voor zwembad in WOONWAGENKAMP MOET VERDWIJNEN Chauffeur vrachtM%e] reed door rood lieht C.V. SUSTECHNIEK form van stam tot meubel voor meubelen naar de stam ,- rï '''^U Oeei tiiw bont in Ieder geval kijken bij Schriftelijke vragen over woonwagenkamp in Schiedam Gewonden in het verkeer Schiedammers tweemaal met auto over kop Beschonken automobilist in tunnel Benoemingen aan med. faculteit net even anders! [^ROTTERDAMMER Pagina 3 DONDERDAG 13 OKTOBER1966 Foundations SCHIEDAM De 21-jarige chauffeur H. van H. reed woens dagmiddag met zijn vrachtwagen op de kruising Burgemeester Van Haarenlaan Parkweg door rood licht en ramde een perso nenauto, bestuurd door de 65- jarige mevrouw O. R. B.-S. uit Schiedam. MODERNE MAN 3c INDUSTRIESTRAAT 11 TELEFOON 4775. Fort» heeft een geheel eigen stijl roer de moderne man, die weet wat hij wil, Fortex herenkleding verkrijgbaar lij Korte Hoogstraat 11a - Tel. 6151 VLAARDINGEN UW TOP-FORM adviseur ROTTERDAM: MARINIERSWEG 39-47 MEENT 7A.AFD. KLASSIEK TELEPOON (010)120406 VRAAGT 0N2E GRATIS CATALOGUS Van een onzer verslaggevers VLAARDINGEN Het socialistische raadslid de Iheer H. Krabben heeft het college van B. en W. vragen - ge steld over de toestand van het woon wagenkamp in Schiedam. De heer Krabben vraagt het college of het kennis heeft genomen van het artikel in „Het Vrije Volk" van 12 oktober, dat over de situatie in dit kamp te Schiedam handelt. De heer Krabben vraagt voorts of de gemeente Vlaardingen medever antwoordelijk is voor dit kamp en zo ja, of het college kan meedelen bekend te zijn met de situatie zoals die in dit artikel wordt beschreven. Hij wil verder weten of het ge meentebestuur het eens is met de bewering, dat in dit kamp toestanden heersen die in strijd zu'n met de huidige begrippen van hygiëne en volksgezondheid. De heer Krabbe vraagt of het juist is dat de verant woordelijke gemeentelijke Overheden besloten hebben geen maatregelen te treffen, maar die uit te stellen tot van de zijde van de rijksoverheid een de finitieve plaats voor een nieuw regio naal woonwagenkamp is vastgesteld. De heer Krabbe vraagt tenslotte of het college bereid is, indien mogelijk,- in afwachting van een beslissing van rijks- of provinciale overlieden op korte termijn initiatieven te nemen, die kunnen leiden tot een althans voorlopige verbeteringvan de sani taire voorzieningen. BURGERLIJKE STAXD SCHIEDAM Geboren: Ferdinand J dv J de Pater en E P Markestijn; Catharma P M dv G H Putter en t E SI Vermeulen: Johan S zv S C van Rijsoort en A'Mnrin Langa. Overleden: L Wielhouwer 77: F A C Oven dijk. 55. - (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het woonwgenkamp in de Spaansepolder wordt niet verbe terd. In een begeleidend schrijven van de Schiedamse gemeentebegroting de len B. en W. mee in overleg met de gemeentebesturen van Vlaardingen en Maassluis besloten te hebben het tref fen van voorzieningen uit te stellen, tot bekend is waar een regionaal kamp zal worden gevestigd. Vertegenwoordigers van de drie ge meentebesturen hebben de laatste maan den verscheidene besprekingen over het woonwagenkamp gevoerd. Daarbij waren tevens vertegenwoordigers van het mi nisterie van cultuur, recreatie en maat schappelijk werk en van de provinciale stichting maatschappelijk opbouwwerk in Zuid-Holland: aanwez ig. Een moeilijkheid bleef de vraag of de gemeente Schiedam, uiteindelijk zal worden aangewezen als gemeente, waar een regionaal woonwagenkamp moet worden opgericht. B. en W. van Schiedam zijn echter thans van mening