Sloop Kethelweg vordert Tweeduizend bejaarden vieren vierde lustrum BOTTERDAM 'AGENDA Muziekschool bracht goede einduitvoering Geen voorrang verleend aan tankauto: boete Aquariumrit voor Zonnehuis AAM MU J Groen" heeft nieuw bestuur "J&denkw if 3ÈI MsA%S}^M^ mm Over geschiedenis weinig hekend Groot aantal geslaagden „U vraagt om ellende" Burgerlijke stand dè jas GRONINGENC de Heer FIT ZIJN DOOR CONDITIETRAINING DAMEScomHtietraining VAN G0RSEI GEMEENTE SCHIEDAM 1 BANKWERKER RI-HA HUISORGEL r -cnTTERDAMMER Pas DONDERDAG 29 SEPTEMBER 1966 Vandaag en dagelijks Veranderingen SPORTSCHOOL Petroleumstel viel om are V* c i w,$m. Staat goed. Zit goed. Draagt goed. Lente, zomer, herfst en winter een jas met altijd grote Gedaagden Laatste woord Rechtspleging viel Vlaardingse vreselijk tegen Hogere resultaten bij Synres NV F i wVy> "XKM (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De afdeling Schiedam van de Algemene bond van bejaarden bestaat twintig jaar. 'Men wil dit vie ren wet een jubileumbijeenkomst voor de leden en genodigden op dinsdag IX oktober in Musis Sacrum. Volgens gegevens die het bestuur ten dienste -itaan werd de afdeling 16 juli 1946 opgericht. Op deze datum werden de Schiedamse bejaarden uitgenodigd voor een vergadering in de voormalige bioscoop „Pandora" aan de Hoogstraat, thans Monopole-Th eater. Het lid van |K voel 't. Het wordt een prettige ten- toonstelling, met een lekkere ruimte werking. Ja,' dat is me honderd procent meegevallen." Directeur J. Hoffman zei dit dinsdagmiddag inspecterend tussen hout» platen, rollen vloerbedekking en bussen verf van zijn Femina, de 19de in sue- cessie, maar de eerste die bij georganiseerd heeft in de als noodmaatregel opgetrokken zilverkleurige Ahoy'-hal op Heliport. „Heus, ik heb *r alle vertrouwen in dat het weer helemaal lukt." Als mevrouw W. G. Ma» rijnen-Sclireurs (echtgenote van de voorzit ter van Rijnmond) vrijdagochtend om half elf de beurs opent, dan hebben 1500 men- <en hun opbouwwerk er weer opzitten. Zes dagen tang hebben ze getimmerd, geverfd, geplakt en ingericht. In bun korte werk- pauzes konden ze terecht in liet reeds draaiende restaurant, dat zonder enkele afscheiding aan de grote bal grenst en er op die manier echt bij boort. Na die 1500 opbouwers zal de Femina bevolkt worden door de honderden beursmensen, die alle maal bun eigen produkt(en) of wat dan ook zullen'proberen tc verkopen. Voor bet eerst zullen daar ook enkele Rotterdamse wethouders l>ü boren, die 's avonds over hun stad aan iedereen die dat maar wil tallen vertellen. Elk op zijn eigen terrein uiteraard. Dit originele idee is van de ge meentelijke voorlichtingsfunctionaris L. W. Sclunidt, die het „Open Boek" aan het Kruisplein runt. Hy of andere Rotterdamse voorlichters zullen dc stand bemannen. De stand waarin veel aandacht zal worden geschonken aan de toekomstige aankleding van liet Schouwburgplein zal ongetwij feld veel aandacht trekken. Hetzelfde geldt zeker ook voor het huis van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, dat met een half- afgebouwde echte woning de bezoekers pro- leert te wijzen op de voordelen van eigen woningbezit. Daarnaast echter moet een be zoek aan Femina niet alleen een tocht zijn tussen stands om te zien wat er „te koop" is, maar toch ook: een beetje genieten van een gezellige sfeer en een leuke omgeving Bat laatste kan men dan vooral vinden op het middenplein, waar een /Rotterdamse