Centrale financiering remt investeringen i HOOGERWERF Burgerlijke stand AGENDA ZUIVER WOLLEN KARPETTEN TT DEKLERK&ZN JA VmAPE Emous sluit voor verkeer Woningbouw behoeft niet te worden vertraagd Morgen verkopen wij deze klasse-karpetten met 25% korting. M/ Mysterie rond kussensloop Poten aan kop vastgebonden MACHINES GEVRAAGD ill ijer 7^ IS MODEHUIS VERKADE? Schiedam heeft zijn 500 medewerkers Auto's botsten Brittant "alle bekenöë wasmachines ENCK stoot belangen al in Zuid-Afrika Gerei, school viert, 100-jarig bestaan en kele-stuks-aan bieding NCVB hoorde over diakonaal werk schiedamseweg 61 vlaardingenteis202 h m Dode hond in sloot '3 Hoger Vertraging VLAARDINGEN onderblouse en panty per stel voor vm™ KANTOORARTIKELEN VLAARDINGEN Vandaag.... en morgen en dagelijks SCHIEDAM Vandaag. en morgen en dagelijks De Klerk kocht in een fabriek van wereldnaam een beperkte partij zuiver wollen karpetten, waaronder sterke kamgaren en warme lang harige kleden. De dessins - zowel klassiek als modem - zijn bijzonder mooi en beslist exclusief. Van elk dessin zij'n slechts enkele stuks aanwezig. - 25 jaar herenkleding Ook voor grole maten In het oostelijk stadsge deelte aan de Schiedam- sev-eg op de hoek van de CaUenburgstraat. U kunt daar gemakkelijk par keren. LfBOTTERDAMMER -Pagina 3 2 A VRIJDAG 21 OKTOBER .1 m VYat draagt nu prettiger dan jo'n intens zachte, lamswollen pullldress... een gebreid jurkje, dat je niet voelt... gen bijzondere aanbieding van lamswollen pullidresses, het toppunt van mode dit seizoen, gebreid van een magnifieke lovaiitelt lamswof, uit de series van 27.50 Morgen deze comfortabele en modieuze wollen gebreide ja ponnen, flatteus en j jeugdig, fully fashioned, voor nog géén twee tientjes. Sluitende begroting 1967 gemeenteraad aangeboden Morgen begint de verkoop van deze gebreide damesjaponnen, in alle courante maten en in diverse kleuren, JpL&F* voor r m Géért tcf. of tchrlft. b«t. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN „De in komsten en uitgaven van de u aangeboden begroting z(jn met een totaalbedrag van ƒ34.211.290 met elkaar in evenwicht. Voor onvoorziene uitgaven is daarbij rekening gehouden met een be drag van 415.691, met dien ver stande dat door de eerste wijzi ging van de gemeentebegroting 1967 het bedrag onvoorzien wordt teruggebracht tot 321.091." Met deze neutrale mededeling in de aanbiedingsnota hebben B. en W. van Vlaardingen donderdag de begro ting voor het jaar 1967 de raadsleden aangeboden. Wethouder van finan ciën E. P. van der Vee* liet op een persconferentie echter duidelijk blij ken dat hij erg tevreden is met het sluiten van deze begroting. De wethouder legde er de nadruk op dat de begroting is opgesteld met de laatste gegevens en op een reële basis. Nergens is geprobeerd de uitgaven te drukken en de inkomsten gunstiger voor te stellen dan ze zijn om zodoende (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM Woensdagavond werd in de aula van het Stedelijk Museum MN DE Hoogstraat een voorlichtings bijeenkomst gehouden voor alle mede' werkers aan de op maandag te houden bliksemactie voor de Tibetaanse vluch telingen. Er was een aardige opkomst De heer Bavmck, vertegenwoordiger m het hoge commissariaat van het vluchtelingenwerk hield een causerie waarin hij uiteenzette, welk doel ons land zich heeft gesteld bij de bliksem actie, en wat andere landen doen voor het vluchtelingenwerk. Op deze avond werden nog steeds collectanten en collectrices genoteerd. Soms kwamen aanbiedingen per „pak ket" tegelijk. Zo doet de Keho boihschool voor ULO met tachtig