Benoorden Beneluxtunnel Viaductdek in één nacht in spoordijk getrokken In voorjaar open voor wegverkeer AGENDA Vlaardingse kilo's in Genk blij ontvangen jMtottmïammer Legerkorps was gast bij „Kom zing met ons" AAN {tul m JA es ff „Geloofszekerheid" volgt uit gehoorzamen Vlaardingen Burgerlijke stand Dode en twee gewonden bij voetbalsport SUIKER KWAM PRECIES OP TIJD m m Drie gewonden in verkeer Vakbonden helpen bij bliksemactie Veel fruit in oogstdiensten I 'S-T-'Q -uit 3 Van de Hoek tof Vlaardingen [pE ROTTERDAMMER IA MAANDAG 17 OKTOBER 1966 I i maat 2 maat 4-6-8-10 ROTTERDAM -Op de grens tussen de gemeenten Schiedam en Vlaardingen was in 'de nacht van zaterdag op zondag een grote activiteit: in dertien uur tijds, één uur langer dan volgens de In Combo-appèldiensl en dagelijks SCHIEDAM en dagelijks „operatieplannen" is daar in de spoorlijn van Rotterdam naar Hoek van Holland een grote be tonplaat de dijk in geschoven. Die betonplaat is de dekplaat van het viaduct, waarlang de noordelijke toeleidingsweg naar de Benelux tunnel onder de spoorbaan door- duikt. Het-is de bedoeling dat dit viaduct volgend jaar april zal kunnen worden opengesteld voor het wegverkeer, al zal dan nog nog niet alles gereed zijn. Want naast de door deze plaat gedekte overspanning komt nog een klei nere, maar daarvoor is niet zo'n gecompliceerde operatie noodza kelijk. M. ■nCX-jf '\T (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN „Hebben jullie suiker bij je? We hebben juist de laatste- kilo aangebro ken." Met deze woorden begroet ten de bewoners van het kinder tehuis in Genk zaterdag de Vlaar- dingers, die de opbrengst van de „Kilo-Actie" kwamen brengen. De heer F. Dijkshoorn vertrok 's morgens om half acht met de volgeia den vrachtauto van de „Samenwer king". Naast hem in de cabine zaten mevrouw Van den Berg en mejuf frouw N. de Witte. Beiden zijn zij druk bezig geweest voor de actie. De heer P. v.d. Berg, die de artikelen heeft geleverd, kon door ziekte, niet mee. AR-kiesvereniging Vergadert Collecte Zonnehuis VDV versloeg met 13-7 Constant Oranjever. Maasland organiseert feest op trouwdag Margriet Vroeg Kerstconcours bracht veel vis Stabiel ledental bij AR-ki es ver eniging ODI-teams behaalden slechts overwinningen i i s ijv v' Pagina 3 1 2o'n brushed Nylon nachthemd je voor meisjes...vinden zewel 't einde! Schattige nachthemdjet van bet ptactische en toch zo luxe brushed Nylon, zacht als een perzikhuidje, (makkelijk wassen, zo droog en niet strijken) voor prijzen, die bijna de helft zijn van de normale. Morgen begint de verkoop van deze leuke, moderne en vlotte meisjesponnetjes, van brushed Nylon, heerlijk warm en toch praetlsch, voor meisjes vin 2 tot 10 jaar, Gliti ut. ef schrift, best. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De heer A. Ra maker, evangelist te Rotterdam en tot voor kort landelijk voorzitter van de Stichting „Youth for Christ-Neder- iand", heeft zondagavond in de goedbe- zstte Pniëlkerk een toespraak gehou den over de vragen van geloofszeker heid en het kindschap Gods. De heer Hamaker sprak in een Zang-Com io-Appèldienst, georganiseerd door de Gereformeerde Jeugd Vereniging „Mix ture". Zekerheid van het geloof is er, zo zei dj heer Ramaker, .als wij gehoorzaam luisteren naar het Woord dat God gesproken heeft. Hij" heeft ons de Bij bel gegeven ais een betrouwbare bron tan informatie. God heeft ons liefgehad en Zijn Zoon aoridert tot vergeving van onze zon al; dat is het grote wonder. Voor iriereen is het mogelijk tot God te «orden gebracht. Jezus is een geopen- deur voor wie zijn