bloemsicrkunstcnaar van planten en bloe men een leuk stukje groen heeft geschapen. En tussen al dat groen klinkt de gehele dag muziek van liet trio Willy de Vries. Deze musici zullen ervoor zorgen dat de bezoe kers zich thuis voelen, zoals dat ook de twee Feinina-gastvrouwen zullen doen, die zich dit jaar voor liet eerst tussen de be zoekers zullen begeven en aan iedereen informatie verstrekken die daar om vraagt. Vanaf vrijdag kunt u op Femina terecht, te beginnen om ongeveer elf mir. De andere dagen (tot en met 13 oktober) van 10 tot 17 en van 19 tot 22.30 uur. ^Irene: K.N.M.T.P., lezing met dia's. Sursum Corda: Reis ver. „De Drie hoek", ledenvergadering, 19.30; N.C.G.O.V., vergadering, 20. Aula Stedelijk Museum: Quadro Amsterdam, concert, 20.15. Galerie Punt Vier: Opening ten toonstelling, 20.30. Bijk.: De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 82, uitsluitend redactieza- hen tel. 263954 (b.g.g. 010 - 115b88 en 01898 - 6619).' Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- hofstraat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap Brie, boven dag. van 18.3019.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264656, alarm brandweer 262923, alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Lidui- hastraat 48a, tel. 268364. het hoofdbestuur Trouwborst voerde het woord, maar wat hij precies heeft gezegd, staat nergens vermeld, i Waarschijnlijk heeft hij gesproken over de noodzakelijkheid van een be- jaardenbond en do aanwezigen opge wekt een afdeling in Schiedam op te richter De he ii W. van Beek werd voorzitter en mevrouw Kamerling penningmeeste- resse. Beiden zijn nog in leven. Op haar eigen manier voerde de jon ge afdeling de propaganda en het leden tal groeide zienderogen. J ANGZAAM, maar gestadig, wordt er gewerkt aan de verbreding van de voor het drukke verkeer veel te smalle Kethelweg m Vlaardingen. Of liever: aan de voorbereiding daarvan. Na het Emaus (de toe- gangsflessehals naar de Kethel weg) zijn nu deze vijf woningen aan de beurt om onder de slo pershamer te komen De zolders zijn al verdwenen en met de rest zal het zo gebeurd zijn. In deze twintig jaren veranderde veel ten goede. Het Burgerlijk Arm bestuur werd Algemene Bijstandswet en de Noodwet-Drees Algemene Ouder domswet. Vele bejaarden moeten nog een beroep doen op de Bijstandswet. Bij velen heerst evenwel nog een soort „drempelvrees". De afdeling heeft tegenwoordig de beschikking over twee, voor het onder wijs niet meer geschikte schoollokalen, waar de leden kunnen biljarten en kaartspelen. Op de donderdagmiddagen komen de dames bijeen en de heren hebben dan geen toegang. De afdeling heeft verder een vrou- •frenclub, „Onder Öns", met een!zang koor. Begin 1967 herdenkt deze club, waarvan' mevrouw' P*. Semeijn voor zitster is, zijn 12V-.-jarig bestaan. De. landelijke bond telt honderdduizend le den, de afdeling Schiedam ruim twee duizend. Wü beginnen in de Westwij kschool fach ter Fortunaveld in Westwble) maandag 3 oktober a.s. van 2G tot 21 uur en dinsdag 4 oktober a.s» van 10 tot 11 uur twee nieuwe lessen voor Alle leerlingen nieuw, dus kalm beginnen. Onze accommodatie (de mooiste tn Neder land) en ons systeem, wekelüks door hon derden Vlaardingse dames beproefd, zal u bevallen. VAN VTANDENSTRAAT 10 (WestwUk langs straatweg) - IEL. 8248 en KETHELWEG 100 - TEL. 6900. SCHIEDAM Woensdagavond hield dc Schiedamse Muziekschool een eind uitvoering als afsluiting van het cur susjaar in de grote zaal van gebouw „Arcade" die geheel uitverkocht was. Nieuw was de eerste uitvoering van het muziekschoollied, tekst en muziek van Kees Bak: „En of 't nu groeps- of sololes/ of klassikaal zal wezenI hetzij in lis 'dan wel in bes,/ de muze zij gepre zen/ het-kan niet steeds in majeur zijn/ ook "mineur kan bekoren/ hoe zeer we samen machtig zijn/ dat la ten we nu horen."