Alle 27 lagere scholen doen mee Veel activiteiten in de kinderboekenweek Nieuwe chr. ulo mag Hoogvliet komen m tfemUta AGENDA Willem de Zw won sportwedstrijden De Klerk bouwt hoogste pand Spaanse Polder AAN fltuJ VERKOPER If Parkeerverordening voor Rozenburg Van Haarenlaan kreeg zoutzuurbad Geanimeerde avond bij NCVB-Centrum ürJtottmïammrr Herv.Overschiein geldnood Tabret RITMEESTER Tabret Drie deserteurs aangehouden van der Caaij kampioen 1966 pistoolschieten Burgerlijke siand ML Bravenboer zegt onderwijs vaarwel Centr. verwarming boven op het dak Man gedood op rijksweg OP EEN SCHOEN EN EEN SLOF dE ROTTERDAMMER DINSDAG 11 OKTOBER 1966 jVieuwe cursus van Zeekadetkorps (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM Van 26 oktober tot 5 november wordt de Kinder boekenweek gehouden. Onder lei ding van mejuffrouw N. Albersk (kinderbibliotheek) de heer Dijk man (boekhandel) en de heer Brand (prof. Kohnstammschool) is een reeks van aktiviteiten ge organiseerd. Dekkers. Koetsier en Martine Antoine VANAVOND EN NOG 2 HELE DAGEN KONT UUW BUK VERRUIMEN OP DE GEZELUGE FEMINA en dagelijks Onwel en overleden 'uit Kinderjury Onwel en overleden Nieuw Eeu nieuwe Ritmeester pauatella! Lang-. Verfijnd, Uitermate mannelijk. En vooral: een Ritmeester. Volkstiiinders uit Rozenburg te gast bij „Vluchtheuvel" BEiJERLANPSELAAN 83 PLEINWEG 17? NIEUWE BINNENWEG424 BERGS ELAAN 325A WOLPHAERrSBOCHT32t 2ÜIDWIJK: S LINGE 42-3 PERNISPASTORIEDUK 296 VLAARDIWGEN: VEERPLEiN 35 Wisselend succes Wj volleybalclub Rotterdam: Jonker Fransstr. S2 en 130 Viaardingen: Korte Hoogstraat 29-31 V*2„ F 4 Pagina 3 een (Van onze oorrespondent) MAASSLUIS Deze maand begint nieuwe opleiding „Zeekadet III aan boord van het opleïdmgs- ^hjp Abraham van de Hulst. Adspi- Snt zêekadetten van dertien jaar en ouder ontvangen instructies algemene a-heepszaken, roeien, zeilen en derge lijke. Zij worden bovendien m de gele- Jnheid gesteld zeilkampen en ex cursies bij te wonen. Na dne maanden, en na gebleken geschiktheid, kunnen Bj bevorderd worden tot zeekadet der ijerde klasse. Daarna volgt de opleiding tot tweede klasse en kunnen zij een eigen richting Snezen via de Brevet-opleiding. Een >,eu2e kan worden gedaan uit de vol gende brevetten: seinen, radio-telegra- Lt verbindingsdienst, sloepgast, ma- chine-electrodienst en EHBO. Zaterdagmiddag 15 oktober is er van dne tot vijf uur gelegenheid tot inschrijven aan boord van het oplei dingsschip en woensdagavond 12 okto ber van acht tot negen uur. Inlichtin gen worden verstrekt door de comman dant van het korps, de heer J. War- bout, Jozef Israeilaan 14, tel. 3189. (Van onze correspondent) ROZENBURG Ook Rozenburg gaat optreden tegen „parkeerexcessen". In de gemeenteraadsvergadering van donderdag komt een'voorstel in behan deling tot vaststelling van een verorde ning, die tot strekking heeft autowrak ken en „occasions" van de openbare weg te houden". Overtreding wordt gestraft met twee maanden hechtenis of geldboete van ten hoogste 300. Verder zal een regeling worden vast gesteld waarbij de mogelijkheid wordt geschapen op zaterdag, zondag en er kende feestdagen tussen 12.00 en 12.30 uur aangiften bij de burgerlijke stand ts doen voor hen, die kunnen aantonen op werkdagen verhinderd te zijn. In juli is men begonnen met de leeswedstrijd „Kinderen lezen voor uit bun lievelingsboek", die landelijk wordt geleid door de C.P.N.B. en waar aan negen steden in ons land deelne men. In Schiedam werken van 2T lage re scholen de vijfde en zesde klassen mee. Op 21 september is de kwartfinale gehouden op vier plaatsen in de stad, namelijk in de studiezaal van de Ge meente-Bibliotheek, in de