75'jarige Philips reden tot carnaval EINDHOVEN DEINEND VAN FEESTVREUGDE Gordon Walker: Engeland in 1970 lid HALLSTEIN VERWACHT GEEN GESPREK EEG EN EVA Hoogtepunt festijn: opening van Evoluon Ineenstorten staalmarkt gevreesd MUzÏeK Hevige gevechten in vroegere Stanleystad De pil ett noö wat i ANWB niet eens met nieuwe vorm (van verbaliseren Westen wil deel Spandau sluiten Honderden miljoenen voor middenstand Leger contra Katangezen -R ^«rmnwMMER f":il#!ISlK31| POSTSPAARBANK RENTE TOT Achterkleinzoon van Wilhelm II getrouwd Kamerlid vraagt: Wat zijn ervaringen maximumsnelheden? Verrassing RANGEERMEESTER VERONGELUKT Pagina 3 ZATERDAG 24 SEPTEMBER 1966 *s; tttékn- m, 1 «i.:... .-x'y, .r- STAD (Van een onzer verslaggevers) EINDHOVEN Dat was de wereld op haar kop gezet! Het hoogte punt van het Philips-jubileum-straatfeest viel niet, zoals gedacht, in de avoad maar in de vroege morgen.. Het was er gisteren in eens, al om zeven uur, toen half Eindhoven nog rustig op één oor lag. En het begon toen de eerste tonen van een draaiorgel zich lieten horen, zo'n groot draaiorgel, dat ze de avond tevoren binnen de poorten van de fabriek hadden gesmokkeld. Nou ja, gesmokkeld... De portier was in het komplot betrokken. Hij bad zich toevallig even omgedraaid toen sterke mannen het ge vaarte naar binnen reden en op de van te voren afgesproken plaats neerzetten. VOL VATEN AFGEKNAPT Tweede-Kamervoorzitter mr. Van. Thiel, die we op Prinsjes dag in roodomsjerpt ambts kostuum met gepast gevoel van eigenwaarde door de Ridder zaal hebben zien schrijden, heeft woensdag bij zijn her benoeming plechtig de hoop uitgesproken, dat de Kamer er in zal slagen „het komende jaar te maken tot een, waarin de parlementaire democratie op een boeiende wijze gestalte zal kunnen krijgen". „Wij zul len", voegde hij eraan toe, „ons extra moeten inspannen om op duidelijke en voor ieder verstaanbare wijze het Neder landse volk de gelegenheid te geven ons werk mee te be leven". STRAATSBURG Professor Walter Hallstein, voorzitter van de EEG-eommissie, verwacht geen onderhandelingen tussen de Europese Vrijhandels-Associatie (EVA) als groep en de Europese Economische Gemeenschap. Hij meent dat de noodzakelijke uit breiding van de Europese ge meenschap tot stand zal moeten Reumatische pijnen TOGAL HELPT ~PeP TOGAL HELPT TOGAL HELPT TOGAL HELPT TOGAL HELPT TOGAL HELPT TOGAL HELPT Menstruatiepijn Verkouden Hoofdpijn [Spit Staatssecretaris Bakker: Actualiteit Zijlstra KINSJASA In Kisangani (het vroegere Stanleystad) zijn vrij dagochtend hevige gevechten uit gebroken. Naar het schijnt zijn troepen van generaal Moboetoe bezig met een grootscheepse ope ratie om de opstand van voor malige Katangese gendarmes, die zouden hebben geweigerd bevelen uit Kinsjasa (vroegere Leopold- stad) uit te voeren, de kop in te drukken. De troepen van de cen trale regering zouden de stad hebben omsingeld. Kwestie-Adams GEEN TEKORT OP BUDGET OP DE MARKT IS OW GULDEN EEN DAALDER WAARD m Pag kindertjes uit het hele land, zei meneer Frits, die, hoe druk hjj het ook had met officiële plechtigheden, de kinderfeesten niet oversloeg. ïAXv' &m-d f*.S^ 'd m - - Elders was het muziekkorps, botje bij botje leggend gehuurddat het sein f tot de algemene uittocht. Want ito hadden ze tegen elkaar gezegd: 4!s de muziek gaat spelen, zetten we de 'feetsmuts op en stoppen we ie machines. Die jeestmutsen hadden ze zelf ge maakt. Heel kunstig gevormd van dozen en kokers, wat ze maar te pakken konden krijgen. En netjes beplakt en beschilderd. Grote som.' brero's waren het geworden en luch tige, kokette hoedjes, die het op een hoedenshow best zouden doen. Ze waren er «elf verbaasd