/ Op het programma, stonden de Trum pet Tune van Jeremiah Clarke in een orkestbewerking van Kees Bak, het concert voor piano en orkest in C gr.t. van Jos. Haydn. Het accordeonensem- 93 O VLAARDINGEN Op 26 november gaat de .Stem des Volles" de viering van haar zestigjarig bestaan afsluiten met een concert m de Stadsgehoorzaal Voor de pauze brengt het koor liederen van Brahms en Schubert Na de pauze treedt voor het eerst in Vlaar dingen op het Rijnmonds Mannenkoor onder leiding van dirigent Piet Struijk Dit koor bestaat uit leden van verschillende koren to het Rijnmondgebied Bepaald geen eendagsvltnder... steeds groeiend... zeventig Jaar lang In malaise en .welvaart, in slechte en goede tijden. Wat is het geheim? De oorzaak of het waarom? Misschien omdat wij voorop stellen dat winkelen een prettige bezigheid moet zijn in een ge zellige omgeving- Of omdat onze Inkopers tot taak hebben geen buitenissig heden in te kopen, maar juist datgene wat de meeste klanten nodig hebben. Misschien omdat wij de goede kwaliteit altijd het belangrijkst vinden en daarbij ook met de lage prijs vergeten. Of ook misschien omdat wij ai meer dan vijftien jaar geen ruil- bonnen meer kennen, maar U alies kunt terug brengen en di rect Uw geld terug kunt krijgen. Missehien ook omdat de Koffie hoek in onze redenering past, waar onze Moeders hun kin daren op limonade en gebak kunnen tracterèn en inclusief hun eigen koffie, van een gul gulden nog geld overhouden... Of omdat wij vooropstellen dat U drommels goed weet, wat U wilt kopen en onze manier van winkelen: "alles overzichtelijk geprijsd, zo maar zelf uitkiezen" ...U wei aanspreekt! Allemaal vragen, vragen... maar U gaf ons zelf Uw antwoord: Want steeds meer en vaker komen onze klanten... en een beter en duidelijker antwoord kunnen wij toch niet verlangen. SCHIEDAM De automobilist G. G. L. V. moest zich woensdag voor de kantonrechter verantwoorden, omdat hij geen voorrang had verleend aan een zes-wielige tankauto. Dacht u, be gon mr. W. van Vloten, dat u die wel even pakken kon. Nee, zei V. Hij ver klaarde voor de kantonrechter, dat hij voorzichtig twee voor het kruispunt stilstaande auto's was gepasseerd en dat toen plotseling de vrachtwagen was opgedoken. Hebt u enig idee waarom die wagens daar stilstonden, wilde de kantonrech ter weten. V. haalde zijn schouders op. Geen idee, zei hij. De kantonrechter knikte. Volgens hun verklaringen, zei hij wijzend op het dossier, om voorrang te verlenen aan een zes-wielige tankwagen; de zelfde waartegen u bent opgereden. De officier van justitie, mr. G. G. Abeln zei in zijn rekwisitoor, dat het een lelijke aanrijding was geweest en dat bovendien de wijze van rijden van V. niet helemaal m orde kon worden genoemd. Als ik hier het dossier op nalees, zei hij, zie ik dat u in 1965 tweemaal bent veroordeeld voor te hard njden en als ik dan ook nog hoor hoe u zich daar gedragen hebt, notabe- ne twee auto's voorbijrijden die wach ten om voorrang te verlenen, dan kan ik niet anders zeggen, dan dat u om ellende vraagt Hij eiste tegen