6i 95 één avond afgewerkt zijn principieel AGENDA tegen HOOGERWERF I rnr Siêto Hoving set het publiek Ville de Bordeaux afgemeerd I bestaat dertig jaar ii STOM VAN VERBAZING Burgerlijke stand Ylaardingen PSP stemt tegen bouwrijpmaken Holy-zuid PAPERCLIP PR0BL Ds. K.W. Dercksen kwart eeuw in Maassluis CMB-afdelmg voor Maasland Grote Kerk in discussie de Heer KANTOORMEUBELEN 7O jaar Ier meulen VLAARDINGEN A, Zuidgeest werd ere-Iid van TSF OE KLERK&ZN tegen ri tram Inbraak dagwinkel RI-HA HUISORGEL ^WnttERDAMMER VRIJDAG 7 OKTOBER 1966 Vandaag:...; en morgen en dagelijks Vandaag. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN- De Boeren partij heeft in de tweede verga dering van de nieuwe gemeente raad, donderdagavond, duidelijk laten merken dat zij meedoet. Al bij het eerste agendapunt kwam fractievoorzitster, mevrouw Jun- gerius naar voren om het hare te zeggen over een procedurever ordening planschadevergoeding. In de loop van de avond is zij nog diverse malen achter hét spreek gestoelte verschenen. Alle keren betrof het kwesties waarin de BP een principieel standpunt wenst in te nemén, aldus mevrouw Jun- gerius, namelijk als de gemeente grond of huizen koopt zonder dat dit een direct noodzaak is. Verheersondèrzoèk CALLENBURGSTRAAT 41 KANTOORINSTALLATIES Beeldje. Deze fraai-donkergetinte Oudhollandse schommelstoel is een wonder op zichzelf. Een wonder van ontspannend zit-schommelcomfort,èenwondervanweeide.Miracuteus is ook de prijs: nog gèen zeventig gulden bij De Klerk. Toch is het een K-3 meubel, dus: Vaste Collectie (altijd voorradig), Vaste Kwaliteit (De Klerk staat er immers achter) en Geselecteerd Model (de keus van de vakman). En nu het 3e wonder: de stoel is léég! Profiteer fiQ ervan - thuis krijgt'u waarschijn!ijk'de kans niét UO>" „UIIEK" - CHEM. WASSER! J en VERVERIJ v en morgen >'n danelijki aansluiter Hchtnet 9.75 HET MEEST VOLWAARDIGE ORGEL VOOR UW GELD Het instrument met een xeld- zaam volle klank.: Joh. de Heer kan u het Ri-ha orgel van harte aanbevelen. Prijs: geheel compleet met bank: t 2375.v of f48.-p.mnd. exclusief dealer voor Rotterdam Hammond Conn HohrrarPhiRcoridè Pagina 3 IA Korgen koopt U niet zo maar parapluie, neen, morgen -koopt u Uw Pencil parapluie, jt de luxe serie, die U nergens donder de vijftien gulden krijgt. SEen prachtige parapluie, met 'iblank stalen binnenwerk, één -brok soliditeit, gepaard aan elegante Ombré overtrek, een cklasse parapluie, morgen voor '/nog géén zeven gulden. Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze luxe para- plules, met dubbele paragon baleinen, in diverse kleuren, o.a. in lila en paars. voor Herenparapluies 7.95 Gaardingen Geboren: Pietcr Leo- rffli 2V A P van Spronsen cn M E Egger, nmóelaan 43: WUlemlJntje Alexandra, dv r D Hoogerwerf en W van de Merwe. Martïraafstraat 21: Carmen, dv P Brobbel ,;p H F van Galen. Heemraadsstraat 23: Caroline, dv J Voogt en E Kalisvaart, Prof Futeerastraat 252; Hendrlkus Johannes, zv H I Beekman en E van Wijk. Speenkruidstr HA' Cornelia Agatha, dv F M Vogtschmidt m l A van Veen. Hoek van Holland. GetrouwdKomelis van Minnen. 24, cn Mhelmina Hendrika van Eijsden. 