bloeit lustra na zeven Woningwetbouw kaft gewoon doorgaan Populaire kooravond te Slikkerveer Automobilisten reden voor neen Gerei. Jeugdsociëteit heeft veel plannen Rode Kruis Schiedam schakelt jeugd AGENDA BOTTERDAM Zwaan met broodmes gedood? JAARBEURS GEBOUW UTRECHT SG-penning voor bestuursleden m Vijf gewonden tijdens weekeinde Kleuter (4) liep kunstwerk omver VREDENBURG Raadslid vraagt B. en W. over beeldloze stad Premie-en vrije sector moeilijk Weer nederlaag voor GSS Overspringende vonk: Brand in pakhuis Nieuw bestuur en nieuwe zaal Burgerlijke stand Grootse werf actie leden lil Politie reikte aan jeugd prijzen uit Meneba-silo in gebruik Man overleden na ongeluk op werf Vegla nam afscheid van gepensioneerden Kinderdij k-r eserves wonnen van ODI 5-1 pE rotterdammer Pagina 3 MAANDAG 3 OKTOBEK J966 JAARLIJKSE BEURS VOOR PARTICULIEREN:;, dagelijks van 10 - 10 uur zondags gesloten, toegangsprijs f. 1,- Georganiseerd onder auspiciën vanH. H. de Klerk Zn. en Arti Domo Rotterdam, Den Haag,. Utrecht,. Vlissingen,l Deventer, Hoorn,de Lier: Deelnamealle bekende fabrikanten op het ge- /bied van woninginrich ting. Exclusieve buiten--*' landse inzendingen. m (Van een onzer verslaggevers) iin de aanbiedingsnota bij de be- okt. okt SCHIEDAMZaterdag, luas het. 35 jaar geleden dat enkele be woners van het oosten van Schie dam de buurtvereniging „Het Singelkwartier" oprichtten. Ter gelegenheid daarvan recipieerde het bestuur in zaal Marijke. Ruim vierhonderd receptiegangers gaven van hun belangstelling blijk, onder wie burgemeester H. Roelfsema en de commissaris van politiede heer K. Rijprha. Burgemeester Roelfsema zei in zijn feestrede, blij te zijn met de actieve vereniging. In de jaren vóór en na de oorlog rezen de buurtverenigingen als paddestoelen uit de grond, maar zij leefden een kortstondig bestaan. Niet alzo het Singelkwartier: ondanks aller wegen vergadermoeheid, bleef déze buurtvereniging bestaan en vertoont zij zelfs groei. Huldiging SLIKKERVEER Propagan da voor de koorzang was het doel van het populaire concert dat zaterdagavond werd gegeven door „Slikkerveer's Chr. Man nenkoor" onder leiding van Bram Sintnicolaas, en het Chr. Ge mengd Koor en Meisjeskoor „Pendrecht" onder leiding van Hans van Oudheusden. en het Meisjeskoor „Slikkerveer," met als dirigent Jan Stolk. SCHIEDAM Ondanks de pre caire financiële situatie van de gemeente Schiedam loopt de bouw van woningwetwoningen geen gevaar. B. en W. schrijven Bejaardencentra Commissie Voetbaltornooi Croosivijk tewaliW'C Vandaag en dagelijks ^lOEDAM Zaterdagmorgen slipte ,!e Oranjebrug een bormfierts, be- ïmid door de 62-jarige heer J. C. G. uit Srdrecht. Zijn echtgenote was duopas- Here Beiden werden met schaafwon- Sn aan armen en gelaat door de GGD het Gemeenteziekenhuis vervoerd, jfa-behandeld te zijn konden zij naar «foD de Rotterdamsedijk maakte de brommer van de 18-jarige E L. uit Rot- firdam zaterdagavond een schuiver door- j'fhij te -hard reed. Evenals zijn 23-jari- -duopassagiere mejuffrouw P. O. uit Rotterdam werd hu naar het Gemeente- liolteniiuis vervoerd voor behandeling. 