van mening dat ditmaal van een „bliksemactie" geen heil kan worden verwacht. Ds. De Jong schrijft: „Dat is aardig voor een moment om even uit de zorgen te zijn, maar voor da toekomst zet het nauwelijks zoden aan de dijk. Nodig is eem vaste en goede basis van inkomsten". MAASSLUIS De Rotterdamse voor drtchtskunstenaar Willem van der Loos gaf donderdagavond In „de Sluis" een fragmentarische solovoorstelling van Peer Gynt van Hendrik Ibsen. Van der Loog had dit stuk In het begin van zijn solistische loopbaan op het repertoire. Ter gelegenheid van het feit dat de Noorse dramaturg zestig jaar geleden is overleden, heeft de voordrachtskunste naar „Peer Gynt" dit jaar opnieuw In gestudeerd. Toen in Noorwegen succes voor Ibsen uitbleef, verliet hij het land. Hij vertoef de vijf jaar in Rome. Daar ontstonden „Brand" en ..Peer Gynt", Ih zijn inleiding tot „Peer Gynt' schrijft de auteur dftt het schrijven voor hem een verpozing is geweest van het idsaal dat alles of niets predikt, van geen toegeeflijkheden wil weten en zich niet wil onderwerpen als er tegenstellin gen merkbaar zijn met de realiteit Maar aan bet eind van zijn leven weet Brand niet of hij iets heeft bereikt. In het poëtische drama .„Peer- Gynt' tellen de problemen inderdaad minder v sar. Peer tilt niet zo zwaar aan de levensraadsels. Hij zingt reist, vecht, droomt hij leeft, hij vlucht als het nodig :s. Als de oude Gynt als arm schipbreuke ling naar zijn geboortegrond terugkeert schijnt hij te hebben afgerekend met het leven. Maar in zijn ontmoeting met de Knopengieter cp de grens van hemel en hel, doet deze hem inzien wat hij eigen lijk waard is: als middenmens, een nutte loze, die samen met anderen moet wor den omgesmolten om te louteren. Het einde is .erzoenend, als Peer Gynt sterft aan de schoot van de reine Solvejg, in wie zijn beste deel is blijven leven en die hem daardoor kan redden. Daar de bedoelingen en de dichterlijke inhoud van „Peer Gynt" van meer be lang zijn dan de handeling, leent het drama zich goed voor solovoordracht. Willem van der Loos had zich weer ge heel ingeleefd in de verschillende figu ren van het klassieke drama. Hij bracht de uitgebreide fragmenten met een over gave, waarvoor bewondering op z'n Plaats is. In het bijzonder noemen we het volledig gebrachte derde bedrijf, waarin het gesprek tussen Peer en zijn stervende moeder Aase. De vertaling van Adema van Schelte- M klonk nog steeds zeer aannemelijk. Riek Sprong verbond de tonelen met tussenteksten. Delen uit de populaire mu- nefc van Edward Grieg werden mecha- Westtuvenkade 95: Tafeltennis voor ie dereen, 12-17. Recreatlegebouw ENCK, Westlandse- weg: Sluitingsavond Driekamp, 20. vlaardlngse Vaart: Opening Jachtha ven Zeeverkenners, 14.10. Gebouw Triangel: lico-Films, 14, 18.30 en 20.45. Khwhten bezorging Vlaardlngen: H. Jerheij, aWgnerstraat 24b, tel, 3345, maan- «*f t/m vrijdag 18 - 19,30, zaterdag 17.30 -19 uur. „Apotheek: Delta-apotheek, Floris de vijfdelaan 112, teL 8888. Apotheek Maassluis: De Jong, Markt tel. 2234. TivoU: The FAB, fanavond, 19.30. i;„ M5.uni Corda: Plaatselijke Rege- ungs-Cominissie Avondvierdaagse NWB, vergadering, 19.30. ,„.f*eref. Jeugdhuis: Chr. Leesbibliotheek, tutlenmg, 15—17. Arcade: Constr. bedrijf „Enterprise", Pers. avond, 20. Tivoli: Schied. Jazz. Soc. „Guilaume", bijeenkomst, 20.30. Bijk: De Rotterdammer: Lange kerkstraat 28, uitsluitend redactiezaken. 