21: Arie Schellingerhout, 22, en Neelia Maria Knjna Janssen, 20; Picter van Selm, 34, en Cornelia Bagchus, 21: Jacob Cornelia Kortelven, 23, ai Erna Johanna Bek, 21: Benjamin Kra- mer-Freber, 30, en Helena Cecilia Pors, 26: Trisso Volkert. 23, én Clazina Fousert, 18. Omleden:,Ah Moi, 56, Peperstraat 4: Adri an Johannes van Dorp, 71, echtg van E H vander.Zwan, Liesveld 43. JIAASSLUIS Geboren: Arjen Peter, zn 8 ffarnaar en. J J van der Meer; Inge, dv F Vogelaar en E H'Hemmes: Hendrik Louis, iv L C van Hees en 'M C Borsboom: Franci- ra Tcana, cv C A Hoogvliet en A L van Frwijeh; Maarten, zv M ,'t Hart en A v. d Erie: Peter Christoffcl. zv J C Hartman en V d Meer; Hendricus Joannes Simon Ma ria, zv J S J M van Leeuwen en Th P H L Poraioen't Desirée Brigitte,, dv H-: C Jonkers tïLM Daman;" Gijsióert, zv, G van Wijk sn C van Pelt: Luisa. dv L Blanca Martinez en ilBueno Caldërön; Biahca,, dv J J Kouwen- tcvon en C W D Krouwel; Astrid-Louise, dv C A Q Ferrelra èn.H Tol; Hendrika Jacoba. dv J Wakker en H de Snoo; Jeannette Adriana Maria, dv G A C A M van Gorp en J MA Kant; Johannes,; zv .L "Verhaak en- H Kloosterman. ~k, 1 Oadettrouwd: M P' Hófman en A E Groe- aeveld; C Hoogendoom en M van Es. Getrouwd: J* J Hooijmeijer en J Edelen- hos;;J de Graaft en P M Jansen; L Wuijster al Groeneveld. I.I.I. (01898)- 3697 SintJanskerk: jubileumconcert Orp heus, 20.00, - Mapsalia Deikerk; Werkcommissie Nieuwland: Geref. kerk contactbijeen komst, 20.00. Musis Sacrum: Pers. ver. Technische Bedrijven, 20.00. Sursum Corda; Vergadering N.C Gö.V. spreker A. Comelissen, 20.00, Opstandingskerk: soc. „Den Teir- ■qüast", 20.00. Sporthal Margriet; Zuidhollandse kampioenschappen Judo, 17.30. Magnalia Deikerk: Werkcomm. Nieuwland. Gerei. Kerk instuif 19.30. Irene: stichting Hulp Buiterü. werk nemers, 10. Koemarkt-kraam: 9-18 u.: Dierenbe scherming. Bijkantoor: De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 82, uitsluitend redactieza- ken tel. 263954 (b.g.g. 010 - 115588 en 01898 - 6619). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- hofstraat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap zi boven dag..van 18.30-19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264656, alarm brandweer 262923, alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: F. Mulder, Rembrandtlaan 5b, tel. 268855. „VLAARDINGEN wuhelmfnahaven: Het BP-raadslid was vooral tegen de aankoop van een pand in de Stations straat omdat daar nog geen goedge keurd saneringsplan bestaat. Als de ge meente daar blijft kopen is straks, als het saneringsplan komt,er niets meer aan te veranderen omdat de gemeente alles al heeft. Zij huldigde de opvat ting: „persoonlijk bezit is de basis van de vrijheid." Wethouder T. 'de Bruijn kwam niet onder de indruk van de argumenten van de BP-vertegenwoordigster! Hij maakte duidelijk dat al jaren lang zonder enig- bezwaar de gemeente panden koopt daar waar zij op den duur bepaalde plannen hoopt te ver wezenlijken. Zolang er geld isen de gelegenheid zich voordoet moet de gemeente dit doen. Als zij zou wach ten tot déplannen rond zijn zou er teveel tijd heen gaan met de verwer ving. Van aantasting van eigendomsrech ten achtte de wethouder geen sprake omdat het vrijwillige verkopen betreft. Als er verkocht wordt is dat een zaak tussen twee partijen, die daarbij tot een overeenkomst