Paraatheid B.B. getest Operatie Noord vest geslaagd art ar Antiekbeurs belooft een succes te worden AGENDA arti DOK-bestuur na vele jaren weer m m BENDER YDC. „art Jtan reed zonder rijtijdenboekje 11 Ruim 1000 man nam deel aan Zeer veel waardevolle artikelen Belangstelling komt uit heel het land Man beklaagde zich voor kantonrechter Lips-prijs ingesteld Veel woningen opgeleverd Burgerlijke stand Man viel door etalageruit 1* Successen voor de volleybalclub SVC MUZIKALE PROEFTIJD Voor springen uit rijdende trein boete van ƒ15 mm t Vijf gulden boete Uil deskundig in klank O (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM Een groot scheepse oefening om de paraat heid in de sector' B (Schiedam) van de A Kring Zuid-Holland van de Dienst Bescherming Bevol king te testen, is woensdag ge houden onder de naam Operatie Noordvest. Deze oefening die een voorbereiding van maanden en samenspel van velerlei instanties vroeg, is volgens de heer W. Edauw, hoofd fmobilisatiebureau Rotterdam (HÖMOB)bijzonder goed geslaagd. Van de achthon derd man plichtnoodwachters waren er twaalf wegeps_ ziekte of om een andere geldige reden niet verschenen. Het zogenaamde „vorderingsterrein" lag aan de Boezemstraat in Rotterdam, waarvandaan de colonne bestaande uit "oTvMoe*%eL en morgen en dagelijks Orgel en carillon Spitsuur Eén wagen waarvan de chauf feur ontbrak moest blijven staan Behoudens enkele kleine onvol komenheden maar daar was het een oefening voor moet deze inzet van de BB als geslaagd worden beschouwd. Politie hield geen woord DUEL IN DE JUNGLE Toch zullen sommigen moeilijk kunnen wennen aan de 'sloop van de hervormde kerk, die gedurende vier eeuwen zo'n bewogen ge schiedenis heeft gekend. Ook de vele duiven begrijpen niet ivaar hun schuilplaatsen, onder het veilige kerkdak zijn gebleven. Nog steeds vliegen zij af en aan. „Insulincte" maakte jaarlijkse trip langs sanatoria (Van «en medewerker) SCHIEDAM De Schiedammer C. o jje R. verscheen voor de kantonrech ter omdat hij zich moest verantwoor- f.n voor het feit, dat hij met een vachtwagen had gereden zonder in het bezit te zijn van een werktijden- Ln en een rijtijdenboekje. R zei dat hij een bloemenhandel be zat en dat hij uitsluitend met de vracht wagen reed wanneer er bestellingen moesten worden weggebracht, hetgeen 2» incidenteel voorkwam dat hij had «oneend, dat voor hem een rijtijden- Lokjo niet nodig was. ;De officier van justitie zei in zijn rekwisitoor, dat een dergelijk papier, hoe weinig de betrokken chauffeur ook op de weg zit, altijd noodzakelijk is &rndat het nu eenmaal het enige papier it aan de hand waarvan de politie eni ge controle kan uitoefenen op de ge vaarlijke oververmoeidheid. Hij eiste tegen R. een geldboete van vijftien gulden of drie dagen, waarvan de kantonrechter, na het vermaan van de officier nog eens te hebben bena drukt, vijf gulden of een dag maakte. SCHIEDAM De teams van de Schiedamse Volleybal Club hebben op hieuw voor fraaie successen gezorgd, games 1 behaalde een 30 overwin- olng op een zwak spelend VODO, dat slechts in de derde set wat tegenstand wist te bieden (155, 153 en 15—11). Dames 2 behaalde een gedecideerde 3o zege op VCK 1 uit Krimpen en dames 3 deelde de punten (2—2) met stadgenote Juliana 1. Dames 4 stelde teleur. Mei 3—0 trokken de Schie- damsen aan het kortste eind. Ook het eerste herenzestal zorgde voor winst, al ging dit zeer moeilijk. Met 