leer' lingen mee. Veertien daarvan waren Vlaardingers, en aangezien zoveel mO' gelijk ieder in eigen wijk wordt inge- VLAARDINGEN Op het kruispunt Hofsingel - Binnensingel ver leende donderdagmiddag de 59-jarige J. van T. uit Maasland met zijn perso nenauto geen voorrang aan een van rechtskomende personenauto. Er ontstond een aanrijding waarbij laatst genoemde auto, bestuurd door de 45-ja- rige C. L. van S. uit Maassluis, ernstig werd beschadigd. Persoonlijke ongeluk ken deden zich niet voor. HOEK VAN HOLLAND De politie houdt zich bezig met iets, dat lijkt op een mystene rond een geborduurd kus sensloop met een aantal dameskleding stukken. Het kussensloop werd gevon den bij de Berghaven en bevatte een damesmantel, een rok, een rose zomer pantalon, een rose short en een sa rong. De politie acht het niet onmogelijk dat de vrouw van wie deze kleding stukken zijn op een jacht woont, of met een jacht is meegevaren. De politie meent redenen te hebben iels achter deze merkwaardige vondst te moeten zoeken. Wie het sloop met kleding heeft zien deponeren of andere mlichtingen kan geven wordt verzocht ach met de politie van Hoek van Hol land in verbinding te stellen. zet. krijgt Vlaardingen dit „overschot". De heer Rens beschikt nu over ruim vijfhonderd medewerkers* voor de bliksemaktie. De medewerkers kregen allen een Instructie mee. De bedoeling is, dat ieder op pad gaat nadat radio en televisie daartoe het sein hebben gegeven. VLAARDINGEN Donderdabmid- dag ontdekten enige jongelui in een sloot In het park Nieuwelant een dode hond, die met de poten aan de kop was vastgebonden. De politie onderzoekt wie de eige naar is. Het dier heeft het volgende signalement: zwarte gladharige reu, vrij spitse kop met iets uitpuilende ogen, lengte 70 cm. De politie verzoekt ieder die inlichtin gen kan verschaffen dit te doen op het bureau van politie, afdeling recherche. chique cm te dragen ^iwamkmst om te bezitten lanlnrj VERLOVINGSRING ïS WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TELEFOON 11.66.15 - ROTTERDAM f* ups BINNENSINGEL 165 IEL (34) 2486, VLAARDINGEN BENOEMING LID VAN DE GEMEENTERAAD De Voorzitter van het Centraal Stembureau voor dé verkiezing van de leden van de Gemeen teraad van Schiedam maakt hekend. dat ter secretarie Aid Algemene Zaken Oude Kerk. hof) voor een leder ter inzage is gelegd zijn besluit ter be- noem tag van de heer drs. J. Bastiaans tot lid van de Ge- meenteraad in de opengevallen Biaafs van de heer H. M. Stolte. Schiedam, 19 oktober 196S. De Voorzitter voornoemd, H. ROELFSEMA. SCHIEDAM De lezing, die commis saris K. Rijpma vanavond (vrijdag) voor de leden van de Schiedamse Scheidsrechters-Vereniging (SW) zou houden, is voor de tweede maal uit gesteld. Dit keer kennelijk vanwege het feest van de 60-jarige Schiedamse brandweer, dat vanavond in Musis Sa crum wordt gevierd. In april 1968 bestaat ODI vijftig jaar. Het bestuur bespreekt vanavond diverse plannen daarvoor, zoals de sa menstelling van een jubileum-commis sie, de vorming van een jubileumfonds en de verschijning van een jubi leum-uitgave. Er komt ook weer een boterletter- en kerstkransen-aktie en een Sinterklaas-feestavond voor de adspiranten, O De oud-papieraktie van HBSS heeft vanaf juli 1964 tot vorige week ƒ4.784,30 opgeleverd. Men heeft echter momenteel niet de beschikking over voldoende vrachtwagens, waarom men de leden verzocht het oud-papier naar het terrein te brengen. Gezien het be drag is dat toch altijd nog de moeite waard. Voor de junioren staat voor vrijdag 11 november een feestavond op het programma. Het aantal