komen. De wet houder zag geen reden om daarin ver anderingen te brengen. Niettemin bieef de bp zich verzetten. Het is haar princi pieel standpunt dat „blote eigendom" niet in handen van de gemeente moet zijn, tenzij het openbaar nut dit noodza kelijk maakt of als aantoonbaar is dat dit in de toekomst zo kan worden. De heer M. Remmerswaal(bp) ver klaarde dat de gelden voor een; ver- keersonderzoek minder goed besteed waren. Hij had in de commissie wel voorgestemd, maar. bij nader inzien zag hij er niet veel in. Als er geen geld is wordt er voorlopig niets aan de ver- keersvoorzieningen gedaan. Een onder zoek heeft dan geen zin, want tegen dat er geld is, is het onderzoek verou derd. Vlaardingen-Oost is een goed voorbeeld, vond hij, hoe het niet moet. Hij verduidelijkte zijn betoog met te wijzen op het Verploegh Chasséplein, dat al zestig jaar oud is, minder kostte dan het onderzoek nu, en nog steeds voldoet aan alle eisen. De heer De: Bruijn meende dat de bewijsvoering van de heer Rem merswaal ook was om te draaien. „Als we met het onderzoek wachten tot er geld is, zal het weer op zijn, tegen de tijd dat het onderzoek is afgelopen". Hij toonde aan dat een onderzoek in de huidige verkeerssituatie gebiedende eis is. De heer De Bruijn zegde de hr J. Madem (lib) toe dat een onderzoek naar de verkeersdeelneming van de Vlaardingers, ruime publiciteit zal krij gen. Ook de resultaten van het vorige onderzoek zullen, zodra die bekend zijn worden vermeld. De wethouder ging in tegen een suggestie om te wachten op gegevens uit een landelijk onderzoek. Het nu komende verkeersonderzoek beoogt de deelname van de inwoners aan het plaatselijke verkeer te peilen. Kantine Figee, Kon. Kontaktavond personeel. Als U nu 's avonds laai een leuk hoorspel of de nieuwsberichten in bed wilt beluisteren - of U bent in Uw knutselhoekje in schuur of zolder doende... dan heeft U zo'n portable nodig. Een speciale aanbieding all tran sistor radio's met midden- en lange golf, met1 jaar garantie en lederen draagtas, uit de normale series van 55.- morgen voor nog'géén dertig dulden. Prima draagbare radio ont vanger met prachtig geluld, oortelefoon en compleet met batterij, een dol toestel, waar jong en oud Jaren lang plezier van hebber. Dat zal «iet. Maar het mechanise ren van Uw boekhouding km 'n moeilijk probleem zijn. U kunt voor beide bij ons terecht. Van paperclip tot faktureer machine U vindt het allemaal in onze show room. Bel voor al Uw kantoorbe hoeften 9063. Men moet weten hoeveel maal en met welk doel men van de ene wijk naar de ander gaat en hoe de verkeersbewe ging in de verschillende wijken ver loopt. De helft van alle inwoners tus sen twaalf en zestig jaar zullen geënquêteerd worden. Landelijke gege vens zouden voor Viaardingen 'alleen maar enkele globale cijfers geven. De heer De Bruijn deelde op een vraag van de heer G. Wapstra (prot) mee, dat de Lepelaarsingel bij verbre ding aan de zijde van de Luijerinksin- gel en op het kruispunt Dillenburgsin gel - Zwanensingel een druppelvorm zal krijgen. Hij legde uit dat voor een verkeerscircuit deruimte ontbreekt, maar dat de moeilijkheden ondervan gen worden met een uitloop van de twee rijbanen van de Lepelaarsingel naar de aansluitende eenbaanswegen. De