r.k. St. Lidui- da-bibliotheek, de Jeugdbibliotheek in de Westmolenstraat en in de aula van de Kohnstammschool. Uit elke groep zijn vijf leerlingen gekozen voor de halve finale. Op 19 oktober wordt deze 'gehouden in de Gem. Openbare bibliotheek Lange Ha ven 131. waar o.a. van de Masten- broekschool Marjolein Hofkamp voor leest uit „Met Kwikje is er altijd wat' SCHIEDAM Een 22-jange kan toorbediende heeft een bruin lederen handtas van de duo van haar bromfiets verloren Zij reed van de Tuinlaan naar de Hema 'De handtas bevatte o.a. een contactlens ter waarde van 135. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM Vrijdagavond zal in het Stedelijk Museum aan de Hoogstraateen expositie worden geo pend van werken van Ad Dekkers, ge boren 1938, die in jonge, constructieve richting werkt. Van zijn hand worden schilderijen en objecten tentoongesteld. De in 1930 geboren Hans Koetsier is vertegenwoordigd met émails, grote vlakken met cijfers of gedeelten daar van. Daar naast is er een collectie schil derijen van Martine Antonie uit Laren. Martine Antonie weid gn 1909 te Zalt- bommel geboren. Zij studeerde van 1929 tot 1933 aan de Rijksakademie te Amsterdam onder Jurres en Roland Holst Na haar huwelijk met professor Röhng te Laren kwam er door de beslommeringen van het jonge huishou den weinig van haar artistieke gaven ierccht. Op vijftigjarige leeftijd begon tij weer te schilderen. In 1961 kreeg ze een soio-expositie in het Stedelijk museum te Amsterdam, in 1963 een tentoonstelling in de Waag te Nijme- SCHIEDAM Maandagmiddag is door onbekende oorzaak een mandfles met 60 liter zoutzuur gesprongen in de laadbak van een vrachtauto, die stilstond voor de stoplichten Park weg-Burg Van Haarenlaan. De bestuur der me-kte dit niet, waardoor de rij baan van de Burg. VanHaarenlaan over 200 meter onder het zoutzuur kwam, hetgeen rookontwikkeling te weegbracht. Het verkeer moest worden omgelegd. De brandweer 'spoot de rijbaan weer schoon. Twee auto's die stilstonden ach ter de vrachtwagen liepen zoutzuurspet- ters op. INTERNATIONALE CONSUMENTENBEURS Geopend van 10-7 en 19-22 30 o. AHOV-HELIPORT T/M13 OKTOBER MROÏTERDAM/B! J HOFPLEIN) 1 Musis Sacrum Alg. Bond van Bejaar den, 19.30 Deïkerk Ned. Christenvrouwen Bond, ledenverg., '20.00 Magnalia Deïkerk: Siso-bazar, 14.30 en 19.30 frene: K.N.M.T.P., lezing met dia's, NCVB-Kethel, vergade- De Rank: telg, 20.00 Bijkantoor: De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 82, uitsluitend redactieza- *en teL 263954 (b.g.g. 010 - 115588 en 01898 - 6619). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- nofstraat 139, tel. 152400 Klachten bezorging: Agentschap zie boven dag. van 18.30-19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264656, alarm brandweer 262923, biarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: JEvers, Lange Haven 81, H268242. gen, in 1964 in het Gemeente-Museum Den Haag. Haar werk is niet sterk modern en wordt gekarakteriseerd door een zeer persoonlijke poëtische inslag, hetgeen meest terugvalt op het thema „figuren, in landschap". De tentoonstelling wordt van 15 oktober tot 14 november 1966 gehouden. SCHIEDAM Maandagmiddag werd-de 85-jarïgë heer A.Teleman, die aan het werk was m zijn volkstuin achter'de Oostsingel, onweL Hij "werd door de GGD naar het ziekenhuis ver voerd en bleek bij aankomst' aldaar te zijn overleden. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM In de zeer goed bezet te zaal van het Gereformeerd Jeugd huis hield mevrouw Van Schone- veld-Hoogwerf maandagavond uit Rijsoord een lezing met dia's over „De Koninklijke familie". Mevrouw Van Schoneveld is tien jaar meegeweest op alle staatsiebezoeken met de konink lijke familie ter verzorging van de gar derobes. Haar eerste bezoek gold Zweden, maar zij sprak voornamelijk over de statiebezoeken aan Perzife en Thailand. Zij vertelde van de ongedwongen ma nier waarop de Koningin met haar personeel omgaat. Hare Majesteit nam niet genoegen met al het moois dat deze oosterse landen te bieden hebben, maar ging 's avonds met een hoofd doekje om m een auto met recher cheurs de achteruitgang uit en bezocht de sloppen en stegen, waar zij zeer onder de indruk kwam van het trieste lot van de straatslapers. Mevrouw Van Schoneveld vertelde aardige anekdotes: Hare Majesteit is zeer adrem, en bijzonder gesteld op alle cadeaus .die haar worden aangebo den. Zo legde een vrouw tijdens het défilé voor het paleis Soestdijk eens een bundeltje met kunstig samengestel de grassen op het bordes. Na afloop zocht de Koningin dat bosje op en zette het m haar kamer met de opmerking wat zal /ze daar een werk aan gehad hebben" Na de pauze vertoonde de heer Van Schoneveld dia's van de reis, en om half elf besloten de leden de vergade ring nog maar wat te verlengen om de dia's van het echtpaar Van Schoneveld over de trouwdag van prinses Beatrix te bewonderen. In de pauze gaven vijftien dames zich spontaan op voor de bliksemaktie m het kader van het Vluchtelingenco mité 1966, die op maandag 24 oktober wordt gehouden. Mejuffrouw D. van Apeldoorn had de leiding van deze geanimeerde bijeen komst. Onze Oost. Onregelmatigheden op ]ata. In Soerabaja loopen geruchten over ongeregeldheden in Ngaddoewi» Toeloengagoeng en Bodjongoro, vooral over Ngadiloeivi, waar dc irekai Islaro reer sterk is; 100 man zijn onder lei- ding van drie hooiden door de dorpen getrokken en hebben een heilige uitge roepen. De politie wist door snel op treden opstand te voorkomen en de drie hoofden zijn gevangen genomen. In het binnenland zijn sedert die da gen vele Europeanen gemolesteerd, maar dit waren uitingen san persoonlijken haai bij de inlanders. Ngadiloeui is een dorp in de residentie Kedtri, Toeloenga goeng een district in deze residentie, Bodjongoro een afdeeling van de resi dentie Rembang. van P. Hagen, en van de Oranje Nas- sauschool Coby Reedijk met „Het ge heim op 2oider" door H. Oberstadt. De jury bestaat uit de onderwijzer W. D. Brand, de dames J. A. van Riel, G, E, Speksnijder (jeugdbibliothecarcsse) en de heer J. Roodbol, boekhandelaar. In de r.k. Openbare Bibliotheek aan de Dam 8 strijden o.m. Irma van Dijk en Gemmeke de Graauw van de St. Jans- school en Martien Heijdra van de St. Jacobusschool. De jury bestaat hier uit de onderwijzeres mejuffrouw L. Jor daans. Als moeder is aanwezig me vrouw C. E. Everard-Beukers. Mejuf frouw M. Stienstra heeft als jeugdbiblio- thecaresse en de heer Beke als boek handelaarzitting in de jury. De jeugdige lezers worden beoor deeld naar intonatie en keuze van het boek. De winnaars van de halve finale krijgen geen prijs, wél de afvallers, namelijk een boekenbom De tien fina listen zullen op donderdagavond 27 ok tober in de studiezaal van de GLOB strijden om de eer, te mogen deelne men aan de landelijke finale, die wordt uitgezonden door "de televisie. De il lustrator Hein Poortvliet en enkele schrijvers van kinderboeken zullen die dag de jury vormen. In Rotterdam kiest een kinderjury een „eigen boek van het jaar". Deze keer werken ook Schiedammertjes hier aan mee. Zij hebben veertien boeken m twee groepen besproken. De lezer tjes stellen zélf het rapport op onder leiding van de jeugdbibliothecaresse. „Het is heel fijn om de mening van de jeugd te horen", zegt mejuffrouw Al- bers, „ze kunnen die mening dikwijls heel