2 De 64-jarige mevrouw A. W. M. viel órildagavond van een zeventien treden Sleede stenen trap aan de Rotterdamse- KTMet schaafwonden en een pijnlijke Ster pols vervoerde de GGD haar naar Tdt Noletstichting. «Ia de nacht van vrijdag op zaterdag Zifd de 23-jarige lakspuiter. H. M. P. V., Xmf'ziin hond-waarmee hij liep te wan- jpten omver getrokken. Met een beseha- SSd rechter heupbeen vervoerde de GGD eerst naar bet ziekenhuis en vervol- gehs naar Rotterdam. SCHIEDAM Vrijdagmiddag liep een ilerjange kleuter spelenderwijs tegen mi* composities in „De Ton". Het beeld houwwerk was op het voetpad van de Burg Mr- Nolenslaan neergezet door de jubilerende winkeliersvereniging en stond- zeer wankel. De schade aan het werk van de beeld houwer P. Stuivenberg bedraagt 3000. - WASHINGTON Rusland zal een lid van het Amerikaanse vredeskorps, de 24-jarige onderwijzer Thomas R. Dawson, vrijgelaten Dit is zaterdag door het Amerikaanse ministerie van. buitenlandse zaken bekend gemaakt. Dawson, vrijlaten. Dit is zaterdag grens van Azerbeidzjan gearresteerd. Hij werd beschuldigd van onwettige grensoverschrijding. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM -4 Het lid van de ge meenteraad A. van Rossum (soc.) heeft B. en W. gevraagd, of zij kennis heb ben genomen van het artikel „Beeld loos Schiedam" in het septembernum mer van de Schiedamse Gemeenschap, waarin de heer J. Paalman het be treurt dat zich zo weinig beelden van vooraanstaande Nederlandse beeldhou wers in Schiedam bevinden. Voorts vraagt hij of het College met hem van mening is. dat een imposante sculptuur op een markant punt als bijvoorbeeld de Koemarkt zal bijdragen tot een ei gen gezicht van Schiedam. Wordt het bedrag in de exploita tie-opzetten, gereserveerd voor beeld houwwerken en andere verfraaiingen (het raadslid meent ongeveer één pro cent) ook inderdaad voor dit doel uitge geven?, aldus de heer Van Rossum. In het septembernummer van de S.G. schreef de heer J. Paalman onder meer, dat een wandelaar in het oude stadsgedeelte of in het nieuwe deel van Schiedam tevergeefs naar enige sculp- turele schoonheid zoekt. „Het is jammer dat in de stad, waar in zich een museum bevindt met een uitgesproken moderne collectie, zich zo weinig beelden van vooraanstaande Ne derlandse beeldhouwers bevinden. Het is te hopen, dat in de toekomst hieraan aandacht wordt geschonken, zo dat ook in dit opzicht de naam van Schiedam met ere genoemd zal kunnen worden", zo besluit de Schiedamse museum-directeur zijn artikel. (Van een onzer .verslaggeefsters) In januari van dit jaar werd een leden stop ingesteld, er staan nog driehonderd leden te dringen om te worden toegela ten. Vervolgens kregen de heer J. Wolt huis, die twintig jaar secretaris was, en de heer E. van Rossen, 25 jaar penning meester, beiden de S.'G. penning van ver dienste aangeboden. De voorzitter van de Stichting Schiedamse Gemeenschap de heer E. A. Leenderts overhandigde de ere-penning, en de directeur de heer P. van den Boom de bijbehorende oorkonde. De Rijnmond-Band bracht omstreeks halfvier een serenade aan de jubilerende vereniging. In Scbiedam-oost zorgde O.B.K. voor muziek in de wijk. Ter receptie was ondermeer aanwezig de heer J. van der Griend van de sectie Nationale Feest- en Gedenkdagen. Na afloop der receptie dineerde het bestuur in deAmstelbron, waar de heren Wolt huis en Rossen gouden manchetknopen kregen aangeboden, alsmede een gouden draagspel'd met de letters S.K.B., die de heer Roelfsema overhandigde. Uiteraard kreeg ook de voorzitter, de