donateurs is thans 264 en men streeft naar 300. Sedert zaterdag geeft de vereniging een programmablad, „HBSS-thuisuit, waarvan da bateji voor €&n goca HBSS-doel zijn bestemd. Er komen bin nenkort nog meer akties, waarvan een stellig op 2 november, getuige een be richt in het clubblad van deze week. „Blijf woensdagavond 2 november thuis." Komt volgende week de ontkno- ping? De SSS-aktie van het Chr. Natio naal Sportfonds is al maandenlang ach ter d° rug, maar de Chr. Sportfed. Schiedam (CSFS) heeft nog steeds geen totaalbedrag binnen omdat sommige verenigingen nog niet hebben afgere- kend. Zodoende druppelt nog steeds geld binnen bij het CNS, waar reeds bekend is dat de totaalopbrengst dit jaar ruim een halve ton zal zijn. „met kunst en vliegwerk" de begroting sluitend te krijgen. Het bedrag onvoorzien is dan ook een reële reserve. Er is geen post waar in men op iets rekent dat niet werke lijk zeker is. De wethouder herinnerde aan vorig jaar, toen er de verwachting was dat er nog acht ton van het rijk zou bin nenkomen, maar waarvoor geen defini tieve zekerheid bestond. De enige post die nu is gebaseerd op verwachtingen is een tegemoetkoming van het rijk in de kosten van het openbaar lichaam Rijnmond. Deze post bedraagt een ton, maar maakt in het geheel van de begro ting weinig uit Dat de begroting een dergelijk rooskleurig beeld geeft, komt vooral doordat de uitkeringen uit het gemeen tefonds aanzienlijk hoger zullen zijn. Ook de wijzigingen in de belastingta rieven van 1965 geven een iets ruimere armslag. Niettemin blijven de uitkerin gen uit het gemeentefonds achter bij het jaarlijks accres van de uitgaven. Het evenwicht tussen inkomsten en uit gaven kan in de toekomst dan ook wor den verstoord, omdat een verhoging van de gemeentelijke tarieven in de toekomst niet onbeperkt mogelijk is. De begroting is opgesteld met een gemiddelde rente van het financie ringsfonds. In de loop van de opstelling is deze rente echter weer gestegen. Om een verstoring van evenwicht te voor komen is een stelpost van ruim vijf ton opgenomen om tegemoet te komen aan de hogere rente. De normbedragen voor de onderwijs- uitkeringen over de afgelopen vier jaar zijn eveneens-herzien zoals allang was beloofd. Dit heeft geleid tot het weer op niveau brengen van de in de afgelopen jaren tot nihil geslonken sal- dimeserve. In de aanbiedingsnota wordt dan ook opgemerkt dat al deze factoren tot te vredenheid stemmen. In hoeverre dat in de toekomst ook het geval zal zijn is moeilijk te beoordelen. Ondanks de sluitende begroting is er op het gebied van de investeringen een aanmerkelijk minder optimistisch ge luid te bespeuren. De vorig jaar" in gestelde centrale financiering voor in vesteringen leidt ertoe dat heel wat kredieten voor investeringen, in de VLAARDINGEN De Eerste Neder landse Coöperatieve KUnstmestfabriek heeft een belangrijk deel van haar aan delenpakket overgedragen aan haar dochteronderneming de Windmill Ferti lizers South Africa Ltd. Dit is een resultaat van een studie op de finande- ringsproblematiek van de onderneming waarmee bestuur en directie zich de laatste tijd in verband met de overna me van de Deltacberaie in begin 1966 hebben beziggehouden. Met dit besluit werd de zelfstandig heid der onderneming gehandhaafd en versterking van de financiële positie van het moederbedrijf gezocht in het afstoten van belangen elders. loop van 1966 door de raad verstrekt, niet goedgekeurd worden. „De toewij zingen in de centrale financiering blij ven beduidend achter bij wat wij on der het leningplafond kregen toegewe zen", aldus