hillegom -v Socialistisch amendement verworpen Gemeenteraad haalt bouw premiewoningen uit slop ABP neemt grond en huizen over kroniek Wat doe fe nou, Tteesje? Waarom draag je een Voss-|urk van je moeder? We hebben in jouw maat de leukste en fijnste kleertjes van Nederland Gemeentebegroting met nadelig saldo van twee miljoen Bonte drieling AGENDA Triangel niet gebouwd op „Holiday on rail" ÜMS WOQR VANDAAG BOLLEN BESTELL Rotterdamse MM P.BAKKER röj RTEX KRITISCH BEKEKEN nC- Ti OTTERDAMMER Pagina 3 DINSDAG 27 SEPTEMBER 1966 u*rt de nieuwe gratis bollencatalog yan Bakker. >64 pagina's, 162 prachtige kleurenfoto's, Goedkoper dan U ff denkt ff imS vandaag nog de gratis tféurrijke boliencatalogus aan voor e'&nopvallend" mooie tuin. Stuur ons de bon of bel even. ^Woonplaats. Beeklaan 18 T.el. {02520J-7344 1 SCHIEDAM Met de stemmen van de „linker vleugel" tegen heeft de gemeenteraad maandag avond na een uitvoerige en gede gen beraadslaging de door B. en W. voorgestelde uitweg voor de in het slop geraakte woningbouw in de premieseetor aanvaard. Be sloten r rd tot verkoop aan het Algemeen burgerlijk Pensioen fonds van een drietal in Groen- oord-Midden in aanbouw zijnde blokken woningen en tot grond verkoop in principe aan dezelfde instellingen om aan de rand van deze wjjk de daar geprojecteerde 750 woningen in hoogbouw te re aliseren, aia.olijba (Van een onzer verslaggevers) Voorwaarden - Lieve kleine meisjes, lievé grote meisjes, mochten jullie moeders er niet aan denken, denk er dan zelf aan: onze meisjes-mode is dit najaar "eindeloos" E'n'de prijzen zijn al net als sommige rokjes: fijn mini! (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse gemeentebegroting voor 1967 zal een tekort vertonen van ruim twee miljoen gulden. De begro ting wordt een herhaling van die voor 1966 en bevat „niets nieuws of revolutionairs". Berekening Amendement Voorraad w.c.-papier door brand verloren .en morgen Wijkcentrum: Tafeltennisver. „Ser vice", vergadering, 20 en morgen Irene: D.W.S., vergadering, 20 Arcade: Schied. Muziekschool," leerlin genavond, 20 en dagelijks Burgerlijke stand MODERNE MAN FORTEX Fortei heeft een geheel eigen stil! de moderne man, dit «eet «at hij Fortei herenkleding verkrijgbaar hoor Ij wil. SO SCHOENMAKERHOU JE BIJ JE LEEST op Die Goeie leest maakt men voor geyser, gasfornuis, verwarming... Esso Gas in fl, r^jSfpjÓjjwgraUa ïollencatalogus H 'jj" rNaatn De Seven Seas vaart weer onder Neder- luidst vlag, voor slechts twee reken: één nn de TPiihelminakade naar de werf van Wiilen-Ftfenoord en een allerlaatste van iit werf naar de Parkhaven by de Euro mast Het schip is dan, na vele oraswervin- gtn arer de wereldreeën, waaraan het zijn mam te danken heeft, voorgoed tot rust jtksmen, al zal het, zoals het zyn gehele jeïtti het geval is geweest, vooral door jongeren bemand blijven, Dat laatste eon- suteerde mr. H. N. Dutilh, directeur van Jo Holland-Amcrika Lijn, moedermaat- sdiappij van de Duitse Europa-Canada Jjaie, die aan boord van de Seven Seas te tarnen met prof. mr. W. J. Slagter, voor- littcr van de Stichting Studentenhuisvesting Rotterdam, het protocol van de overdracht Ifitende, Met dat protocol van overdracht va» de Seven Seas eigendom van de stich ting geworden. Kapitein Heiiirich Oltmann liet de Duitse vlag en de redcrjjvlag van de Europa-Canada Linie neerhalen en de Nederlandse vlag hijsen Dat alles ge- idiiedde onmiddellijk