V. een geldboete van 75 gulden of vijftien dagen plus een ontzegging voor de tijd van dne maan den voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Mr. Van Vloten maakte hier tenslotte 85 gulden of zeventien dagen van. VLAARDINGEN Een brandend pe troleumstel dat in de keuken van een woning aan de Olivier van -NoorIIaan te dicht bij de gordijnen stond, veroor zaakte woensdagmorgen een begin van brand. De 63-jarige bewoonster wist het vuur zelf te blussen. De schade bleef beperkt tot de gordij nen en een geblakerde keuken. Voor de Aquarium- en terrarium- vereniging „Natuurgenot m Huis" zal dinsdag 4 oktober om 20.00 uur in ge bouw Arcade de heer N. van der Turn te Zwartewaal spreken over de fauna en flora van de dumen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De christelijke lyceïstenveremging „Umversia" heeft een nieuw bestuur. De felle verkie zingscampagne vond woensdagmorgen een hoogtepunt in de aula van de school, waar de tien kandidaten de ge legenheid kregen voor het laatst hun plannen voor het komende jaar te ont vouwen. De luide bijval maar ook het boe-geroep van de tegenstanders maak te het hun niet gemakkelijk hun pro gramma aan de man te brengen. Niettemin hebben de leden van de vereniging vier mensen in het bestuur gekozen. V/at er gezegd werd was met meer zo belangrijk, want de meesten hadden hun keus al bepaald, gezien de kartonnen schildjes en de beschilderde kleding met de namen van hun favone- 6Woensdagavond werd de uitslag van de verkiezing tijdens een dansavond bekend gemaakt. De leden van het nieuwe bestuur zijn: Ed. Wapstra, prae- ses Jan Hoogerwerff, vice-praeses, Hans den Hoedt, questor, Marjan van Meeuwen, abactis. De vertegenwoordi ger van de dépendance in de westwijk is Eddy Wilkers. Piet Keijzer, die zit ting had in het oude bestuur, zal dit jaar optreden als adviseur voor de nieu welingen. Klom^ra0A^<ie~Zwart;0Paul enOverle"d"n:aAM W Boet S3, H F Gutuie- wegh, 73. J/p* 0? if ri W/li T» 'S.9 stijl. ble kwam met drie delen uit „Marchen Sinfonietta" van Rudolf Würther, het guitaarensemble speelde en Wim Spruyt liet een guitaar-solo horen van Daniël Fortea. Lidy de Boer en Leo Rietstap speel den vierhandig de sonatine op. 142 210. 6 van Diabelli. De balletklas gaf een openbare les onder leiding van Els Wal vis. Ries Verbeek toonde zijn kunnen op de piano met een mazurka van Clau de Debussy waarna koor, 4solisten en orffklas werken van Carl Orff uitvoer- deri. 5 -* Tenslotte traden eén vedelensemble en een blokfluitensemble op die veel succes oogstten. Kees Bak wist zijn leerlingen tot het hoog gegrepen pro gramma te bezielen, wat vooral tot ui ting kwam in het homogene samenspel voor het schoolorkest, en het spel van de beide jonge solisten Ina Coppoolse (piano) en Wim Spruyt (gitaar). Aan het eind van de avona v -den ge tuigschriften uitgereikt aan de ge-daagden voor het eindevamen AVMO Dit waren1 Tineke Zuidgecst, Dorothy Nicsslnk. Jan Rvrt V Oordt, Hans de Groot, Carly Algra. F.I3 Klein Velderman. Gert Jan Dukker, Greetje Gerrets. Anneke Ophof, Marian v Ravens, Jan v. Luyk. Ineke Sla. Thea Pauw, Tineke Pauw. Robert Kruyswijk, Hannie Witte, Lucienne v Asten, Joke Broeren, Mar- jo Stijns, Lilian Vinther Instrumentale examens fde cijfers tussen de haakjes hebben betrekking op de perio de): Piano: Frits Koster (21: HiSleke Ba- rendswaard (2): Marjan v. 