hart voor hem opent. In God geloven is niets anders dan zich aan Hem toevertrouwen. De heer Ramaker zei dat de bergrede it grondwet is van het Koninkrijk van God waarin men niet binnen kan gaan, Snzij men opnieuw wordt geboren. Wie zich aan Hem toevertrouwt zal behouden worden. Elke evangeliever- iondiging is een oproep tot geloof en tot bekering, aan het einde van zijn "-minuten toespraak. Er was in deze dienst veel samen zang die werd begeleid door het combo „The Dynamo's". De alt Frannie Faas- sa zong enkele liederen van de kansel nn het kerkgebouw, waarbij zij zich- telf instrumentaal begeleidde. Ook leg it zij een persoonlijk getuigenis af. Ka de bijeenkomst, die o.a. werd bij gewoond door Vlaardingens nieuwste predikant ds. J. F. ter Hart (geref.), was er in de grote benedenzaal gelegen heid nader op de gebrachte boodschap in te gaan. Bc&eiiterk: Avondgebed. 19.30. Harmonie: »«stavon<j eenjarig bestaan jeugdsociéteit CaO, 20,00. Trianei: COTV-Instuif. 20.00. 'aifUierk: Cembo.appèl-dienst, spr A. Ra seer. 20. Kanten bezorging Vlaardingen: II, Ver- atl), Wagnerstraat 24b. tel. 3345, maandag vrijdag 18-13.39. zaterdag 17,30-19 uur. Bijkantoor De Rotterdammer, Smalle Ha- raatraat 11, tel. 6775. uitsluitend redactieza- «n. tel. 3493, b.g.g 6519, b.g.g. OIO - 115588. k. A, L. Backer, Hoogstraat 228, tel. 2152. *ïï|kilntoor: De Rotterdammer*. Lange SJJftraat 82. uitsluitend redactiezaken tel. Ibg.g 010 - 115588 en 01893 - 6519). Agentschap: J. v. Gogh Dr. Zamen- «Mstraat 139, tel. 152400, 7P Klachten be-' Asentschap zie boven dag. van telefoonnummers: Alarm poli- X* 3tySS. alarm brandweer 262923. alarm 7- en G D. 259280. ^potheek( Westendorp, Parkweg 207, tel. {Van een medewerker) SCHIEDAM Voor de NCRV-le- den m Schiedam en Kethel wordt het reissaizoen zaterdag besloten met een tocht naar Brabant. Om 8.45 uur ver trekt men vanuit Kethel, om 8.50 uur vanaf Schiedam-Zuid en om 9.00 uur vanaf de Boersvest. Omstreeks 19.00 uur hoopt men weer in Schiedam te arriveren. Vrijdag II november houdt de Ne derlandse Protestanten Bond in de con sistorie van de kerk aan de Westvest de najaars-ledenvergadering, aanvang 20.00 uur. De agenda vermeldt onder meer een bestuursverkiezing (mej. Th. Vis en M. Dirkzwager zijn aftredend en herkiesbaar; de heer A. v. d. Ende kandidaat staat voor de vakature van de vertrokken heer J. C. Eoodenburg) en een voorstel tot contributieverho ging. O DOK houdt woensdagavond een le denvergadering. De meer dan 1.500 ie- d=n van deze chr. gymnastiekvereni ging zijn kort geleden weer aan de lessen begonnen. Er bestaan bij DOK veel plannen voor de komende maan den, maar men zoekt nog medewerkers daarvoor. Op de ledenvergadering hoopt men die te vinden. VLAARDINGEN Gftrouwd: Pieter An- deweg. 20 en Johanna Jacoba Doolaar, 20: Eelke Wlelstra, 25 en Marianne Scholman, 41; Cornells Franclscus de Laat, 44 en Apolo- nla Adriana Bakker. 36: Maarten Bomers. 24 en Catharina Noordljk, 20. Geboren: Jan, z.v. S. de Eugenio Crispin en M. E. Bevaart, Cailenburgstraat 130; An- nemarie Nicole Lisette, d.v. P. H. A. Schmidt Crans en M. de Hoos. Jacoba van Beierenstraat 62: Mariëlle Albertina Christi na, d.v. H. A. M. Vos en M. B. Wouterlood, Maassluis: Joke, d.v. J. Ruiter en M. C, Visser, Maassluis. Overleden: Arij Barendregt, 77. Maasland; Neeltje Elisabeth Semstra, 72, echtg, v, M. van Buren. Valeriusstr. 