BOTTERDAM Toeneming Arbeids van werkzoekenden Waterweg iets minder gespannen WF-geslaagden kregen Bemetel-diploma Laatste eer bewezen politicus ir. P. Boers aan Zondag roept dé klok Reusedwang tot AAN Et LU J f i JWUrtterfotmmrr Vraag naar buitenlanders neemt af Taart voor 1750-ste Afname bloed in de Hoek Wilhelminapïein kwam geheel blank te staan Netto-opbrengst V alkenhofbazar Ook schilleman kon dit jaar met vakantie Markante figuur met geprononceerde meningen" Vijf weken cel voor winkeldiefstal Auto over de kop geslagen Overleden aan verwondingen Burgerlijke stand Van de Hoek tof Vlaardingen ■iït" ntr ROTTERDAMMER Pagina 3 - ZATERDAG 8 OKTOBER 1966 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De arbeids markt in het gewest Nieuwe Wa terweg-Noord blijft nog steeds dui delijke tekenen van spanning ver tonen. Toch zijn er de laatste maand verschijnselen waar te ne men, die zouden wijzen op een ver anderd economisch klimaat. Er is de laatste tijd een "toeneming te constateren van het aantal inge schreven werkzoekende admini stratieve krachten. NCVB-Centrum zag koninldi jke reis rruif-j JEjUjMjtg tJAAB Qgaggggj Buitenlanders voorV-Vjoer^eL CJV'-Instuif houdt „disco-evening" The ZorroV' voor sociëteit CSLD Zeldzaam Atletiekvereniging Maassluis gaat het voor de wind Nieuwe directeur voor Holland-Amerika Lijn J* ï>_- Z A TjjJGE honderden studenten van de jcononiische hogeschool hebben hun latichujd t>es,ee,J aan een teoc,,"in' d!« 8e- louden werd in de mila van de hogeschool i Tt* 4a TTnnfliiirPi» IIa KnnAnlrnmo' _n de Pieter de Hoocliweg. De bijeenkomst Lj een bijzonder rustig verloop. Als spre id varen uitgenodigd prof. dr. W. Drees Ir en het communistische Tweede-Kamer- lid de heef Bakker. Deze laatste sprak j,ct bijzonder over het recente studie- toelngeiibelcïd van prof. mr. dr. Diepenhorst. Hij zei dat de bezuinigingsmaatregelen van deze minister de bursalen wel zeer een- 'jdig hebben getroffen. Hij toonde zich «n voorstander van een integraal doorge. voerde studiekostenvergoeding, gepaard mnie aan een studieverkorting en het doorvoeren van strenge studienormen. Prof. Drees gaf et'11 nadere toelichting op hét rapport-Sassen dat gewijd is aan de sttidie- tóelfi'én- De Rotterdamse studenten hebben vandaag een stiptheidsactie gehouden. De 'coiieges waren door deze actie dan ook aanzienlijk drukker bezocht dan normaal Bet geval is. Met de stiptheidsactie willen de studenten aantonen hoezeer zy ernst ontken met de studie. De landelijke tendens van ontspan ning op de arbeidsmarkt is thans dos ook in het Waterweggebied te merken. In tegenstelling tot de laatste jaren worden er nu ontslagaanvragen inge diend waar als motief wordt opgegeven dat de onkosten tegenover deop brengst van een bepaalde werknemer, dikwijls vertegenwoordigers, al jaren een nadelig saldo oplevert. Een ander motief is dat het voortdurend nadelig saldo op verlies- en winstrekening tot (Van een medewerker) (hun 25ste jaar nog bij WF werkzaam SCHIEDAM In de fraaie kantine zijn, dan is dat bedrag uitgegroeid tot van het hoofdkantoor van Wilton Fy- 1000 welk bedrag dan eventueel enoord zijn vrijdagavond onder grote - opgeëist kan worden. belangstelling van ouders, directie, le raren, chefs en bazen de Bemtel-dïplo- ma's uitgereikt aan de leerlingen, die op de WF-Bedrijfsschool goed doo hun examens zijn heengekomen. Voor enkelen van hen was een speciale verrassing voor hun Uitzonderlijke prestaties. Bij het A-diploma kwam H. Zand wijk, leerling-scheepsbeschieter uit Schiedam, met de beste cijfers uit de bus, namelijk 0,2 (werkstuk!, (vak- leer), 9 (werkboek) en 10 (tekerungle- zen). Hij ontving her boekwerk „Mate rie". Het boekwerk „Wiskunde" ging 'naar de Vlaardliiger J. de Groot (leer ling-machinebankwerker), die een ge middeld cijfer van 91/* haalde. H. L. N. v.d. Ree (Schiedam) ontving als beste ieerlmg-Electromonteur het boekwerk „Energie" bij de groep, die het V.E.V.- diploma kregen. De best geplaatste leerlingen bij het Uitgebreid Wil ton-Fyenoord-diploma waren J. Kruidenier en M. Nieuwstra- ten, die ook boekwerken ontvingen. Eerstgenoemde bracht na da uitreiking van de prijzen en diploma s namens de leerlingen dank aan de leraren en directie voor wat rij voor' de bedrijfs schoot-leerlingen hebben gedaan. Voor het Bemtel A-examen slaagden 74 candid aten, voor het uitgebreid Bemlel- examen 27, uitgebreid WF-examen 25, sektiebouw en afschrijven 10, meetcur- sus 31 en VEV-examen 2. De directeur van de WF-bed.