heer J. H, F. Frederiks de gouden bestuursspeld. De dames ontvingen bloemen. Tot middernacht was men nog feestelijk bijeen in zaai Marijke met de werkende leden en de bestuursleden van de onder afdelingen. Op 3 oktober is er een grote feestavond in Musis Sacrum. In de boven zaal zal een beatband optreden, beneden Piet Daalhuizen en in de Bron zal een zitje zjjn met Hongaarse muziek. Woensdagavond gaan bestuur, leden en genodigden feestvieren in de Rivièra-hal in Rotterdam. v UENNINCMEESTER E. van .Rossen en secretaris JWalt huis kregen zaterdagmiddag hij het zevende lustrum van „Het Singelkwartier" van burgemees ter Roelfsema een gouden ere- speld aangeboden. ROTTERDAM Aan boord van het nieuwe bevoorradingsschip Lady Astri liggende op de werf van Verolme in Rozenburg kreeg vrijdagmiddag de 34-jarige scheepstuiger P. Molendijk uit Vlaardingen een uitschietende koe voet tegen zijn maag. De man werd naar het Holy-ziekenhuis in Vlaardin gen vervoerd waar hij zaterdag aan de gevolgen var. het ongeluk is overle den. (Van éen medewerker) SCHIEDAM PPSC heeft het tegen Scbeveningen niet kunnen bolwerken, want de technisch bekwame ploeg uit Scheveningen overrompelde PPSC met 5—2. al vieL de beslissing pas kort voor het einde. Bovendien miste PPSG mid- voor Van Veen en Loek Kalden. Ook HBSS kon dit keer niet de volle winst boeken, want het Pernisse Excel sior slaagde er op Harga in. de Schie dammers het eerste punt van dit seizoen afhandig te maken door een 00 gelijk spel. Keeper Schakel was voor de matig op dreef zijnde HBSS-voorhoede de gróte sta-in-de-weg. GTB had een vrije dag en GSS incas seerde in de verre uitwedstrijd tegen OFB (Ooltgensplaat) de vierde neder laag van dit seizoen. Het werd 41 voor OFB, waardoorGSS op de onderste plaats is gebleven met een. punt uit vijf wedstrijden. Reeds binnen vijf minuten keek GSS tegen een 2—0 achterstand aan. met welke stand ook werd gerust. Na de thee werd keeper v. Beek voor de derde maal gepasseerd <30), "waarna Groenewegen en Snijders, een voorzet van De. Munnik benutten en er samen 31 van maakten. Verder kwam GSS niet, waarna OFB de eindstand op 41 bepaalde. Oosthof debuteerde matig; hij miste twee kansen voor open doel. Het was een sportief duel. VLAARDINGEN Als morgen na ae officiële opening van het Zonnehuis door de commissaris der Koningin, mr. h Xlaascsz, een compleet tropisch asuarium zal worden aangeboden, is dit voor een belangrijk deel te danken aan de zaterdag gehouden Lustrum-na- jaarsrit, georganiseerd door het Cen- traal Automobielbedrijf Eigenraam N.V. De totale opbrengst van de rit was 816,75. Ook zal dan hét boek worden over handigd met de handtekeningen van de deelnemers en voorin een in sierlijke letters geschreven tekst over de voor beeldige wijze waarop het aquarium »bij elkaar" werd gereden. Overigens was deze vijfde rit van dit genre bepaald geen eenvoudige opgave, hetgeen maar al te duidelijk tot uiting kwam in de opgelopen strafpunten. De heren Knijnenburg en De Koning "ie de rit hebben uitgezet in samen werking met de heren Edelschaap en De Lange, hadden ditmaal een „fo- to-zoekrit" ingelast waarbij alle deelne- mers een vel met foto's kregen en via deze foto's een gedeelte van de route wees ten volgen. Er werd in twee klassen gereden met in elke klasse als inzet een fraaie