100. MAASSLUIS Geboren: Martin, zn.v, J. Verhaas en A. H. Valk: Huubcrtine Cunegon- da Deodata, dr. v. D. W. Meinen; Ingje Ëemtegina, dr,v, P. C. Boers en B. Plak; Machteld Agnes, dr.v, J. Wijlacker en E. G. Kuijck; Esther Josephine, dr.v. G. Dijkhui zen en A. J. Hoeke: Jan, zn.v. A. Teerds en M. de Klerk; Leendert Johan. zn.v. F. C. den Hoedt en J. Zalentein; Heinier Pteter, zn.v. P. Kardol en J. G. Vennik. Getrouwd: J. L. Varekamp en Th. M. E. van der Made. SCHIEDAM Geboren: Claudine L. dv A. A. J. Schoenmakers en S, G. Chaiilan: Bose- lien J. M. ;dv C. A. Oisthoorn -en H. M- Vaarting: Arthur J. F. zv J. A. van Krugten en W. SI. van Beurden: Esther A. K. dv R. R, Giitt en E. B. Stouthandel: Marcel K. zv C. H. Schuurman^ en P. A. van der Weer den. Overleden: M. Vreeswijk, 73 wed: Kroos: H. C. Bebers 63 echtgen.: Vermeulen: J. M. C. Gloudemans, 62 echtgen.: Van Arkel. Het werk begon zaterdagavond tien uur en het was de bedoeling, dat zondagochtend tien uur ailes gereed zou zijn. Het werd elf uur, zodat er enige vertraging ontstond in de trei nenloop. Aan het werk nam een ploeg van onge veer tachtig mensen deel met twee zware mobiele kranen, twee „ha- tra's" (mobiele graafwerktuigen), drie grote bulldozers en zes krachtige vijzels. Met deze vijzels werd de betonplaat de spoordijk „ingetrokken". Deze vijzels duwden tegen een stalen ankerplaat deze ankerplaat was met spankabels verbonden met het betondek. Het op deze manier „inschuiven" van een betondekplaat in een spoordijk voor een viaduct is voor de omge ving van Rotterdam niets nieuws. Bij zonder is bij deze operaties, dat het nu maar één enkele plaat betrof, die onder beide sporen werd doorgetrok ken. Bij de vroegere viaducten is ge bruik gemaakt van twee betonplaten, één voor ieder spoor. SCHIEDAM In het afgelopen .week einde zijn bij voetbalwedstrijden in Schiedam een dode en twee gewonden gevallen. De 46-jarige heer W. van Weelie uit de Voltastraat 15, die zich na de wed strijd ging douchen werd in de douche cel van SFC onwel. De GGD vervoerde hem naar de Dr. Noletstichting waar hij bij aankomst bleek te zijn overleden. Tijdens de voetbalwedstrijd Hennes DVS 5CW 5 wilde de 23-jarige keeper van CVV, D. Post uit Rotterdam de Her- messpeler het scoren beletten. Hij dook naar de benen en kreeg een gebroken vinger en een pijnlijke lies. De GGD bracht hem naar het Gemeentezieken huis. O In de wedstrijd Hermes DVS 6 CW 6 kwam de negentienjarige F. Geestman uit Rotterdam in botsing met een tegenspeler. Hij viel en werd met een vermoedelijke sleutelbeenfractuur naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd. Later kon hij op eigen gelegenheid huis waarts keren. VLAARDINGEN Dezer dagen heeft de afdeling Productieaangele genheden Zee- en Kustvaart van het ministerie van Landbouw en Visserij een bezoek gebracht aan het Museum voor de Nederlandse Zeevisserij. Onder leiding van de oud - Viaardinger de heer A. Thurmer, hoofd van deze afde ling, heeft het gezelschap een middag in het museum doorgebracht. De heer J. van Dorp, conservator. leidde de be zoekers rond. »-> KI '*Jf m Zonder oponthoud aan de grens re den. ze naar Genk. Daar werden ze met open armen ontvangen. Iedereen hielp mee de wagen te lossen. Dominee Lu- casse, die juist aankwam, was een van de eersten die de handen uit de mou wen stak. Ook enkele bezoekers van het tehuis hielpen mee. De tantes had den allemaal gezorgd dat ze zo gauw mogelijk klaar waren met hun werk en met vereende krachten stonden de ki lo's binnen korte tijd in de kelder van het nieuwe gebouw. De voorraad uit Vlaardingen is zo groot, dat de tantes in het kinder huisblad al geschreven hebben dat, in dien men op andere plaatsen ook derge lijke acties wil ontketenen, men beter even kan wachten. Uiteraard