goed en bondig formuleren." Twee leden van de kinderjury verte genwoordigen Schiedam in de jury van Rotterdam. Op dat boekenfeest wordt de prijswinnende auteur uitgenodigd. Voor dit boekenfestijn is een goede samenwerking tussen alle Openbare leesbibliotheken, de scholen van alle richtingen en de boekhandelaren Van Leeuwen, Niemantsverdriet, Rebers, Roodbol en ILA. De laatsten stellen de boekenbonnen ter beschikking. Gedurende de boekenweek worden overal in de stad verteluren gehouden met tentoonstellingen over sprookjes, puzzels voor de kleintjes over sprook jes die visueel worden voorgesteld Ook een levend sprookjes-kwartet wordt onderdeel van een feestelijke boekenmiddag. Vermoedelijk zullen al deze activiteiten de kindereu meer dan de filmvoorstelling van vorig jaar, in contact brengen met het jeugdboek, zijn illustrator en zijn auteurs. ROTTERDAM Maandagavond zat in café Sport aan de Pascalweg de 57- jange G. Zwiers uit Bilthoven (beroep onbekend) te kaarten, toen hij plotseling onwel werd. Bij aankomst in het Zuider- ziekenhuis bleek hij te'zijn overleden. ROTTERDAM Hervormd Overschie zit in ernstige geldnood. Het tekort is zo groot, dat* de kerkvoogden een dringend beroep hebben gedaan op de gemeenteleden om* financiële steun. Wanneer die steun niet zeer binnen kort komt lopen de* predikanten, orga nisten, kosters en de administrateur kans bun salaris erbij in te schieten. 'Veertien dagen' geleden hebben "de predikanten - van 'thervonnd Overschie vanaf de kansel":, al gewezen op het financiële tekort."Er -was dit jaar gere kend op een sterk verhoogde vrijwilli ge bijdrage van de-gemeenteleden van dertig procent. - .Die verhogingis,evenwel op twaalf procent blijven steken m (Van onze correspondent) MAASSLUIS Een aantal Rozen- burgse volkstuinders is zaterdag te gast geweest bij de volkstuinvereniging „De Vluchtheuvel" te Maassluis. In de fraaie en doelmatige kantine bij het complex aan de Weverskade werd men ontvangen door het bestuur. Voorzitter Jac. Bakker gaf een uiteenzetting over het wel en wee van zijn vereniging, die thans een jaar bestaat De voorzitter stelde dat het begrip volkstuin is verou derd en dat het beter is te spreken van een recreatietuin. Hij vertelde dat het huidige terrein semi-permanent is en dat men hoopt over een aantal jaren een definitief terrein te krijgen. De kantine, ge bouwd door een aantal leden, zal bin nenkort ook een Horecafunktie krijgen. Veel steun heeft men gekregen van de landelijke bond van volkstuindersvere- nigingen. Daar in 1965 de volks tuinders van de toen bestaande complexen wer den verdreven verklaarde de gemeente zich garant voor een lening van 10.000. Na dit betoog was het woord aan de Rozenburgse collega van de heer Bak ker, de heer E. Tuijtman. Hij zei dat de Rozenburgse volkstuinders minder zijn bevoorrecht dan hun gastheren. In Rozenburg zijn weliswaar tuintjes, maar niet voor de recreatie. De tuinen worden van jaar tot jaar individueel van de, gemeente gehuurd én dat geeft weinig binding met de grond, waarop men bovendien geen opstallen' mag plaatsen. "Men heeft bij het gemeente- pestuur-nog weinig gehoor gevonden, daarom zijn alle fracties vair de ge meenteraad benaderd deze zaak-in de raad te brengen, j 2 Hierna werd het recrëatietuin^om- plex bezichtigd. De tuinen mochten gezien worden ondanks het feit dat rij slechts korte tijd bij de leden in ge bruik zijn. - (Van onze correspondent) ROZENBURG Een boze restaura teur, die zijn bedrijf in het Botlek- gebied heeft, belde zondagmiddag de politie. In zijn zaak aad namelijk een drietal „klanten" na een uitgebreid di ner niet Voldoende geld om de kosten te voldoen. Al