't Hoff (IJ: Lian Romhouts (IJ: Marja v. d. Toom (3); Lon- nle Rombouts (2): Arja v. d. Hoeven (2); RJa Berrevoets (1): Rla Sutthoff (1); Corrle Uytdewilllge (2); Theo v. Es (2); Eveline Beukei", (1); ïna Coppoolse (3) met lof: Mirjam Everard (1); Jacueline Bmyninckx (1); Tineke v. Egmond (1J; Marian v. ïtoey (2); Loes Benkers (1): Cobi v. d. Dool (1): RndoU Smits (1); Ineke Karreman (1); Ma rian v. Raalte (1): Ad Uytdewillige (2); Ries Verbeek (4) met lof; Lidy de Boer (1). Blokfluit: Jeannette v. Es (1): Wüleke de Boer (1) Viool: Gerard Blok (2): Louis v. d. Veen (1) Klarinet: Jos Verbeek (1); Bram v d. Kamp (1) Gitaar: Inge Geneugïijk (1): Hans Kraan (1). Rudolf Harmsen (2): Anke Harmsen (21. Wim Spruyt (3} met lof Harmonium Marieke de Bree (1): Rla Veldhuyzen (1). Hans Veldhuyzen (1); Henk. de Vlieger (1). Accordeon: Ineke Molendijk (2); Cor Baas (1), Kees v. Haaften (1); Ineke v. d Steen (3: Ria Overdijk (1): Marja Hagestein (1); Jos'Rensman (1): Joop Rijsdijk (2). Zo nietzijn vrouw, die verschenen was als getuige a decharge. Ik zat naast m'n man, vertelde ze, en ik kijk al tijd goed uit omdat ik nogal bang ben in een wagen. M'n man reed met een snelheid van ongeveer 35 kilome ter de kruising op en toen zag ik daar meens die bromfietser op ons afkomen. Maar, zei ze een beetje ver ontschuldigend omdat dat nu net was wat memand verwacht had van haar, ik heb niks tegen m'n man gezegd. Ik dacht, hij ziet het zelf wel. De officier van justitie zei in zijn re kwisitoor, dat hij de zaak wel bewe zen achtte uit de afgelegde verklarin gen m het proces-verbaal en afge legd voor de kantonrechter. Hij eiste een boete van 45 gulden of negen dagen. R. had er niets op te zeggen, ondanks het feit dat-de kantonrechter hem vertelde dat hij het recht van het laatste woord bezat Nee, zei hij, het is zo. Ik had beter uit moeten kijken. Wil mevrouw misschien iets zeggen, vroeg mr. Van Vloten vriendelijk „De de verdachte heeft het laatste woord, behalve als ze worden vergezeld door hun vrouwen. Die spreken over het algemeen als allerlaatste..." R. werd veroordeeld tot een boete van 45 gulden of negen dagen. P. V. R. uit Vlaardingen stond te recht omdat hij geen voorrang had ver leend aan een bromfiets die hem op een voorrangsweg was genaderd. R. zei tegen de kantonrechter, dat hij zijn bezwaren tegen de dagvaarding reeds had geschreven in een brief aan de offi cier van justitie en tevens vertelde hij dat de aangeredene de verklaring had afgelegd dat hij de wagen van R. hele maal niet had gezien, waaruit, volgens R. zonneklaar zijn onschuld bleek. De heren achter de tafel dachten daar overigens anders over, zowel wat de schuld van R. betrof als de verklaring van de bromfietser en een eerder afgelegde verklaring van R, waarin hij gezegd had dat hij met een snelheid van 35 kilometer de kruising zonder meer was opgereden. R. deed er verder het zwijgen toe. SCHIEDAM Heel boos was de Vlaardingse mejuffrouw J. J. G., die woensdagmorgen voor het Schiedamse kantongerecht moest verschijnen om dat ze vergeten zou zijn haar par- keerschijf voor de autoruit te zetten toen ze haar wagen verliet. Mejuf frouw "G. betwistte het strafbare feit, toen ze voor het hekje stond. Ze had wel de parkeerschijf voorhet raam gezet maar die was er afgevallen door dat baldadige jeugd rond haar auto had gespeeld. Toen de kantonrechter haar naar be wijzen vroeg antwoordde ze, dat ze een hele briefwisseling had gevoerd met de politie en dat ze bovendien een aantal bezoeken aan politieambtenaren