was de dankbaarheid groot voorde giftuit Vlaardingen. Tante Riek, de leidster van het tehuis, zal alle hoofden van de scholen die hebben meegewerkt persoonlijk een bedankbrief sturen. Bo vendien ontvangen de scholen ook het blad van het tehuis. Mejuffrouw De Witte vertelde na thuiskomst enthousiast over de ont vangst en de blijdschap in Genk. Men VLAARDINGEN De AR Kiesvere niging Vlaardingen-West houdt vrijdag 21 oktober een ledenvergadering. Aan de orde komt het ontwerpprogram van actie voor de tweede kamerverkiezin gen. Ongetwijfeld is deze bespreking actueel geworden nu het kabinet is ge vallen en de kans op vervroegde verkie zingen geenszins denkbeeldig is. De vergadering zal zich verder moe ten beraden op het noemen van namen voor de groslijst voor de verkiezingen. Daarnaast is er bestuursverkiezing. De vergadering wordt gehouden in een zaal van de Rehobothkerk, Billitonlaan, om 20.00 uur. - maakt het er goed ondanks de zorgen. Er moet nog veel gebeuren van het huis maar vele vrienden zorgen dat er tel kens weer iets wordt gedaan. Deze zo mer hebben werkkampers het schilde ren voor hun rekening genomen. Op de tussenverdieping na staat alles nu in de verf. Er wordt gewerkt aan een actie in de herfstvakantie. Een aantal jongelui komt dan de no dige karweitjes aan het gebouw op knappen. Bij de pakken eerzitten is iets wat men in Genk niet kent. Steeds weer is er hulp komen opdagen. Tante Riek en haar medewerksters hebben het volste vertrouwen, dat alles wat moet gebeuren in orde komt. De „Ki lo-actie" is daarvan weer een mooi be wijs geweest. Deze week gaat er opnieuw een transport naar België. Ditmaal bestaan de uit aardappelen en groenten, die door „De Vrienden van Genk" zijn ge kocht. Ais ook dat ter plaatse is zijn de kinderen en de tantes in het tehuis voorlopig weer geholpen. e dienstplicht in Australië. Mei- AWlïe, 16 October. (Reuier). In Ali-tra- e lijn 139.000 personen ilc afgeloopen tn dagen voor den militairen dienst in geschreven. Zestig-duizend daarvan zijn «schikt soor den militairen dienst be enden. inschrijving gaat langzamer in le?.f ^nid-Wales en Queensland dan 1 Victoria met liet oog op de meer "spreid wonende bevolking. Alle inijn- 'Wsers in de koper- en loodmijnen |eWten drie maanden vrijstelling gekrc- Uiri4444444A44444444444i4444444AAA44- (Van een onzer verslagevcrs) VLAARDINGEN De 36-jarige be stuurder van een personenauto, G. C. K. reed zaterdagmorgen op de Torenvalk laan de negentienjarige bromfietser E. v. d. B. aan. De jong enliep een been wond en een vermoedelijke herenschud ding op. Zijn zestienjarige duopassagier A. v d. V. had rugklachten. 0 De vijfjarige H. Assenberg werd zon dagmiddag,' toen zij met haar fietsje over het trottoir van de K.O. straat reed aan gereden door een onbekend gebleven jongen op een flets. Het meisje kwam zo ongelukki* te vallen dat zij vermoede lijk een hersenschudding opliep en in het Holyziekenhuis moest worden opgeno men. 0 VLAARDINGEN Vrijdagavond kwam door onbekende oorzaak de ze ventienjarige bromfietser R. V. ten. val. Hij liep een hersenschudding op en is door de GGD naar het Holyziekenhuis gebracht. ROTTERDAM "Het Zonnehuis", de chr. vereniging tot verpleging van be- hoeftige chronische zieken, houdt zater- dag in de Maasstad haar straatcollecte. Er zijn nog veel collectanten nodig om deze aktie te doen slagen. Men kan zich aan melden bij: Rechter Maasoever mevrouw G. v. Schaik, Hoogstraat 10 b, tel. 120605; Linker Maasoever boekhandel Van Brum- men, Zuidplein 88, tel. 278596, (Van een medewerker) VLAARDINGEN Het eerste tien