6S18)263954 (b'g'g' 010 115588 en 01898 Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- hofstraat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap zie bo- ej? Sag. van 1830 - 19.30. „elangrljke telefoonnummers: Alarm 264656, alarm brandweer 262923, alarm G.G. en GD. 269280. jgApotheek: Gouka, Groenelaan 127, lel. nisch ten gehore gebracht. Van der Loos maakte gebruik van eenvoudige kos tuums. Het optreden was mogelijk gemaakt door de Gereformeerde Jeugdraad Maassluis, die hiermee had beoogd aan velen een dienst te bewijzen: "Willem van der Loos geniet als regisseur van talrijke amateurspelers in Maassluis ruime be kendheid. Helaas waren er nog geen vijf tig belangstellenden, die echter wel te verstaan hebben gegeven het gebodene op prijs te stellen. Maar het is te hopen dat bij het mede door de Jeugdraad georganiseerde concert van Caroline Kaart en Koos Bons morgenavond in de Immanuèlkerk meer belangstellenden zul len zijn. Bolerslocrt 40 Tel. 12 87 59 Alle soorten vloerbedekking gratis gelegd en gratis viltpapier of ondertapijt. VLAARDINGEN Het tegoed van de spaarders bij de Spaarbank Vlaai-dingen is gedurende de maand augustus toegeno men met 235.861,58. In totaal werd uit- een bedrag van 3.710.621.50. maar er werd ingelegd 3.946.483.16, Het totale tegoed is daardoor per 1 septem ber gekomen op 51.806.103.<6. Er werden 416 nieuwe spaarbankboek jes uitgegeven waaronder zich 43 Ieugdspaarboekjes bevonden. Echter wer ken 245 boekjes afbetaald Niett^im wa- ren per 1 september altijd nog 49.633 boekjes in het bezit van jeiigd^ders (Van een medewerker) VLAARDINGEN - De burgemeester van Delft, mr. J. M. Ravesloot heeft van daag de bronzen eremedaille van de orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan de heer R. van Teijhngen, woonachtig De Ruv terstraat 43. vandaag is het veertig jaar geleden, dat de heer Van Teijlingen in dienst trad van de KoninkHjke Fabriek F. W. Braat NV te Delft. De jubilaris is daar werk zaam als onderbaas in de afdeling stalen ramen, montage. De onderscheiding is hem toegekend in verbana met zijn 40-ja rig dienstverband in welke periode de heer Van Teijlingen blijk heeft gegeven van grote toewijding eft ijver. (Van een medewerker) VLAARDINGEN - De aidMmg Vlaar- dinaen-West van de Nederlandse Christen Vrouwenbond heeft donderdag- avond het nieuwe seizoen geopend met een goed bezochte bijeenkomst in de ba- venzaal van de Rehobothkerk aan de Billitonlaan. De Vlaardingse artsH. Hasper hield een causerie over gebruik en misbruik van geneesmiddelen. De heer Hasper meende, dat men wat meer vertrouwen moet stellen in het ei gen lichaam. Hij zei dat men niet al te zeer onder de indruk moet komen van allerlei reclame. Er ontstond een levendi ge discussie. Merkwaardig overigens, dat de pil niet ter sprake kwam. Na de pauze was het de oud-secretares se, mevrouw T. Nobël-Van Leenen, die namens de NCVB een praatje hield over voedzame mogelijkheden. Behalve bro chures en receptenboekjes kregen alle dames een pak havermout. De bijeenkomst stond onder leiding van de presidente, mevrouw W. M. v.d, Griend-Trouw. Uit Hervormd Vlaardingen van deze week blijkt dat de Hervormde gemeente een ambitieus program van actie heeft. Ds. De Jong wijst naast de pastorale zorg een aantal taken aan die vervuld moeten worden: In de eerste plaats noemt hij de ont wikkeling in Holy-Zuid, -dat met zijn vijfduizend geplande woningen voor de gemeente een vergroting betekent van een omvang als de Westwijk nu heeft Ds. De Jong ziet dit als een grote opgave voor de gehele gemeente. Daarnaast noemt de praeses van de centrale kerkeraad de befsoefte