-.tfs- school, de heer W. G. E, Valk overhan digde na een toespraak van directeu; ir. B. Wilton persoonlijk aan de jon gens hun diploma, waarbij hij voor velen een toepasselijk woord had. Aan de vijf best-geslaagden reikte de heer Wilton bovendien de boeken uit, waar- h'j hij de wens uitsprak, dat alle leerlingen straks goede werkkrachten zouden worden en in de maatschappij hun wel zouden vinden. Voor H. N. de Jong kwam een taart naar voren, omdat hij de 1750ste leerling bij Wilton Fyenoord is die het diploma ontving sedert de stiehtin, van de Bedrijfsschoo. Hij is pijpenbe- werker. Er is voor de bedrijfsschool-Ieeriin- Een die slaagden een zeer gunstige spaarregeling ontworpen, aldus werd tevens op deze geslaagde uitreikings- avond medegedeeld. Da jongens ont vangen een spaarbankboekje waarop reeds f 250 is gestort Wanneer zij op (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN t=i De leden van de hCVB-Centrum hebben nog eens de reis kunnen volgen die de Koningin ®'Se jaren geleden naar Perzië en Thailand heeft gemaakt. Mevrouw M. hchoneveld-Hoogwerf, die aan deze reis deelnam, kwam voor de dames hierover vertellen. Haar interessante verhaal werd geïllustreerd met een uantai mooie dia's van de bezochte landen. De volgende vergadering van de afde- pig wordt gehouden op 17 november •n de Oosterkerk. 0 S3 in Amerika. De Doitsche duik- hool „U S3" is na een reis van 17 da ten door den Oceaan te Newport (Noord- Amerika) aangekomen en binnen twee vten weer vertrokken, naar men meent "tn een boodschap aan den Duitschen gezant over te brengen. Juist was de vorige week een nota TBn de regeeringen der Entente-landen 'en de onzijdige regeeringen gepubli ceerd, waarin wordt betoogd, dat duik- hooten buiten bet volkenrecht moeten vallen, wegens bun eigenaardig karakter en elke oorlogvoerende duikboot, die ?ea onzijdige haven binnengaat, daar Behoort te worden vastgehouden. De nota heeft dus niet veel geholpen! De geslaagden zijn: Plaat- en konstructiewerkeu: W. A, Bre- dius, K Kramer, J. H. Witkamp, J, Wisker- ke, J. D. Holleman, M C. J. v. Keulen, M. van Oort, M. Pronk, B. Steenbergen, F, J. v. Tienen, G. C Voorend. ScheepsmdUalbewerken: s. A Boxhoorn, P. v. d. Burg, W. J. Gundlach, F. B. Verschuur, J. A. Verbiest, E. Omnk, A. F. W. VerweiJ. H, W. Jongenengel. Pijpenbe-,verken: A. Gasteleins, N. O. de Groot, H, N. de Jong, G. Kramer, lA. Zuidgeest, P. C. v. Beekum, A v. d. Blom, D. van Eyk. W. Hartog, J. E. Jansen, S. v. Lelieveld, J. C. L. Magnin, R. Martini, F. Voogd, S. v. d. Kroon, J. Verdam, H. J. den Boogert: Uitsluitend Uitgebreid Bemetel, Draaien: A. Bochove, A. Figée, B. C. Verbrugge, C. J. v. d. Schee, J. L. Schot, C. tf. d. Pol. Frezen: p, v. den Engel: Uitsluitend Uitgebreid Bemetel, J. de Jong.' - Schaven: P, J, Wolf. P - Machinebankwerker! (Handbewerking)C. A. Acda, A. J. v. Bochove, D. van Diejen. Vervolg: WF-geslaagden. Machinebankwerken: J. de Groot, P, H. Kers, P. Maat, H. Meerman, P. H. v.d, Meiracker, A. B. Meyer, P. A, M. Neger, H. Scheepmaker L. vd. Stek, H. Bleker. W. Swart, B. Matthijsse», N. Bal, J, Boer, J. H. L. v.d. Harg, A, H. M. Hoenderkamp, J, Kruidenier, C. Wolterman. L, w. Zonneveld; P. Heek, J. P. Droge uitsluitend Uitgebreid Bemetel. Scheepsbcschleten: J. A. Huibers, iA. J. Kar.y, T. v.d. Velde, H. Zandwijk. Booglassen: R. J. Trooster, C. P. van Buel, G. J. Cooyman, H. de Groot, W. G, H. Koster. Sektiebonw en afschr*Jven in de scheeps. bouw: J. F. Gordemans, J. W. Goudemond, J. W. Houtman, H. Komng, M. L. Kramer, O. van Lent, J. den Ouden, J. P. Ouwens, A, F. J. Schulzgen, G. J. Bormlnga. Meetcnrsns: F. G. Beukers, P, W. A. Damen, G. H. Jansen, H. M. G. Kuyten, J. W. van Linden, A. Noorlander, H. J. Stoop, M. J. van Tiel, H. P. Christina, G. S. Dama. Meetcursns: R. Eringaard, J. A Farro, A. M, Hakhoff, S. K. Hammer, J. A. Hellburg. A. M. Hoogstad, W P. Jansson, Chr. de Jong, H de Koning, P. L. v. d. Kraan, D. F. Lambiliion, H. H. van Leeuwen, J. Noten boom, R. M. Ortega, J. "F. H. Schrumpf, L. Spek, L. V. d. Stek, A. van den Velde, J. C. Willems, K. Winter. V.E.V.: M, Nieuwstraten, H. L. N. van der Ree. T7w schoenenzaak bezuiniging noopt. Werknemers met een vrij hoog salaris worden daardoor voor ontslag in aanmerking gebracht. Niettemin is er in het Waterwegg ebied nog steeds een vrij