tal van de Vlaardingse Damvereniging heeft donderdagavond een lastige en gevaarlijke klip op prachtige wijze om zeild. In Rotterdam werd het sterke Constatnt 2 op eigen bodem met 13-7 verslagen. De Constantenaren hadden daarop in het minst niet gerekend. De VDV-ers hebben er kennelijk goed aan gedaan tevoren in „damraad" bijeen te zijn geweest, hetgeen zijn vruchten heeft afgeworpen. Het tiental verscheen geheel volledig en er werd zeer secuur gespeeld. Slechts Van Veelen, die er moeilijk in kon komen en nogal stroef speelde, moest beide punten achterlaten in zaal 2 van de 2e etage van het Beursge bouw te Rotterdam. Fraait winstpartijen boekten Niestadt, Van Leeuwen, Voogt en Lansbergen, De overige vijf punten kwamen uit de remises van Biel, Van den Kerkhoff, Vermeulen, Verburg en Van. Splunter. Laatstgenoemde zag in het eindspel echter enkele winstgevende m BOTTERDAM „Leven in de wereld kerk" is het onderwerp, waarover dr. H. M. de Lange vxiidag 21 oktober om 20.15 uur in de bovenzaal der Rem. Kek- laan 3, zal spreken. Dr. De i^ange is direc teur van het in Utrecht gevestigde Lniversi- Uh instituut „Vorming Bedrijfsleven- pro moveerde kortgeleden op een proefschrift, getiteld „De verantwoordelijke maatschap- p?r en woonde in Genève de conferentie over „Kerk en samenleving bij. (Van onze correspondent) MAASLAND Onder het motto „M.M.M." (Maaslandse Margriet Markt) zullen in Maasland de feestelijkheden rond het huwelijk van prinses Mar griet worden gevierd. De heer A. van der Kooij, voorzitter van de Maaslandse Oranjevereniging, deelde dit mee op de feestavond die donder dag in het versierde Trefpunt werd gevierd. Het voltallige dagelijkse bestuur van de gemeente woonde het feest bij, maar overigens viel de opkomst tegen. Nadat het gezelschap Coos van der Velde een geslaagd programma had ge bracht, riep burgemeester F. J. Groot Enzerink de aanwezigen op zich ais collectant voor de vluchtelingenactie beschikbaar te stellen. De voorzitter deelde nog mee, dat de ledenwerfactie goede resultaten heeft opgeleverd: het ledental steeg van 600 tot 725. Men hield vervolgens een verlo ting ten bate van een op te richten fonds waaruit de aanschaf van vlaggen en verlichting zal worden bekostigd. De Boerenkape! zorgde voor een vro lijk slot. VLAARDINGEN Het derde kerst- concours, georganiseerd door de Vlaar dingse Hengelsportvereniging Zethame- ta, dat zaterdag werd gehouden met bootjes in de Boonervliet, heeft aardig wat vis opgeleverd. Niet minder dan 73 stuks maatvis werd gevangen, waarvan J. Verheij er 20 op zijn naam bracht. Hij werd daardoor winnaar vein dat concours met een gewicht van J680 gram. T INKS de betondekplaat voor het spoorwegviaduct benoor den de Beneluxtunnel, die za- dijk Hoek van Holland Rot- terdag in één nacht in de spoor- terdam is getrokken. Op de voorgrond een aantal kabels, dat verankerd is aan een stalen an kerplaat. Een krachtige vijzel drukt zo'n ankerplaat zijwaarts. Voor deze viaduct-dekplaat zijn zes van dergelijke vijzels in ac tie geweest. (Van onze correspondent) ROZENBURG Voorzitter R. A. P. van de Bree heeft vrijdagavond de jaarverga dering van de A.R.