wethouder Van der Veen. Tot nu toe zijn alleen vaste financie ringsmiddelen toegewezen voor het bouwrijpmaken van Holy en het opspuiten van Holy-Noord. Verder is een lening toegewezen voor consolida tie van de vlottende schuld. Ook is er geld gekomen voor de omschakeling op aardgas. Tot half september was' er voor een bedrag van bijna tien miljoen aan kre dieten voor investeringen boven de 25.000 gulden niet goedgekeurd. Wel werd een bedrag van drie miljoen ont vangen om een aanvang te maken met een gedeelte van deze investeringen. Waar U mensen en handen te kort komt kunnen machines U helpen. Profiteer Mechaniseer! Schrijven, optellen, aftrekken, fak- tureren... ja zelfs Uw gehele boekhouding kuntUmechaniseren." Maak het nieuwe U eigen.' Bel 9063 of kom en ovettuig U in onze showroom. CALLENBURGSTRAAT 41 KANTOOR! NSTALLATIES Er blijft echter een bedrag van bijna zeven miljoen staan. Hierdoor kan een groot aantal voorzieningen voor het energiebedrijf niet doorgaan. Ook het bouwrijpmaken van gronden en aanko pen van grond en opstallen is niet mo gelijk. Verder worden verbeteringen aan huizen, onderwijsvoorzieningen, open bare werken en verkeersvoorzieningen door deze geringe toewijzingen getrof fen. De wonmgwetbouw valt buiten deze financiering. Hier hoeft geen vertraging op te treden omdat deze door rijks voorschotten wordt gefinancierd. Wethouder Van der Veen merkte ech ter op dat er toch geld moet komen omdat men anders straks in Holy bouw rijpe grond heeft, en er wel huizen kan zetten, maar dat alle andere noodzake lijke voorzieningen zoals straten, gas, water en licht toch ook nodig zijn voor er gewoond zal kunnen worden. De begroting voor 1967 vertoont een uitgavenstijging, die het gevolg is van de groei van de gemeente en van het gestegen loon* en prijspeil. De stijgmg ten opzichte van vorig jaar is 8,8 pro cent. De stijging van 1966 ten opzichte van het jaar daarvoor was 6,2 procent. De daarvoorgaande jaren vertoonden stijgingen van 18, 16, 14 en 12 procent Het bedrag van de begroting is sinds 1958 ook sterk gestegen. In genoemd jaar bedroegen de uit gaven van de gemeente 13.363.000. In 1963 passeerde men de 21 miljoen, vorig jaar de 31 miljoen en nu is men op 34 mil joen aangeland. Nu onbekommerd de winter tegemoet gasn... Itou en narig heid 'doen U niets meer, door het dragen van deze dames- panties met bijpassende onderblouses van stretch nylon. Giad .en slank afkiedend onder goed, waarmee U warm en toch elegant gekleed kunt zijn, voor 'n prijs, die geen tweede keer kunt verwachten. Paities met onderblouses, in effen kleuren, met gezellig kantje afgewerkt, morgen: als speciale aanbieding. Morgen om 9 uur begint de. verkoop van dit modieuze en heerlijk warme ondergoed, panties en bijpassende onder blouse, geschikt voor dé maten 38 t/m 48, Géin tel. ef schrift, best. SCHIEDAM Ondertrouwd: H W van talef. (01398) - 3697 VLAARDINGEN Triangel: Argus mei ..Uw spreekt met uw moordenaar", 20 Relio- bothkerk: AR-kiesvereniging Vlaardin- gen-West, 20. VLAARDINGEN Grote Kerk: Kom zing met ons. .Markt: Antiekmarkt, 12 co. Trian gel: Filmvoorstellingen Fico 14 00, (18.30 en 20.43, Bethelkerk: Avondgebed, 19.30. Klachten bezorging- Vlaardingen: H. Ver hei!, Wagnerstr. 