naar raadsleden Vrachtauto met eten voor Genk onderweg Behandeling voor half december Autobotsing eist dode en gewonden Medische dienst Joy-rider werd snel gepakt Belastingkantoor in Maassluis opgeheven Rarona VI te water Materiaal voor antiekbeurs wordt gecatalogiseerd Showroom geopend voor aanbouwkeukens Vlaardingen vSjjocr^eL DE ROTTERDAMMER ZATERDAG 15 OKTOBER 1966 era dagelijks SCHIEDAM en dagelijks Pagina 4 ken dan zal donderdag- en vrijdag- avond worden doorgegaan. Als dat laatste het geval zou zijn Is er geen enkel verschil met vorig jaar toen de begrotingsbehandeling een. hele week In beslag nam. Juist de kritiek, van allerlei zijden op de langdurige' procedure is de oorzaak van het pogen de zaak nu te bekorten. Mpn" mag aan nemen dat gezien de kritiek, deze maal' de goede bedoelingen om de besprekin gen binnen redelijke grenzen te hou den, zullen worden verwezenlijkt" (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De behandeling van de gemeentebegroting staat weer voor de deur. Het college van burge meester en wethouders heett de raadsleden bericht dat de ontwerp - begroting met de aanbiedingsbrief don derdag 20 oktober zal worden aangebo den. De fracties krijgen' dan de gelegen heid de begroting te bestuderen. De vragen die na deze studie rijzen moe ten voor 8 november zijn inge'everd bij de gemeentesecretaris. Het streven van het college is de memorie van ant woord 1 december te laten verschijnen. De openbare behandeling zal dan maan dag 32, dinsdag 13 en woensdag 14 december zijn. Het college heeft al in augustus mee gedeeld dat het de bedoeling is deze begroting in zes vergaderingen behan deld te krijgen, dat wil zeggen in mid dag- en aovndvergaderingen op ge noemde drie data. Mocht dit niet luk- VLAARDINGEN De Vlaardingse Scheidsrechtersvereniglng houdt maandag avond om. acht uur een contactbijeenkomst in de grote zaai van gebouw Excelsior aan 'Je Oostha-venkade. De heer G. G, J. de Riemer uit Apeldoorn, medewerker «an het orgaan ,.De Scheidsrechter", zal «en causerie houden over ..De kleine scheidsrechter". DE ACTIE „Tienduizend bijbels «ior Vlaanderen" wordt een groot succes! Onderaan deze lijn vindt u de namen en adressen van do mensen die zich hebben opgege ven rii' de bijbels to verzamelen. In de a'gelopen week was het iedere dag nak: men meldde zich persoon lijk, schriftelijk en per telefoon. En er z.vn ook een paar mensen ge weest die zich niet als depóthouder beschikbaar konden stellen, maar de verantwoording van het in huis heb ben van nooit gebruikte bijbels niet langer wilden dragen. Zij zijn mij hun bijbeis persoonlijk komen bren gen en ik heb toegestaan dat ze (de bijbels dan) in het gebouw van deze krant mogen overwinteren. Van de initiat' afnemer, ds Gravendeel van de Belgische Evangelische Zending, kreeg ik bericht dat ook elders In het land al veel depothouders gevon den zijn. Dat alles was hartverwar mend en ik kan alle depothouders vandaag vertellen c!at zij zeer bin nenkort van ds. Gravendeel het eerste exemplaar van „De Evangelie- koeriF;-" zullen ontvangen. Dat wordt een gratis verschijnend blad (waarschijnlijk vier maal per jaar) dat informatie geeft over het werk van de B.E.Z. Bovendien zit de ge boorte van een comité dat in ons land dit werk gaat propageren hard te kamen. Houdt u het kerknieuws op pagina twee maar goed in de gaten: (Van onze correspondent) MAASSLUIS Met ingang van 1 no vember zal het belastingkantoor aan de Govert van Wijnkade, dat Maassluis, Maasland, Rozenburg en Hoek van Hol land-bestrijkt, worden opgeheven. In het pand gaat de douane- zich vestigen. Het kantoor zal dienst gaan doen als bijkantoor van Vlaardingen voor de in voerrechten. Het kantoor van de directe belastin gen wordt geheel verplaatst naar het belastingkantoor te Vlaardingen, zodat de belastingplichtigen in de toekomst genoodzaakt zijn belasting te betalen