-kiesvereniging geo pend met een woord van welkom tot een redelijk aantal aanwezigen. Hij maakte bekend dat het bestuur voor het komende winterseizoen een drietal interessante a- vonden heeft gepland. Uit het jaarverslag bleek dat het leden tal vrij stabiel is gebleven. Omdat tijdens de vergadering zich twee nieuwe leden opgaven bedraagt het ledental 125. Het jaarverslag van de penningmeester was minder optimistisch omdat de financiële positie van de kiesvereniging het afgelo- penseizoen door twee verkiezingen ge weid is aangedaan. De reeds jaren voor gestelde contributieverhoging zal onver mijdelijk zijn. Na de pauze bestond er gelegenheid vragen te stellen aan de AR-raadsfractie, bestaande uit loco-burgemeester J. P. Westdijk en de raadsleden P. Kleijwegt en J. Molenaar. Enige aandacht werd -besteed aan het werkbezoek van mr. J. Klaassesz. De loco-burgemeester vrees de dat in verband met de kabinetscrisis de benoeming van een nieuwe burgemees ter vertraagd is. Aan het slot Van de vergadering werd de aftredende voorzitter bij acclamatie herkozen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De plaatselijke afdelingen van de'landelijke vakvereni gingen hebben gehoor gegeven aan een oproep van het comité Vluchtelingen hulp om de helpende hand te bieden bij de bliksemaktie voor hulp aan Tibe taanse vluchtelingen. Deze aktie wordt maandag 24 oktober van 21.00 tot 22.00 uur gehouden. De NVV-bestuurdersbond, de Vlaar dingse Chritselijke Besturenbond (CNV) en de plaatselijke centrale van het NKV roepen hun leden en huisgeno ten op om 24 okt. een uurtje van hun vrije tijd op te offeren voor de hulp aan deze vluchtelingen. Tot woensdag 19 oktober kan men zich zowel monde ling, schriftelijk als telefonisch aanmel den op onderstaande adressen: Jac. van der Linden, Mauritssingel 28, tel. 37.45; Mevr. A. Barendregt-Kui ven hoven, Bomeostraat 17, tel. 23.40; P. Broek, Dirk de Derde-laan 91, tel. 52.51; G. J. Vermeulen, Kemperstraat 29, tel. 37.46; C. J. Roodenburg, Boer- haavesrtaat 124, tel. 6030; J. Bijl, Sport- laan 43, tel. 22.84; G. J. Bakker, Henr. Roland Holststraat 24b, tel. 37.62; alsmede maandag a.s. van 19-20 uur in het gebouw van de Christelijke Bestu renbond, Vettenoordstraat 11, tel. 39.77, (Van een medewerker) VLAARDINGEN Van de muziek van het Leger des Heils gaat voor vele mensen nog altijd veel bekoring uit. Wellicht daardoor was het aantal bezoe kers zaterdagmorgen in de Grote Kerk groter dan men gewend is tijdens de wekelijkse zangbijeenkomsten. Het muziekkorps van het Leger des Heils begeleidde ditmaal de samen zang, terwijl de zangbrigade eveneens SCHIEDAM "Wij houden deze oogst- dienst omdat God ons roept, en wij Hem onze dankbaarheid willen tonen". Met deze groet opende de jeugdpredikant ds. A. Ie Coq zondagmorgen de kinderoogst- dienst in de Grote Kerk. Honderden kinderen namen aan deze dienst deel. Zij luisterden naar de „vertelling" van de jeugdpredikant "Wat je van bloemen kunt leren" en zongen ondermeer met bege leiding van orgel en een trompet: „God die alles maakte". Later op de morgen stroomde de kerk weer vol voor de oogstdienst waarin ds J. G. Jansen voorganger was. Het kerk koor werkte mee met het zingen van het bekende "Gods eer in de natuur" van L. van Beethoven, en het 16e eeuwse lied „De Heer in zijnen troon zeer schoon". Koor en zijbeuk van de kerk waren versierd met honderden bakjes fruit en bloemen en voor de kansel stond een grote fruitmand. Zaterdag was het fruit gesor teerd, opgepoetst en in bakjes gedaan, waarbij ook de padvindersgroep "Burge meester van Haaren" onder leiding van de heer Joh. M. N. Adriaanse goede diensten verleende. Na de oogstdiensten, die in alle her vormde kerken in Schiedam werden ge houden, werden de fruitbakjes als groet van de kerk aan tweeduizend zieken, eenzamen en bejaarden gebracht, (Van een medewerker) VLAARDINGEN Voor de korfbalclub Oranje Nassau is het zaterdag een bijzonder goede dag geweest. Niet alleen wist het eerste twaalftal zijn eerste