spoedig bleek dat men hier te doen "had met Amerikaanse dienstplichtigen die waren gedeserteerd bij hun onderdeel in West-Duitsland. Zij hadden liftend Rozenburg be reikt en waren van plan als versteke ling naar Engeland te varen en op de zelfde wijze in hun vaderland aan te komen. Hiervoor werd een stokje gesto ken want de militairen vielen via de Koninklijke Marechaussee in handen van de Amerikaanse militaire politie. LOOPJE NIET 20 GEMAKKELIJK, MAAR SCHOENEN,DIE ZO GEMAKKELIJK ZITTEN ALS SLOFF6N LEVERT (Van een onzer verslaggevers) Buis, „Wil- VLAARDINGEN De heer A. voorzitter van de Schietvereniging helmina", heeft maandagavond in het verenigingslokaal aan de Emmastraat de heer M. van der Caaij geluk ge wenst met zijn behaalde succes tijdens de individuele -landelijke kampi oenschappen op de verschillende wa pens, die van 9 september tot 3 oktober m Den Haag zijn gehouden. De mari ne-man Van der Caaij, de enige pistoolschutter van „Wilhélmina", werd landelijk kampioen 1966 pistoolschieten licht kaliber. De' schiervereniging „Wilhélmina" heeft trouwens ook een goed competi tieseizoen achter de fug. In de C-afde- ling van de wedstrijd „Beter Geluid" van de KNVVS behaalden de Vlaardin- gers een eerste plaats, hetgeen een wis selbeker opleverde. Ook individueel sleepten zij een groot aantal prijzen in de wacht. fc Voorzitter Buis feliciteerde de-heer Van der Caaij bovendien met zijn be noeming tot tweede secretaris-penning meester van de Koninklijke Neder landse Vereniging voor Scherpschut ters. De schietvereniging „Wilhélmina" heeft van de landelijke vereniging het verzoek gekregen voor het komende sei zoen de competitie te regelen. Een der gelijk -verzoek is bijzonder vererend, want daaruit blijkt hoe goed de vereni ging staat aangeschreven. SCHIEDAM Geboren: Johannes z v J-.sOranje en A. Dijkhuizen, Johannes CL.. z v C JL. C Schetter» en A W Dijkers, Gerar- dus z.v. P. Post en A. Keijzer, Theodoras C. K zv A C A. Timmenrs en M H T J Jansen, Ronald z vza Meerburg en M H Scheepma ker Petrus C z v C H Ars en W L MJansen, Jean P. z v. H A. van Akkeren en WA. van Hcoijdonk. Wilheimina J M d v G J Olsthoom en H A Olsthoorn, Ronald E z v J Hoozemans en Y H Batenburg Marcel A zv M G C Pieterse en W. van Achteren Arnol- dus J zv L J Reijgeraberg en G F van der Windt Marike d v A van "t Hoö en W 1 Brudhomm van Rin Gabriël P. M, zv B van der Maarel en J C van Haren Minou d v W Prins en D G M Borsten, Roger F z v F Zeensv et» L E de Bloot». Overleden: H. Flik, 3 C Landsbergen 61, J S Hengst SS. C van Logchem 59 echtgen Geel. t i f (Van een medewerker) VLAARDINGEN De verkenners van het district Beneden Maas van de Nederlandse padvinders hebben zater dagmiddag onder ideale weersomstan digheden bun jaarlijkse sportwedstrij den gehouden. Na de onderdelen hard lopen, hoogspringen, hinkstapsprong, kastiebal werpen en verspringen moest de finale van de kastiebalwedstrijden uiteindelijk uitmaken, welke groep in het bezit van de wisselprijs zou komen. Na een zeer spannende finale werd de fraaie trophee gewonnen door de Willem de Zwijgergroep. De beste persoonlijke prestatie kwam op naam te staan van Jaap van der Plaat, verkenner van de Prins Mau ri tsgroep. De sportieve ontmoeting werd gehou den in het Oranjepark en was georga niseerd door de Delta-Stam. Het streven was er op gericht dat de resul taten meteen na afloop bekend zouden zijn. Daardoor kon de distriets-com- missans D. Heyting tegen zes uur de prijzen uitreiken. De prestaties van de winnaar van het individuele wisselschild, Jaap van der Plaat, waren opmerkelijk goed. Bij het hoogspringen behaalde hij 37 pun ten dankzii