aan wijk centra voor bijna alle wijkgemeenten. Hjj vraagt zich vervolgens af hoe het aposto laat goed zal kunnen geschieden zonder een stimulerende motor (de vakature ontstaan door het emeritaat van de apos- tolaatspredikant ds. P. van der-, Vloed is nog steeds niet vervuld red.), en tenslotte stelt ds. De Jong dat ook het ziekenhuis- en rusthuiswerk om „beman ning" vraagt (de ziekenhuispredikaat ds. W. J. Kolkert is zoals bekend geestelijk verzorger van het Zonnehuis geworden. - red.). De predikant van de wijkgemeente Gro te Kerk L ds. J. Bouterse, heeft in zijn wijkberlcht van deze week uitgere kend dat de gevraagde bijdrage van honderd gulden per jaar de prijs is van anderhalf pakje sigaretten per week. Hij constateert dat de kerk hier mee geen offer vraagt. Uit het bericht van ds, Bouterse blijkt dat het bijdra- genpeil in de wijkgemeente Grote Kerk I nog aanmerkelijk beneden het huidige gemiddelde van de gehele ge meente ligt In het wijkbericht van de wijkgemeente Nieuwe Kerk schrijft hulpprediker A. van Zetten: „Als we het gevoel hebben dat we rood van schaamte zouden aanlopen als de Heer over onze schouder keek bij het vaststellen van onze bijdrage, laten we ons dan bekeren. Wie nu boos op mij wordt daag ik uit het mij te laten weten. Ik neb er graag een gesprek voor over, maar dan met de cijfers op tafel. .Geheimhouding verze kerd. Er omheen praten heeft geen zin, dat heb ik met zovelen al zo vaak ge daan. Het gaat er nu op aankomen dat we met de stukken aantonen dat het winkeldiefstal. niet kan, of... aangetoond krijgen dat we niet willen." Onder de berichten van de wijkge. meente Rehobothkerk schrijft ds. K. Blei dat de financiële toestand van de centrale gemeente ook voor deze wijk gemeente consequenties beeft. ("Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het is n-og niet bekend wanneer de sportnota B. en W. zal wor den aangeboden. Raadslid J. Scheffers (soc.) ihad ernaar geïnformeerd. Thans heeft het college geantwoord, dat de com missie sportnota inderdaad had meege deeld te proberen nog in 1985 met de nota klaar te komen. Ziekte van de secre taris der commissie heeft het werk ech ter vertraagd. Ook het voornemen de sportnota in de eerste helft van dit jaar bet college aan te bieden mislukte. B. en W. delen mee dat voor het laatste deel van de con cept-nota tegen 12 oktober een commis sievergadering zal worden bljeengeroe- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het secretariaat van'de Christelijke Besturenbond te Schiedam wordt thans waargenomen door de heer D. Goudswaard, Joihan de Wittsingel 245. De heer H. Verniers, die secretaris was, gaat zich met ingang van 30 september vestigen te Heerenveen. Op een gehou den vergadering van de Christelijke Besturenbond is op zeer hartelijke wijze afscheid van deze functionaris genomen. De nieuwe secretaris is bestuurslid van de Christelijke Bond van werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid, afdeling Schiedam. VLAARDINGEN De recherche heeft proces-verbaal opgemaakt tegen de 34- jarige Vlaardingse huisvrouw die zich in een zelfbedieningswinkel aan de Dr. W. i Beckmansingel- schuldig had gemaakt aan CCC'»X (Van een medewerker) VLAARDINGEN Burgemeester mr. J. Heusdens heeft vandaag rond het mid daguur dé eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassua in zilver uitge reikt aan de heer G. van Bruggen, in Vlaardingen woonachtig, maar werkzaam te Rotterdam waar hij chef is van de afdeling debiteurenboekhouding bij het hoofdkantoor