heer A. van Cortenberghe (pac. soc.) was het niet een met de opdracht aan een Delftse kunstenares, een beeld je te vervaardigen voor het Zonnehuis, als cadeau van de gemeente. Hij wilde dat daar in" het vervolg Vlaardingse kunstenaars voor gekozen zouden wor den. Hij hoopte dat de raad alsnog een Vlaardinger zou aanwijzen. Hij ver weet een aantal mede-raadsleden voor de verkiezingen beloofd te hebben, dat zij alles zullen doen werken van Vlaar dingers aan te kopen maar dat zij nu deze belofte niet nakomen. De heer H. M. J. Dubbeldam (lib) en mevrouw L. van Duyn (soc) gingen hier tegen in. De heer Dubbeldam meende dat als een Vlaardings kunste naar zo goed is, hij evengoed opdrach ten uit andere steden kan krijgen. Wethouder G. Walstra vertelde de heer Cortenberghe dat het ontwerp al gemaakt was voordat de gemeente besloot het beeldje cadeau te doen zo dat er geen mogelijkheid was om de opdracht aan een Vlaardinger te geven. Er was nog wat kritiek op het feit dat men niet van te voren wist dat het beeldje zou worden aangeboden. De heer Dubbeldam meende dat als dit wel gebeurd zou. zijn, de bur gemeester niét zoveel voorbehoud bij de aanbieding^ had behoeven te ma ken. Voordat de raad aan de eigenlijke agenda begon discussieerde hij ge ruime tijd over een brief van de heer D. J. Wülemse, die "de gemeente aan sprakelijk stelde voor geleden scha de aan zijn eigendommen. De heer Dubbeldam (lib) meende dat dienst Gemeentewerken ervan weder- rechterlijk eigendommen uit zijn huis te hebben gehaald, terwijl zijn moeder in het ziekenhuis lag. Dit zou gebeurd zijn in opdracht van een broer die niet in het huis woont. - De heerDubbeldam.' (lib) meende dat de gemeente'in dit geval niet juist had gehandelde Er moest •volgens'ihem meer opgelet worden wie-in-dit soort geval (Van een onzer verslaggevers) MAASLAND De Christelijke Me taal Bedrijfsbond heeft In Maasland een zelfstandige afdeling gesticht. Het bestuur bestaat uit de heren, J.Teyge- Jer, voorzitter, L. van der Meer, secreta ris, B. C. van den Berg, penning meester, J. Bot en J. P. Faas. De afde ling telt 28 leden. Tot voort kort was het Maaslandse aantal CMB-ers te gerihg vóór een zelfstandige afdeling. Er bestond een plaatselijk correspondentschap en de le den ressorteerden onder de afdeling Maassluis. Toen door de geografische, verspreid heid van Maassluis en Maasland de contributie-inning moeilijkheden, begon te veroorzaken vond men de Maaslandse correspondent J. P. Faas, thans bestuurslid, bereid dit werk over te nemen. Sindsdien is het ledental met 55 procent toegenomen. De oprichting van de Maaslandse af deling kwam dezer dagen tot stand op een ledenvergadering, die ook bonds- bestuurder C. Boender heeft bijge woond. (Van een medewerker) SCHIEDAM TSF; dat maandag met vijf teams aan' de 'competitie deel neemt, heeft 'haar seizoen geopend met een jaarvergadering, waarop men afscheid nam van secretaris A. Zuid geest, Hij is tot ere-Iid benoemd gezien zijn verdiensten voor de tafeltennis sport in het algemeen en voor TSF in het bijzonder. Zijn plaats in het bestuur is ingenomen dóór de heer Th. van Dijk. De overige bestuursleden zijn herko zen. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Dinsdag 2 november zal het vijfentwintig jaar geleden zijn dat ds. K. W. Dercksen zich aan de Gereformeerde Kerk van Maassluis ver bond. De kerkeraad is van plan dit ambtsjubileum van de predikant met de gemeente te vieren. Er is een com' missie gevormd om ds. en mevrouw Dercksen een receptie aan te bieden. Ds. Dercksen (63) aanvaardde zijn ambt op 17 februari 1929 te Maastricht en kwam op 2 november 1941 naar Maassluis. Zijn krachtige persoonlijk heid bracht in deze snelgroeiende stad het kerkelijk leven tot grote bloei. Daarnaast geeftds. Dercksen veel van zijnkrachten aan de zaken van het christelijk onderwijs. Hij is voorzit ter van de plaatselijke Vereniging voor Christelijk Onderwijs, van de Ca- land-LTS en curator van het Groen van Prinsterer-lyceum te Vlaardin- gen. Als nestor in de Classis Schiedam wordt hij in deze kerkenvergadering als een man van grote ervaring en verstandige inzichten beschouwd. Hij i-s bij de partikuliere synode van Zuid-Holland deputaat voor de geeste lijke verzorging van militairen en maakte als zodanig in 1947 een reis naar Indonesië. VLAARDINGEN Op de Van Ho- gendorplaan bij de Huishoudschool stopte donderdagmiddag de 47-jarige C. H. R. met zijn fiets aan de linkerzij de van de weg. Hij .werd aangereden door een scooter. R. viel en liep een wond aan zijn linker been op. De GGD heeft hem voor onderzoek naar het Ho- lyziekenhiiis gebracht len de opdrachtgever'was, zodat er geen onzekerheid kon ontstaan. Hij meende dat de gemeente duidelijke,ver ordeningen'moést maken zódat in de toekomst dergelijke gevallen niet .meer konden gebéuren. Burgemeester, mr. J! Heusdèns. vertel de dat er altijd goed- wordtojjgelet maar dat men de service van Gemeen tewerken, wil deze enige zin hebben, niet kan binden aan allerlei bepalin gen. Hij beloofde voor de toekomst een nog scherper toezicht. Overigens zei de burgemeester dat. de gemeente voor de geleden schade volgens de verzekering niet aansprakelijk is. Ditis de heer Willemse duidelijk gemaakt. De PSP-fractie Stemde tegen het bouw rijpmaken van Hoiy-Zuid.' Hun argu menten waren dat er nog een groot' en huizen in* de vrije sector te bou wen, Bovendien is de PSP tegen par ticulier bezit. MIS EEN 3 DOBBEL COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM/OEN H/UUJ/LTSECHT/VLBSMGEKfDEVEKTEH/HOÓRM (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Sito Hoving heeft donderdag avond in de aula van de Cal and LTS met een „try out"-optreden van zijn Tingel Tangel-cabaret het nieuwe seizoen van de Maassluisese Kunststich ting geopend. Bij de pre sentatie van de teksten en schetsjes onder het motto „Zotten en dwazen bijeen" zei Sito zelf de nar. en de stampvolle zaal de koning te zijn. Dat deze plaatsbe paling van cabaretier en publiek en diepere beteke nis had was „koning pu bliek" in het begin niet duidelijk. Sito was teveel en te kostelijk de langharige provo in blitz-pak. Hier door misleid nam men zijn hekelen van, het over schrijden der .