24b, tel. 3315. maandag t/m vrijdag 18-1930. zaterdag 47 30-19 uur. Bijkantoor De Rotterdammer, Smalle Ha venstraat li, tei. 6775. Uitsluitend redaetieza- ken, tel. 9493, b ES. 6519 b.g.g. 0» - 115588. Apotheek: Ir. tA. L. Backer, Hoogstraat 229. tel. 2162. V/ELKE APOTHEEK? BOTTERDAM In de periode van 21 tot 28 oktober zijn de volgende apotheken geo pend in de zaterdag-, zondag-, nacht- en avonddiensten: Rechter Maasoever: Blijdorpaptoheek, Sta- tenweg !S9, tel. 245422; 't Goude Hert. Guod- sesingel 233a. tel 138906; Fa. Krul!, Burg. Meineszlasn 57. tel 530277; Mathenesserapo- theek, Mathenesserweg 10. tei. 2341+4, H. J. 122143; Dr v'an Senus, Avenue Concordia 100, tel. 123807; Zeelt en Co. Bergweg 233, tel. 241651. HiUegersberg-Schlebroek: J. Kostense, Pep- pelweg 135, tel 181500. Linker Maasoever; J A 'Cats, Dantestraat 454. tei. M2864; ,Mej. J. J. de Lange. Dorpsweg 180, tel. 276073; J. C. Pelle, Putse- bocht 12. tel 27054,1: J. P. R. Visscher, Prinsenplein 23, tel. 197251, Musis Sacrum: Zestigjarig bestaan Vrijw. Brandweer, 20. Tivoli: FoUtiehondenver. De Speur der, 20. Wijkcentrum Nieuwland HBS ver. Onder Ons, 19.30. Opstandingskerk: Soc. Den Teir- quasth, 20. 's Gravelandsepolder: Crossclub „Schiedam" crosswedstrijden. Bijkantoor: De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 82, uitsluitend redactieza ken tel. 263954 (b.g.g. 010 - 115588 en 01898 - 6619). Agentschap: J, v. Gogh, Dr. Zamen- hofstraat 139. tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap zie boven dag. van 18.3019.30. Belangrijke teiefoonn timers: Alarm politie 264656, alarm brandweer 262923, alarm G.G. en G.D. 260280. Apotheek: Evers, Lange Haven 81, tel. 268242, (Van onze correspondent) MAASLAND Zaterdag 14 januari 1967 zal de gereformeerde school van Maasland het honderdjarig bestaan offi cieel vieren. De kosten voor het herden kingsfeest zijn geraamd op vierduizend gulden. Men doet nu reesds een beroep op alle leerlingen en oud-leerlingen een bijdrage voor het feest te storten op giro 266772 ten name van de heer K. Kloosterman onder vermeldng „Jubi leumfonds". Het bestuur van de schoolvereniging heeft besloten een tentoonstelling te houden van bijvoorbeeld schriften, leer boekjes en oude schoolfoto's. Aan de oud-leerlingen van de school zal een bezoek worden, gebracht om exposi tie-materiaal op te halen. Na afloop van de tentoonstelling krijgt men alles weer netjes thuisbe zorgd. Het bestuur is voorts van plan binnenkort een jubilcumblad uit te ge ven. dep Berg, 24 en J. M. iA. Timmers, 19 P. van den Berg, 34 en J" W. L. Verdei. 34 F. Bddeker, 19 en C. van .Amerongen, 22 M. Boele 23 en J. Prins 22, L. ,A. de Borst 21 en P. L. F. van den Brand, SI, J. T. den Brin- ker, 25 en .A. M. S. Eontettap, 19 J. J. Brokllng, 21 en C C. M. van der Maat, 19 W A van Druten. 24 en A. van der Ploeg. 23 C, W. Eekhout, 29 en R. Braat, 29 J, van Kampen, 25 en H. M, Pieterman, 28, G. P. Liesting, 27 en J M. van Leeuwen, 23, R. Ligthart 23 en N. IA. van Feelen, 20 CE. Meier. 27 en M. van Pelt. 21 P. Onderdells- den. CO en E. Frank, 18 H. Schouten, 22 en S.C. Bijvank. li, D. Stelne, 50 en M. KooU- man, 46 H. Timmerman, 21 en J.J. Kooij, 20 A van Veen, 24 en E, ter Haar 23, R, van Vlier, 19 en D. Sprong, 18 P P J Verbraak, 25 en J. H, M. Krabbendam 23, Getrouwd: J. O. van der Tuijn.i 25 en W. Bunte, 20 C. P den Outer, 3? en Q A. van der Ende, 32, M. R. Vermaat, 20 en M. au., van der Heiden, 19 T, L, Torsij, 25 en A van der Waard, 20, C. Art Soskam, 21 en> T.P, van" Holst,- 18 DJ. Blok,.21 en A J. M Hoegee, 20, L. H. A. van Collenburg, 27 en J. P. M, van Dijk, 32, J. Wille, 38 en A. M. Stompe, 49 A. Marks 25 en HA. Qdartel, 23 J. B. Louis 27 en TL. Rieken. 21. Geboren: Peter i.