van R.S. Stokvis en Zonen NV. Op 12 augustus 1926 trad de heer van Bruggen op vijftienjarige leeftijd in dienst ivan Stokvis als jongste bediende. Enige jaren later werd hij rekeningcou rant-boekhouder en op 2 januari 1955 chef rekening-courant. Bij de vele problemen en de verander ingen, die zich voordoen, weet de heer Van Bruggen het hoofd koel te houden. Moeilijke gevallen worden zonder meer op zijn bureau gedeponeerd: men is er van verzekerd, dat hij ze alle weet op te lossen. Op 12 augustus was de heer Van Brug gen veertig jaar in dienst van Stokvis en op die dag werd hij gehuldigd. Onder de aanwezigen in de koffieka mer van het stadhuis bevonden zich on der meer, de heer A. Tieleman, direoteur van Stokvis, drs. D. Vermeulen, ad junct-directeur, dis. K. de Vries, procura tiehouder en de heer N. F, Dane, chef van de afd. personeelszaken. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Bij de ten niswedstrijden te Zandvoort om het kam pioenschap van de Nederlandse politie hebben H. Hogting Warmelts en B. Blok land in het herendübbel de eerste plaats bereikt. In de finale werden de hoofd inspecteur van politie P. Schultz en de inspecteur van politie A. de Haan, van de politiesportvereniging 's-Gravenhage, met 6—4 en 6—2 uitgeschakeld. Hogting Warmelts en Blokland kwamen in het bezit van de beker met de gouden me daille. In het herenenkelspel werd Blok land derde. Hiervoor kreeg hij een beker en een bronzen medaille. 0 VLAARDINGEN De bromfletsraUey, waarmee de Sociëteit „Club Salut es Dia bles" zaterdag haar nieuwe seizoen start, wordt besloten met een „Ralley-bal" in de zaal Harmonie, waaraan de Black Specs me dewerking verlenen. SCHIEDAM De Staatknndig-Gere- ormeerde Partij „Groen van Prlnsterer* houdt dinsdagavond 27 september 8 uur in de bovenzaal van het Gereformeerde Jeugd huis aan de Lange Haven S7, Ingang Vismarkt, een ledenvergadering. De heer F. Th. Roetera van Lennep uit Wasseaar, Am bachtsheer te 's Heer Abtskerke, zal spreken over de „Gevaren bij de Ontwikkeiingslam den". Dit betekent dat de HAM, in Rotter dam nog algemeen bekend als „Van der Linden en Velthuis", binnen afzienbare tijd de Maasstad geheel zal verlaten. De onderneming is reeds zestig jaar gevestigd aan de Rotterdamse Vierha- venstraat, waar de accommodatie te klein geworden is. Kansen op uitbreiding zijn in Rotterdam niet aanwezig, reden waarom men heeft besloten tot nieuw bouw in Vlaardingen. Nadat men bijna drie jaar op de rijksgoedkeuring had gewacht kon deze week de aannemingsmaatschappij G. Zoon Co. N.V. te Rotterdam met de bouw beginnen. Het ontwerp van de Maasstedelijke architecten Swaneveld en Goslinga voorziet in een complex van drie gebouwen, namelijk twee fabrieken voor de verschillende produktie- en be- werkingsafdelingen en een hoofdgebouw, waarin o.a. kantoren, magazijnen en een kantine worden ondergebracht Het bouwterrein beslaat een oppervlak te van vijftienduizend m2. De HAM heeft ruim 250 man perso neel. Er is een systeem voor. Altijd Er zijn er teveel om op te noemen. kaarten met gaatjes, of kasten met laadjes. Bel voor elk systeem probleem 9062. CALLENBURGSTRAAT 41 KANTOORINSTALLATIES (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Financieringsmoei lijkheden hebben de reconstructie en her profilering van de Burg. Van Haarenlaan gestagneerd, aldus B. en W. in hun ant woord aan het raadslid J. Dijkstra (soc.). Deze had gevraagd, waarom dit werk nog niet is voltooid en waarom grote gedeelten van de rijwielpaden en trot toirs nog