Gevel van honderd meter V. en D. bouwt grootste warenhuis Vlaarclingen met Herfst-son CSLD gaat eenjarig bestaan vieren EEN MAN VERWACHT WONDEREN VAN ZIJN "LUIE STOEL" Ook filmmiddag voor iedereen Centrum en viaduct eind 1970 klaar, aldus burgemeester scheffer Onbewaakte stalling nog een probleem DEKLERK&ZN VLAARDINGEN VLAARDINGEN „Deze eer ste paal is een mijlpaal voor V. en D. en voor Vlaardingen. Dit tot dusver grootste warenhuis zal na opening voor de burgerij van groot belang zijn. Het is pnieuw een stap naar de voltooiing van de eerste fase van de binnenstad, die naar ik hoop in 1970 voltooid zal zijn.". Deze woorden sprak burgemeester mr. J. Heusdens donderdagmiddag na afloop van het slaan van de eerste paal voor de vestiging van een middelgroot warenhuis van Vroom en Drees- mann N.V.- Rotterdam, op het Veerplein. Kantoormacfiines Een huldiging? BL0EM5IERKUNST Fa. Jac. Zwaan Sociëteit bejaarden in nieuwe behuizing modehuis i eohiedamseweg 575 vlaardingen wglerf^ ruimtelijke regelmaat t000|° Nyl0°; scheppen rust ïn uw ruimte komt u naar een toonkamen CALLENBURGSTRAAT 41 lunai^i terra is uw bezoek waard (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Do jeugdsociëtelt CSLD bestaat zaterdag een jaar. Die dag zullen de jongelui een aantal activi teiten ontplooien ter viering van dit feit. Als leus voor de dag heeft men gekozen „CSLD gaat er in als koek". Om 10.00 start op het terrein van de weekmarkt aan de Broekweg een op tocht waarin enkele wagens meerijden. Op een daarvan zal een band spelen. Leden van de soos zullen met de stoet meelopen en koeken verkopen voor een kwartje per stuk. Verder worden pam fletten uitgereikt waarop een nummer staat dat kans geeft op een prijs. In het Weeshuis zal om 10.00 een fancy-fair worden geopend. Tot 18.00 uur kan men hier terecht. De baten van optocht en fancyfair zijn voor de inrichting van de Ericaschool, waar de soos een eigen ruimte krijgt. Hoogtepunt van de festiviteiten is een bal dat om 20.00 uur in de Harmo nie begint. Medewerking hieraan ver leent de beatband „The Sect". In de bovenzaal van de Harmonie zal, voor de liefhebbers, wat rustigere muziek ten gehoren worden gebracht. HOEK VAN HOLLAND Volger.de week beginnen de jeugdtafeltenniswed- strijden. Gedurende het winterseizoen kan de Hoekie jeugd dit spel weer beoefenen onder leiding van de beer A. Louw. Er wordt gespeeld op woensdag- en zaterdag middag In de douanehalten van het station. Men kar. zich aanmelden bij de heer Louw, Rietdijkstraat 134, tel. 287-1. MAASSLUIS De huls aar. huls collec te ten bate van de direnbeschermlng heeft 1215,82 opgebracht. Hij moet erin kunnen zitten en liggen (èn haif zitten/half liggen).Heeriijkonderuitge- zakt wil hij er éventjes de hele wereld in kunnen ver geten, maar hij moet er ook monter tweemaal drie kwartiërTV- voetbal in kunnen uitzitten.Zo nu en dan moetzijn droomfauteuii een ontspannende schommelstoel zijn, met - op commando tevoorschijn getoverd-een comfortabel voetensteuntje.De mari die wonderen verlangt van zijn luie stoel, krijgt èlles wat hij verlangt in de LA-Z-BOY de mechanische wonderfauteull uit Amerika: -mmtmuhbuh alle zitcomfort met één hand beweging. WjQWSM Exclusief bij De Klerk in diverse modellen en uitvoeringen, vanaf maandag geslofan JTiE honderd meter lange gevel van het warenhuiscomplex draagt een aantal geprononceerde luifels en heeft aan de straatzijde honderd- vijftig meter etalage. mi&f Om vier uur begon de burge meester, gehuld in een geie oliejas, met assistentie van een heibaas aan een langdurig karwei. Het duurde 25 minuten voor de paal in de grond van het Veerplein was verdwenen. Onder de vele aanwezigen bevonden zich dra. D. C. van de Pavoordt en de heer G. C. M. Daniels, directeur van V. en D-, ir. C. F. A. Knol van het architectenbureau Kraayvangers en het voltallige college van wethou ders. Op een bijeenkomst in restaurant Liesveld sprak de heer Van de Pa voordt zijn voldoening uit over het be gin van de bouw van dit warenhuis, na vele jaren van voorbereiding en bespre kingen. Al in het begin van de jaren vijftig werden de eerste contacten ge legd tussen het gemeentebestuur en V. en D. De heer Van de Pavoordt bracht dank