-v, M J Bransz en R. van de Pavoordt, Phyllis F. C. d.v. P,L. Bottse en HM Tujeebut Anna M. d.v. G.C. J. Ooms en K.C1A. de Weerd Gabriël (AM. z.v. J. Secrève en J. H Peter. Dymphina JM. C. d.v. J.C.W. Kapctijn en C. C. Brood. Overleden: N. van Kampen, 85 wed. Wijn- maaien, A. M, Betlst, 33 echtgen, °olderwjJk F. H Schooneriberg Kegel, 87 echtgen Aartsen 32. J Gerzee, 72. G. H. van der Velden. 87 wed.' Klerk VLAARDINGEN —Getrouwd: lAnthony Jo hannes Remus, 19 en Tberesia van der Horn, 18 Ilhan Turksana, 27 «n Cornelia Wllhelml- na van der Lugt, 20 Arnöldus Bravenboer, 24 en Henrietta Henriks Amolda Boogaards, 27 Jan Bestman, 29 en Marijke Hendriks van der Krans, 19 Jacobus van Reel, *23 en Jaco bs Geertje van den Brink, 19 Geboren; Jac- VLAARDINGEN In de afgelopen nacht is ingebroken in de machinefa briek De Neeff aan de Galgkade en eveneens bij de firma Lamoen aan de Vettenoordsekade. De daders hebben zich toegang tot het kantoor verschaft In beide gevallen wordt niets ver mist. quelir.e Charlotte, d.v. J. van Heljzen en J.C, Jansen v. Hogendorplaan 83 d, Riehard Aart Pieter z. v. IB. Schenk en J. van Zevenbergen, Joh. Muldersstraat 9. Overle den: Leendert van der Poel. 77, echtg. v. R.P. Terdu, Wilhelmjnastr 25 Johanna van den Bos, 85 wed. v. W. van der Vlies, Javcstraat 14. MAASSLUIS Geboren: Marianne Anmta, d.v. L. de Jong en A, de Jongste, Cathari- na, dr. v. H. J. Van Oosten en M. Hamwijk, P.tchard Rlcsrdo a v P. G, Otto en M. J. A. Verbtaeken. Hans Wim, >zn. v. H. Jouta en A. Molenaar, Rudolf Maarten Cornells, zn. v. M. A. Klein en M. W. v, 't Hof, Hendrik: Evert, zn.v. C. van Tilborg en H. Teunis, Paul Alexander, zn v."J. M. de Graaft en E. N, J. van Rossum, Sara Johanna, dr. v. L. Zeegers en J. Broekhaist, Eveline 'Sophia, dr. v, C. H. Laarhoven en AA. Vijfwinkel, teentje Jacomijntje, dr. v ,J. J. Meerman en C. Molenaar Maria-Theodora, dr.'v, A,C.v<d, Hoeven, en M. Th, Dries, Johan. Willep, zn. v. P. Oosterlee en M. Admiraal, Ronatdus Cornelius Maria, zn, v. C. H. V: Leetfwen en M. C. vi Paassea. p Ondertrouwd: J, J. Kouwènhoven en M II, v. <f. Lel ijF. D. Vermaas en, E. Bakker, I. C. Verkerk en T. van der Zee, T. de Graaf en G.G. van Beek, Getrouwd; P. W.A. Smit eo H. Nletlng, P. Geluk en G. C. Hoek, A. H, Schumann en M. van de Brug, Overleden: Jan Cornells Kalkman, geh. met. M. Kalkman, 66, Pieter v.d. Hoeven, wedr. v. J. P. vd. Seijden, 88, I COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTEROAWDEM HMG/UTRECHT/VUSSINGEN/DEVENTER/HOOFM Meent 96, f 'Tel. 131715, Rotterdam (Van een medewerker) VLAARDINGEN De afdeling Vlaardingen-West van de Nederlandse Christen Vrouwenbond heeft in haar maandelijkse bijeenkomst in de boven zaal van de Rehobothkerk bezoek ge had van mejuffrouw J. Diepenhorst van het Diakonaal Bureau te Utrecht. Aan de hand van kleurendia's vertel de mejuffrouw Diepenhorst over het werk van de diaconale helpsters daih's) die één jaar van hun leven voor dit belangrijke werk geven. Het gaat hierbij" om vrouwen en meisjes van 17 tot 30 jaar. Zij worden één week opge leid op het Vormingscentrum „Oud- Poelgeest". Na deze week kan men dan worden geplaatst in inrichtingen zoals zieken huizen, kindertehuizen, bejaardencen tra, enz. Tijdens dit jaar wordt voor kleding gezorgd, woont men intern en bedraagt het zakgeld 75 per maand. Na de pauze kwamen verscheidene vragen los. De belangstelling ging vooral uit van moeders met jonge doch ters. De matig bezochte bijeenkomst stond onder leiding van de president, me vrouw W. M. van der Griend-Trouw. mm TT\E actie-Veldhuis, ja weet u nog? We leven snel, maar het was nog vorige week, dat de Rotter damse accountant Veldhuis per brief annonceerde dat hij er brood in zag een proces tegen het gemeen tebestuur van de Maasstad