3—2 wonnen de SVC-heren van het Haagse PVC. Heren 2 behaalde een keurige 3—1 zege op Concordia 3 en heren 4 deelde de punten (2—2) met stadgenoot UVG 1. Het juniorteam ten slotte klopte Juliana-A met 3—1. Muzikale studie willen wij stimuleren. Noemt U het gerust eigenbelang, maar houdt het In gedachten. Bij voorbeeld als Uw kind plano wil Ieren spelen en U niet weet of U met een tijdelijke bevlieging den wel met een ontluikend virtuoos te maker» hebt Bender geeft Uw kind een muzikale proeftijd, fs het ernst dan blijft de piano en betaalt U de koopsom. Was het toch een bevlieging dan zijn Uw enige kosten de huurprijs. Overigens lijn er veel meer redenen om altijd bij Bender advies In te wlnnanl Rotudim. W. de Wlttwtraat 32 tel. 1351 IS ,\nwteniesa - Arnhem - Brede - Lelden veertig 5-tonners van het rijk en twin tig gehuurde voertuigen in groepen van vier vertrok. De gemeentepolitie Rotterdam begeleidde de colonne, die aan de gemeentegrens werd overge nomen door de Schiedamse politie. Het zogenaamde rampgebied lag rond de Noordvest. Er waren zes ver zorgingsobjecten in slooppanden aan de VellevesthoekKethelstraat, de Bo- terstraathoek Broersvest, op het ge meenteterrein van de Nieuw Mathenes- serstraat en aan boord van het oplei- (Van een onzer verslaggevers) VLARDINGEN De organi satie voor de antiekbeurs van zaterdag is rond. De heer J. Thur- her, initiatiefnemer, heeft nog "taar één zorg en dat is het weer. Als het goed blijft wordt de beurs namelijk buiten gehouden, bij regen zal men noodgedwongen in de kerk moeten verkopen. Onder toezicht van notaris W. Robert eii onder leiding van veilingmeester H. ran der Wolf gaat zaterdag om 12,00 uur de beurs draaien. Vooraf is er om 11.80 uur de zangdienst „Kom zing met ons". Juist op 22 oktober is het drie jaar geleden dat met deze eangdiensten werd begonnen. Het is dan ook vanwe ge dit feit dat de antiekbeurs op deze bug wordt gehouden. Om twaalf uur begint de verkoop. In ongeveer acht stands kan men inschrij- do nieuwe naam Sursum Corda: N.C.G.O.V. vergade ring, 20. Hvoli: Politiehond ver. De Speurder feestavond 20. Musis Sacrum: Vrijw. Brandweer vie ring jubileum 20. Hijkantoor: De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 82, uitsluitend redactieza ken tel. 263954 (b.g.g. 010 - 115588 en 01898 - 6639). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- nofstraat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap zie boven dag. van 18,30—19.30, Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264656, alarm brandweer 262923, aliu-m G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Evers, Lange Haven 81, tel- 268242. ven. De catalogus bevat een groot aan tal nummers. De artikelen die achter de nummers staan zijn geprijsd. Deze prijs is echter niet bindend. Men vult een briefje in met naam, adres en bod. Om twee uur wordt bekend gemaakt wie de eigenaar van het betreffende artikel is geworden. In de catalogus komt ook een aantal nummers voor waarbij een kruis staat Deze artikelen worden vanaf drie uur bij opbod verkocht. Vanzelfsprekend is de verkoop bij opbod het meest attrac tieve aspect van de beurs. De Markt is zaterdag voor gemotoriseerd verkeer gesloten. Aan de zuidzijde van de kerk komen de stands te staan. In de Waag zal de heer J. Starre ook al voor de restauratie bezig zijn. Hij maakt daar, terwijl men erop kan wachten,kera- miekhangers. Bovendien