wis selbeker. In de A-klasse verhuisde de beker naar Zoetermeer en wel naaide heer F. van der Berg, die slechts vijf tig strafpunten had opgelopen. De tweede prijs ging naar de heer A. Ver kijk te Den Haag, die 58 strafpunten op zijn naam had staan, de derde prijs naar de heer H. Rijerkerk uit De Lier met 79 punten. In de B-klasse bleven alle prijzen in Vlaardingen. De beker is thans in het bezit van de heer S. P. Dijkhuizen met 237 punten. Tweede en derde werden resp. K. Noordijk met 246 en J. H. Smit met 255 punten. Mejuffrouw R. van der Broeke kreeg de poedelprijs dank zij haar score van liefst 604 strafpun ten. Na de rit kwamen de deelnemers bij een in de bedrijfsruimte aan de Dirk de Derdelaan, waar de heer A. de Ko ning via de microfoon de rit in z'n geheel verklaarde en diverse puzzels op duidelijke wijze werden opgelost. De rit die werd gehouden onder het motto: „Blijf niet thuis voor het Zonne huis en doe mee aan een sportieve puz- zelrit", werd een groot succes ende organisatie verliep" ditmaal het best van alle tot dusver gehouden na- jaarsritten. Gezien de nagenoeg geheel gevulde Electrozaal is men in deze opzet zeker wel geslaagd, waartoe ook de program makeus en vooral het peil van de uit voering belangrijk hebben bijgedragen. Het waren meest oude bekenden (maar allen zeer geliefd bij het zangerspu-. bliek) die ten gehore werden gebracht. „Slikkerveer's Chr. Mannenkoor" opende de rij met een tweetal werkjes van Mozart („O Isis und Osiris" en „Mdchtiger Gott") gevolgd door het stoere „Ons Hollands" van Bernard Zweers, onder de bekwame leiding van Bram Sintnicolaas mooi en gaaf gezon gen. Dat geldt ook voor de later op de avond vertolkte werkjes van luchtiger karakter: „Eensmeien morgens vroe ge" van F. van Dürme en het bekende „Jagerskoor" uit „DerFreischütz" van Von Weber. Het Chr. Gemengd Koor „Pendrecht" o.l.v. Hans van Oudheusden verdient eveneens lof voor de weerga ve van „Agnus Dei" van Bizet, „Sal- vum facregem" van Sacchini en een voor koor bewerkte ar is van Handel uit diens opera „Rinaldo": „Lascia ch'io pianga". Verdienstelijk was de zang van het Meisjeskoor .„Slikkerveer" o.l.v. Jan Stolk, dat een paar ten dele geestige en voor een ander deel wat ernstiger lied jes ten gehore bracht,o.a. een ne- gro-spiritual. Het Meisjeskoor „Pendrecht" o.l.v. (Van een medewerker) SCHIEDAM De directie van de N.V. Vereenigde Glasfabrieken heeft zaterdag in Musis Sacrum afscheid genomen van werknemers, die de dienst wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd ver laten. Het afscheid werd gehouden tij dens de cabaretavond, waarmee de per soneelsvereniging „Vegla" het nieuwe seizoen opende. Het ligt in de bedoeling van de N.V. voortaan op dergelijke avon den van de gepensioneerden afscheid te nemen. De heer G. F. v. d. Want, directeur van Vegla, sprak de heren J. Looyen, A. Schelling en H. Talmen toe en bood hen een geschenk aan. De dames ontvingen bloemen. De voorzitter van de personeelsvereni ging, de heer J. de Pater, kondigde reeds de traditionele Sinterklaasmiddag, aan, die op woensdag 30 november voor de kinderen van Ihet personeel zal worden belegd. Henk Bakker en Herman Theunissen hadden de verzorging van de cabaret avond, die buitengewoon in de smaak is gevallen. SCHIEDAM Op de Rotterdamsedijk liepen dit weekeinde