nadat de Seven Seas aa eeu laatste grote reis afmeerde aan de Tilhrfminakade en de jonge passagier» Fnroptse studenten van allerlei landaard, die van een vakantiereis naar Amerika (emgkeerden van boord waren ge- slroorod. Mr. EL N. Dutilh memoreerde in njn rede van overdracht de historie van het «hip, dat in 1940 op de Sun Yard in Arae- n!» is gebouwd. Het heeft nooit volgens ijn oorspronkelijke bestemming (vrarht- sfhip) gevaren. Reeds onmiddellijk is het vtrbouwd tot oorlogsbodem, tot een der strste escorte-schepen. Na de oorlog werd hst schip weer verbouwd tot repatriëring»- schip» daarna kwam het voor vyftie procent m handen van de Kon. Holt. l.ioyd en voor vyltig procent in handen van de H.A.Ï.., ten slotte ging de Seven Sens geheel over our de H.A.L., die het schip onderbracht (>j haar in Bremen gevestigde Europa- Ctaada Linie. De Seven Seas had een heel bijlandere taak als „jeugdechip" en de laat- fle teree jaar nam het deel aan ce* der {raottte experimenten ter wereld, het /'iïege a-float". Die taak, aldus mr. Dutilh, jal de Ryndam overnemen. Dit schip wordt thans daartoe verbouwd en de bemanning na de Seven Sen» zal grotendeels overgaan dj de Ryndam. De Seven Seas is als stu- len iem chip nu reeds volgeboekt. Beheer der A. Oldemonnikhof krygt 275 «ludenten era boord. Na de verbouwing, die eert wand zal duren, heeft de Seven Seas drie collegezalen, een stafclub en een eetzaal net mensa. Van de bewoners zijn er negen- tij ingeschreven aan de Medische Faculteit, de anderen zijn siudenten aan de Neder- linilsclie Economische Hoogeachoot, Er is nu reeds een grote waelitlyvt van gegadig den, die geen plaats aan boord konden krijgenDe ligplaats vlak achter bet schip nn de Ha ven vakschool achtte prof. Slagter irer gunstig. Die biedt goede mogelijkheden voor samenwerking in de exploitatie van bet schip. Inclusief de verbouwing, die joar 1 november gereed moet zyn, kost de Seien Seas de stichting 2,2 miljoen gulden. Burgemeester H. Roelfsema heeft het voorstel met elan verdedigd tegen de duidelijke bezwaren op verscheidene pun ten, die met name van socialistische zijde werden aangevoerd. Woordvoerder drs. J. H. Simons had met klem erop aange drongen het voorstel aan te houden. Hij achtte aanvaarding op dit moment onaan vaardbaar oa. omdat het Algemeen Bur gerlijk Pensioenfonds geen definitieve toezegging heeft gedaan, dat het inder daad tot realisering van de 750 woningen in hoogbouw zal overgaan. De bedongen prijs voor de verkoop van de 126 in aanbouw zijnde woningen (op basis van een prijspeil van 1964) achtte hij veel te laag De heer Simons kreeg steun van libera le en communistische zijde, waarbij voorts de VVD en de PSP hun bezwaren, om respectievelijk practische en principiële redenen, tegen verkoop van grond m het algemeen voegden. Besteerden nog de PCG en de K.VP die geen bezwaren hadden: de heer K. de Baat (prot.) achtte het voorstel zeifs een belangrijke bijdrage tot oplossing van de gestagneer de premiebouw en mr. J. B. Sohueïer (kath.) volstond met de'opmerking dat zijn fractie om prakte one redenen ak- In een uitvoerig en categorische uit eenzetting schetste burgemeester Roelfsema vervolgens de bestaande moeilijkheden nu door kapitaal- schaarste en hoge rentestand de bouwonderneming Muys en De Winter geen gegadigden kan vinden voor haar premiewoningen en dat noch voor het restant van het premiecontingent 1966, noch voor