niet gereed zijn. Ondanks het feit, dat voor de gehele reconstructie en asfaltering van de Burg. Van Haarenlaan een bedrag van 3260 950 was geraamd, vroegen B. en W. de raad comptabiliteitsbesluiten te nemen tot een bedrag van 750.000, aangezien het werk vanwege de om vang over een lange periode zou wor den uitgevoerd. Met deze beperkte mid delen kon men beginnen met de asfalte ring en reconstructie van de hoofdrij baan. In ieder geval kon het snelver- SCHIEDAM Dat een orgel niet bepaald een instrument uit de topklas se behoeft te zijn om in een kerk met een zeer gunstige akoestiek goed te klinken, is ons donderdagavond weer gebleken toen we luisterden naar een concert in de St. Liduinakerk, dat gege ven werd door de directeur van de Schiedamse Muziekschool, Kees Bak. Het honderd jaar oude orgel het werd gebouwd in 1865 door W. Rütter uit Kevelaar zong door de hoge neo gotische kerk dat het een lust was en de windziekte waaraan het instrument lijdt hinderde hier nauwelijks. Voor het laatste concert in de serie van vijf onder auspiciën van de „Schie- Al is de Kinderbijslag voor de kinderrijke gezinnen telkens opnieuw een uitkomst, als er kiedfng gekocht moet worden, verdwijnt het toch als sneeuw voor de zon! En om met dat geld wonderen te doen, daarvoor hebben wij mor gen deze aanbieding meisjes- winterjasjes. Leuke meisjesjasjes van mooie kwaliteit wol, met capuchon met wit bontrandje afgezet, geheel gevoerd en heerlijk warm. Meisjesjassen, van 32 tot 35 gul den, morgen méér dan twaalf gulden, goedkoper dan nor maal. tot teen Morgen begint de verkoop van deze warme meisjesjasjes met capuchon, geheel gevoerd, In de kleuren rood, blauw en grijs.' GMi tel. of schrift, best. S RIDDERKERK e De namiddagkerk- enst van de Christelijk Gereformeerde kerk begint zondag niet om 17.00. maar om 19.00 uur. Voorganger is ds, J. Flantinga uit Rozenburg. 0 RIDDERKERK In verband met het feit dat de portefeuille voor hulsvestmgsaan- gelegenheden overgenomen is door wet houder C. J, van den Berg wordt geen SDreekuur meer gehouden op de donderdag avond. Men dient zich voor alle huisvestingszaken schriftelijk te wenden tot de woonruimtecommissie. Alleen In bijzonde re gevallen kan schriftelijk een onderhoud worden aangevraagd met de wethouder van openbare werken en volkshuisvesting. 0 POORTEGAAL Het Hervormd kerk koor onder leiding van dirigent A. M. Zuy- •dendorp, de harmonie vereniging „La Bo na Futura", het gemengde koor „Zanglust" en het dameskoor „Concordia" (de laatste koren uit Rotterdam), het Mannenkoor uit Hoogvliet en de organist van de hervormde kerk, de heer Van Hamburg, verzorgen vrij dag 21 oktober een concert in de Hervormde kerk. Aanvang 19.30 uur. POORTEGAAL Dinsdagavond 27 sep tember om half acht wordt in de kerk van de Gereformeerde gemeente een dienst ge houden, waarin zal voorgaan student Snoep. 0 POORTEGAAL De jaarlijkse ledenver gadering van het Groene Kruis wordt gehou den in het Wapen van Poortugaal op dinsdagavond 27 september om acht uur. 0 BiHOON De leden van het CJV komen morgen (zaterdag) in heel de gemeente oud papier ophalen. Men wordt vriendelijk ver zocht de kranten e.d. gereed te zetten, waar mee een spoedige gang van zaken, kan wor den bevorderd. Heiaas is het niet meer mo gelijk oud papier af te geven op het adres Dorpsdijk 133. 