over ge- veest dat bet zo gesmeerd liep. Goed, DEN HAAG De ANWB betreurt het voorgenomen nieuwe beleid van de poll- i ,rH teett de voorkeur aan een uit weiding van het poHUe-apparaat. De ®»«wge! zal het repressief toezicht van M politie aanzienlijk beperken. De ANWB meent dat het civiele be jaag ln het gedrang zal komen. Het be- «ajs van schuld aan de schade wordt op *jze wijze aanzienlijk bemoeilijkt. Dit met zich meebrengen, dat verbaal van schade op de aansprakelijke persoon veelal met zal gelukken, omdat de verze- ~v~™®piaatschappijen zich in de/regel «nkt houden aan de wettelijke bewijsre- 5 v or velen zal een procedure tot verhaal van de geleden schade te duur ajn. De ANWB stelt zich voor ten gerieve v«n de leden, nog voor het eind van het jaar, een mapje met aanrijdingsformulie- [en> voor een geringe prijs ter beschik- te stellen. Zoals bekend zal de politie alleen bij «langrijke schade in de toekomst nog i^jces-verbaal opmaken, ir. a J. Kolkman, psycholoog en direc- •J™ van de te Rotterdam gevestigde stichting Psychologisch Instituut voor de verkeersveiligheid, heeft inmiddels In wu open brief aan de minister verzocht besluit om hij zogenaamde lichte jaBUJoinpMi geen proces-verbaal meer laten opmaken, te willen herroepen, vreest dat van een soepeler beoorde- van misdragingen hl het verkeer v™ funeste invloed zal uitgaan op de aceerdeling van andere sociale misdragin gen. OüSSELDORF De op een na oudste Werkleinzoon van keizer Wilhelm n. de «Harige prins Michael van Pruisen is vrijdag getrouwd met de 24-jarige Jutta •eern, de dochter van een zakenman. r?°r zijn huwelijk raakt de prins vol- 2rs ^en decreet van de laatste keizer ,_a Duitsland zijn aanspraken, op de rroou en zijn erfenis kwijt. donderdagavond tegen het einde van het werk hadden de „geheime comité's" nog even een afgezant langs de afdelingen gestuurd en Iedereen de pin op de neus gezet. Morgenochtend op tijd op hei werk, maar alleen om dan direkt weer weg te gaan. En wat ze op de fabriek mooi vonden was dat „het kantoor" zich niet afzijdig hield. De dames en heren deden mee. Ook de telefonistes. Die zeiden de gehele dag tot iedereen die helde: Vandaag is niemand thuis, probeert u het maandag nog maar eens. Ze zeiden: Kijk, dat is soudariteit. Allemaal of niemand. Daar stonden ze dan op straat, de feest- muts op en.de feestgave in de zak. Er waren er die tegen moeders hadden ge zegd: Dat geld is extra ea voor ons. Want wie werkt er bij Philips, jij of ik? Er was het lumineus idee mevrouw Philips-De Jongh, de echtgenote van wij len ..meneer Anton een aubade te bren gen. Dus trokken ze, als soldaten in het eeïid, langs haar huis. Maar dat liep een tikkeltje mis. Mevrouw Philips was of gaf niet thuis, en dat was een tegenval ler. Maar enkele uren daarna hadden ze meneer Frits te pakken. Hij reed netjes in zijn auto voor bij het pand aan de Emmasingel. Gelegen heid om uit te stappen kreeg hij niet. Zij haalden hem uit zijn auto, zetten hem op de schouders en droegen hem rond. Hij vond het geweldig, beweerden ze later. De politie vertelde: Nog voor het elf uur was, waren er, ruw geschat, een 35 000 mensen meer op straat dan ge woonlijk. En die mensen kregen dorst en honger. De dorst was er 's morgens vroeg al geweest. Een caféhouder zei: Om acht uur stonden ze voor mijn deur te schreeuwen om bier. Ik dacht: Wat zal ik doen? Mijn zaak opengooien of ze "Cfcl rs e, "II maar laten schreeuwen? Ik heb mijn zaak maar opengegooid. Want zo waar als ik hier sta, ze waren anders door de ramen naar binnen gekomen. De drukte concentreerde zich op de markt en in de straten daaromheen. Om tien uur was er in de café's en in de