dat van 1967 bij enige bou wer of belegger belangstelling bestaat De interesse die het Algemeen Bur gerlijk Pensioenfonds toont zag de heer Roelfsema dan ook als een verschijn sel waarover de raad zich zou moeten verheugen, omdat hiermee de contin genten kunnen worden gered. Het ABP stelde echter twee voor waarden: de grond moet het fonds in eigendom worden overgedragen en aan deze verkoop wordt gekoppeld een akkoord van de raad dat het ABP een studie gaat maken over de bouw van de 750 flats in hoogbouw, waarvoor de grond op dit moment in principe diende te worden verkocht. De burgemeester gaf toe dat grond- verkoop tot op zekere hoogte een afwij king is van de in Schiedam bestaande regel, die uitgifte in erfpacht aangeeft. Hij meende echter dat de bestaande bouwstagnatie een bijzondere omstan digheid is die afwijking van de regel rechtvaardigt. De bezwaren uit een oog merk van mogelijke grondspeculatie wees de heer Roelfsema van de hand: het ABP wenst alleen te beleggen en zal zeker niet verkopen. Het belangrijkste argument van de huizenbezit (in zover men in dit geval dit voorstel voortgang van de gestag neerde premiebouw betekent en met het oog op de gewenste differentiatie in de opbouw van het „gemeentelijk huizenbezit (In zever men in dit geval daarvan kan spreken red.) en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid tot „doorstroming" van bewoners acht te hij dit van eminent belang. Deze onthulling deed wethouder van financiën mr. P. van Boehove maandag avond in de gemeenteraad tijdens zijn verdediging van de voorstellen tot ver hoging van de watertarieven, de straat belasting en de reinigingsrechten die de raad conform heeft vastgesteld. De PCG en de WD hadden daar geen moeite mee. De heer J. van Kat wijk (prot.) betoogde namens zijp. frac tie de voorgestelde verhogingen rede lijk en gewenst te vinden. Wel vroeg hij de aandacht van het college voor het probleem van de lekverliezen bij het Waterleidingbedrijf, die, vaak bui ten de schuld van dat bedrijf, de laatste jaren aanzienlijk toenemen. De bezwaren tegen de tariefsverhogin gen kwamen van de PSP en de CPN en waren van de bekende inhoud: „ongelijke verdeling, kleine man de dupe". Zowel mevrouw A C.M. Blaauw-Rieu (pac.socals de heer B. Mr. P. VAN BOCHOVE tu?ee miljoen tekort E. Collé (comm.) verklaarden al bij voorbaat om die reden te zullen te genstemmen. fypAASLAND Een koe van de firma Gebroeders Mos- >erd heeft maandag in alle vroegte drie flinke dochters ter wereld gebrachtiets wat maar teel zelden voorkomt. De drie kalfjes op hun wankele trïl- pootjes waren met geen stok op te foto te krijgen. Geen wonder, want toen de fotograaf hen knip te waren ze nog geen halve dag oud. De bonte drieling het zich echter vermurwen door de vm- 9ers van de kinderen, waaraan te zich flink tegoed deden. Achter het dochtertje van de "eer Mosterd staat moeder koe enigszins trots-afwijzend tegen- ever zoveel belangstelling en drukte. En dat na een veelbewogen nacht! Van twee personenauto's, van M. J. K en A. H. K, m de Donker Curtiusstraat werd vannacht met een scherp voorwerp het lakwerk ernstig beschadigd. De PvdA uitte bij monde van drs. J. H. Simons andere bezwaren Zij achtte tariefsverhoging op dit moment onjuist omdat een berekening waarop het ge raamde tekort is gebaseerd ontbrak. De heer Simons vroeg zich dan ook af waarom het voorstel met had kunnen wachten tot de gemeentebegroting