kan men in de Waas grammofoonplaten kopen van „Kom zing met ons". In de Vleeshal len zorgen dames in Vlaardingse kleder dracht voor koffie, thee en frisdran ken. De* organisten van de hervormde ge meente zullen gedurende de veiling het orgel van de kerk bespelen en Cor Don zal enkele malen op het Oranjecarillon concerteren. Het gemeentebestuur heeft prettig meegewerkt. De kerk zal namelijk als het donker wordt verlicht worden. Ook heeft de heer Thurmer vergunning om na zeven uur met de verkoop door te gaan, als hij dan ten minste nog niet uitverkocht is. Het driejarig bestaan van „Kom zing" en de daarmee samenvallende an tiekbeurs heeft ook de aandacht van radio en televisie getrokken. Vandaag, donderdag, zal de heer Thurmer afslui- ende besprekingen voeren over de komst van NTS en NRU. De heer Thurmer en zijn ongeveer 75 medewerkers hebben nog een paar drukke dagen voor de boeg. De goede ren moeten van de Emmastraat naar de Grote Kerk worden gebracht, maar de hulp van alle kanten is groot. En wat het belangrijkste is, alles gaat gra tis. Nergens hoeft ook maar iets voor te worden betaald. De hele opbrengst komt volledig ten goede aan het restau ratiefonds. Bezoekers kunnen voor 25 cent een catalogus kopen. Als er iets wordt ge kocht moet er contant worden betaald en om zeven uur moet men zijn eigen dom hebben afgehaald. Vrijdag is er nog een „generale repe titie" met alle medewerkers. Als de voortekenen niet bedriegen wordt de Antiekbeurs een groot succes. Uw slaapkamer: uw droomwe reld. Het bed waarvan u droomt bestaat. Het staat bij Artidomo. Over een paar dagen kunt u er al In dromen. dingsschip de Jan van Galen. Daar la gen de pseudogewonden, 150 jongens van de drie technische scholen. Zij - waren tevoren van een natje en droog' je voorzien in zaal Irene. De inzet begon om half twee. De ramp bestond uit „instorting" van panden en imaginaire branden waardoor mensen gewond zouden zijn geraakt. De heer J. Vogelezang, hoofd zelfbescherming Schie' dam zei „Jammer dat er geen brand was. We moesten de „brand" markeren raet vlaggetjes, doordat klachten van de bevolking binnen waren gekomen na branden bij de oefening „Vellevest". De opzet was geen enkele overlast aan de bevolking te veroorzaken. Overigens bestand van de zijde der bevolking en de schooljeugd, die een vrije woensdagmiddag had, grote belang stelling. Aan de oefening werkten mee: algemeen sectorcommandant met staf van sector B, en een peleton verbindings dienst, twee peleions brandweer, twee peletons reddingsdienst, een mobile ge neeskundige groep van de geneeskun dige dienst, compagniecommando van een compagnie locale verkennings- en ont- smettlngsdienst en een peleton van de ABC-dJenst, een kantinepost met vier kantinewagens en een opvangcentrum van de dienst sociale verzorging, een deel van de' eolonestaf en twee compag nieën van de varende colonne brand weer, alsmede de .havensector Schiedam. De verzamelplaats van de gewonden was de Willem de Zwjfeerschool 2 aan de Van der Leeuwlaan. De algemeen leider HBD was dé heer L. van Marlon. De leiding roemde de medewerking van de hoofden der scholen, de gemeentepolitles, die de colonne dwars tegen richting-aan wijzers en zelfs tijdens het spitsuur door de stad loodsten, de rijkswaterstaat en verschillende grote bedrijven als Van der Eist, Wilton en Gusto. Later op de avond deden zich enkele' moeilijkheden voor bij