grote vraag naar arbeidskrachten. De mindere vraag en het iets grotere aanbod betreffen in werkelijkheid maar kleine getallen, waaruit slechts onder voorbe houd conclusies kunnen worden ge trokken. Van midden augustus tot midden september liep het aantal werklozen in het gewest op van 137 tot 164. Hiervan waren 25 jongeren beneden de negen tien jaar. Deze categorie is in de laatste verslagperiode kleiner gewor den, terwijl vorig jaar om deze tijd het aantal jongere werklozen iets steeg. Deze daling valt toe te schrijven aan de vroegere eindexamens, waardoor de bemiddeling in het algemeen iets eer der afgelopen is dan vroeger. De openstaande aanvragen voor mannelijk personeel bedroeg ultimo september 3.48S man, dat is zestien meer dan midden augustus. Het aantal ingeschreven werkloze vrouwen liep terug van 57 tot 30, voornamelijk omdat een groot aantal jeugdigen onder de negentien geplaatst kon worden. De vraag naar vrouwelij ke arbeidskrachten bedroeg 812 tegen 934 in augustus. De 164 mannelijke werklozen zijn te verdelen in 113 wrijvings- en seizoen werklozen en 51 minder geschikten. In de verslagmaand werden bij het GAB 109 vreemdelingen ingeschreven als werkzoekenden. Hiervan werden er 62 geplaatst terwijl aan het einde van de verslagmaand nog 47 buitenlanders, voornameljik Turken, stonden inge schreven. De toestroming van buiten landers naar het Waterweggebied blijft voortgaan. Konden vorige* maand 238 van de 240 spontaan gekomen buitenlanders zon der moeite worden geplaatst, de laatste verslagperiode laat zien dat een veel kleinere groep slechts voor iets meer dan de helft aan werk kon worden geholpen. Blijkbaar begint de toestro ming van buitenlanders de opname capaciteit van het bedrijfsleven te overtreffen. De mindere vraag naar arbeids krachten valt te constateren in de bouw, de metaalindustrie en in de voor wat betreft de provincie. In het Waterweggebied loogt de vraag in de woningbouw terug, "maar in de utili teitsbouw is er nog werk genoeg. In Europoort, bij de Esso en Konam, is in 1967 een beroep op vele honderden bouwvakkers te verwachten. De steeds grotere werkgelegenheid in de chemie geeft in de toekomst weinig kans op *de nieuwe naam (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Dinsdag avond zal in het Groene Kruisgebouw aan de De Cordesstraat van zeven tot half negen gelegenheid worden gege ven een halve liter bloed af te staan. Door het zenden van bloedplasma naar Turkije is een achterstand ontstaan bij de bloedbank van het Nederlandsche Roode Kruis. Deze week wordt tevens een grote ledenwerfactie gehouden. Dit gebeurt in het kader van een landelijke actie om bij het honderdjarig bestaan het miljoenste lid te kunnen inschrijven Verder deelt het Rode Kruis mee, dat het vernielde lectuurhuisje aan de Prins Hendrikstraat weer is opge bouwd. Tijdens de enkele weken dat het huisje er niet was heeft men hon derden kilo's boeken en tijdschriften minder ontvangen. aanbod van werkzoekenden. In de metaalnijverheid blijft de werkgele genheid in dit gebied onverminderd gunstig In Vlaardingen bedroeg het aantal werkloze mannen en vrouwen respec tievelijk 46 en acht. Openstaande aan vragen 675 en 244. Voor Schiedam waren deze cijfers in september 96 en achttien en 2.360 en 451. De vraag naar vakantiewerkers was dit jaar van de kant van de bedrijven 544 tegen vorig jaar 405. Er was een aanbod van 419 jongens en meisjes, vorig jaar 323, waarvan er 235 geplaatst werden, vorig jaar 188. (Van een medewerker) SCHIEDAM Vrijdagavond ont stond grote co-nsternatie bij het Wilhel minapïein en de Steenstraat in Schie- dam-Zuid, waar een gesprongen hoofd- transportkraan de omgeving van deze straten volkomen blank zette. Vooral de Dwarsstraat nabij de steenstraat en het Wilhelminapïein ondervond veel hinder van deze overstroming. Om circa half negen kwamen employe's an gemeentewerken in touw om de lekka ge op te sporen, maar door het overtollige water kon men alle afslui ters moeilijk vinden. Tgen elf uur had men alle afsluiters op een na gesloten. Door het vele water was er een gat in het wekgedk gekomen, waardoor zelfs de tegels van het trottoir los kwamen. Via de mobilifoon waren de bewoners gewaarschuwd water te tap pen in verband met de afsluitingeq, Er werden bij diverse huizen nog zand- zakjes gelegd, maar dit bleek achteraf niet nodig, want toen de afsluiters eenmaal afgesloten waren, stroomde het water vrij gauw weg. Omtrent de oorzaak tast men nog in het duister, hoewel de bewoners deze zoeken in het veel te drukke en vooral zware verkeer, dat vooral dagelijks langs het Wilhelminaplei nrijdt. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEiN De opbrengst van de Valkenhofbazar bedraagt na aftrek van de gamaakto kosten 7 962,23. De ontspannings- kas van het bejardencentrum kn er weer even tegen Bij -de afwikkeling van de financiële zaken heeft het bijkantoor van de Viaardingse Spaarbank aan de Dirk de derdalaan medewerking verleend. De volgende mensen behaalden prijzen met verlotingen en andere activiteiten: dhr, Vilijn, Curaiaolaan IS: Van Duijn. Eykman- straat 77; mevr. De Graaf, Mahierstraat 23; mevr. De Ligt, Valkenhof; mevr. Wester- houd. Valkenhof; dhr. Trees, Valkenhof; mevr. Poot, le Maasbosstraat 48; mej. Post, Flonslaan 20; mevr. Reedijk, Valkenhof; mej. Degelink, WesthavenkadeX?; Ronald Mol, Jac. v. Belerenstraat 11; Hans Wetter- dijk, Florislaan 50a; baevr. Thosna, Valken hof; mevr. Stoorvogel, Lombokstraat 37; Elle Visser, Rlouwlaan 48, E. Oosten, Beethoven- singel 143t>; Ellen Brugmans, mevr. De Graaf; Joan Knegt, Coomhertstraat. MEDISCHE DIENST SCHIEDAM: L. H. Geerdes. Veenlan's+raat 2, tel. 268357; A. Q. C. Klomp, Jul van Stolberglaan 3. tel. 269652; W. II. F. Meijer, Swammerdaimsingel 43, tel. 269698. ^Viaardm- gen: D. J. Wieringa, K. de Grootelaan 1-43, tel. 6569; H. S. Mulder, Ho fis an 31, tel. !!C3. Maassluis: G A. A v. d Poel. AU). Cuypplein 11-12. tel. .1900; verloskund mei. v. d. Hoeven, W. Pljperolein 64, Ma" luis- West, tel. 4380 en mejv. -d Veen, Jap. Catsstraat 24, tel 2378. Maasland; J. W. Oltmans, 's Herenstraat 4, tel, 01399 - 2339; veearts C. v. d. Most. Kétbeïw«g i3a, Vlaardingen, tel. 01890 - 3084. Hoek van Hol land: A. W. L. Hut; De Cordesstraat 22, tel. 2495. Barendrecht, Heerjansdam: M. J. Wlsker- ke, Binnelandse Baan 80, Barendrecht, tel. 01896 2439. Bleiswijk: J. Tol te Ble-swljk, tel 500. Bolnes, Slikkerveer: B. Tumrer Pr. Irenestraat 11, Slikkerveer, tel 2298. Pernis; A. de Ruigh» Burg. van Esstraat 100, tel. 16U68. verloslkund&ge mevrouw S. M. van Houten- Veltman, Harderpaö 7 te Hotgvliet, tel. 161050, ithoon, Poortugaal: E. J. sarfo- rius, Rijsdijk 29. Rhoon. tel. 01897 2239. Ridderkerk: G. T. v d. Ltngen, Kerkweg 44, tel. 2210. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De aanvragen voor vakantiewerk komen van allerlei kanten. Het GAB probeert voor iedere aanvraag een geschikt iemand te vin den. Niet altijd lukt dat even goed. Er zijn bedrijven die een heel goede naam hebben en andere, waar men moeiöjk mensen geplaatst krijgt. Een bijzonder geval deed zich dit jaar voor. Een schillenman vroeg een vervanger. De man was al enige jaren door persoonlijke omstandigheden niet met vakantie geweest. Dit jaar was die mogelijkheid er wel, maar een vervan ger was moeilijk te vinden Het GAB probeerde een van de vakantiewerkers te interesseren. Na enige moeite, het werk lokte niet iedereen aan, was iemand bereid om de schillenwijk te doen. De betrokken man kon met vakantie en na afloop daarvan heeft hij zijn vervanger uitvoerig bedankt. Een ander geval was de aanvraag van een vervanger die behoefte had aan een chauffeur voor zes weken. Aan dit verzoek kon eveneens worden voldaan, zeer tot genoegen van de zoon van de werkgever, die daardoor in staat was een huwelijksreis te maken. De laatste tijd wordt een verschui ving in het aanbod vakantiewerkers zichtbaar. Nog maken de middelbare scholieren de hoofdmoot uit, namelijk 134 van de 235 geplaatsten, maar er komen steeds meer uts'ers, hts'ers studenten om werk vragen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De CJV-Instuif houdt zaterdag in Triangel een „disco-evening". Bezoekers mogen zelf hun platen meenemen. In ieder geval worden de top-tien-platen van deze week gedraaid. Beshalve dansen op beatmuziek kan men in Triangel verder schaken, biljarten, tafeltennissen en dammen. Vanavond tüssen'20.00 en 21.00 uur kunnen in Obadja kaarten worden ge kocht voor deze avond, die om 20.15 uur begint. VLAARDINGEN De jeugdsocië- teit CSLD houdt zaterdag in zaal Ex celsior een grote beatavond waar de Maassluise „The Zorro's" komen spe len. Als attractie treden „De Jonels" op, de grootste ontdekking van de deze zomer gehouden Amateur-Parade in de de StadsgehoorzaaL Volgende week zaterdag viert de-so ciëteit het één-jarig bestaan. In de Har monie zal een grote feestavond worden gehouden, waar een aantal verrassingen zal zorgen voor een aantrekkelijk pro gramma. Kaarten voor aanstaande za terdag zijn te krijgen; Parallelweg 106d, tel. 6961; Catsstraat 39, tel. 9153; Meidoornstraat^.5|>b,,,,,tel. 5459; Mus- schenbroekstraat 30, tal. 6249. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op de begraaf plaats te Hoek van Holland is vrijdag middag de laatste eer bewezen aan ir. Boersma, oud-lid van de Rotterdamse gemeenteraad voor de CHU. Tijdens de sobere plechtigheid kwamen de ver diensten van deze bekwame politicus en het rotsvaste geloof van deze „man des vredes" sterk naar voren in een aantal toespraken in de volle aula. Zo noemde de heer H. C. Kranen burg, die namens de kamerkring Rot terdam van de CH-kiesverenigingen het woord voerde, de heer Boersma een markante figuur met geprononceer de meningen op kerkelijk en maatschappelijk terrein. Op beide ge bieden heeft hij met al zijn krachten de wijkgedachte voorgestaan. De heer Kranenburg onderstreepte ook de technische capaciteiten van Pie ter Boersma. Hij heeft deze ten dienste gesteld van de opbouw van Rotterdam en in dit verband noemde de heer Kra nenburg in het bijzonder zijn ver diensten voor de restauratie van 'het stadhuis „Het liedvan Guido Gezelle „Het -leven is een krijgsbanier" geeft het uitgangspunt van zijn leven weer". Dat laatste bleek ook uit de woorden van mr. F. H. Piket, die namens de CH-fractie van de Provinciale staten van Zuid-Holland sprak. Hij zei van de overledene dat God zijn vaste burcht was en dat hij op grond daar van zoveel liefde voor zijn mede mens ten toon kon spreiden. Deze liefde kwam het sterkst tot uiting in zijn politieke leven. Mr. J. H. Landwehr (jr.), secretaris van de Vereniging voor Christelijk Ho ger Technisch Onderwijs te Rotterdam, bracht naar voren op welke voorbeeldi ge wijze ir. Boersma gedurende vier jaar voorzitter van deze vereniging is geweest en daarmee zijn krachten gaf aan de bevordering van de oprichting van de eerste christelijke HTS in ons land. Mr. Landwehr noemde de heer Boersma een zachtmoedig en godvre zend mens. een man des vredes („In deze tijd zeldzaam"). 1 Namens het bestuur en de-directie van de HTS te Dordrecht, waar ir. Boersma de laatste zeventien jaar, leraar was, sprak directeur ir. C. J. Heyligers. Hii prees zijn kennis van zaken en zijn nimmer aflatende 'ij ver. Ais collega-leraar van deze school voerde ten slotte de héér K. Schepel het woord. Ds. H. S. Wassink, hervormd predikant te Hoek van Holland, die de heer Boersma in de periode dat hij ten huize van zijn zwager de heer A. Lems werd verpleegd regelmatig t;** r- da nieuwe naam voorUw vertrouwde schoenenzaak SCHIEDAM. v Geref: Oosterkerk 10 ds Krijger 5 ds Vis- scher te Maasdijk i KETHEL De "ark 9.30 en 5 .ds Hanemaayer te Haarlemmermeer Magnslla Dei,Kerk 10.15 ds Heyen te Den Haag 5 ds Bouwknegt.te Den Haag. De Goede Haven 10 ds Dercksen. te Maassluis 5 ds'Krijger Jullanakerk - 10 ds Bouwknegt 5,15 drs Wentsel te De Lier Leger des Heils Lange Haven 27 10 dienst 6 openl samenk 7.30 samenk Vrije Chr Geref Gem 10 en 4 ds' TJsselsteln (Tuinlaan 50) Oud Geref Gem Haven 97 B en 3.45 ds Grisnogt te Gouda Chr Geref 10 en 5 ds Van Dalen Ned Herv Geref Evang Nw Haven 155 10 ds Biesbroek te Vlaardingen 4 ds Van Kooien te Oud Beijerland Herv gem: Grote Kerk 10 ds Hemmes 5 ds le Coq - gezinsdienst nun.v. zondagscholen Bethelkerk 10 WooTd en Tafel Dienst Li turg: ds le Coq Pred: drs Wlssink 7 drs Wissink (HA) Opstandingskerk 10 ds Spa ring (HA) 7 ds Spaling (HA) Vredeskerk 10 ds Zimmerman 7 ds Van der Steen Kethel: De Rank 8 30 ds Vons Dorpskerk 10 ds Vons De Rank 19 ds Vons welkomst- dienst bewoners .Huize Spaland" (Van onze correspondent) MAASSLUIS o De Atletiekvereni ging Maassluis die op 15 september van dit jaar werd opgericht gaat het voor de wind. Thans, drie weken na de oprichting, telt de vereniging reeds 56 leden en negen donateurs. Naast de zaaltraining, die op maandag en dinsdagavond wordt gehouden, hoopt de vereniging spoedig ook met een bui tentraining op zaterdagochtend te kun nen starten. Twee leden van de A.V. Maassluis, namelijk trainer/penningmeester R. J. Swint en secretaris A. A. Bouwens, ne men deze week deel aan de Neder landse Politie-atletiekkampioenschap- pen te Rotterdam. Swint werd tweede in de