dat het Schiedamse kamp niet als. regionaal kamp moet wor den aangewezen. Zijn plaats in de on- middelHjke'omgeving van het industrie terrein en de moeilijkheden het kamp uit te breiden maakt volgens, het college handhaving van het kamp op de huidge plaats onmogelijk. Het gemeentebestuur heeft Gedepu teerde Staten van Znid-Holland ge- vraagt hem mee te delen in welken woonwagenkampen zullen verschijnen. In' afwachting van de aanwijzing van gemeenten waar regionale kampen moeten komen hebben de drie gemeen tebesturen besloten voorlopig geen verbeteringen aan te brengen aan het Schiedamse kamp. Voorgevormds beha van nylonsatijn in da moderne boothalslijn. Bovenkant cups overtrokken met Franse ny lonkant In modieus dessin. Cups A, B en C 9«95. Ook in zwart. Soepele gaine met ideale pasvorm. Steunt heerlijk. Kruipt niet opl W9.90 Ook in zwart. in alle filialen van TK kan het niet laten wit woor- den te wijden aan het plan van de Rotterdamse accountant J. M. Veldhuis. In deze krant riep hij ie dereen maandag op mee te doen. aan zijn „actie tegen het slechte weg dek". Als er een aantal mensen ƒ25 betalen wil hij een advocaat in de arm nemen om een proces te begin nen tegen het gemeentebestuur. Nou, ik kan het moeilijk oneens zijn met meneer Veldhuis. Die ellendige „kinderkopjes", de granieten keien, die in Rotterdam nog bij miljoenen in de straat, liggen, rammelen ook, mijn ribbekast vaak. door elkaar. Of zijn pogingen succes, zullen hebben weet ik niet Ik;hoop het wel. Het gaat nu maai. om het: verle nen van steun en om de .manier waarop zo'n proces zou kunnen wor den gevoerd. Als het'tenminste kan worden gevoerd. Dat zullen juristen moeten uitmaken, Het zou overigens een unieke affaire wórden. In ge dachten zie ik "burgemeester Tho massen al in de verdachtenbank staan. Wat zou hij zeggen? Welspre" kend als de eerste burger van de Maasstad is, lijkt het wel de .moeite waard zijn visie: over de oorzaken van de slechte bestrating te ho ren. 'T Ik denk toch niet-dat'het .«wét zal Romen. Ook eengeméehte- l bestuur ..heeft -een advocaat „en die ■zpu -zékér in flftgèval'rnóeten' ójitrë- den. Zijn verdediging 'zal dan wél .zijn gebaseerd op. het feit dat Rotter dam nietalles .tegelijk kan. Dat er een programma van asfaitering bestaat'En dat dit programina niet sneller kan worden afgewerkt om dat er niet meer geld is. Dat het rijk beter, over de brug^ zou: moeten komen. Want het rijk. krijgt, altijd ,de. schuld. Daar is hét'tenslotte het •rijk voor,'.al :is. het dan geen „rijk rijk" alsu me nóg kunt volgen.* Iets anders is datmen .altijd- kan proberen schadevergoeding te krij gen voor, kapotte banden,: schokbre- kers en andere onderdelen van voèr- tuigen, 'die. veel te lijden hebben. Maar dat moet aantoonbaar wórdén gemaakt. Of ér bewijzen; kunnen worden gevonden, die rechtsgeldig heid hebben? Ik -ben er. Benieuw, naap.In ieder gevalheeft méneer Veldhuis êeh 'aardig balletje óver de kèien gegooid.' Het kaatsen yah die bal moeten' we nu maar 'eens af-, wachten. In ons bedrjjf te Vlaardingen is plaats voor een .,v SCHIEDAM Mevrouw.L P. C.