0 BHOON Het hervormd kerkkoor dat zijn repetities weer is begonnen gaat op enkele muziekjes uit „The sound of music" studeren. Naast de maandelijkse medewer king aan de kerkdienst staat voor het nieu we seizoen namelijk een populair concert op het programma. Het koor ziet zijn ledental nog graag wat groter worden. RHOQN De Hervormde gemeente start donderdag 29 september het wintersei zoen. Ditmaal niet met eem kerkdienst of een maaltijd, maar gewoon met een kop koffie. De avond duurt van acht uur tot uiterlijk half tien en wordt gehouden in het hervormd centrum. 0 RHOON De hervormde en gerefor meerde jeugd houdt zondag 2 oktober een jeugdappel in de Maranathakerk. Medewer king verlenen het Groot-IJE-koor van Rot- terdam-Charlois en vijf leden van de Man nierskapel. Ds. J. M. D. van den Berg, herv. predikant te Lelden, zal spreken over „Op de tweesprong". Het jeugdappel begint om 20.C0 uur. Vooraf wordt Jen kwartier aan samenzang besteed. VLAARDINGEN Het eerste tiental van de Vlaardingse Damvereniging heeft het seizoen donderdagavond op uitsteken de wijze ingezet. In Rotterdam werd Charlois 2 op overtuigende wijze versla gen met 146. Winstpartijen werden be haald door Biel, Niestadt, Van Veelen, Van Leeuwen, Lansbergen en invaller Tamboer. Van den Kerkhoff en Voogt deelden de punten met hun tegenstan ders, terwijl Verburg en invaller Poot een nederlaag leden. Volgende week vrijdag -wordt de tweede competitiewedstrijd gespeeld en wel in Schiedam tegen de club van -die naam. VLAARDINGEN In verband met werkzaamheden aan de aardgasleiding zal de Oosthavenkade, tussen de Schie- damseweg en de Bleekstraat van maan dag 26 september tot vrijdag 30 septem ber gesloten zijn voor alle verkeer in de richting Pr. Julianabrug. Voor het weg gedeelte zal een wachtverbod aan beide zijde gelden. .landkring" had Kees Bak een program ma gekozen dat hem ruimschoots in de gelegenheid stelde zijn artistiek ver mogen te tonen. Na een populair aanloopje Trum pet voluntary van Clarke en Trumpet tune van Purcell gaf hij een indruk wekkende vertolking van Bachs Passa- caglia, gevolgd door „Pièce héroique" van César Franck, dat eveneens goed uit de verf kwam. In zo'n kathedraal achtige sfeer komen zulke grootse wer ken pas goed tot hun recht! Het typisch romantische werkje van Louis Vieme „Idylle mélancholique" klonk op dit orgel met zijn on miskenbaar romantische aard voortref felijk en dat kan ook gezegd worden van Liszt's „Praeludium (Fantasie) und Fuge über den. Namen B-A-C-H, ge zond romantisch als ze door Kees Bak werden weergegeven. De St. Liduinakerk bleek akoestisch een uitstekende ambassadrice te zijn voor „Deux préludes liturgiques" van Gaston Litaize en „Antienne II" van Marcel Dupré, die minder interessant zijn dan „Acclamations" van Jean Langlais, waarmee het programma werd besloten. De ruim zestig bezoekers en de orga nist kunnen tevreden zijn over dit laatste concert in de serie. W. P. Verheul SCHIEDAM Zondagavond wordt in de Grote Kerk een Open-Deurdienst" ge houden. Voorganger is dr. P. L. Schoon- heim, predikant voor het Open Deur- werk te Leiden. Onder het thema „Ver nieuwing" zal hij spreken' naar aanlei ding van Psalm 98. De dienst begint om 17,00 uur. SCHIEDAM In 'de Oosterkerk, aan de Rotterdamsedïjk wordt zondag om 17.00 uur een „Gemeente-opbouwdienst" gehouden. Voorganger is ds. Gatoe van Duinen uit Den Haag, Be dienst is voor bereid door .de Activiteitencommissie Oost van de Gereformeerde Kerk. keer nu na het openstellen van d Horvathweg gebruik maken van d Burg. Van Haarenlaan, waardoor d Burg. Knappertlaan werd ontlast. Met ingang van 5 december 1965 vex vie het leningplafand. Bovendien, mochtei de gemeenten niet zelf meer vaste