aan het actieve en dynamische Vlaardingse gemeentebestuur, dat alles in het werk heeft gesteld de realisering van de bouw zo vlot mogelijk te doen verlopen". De burgemeester was aangezocht de paal te slaan om de waardering van V. en D. voor gemeentebestuur en ambte lijke instanties tot uitdrukking te bren gen. De directeur zei dat de streefda tum waarop het gebouw moet worden geopend 1 oktober 1968 is. De burgemeester merkte op dat het Veerplein met de nu begonnen bebou wing steeds meer een eigen gezicht zai krijgen. Hij vertrouwde erop, mits er geen onverwachte dingen gebeuren, dat de resterende bebouwing van Veer plein en Liesveld en het viaduct over ongeveer vier jaar klaar zullen zijn. Het gemeentebestuur heeft hierin ver trouwen ondanks scepticisme van: verschillende zijden. Hij wenste de di rectie en de architect veel succes bij de bouw. Het door het architectenbureau Kraayvanger ontworpen Vroom en Dreesmannpand zal in de toekomst het Veerplein gaan beheersen. In de opzet heeft de architect getract het waren huis, dat ruim 4'/i miljoen gulden gaat kosten, een omgeving te geven waarin de ontwikkeling van Vlaardingen en de wereld op en om het Liesveld gestalte kan krijgen. De gevel langs het Veerplein wordt honderd meter lang. Het gebouw wordt 35 meter diep en de hoogte is 24 meter. De begane grond en de drie verdiepin gen daarboven hebben een inhoud van 65.000 kubieke meter. De verkoopopper vlakte bedraagt 8.500 vierkante meter, maar zonodig kan dit worden uitge breid. Het skelet van het gebouw bestaat uit baksteen, daarover komt aan de buitenkant een metalen beplating. Over kleur en materiaal wordt nog be raadslaagd. De bedoeling is een vro lijke en prettige indruk te wekken die op den duur niet mag vervelen. Alle verkoopruimten worden geven tileerd en de verdiepingen zijn met zes roltrappen bereikbaar. Daarnaast zijn er goederen- en personenliften. De lif ten gaan tot het dak, waar de mogelijk heid aanwezig is 's zomers cam pingshows te houden. De gevel rijgt een aantal gepronon ceerde luifels. Aan de straatzijde ko men 150 meter etalage en open front. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Het clubhuis De Haven staat weer enkele activiteiten te wachten waarbij veel jongeren belang bij hebben. Dit geldt met name voor het „songfestival" dat in de herfstva kantie zai worden gehouden in het clubhuis. Op woensdag 2 november zul len jongens en meisjes van 10, II en 12 jaar daaraan deelnemen, In de morgenuren zal gerepeteerd kunnen worden en 's middags wordt een voorselectie gehouden. De finale van dat herfstfestival be gint 's avonds om half acht en als gastjury zal dan belangeloze medewer king worden verleend door Judith Bosch en Skip Voogd, beiden betrokken bij de televisie. De kaartverkoop voor dit evenement begint donderdag 27 ok tober, dagelijks vanaf 14 uur voor de prijs van 1. Op vrijdag 4 november zullen leden en niet-leden zich kunnen vermaken in het clubhuis, waar dan in de middagu ren enkele leuke' films zullén worden vertoond, aanvang 14.30 uur. Prijs voor leden 0.35; niet leden 0.50. Voorafgaande aan deze activiteiten, die uitgaan van de nieuwe leider van het clubhuis, de heer P. J. Scheffers, zal op vrijdag 28 oktober afscheid wor den genomen van mejuffrouw M. P. Kwakkelstein, die drie jaren als leidster bij het clubhuiswerk is betrok ken geweest. Zij gaat trouwen en in Rotterdam wonen. De afscheidsreceptie in het clubhuis, die om 19.30 uur begint is voor ieder toegankelijk. TK WAARSCUW maar al- A vast, je kunt ten slotte nooit we ten hoe de ontwikkelingen zich ont wikkelen. Misschien mag je morgen wei niet meer met sokken over straat, of is het overmorgen plots verboden de jas zonder deugdelijk lusje op te hangen. Je weet maar nooit Wat zegt u? Gekkigheid?' O nee, helemaal niet. Als u tenminste in aanmerking neemt wat een ken nis van mij geschiedde. Op een druilerige zaterdagoch tend, enige tijd geleden, stapte, ze welgemoed het restaurant van een warenhuis - in - het - centrum - van - de - stad - Rotterdam in (en iedereen gissen welk het was). Ze nam plaats aan een tafeltje, en om dat ze van plan was de volgende dag gasten op een uitgebreide In dische maaltijd te vergasten, nam