het uitbetalen. Enkele mannen van de geneeskundige dienst, die hun materiaal moesten op ruimen bij het betalingskantoor in Irene, ontdekten namelijk dat de betaalmees ters alters al naar huis waren gegaan. Deze werden van huis gehaald, zodat de plichtnoodwachters toch met hun uitke ring naar huis konden gaan. (Van een medewerker) SCHIEDAM De Schiedammer J P. moest terechtstaan omdat hij had gereden met een wagen waavran twee banden geheel glad waren, P, begon zijn ongenoegen uit te spreken over het feit dat hij had moeten verschijnen ondanks het feit dat de verbalisant hem had gezegd, dat hij de zaak zou vergeten, wanneer hij binnen tien da gen nadat het proces-verbaal was opge maakt zijn wagen, voorzien van nieu we banden, zou hebben getoond. Hij verweet de politie, dat ze geen woord had gehouden en dat de zaak toch voor. het kantongerecht was ge- brach;. De kantonrechter maakte P. duide lijk dat het kantongerecht voor derge lijke klachten niet het juiste lichaam is en bovendien sprak hij er zijn twijfel over uit, of de dienaren der wet inder daad tegen hem hadden gezegd, dat ze da zaak helmaal zouden vergeten. Evenzo was de mening van de offi cier van justitie, die in zijn rekwisitoor opmerkte, dat de genoemde termijn wel wordt aangehouden voor de terug gave van het bij dergelijke overtredin gen ingenomen kentekenbewijs. Maar, zei hij, daaraan zit niet vast, dat men de zaak helemaal vergeet. Hij veronderstelde, dat P. zich moest hebben vergist in de uitlatingen van de verbalisant. Hij eiste een boete van 50 gulden of tien dagen, waartoe P. con form werd veroordeeld. niindit-jis-t ROTTERDAM TEL. 23 11 S3 vertoont zatc-rdag 22 okt. a.s. in de zaal van de Triomfatorkerk aan de Krabbendijkestraat de spannende detective film Aanv. 8 u. Zaal open 7 u. Toegangsprijs 1,50 p.p. (14 jaar) (Van een onzer verslaggeefsters) SCEHIEDAM In de maanden juli en augustus zijn 156 woningen opgele verd namelijk 84 gemeentewoningen en 72 woningen gebouwd door particulie ren, te weten de tweede flat S.S.N. Tot en met 31 augustus zijn dit jaar 836 woningen klaar gèkomen tegen 354 in een vergelijkbare periode in 1965. Per 1 september j.L zijn 1274 woningen in Uitvoering, waarvan 959 in opdracht van de gemeente en 315 in opdracht van particulieren. De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de derde fase bejaar dentehuis der Sint Liduiniastichting zijn zo ver gevorderd, dat op 16 septem ber de eerste paal kon worden gesla gen. Bij het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde ning zijn aanhangig een complex van 77 woningen te bouwen door Muys en De Winter en het laatste gedeelte van het woningcomplex Groenoord-midden. 572 woningen bouwen in Grot noord-Noord. De gemeente verwacht dat nog deze maand de gunning voor beide complexen door het Ministerie zal worden toegestaan. SCHIEDAM Geboren: ELia M, dv A Rosinga an K M KL verdijk. Judith M H, d v P C J Verspeek en A J M van Kxugten. Astrid M, d v A Sauting en M de Kiewit. Peter C. z v M W Bnmekreef en E J B Caste!. liana, d v P van Zundert en J Gort. CJaudda, d v B Zuiderent en J A M Bergen. Monique, d v W A Kruljs en A M Kijzers. Overleden: J de Wit 72. M H W Groene- boer 75. wed Tijdgat. KORTE LIJNBAAN 21 TEL 010/1(2955 ROTTERDAM GROTE MARKTSTR 6 TEL 070/116162 DEN KAAG MARIAPLAA7S2 TEL030/1S800 UTRECHT BRINK S3 TEL 05700/12411 DEVENTER (Van een medewerker SCHIEDAM De Vlaardinger