-.gezags-, geloofs- en sexschreef" niet serieus. Deze knappe misleiding kreeg een wrange humor toen hij een kroon opzette en zei dat literatuur de pornografie niet. maar wel beschrij vingen van het bloedver gieten, doden en moorden mag. Met,deze opmerking zettij hij net in feeststem ming geraakte publiek de zotskap op. In eik geval heeft het viertal Marijke en Sieto Hoving. Hetty Berger en Else Kleynenber (piano) opnieuw bewezen een paar uur vopr vaak- kos telijk amusement te kun nen zorgen-Het zou te ver voeren het nieuwe caba retprogramma, dat over een-maand in première moét gaan, 'kritisch, te be kijken. Tekstenen - vorm staan nog te weinig .vast. Wel zullen niet alle om derdelen van- het pro gramma ieders instem ming hebben gehad. v Dat ook de. nog jonge Masssluise Kunststichting zoekt naar een vaste vorm die moet aanslaan, bleek uit de enquête, die de stichting donderdagavond heeft gehouden om een idee te krijgen van de wensen van de toeschou wers. is misschien wat al te erg gezegd, maar reusachtig tevreden kunnen we gerust onze klanten noemen, als ze voor het eerst hun kleding zo keurig che misch gereinigd thuisbezorgd krijgen van SCnUTTERSGRACHT 104 TEL. 01830 - 2797 GORINCHEM 'VLAARDINGEN Grote Kerk, Markt: Kom zing met ons..., 11.00. Excelsior, bc^thavenkade: Beat-avond CSLD, 20,00. Tri- SJjei, Fransenstraat: CJV-Instuif; disco-eve- 20.15. Bethelkerk: Avondgebed. 19.30. ««wnisingsgebouw Ger. Gem., Westnieuw- 56; Samenkomst ICCC-jeugdkontakt, >5.00. Klachten bezorging Vlaardingen: H. Ver- J'U.Wagnerstra'at 24b. tel. 3345. maandag Vm- vrijdag 18-19.30. zaterdag 1730-19 uur. Bijkantoor De Rotterdammer, Smalle Ha venstraat II. tel. 6773. Uitsluitend redactieza- «en. teL 9493. b.g.g. 66IS. b.g.g. 010 - 115568. Apotheek: Walrave, Hoflaan. 49. tel. 2094. Ookophetlichtnetto gebruiken door w» van aansto'ter hchtnet - (Van een medewerker) VLAARDINGEN De feestelijke rlngvergadéring:- van de Hervormde Vrouwen Groepen CJT.VJfV donderdag avond in de/grote zaal, van gebouw Triangel had een extra feestelijk tintje omdat de H.V.G. ,;Alpha", .'die de lei ding van de avond had,- dertig jaar geleden werd opgericht.- v. - Niemand kon dit feit beter herden ken dan de presidente, mevrouw C.-M. v. d. Berg-Akkerman, dié in 1936 zelf tot de oprichters behoorde: en al die dertig jaren ais presidente fungeerde. Van tien leden is deze vrouwengroep uitgegroeid tot 66 en van een terug gang is nog geen.sprake. Integendeel, mevrouw Van den Berg zei dat Alpha, springlevend'is en dat .doör deze- vereniging tal van andere vrouwengroepen werden opge richt. Zo heeft men onlangs in het centrum een jonge groep opgericht, terwijl Holy binnenkort, aan. de beurt komt Zij wees op.de'prettige uitstap jes die men had beleefd, op de goede vergaderingen en op het stralend di ner, dat de leden van Alpha donder dagmiddag hadden genoten in intie me sfeer in Triangel. Het Evangelie heeft altijd In ons mid delpunt gestaan. Wij moeten elkaar geestelijk opbouwen in het geloof; dat hebben wij vrouwen nodig, zei de presi dente. Het lag In de bedoeling dat de heer Jac. Westmaas medewerking zou verle nen aan de bijeenkomst, maar wegens bijzondere omstandigheden bleek dat niet mogelijk. In plaats daarvan had het bestuur van Alpha de heer H. K. van Minnen uitgenodigd,die vertelde over de toestand van de Grote Kerk. De heer Van Minnen betitelde de Grote Kerk als een volkomen verwaar loosd gebouw waarvan het tragisch is om er over te vertellen, ook al deed hij het graag. Hij las eerst enkele verzen voor van