ze een receptenboekje en bloc-note uit de-tas, en ging na welke ingre diënten-ze' nodig zouhebben. Ik weet niet of u weet hoeveel kruid-' jes en spulletjes er nodig' zijn voor zo"n maaltijd, maar het zijn er heel wat. De gerechten, die ze wilde berei den stonden her en. der over het boekje verspreid, dus ze zat in gespannen te bladeren en te schrij ven: atjar, ketumbar, djienten, as sem, enzovoorts. Inmiddels was er een bedienende mevrouw naderbij gekomen, aan wie ze gretig haar bestelling wilde opgeven. Maar zover kwam het niet „U mag hier niet schrijven", zei ze op weliswaar vriendelijke, maar zeer besliste toon. Groter verbazing had de vrouw in kwestie niet kunnen bevangen. Ze was niet in staat iets te zeggen en keek de. serveerster slechts perplex aan. „U mag hier niet schrijven", herhaalde ze nog eens, „daarvoor moet u naar bene den". Welke heerlijke oorden er be neden zouden zijn, waar ze rustig zou kunnen gaan schrijven, kon mijn kennis zich op dat moment (en nu nog steeds niet) voorstellen, dus ze bleef met starre ogen en halfge opende mond (voorwaar geen intelli gent gezicht) de mevrouw aansta ren. „O", kwam er eindelijk uit. (01893) -3697 HOEK VAN HOLLAND Op donderdag middag wordt In het Groene Kralsgepouw van drie uur tot kwart over drie ingeënt tegen diphterie. Jtlnkioest, tetanus en poiio. HOEK VAN HOLLAND Het nieuw uitbreidingsplan Oost krijgt binnenkort een rechtstreekse verbinding met de rest, van', het dorp-. - De nieuwe weg zal tapen: laags de noodschoot en aansluiting krijgen op.de Lichttorenstraat. OmSdat binnenkort de eerste woningen in Oost worden opgeleverd, wordt than, haast gemaakt met de voltooi ing van bet wegenplan. De nieuwe verbin dingsweg is vlak langs de muziektent gepro jecteerd Het is nog niet bekend o£ deze verplaats zal moeten worden. T. OMeribaraevellstnuit 86 Rotterdam Telefoon 285585 (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Tijdens do - eerste bijeenkomst van de bejaardensocleteit in het nieuwe seizoen hebben de bejaarden donderdag een nieuwe behuizing betrokken. Dankzij het onvermoeid Ijveren van de da mes van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilli gers kunnen de bejaarden deze winter name lijk hun bijeenkomsten houden in twee loka len van de noodschool aan de Tasmanweg. Tafels en stoelen werden door gemeente Rotterdam beschikbaar gesteld en aan de Hoekse wijkraad is verzocht een bijdrage te leveren iri de kosten voor de verdere inrich ting van de nieuwe behuizing. De eerste bijeenkomst in het nieuwe lo kaal kreeg een feestelijk tintje door van een extra tractatie en een toespraak door de leidster van de UW, mejuffrouw N. Nij- land. De animo voor deze bijeenkomst was buitengewoon groot en door het introduce ren van nieuwe ontspanningsmogelijkheden hoopt men dat in de loop van het wintersei zoen dit aantal nog zal worden uitgebreid. (Van onze correspondent) BOZENBURG Loco-burgemeester J. P. Wesldljk heeft het niet gemakke lijk gehad met zijn debuut als raadsvoorzitter. Tegenover zich vond hij een vernieuwde en 'enthousiaste raad die er echt zin in had. Geflan keerd door wethouder P. Lievaart (ch) en de ervaren gemeentesecretaris J. Kuiper heeft hij de vergadering toch mrdig geleid. Reeds bij de eerste werkvergadering vaa de nieuwe raad bleek dat deze wil aanpakken. Zaken die voorheen vrij wel niet voorkwamen zoals amende menten, initiatiefvoorstellen en onmid dellijk bruikbare suggesties rolden er meteen uit ~iNDER grote belangstelling slaat burgemeester mr. J. Heusdens de paal voor V. en D., het grootste warenhuis van Vlaardingen. •nUfmwz vmr w waKf.' (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Ook dit jaar is geen verbetering in het probleem van de onbewaakte rijwielstalling van de Ne derlandse Spoorwegen. Het is alweer een aantal jaren geleden dat de Nederlandse Spoorwegen meenden de exploitatie van de stalling te moeten staken omdat deze op geen enkele wijze rendabel te maken was. De rijwielstalling op het station in Hoek van Holland wordt vooral buiten het zo merseizoen slechts door een zeer beperkt aantal mensen gebruikt. In de zomer maanden komt daar een aantal kam peerders bij, die vanaf de trein per fiets naar hun huisje