J. N. v. d. R. moest woensdagmorgen voor de kantonrechter verschijnen orndat hij in en uit een rijdende trein was gesprongen. R. zei voor de kantonrech ter, dat hij een verlate trein had aange zien voor de zijne. Hij was, toen de trein zich al in beweging had gezet, in een rijtuig gesprongen om, eenmaal bin nen tot de ontdekking gekomen dat het toch niet de trein was, die hij hebben moest, er ook maar weer uit te sprin gen. De kantonrechter wees R. op de geva ren die er aan dergelijke capriolen ver bonden zijn, evenals de officier van justitie, die het gedrag van R. bijzon der gevaarlijk vond. Tevens wees hij op een onbehoor lijke uitlating, die R. had gedaan tegen de verbalisant en die had ingehouden, dat die er zich maar niet mèe moest bemoeien omdat het R's eigen benen waren die de kans liepen onder de trein te raken. De officier noemde een dergelijke op merking zeer kwalijk voor iemand die men juist geprobeerd had tegen zich zelf te beschermen. Hij siste tegen R. twee geldboetes van vijftien gulden of drie dagen war- van de kntonrechter ten slotte twee maal zeven en een halve gulden of twee dagen maakte. Van een onzer verslaggevers VLAARDINGEN In de Smalle Ha venstraat viel in de afgelopen nacht een 35-jarige man, die volgens de politie dronken was, door een etalageruit van de firma Hofstee. De man werd licht gewond aan zijn gezicht en aan zijn armen. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS. De „Kleine Kerk" zal over een maand definitief uit het vertrouwde stadsbeeld aan de Hoogstraat verdwenen zijn. Wanneer de laatste muur is geslecht, de fundamenten zijn verpulverd en het'terrein is geruimd zal Maassluis een stukje historie armer zijn. Aan verfraaiing van de stad heeft deze uit gesproken lelijke kerk echter nooiteen bijdrage geleverd. Bij hét slopen is nog eens ge bleken in welk een vervallen staat het gebouw verkeert. Ook uit verkeerstechnisch oogpunt betekent het ver dwijnen van dit gebouw een belangrijke verbetering. (Van een medewerker) SCHIEDAM Het bestuur van DOK is na de woensdagavond in het gebouw van Chr. Soc. Belangen gehou den najaars-ledenvergadering na vele jaren weer voltallig. Het bestuur telt nu twaalf leden, die de plannen van deze chr. gymnastiekverenigingen op moeten stellen en met de nodige mede werking van de leden van de tech nische commissie en andere commissie leden uitvoeren. Bovendien werd tijdens deze verga dering de Lips-prijs in principe in gesteld. Deze prijs is een blijvende herinnering aan de vorig jaar zo plotseling overleden oud-ere-voorzit- ter L. Lips, die tijdens zijn leven een bijzonder grote aktivitelt voor DOK aan de dag legde. Het DOK-bestuur meent dan ook in de lijn van deze oud-voorzitter te han delen door de Lips-prijs aan diegene toe te kennen, die zich in een bepaald seizoen bijzonder verdienstelijk voor DOK heeft gemaakt. Bestuurs- en tech nische commissieleden vallen buiten „mededinging". Een uit zes personen bestaande commissie zal worden ge vormd om te bepalen wie na het sei zoen 1966/1967 voor het eerst in aan merking zal komen voor deze prijs. Het bestuur is na de verkiezing ge completeerd mei Ada van Bommel, G. v. Kooy, J. Vlug en T. van Waas, ter wijl mevrouw A. Hui-den Dunnen werd herkozen. Mejuffrouw Trudy Verhey, die als sportleidster naar een kindertehuis in Groesbeek vertrekt, is met algeme ne stemmen tot erelid benoemd en ontving uit handen van