twaalf brozems die met te grote snelheid reden in de fuik i van de politie die bekeuringen uitdeel de. Hans van Oudheusden had helaas wat met de zuiverheid te kampen in een drietal werkjes ..van br. Laetantius, (Sound-the trumpet), maar bracht het er overigens, vooral in aanmerking ge nomen het geringe aantal leden (15), toch aardig af. Ter afwisseling hoorden we solozang van Jan Mulder, bariton, die een uitste kende stem bleek te bezitten waarmee in de toekomst wel-wat te bereiken valt. Hij heeft een uitgesproken ope ra-aanleg, maar moet oppassen deze niet in een overdreven portamento uit te leven. Hij werd in 'twee aria's van Verdi uitstekend begeleid door BVam Sintnicolaas. Jan Brandwijk had de koorbegeleiding aan de piano voor zijn rekening genomen en ook hij deed dit goed en betrouwbaar. Tot besluit van de avond zong het mannenkoor composities van Flipse (Zondagmorgen), Grieg (Landerken- nung) en 'een Russisch volkslied „De twaalf rovers". De baritonsolo in „Landerkexmung" werd uitstekend ge zongen door Jan Mulder. W. P. VERHEUL SCHIEDAM Door een vonk van een sloopbrandje van de afbraakpanden KreupelstraatLange Kerkstraat, die oversprong naar het isolatiemateriaal van een koelkast, ontstond zaterdagmorgen om half zeven brand in het pakhuis van de heer P. Duifhuizen aan de Kreupel straat. De brandweer onder leiding van de heer J .C. Putter ging het vuur met een nevelstraal te lijf. De schade aan fruit bedraagt ongeveer 600, die aan de koel kast 250. De brandweer moest verder dit week end uitrukken naar de Combiflat aan de 's-Gravenlandseweg, waar kinderen op de vierde etage brandende lucifers in de vuilstortkoker hadden gegooid. Het vuur tje werd met de waterstraal geblust. groting dat de woningwetbouw in de naaste toekomst gewoon, zal kunnen doorgaan omdat het rijk daarvoor voorschotten vertsrëkt. De premiebouw en de bouwin de vrije sector ervaren echter moeilijkhe den door de hoge rentestand. Daar naast zal het bouwrijp maken der ter reinen in een verdere toekomst kunnen stagneren als de gemeente niet wordt toegestaan daarvoor de nodige financie ringsmiddelen aan te trekken. Voor de bouw van bejaardenhuizen is de nieuwe financieringsregeling die op de nieuwe Woningwet is gebaseerd een lichtpunt. Op het ogenblik zij'n'nog drie bejaardenhuizen in aanbouw, na melijk het bijna voltooide (en gedeelte lijk reeds in gebruik zijnde) Hervorm de bejaardencentrum in Kethel, de St. Liduinastichting en Thurlede. Dit laatste valt echter.niet onder de ze gunstige regeling omdat het in de vrije sector wordt gebouwd. Een verzoek tot garandering van een geldlening voor het Gereformeerd Rusthuis in Kethel is nog te verwach ten. Van een medewerker SCHIEDAM Op een vrijdagavond in „Ons home" aan de Hoogstraat ge houden ledenvergadering heeft de Gereformeerde Jeugdsociëteit een nieuw bestuur gekozen. Hans Apon (voorzitter) en Hans Olieman stelden zich niet meer ter beschikking- door drukke andere werkzaamheden. - Piet van Wamelen werd door de vele aanwezige leden tot voorzitter uitgeroe pen, hoewel deze functie voorlopig is totdat men „de juiste man op de juiste plaats" zal hebben gevonden. Wim Boele werd algemeen adjunct, Ank Huisman secretaresse en Kees den Ouden penning meester. Aan dit dagelijks bestuur wer den toegevoegd de heren J. van der Meer en