-V. liep woensdagmiddag eèn gebróken knie op, toen zij op de fiets bij de uitrit van de HBS aan de Overschie- sestraat werd aangereden door een wielrijder, de veertienjarige scholier M. v. d. M. Mevrouw C. moet met een gebroken knie naar de Dr. Noletstich- ting worden vervoerd. Op de viersprong Schiedainseweg Dr. SauerstraatLindeijerstraat gaf de zevenjarige J. K. uit de Sauerstraat geen voorrang aan de 34-jarige schil- lenophaler J. K. De schillenophaler trachtte door naar iinks uit te wijken een botsing te voorkomen. Hij raakte daarbij het achterwiel van de fiets, remde tegelijkertijd en trapte daarbij door de rem. Vervolgens raakte hij de op de lin ker rijbaan geparkeerde wagen van de heer J. A. V., die weer botste op de auto van de 56-jarige J. A. M. de B. De wagens liepen min of meer ernstige schade op. K. kon ter plaatse worden behandeld Op de Van Haarenlaan heeft de po litie woensdag vier bestuurders van auto's aangehouden. Zij kregen een proces-verbaal omdat technische ge breken aan de voertuigen ;moesten worden geconstateerd. SCHIEDAM De heer J. C. kwam tot de ontdekking dat uit de keuken van zijn woning aan de Louronstraat een koffer met kleren en een elec- trisch scheerapparaat was verdwenen. SCHIEDAM De heer L. M. ver mist zeven kweekpostduiven ter waar de van 750 uit een hok bij zijn huis aan de Chr. Huygensstraat. voor de;afdeling Herenkleding, leeftijd'20 i.30 jaar.'-> 'Sollicitaties; liefst schriftelijk'aan ons filiaal Korié Hoogstraat .2^31 te Vlaardingen of mondeling ma-telefonische - afspraak nummer!, (01898)-8292. DOOR HOÓGENDAM GEKLEED -v' ...GOED GEKLEED ROTTERDAM: JONKER FRANSSTRAAT 92 en 130 VLAARDINGEN: KORTE HOOGSTRAAT 29—31 ÏTEN .groot aantal kinderen heeft woensdagmiddag tijdens de SISO- bazaar genoten van de avonturen ran Jan Klaasscn en zieke Catrijntje. Couvée kwam uit Voorburg om1 van zijn belangstelling blijk te geven. De eerste bazarmiddag heeft tweeduizend gulden opgebracht. Om half vier was de grabbelton leeg en hadden 3500 pak jes een weg gevonden naar de kinder handen. RIDDERKERK Vier bouwvakkers van het Schiedamse aannemingsbedrijf J. van den Tempel zijn woensdagmid dag laat op weg naar huis met hun bestelauto tweemaal over de kop gesla gen op de rijksweg bij Ridderkerk. Hun auto werd totaal vernield; zijzelf kwamen er allen min of meer ernstig gewond van af. De oorzaak van het ongeluk is nog onopgehelderd. "VVel staat vast dat de 18-jarige A. W. Prins, die chauffeerde midden op de weg de macht over het stuur verloor. De Schiedamse timmer man slaagde er niet in de wagen te redresseren. Hij dook in de ter plaatse onbetrouwbare berm, sloeg over de kop. nam toen een greppel en sloeg nog maals over de kop. Bij dit alles raakte de 58-jarige bouwvakker A. v. d. Laan het ernstigst gewond. Hij kreeg een TVTU ik het toch over een actie heb,, het moet me maar eens van het hart dat het me begint te duizelen van die acties. Zal ik er eens een paar opnoemen? Actie voor Astmafonds, voor vluchtelin genhulp aan Tibet, Blóedplasma-ac- tie, campagne van het Ivoren Kruis tegen tandbederf /door snoepen, ac tie „Schoolslag" van alle pro testantse scholen,de Kinderpostze gelactie... :En dan onze eigen bijbelactie voor Vlaanderen. En de inzameling voor de Communidad Evangelica Espanola Rotterdam (Ik hoor niéts meer van de heer Den Braber! JK) Ik ben helemaal niet volledig. En ik noem nog niet eens alle collec ten, die er zaterdags zijn. Ook praat ik maar niet over de vele kleinere acties, die kerken voeren voor or gels In een nieuw bedehuis, voor inrichting van zalen en bijv. de ac tie voor opvoering van dé.vaste-vrij willige bijdragen, die in uw - kerk aan de gang kan zijn, net afgelopen is of binnenkort gaat beginnen... U -ziet, we zijn wel het land van de acties. We kunnen ons geld wel kwijt en we doen ook wel mee. Maar je zou er wel eens moe van worden. Dat is dan een reactie op al die acties. Daarom vind ik die actie van meneer