in het postkantoor of per giro. De ont vanger van de belastingen, de heer A. J. Lagcher, wordt met ingang van 1 november overgeplaatst naar Brielle, Voor vele belastingbetalers, die ge wend zijn contant te betalen, wordt de nieuwe situatie er niet beter op. Boven dien betreurt men het in Maassluis dat het contact met de ontvanger verlo ren raakt da nleuwfe saam voor Uw vertrouwd» ftCfa Qft tl ft HOEK VAiN HOLLAND Wereldkam pioen schaatsenrijden Ceej Verkerk houdt zaterdag 19 november twee causerieën over schaatsenrijden en kampioenschappen. De avond wordt georganiseerd door de heer J van Beljeren van de .Harmonie". Zij wor den opgeluisterd met films en dia's. Na afloop is er een bal waaraan The Hythmcrs medewerking verlenen. De opbrengst is bestemd voor het jubCeum.fonds van de har- moneiverenigihg Rotterdam aan Zee. r: ENKELEN vars de mensen), die "ik" hieronder noem, hebben besloten niet lijdelijk af té wachten tot hun bijbeis gebracht worden. Zij zijn druk bezig hun kennissenkring op biibèls af te romen en hier en daar zijn al dominees in de arm genomen ööi stukjes in kerkbodes geplaatst te krijgen. Zo moet het gaan! Als het enigszins mogelijk is moeten de depothouders er ook op uit willen gaan. Trouwens, daarvoor krijgen ze straks nok het blad. Ze kunnen dan wat meer over het werk vertellen; Maar tot nu toe heb ik steeds over en tot de depothouders gespro ken --n dat is niet de bedoeling. Mag ik iu al mijn lezers die bij een depöthouder in de buurt wonen, ver zoeken hun overtollige bijbels daar te bezorgen? En mag ik de heren predikanten en schoolhoofden ver zoeken de depétjouders druk aan het wuk te houder? En als u voor uw «ijk of gemeente nog geen adres vermeld ziet. wilt u dan zor gen dat dit er komt? Wat Botter dam betreft, denk ik aan Schie- broek, aan Zuldwijk, Pendrecht en Lombardijen. Tal van andere plaatsen in het Rijnmondgebied moeten nog worden „voorzien." En als u in uw plaats al een adres ziet en u wilt meedoen, geeft u zich dan gerust op. Beter twee depots dan helemaal niks! T)IT is maar een hoekje van de grote zelfbedieningsruimte in het nieuwe postkantoor. Rechts wissel- en postzegelauto maten, midden de brievenweger, rechts de postbussen. ROTTERDAM Een ernstige bot sing tussen een vrachtauto en een personenauto, vanmorgen omstreeks tien uur op de Europaweg, zou het leven gekost hebben aan een inzittende van een van de auto's. Volgens voor lopige politieberichten zouden er twee ernstig gewonden zijn. Het ongeluk gebeurde op de grens van Rotterdam en Rozenburg. SCHIEDAM Bij de N.V. Scheepspouw Maatschappij „De Hoop" is vrijdagmiddag het motortankschip Barona VI te water gelaten. Het schip werd gebouwd voor rekening van de firma B. van Woerden C.V., oliehandel te Rotterdam. Het heeft een lengte over alles van 25,10 m. en een draagver mogen van ongeveer 108 ton. De in houd van de tank is 127 m3. De vo-rtstuwing geschiedt door een viertakt Daf-scheepsdieselmotor die te vens de laciingpomp aandrijft. VLAARDINGEN De voorbereidin gen voor de antiekbeurs die ten bate van de restauratie van de Grote Kerk op zaterdag 22 oktober wordt gehouden komen in een eindstadium. De organisa tor van de beurs, de heer J. Thurmer, president-kerkvoogd, heeft contact ge kregen met de heer H. van de Wolf, antiekkenner en taxateur te Rotter dam, die zich bereid heeft verklaard de helpende hand te bieden bij het inven tariseren en taxateren. De heer Thur- mer is erg gelukkig met deze hulp, want de heer Van de Wolf is ook op de hoogte met het veilen. Hij verleent'zijn medewerking pro deo. Morgenmiddag (zaterdag) zal de heer Van de Wolf in het oude rusthuis aan de Emmastraat, waar het antik opgesla gen ligt, beginnen met het catalogise ren. Ieder die iets voor de beurs heeft, kan dit morgenmiddag nog kwijt in de Emmastraat. Na de catalogisering worden alle artikelen overgebracht naar de Grote Kerk. Th Swen; Bmmaüskerk ,10 ds. L. R. Krol 5 ds.' J. F. ter Hart; Holy-kapel 9 ds. G. Aalbersberg 5 ds. L. R. Krol; Pniëlkerk 9 en 10.30 ds. J. F. ter Hart 5 dr. F. L. Bos; Maranathakerk 10 dr. F, L. Boa 5 -ds. Y J. Tiemerema; De Wetering 10.15 ds, Th. Swen. Gercf, Gemeente, Westnieuwland 56. 