een sprong van 1.50 meter; bij het verspringen toonde hij zich ook de beste en wel met een sprong van 4 25 meter. De groepswisselbeker werd gewonnen door de Willem de Zwijger groep, waarvan de verkenners alle kas- tiebalwedstrijden wisten te winnen. Met een puntenaantal van 84 bleef de ze groep juist drie punten voor op de Reynbolt van Maeslantgroep. De uitslagen waren: 1. Reynbolt van Maeslantgroep, 61.9 pnt; 2, Prins Mau ri tsgroep, 58.9 pnt.; 3. Karei Doorman - groep, 49.8 pnt.; 4. Wesselgroep, 48.2 pnt.; 5. Willem de Zwijgergroep met (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In de koffiekamer van het stadhuis is vrijdag afscheid genomen van de heer J C Bravenboer, die die na ruim 37 jaar. waarvan 23 jaar In Vlaardin- gen, het onderwijs heelt verlaten. De heer Bravenboer ging op X september met pensioen als onderwijzer van de Jaa Ligt- hartsehool Hij blf ta functi -tot zijn opvolger was gearriveerd. Wethouder van onderwijs G. Walstra zwaaide de scheidende onderwijzer lof toe. „Ik weet uit .persoonlijke ervaring dat uw leerlingen grote waardering "en liefde voor u hadden" Namens het gemeentebestuur over handigde hij de heer Bravenboer bloemen en twee boeken. Sprekers waren ook het oud-hoofd van de school de heer J. Brouwer, het huidige hoofd de heer J. D. v.d. Bosch, oud-collega's en vertegenwoordigers van de oudercommis- aie. De bijeenkomst werd bijgewoond door de gemeentelijke inspecteur van het onder wijs, de heer C. Baan, en de chef van de afdeling onderwijs, de heer M. Roodenburg. *s Avonds was er een drukbezochte receptie voor oud-leerlingen aan de school. SCHIEDAM j— De teams van de Schiedamse Volleybal Club zijn 'de com petitiestrijd met wisselende resultaten begonnen. Het eerste damesteam ging op bezoek bij het Rotterdamse DOS, dat voor het eerst uitkomt m de dis- tricts-overgangskiasse West De SVC-dames zegevierden met 3-0, na een door beide partijen slordig gespeel de wedstrijd. Dames 4 deelde de punten met Hou Stand 2. Ook deze wedstrijd was nog zeer rommelig en de puntenverdeling geeft de verhouding goed weer. - Heren l, eveneens uitkomend in de dis triets-overgangsklasse kreeg het ster ke, vorig seizoen uit de hoofdklasse gedegradeerde T iho-ori 2 op bezoek.. Hoewel Lib* nun 2 wat tegenviel wer den de Schiedammers toch geklopt (3-1), wat mede veroorzaakt werd door het feit dat SVC deze eerste wedstrijd met drie invallers moest spelen. Heren 2 viel bitter tegen. Het Rotter damse ZVC zegevierde met 3-0, vooral door een veel grotere strijdlust. Heren 4 verloor eveneens eri wel met 3-0 van een homogener Spirit 1. ROTTERDAM Huib de Klerk, ze ven jaar, Hd van de vijfde generatie van het bijna honderd jaren bestaande huis H. H. de Klerk en Zonen, heeft gistermiddag voor de eerste maal in zijn.jonge leven een bijdrage geleverd tot dit huls: hij mocht de eerste paal slaan voor een grote, uitbreiding van het complex in de Spaanse Polder, waar hoofddirectie, meubeimagazijnen, fabriek, betimmering en centrale admi nistratie zijn ondergebracht. Die uitbreiding beslaat een pand van ruim 45 meter hoogte veruit het hoogste pand van de hele Spaanse Pol der en een groot magazijn in laag bouw. In totaal komen er twaalfdui zend vierkante meter vloeroppervlak bij en dat is ongeveer even veel als het Ahoy'-gebouw Interessant is, dat de centrale-verwarmingsinstallatie op de lifttoren wordt geplaatst. Deze met ge bruikelijke opstelling betekent een besparmg op de kostbare oppervlakte op de begane grond of in de kelder en bovendien een besparing op de schoorsteenhoogte. De bouwtijd is twee jaar, de architec tuur is van de Rotterdamse architect J. Hoogstad, aannemer is