Veldhuis als eenling weer eens wat anders. Het was nog niet eerder vertoond en dan .is het als verschijnsel aardig. En eer lijk: het is verbazingwekkend dat het allemaal kan, die acties: bedoel ik. Meestal leveren ze succes open kan er weer iets góeds worden ge daan. Daarom zeg ik: geeft u maar rustig aan acties, .waarvan de doelstellingen u aanspreken. Het hoort bij ons levenspatroon, het is een vorm van hulp. aan de~'naaste, waartoe de- mens toch 'wordt opge roepen. Maar vergeet niet daadwer kelijk te helpen, want geld 'geven is voor de meestem gemakkelijk,; om dat ze toch wel wat lósse centen In de zak hebben. Als er daden nodig zijn dap moet men ons ook thuis kunnen vinden! ,<Van een onzer verslaggcfstcrs) !L. SCHIEDAM Omstreeks twee uur van J?eRS^aBnilddag hadden de honder eden rn 'cc*cn van de Siso-clubs zich in tM_; aula van de Magnalia Deïkerk ricaard rondom mevrouw P. Couvée jgce- 1,0 Rosscn> die eerder de organisatie li de I1? De Siso-bazar in handen had. „Ik I® dit jaar iets gemist bij het vallen ider- tlB bladeren, namelijk de drukte uur n? voorbercldingen van Siso", zei s u "1° «n geestig openingsspeechje. h«R Het oudst-aanwezige Siso-lid, me- d,j'S wouw Storm, bood mevrouw voor Couvée een schaar en een boeket aai). bloemen aan, waarna de predikants- nflï wouw het lint doorknipte. De op- >inL Mengt van deze bazar is bestemd voor de bouwkas van de nieuwe v(f- °osterkerk. mod JP^ beer M. Goedendorp onthulde ver- r]ai:l «Sêns een rad van avontuur speciaal *°r de siso-leden. De eerste prijs was taart, de tweede een boterletter en oo derde een fruitmand. Nog voor het oalf drie was had de heer Goedendorp j» «ranee f 18,25 verzameld. j n stormden de wachtenden, me- 5SJ i® j s jeugd, naar binnen. Zij graai- "51 m de grabbelton, plukten roosjes 0 «o een boom waarin een lot verbor- ekt* L.,zat' en groepen van circa tachtig ■).D: poeren genoten van de avonturen ROTTERDAM De Rotterdamse politie heeft vannacht een dronken automobilist uit Dordrecht aange- houden, die op levensgevaarlijke wijze door de Maastunnel was gemanoeu vreerd. Op dat ogenblik was de tunnel open voor verkeer uit beide richtingen- Een van de buizen was wegens werk zaamheden buiten gebruik. Volgens de politie was de man niet in staat een auto te besturen. Hij. is ter ontnuchtering in het bureau op gesloten. Het rijbewijs van de Dordte- naar, de 56-jarige lasser J. K. de V., werd ingenomen. ROTTERDAM Aan de medische faculteit van Rotterdam zijn als hoogle- hoofdwond, schaafwonden aan de le- raren benoemd dr. A. A. H. Kassenaar, dematen en klaagde over pijn in de buitengewoon hoogleraar in de bioche- borst. De bestuurder, evenals de 59-ja- mie, dr. J. A. Szirmai, buitengewoon rige F.C. v.d. Graaf en de eveneens hoogleraar in de celbiologie, histologie 59-jarige N. Folft beiden ook uit Schie- en microscopische anatomie. Dr. H. Gal dam liepen lichtere verwondingen op. jaard is benoemd tot buitengewoon lec- Na door een arts te zijn behandeld, tor in de celbiologie, histologie en mi- konden zij naar huis worden gebracht. croscopische anatomie. De personenauto werd totaal ■vernield: Mevrouw S. kwam met de schrik vrij. Aan het feit dat er geen mede-inzittenden waren is het te danken dat er geen doden vielen. KlMdt* 4I134 mm klam tataal Hajcalla, De'ikerk: 19.30 tot 22.00 uur, ;rfJ «a-bazaar. t-l* ijorsuM Corda: PIT-bij een-komst, 20. I ^n„rsutt Corda: NOGOV-vergadering. 20. iJrir313 Sacrum: pers.-ver. Coca Cola, Keitavoad, 20.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1