overwinning te behalen, maar ook alle andere teams smaak ten het zoet der overwinning. Zodoende wer den twaalf ounten uit zes ontmoetingen be haald en iets dergelijks gebeurt maar zelden bij de Oranjehemden. Voor Oranje Nassau 1 heeft het «r even wel niet naar uitgezien dat de eerste zege een feit zou worden. Een 31 voorsprong ging namelijk door defensiefauten verloren en werd omgezet in een 34 achterstand. Na 4i werd bet 4—5 maar daarna kwam de kracht van de Nassau's pas tot uiting. Met een serie van vier doelpunten in tien minuten zag het er met een 85 voorsprong niet slecht uit. Het werd tenslotte 11-7 voor Oranje Nassau. In de tevoren gespeelde wedstrijd had Oranje Nassau 2 een goede beurt gemaakt door het bepaald niet zwakke ODI a uit Schiedam met S3 te verslaan. Ook hier kwam de thuisclub pas in de tweede helft aan een sterk overwicht te staan. Oranje Nassau 5 keerde uit Hoogvliet te rug met een fikse 7—d zege, behaald op 't Waterschip 3. De jeugd van Oranje Oranje Nassau zorgde voor de overige winstpunten en wel uit de wedstrijden: Or. Nassau Kwiek 3—1, Or. Nassau B TOP B .5—0, ODI C Or. Nassau C 0—1. medewerking verleende. Vanzelfspre kend waren mede daarom enkele Leger- liederen in het programma opgenomen, Zoals het zeer bekende „Voorwaarts, heilsoldaten" en „Geprezen zij des Hei- lands naam". Aan bloemen was zaterdag geen ge brek. Mede dank zij de medewerking van de Vlaardingse volkstuinders beschikte men over meer dan honderd boeketten, wat tot gevolg had, dat alle bejaardentehuizen ongeveer twintig boeketten bezorgd kregen. De rest van de bloemen ging naar. zieken die thuis en in het Holy-ziekenhuis worden ver pleegd. Dat de restauratie thans zeer drin gend gaat worden bleek duidelijk uit het feit, dat zaterdagmorgen nog voor dat de bijeenkomst was begonnen, een stuk steen uit de muur viel en tussen de banken terecht kwam. Momenteel wordt het gebouw van binnen wat opgeknapt maar om dit werk gestadig voortgang te doen vin den, is het gewenst, dat zich nog enke le stellingbouwers beschikbaar stellen. De heer J. Thurmer, Mozartlaan 26, telefoon 2915 houdt zich aanbevolen voor vrijwilligers. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Verloor het eerste tafelten- nisteam van Key* Kramer vorige week de eerste competitiewedstrijd, deze keer behaal de het een 73 op TJC 1. De zege is geen moment in gevaar geweest, want de eerste vijf sets werden door de K X'ers gewon nen, waarna TJC het eerste punt het aante kenen. Daarna werd het 61 en was de volle buit reeds binnen. C. Kerkum verricht te de hattricks, H. Foncke won tweemaal en J. 't Hart éénmaal. De K K'ers speelden beter dan de vorige ontmoeting. K K 2 begon goed, want va. het Tafelten- niseentrum te Rotterdam liet het SVA 3 niet lege handen achter. De wedstrijd had een sensationeel verloop en kreeg in de loop van de ontmoeting een. spannend aanzien. De uitslag werd 64 en ook K Sc K 3 startte met een 8—4 zege; op HPV 5, MAASSLUIS De ax. kiesvereniging houdt woensdag om 19.45 uur een avond voor leden e n belangstellenden in „De SIujs". De agenda vermekit bestuursverkie zing, bespreking program van actie, wensen ten aanzien van de groslijst voor de Tweede Kamerverkiezing en een toespraak van de heer S. Si 1 vis, oud-voorzitter van de lande lijke Arjos. MAASLAND Donderdagavorid spreekt de heer K. Buitelaar, assistent bij het proefstation Naaldwijk over „Kasklimaat en plantenteelt". De lezing is de eerste van een serie van drie die de tuindersclub van de Land- en Tumbouwbond en de christelijke Boeren- en Tuindersbond in samenwerking met