voorzitter B van Dam een cadeaubon en het zilve ren DOK-insigne. Zestien jaar is Tru dy Verhey lid van DOK geweest, waarvan zij acht jaar les gaf en te vens vele jaren zitting had in de Kring-Technische Commissie van de Kring Maasmond. Ook de heer J. v. d. Kooy ontving deze onderscheiding omdat hij zich voor DOK bijzonder verdienstelijk maakt (reeds negen jaar) als commis saris va», materiaal. De heer v. d. Kooy trad ai als bestuurslid. Voor de komende weken heeft men een uitgebreid programma samen gesteld: onder meer Vaardigheidsproe- ven, die zaterdag voor de meisjes van tien tot dertien jaar in het lokaal van de school aan het Frans Halsplein wor den gehouden en voor de jongens in de schooi aan de Tuinlaan. Op 11 november mag DOK met een groep deelnamen aan de viering van het gouden jubileum van het Lsidse „Jahn". Daarna volgt een Sinter klaasfeest en een kon tak ta vond. alsme de in februari 1967 onderlinge wedstrij den voor dames en heren en de oudste adspiranten. Bovendien werd bekendge maakt. dat in Nieuwland (school Piersonstraat) voortaan ook lessen zijn voor meisjes van veertien tot zestien jaar, vrijdagsavonds van 19.30 21.00 uur. Uw schoenenzaak VLAARDINGEN -L Op het kruis punt Schravendijkplein Groen van Frinstererstraat verleende woensdag morgen de 20-jarige A. B. met zijn auto geen voorrang aan een vrachtauto. Bij de aanrijding die volgde liep de perso nenauto aanzienlijke schade op. Er de den zich geen persoonlijke ongelukken voor.- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN - Het muziekge zelschap „Insulinde" heeft woensdag zijn jaarlijkse trip gemaakt langs de sanatoria, 's Morgens hebben de leden van het gezelschap gespeeld in het be jaardentehuis te Leidschendam, dat zijn eerste lustrum vierde, 's Middags is „Insulinde" de gast geweest van „Sancta Maria", een psychiatrische in richting waar een kijkje werd geno men op de diverse afdelingen. Het op treden werd daar wel bijzonder hoog op prijs gesteld. 's Avonds besloot men de tocht met een opvoering in de stichting „Vogelen zang", waar ook patiënten aan het pro gramma deelnamen met muziek, dans en zang. Het optreden viel in zeer goe de smaak en had tot gevolg, dat het muziekgezelschap reeds een uitnodi ging kreeg voor het volgend jaar. VEILING WE3TERLEE DE LIER, 19 okt, Andijvie 8-14.. 1900 kg. Dubb. bonen 80-2, 2500. Snijbonen 165-210 1000. Alicante 170-220 1B000 Wauw. Golden Champion 240-250 400 wit. Maroc 190. Muscaat 175-225. Spruiten AI 57-70, AII 55-64. BI 62-70, BH 55-59. 42.000; CII 35-39. Dl 43-50. Pepers 50-125. 300. Postelein 39 156. Spinazie 22-35, 800. Boerenkool 17 70. Chinese kool 13-18 300. Rode kool 12-15, 600. Savoie kool 10 150. Witte kool 12 60.' Uien 11-24 1800 kg. Nero A 69-79. B 53-66 4500. C 8-36. Prei AI 20-25 1800, Bospeen 30-34 400 bos. Peterselie 614. 160. Radijs 13 200. Selderij 5-9 1300. Tomaten A 645-680. Extra C 540-560, Tomaten A 530-560. B 650-7, C 390-435. CCI 210. 7.492 bakjes Export. 3566 Binn., 11.058 totaal. Pa prika 4-21, 6100 stuks. Sla I 6-14 41.000 stuks. Bloemkool 8 34-47. 8 16-36, 10 15; 6000. Ana- nas 8 40-100. 