had af gelegd. Ook daarvan ontbraken, de be wijzen. Noch' de brieven, noch notities naar aanleiding van de gesprekken wa ren in het dossier gevoegd, zodat de verdediging van mejuffrouw G. wel op losse schroeven kwam te staan. Toen haar dat werd gezegd werd ze boos. Zo boos* dat ze zelfs weigerde bij te trekken toen een toevallig aanwezi ge agent die .met de situatie ter plaatse op de hoogte was verklaarde, dat het misschien wel mogelijk zou kunnen zijn dat baldadige jongens rond de au to's hadden gespeeld, waaraan hij toe voegde dat voor dergelijke gevallen een zuignapje een uitkomst was. Zelfs trok ze niet meer bij, toen de officier van justitie in zijn rekwisitoor zei het verhaal van mejuffrouw G, wel te willen aanvaarden hoewel dat na tuurlijk niet wegnam, dat de kaart er niet was geweest toen de verbalisant langs de wagen liep en ze, hoe dan ook, m overtreding was geweest. Hij1 eiste een boete van vijftien gulden of drie dagen, waarvan de kantonrechter nog vijf gulden afdeed. Ook dat vermocht geen verbetering meer te brengen in de boze bui van mejuffrouw Gdie met te zeggen dat de rechtspleging haar vreselijk tegenviel de statige ge beeldhouwde deur van de rechtszaal met een dreun achter zich dichttrok. HOEK VAN HOLLAND De omzet ten van de Synres Chemische Industrie NV tónen zowel bij het Nederlandse bedrijf als bij de dochterondernemin gen over het geheel genomen een bevre digende stijging. Verschillende produkten droegen tot winst bij. Mede tengevolge daarvan zijn de resultaten tot nog toe in dit jaar behaald, hoger dan die van de vergelijkbare periode van vorig jaar. De eigen grondstoffenfabricage, zo wel in Spanje ais in Hoek yan Hoiland, verliep tot nog toe gunstiger dan in 1965, zo deelt de directie mee in een tussentijds bericht. VLAARDINGEN „Een compleet ingericht tropisch aquarium met alles erop, eraan en erin", voor het nieuwe Zonnehuis dat volgende week dinsdag officieel wordt geopend. Dat is de inzet van de puzzelrit voor automobilisten die zaterdagmiddag rond Vlaardingen wordt gehouden. Afstand 50 km. Start Dirk de Derdelaan. Prijs ƒ7.50 per auto met twee inzittenden en ƒ0,25 voor eike volgende inzittende. De opbrengst komt ten goede aan het doel. De organisatie van deze vijfde Naiaars-actie-rït is in handen van het Automo bielbedrijf Eigenraam N.V., waar nog inschrijfformulieren verkrijgbaar zijn. Bij de dienst van Gemeentewerken, afdeling Technische Werkplaats is plaatsingsmogelijkheid voor voor het onderhoud van bruggen, sluizen en andere werkzaamheden in genoemde werkplaats. Saiaris voor 26-Jarizen en ouder, afhankelijk van erva ring en leeftijd, van 655,51 tot 747,— per maand, exclusief vakantietoeslag. A.O.W.-premie voor rekening van de Gemeente. De Gemeente Schiedam ls aangesloten bij het ItZ A. Zuid-Holland. In bepaalde gevallen kan gebruik worden gemaakt van studiekostenvergoeding en ambtenaien- spaarregeltog. Eigenhandig geschreven sollicitaties pnder vermelding van opleiding, leeftijd, ervaring, enz., binnen 14 dagen in te zenden aan de directeur. Korte Haven 33, HET MEEST VOLWAARDIGE ORGEL VOOR UW GELD Het instrument met een zeld- zaamvolleklank. Joh", de Heer kan u het Ri-ha orgel van harte aanbevelen. VtMvi v Prijs: geheel compleet met bank: f 2375.-t of f48.