Van Vliet en Van Duist N.V. In het nieuwe complex komen twee transportliften van ieder ruim twintig vierkante meter oppervlakte, een perso nenlift, en twee transportbanden. Er komt een 26 meter lang laadperron. Met de nieuwe uitbreiding wil H. H. de Klerk en Zonen een concentratie van de thans verspreid liggende maga zijnen voor meubelen en woningtextiel op één punt bereiken, hetgeen een doel matiger bedrijfsexploitatie mogelijk maakt. Verder wordt de totaal voor het be drijf beschikbare magazijnruimte met meer dan vijfduizend vierkante meter uitgebreid. Bijzondere voorzieningen worden ge troffen voor de verwerking, van vloer bedekking op kamerbreedte, dat in en kele jaren de vroeger gangbare breedte van één meter voor een groot deel heeft verdrongen. ROTTERDAM Afgelopen nacht is in zyn pension aangehouden de 26-jarige Marokkaan M. H. H M. B. Hij wordt ervan verdacht uit een op de Wiiiiam Boothlaan geparkeerde auto een radio te hebben gestolen. Hij is m bewaring gesteld. (Van onze correspondent) MAASSLUIS De 45-jarige A. H. Weele uit Maassluis is vrijdag dodelijk getroffen bij een verkeersongeluk. De heer Van Weele reed met zijn perso nenauto bij het verkeersplein Wester- lee en kwam daar in frontale botsing met een hem tegemoet komend VW-busje, Hij was op slag dood. VEILING WESTERLEE DE LIER. 10 okt. Korok. I AA 68. A 59—64, B 5458. G 37—45. D 33: Paprika 6—13: Sla I 10 (i19; Bloemkool 6 2347. 8 19—39, 1(1 14—19, 12 14; Knolselderij A 16—20, 14; Tomaten Extra A 495—503, C 430-4-18; Tomaten A 430—495, B '«0—475. C 425—435. CC 233240; Aardappelen 13: Andijvie 1820. Snijbonen 113130: AUcante X5S—200; Frankenuialer 2IS; Komkom, (krom) 6". Spuiten A I 64—SO, A II 56—58. B I 53—67, B n 44—4®, C II 26, D TT 26—29; Pepers 45120: Postelein 3337; Spinazie 2247: Di en 1326; Rode kool 1014: Groenekool 11—12; Savoiekool 6—13; Prei A X 18—13, B X 14. Aanvoer: Tomaten 3400 stuks Extra, K338 St. I, 3130 st. Bum., totaal 15088; Paprika 12(10 st.: Sla 14 000 stBloemkool S900 st.; Knolsel derij 400 stTomaten 9098 bakjes Export, 2533 bakje 31nn„ 11636 bakja totaal aard- app. 1200 kg; Andijvie 2100 kg; Snijbonen 1500 kg: Alicante 780ö kg: Komk (krom) 2000 kg; Spruiten 16300 kg: Peper® 100 kg: Postelein 500 kg; Spinazie 9800 kg; Uien 4000 kg; Rodekool 300 kg; Groenekool 700 kg: Savoiekool ISO kg; Prei 2100 kg. In ons bedrijf te Viaardingen is plaats voor een voor de afdeling Herenkleding, leeftijd 20 4 30 jaar. Sollicitaties liefst schriftelijk aan ons filiaal Korte Hoogstraat 29-31 te Viaar dingen of mondeling na telefonische afspraak nummer (01898) 6292. OOOR HOOGENOAM GEKLEED ...GOED GEKLEED 44,4 punten. Kastiebalwedstrijden: 1. Willem de Zwijgergroep: 2. Wessel groep; 3. Reynbolt van Maeslantgroep: 4- Prins Mauritsgroep en 5. Karei Door- mangroep. Eindklassement: 1. Willem de Zwij gergroep, 84,4 pnt.; 2. Reynbolt van Maeslantgroep, 81.9 pnt.; 3. Wessel groep, 68.2 pnt.; 4. Prins Mauri tsgroep, 58.9 pnt.; 5. Karei Doormangroep, 49.8 punten. Het individueel klassement zag er als volgt uit: 1. Jaap van der Plaat, 98 punten; 2. Paul Stam, 89 pnt; 3. Wim Moerkerken (80); 4. Hans Warmolts, Jan Dam, Henk Schaap en Paul Eyke- lenboom, die alien 77 punten behaal den. A/JET het vallen der blaen, om i A eens een te veel gebruikt cliché te gebruiken, komen er allerlei acti viteiten los die de lange winteravon den. moeten vullen. Ik vraag me af, bestaan er nog wel lange avonden, van die oud-Hollandse met een rood-vlammend kolenvuur, een prut telende koffieketel, flakkerend kaarslicht en een op het harmonium of ander instrument spelend ge zinslid. Die oude taf reien leken alle maal zo idyllisch. Ik