op tafel zou liggen. Wethouder Van Boehove kon daarop aan afdoend antwoord geven: het ambtelijk apparaat heeft dit jaar snel ler gewerkt, zodat de voorstellen tot tariefsverhogingen eerder klaar kwa men dan de begroting. De verhogingen zijn alleen al nodig om in aanmerking te kunnen komen voor een aanvullende bijdrage uit het Gemeentefonds. Na een vrij langdurige discussie wer den de voorstellen aanvaard. De dames Blaauw en Gerding-Eggink (beiden pac. soc.) cn de heren Collé (comm.) en C. Muljs (bp.) kregen desgevraagd de aantekening te hebben tegengestemd. SCHIEDAM De gemeenteraad heeft wethouder M. Eykenaar benoemd tot lid van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Brieise Maas. Wet houder mejuffrouw G. D. de Graaff werd benoemd tot plaatsvervangend lid. De raad benoemde ds. J D. Spalmg, tot curator van het Stedelijk Gymnasi um. Als met-leden van de gemeenteraad werden m de gemeentelijke jeugdcom missie gekozen de heren A J. A. van Lmgen, A. Koppenol, W. F. de Wolff en T. Everhard. Gehoord de bezwaren van de raad tegen de bedongen verkoopprijs van de in aanbouw zijnde 126 woningen deed de burgemeester de mededeling dat B. en W. het voorstel wilden amenderen door de prijs tot ƒ6180 per woning op te voeren. In tweede instantie bleek dat de burge meester de VVD had overtuigd maar de linkse fracties bleven hun bezwa ren handhaven. Een nieuw geluid fewam alleen nog van de heer J. J. Hoogcarspel (soc.) die meende dat eni ge reserve in de woningbouw op het ogenblik zeker geen kwaad kon. Hij vreesde dat Schiedam woningen zou laten bouwen die wei eens maanden lang kunnen leeg staan, omdat de huren te hoog worden voor de catego rie die voor doorstroming in aanmer king komt. De burgemeester ontkende deze mo gelijkheid niet, maar legde het zwaarte punt op de behoefte aan duurdere hui zen op langere termijn. De heer Si mons diende ten slotte een amende ment in waarbij de verkoopprijs van de 126 in aanbouw zijnde woningen op 6400 werd gebracht. Het werd met dertien tegen 21 stemmen verwqrpen. Het voorstel zoals B. en W. dit hadden geamendeerd werd uiteindelijk met ne gentien tegen vijftien» stemmen aan vaard. Tegen stemden de PvdA-, PSP- en CPN-fracties. Principes 1MA de bewogen vergadering van de wet houdersverkiezingen heeft de Schiedam se gemeenteraad gisteravond ten flinke kluif gehad aan zyn eerste „gewone" agen da. Met moeite hebben B. en V. htm voorstel om tot een oplossing voor woning bouw te komen erdoor gekregen. In de gegeven omstandigheden heeft de raad daarmee een verstandige beslissing geno men, al moet gezegd worden dat zy die, aanvankelijk of blijvend, van andere me ning waren een pluim verdienen voor bun deelneming aan de beraadslagingen. Het onderwerp was gecompliceerd, maar in zjjn algemeenheid gaf de raad blyk de materie grondig te hebben bestudeerd en men kan respect hebben voor de geuite meningen. Dat hebben wy zeker als het gaat om principes, ook al delen wy die niet. Want als het nieuwe paci fistische raadslid mevrouw J. II. H. Gerdink-Eg- gink met een beroep op Leviticus 25 („En het land zal niet voor altijd verkocht wor den, want het land is van Mij") haar be zwaren legen grondverkoop illustreert dan valt er over de toepassing vs„ deze tekst nog wel wat te discussiëren. Maar het was vermakelijk juist uit de mond van déze mevrouw te horen (waarmee we het overi gens ook al niet eens zijn) dat dr. Kuyper in „onze AR-politiek" deze gedachte heeft overgenomen! Principiële moeilijkheden had kennelijk ook de nieuwe wethouder mejuffrouw De Graaf. Zy verwijderde zich uit de raadzaal toen het op stemming aanliep. Als „me vrouw de wethouder", zoals burgemeester Roelfsema haar graag genoemd ziet, haar socialistische.fractie als collegelid niet wil de tegenwerken, dan had zy party kunnen en moeten kiezen. Wie aan tafel zit moet meespelen. Maar misschien moet mejuffrouw De Graaf nog wat wennen! - ;:j .