10 55: 100. de nieuwe naam voor Uw vertrouwde schoenenzaak UET ietwat hobbelige modder- en steengruis terreintje naast het kantoor van onze krant is een; geliefd plaatsje voor langparkeer- ders. Het ligt middenin de kantor ren- en winkelwijk en aan de rand van het dure parkeerterreinaan det Van Oldenbarneveldtstraat en de- blauwe zóne, die echter alleen voor iemand die niet langer dan ander-" half uur wegblijft, voordelen heeft Daarom is zo'n terreintje als het onze een goedkoop en gemakkelijk plaatsje. En het vindt aftrek, dat kan ik u verzekeren. De mensen van onze krant die auto rijden par keren er al jaren. Je auto naast de, deur van je werk, gemakkelijker* kan het al niet. Er was altijd een gaatje voor mij en m'n collega's, op welk tijdstip van de dag ook. Maar dat was tot voor enkele "we ken dan zo.'warit,-wat er sinds kort met dat parkeren aan de. hand is, ik weet 't niet. Vroeger dat was dan van de zomer nog was het terrein tje om negen uur nog half leeg, maar vandaag de dag moet je om kwart over acht, half negen al spèu-, ren naar een plaatsje. Kgmtdaf door het onheilspellend toenemende aantal auto's, de lekkere ligging of door wat anders? Ik ben er nog niet achter kunnen komen. En wat met ons terreintje ge beurt, dat zal echt ook met de ande re, weinige parkeerplekjes inHe bin nenstad wel zo zijn. Ik wil maar, zeggen, parkeren wordt een steeds knellender probleem in onze stad. Ondergrondse parkeergarages kun nen dat nog niet,verheipen. Ze .zijn* te duur en men laaf ze „links" lig gen, althans de meeste automobilis ten. De oplossing die ik en anderen noodgedwongen (we moeten onze auto's toch kwijt) hebben moeten zoeken is: vroeger komen. Wie 't eerst komt, 't eerst maalt. Daarom vroeger van huis, veel vroeger dan vroeger zelfs, want ook de rivierovergangen bezwijken bij na onder de stroom van auto's die metertje voor metertje voortsukkelt. Dat komt er nog eens bij. In een gevecht om maar zo snel mogelijk over die rivier en zo snel mogelijk op dat parkeerplaatsje te zijn. Straks wordt het voor de automobi listen willen ze op tijd op het werk kunnen zijn nog zo dat ze midden in de nacht de wekker moe ten laten aflopen. Ik zie 't echt niet anders. ryO wat babbelend over dat el- lendige parkeren, schoot me een leuk verhaal te binnen dat Simon Carmiggelt deze week in het Rotter damse!» Parool zijn lezers opdiste en dat ik u niet wil onthouden. Hij zat op een van de vele Amsterdamse terrasjes en keek uit op een klein parkeerterreintje met plaats voor tien auto's. Het viel hem op dat er om de paar minuten een enorm gro te slee van een wagen voorbijkwam, met achter het stuur een man die verlekkerd naar dat terreintje keek en kennelijk op zoek was naar een gaatje voor zijn .showwagen. Hij reed driemaal een rondje door de smalle straatjes rondom het terrein tje en. opeens daar zag hij het: ie mand was met zijn auto verdwenen en er gaapte een gat tussen de ande re auto's. De uitdrukking op het gezicht van de man klaarde helemaal op en voorzichtig loodste hij zijn wagen het gat in. Hij trok de handrem aan en opende het linkerportier. Dat ging echter niet verder open dan zo'n 20 centimeter en klapte tegen de naast hem staande auto. De nogal corpulente man probeerde uit z'n auto te komen, maar het lukte 'm niet. Hij schoof naar rechts en open de het andere portier. Maar van het zelfde laken een pak. Ook daar geen ruimte, hoewel hij erin slaagde de helft van zijn lichaam door de spleet te wurmen. Maar hij moest het opgeven. Even nors kijkend als toen hij naar een gaatje zocht, stak hij zijn auto achteruit en reed weg. Volgens Carmiggelt: naar huis en naar bed....

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1