de Vlaardingse dichter Ar nold Hoogvliet: „Gij weet, Kerkgebouw, welks grondslag en pilaren/ 't Geheugen dra gen van een' reeks van duizent jaren,/ Toen Bisschop Willebrord, de luister van zyn tyt,/ Hier 's afgods tempel heeft tot 's Heilands dienst gewydt" De oud-wethouder sprak over enkele historische feiten, zoals in het jaar 1574 (de tijd van de vrijbuiters) toen .de kerk verbrand wérd én in j welke tijd de kerkhervorming ontstónd. Dat in. 1591 hét kerkgebouwdienst deed als kazerne voor' soldaten; was-voor' vele dames een nieuwtje evenals het feit,' dat iri het gebouw, galèislavén zijn on dergebracht! In 1744 werd dé kerk ver groot en. gemoderniseerd naar een plan dat was ontwórpen /door! Davïd_ van Stolk! bouwkundige en.houthandelaar (denk-aan Abraham; van Stolk) te Rote térdam. f p. De in 1865 vernieuwde: preekstoel noemde de, heer Var- Minnen.een stuk je'. vakmanschap waar hij veel respéét voor had. Hij merkte echter, op, dat de prachtige koperen' adelaar op een beetje typische maniér is verdwenen. Waar is die arend gebleven, zo vroeg hijzichaf.7 Zijn Ergernissprak de heer Van Minnen uit-over dé puist, die aan de kerk tegebouwd èn: welke witte doos men de consistorie noemt. Meer te spré ken' was hij over 'de drie 'glas-in-lood ramen, stijlvolle geschenken ter herin nering aan Ary van West, die een. Wel dadigheidsstichting in het léven hééft geroepen. Om het Godshuis, centraal in de gemeente, weer luister bij te zetten moet een organisatie komen om op grote, schaal te werk te gaan. Mevrouw M. de Snaijer-De Boer, se cretaresse vein Alpha las een gedeelte voor van een gedicht van de heer Jac. Westmaas, waarin ook aandacht werd geschonken aan het Grote Kerk-pro- bleem. Onder de afgevaardigden bevond zich ook de presidente van de provin cie Zuid-Holland van de C.J.V.F., me vrouw C. M. v. d. Brink-Knaap. Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze all transistor radio toestellen,^^ zuinig in MwJÊ fip batterij verbruik voor (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN - Zwaar hellend over bakboord ligt het 9795 ton me tende Franse schip Ville de Bordeaux afgemeerd bij de NV Nieuwe Matex. Het schip, dat donderdag bij Hoek van Holland in aanvaring kwam met het Duitse Treuenfels, was geladen met me lasse voor de Matex. Op eigen kracht kwam het naar Vlaardingen, ondanks de zware slagzij als gevolg van een vijf meter breed en vier meter diep gat aan bakboordszij de. Bij de Matex was men enigszins huiverig het schip te laten afmeren, daar men vreesde voor de steiger. Deze vrees bleek echter bij nader inzien on gegrond te zijn. SCHIEDAM De 69-jarige me vrouw C. M. van Z-V. stak donderdag morgen op de Rotterdamsedijk bij de Koemarkt de trambaan over op het moment dat een tram ging rijden. Zij liep tegen de tram op. Haar schaafwon den aan benen en gezicht kon de GGD ter plaatse behandelen. SCHIEDAM Tot de manufactoren- winkel 't Getouw aan de P. J. Troelstralaan hebben onbevoegden zich toegang verschaft door het verwijderen van de draadglasruit aan de achterzij de van deze dagwinkel. Uit de nlet-af- gesloten kassa werd honderd gulden aan wisselgeld meegenomen. c. Oostzeedijk 330 Rotterdam Tel, (010)115255

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1