restaurants geen stoel meer onbezet. Voor de dorstigen was dat moeilijk te verteren. Maar ze wisten, raad. Ze koch ten op een supermarkt het bier bij krat ten tegelijk, en konden toen voorlopig wel vooruit. Ze zeiden: Wij van beneden de Moer dijk weten wel wat feestvieren is. Geef ons een kraampje met patat en een ten tje met bier en we bouwen het mooiste feest dat er valt te bedenken. Aan bier zal er dit weekeinde in Eindhoven geen gebrek zijn. Alleen al de zaken rond de Markt hebben 160.009 liter opgeslagen. En gistermiddag om twaalf uur was een der café-houders al zo bezorgd over de toereikendheid van zijn bier, dat hij snel nog even vijftien vaten liet aanrukken. Het bier maakte de feestgangers vro lijk en zanglustig. Dicht opeen gepakt stonden ze In de café's en zongen van een hele nacht dansen en van iaat je rijden, en al die andere liederen, die op de. lijst van tophits staan of hebben gestaan. Het feest van Philips werd feitelijk het feest van de stad. Iedereen feestte mee. Tot zelfs in de winkels drong de vreugde binnen. De patroon danste met de winkel meisjes en de winkelmeisjes dansten met elkaar. 2e vertelden: Tot zelfs de deftige mevrouw van de corsettenwinkel kwam met de beentjes van de vloer. Eindhoven feestte met toeters en met harmonica's. Toen het middaguur nader de verschenen ook de huismoeders op straat, velen begeleid door een rijke kin derschare. En ieder kind had wel een instrument waarmee het, zo geen muziek dan toch lawaai kon maken, en al die lawaaiigheden culmineerden in een oor verdovend geluid, dat moe maakte en dorst verwekte. Om drie uur in de middag konden de feestvierders slechts schuifelend door de straten gaan. En toen kwamen ook de eerste „afknappers," mensen, die het „op gaven," die het niet langer konden vol houden. Ze zeiden: We gaan naar huis, slapen, maar om zeven uur zie je ons weer. Doch er was niemand, die dat ge loofde, Ze zeiden: Wie eenmaal thuis is, komt nooit de deur meer uit. Daar zorgt moeders wel voor. En toch 's avonds kwamen de artiesten van de kleine kunst. Willy en Wiïleke, en Anneke, die net is teruggekeerd van een tournee door het buitenland en nog zovelen meer, die naam hebben en grote aanhang. Ze zei den: Als u ze wilt horen, moet u om zes uur uw plaats al hebben ingeno men, anders grijpt u er naast Ze zei den: Gaat u nu al weg? Manblijf toch. Ach nee, verbeterden zij zichzelf ga toch maar. Want zo spontaan, zo verrukkelijk als we het tot nu. toe hebben gehad, wordt het het hele weekeinde niet meer Een uur of wat later zag mr. Van Thiel zijn hoop al de bodem ingesla gen. De Kamer startte het seizoen 1966-'67 met een slaapverwekkend volksgezondheisdebat, waarin de ene onbegrijpelijke vakterm over de andere heen tuimelde. Alleen de ver tegenwoordigers van de (zich be- BERLIJN De Westerse bondgen-o ten hebben Rusland voorgesteld oor logsmisdadiger Rudolf Hess in Spandau te laten zitten, maar een deel van de reusachtige gevangenis buiten gebruik te stellen teneinde kosten te besparen. Hess zal volgende week vrijdag na het ver trek van Albert Speer en Baldur von Sehirach alleen achterblijven in een ge vangenis voor 600 mannen. De jaarlijkse exploitatiekosten bedra gen ongeveer 400.000 gulden, die door de Westdwtse regering als oorlogsvergoe ding worden opgebracht. Een Britse woordvoerder heeft ver klaard dat de Russen op een Westers verzoek om Hess vrij te laten negatief hebben gereageerd. DEN HAAGHet Tweede Kamerlid voor de KVP, de heer Brouwer, heeft aan de minister gevraagd welke de ervaringen zijn met de invoering van de nieuwe maximumsnelheden op verschil lende autosnelwegen en met name op die van Den Haag naar Arnhem. Bet