-p.mnd., exclusief dealer voor Rotterdam Oostzeedij'k 330 Rotterdam Tel. (010)115255 Hammond Conn Hohner Phllicorda SCHIEDAM De afdeling Schie dam van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor tuinbouw en plant kunde is met haar winterprogramma uitgekomen: Vanavond is er in gebouw Irene een lezing met dia's over bloem bollen door de heer J. Verdouw te Bo degraven. Op 12 oktober is er een le zing met dia's over binnen- en buiten landse tuinen door de heer K. de Wit te Rotterdam. Op 10 november bloemschikken o.l.v. de heer De Valk te Rotterdam. Op 23 november seen le zing over een ras door Macedonië door de heer Quint en op 22 december ma ken de leden kerststukjes. Het jubilerende Koninklijk Schie dams mannenkoor Orpheus, dirigent Chris Verhoog, geeft vrijdag 7 oktober in de Grote Kerk een jubileumconcert, waarop voor de eerste maal zal worden uitgevoerd het Magnificat van Marius Monnikendam. De Stichting Cultureel Fonds van Schiedam bood Orpheus dit werk aan ter gelegenheid van het hon derdjarig bestaan. Tevens zal Orpheus uitvoeren de „Psalm van de verlaten heid", gecomponeerd door de dirigent Chr. Verhoog. Ook dit is een eerste uitvoering. De kapel van de Konink lijke Marine zal beide werken begelei den, In het laatste werk zal Agnita van Leeuwen de sopraan-solo zingen. Ter beantwoording van de medewerking van „Orpheus" aan een concert in mei j.l. m Viemheim treedt bij dit jubi leumconcert ook op de-Sanger Einheit 1872 e.V. uit Viemheim. Aanvang 20.00 uur. De eerste ontspanningsavond voor het personeel van de N.V. Vereeriigde Glasfabrieken wordt zaterdagsavonds in Musis Sacrum gehouden. De bezoe kers krijgen een bont programma van cabaret- en variéténummers o.Lv. Han Bakker te zien, met muzikale om lijsting van Herman Teunissen, Na af loop is er bal met medewerking van een dansorkest o.l.v. C. v. d. Graaf. Aanvang 20.00 uur. Omdat het ledental van deze bloeiende personeelsvereni ging te groot is voor één avond, wordt het programma op zaterdag 15 oktober herhaald. NTOG één dag en de maand sep- tember is al weer uit! Het was een drukke maand, die zoals elk Jaar weer gekenmerkt werd door het op gang komen van allerlei werk dat in de zomermaanden heeft stilgelegen. Besturen van instellin gen en organisaties hielden hun ver gaderingen en maakten hun plan nen voor het nieuwe seizoen. Vereni gingen van allerlei soort gingen weer aan de slag en allemaal zijn ze aan het werk gegaan om deze win ter iets tot stand te brengen dat of voor de eigen leden, of voor ande ren van betekenis kan zijn. Ik vind het een gelukkig verschijnsel dat na elke, al of met verregende, vakantie toch blijkbaar altijd de werklust weer terugkeert. Alleen: met werk lust zonder meer bereik je niet veel. Er moeten middelen zijn om de werklust in daden om te zetten. Maar het jammere is dat hoe lan ger hoe meer de beschikbare geld middelen. in geen enkele verhouding tot de werklust staan. Daarmee tob ben bijna alle instellingen en vereni gingen. En wat gaat er dan gebeu ren? Dan worden allerlei financiële akties ontwikkeld, die op zichzelf vaak prijzenswaardig zijn, maar door hun veelheid een vermoeiend effekt sorteren. Met andere woor den: er wordt voor zoveel goede doe len geld gevraagd, dat de mensen het beu worden! WIL proberen vanavond een aktie te ontketenen die geen cent kost. Het gaat om de „tiendui zend bijbels voor Vlaanderen". U hebt over dat plan kunnen lezen in onze krant van maandag: De Bel gische Evangelische Zending houdt sinds enkele jaren elke zomer kruistochten. Veel Nederlanders van alle leeftijden en praktisch alle kerkgenootschappen hebben daar