A-klasse op het speerwer pen met een afstand van 46.76 m het geen een nieuw persoonlijk record bete kende. Hij werd voorts derde op het nummer hoogspringen klasse A met een sprong van 1.70 m, waarmee hij zijn beste jaarprestatie evenaarde. Bou wens werd op de 800 m in de B-klasse derde. Beide atleten namen vonge week eveneens deel aan politie atletiek wedstrijden in Vlaardingen. Op het Shell-sportpark werd Swint eerste bij het hoogspringen (1.65 m) en het verspringen (5.32 m), tweede op de 100 m (12,9 sec) en derde bij het kogelsto ten (11.16 m). Bouwens werd hier vier de op de 800 m (2.26,6) en zevende bij het kogelstoten met 9.85,5 m. Op alle nummers waren twaalf deelnemers. T> OTTERDAM AL iTAp-pPc. dï* ROTTERDAM Voor het examen voor de aantekening kraamver pleegster slaagden in het Zuiderzieken huis de volgende zusters: A. R. Die- rickx, E. Dinnewet, F. Edelman, C. T. A. v. d. Graaf, S. Janson, E. Z. v. Kleeff, E. G. Klootwijk, M. 3. Lager waard, A. P. v. Rooijen, M. Sulman, A. Verduyn, L. A. K. Verduyn, A. K. Ver meulen. (Van een onzer verslaggeefsters) Twee winkeldie vegges, die het financieel niet slecht hadden, stonden vrijdag be rouwvol voor de politierechter, mr. A. R, Jolles. Maar berouw komt na de zonde, en voor de beide dames was het nu te laat. De eerste was de 53-jarige mevrouw J. van der W., die een pyjama en een jumper uit de stad had meegenomen. Het was niet de eerste keer dat de vrouw als winkeldievegge was opge treden. Een reclasseringsrappirt meende over haar: „Zij heeft een reuzedwang om te stelen. Haar huis houdgeld is ruim voldoende, en bo vendien krijgt zij kostgeld van haar kinderen." De officier van justitie, mr. A. Vendels, had de vrouw, zo zei hu, nog veel meer ten laste kunnen leggen. Hij vermoedde dat zij uit stelen was gegaan uit protest tegen de situatie thuis. ,Vijf weken cel, waarvan twee voorwaardelijK, met een proeftijd van drie jaar', eiste hij. „Verschrikkelijk", zuchtte de vrouw. Air. Jo.ies maakte er vijf weken, waar- ROTTERDAM De raad van com missarissen van de Holland Amerika Lijn heeft besloten in een m december te houden buitengewone algemene ver gadering van aandeelhouders ter be noeming tot directeur van de Holland Amerika Lijn voor te dragen de heer N. van der Vorm, zulks met ingang van 1 januari 1967. Terzelfedertijd zal ir. O. J. van der Vorm worden voorgedragen als commissaris der vennootschap. van drie voorwaardelijk met drie jaar proeftijd van. Een collega-winkeldievegge, de 63-ja- rige weduwe G. H. ging met een lagere straf naar huis: honderd gulden boete en veertien dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Zij had voor maar liefst ƒ550 uit de winkels bijeengestolen, en dat terwijl zij ruim ikon leven van de nalatenschap van haar man. Ook over haar was een reclasseringsrapport uitge bracht, en dat vertelde dat de vrouw ROTTERDAM Op de rijksweg naar Den Haag ter hoogte van d? nieuwe Zwethbrug is de auto van de 37-jarige PTT-ambtenaar A. Swensen van de Burg. Boumanlaan over de kop geslagen nadat de linker voorband was geklapt. Hij kreeg een gebroken schouder en is evenals zijn passagier, de 24-jarige B. vd. Meyde die een shock kreeg, naar het Oude- en Nieu we Binnengasthuis in Delft gebracht. ROTTERDAM Het twaalfjarige meisje Ingrid Coenradi van de Olde- gaarde, die daar donderdag op haar fiets tegen een vrachtwagen was gere den en zwaar gewond naar het Dijk- zigtziekenhuis is gebracht, is vannacht overleden. Het meisje had een schedel- basisfractuur opgelopen. kennelijk nooit op het idee was gekomen om goede inlichtingen over haar eigen geld* in te winnen. Zij had haar kapi taaltje over verscheidene bankrekenin gen, tegen een veel te lage rente, ver deeld. In een bejaardentehuis wilde ze niet, want, zo meende ze, daar zouden ze haar geld maar in beslag nemen. „Weet u wat u eens moest doen?" vroeg mr Jolles aan de vrouw, „U moest eens een beetje uitgaan met uw familie en iets meer plezier maken. U hoeft uw geld toch niet op de bank te laten staan, profiteer ervan en ga eens een reisje maken'" Waarop de reclasseringsambte- naar die bij de zaak aanwezig was, de dame vriendelijk bij de arm pakte en zei: „Kom dan gaan we samen een weekje uit." De straf, die overeenkomstig de eis van de officier was. viel mevrouw H. erg mee. Uit dankbaarheid besloot ze dan ook; .Dan tracteer ik nu de reclasse- ringsambtenaar op een kopje koffie." HOEK VAN HOLLAND