Kamerlid vraagt ook nog of de minister bereid is de ingevoerde snelhe den te beperken tot de uren tussen 8 uur vm en 20 uur nm indien dit voor de verkeersveiligheid nodig mocht blij ken. 1 xÉ Wie droeg er nu geen feestmuts, en wie deed er niet mal. Zelfs de schijn baar ongenaakbare dames van „het kantoor" kwamen uit de plooi. (Van een onzer verslaggevers) EINDHOVEN „Gezamenlijk bouwen wij aan welvaart op lange termijn voor een vrije wereld. Deze taak met allen in dit land en elders goed ten uitvoer te brengen is een uitdaging en een voorrecht. Moge het zo zijn.dat ons leven en ons werken waard zijn deel uit te maken van Gods grote geschiedenis." Ir F J Philips president-directeur van N.V. Philips' Gloeilampenfabriek, eindigde vanmorgen met deze woorden de toespraak, die hij hield bij de opening van her Evoluon, de kostbare tentoonstellingsruimte m de vorm van een reusachtige paddestoel, die is gesitueerd aan het begin van. de autoweg van Tilburg naar Eindhoven. !r Philips zei, een blik in de toekomst werpend, onder meer: „De omzet zal dit iaar de acht miljard gulden overschrijden en desondanks betekent dit niet, dat wü aan het emde zijn van onze groei. Integendeel, de elektronica staat eigenlijk nog m de kinderschoenen en. ontelbaar zijn de toepassingsmogelijk heden die in de toekomst zijn te verwachten." Prins Bernhard verrichtte ten slotte de openingsceremonie. Het was het hoogtepunt van de officiële viering van het 75-jarig bestaan van N.V. Philips. komen -door onderhandelingen met de EVA-landen afzonderlijk. Hallstein verklaarde dit vrijdag in Straatsburg, in de jaarlijkse gecombineer de vergadering van het Europese parle ment en de raadgevende vergadering, de parlementaire assemblee van de Raad van Europa. Hallstein. zei dat de gemeen schap nauwelijks compleet is zolang zij niet met andere Europese staten is uit gebreid. De vergrote gemeenschap zal een ecO' nomische unie volgens het verdrag van Rome moeten ziin, met een gemeenschap pelijke landbouwpolitiek en ook institu tioneel ingericht volgens de procedures ea de voorschriften van het EEG-verdrag. De toetreding van Groot-Brittannië is in dit verband het belangrijkste, zo verklaar de bij de discussies de Nederlandse afge vaardigde ir. Vredelmg, sprekende na mens de socialistische fractie van het Europees parlement. Gordon Walker, de vroegere Britse socialistische minister van buitenlandse zaken, zorgde aan het slot van het debat voor een verrassing door te zeggen, dat hij geloofde, hoopte en verwachtte, dat Engeland voor het einde van de huidige Lagerhuisperiode (dat wil zeggen uiter lijk 1970) lid van de EEG zal zijn ge worden. LUXEMBURG Pessimistische staal producenten, vakbondsvertegen woordigers en consumenten in de EEG hebben vrijdag opgewekt tot het nemen van spoedige en doeltreffende maatrege len om een ineenstorting van de staal markt in de zes EEG-landen te voorko men. Allen zijn vertegenwoordigd in de Raadgevende Commissie van de Euro pese Gemeenschap voor Kolen en Staal, die vrijdag in Luxemburg heeft verga derd, met de Hoge Autoriteit over de langdurige crisis die men voor de boeg heelt. De commissie -wijdt de crisis aan de overcapaciteit bij de producenten en de ,te lage prijzen. „De tijd voor onderhande len is voorbij", zei een Frans vak bondsman. „We moeten handelen, anders ,vait de gemeenschappelijke markt uit een". AMSTERDAM Leden van dé Alge mene Werkgeversvereniging hebben aan de Algemene Bedrijfsgroepcentrale, aan gesloten bij het KW, voor dit jaar 321)00 maal vijftien gulden toegevoegd, op grond van het akkoord dat in het begin van dit jaar werd bereikt in de kwes- tie-geonganiseerdenongeorganiseerden. - DEN