te begin nen. Over de slechte bestrating, die vee] economisch verlies oplevert Hij vroeg om steun voor zijn plan ook financieel, want ieder, die meeleeft werd verzocht hem ƒ25 te sturen. Nou, daar kreeg ik een pittige re actie op. Van de heer J, Heerebout uit Rotterdam. Die schrijft: „Als 't alleen ginf; om adhesiebetuiging zou dat wel gaan. Maar de heer Veld huis wil ook ƒ25 om de pro ceskosten te drukken. En hij ver volgt: „Auto-, bromfiets-, scooterbe- zitters, als u graag van 25 af wilt stuurt u dat bedrag dan aan de wet houder van financiën. Die wet houder zou gaarne een nieuwe giro rekening openen. Het geld dat daar op komt zou dan besteed kunnen worden om de Rotterdamse straten te verbeteren." Dan zijn er ook geen proceskosten nodig, vindt de heer Heerebout „en dan blijft er ook niets aan de bekende strijksok hangen, ais u begrijpt wat ik bedoel." Maar deze briefschrijver gelooft niet dat de Rotterdammers zo graag van hun geld af willen. Ze kunnen het wel voor andere doeleinden gebruiken. En over het openliggen der straten: „Het is zo gemakkelijk daar een groep mensen van te beschuldigen. Stelt u maar eens voor (en dit dan direct tot de heer Veldhuis gericht) deze mensen, die volgens u niet ge noeg werk verzetten, het salaris van een accountant uit te betalen. Dat zou de oplossing kunnen zijn van het lang openliggen van straten". TIAAR kan meneer Veldhuis het mee doen.-Hij hoeft het zich niet aan te trekken, allicht dat er allerlei reacties komen. Er zal hem wel meer zijn toegevoegd. Maar la ten we niet op elkaar gaan zitten „griepen". De straten worden er niet beter door. Ik blijf er bij: het plan van meneer Veldhuis is aar dig. J Maar van uitwerking zie ik weinig komen, dat heb, ik ook al. eerder gezegd. De suggestie,, van meneer Heerebout de wethouder geld;te gaan sturen is ook. niet-- kwaad, Maar beseft u ,wel hoeveel er nodig is?! i 'f <Ji "Het 'gaat om miljoenen- en nog eens miljoenen. Als-u 'alleen al weet dat de aanleg-van een into-itto'' rijksweg meestal veël meeri*dan ,éfei miljoen gulden''kost? Het is te;be grijpen dat hét* onderhoud'der .stra ten niet sneller"kan.door de-krappe beurs van Rotterdam. Het -zou wel wat helpen als we- met..zijn fallen (730.000 Rotterdammers)ƒ25 haar die wethouder gingen sturen." 'Het begrotingstekort zou er ook -* mèe kunnen worden „gedempt", f Madr gelooft u er in? Ik niet 1 c Nee, ik'denk dat, het allemaal-niet 'zal helpen. Al is het" aardig om"een actie te beginnen. Maar,we komen er niet uit. Het gemeentebestuur niet uit de financiële perikelen, me neer Veldhuis niet uit-zijn plan en wij met zijn allen niet uit die. steeds maar weer verzakkende "straten. Wie zei daar iets van een vicieuze cirkel?» - TYM op u te vrolijken het volgen- de. In het" blad „Energie" van het Rotterdams gemeentelijk -. ener giebedrijf heeft men een waarschu wend artikel opgenomen over afbe taling. De waarschuwing wordt, uit gebeeld door een getekende Chinese mop. Een Chinees1 komt bij een bruggetje. Er staat een-bordje met het opschrift „niet meer dan één man tegelijk". De Chinees 'wandelt dus het bruggetje op maar zakt er halverwege door. Hij zwemt naar de overkant Daar staat ook' een bordje met een opschrift:een gewaarschuwde Chinees telt voor twee liiVkAViXUiO VLAARDINGEN Voor de Voorstraat en het Burgemeester De Bordes-* plein zal een wachtverbod gelden voor de duur van drie maanden in verband met de afsluiting van het Emous. Het Emous zal voorts drie maanden lang voor alle verkeer in belde richtingen gesloten blijven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1