De Hoekse hardloper Jan Knippenberg heeft tijdens de internationale stratenloop In Dordrecht bij de A-junioren opnieuw een uitstekend resul taat geboekt HIJ werd vierde over de afstand van dne kilometer. Hij was tevens de best geplaatste Nederlander. MAASSLUIS De aquarium veren Iging „De Siervis" houdt op dinsdagavond II okto ber om acht uur een voorlichtingsavond in De Siuis aan de G A Brederoiaan. De heer W. A. Tomelj uit Den Haag, keurmeester van de Nederlandse Bond Aqua Terra, heeft een aantal aquaria van de vereniging ge keurd en zal de uitslag bekend maken. Bij de huiskeuring zijn kleurendia's gemaakt. Deze zullen worden vertoond. MAASSLUIS Mevrouw G. L. Dijkhui- zen-Slegers is geslaagd voor het diploma drogiste. HOEK VAN HOLLAND Herv Gem 10 en 7 ds Wassink Geref 11 ds Van Egmond te 's-Gravenzande S ds Potjer teMaasland Herv. Evang 2,30 ds Resting te Dirksland Vrijz Herv 7 ds Mulder te R'dam MAASLAND Herv gem 10 en 7 ds Keifzer Geref 9.15 ds Potjer 10.30 "ds De Jongh 330 ds Potjer 7 ds De Jong (HA) i MAASSLUIS Herv Gem Grote Kerk 10 ds Vogel 7 ds Kalkman Herv ftiist.h s dhr Verhaere Ichthuscentrum 10.30 ds Visser Geref Immanuelkerk 930 en 4.30 ds Duurseman (HA) Maranathakerk 9.30 en 4.30 ds Aafttnk (HA) Chr Geref 8.30 en 4.30 ds De Jong Geref Vrljg 8.30'ds Wolf te Enschede 230 ds Deddens te Rozenburg Ned Frot Bond 10.15 ds Van Os Leger des Heils 10 samenk 4.46 openl samenk 7 30 samenk ROZENBURG Ger Gem. (Poortegaal; 10 (ha) en 330 ds Van Dam Immanuëlkerk 9.45 ds Evelein (HA) 630 ds Cornelder (HA) De Schans 9.45 ds vd. Bos Geref 9.30 en 6 30 ds Mantz (HA) Chr Geref 930 en 5 ds Plantinga Geref vrijg 9.45 en 4.15 ds Deddens VLAARDINGEN: Herv Kerk Grote Kerk 10 dhr J Hoogendam 5 dhr J van Lambalgen Nieuwe Kerk 10 ds J Kruijt 5 ds J G Jansen Bethelkerk 10 ds A P Nauta 7 dhr J van Lambalgen ImmanuMkerk 30 ds A J Hoorn 7 ds A J Hoorn (HA) Rehobothkerk S en 10.30 ds J W de Jong 7 ds A J Jorissen Ichthuskerk 10 ds W J Kolkert (HA) 7 ds C A Evelein Holykapel 1030 ds J Bouterse Geref Kerk Oosterkerk 10 dr F L Bos 5 ds F ter Hart Emmatiskerk 8 45 ds Y J Tle- mersma (HA) 1.030 ds Y J Tiemersma 5 ds Y J Tiemersma (HA) Zonnehuis-kaoel 9 ds L R Krol 5 dr F L Bos Pniélkerk 9.15 ds Joh Lever (HA) 10.45 ds G Aalbersberg 5 ds Joh Lever (HA) Maranathakerk 10 ds J F ter Hart 5 ds j H Kouwenhoven De Wetering 10.15 ds J H Kouwenhoven (HA) Geref Gem kerk Westnieuwland 56, 10 en 5 ds L Hulsman Rem Gere»' Gem kertc Hoflaan 10 ds C BeUkman Holyziekenhnis 9 ds A P Nauta Leger des Hells Baanstraat 10 en 730 samen komsten VLAARDINGEN Getrouwd: Peter van der Lee 23 en Sara Maria Munntk 23: Simon Anthonie Dijkshoorn 22 en Cornelia van Haren 20; Johannes Adam Leijendekkers 34 en catharina Hubertina Meljster 23: Wouter van -der Meulen 23 en Yvonne Marjoleine van der Doe 20. Geboren; Johanna dv P A Schriel en J Borsboom Dr Wiardi Beckmansiogel 135: Jan zv L van der Sar en K Keljzer Rozenlaan 59. SCHIEDAM Ondertrouwd: J N M Brug- geman. 25 en J K M Leenders, 24; E J W Brulnsma 28 en T Bogaards, 19; L H A van Collenburg. 27 en J P M van Dijk, 31: J de Hoog, 25 en M J Vuljk, 20: W Hoorman, 22 en J J Brunner, 22: J Houtbraken, 26 en S J J Zeeman, 84; s G Kuipers, 22 en P Hoor man, 21; A H Ooms, 22 en J J M F Kappe- teln, 22; J Pais, 25 en J Goudappel. 19; J Pluijmers. 23 en W Boelhouwers, 1»; A A Rebers, 22 en G A M Witlemse. 25; H H Rebers, 22 en E M J J Dries, 21; F A J Schippers, 34 en J H Engelage, 22; F T van der Spelt, 36 en W A M Sicters. 32: M R Vermaat, 20 en M M van der Heiden. 19: J J Vreezen, 35 en E B G M de Schepper, 29; J Wille. 35 en A M Stompe, 18. Getrouwd; W C T Posthumus. 22 en A A Briegoos. 18; K K Hemmes, 23 en C L M Leenders, 22; T P G M van Duikeren, 22 en M E Verver, 26: F J ölsthoorn, 32 en J M van Kleef, 25; P Beljaars, 22 en W S van der Linden, 20; W H van der Velden, 24 en H Bouwens. 22; W J A Pijnacker, 20 en J Janse, 17; F Boijers, 25 en M Dix. 26; N Dielemans, 20 en I E Blanken. 17: P E van den Berg. 27 en A A M Daalmeijer. 17: H Brons. 22 en M M Breuker, 26; G de Kievit, 61 en M Scholten. 54: H J de Man, 35 en D van Bueren, 23; R J Jenkinson, 32 en G Busscher, 32; J Gosse- laar. 23 en M G Libert. 23; E Trimp. 