HAAG In de loop van een aantal jaren zullen enkele honderden mil joenen guldens beschikbaar komen voor een omvangrijk hulpprogramma voor de middenstand. •Dit zei de staatssecretaris van econo mische zaken, drs. J. A. Bakker, gisteren bij de opening van de veertiende jaar beurs van het Noorcfen te Roden. Het hulpprogramma zal worden ont vouwd in. het leader van de Stichting Ontwikkeling en sanering voor Midden- en Kleinbedrijf, -waarvan donderdag het bestuur is geïnstalleerd. Voor de aanloopperiode van het fonds, waarin de werkelijke uitgaven nog be trekkelijk gering zullen zijn, is op de ontwerpbegroting van het ministerie van economische zaken zes miljoen gulden uitgetrokken. flreigd voelende) kruisverenigingen op de gereserveerde tribune wisten zich tot enige beroepsmatige be langstelling op te werken. Pas toen het magische woord Pil viel, kwam er een algemene opleving. De Rotterdamse huisarts dr. Lam berts van de PvdA-fractie bracht het veelbesproken „medicament" ter sprake en hij deed dat op de ma nier, die zo langzamerhand zijn han delsmerk is geworden. Dr. Lamberts pleegt in de Kamer in de pluralis majestatis te spreken, maar als hij het over „wij" en „ons" heeft, be doelt hij daarme zeiden zichzelf of de fractie, maar in de eerste plaats „wij artsen" en in de tweede plaats „wij Rotterdammers'.' Er zijn Kamerleden, die zich daar aan ergeren. Het parlement, zeggen ze, Is met de Maatschappij tot bevor dering der Geneeskunst en evenmin de Rotterdamse gemeenteraad. Als politicus discussieer je met medepoli- tici en behoor je niet te spreken met de superioriteit van de alwetende arts tegenover de onwetende pa tiënt. De parlementaire redacteuren nemen het minder zwaar. Dr. Lam berts is een Kamerlid, dat „altijd wel goed is voor een paar kreten", zoals dat in de journalistieke vak taal heet. Hij zorgt voor krantekop pen. Zo ook woensdag toen hij de regering verzocht „de pil" te doen opnemen in het verstrekkingenpak ket (afschuwelijk woord) van de zie kenfondsen. Dr. Lamberts kreeg nul op dit rekest „Het zou 20 miljoen kosten en daar beginnen we niet aan", zei staatssecretaris Bartels. „De pil moet eigen risico blijven". Men zou de bewindsman kunnen te genwerpen, dat een ongelimiteerde bevolkingsgroei 'n veelvoud van 20 miljoen aan gemeenschapsvoorzie ningen zal gaan kosten, maar dat weet dr. Bartels zelf ook weL Hat was hem trouwens niet om de kosten te doen, maar om de princi piële kant van het probleem, waar over in zijn eigen KVP en daarbui ten het laatste woord nog lang niet is gesproken. Het is eigenlijk verschrikkelijk jammer, dat de Kamer, door wat voor oorzaken dan ook, nog steeds niet ln staat is onmiddellijk op de actualiteit in te haken. Actueel was deze week niet de volksgezondheid, maar de verschijning van de rijksbe groting. En daarover zweeg de Ka mer in alle talen. Fas op 11, 12 en 13 oktober mag ze er het hare over zeggen. Eerst moeten de stukken van a tot z bestudeerd worden, frac tievergaderingen worden gehouden, redevoeringen worden voorbereid, uitgeschreven, herschreven en gecor rigeerd. Dat is natuurlijk allemaal erg nut tig en vooral degelijk, maar het doet toch op z'n zachtst gezegd raar aan als men op de avond van Prinsjesdag de fractieleiders van de vijf grote partijen, wèl voor radio en t.v. commentaar op de begroting hoort leveren, maar niet ln de Ka mer. Als parlementair redacteur krijg je af en toe het gevoel dat je politiek meer bijblijft door thuis bij het scherm te zitten dan op de perstribune van de Tweede Kamer rod te hangen. In Bussum en Hil versum slagen ze er door hun flitsende, actuele presentatie van po litieke zaken vaak beter