geld leningen aangaan, maar uitsluJtenc geldleningen bij de Bank voor Neder landse Gemeenten. De toewijzm, geschiedt van dat ogenblik af allee: voor concreet-aanwijsbare doeleindes De gemeente heeft dus thans zelf nie meer in de hand, welk werk het eers kan worden uitgevoerd. Hierdoor wert de financiering van dit projekt bemoei lijkt. Nadat de financiering was verzekerd kreeg een door de raad vastgestelr comptabiliteits'oesluit van .28 januar 1966 groot 1.425.000 voor de verder: uitvoering van de werkzaamheden pa op 29 juni de goedkeuring van Gedepu teerde Staten. Inmiddels zijn B. en "W- overgegaan to aanbesteding van grond- riolerings- e: bestratingswerken. Hiertoe behorej ook de rijwielpaden en trottoirs. ;i "V 'til UW TOP-FORJVt ad*i««Lir ROTTERDAM;'MARINIERSWEG 39-47 MEENT 7.A, AFD. KLASSIEK -/ TELEFOON (010)'120408 VRAAGT ONZE GRATIS CATALOGUS SCHIEDAM Na afloop van JÉc werkzaamheden op het dak van een mf.i aan de Waranda viel donderdagmidPüag waarschijnlijk door een misstap, de'zes tienjarige leerling loodgieter M, Verlindt uit de Bilderdijkstraat uit de dakgoot Hi; kwam achten een-halve meter lager op ds straat terecht Een oudere loodgieter, de heer J. L. M M. bevond zich juist op de hoge ladder toen hij een klap hoorde. Even later zag hij de lodgietersleerling beneden liggen De GGD bracht hetjdachtoffer, met eer fractuur aan zijn reenterbovenbeen, eer lichte hersenschudding en enkele schaaf wonden naar het Gemeenteziekenhuis. (01898) - 3697 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zaterdag 1 oktober recl- pieert de vereniging „Het Singelkwar tier" van 14 fot 17 uur in haar eigen feestzaal „Marijke", Broersveld 12L Op deze dag zal het 35 jaar geleden zijn, dat enige bewoners in het oosten van Schie dam de vereniging oprichtten. Het waren de heren Hochart, Kersseboom, Mak, Schneider, v. d. Velden en Ver bruggen. In de bezettingstijd bewees het bestuur van het goede (vaderlandse) hout te zijn gesneden. Het wees de eisen van de be zetter af en de vereniging werd ontbon den. Nadat de zes bewqners van het Sin gelkwartier de vereniging hadden op, gericht startte men met 45 leden. Dit aantal steeg spoedig tot 123. In 1933 waren er ai 400 leden. Thans telt „Het Singelkwartier" bijna duizend leden. Op 1 januari 19S6 voerde men een tijde, lijke leden-stop in, die op 1 oktober zal worden opgeheven. Door middel van de vereniging kwa men er in de loop der jaren heel wat verbeteringen in het oosten van Schie dam tot stand. In verscheidene straten werd de verlichting verbeterd. Er kwa men kinderspeelplaatsen op het Edison- plein en het v. 't Hoffplein. Niet alleen werden de vijfers en singels in deze wijk verfraaid, er kwamen ook eenden en zwa nen in. Op verschillende plaatsen werden post zegelautomaten geplaatst. Belangrijk was ook de totstandkoming van busverbindin gen van het oosten van Schiedam met Rotterdam, Schiedam-west en Schie- dam-zuid. Tevens werden verschillende straten en pleinen verbeterd, zoals Boer- havelaan, de opgang naar de Rotter damsedïjk naast het Pompstation en het Stationsplein. De contributie van de vereniging be droeg aanvankelijk 2,5 cent per week. Na de oorlog werd dat vijf cent en vanaf 1963 is ze op 15 cent per week gesteld en voor adspirant-leden op 10 cent. Er is een uitgebreid feestprogramma samengesteld. Er wordt een kleur- ROTTERDAM Ter gelegenheid van de Belgisch-Nederlandse conferentie voor Nederlandse letteren zal het Nieuw Rotterdams Toneel vrijdag 7 oktober in het Piccolotheater de première