10 en 5 ds. L. Hulsman (HA.) Chr. Geief. Gemeente, Dijksteeg 6, '10 en 5 de heer Nijhof. Leger des Hells, Baan straat 10 en 7.30 samenkomsten. Chr. Ger. kerk. Em mastraat 116. 10 ieesdienst, 7 kand. A. v-d. Veer, ds. de Cockschool, Fh. de Goe- destraat 62, 10 Ieesdienst 3 ds. W. de Goode. Schiedam: J. van Buren. Buys Ballotsingel 72-76. tel, 155050; L, B. E. van Hoogenhuyze, Nassaulaan 59, tel. 268907; G. Pet. Tuinlaan 38. tel. 286898, Vlaardingen: L T. de Vries Petuniastraat 52a.' tel. 4201; L. v. d. Molen. Schledamseweg 108. tel. 3586. Maassluis; J. Beunk. Jac. Boezemanstraat 25. tel. 2442; verloskundige mejuffrouw Van de Hoeven. W. Pijperiaan 64, Maassluis- West. tel. 4380 en mejuffrouw Van de Veen. Jac.Catsstraat 24, tel. £376. Maasland: P. Noordam, Molenweg 1, tel. 01899 - 2035; veearts voor Maasland en Vlaar dingen, C. v. d. Most, Kethelweg 13a. Vlaar dingen, tel. 01898 - 3048. Hoek van Holland: A. W. L. Hut. De Cordesstraat 22. tel. 2496. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Vanmiddag (za terdag) is in Vlaardingen het eerste bedrijf geopend in aanbouwkeukens. Deze zaak bevindt zich aan de Oostha- venkade 21 waar de heer D. Boot een showroom en verkoopkantoor heeft ge vestigd van de Duitse „Rose Keuken" en de Belgische „Dedelux Keuken". Omdat er bijzonder veel vraag is naar aanbouwkeukens heeft de heer Boot, die gedurende een aantal jaren chef-verkoper te Rotterdam is geweest, zelf een handelsonderneming gevestigd, waarvan hij zelfs alleenvertegenwoor diger is voor Zuid-Holland. In de smaakvol ingerichte showroom treft men eethoeken, doorgeefkasten, bergruimten, uitrijbare tafels en zelfs fornuizen aan, die geheel ingebouwd zijn en speciaal vervaardigd voor aan bouwkeukens. De heer Boot, die met zijn keukens op de Femina heeft gestaan, trok daar zeer vee! belangstelling. Uit verscheide ne plaatsen uit de provincie heeft hij opdrachten ontvangen. Bethelkerk: Avondgebed, 19.30. Harmonie: Feestavond eenjarig bestaan jeugdsoclëtelt CSLD, 20.00. Triauel: CJV-lnstulf, 20.00. Pnlelkerk; Cotmbo-ap-pèldienst, gpT, A. Ra maker, 20. Klachten bezorging Vlaardingen; H. V'cr- helj, W-agnerstraat 24b, tel. 3345, maandag t/m vrijdag 18-19.30, zaterdag 17.30-19 uur. Bijkantoor De Rotterdammer, Smalle Ha venstraat 11. tel. 6775. Uitsluitend redactieza- Jtea, tel, 5483, b.g.g 6519, b-g.g, 010 - I-I5588. Ir. A, L. Backer. Hoogstraat 228, tel. 2162. w* SCHIEDAM Een brutaal staaltje van joy-riding voltrok zich donderdag middag voor de ogen van de directeur van een bedrijf aan de Rotterdamse- dijk. De bestuurder van een be drijfsauto parkeerde voor de- zaak, maar liet de-sleutels in de wagen. On middellijk daarna stapte iemand in de auto en reed ermee weg. De directeur waarschuwde de politie, die de auto een half uur later onbe heerd en zonder sleutels aantrof op de 's-Gravendijkwal in Rotterdam. In de loop van de avond arresteerde de poli tie de 27-jarige Duitse matroos J. M., opvarende van het m.s. Wilhelm Si Hij is vandaag aan de politierechter voorgeleid. Bijkantoor: De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 82, uitsluitend redactiezaken tel. 263954 lï>.g£. oio - 115588 «n 01898 6619). Agentschap: J. v. Gogh. Dr. Zamen- holstraat 139. tel. 152400. 7P Klachten be zorging: Agentschap ale boven «lag, van 1830-19.3». Belangrijke telefoonnummers: Alarm poli tie 264165 alarm brandweer 282923. alarm GJG. en GX>. 269280. Apotheek Westendorp. Parkweg C07, te.. 267674. rotteidam: karei doonnanstraat294 den haag; venestraat3 itéta

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2