zal in het mid den laten of dat allemaal wel zo is. Er zijn mensen die altijd maar hun keren naar het oude, kennelijk uit angst om naar de' toekomst te kij ken en die dan vergeten dat het leven verder gaat en niet profiteren van wat het ogenblik hun biedt De kunst is nu eenmaal uit het moder ne dat te kiezen dat het leven aange naam maakt En dan geef ik toe. dat het tegenwoordig ook niet alles is. Het kolenvuur heeft plaats gemaakt via oliehaard naar gashaard tót ver warming, de koffieketel werd een. potje oploskoffie en het flakkerend kaarslicht het flikkerend blauw van een tv-toestel waaraan we dan op die lange avonden gekluisterd lig gen. Nu wil ik niets zeggen van die dingen, een centrale verwarming is heerlijk, poederkoffie kan het* ook, zijn en op de tv komen soms wel aardige programma's. Maar er zijn veel combinaties tussen die eerste en die tweede serie te bedenken en veel overgangsfasen. t T AAT ik niet afdwalen. Die actï- viteiten' die zijn er nog wel. Voor me liggen daarover drie "brie ven. De eerste is "Van de heren X v.* d. Wielen, Kramerstraat 236 (teL 202793)en J. Verwoerd, Vigno- iastraat 41 (teL 203950). Zij "schrij ven onder het hoofd: Mannen-zan gers.... voor het volgende: Enkele, door verhuizing naar de Prins Alexan. irstad ex-leden van een Chr. mannenkoor voelen het als'een gemis, de mannenzang met meer te kunnen beoefenen en zich daarin te ontspannen. Zij hebben het .gevoel in de zich steeds uitbreidende ge meenschap van „de polder" niet de enigen te zijn. Om te voorkomen dat de stemmen van deze mannén niet meer zuiver maar hard zullen klinken, stellen ondergetékenden zich voor te komën tot een oriënte- rand gesprek (oprichtingsverga dering) over dit gemis aan mannen- zang en wel op donderdag 20 oktoJ-1 ber 20.30 precies in de keet bij de in aanbouw zijnde gereformeerde kerk aan de Springerstraat Tijdens dit gesprek zal blijken, welke talenten er schuilen onder de (hopelijk In groten getalen) opgekomen zanglief hebbers. Zij die deze avond verhin derd rijn verzoeken wij kontakt o£.i« te nemen met (volgende twee eer der genoemde namen). deze nieuwe wijk (met cen trale verwarming?) naar een ou de (met kolenvuur, pruttelende kof fieketel en harmonium?) en wel Delfshaven. Mevrouw B. Wer- ner-Namink, Nieuwe Binnenweg 384, schrijft ook over een op te rich ten koor. Het is het bejaardenkoor van de gereformeerde kerk van Rot- terdam-Delfshaven. Ze schrijft dat ds. Vrolijk het initiatief heeft geno men en de organist A. J. L. Bötti- cher de dirigent wil rijn. Mevrouw Werner vindt dat er al veel fijne avonden rijn geweest, maar dat het aantal leden nog te gering is. De repetities zijn 's maandags in de grote zaal van de Tidemankerk aan het Burgem. Meineszstraat van 19.45 tot 21 uur. Ze schrijft in een pjs.: ,De meeste mensen denken bejaar den, dat is oud. Maar ik ben 65 (dus bejaard) maar ben niet ouct hoor". Kom zanglustige bejaarden die niet oud zijn en jonge bejaarden, hier is uw kans. "CVN dan tenslotte, als ilk toch -*-1 bezig ben met de ouderen, een verzoek uit Overschie van de com missie bejaardenzorg uit de wijk raad. Deze commissie rit dringend verlegen om mensen die bereid rijn bij bejaarden „wat te gaan praten". Er zijn bejaarden die rich eenzaam voelen. Dat Is, juist in een grote stad, een schrijnend - verschijnsel. Kom, wie wii eens een avondje met deze mensen gaan praten bij een kopje koffie. De brief van de wijk raad is eigenlijk gericht aan de wijk raadsleden, maar ik maak me sterk dat iedereen welkom is voor dit werk (adres Overschiese Dorps straat 64 en-vragen naar de heer D. v. d. Berg). i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1