J. van der Steen. De heer Van der Meer bracht Hans Apon dank voor het vele werk, dat hij voor dit brok jeugdwerk heeft gedaan. Na de pauze kwamen plannen naar voren, zoals het organiseren van week einden. een bromfietsrally, cultuuravom den, - filmbijeenkomsten, muziekavonden en cabaret- of toneeluitvoeringen. Een speciale commissie zal onderzoeken wat van deze 'plannen te verwezenlijken is. Deze commissie (voor programmering en SCHIEDAM Ondertrouwd: N van Dorp, 23 en C van den Berg. 20; H N den-Dunnen. 23 en H F Weber 21:. A van Dijk. 23 en I M Haller 22; IA P A van den Enden. 29 en A Buijs, 21: F K G J Grandia. 19 en J van 't Hoen 19; G J van den Honöel, 21 en D S Wiese 21: C A Roskam. 21 en T P van Holst 36; J G Scholte, 26 en J G M Jtensman 20: A W van der Sluijs, 22 en M M M van Hoek 19; H Tetwlaar. 20 en C C Elderhorst 18: J W A Zwart, 28 ca A H Lauwoars 24. Ge trouwd: B Vrij. 22 en E L van Ipercn 20; F J M Offermans. 24 en M W B van der Vliet 21; KT F I M van der Vliet. 20 en Y de Bruin 19; R Buijtendljk, 22 en A B G L van den Brink 20; M J van Zundert. 27 en T J M Schaap 29; J B J Putter, 22 en G van Dyk 20; B G van Dam, 23 en A A de Bruin 21: C J van der Steen, 24 en J Esbach 20; N F P M Elshof, 23 en C G H M Oomen 22; P J Snijder, 23 en J van der Veen 19; P S W G Kloosterman, 2S esHAI van Vonderen 18'. J Bremer. 22 en H W Könemann 19; C Mees. 32 en J Potmis 32: T W G Schollen, 29 en E van lAalten 18. Geobrea: Remy M.. zv J H Kuiters en P C Holswilder; Marceltinus L H, zv G C Vermunlckt en M A L van Collcn- burg; Pietemella C. dv J F Kamp en A Kosten; Jacqueline, dv J Groeneveld en N Jongman; Jeroen, zv H C Frenks en G Geveke. Overleden: P A Elberse, 67; M van Lienden, 08. publiciteit) bestaat thans uit Evelien Zwaneveid, Frits Baksteen, Jan Macken- bach en Wim Troost. Deze vergadering werd gehouden in de" dezer dagen in gebruik genomenbe nedenzaal. Gedurende de laatste weken zijn de leden druk in de weer geweest deze zaal in gereedheid te brengen. Men is daarin bijzonder goed geslaagd, want het zaaltje ziet er keurig uit en mag wel de trots van dit „Ons home" genoemd worden. Diverse akties (o.a. voor donateurs) volgen nog, want van het geïnvesteerde bedrag van 8000 is nog maar S 4500 gedekt. Maar de gereformeerde jeugd ziet het nieuwe seizoen vol vertrouwen tegemoet. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM -~ Het Nederlandsche Roode Kruis bestaat in 1967 honderd jaar. Ter gelegenheid hiervan zal men trachten het huidige ledental van 850.000 op te voeren tot een miljoen. Er zal een grootse landelijke cam pagne worden gehouden, waaraan ook de plaatselijke afdelingen hun steen tje zullen bijdragen. In Schiedam (4800 leden) - wil men speciaal de jeugd inschakelen om nieuwe leden te werven. Jongens en meisjes 'krijgen bij het aanbrengen van een lid, die vijf gulden per jaar wil 'bijdragen, een sleutel met een hanger van plastic waarin het Rode KrU'is-embleem is verwerkt. In dien zij tien leden werven krijgen ze een boekenbon en voor de drie hoogste leden-aanbrengers wordt nog iets spe ciaals 'bedacht. De 'helpers van de Rode Kmis-Colonne hebben, behalve htm eventuele taken in oorlogstijd, vele nuttige vredesta ken. Deze mensen oefenen elke woens dagavond in het Rode. Kruis-gebouw aan de "Warande. Zij staan altijd ge reed om „eerste hulp" te verlenen bij allerlei evenementen. Belangeloos ver-- zorgen ze de zieken op de Henry Du- nantboot of in het Henry Dunanthuis. te Zeist. Bij autotochten en feestelijke gelegenheden, waarbij gebrekkigen aanwezig zijn, helpen eveneens mensen van het Rode Kruis. Reeds gedurende jaren is dr. J. Stevens commandant, terwijl dokter J. Mokkenstorm plaats- vervangend-commandant van de Schiedamse colonne is. Belangrijk is ook het Welfare Werk voor zieken onder leiding' >van mevrouw E. Tromp-Don, die met 27 patiënten en 23 'vrijwilligers hiervoor een speciale cursus heeft gevolgd. Veel van wat ze de .patiënten laten maken wordt in het Gemeente-ziekenhuis verkocht. Ook op de weekmarkt verkoopt Welfare de dikwijls fraaie produkten van handen arbeid. Voorts heeft het Rode Kruis nog een groot aantal dikrwijls minder spectacu laire 'maar daarom niet minder belang rijke vredestaken, 2oals de Bloedtrans fusiedienst (in Schiedam onder leiding van dokter Traveme), de Moedermelk Centrale, het Boekendepot voor zieken huizen, een Informatiebureau en een Hoomvliestransplantatiedienst. He; Ro de Kruis ontvangt geen enkele steun van de overheid. Daarom is de juiste manier van reputatiebehartiging een voornaam punt bij het Rode Kruds- beleid. (Van een medewerker) SCHIEDAM ODI is er niet in ge slaagd op de ingeslagen weg van over winningen voort te gaan. In de thuiswed strijd tegen Kinderdijk 2 gingen de pun ten mee naar Kinderdijk, want de ODI- ploeg verloor met 15. Bij de rust keek- ODI tegen een 02 achterstand aan en na de thee werd het zelfs 0—3 en 04. Eerst toen slaagde Thea Sluimer er in om met een afstandschot de eer voor de zwart-witten te redden (14), waarna het de beurt weer was van de reserves van Kinderdijk, die de eindstand van dit sportieve en prettige duel op 15 bepaalden. Een stimulans was voor ODI, dat een behoorlijk aantal toeschouwers deze wed strijd volgde, ook al is het dan geen overwinning geworden. ODI- 2 speelde vooraf de competitie wedstrijd tegen Kwiek en de Schiedam mers wonnen verrassend met 5r-2. ROTTERDAM „Op dezé.bon- krijg je éen-;-flesje'; limonade -,en. een- koek"; amper dank-jë-wel zeggend nam de jongen dé bon dn .ontvangst. Vrijdagavond wérden negentig jonge lui tussen de 13 en 15 jaar door een grote politie-brigadier in de Van Rijn straat 32 te Croosivijk op deze ma nier verwelkomd. De jongens waren gekomen voor de prijsuitreiking van bet voetbadtornooi dat in het kader stond van de balda-j digheidsbestrijding ...onder, supervisie van het politiebureau Boezemsingel.' Het tornooi dat nu voor de negende keer door de Holland Amerika Lijn werd georganiseerd, dient om de jeugd zoveel mogelijk van de straat te hou den. De eerste prijs, een werkelijk schit terende voetbaltrofee die als wissel beker dient, werd gewonnen door het elftal „International". Van -de tieri be kers die het eigendom van de club zouden worden, werd de tweede en' derde prijs door „Boezemwijk'-' en Santos" gewonnen.