geven van Jan Wolkers' eenakter „Wegens sterf geval gesloten". Omdat Wolkers in zijn voorwoord had gezegd, zelf graag de rol van de aap te willen spelen als het stuk ooit zou wor den opgevoerd, bood NRT-directeur Rob de Vries de schrijver deze kans aan. Wolkers zag er toch maar van at De voorstelling wordt gecombineerd met een heropvoering van „De acteurs" van Odijk. wedstrijd gehouden voor, de leerlingen van alle lagere scholen in Schiedam-oost Op vrijdag 30 september is er een feest avond in zaai Marijke voor leden, die vijftien jaar of langer onafgebroken lid zijn geweest. .Woensdag 5 oktober is de grote feestavond voor de leden in de Rivièrahal te Rotterdam. Speciale auto-' bussen zullen zorgen yoor het vervoer van de bezoekers en op zaterdag 8 okto ber is er een bal in Musis Sacrum, waar- aan een beat-groep zal meewerken. SCHIEDAM Ondertrouwd: N Dieleraaos 20 en I E Blanken 17; G J Gulchelasr 27 en H C Pom pc 23; T P W Heistek 24 en. H A Bierhoff 22: M J R S Kolen 33 en A J M Kerklaan 33; J M Koole 21 en M-J E Fransen 2ï; .4 J Korpel 28 en J G Knoester 22; C Laa 24 en C M J van Rrugen 22; J B Louis 27 en T L Rieken 21; W C T Posthu mus 22 en A A Briegoos 18; F Roijers 25 en M Dtx 28 J G Va» der Tuijn 25 ea W Bun te 20. Getrouwd: H T L Ooster 22 en L Verwaal 19: A A H Boon 27 en M H ViUerlus 21: F Bovenberg 37 en G M J Andriaansens 37; D Luijendijl!: 24 en A Tintel 19; N de Bie 23 en N Keissen 20; W van Stokhem 36 en C S Donkersloot: A Stöver 23 en M de Groot 21: A Bin te vin cs 23 en C A Krommenhoek 22; L K HaUensleben 30 en M B A Wiltemse 20; C G Hermans 23 en A M C Daakneljer 28; T H J van Deursen 24 en A M W A van de Koppel 22; A D Wiese 25 en N Groeaeweg 22. Geboren: Petrus J G zv J C va-n Kuik en E J M Hendriks. Overleden: ft J Verheij oud 3 dagen; D W M Melohers 38 echtg van der Drift; W Ikner 88 wed Kouwenhoven. VLAARDINGEN Getrouwd: Franjois Spirinckx, 36 en Neeltje Vroegh, 25. Adria- nus Johannes Gabriel Maria Hersbaeh, 26 en Hecdrika Janna Ruizenaar, 20. Engel van Dorp. 22 en Johanna Maria Hoitkamp, 20. Geboren: Angelique. d.v, A. Barrau en J. E. Borsboom, Van Blankenheimstr. 108. Ar thur Roelof, z.v. A. Smaal en M. Blom. Spechtlaan 630. Fctronella Catharina, d.v. G. H. T. Rooljens en A. P. van der Kiuijl, Bleekstr. 54. Frans Diederick Alexander, z.y. J. A. Buijse en J. B. Faberij de Jonge, Rotterdam. Markus, z.v. P. van Hoven en G. Kruijer, Sperwerlaan 105. HOEK VAiN HOLLAND Geboren: Anna M. C., d.v. C. T. M. van Es en H. J. van Eeden. Overleden: G, van der Lingen, 79 jaar, H. Mostert 61. MAASSLUIS Geboren: Roland Hendrik, z.v. H. de Bruijn en H. Spuij. Deslrée Elisa beth. d.v. J. L Wamaar en J. Westeln. Marcel, z.v. A. Wijnhorst en J. C. van der Windt. Susanne Antonetta Dymphna Maria, d.v. P. A. G. Strijhosch en A, J. M. A. v. "Beurden. Richard Antonius, z.v, E. Micha- witz en A. L. M. van der Raaf Godefrldui Gerardus, z.v. H. van Meggelen en C. M. Klein. Martine Huberdina, d.v. H. Visser e-j G. van Dijk. Jolanda, d. v. C. J. Koster es H. J. Mul, Abraham Marünus, z.v. J. Gor. dijn en A. van Loozenoord. Adziaan Johan, z.v. A. L. Rijkers en C. J. DS Vries, Jolaoö: Jacoba Maria, d.v. W. C. van Velzen en M, G. J. Gerritsen. Getrouwd: T. Bos en A. Zonneveld. C, Boudesteijn en M. C. Boone. A. J. van Galen en J. A. Meijer. F. Pleijsier en P. Kardol,.A. Schuurman en C. 3. Huideman. C. Voogd en J. K. C. Hofman. Overleden: Gerrit van der Gaag, geh. m, S. T. van Oudheusden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1