2» en A Boxem, 28; J Wiegel, 28 en M K Wijker, 29. Geboren: Marlelle dv M L L Vorstenbos en W C van. Leeuwen; Inge dv P H SchSfer en E Huijdink: Jakob zv G Boer en G Aten; Marcus zv F J Huijgen en J P van Dam. heeft bezocht, besloot de plechtigheid met een troostrijke exegese var Openbaring 14 13 („Zalig zijn de doden die in de Here sterven, van nu aan" enz.) Aan de groeve ias de predikant Psalm 23. Ir. G. Boersma, broer van de overlede nen, dankte voor het betoonde meele ven. rjIENSTMEDEDELING opzich- ter tweede perron...." Zo klinki het dagelijks (vermoedelijk vele ma len want bijna altijd als ik op eer station kom hoor ik het en zo dik wijls kom ik er niet) met een ijle en holle klank over de hoofden van de wachtende treinpassagiers. Van de mededeling die dan volgt snap ik nooit wat, maar dat hoeft ook niet want zij is nooit voor mij bestemd Maar de ietwat luguber aandoende stem klonk weer in mijn oren toen ik dezer dagen meneer D. Kampen perronopzichter CS-Rotterdam aar de lijn had. Halverwege het gesprek ging meneer Kampen er,even tusser uit; „Een ogenblikje meneer, ik moet even een trein laten vertrek ken". Ja, zo gaat dat op Rotter- dam-CS. Maar wat ik u vertellen wilde is dat meneer Kampen een belangrijke Dienstmededeling voor mij had. Hij heeftbij hem thuis aan de Burg Baumannlaan 71a in Overschie eer plekje vrijgemaakt om bijbels vool Vlaanderen op te stapelen. Hoera na Hillegersberg (waar mevrouw Van der Ham, Terbregselaan 170) ieders overtollige bijbel graag voor mij, dat is voor Vlaanderen, in ont vangst neemt, weten nu ook mijn lezers in Overschie bijwie, ze te recht kunnen. 1 TV/IAAR perronopzichter Kampen i i had nog meer. Hij vertelde mij dat ook op de markt in West een bijbëldepöt kan worden gevestigd. Meneer Kampen maakt namelijk deel uit van de Markt-Evangelisatie- kring „De Vissers", die elke zater dag op het Grote Visserijplein met 'een kraam staat" waar bijbèlS- psalm- en gezangboeken, geestel'jke psalm- en grammofoonplaten wor den verkocht, Misschien hebt u die kraam wel eens gezien en - zich afgevraagd „Waar gaat dat van uit?," Ja, zo zijn wij. Als we zien dat ergens het Evangelie gepropageerdwordtdan is het enige wat ons interesseert vaak niet anders dan te weten* uit welke hoek de wind waait .en we staan'al direct klaar om her werk dat we zagen in een bepaald vakje in te delen of van een etiketje te voorzien. Waarom toch? Is het al leen maar goed als er eengrote organisatie of een bepaalde kerk die nog net door uw beugel kan, er ach ter staat? Laat ik nu nou vertellen dat die Marktevangelisatiekring „De Vissers" nergens van uitgaat. Ja, nou zit u misschien gek'te kijken,maar zo is het Deze „vis sers" zijn gewone christenen, leden van verschillende kerken, die -hun vrije zaterdag aan dit belangrijke werk geven en daartoe elke dinsdag avond een bijbelkring en bidstond houden. De rest van de week staan ze achter de toonbank, aan de draai bank en op het perron. De naam „vissers" is gekozen naar het .Bijbel woord „Ik 2al U vissers van mensen maken". Welnu, wat deze mensen betreft is dat ook gebeurd! Zult u voortaan niet meer interes se-loos aan die „Visserskraam" voor bij lopen? j\/j ENEER Kampen dacht dat zijn collega's van de kramen op de markten Hoogstraat en Afrikaan- derplein er geen bezwaar tegen zul len hebben als ik vermeld dat u ook bij hen uw gebruikte Statenvertalin gen, Nieuwe Testamenten enz. be zorgt. Ik waag het er maar op. Mis schien willen de „vissers" van deze markten in Centrum en Zuid mij nog even laten weten of dat goed is. Hard lopen doet het anders niet met de bijbeldepöthouders. Ik heb er eigenlijk in elke stadswijk één nodig en ook in alle andere gemeen ten onder de rook van Rotterdam. En toch moeten er volgend -voorjaar tienduizend bijbels over de grens om te worden gebruikt bij de kruistochten van de Belgische Evan gelische Zending. Iemand uit Arnhem las mijn. op roep en bood zich spontaan aan om in de Gelderse hoofdstad actie te gaan voeren en bijbels in te slaan. Dat is mooi werk, maar ik kan mijn lezers uit Rotterdam en omgeving niet naar hem verwijzen Daarom heb ik hier in de buurt adressen nodig van mensen die deze winter depothouder willen worden. Een meneer uit Vlaardingen belde mij op om te vertellen dat hij vijf bijbels voor mij had. Helaas moest ik het antwoord op de vraag waar hij in zijn stad de bijbels kon "bren gen, schuldig blijven, 'k Heb met hem afgesproken dat ik zijn bijbeis wel kom halen, Bi het gebouw van deze krant vind ik er best een plek je voor. Goede (zondag!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1