in de parle mentaire democratie boeiend te ma ken dan op het Binnenhof. Waarom krijgen de fractieleiders hier niet, zoals ln Engeland, de gele genheid om enige uren na de indie ning van de rijksbegroting in de Kamer reeds een voorlopig oordeel te formuleren? Als ze dat voor ra dio en t.v. kunnen, kunnen ze het ook in het parlement. En daar hoort het tenslotte thuis. De kiezers moe ten niet de indruk krijgen dat het parlement achter de feiten aanloopt. En die krijgen ze als dat parlement over medische wijkcentra, luchtver ontreiniging, lawaaibestrijding en anticonceptionalia babbelt op een ogenblik, dat iedereen de mond vol heeft over andere zaken. Wat er straks ln de Kamer met de financiële plannen van minister Von deling zal gaan gebeuren, is op dit ogenblik nog onduidelijk. Met de verkiezingen van 1967 in het vooruit- De Katangezen zouden de brug over de Tsjopo, in het midden van de stad, in de lucht hebben laten vliegen. Het vliegveld zou nog in hun handen zijn. De linkeroever van de Congo-rivier zou vast m handen zijn van het eerste bataljon van het regeringsleger. De rechteroever zou gedeeltelijk bezet zijn door Congolese valschermtroepen en een bataljon genietroepen. De 3000 tot 3600 rebellen zouden volkomen geïso leerd zijn. De Katangese gendarmes waren vo rig jaar naar Kisangani gezonden om de opstandige beweging van linkse poli tici te onderdrukken. Kortgeleden werd bekend dat ze na muiterijen te gen hun officieren de macht in handen hadden genomen, hoewel ze het burger lijk bestuur toestonden zijn taak uit te voeren. De verbindingen met Kisangani zijn volledig verbroken. Alle blanke techni ci (vooral Belgen) hebben voortijdig de stad verlaten om niet bij de onlusten te worden betrokken. AMSTERDAM De 59-jarige rangeer- meester van de Nederlandse Spoorwe gen, B. J. Hamer uit Amsterdam is gister avond omstreeks half zes op het emplace ment in de Coenhaven verongelukt. Het ongeluk gebeurde tijdens rangeerwerk zaamheden. De heer Hamer kwam onder een rangeerstel terecht. Hij was op slag dood. zicht zal het overleg met de politie ke achterban in de komende weken meer dan ooit de uiteindelijke opstelling van de regeringspartijen bepalen. De nieuwe begroting is han diger en minder aanstootgevend op gezet dan de vorige, maar er zitten m het dekkingsplan toch wel bijzon der kwetsbare plekken, zoals de one venredig zware belasting van bet wegverkeer (waarover de AR-frae- tie vorig jaar al zo boos was) en de verschuiving van lasten naar het volgend kabinet. Op deze twee pun ten zal zich in de tweede week van oktober het Kamerdebat concentre ren. De mogelijkheid van een crisis zit er nog altijd in. Toch zal minister Vondeling iets rustiger kunnen slapen dan vorig jaar. Misschien ook omdat zijn be langrijkste en gevaarlijkste parle mentaire opponent, senator Zijlstra, het politieke toneel binnenkort gaat verlaten. Diens benoeming tot presi dent van de Nederlandsche .Bank lijkt bijna op een slinkse manoeu vre van de minister van financiën. Bijna, want prof. Zijlstra aanvaardt pas op 1 mei van het volgend jaar zijn nieuwe functie en tot dan blijft hij gewoon lid van de Eerste Ka mer. Dr. Vondeling kan dus nog veel last van zijn oud-collega hebben, want prof. Zijlstra is er de man niet naar om zich, in nederige dankbaar heid voor zijn benoeming, de mond te laten snoeren. Bovendien zal hij ook na 1 mei het financleel-economi- sefce regeringsbeleid in het open baar aan de kaak kunnen stellen als hij dat nodig acht. Maar dat blijft dan beperkt tot eenmaal per jaar, wat naar onze smaak veel te weinig is. Prof. Zijlstra heeft zichzelf nooit ais „homo politicus" willen zien, re den waarom