-.V' r: ©t-s i-, i SCHIEDAM—In een magazijnruimte van de 43-jarige winkelier L, K. in de Burgemeester Verveenstraat raakte maan dagavond een voorraad van 1400 closet- rollen in brand. Een groot gedeelte ging verloren. Ook de wand van het oude schuurtje kreeg brandschade. De brandweer onder leiding van brandmeester De Jager bluste de brand met een slang op de water leiding. Btjfc: De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28, uitsluitend redactieza ken tel. 263954 (b.g.g. 010 - 115588 en 01898 - 6619). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- hofstraat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap Drie, boven dag. van 18.30 - 19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264656, alarm brandweer 262923, alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Lidui- nastraat 48a, tel. 268364. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDIN G E.V „Holiday on rail", de grote reizende model spoorweg-show die vandaag zQs poorten in Triangel zou openen, zal pas morgen te bezichtigen zyn. De reden hiervan is dat de attributen die onmisbaar zyn bij de show te groot zijn om door de denren van Triangel naar binnen te kunnen. Noodgedwongen heeft de heer J. van Baer, de eigenaar van deze spoorwegshow, uitgezien naar een andere mogelijkheid. Hij heeft deze gevonden in een mobiele tentoonstellingsruimte, die op het Veerplein zal worden opgezet. Het opzetten van dit gebouw is de oorzaak van het verschuiven van de openings datum naar 88 september. De officiële opening is bepaald op woensdagmorgen 11 uur. SCHIEDAM Geboren: Jacqueline S. d v. W J Grootjes en. J H Kapteijn; Gerr.it A z v GA Verhoeckx en P M Meijerin'k; Wilhelmus A H z.v. W Sïa-nge- wal en M P J Kerkhof: Fieter H C, z.v. H C van Waalwijk van Doom en U E Poot. Overleden: W Broekhuizen. 80; W B van de Water. 53. J Brinkman, 76, echtg De Boon. SCHIEDAM Geboren: Marcel zv J M van der Kraan en A van der Zouwen; Teuntje W dv A W Conlag en M van Dommelen; Johanna L dv H W van der Lelij en H H M Bonefaas; Elisabeth F dv J C Buljtenhek en A W Hoogteijling; Monique dv A Hoogendoom en C van Vliet, Michel zv J Borsboom en M C S Beijers: Gerassi- mos T, zv V Fokas en J Rei]; Maria L dv G M van Ardetine en P T M G Schouw; Walter zv D Mennen en A Korevaar, Fran- ciscus zv P van der Burg en E Kuiper. Overleden: T E Slooff, 80 wed Boekhout; N van Marsbergen, 44 echtg Keljzer. fll SCHIEDAM Door een abuis is in het verslag van JACHBSS, dat maandag avond op de sportpagina's stond vermeld, de maker van het derde HBSS-doelpunt met genoemd. Het was achterspel Prins, die de kort voor tyd toegekende straf schop voor HBSS in een doelpunt om zette en daarmee de stand in deze voor de bovenste plaats zo belangrijke wed strijd op 3—0 voor de Schiedammers bracht. Korte Hoogstraat II a Tri. 6151 Vlaardineen IMN6RS ALLE SCHOENEN VAN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1