aan al meegedaan. Een van de moei lijkheden bij dat werk was tot dusver dat de medewerkers wel over de Bijbel konden spreken, maar als er belangstelling werd ge constateerd konden zij" hoogstens een tractaatje uitreiken. Als iemand naar een bi] bel vroeg, dan moest hij die kopen. Een helder' idee bracht de orga nisatoren op het plan om de zaak volgend jaar anders aan te pakken.1 ïn Nederland liggen immers 'vele duizenden bijbels in «kelders en op zolders onder het stof te verinte resten? Als deze bijbels, zonodig op nieuw gebonden, eens ter beschik king van het kruistochtenwerk kon den 'komen, dan 'zou, men volgend jaar zomer "in de Vlaamse steden waar dan, zal worden gewerkt huls-aan- huis een bijbel kunnen aanbieden! En waarom zou dat niet kunnen? Het is zelfs nauwelijks voor te stellen dat er ook maar ie-, mand is die hiertegen steekhouden de bezwaren zou willen indienen» En daarom heeft ds.'J. Gravendeel, predikant in algemene dienst bij de B.E.Z., zaterdag het plan voor4 deze grote aktie gelanceerd. TK ben er van overtuigd dat dit plan zal slagen, maar de orga nisatoren zitten nog even metde moeilijkheid hoe de zaak in bewe ging kan komen. Want in feite zijn de tienduizend bijbels er natuurlijk al lang, maar ze liggen alleen nog op de verkeerde plaatsen. Daarom moet er in zoveel mogelijk steden en dorpen een contaktman of -vrouw komen die de aktie plaatse lijk op gang brengt. Men studeert nog op de manier hoe men deze mensen overal zal kunnen vinden, maar dat studeren moet naast veel ander werk worden gedaan en, er gaat veel tijd mee verloren. En om dat het plan in Rotterdam werd ge lanceerd (ds. Gravendeel sprak'op een conferentie van kruistochtmede werkers in „De Tempel" te Overschie) zou ik het leuk vinden als Rotterdam en omgeving maar vast aan het werk ging. Om even heel duidelijk te zijn: ik zoek mensen die in hun eigen stadsdeel of dorp naar de kerken, de scholen, en de verenigingen willen stappen om die te ontlasten van alle overtol lige bijbels. Mensen die in hun ei gen omgeving tam-tam gaan maken om deze actie tot een groot succes te maken. Als die bereidheid er is dan kómt de rest vanzelf en dan vinden deze contactmensen ook wel ergens een kast of kelder waarin zij de bijbels tijdelijk kunnen opslaan. Daarvoor ben ik helemaal niet bang. Maar hei belangrijkste is dat zulke mensen zich beschikbaar stellen. Ziehier een aktie die. niemand ens cent hoeft te kosten, maar die een waarde heeft zo groot, dat het niet in cijfers valt uit te drukken. Kom op, wie brengt deze zaak op gang? Ik zoek iemand in Charlois, in Zuid- wijk en in Hillegersberg. In Capelle aan de IJssel en in Maassluis. Ik vraag een werker in Bleiswijk en in Slikkerveer. Kortom, in elke plaats waar „Aan de lijn" verschijnt wil ik een man of een vrouw, een jongen of een meisje die' deze winter een klein stukje van zijn of haar vrije tijd voor dit belangrijke werk wil vrijmaken. De contaktmensen die zich bij mij opgeven krijgen vermelding in de krant, zodat alle lezers weten bij wie zij hun bijbels kunnen bezor gen. En als ik nou uit één plaats meer liefhebbers krijg? Geen nood, dan breng ik ze met elkaar in con- takt en dan knappen zij het karwei samen op. Het resultaat wordt dan des te groter. Wat mij betreft staat mijn telefoon morgenochtend rood gloeiend. Het nummer is nog steeds 115588 en Jan Krant zit vanaf acht uur op toestel 24.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1