de proeftuin Naaldwijk hebben georga niseerd. MAASLAND De stand van het fonds voor de bouw van een volière bij het herten kamp is thans 1050. Men is er nu zo goed als zeker van dat de volière volgend voor jaar gebouwd kan worden. Het bestuur van de slichting Hertenkamp heeft inmiddels een rekening geopend bij de Boaz-bank. Het gironummer van -deze bank is 106545. MAASLAND MVV 1 beeft zijn zesde competitiewedstrijd tegen Stellendam 1 met 20 gewonnen. De Maaslanders speelden technisch heel wat beter'dan hun tegenstan ders. Een grote schare supporters beloonde de overwinnaars met een daverend handge klap, 9 VLAARDINGEN De Christelijke Open bare Leeszaal en Bibliotheek houdt dinsdag 18 oktober een ledenvergadering in Triangel. De vergadering begint om 20.00 uu*-. T)IT BERICHTJE in vaktermen spreken we van een „kader tje"— stond vorige week msaiidag in onze krant Tegen het einde van de week ontving ik een lichtelijk verontwaardigde brief van de heer M. v.d. Valk, Lijsterlaan 19, Rotterdam. Het geval speelde rich namelijk af in de tuin van de fami lie V.d. Valk. Ik hou wel van een pittige brief en daarom geef ik de heer V.d Valk het woord. Wie de schoen past... ii 'i 11 iii'in 1 1 r^rA--r a ^ig*ïiS»:^gs|s e-ts. "rSHü'- affiSKSS: „Zoals reeds in uW blad werd ver meld heeft rich enige dagen geléden in onze volière eert drama af gespeeld. "Een wrede'kat heeft zich daarin toegang verschaft, heeft alle* aanwezige vogels-gedood, maar zag geen kans. om onopvallend te repa-- triëren. In verband hiermee ontvan gen wij thans van*poeslievendezij de aandoenlijke brieven. Hierbij" valt op dat van de gepleegde mas sa-moord meestal maar terloops no ta wordt genomen, maar dat men er wel zeer benieuwd naar is of de kat nog goede vooruitrichten heeft, Eigenlijk wordt in veel gevallen min of meer gesuggereerd dat wij een veredeld soort dierenbeulen zou den zijn ais de poes niet onmiddel lijk werd vrijgelaten. Maar hebben deze „lieve mensen in het hele land" wel eens overwogen dat het van de eigenaar van de kat hoogst onfatsoenlijk is rich niet te melden en het ook van weinig dierenliefde getuigt om zijn of haar huisdier zo lafhartig in de steek te laten? Want loslaten van dit roofdier zou niet verantwoord zijn tegenover de ande re volière-bezitters in mijn wijk. Wanneer er geen eigenaar komt opdagen zullen we moeten aanne men met een z.g. zwerfkat te doen te hebben en zal het dier door een daartoe aangewezen instantie on schadelijk worden gemaakt." XJEBL iets anders is het bekende „groene boekje", dat u mis schien al weer is aangeboden in de trams en de bussen. Juist, de RET-zakagenda, nuttig om bij de hand te hebben. De herstellingsoord vereniging „De Eendracht" van het RET-personeel is er ook ditmaal vroeg bij. Gelijk hebben ze, want met de opbrengst van dit boekje wordt het werk in „Azarëel" te Voorthuizen voor een deel betaald. Helaas is het nog steeds nodig ook kinderen van RET-ers of gezinsle den of werkers van het vervoerbe drijf zelf uit te zenden om medische redenen. U weet het, er is van alles te vin den in het groene boekje. Tijden van hoog en laag water, dienstrege lingen, openingstijden van bruggen, routes van trams en bussen met „eerste en laatste". Het college van B en W ontbreekt niet, evenais con sulaten, feestdagen, titulatuur, eeu wigdurende kalender, alles wat u in een dergelijk boekje vindt Tachtig duizend agenda's moeten er uit. De kosten zijn twee kwartjes, maar u mag best meer geven, dachtik. Want wat is 40.000 gulden voor een doel als dit?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1