gaan. Alles bijeen is het aantal niet voldoen de om tot een sluitende exploitatie te komen. Daarom maakten de spoorwegen er een vrije, open stalling van. Die open stalling is echter in de laatste jaren een bron van narigheid geworden. Steeds weer worden er fietsen gestolen. Sommi ge rijwielen worden gebruikt om er een ritje op te maken en worden dan later weer ergens neergesmeten, andere ver dwijnen spoorloos. Het ziet er echter niet naar uit dat in deze situatie voor lopig enige verandering zal komen. VlflflEPIHGEN T")E CENSUUR ging verder. „Hoe lang denkt u hier te blij ven zitten?" vroeg ze, nog steeds vriendelijk, maar nog steeds onver biddelijk. „Tot, tot ik mijn consump tie op heb", bracht mijn kennis uit. Dat scheen de bedienende geest iets te vertederen, want goedmoedig sprak ze: „Zegt u het dan maar" (alsof ze nog iets te zeggen zou heb ben). Ze bestelde huiverend koffie met iets erbij, zich afvragend of, je weet nooit, cafeïne inmiddels misschien een verboden verdovend middel was geworden. Maar het viel mee. Ze kreeg haar koffie, maar had in tussen wel schielijk haar recepten- boekje met bloc-note weggestopt. Een half uur later is mijn kennis in een ander restaurant gaan zitten, waar men gelukkig wél toestand dat consumerenden schreven. Misschien is het daar inmiddels ook veranderd: dan heb ik nog van de vrijheid geprofiteerd. Het restau rant - in - het - warenhuis zal ze echter nooit meer binnengaan zon der eerst haar pennen, potloden, boe ken, schriften en bloc-notes af te geven aan de Klanten-service. Morgen koopt U niet zo maar een paraplule, neen, morgen koopt U Uw 100% Nylon Pencil parapluie, uit de luxe serie, die U nergens- onder de vijftien gulden krijgt. Een prachtige parapluie, met blank stalen binnenwerk! één brok soliditeit, gepaard aan ele gante Nylon overtrek, een klas se parapluie, morgen voor nog géén zeven gulden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het woonwagenkamp in de Spaansepolder wordt niet verbe terd. In een begeleidend schrijven van de Schiedamse gemeentebegroting de len B. en YV. mee in overleg met de gemeentebesturen van Vlaardingen en Maassluis besloten te hebben het tref fen van voorzieningen uit te stellen, to bekend is waar een regionaal kamp zal worden gevestigd. Vertegenwoordigers 'van de drie ge meentebesturen hebben de laatste maanden verscheidene besprekingen over het woonwagenkamp gevoerd. Daarbij waren tevens vertegenwoordi gers van het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk en van de provinciale stichting maatschap pelijk opbouwwerk in Zuid-Holland aanwezig. Een moeilijkheid bleef de vraag of de gemeente Schiedam uiteindelijk zal worden aangewezen als gemeente, waar een regionaal woonwagenkamp moet worden opgericht. B. en W. van Schiedam zijn echter thans van mening dat het Schiedamse kamp niet als regionaal kamp moet worden aangewezen. Zijn plaats in de onmiddellijke omgeving van het in dustrieterrein en de moeilijkheden het kamp uit te breiden maakt volgens het college handhaving van het kamp op de huidige plaats onmogelijk. Het gemeentebestuur heeft Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland ge- vraagt hem mee te delen in welken Zware massief GOUDEN RING elegant model met cultlvé pare! woonwagenkampen zullen verschijnen. In afwachting van de aanwijzing van gemeenten waar regionale kampen moe ten komen hebben de drie gemeente besturen besloten voorlopig geen verbe teringen aan te brengen aan het Schie damse kamp. WINKEICENTRUM 8IKNENWEB 45 TEUFD0N 11.66.15 ROTTERDAM TN BERKEL en Rodenrijs is een comité gesticht tot steun aan de christelijke vereniging tot verpleging van langdurig zieken „Het Zonnehuis", die onlangs, in Vlaardingen een nieuw tehuis heeft geopend. Deze dagen wordt bij alle protestanten in Berkel huisbe zoek gedaan om hen te bewegen lid of donateur van de vereniging te worden. Wie hierover meer wil we ten kan terecht bij de heer W. de Ridder, Johan van Oldenbameveld- laan 27, teL 3239. Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze luxe parapluies, met dubbele paragon baleinen, in diverse teoiSeazejA kleuren, Jföj. 7 'J voor £rB iS V -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1