hij in 1963 bedankte voor de eer van het lijsttrek kerschap van de AR. Desondanks betekent zijn vertrek uit de politiek, dat de ARP haar beste en intelli gentste politicus verliest. Boeiender dan in de Tweede Ka mer was het deze week in de Se naat althans in deszelfs koffieka mer, waar ir. Baas met lichamelijk geweld reageerde op 'het ergste scheldwoord, dat men een VVD-er kan toevoegen: proleet Collega-se nator Adams hield er alle kleuren van de regenboog rond zijn linker oog aan over. Vechtpartijen in 'de parlementen van Frankrijk, Italië, Japan, Brazi lië enz. zijn (of waren) aan de orde van de dag maar op het rustige Binnenhof, waar zelfs bekvechten iets uitzonderlijks is, zijn de laatste honderd - jaar maar twee of drie keer handtastelijkheden voorgeko men. Bij het Tweede-Kamerdebat over de Europese Defensie Ge meenschap in 1954 moest de toenma lige CHN-fracti el eider Gerben Wage naar '(tegenwoordig groothandelaar j in lompen en metalen en in-, zijn vrije 'tijd manager van de Amster damse voetbalclub De Volewijckers) door de bodes uit de vergaderzaal worden gesleept nadat hij een bevel van de voorzitter zich te verwijde ren had genegeerd. Het was eigen lijk geen vechtpartij, want. Wage naar bood alleen lijdelijk verzet Ernstiger was het vooroorlogse ge- val-Rost van Tonningen: een NSB-Kamerlid, dat in een Kamer vergadering beledigende taal uit sloeg, een presidentiële sommatie negeerde en toen heftig tegenstribbe lend door bodes en woedende Ka merleden de zaal uitgestompt en -ge trapt werd. „Landverrader", riep het lid van de Katholieke Staatspar tij Ruiter, maar dat kwam hem op een boete wegens belediging te staan. De parlementaire immuniteit werkte met, want op het moment dat de heer Ruiter z'n (juiste) kwali ficatie bezigde, bleek de vergade ring te zijn geschorst.. Het geval bezorgde de heer Ruiter een grote populariteit, wat na de oorlog nog bleek uit de raadselachtige voor keurstemmen die het c.h.-Kamerlid De Ruiter in Gelderland op zich wist te verenigen. Wat de kwestie-Adams betreft: die dreigt dè grote splijtzwam in de Boerenpartij te worden. Koekoek heeft dat aan zichzelf te danken. Al maanden geleden is hij op het du bieuze oorlogsverleden van die nieuwbakken BP-senator geatten deerd. Hij deed niets en hij bleef ook passief toen de bewijzen zich begonnen op te stapelen. Nog houdt hij vol, dat het allemaal „praatjes" zijn, verzonnen om de Boerenpartij zwart te maken. Koekoek zit vol achterdocht en wantrouwen in poli tieke tegenstanders. In zijn gebor neerde gedachtengangetjc is het een voudig onmogelijk om de juistheid te aanvaarden van mededelingen over de Boerenpartij, die niet van hemzelf afkomstig zijn. Dat wan trouwen dreigt hem nu noodlottig te worden. Laten we het hopen. Nader bericht: In aansluiting op de zojuist ge publiceerde miljoenennota kan worden medegedeeld, dat vol gens de laatste gegevens ver wacht mag worden dat er geen tekort zal z(|n op hot budget, namelijk op het huishoud budget. Tenminste voor die huis vrouwen die zo verstandig zijn op de markt te kopen. Want juist nu de kosten voor het levensonder houd gaan stijgen en men aller» wege het woord „duurder" boort, is kopen op de markt meer dan ooit de ware manier om de weke lijkse „begroting" in evenwicht te houden. Marktkoopman en straathandelaar bi(|ven als van ouds hun kwaliteitsartlkelen aan bieden tegen de laagst denkbare prilzen en geven hui» klanten de meeste waar voor hun geld. In het gezelligste en grootste koopcen trum Is elke uitgave het best be steed, er is geen plaats voor som bere geluiden en ledereen kan er geld sparen, want

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1