- Voorts kregen alle deelnemers als herinnering een fraaie sleutelring aangeboden. Voor het nieuwe seizoen kunnen zich nog elftallen met leiders aanmel den. De jongens moeten tussen de 10 en 16 jaar'oad zijn. Belangstellen den kunnen zich opgeven by brigadier W. Rooy op het politiebureau Boezem singel (13) te Rotterdam. Dit ook met het oog op de grootseplannen voor het tienjarig bestaan. ROTTERDAM Vandaag zijn de eerste partijen tarwe gelost in de nieu we silo van de NV Meelfabrieken der Nederlandse Bakkerij (Méneba) aan de Maashaven. Deze eerstepartijen zijn afkomstig uit de voorraad, die tot nu toe was opgeslagen in voor de wal gele gen lichters. ;- Dat met het innemen, van deze tarwe de nieuwe Meneba-silo voor het eerst in gebruik is genomen, wil nog niet zeggen dat de bouw geheel gereed is. Voor wat betreft de afwer king en inrichting zal nog een en ander moeten gebeuren. Voor de honderdduizend tons Mene ba-silo werd in augustus 1965 de eerste paal geslagen. Vier maanden later kwam de funderingsplaat gereed en daarna kon het gebouw verder worden opgetrokken. De architectuur is van de, Rotter damse architect M. j. L. Gadr'on, de Koninklijke Rotterdamsche Beton- en Aanneming Mij. v.h. Van Waning en Co. voerde het werk uit ROTTERDAM De Rotterdammers sparen hard. Uit een overzicht van de Rotterdamse spaarbank blijkt, dat se dert januari ruim 36,5. miljoen gulden meer werd ingelegd dan terugbetaald. In dezelfde periode, vorig jaar, bedroeg het inlegoverschot 32,7 miljoen gulden. Morgen past ook U Uw'fluwelen hoedje... de grote mode van dit najaar,... in nieuwe modellen en kleuren. Fluwelen hoeden, die het ge zicht flatteus omlijsten... hoed jes uit de Series tot achttien gulden:), morgen voor nog géén negen guldén. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze fluwelen hoeden in de nieuwste modellen' en kleuren voor :uen dP Ciin 'tel. of schrift. 6«t. De Bron: Zakenstudiekring, lezing. 20. Bijkantoor: De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 82. uitsluitend redactiezaken tel. 263954 (b.g.g. 010 - U5588 en 01898 - 6819). Agentschap; J. v. Gogh. Dr. Zameithoi- straat 139, tel. 1524 00. Klachten bezorging: Agentschap zie boven dag. van 18.3019.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm poli tie 264656. alarm brandweer 262923. alarm G.G. en G D. 269280- ApotheekP. Mulder, Rembrandtlaan 5b, tel. 268855. De presidentsverkiezing in Amerika. New York. Dal president Wilson geen pogingen zal doen om de pro-Duitscbe stemmen te winnen, bewijst zijn ant woord op een beleedigend telegram van O'Leary, voorzitter der zoogenaamde „American Truth Society". O'Leary's telegram kwam op tegen de zoogenaam de pro-Engelsche politiek van Wilson; zjjn te kort schieten in het handhaven der Amerikaaiische rechten, zijne goed keuring der oorlogsleeningen en van den handel in ammunitie en verklaarde, dat deze punten over de verkiezings campagne zouden beslissen. De president antwoordde: Uw tele gram ontvangen. Ik zou ten zeerste ver nederd zjjn, indien gij of iemand gelijk gij voor mij zoutlt stemmen, daar gij niet zoovele ongetrouwe Amerikanen in verbinding slaat en ik niet. Ik verzoek u deze boodschap aait hen over te bren. gen. Dé bladen juichten, zonder onder scheid van partij, de houding van den president toe. SCHIEDAM Een tuinman van de plantsoenendienst ontdekte vrijdag morgen in de vijver van het Julianapark een dode zwaan. In de rug van de zwaan stak een broodmes, waardoor de zwaan vermoedelijk, is gedood. Om kwart over zeven waren de dieren nog door de tuinman gevoederd. De politie stelt éen onderzoek in. ■i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1