Enquête ditmaal huis-aan-huis naar interne stad 5x WELKOM VOOR EEN VAKKUNDIG ADVIES Wie van de tien komt voor de televisie? Vrijwillige Brandweer vierde 60-jarig feest AGENDA Moeilijkheden bij VKC namen toe in Metropoliet Kythera dankt Vlaardingen Èm MN DflIJ J Morgen roept de klok Ruim 26.000 mensen worden vetdl tbrf tan lettewinkei DE GOEDE HOEK n.v. KLEURKLAVIER DE KROON 't VERFCENTRUM PALET Me. Jiséhe dienst Halve finale voorleesstrijd J. Stip gehuldigd hij afscheid Beatrix" hield feestavond Burgerlijke stand „Weinig mensen bezoeken toneel en concert Opheffing van predikantsplaats Veel waardering voor hulp Inspecteur besprak het provotariaat Schaatsreizen naar Jaap Edenbaan -V'ê. D* De rotterdammer 2 A ZATERDAG 22 OKTOBER 1966 SK-Sv,» flons de: Vijfdelaan :T-34 Van Hogendorplaan 101 a Eendrachtstraat 29 Hoogstraat 48 Mi.dhal-Holy.wijk Telefoon 8210 Telefoon-: 2658 T-:; Telefoon2755 Telefoon 4153' 4, Telefoon: 6875 SCHIEDAM en dagelijks VLAARDINGEN en dagelijks ve>crV.\lfoenyeL Besluit hervormde kerkeraad H|pi|| ffgg pagina .4 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Dinsdag 25 en woensdag 26 oktober krijgen 26.000 'Vlaardingers een envelop thuis, waarin een formulier zit Waarop men verzocht wordt in te vullen hoe men op donderdag 27 oktober aan het verkeer zal heb ben ^deelgenomen. Deze huis enquête is een vervolg op het on derzoek naar het verkeerspatroon Van buiten Vlaardingen woon achtige weggebruikers. De vol gende week te houden enquête moet een inzicht geven in de ver keersbewegingen binnen de ge meentegrenzen. Het adviesbureau voor verkeerson- derzoek ei» verkeersplanning van ir. H. M. Goudappel uit Deventer legt uit waarom het verkeersonderzoek huis aan huls wordt gehouden en niet op sttaat. De mensen van het bureau zeggen dat het absoluut on doenlijk is in alle straten van de stad deelnemers aan het verkeer te gaan ondervragen. Er zijn niet ge neeg mensen voor een dergelijk on derzoek om nog niet te spreken van de hinder, die de weggebruiker er van ondervindt. De huisenquête is in Amerika ontwik keld en voldoet bijzonder goed. Het ls te vergelijken met een volkstelling, maar dan op verkeersgebied. Alles ge beurt anoniem, de gegevens worden als totaalcijfers verwerkt. Naam en adres van de ondervraagde mensen worden alleen gevraagd om de gegevens per wijk, per verkeersgebied, bij elkaar te houden. Wat wordt er nu van de te ondervra gen personen verlangd? De bedoeling is dat men op het formulier, dat van een uitgebreide toelichting is voorzien invult welke ritten men op donderdag 27 oktober maakt. Ritten die men maakt voor het werk, maar ook ritten naar en van huis en ritten die men in de avond maakt. Een beschrijving hiervan geeft een inzicht in het verkeersverloop in de stad. Ook ritten die Vlaardingen in- of Uw sohoeaeaaaak uitgaan en die volkomen buiten de ge meente liggen dienen te worden opgege ven. Er zullen groepen mensen zijn, zoals expediteurs en wijkrijders, die moeite zullen hebben met de opgave maar ook juist van hen zijn de gege vens zeer belangrijk. Het hoeft geen betoog dat de enquête alleen zin heeft als iedereen de ge vraagde medewerking verleent en de vragenlijst ingevuld terugstuurt. Ook als men niet aan het verkeer heeft deelgenomen worden de formulieren te rugverwacht. Hoewe! de enveiop een goede uiteen zetting bevat kan men, als er vragen zijn over het Invullen van de formulie ren. de gemeentepolitie bellen, nummer 2345. Op toestel 28 zal een medewerker van het adviesbureau bereikbaar zijn voor nadere informatie. Dit geldt voor donderdag 27 en vrijdag 28 oktober van 08.00-24.00 uur en zaterdag 29 okto ber van 8.00-13.00 uur. De leiding van de enquête is in handen van de heren ir. A. Soegies en.G. L. S. Willemse. Vlaardingen is een van de eer ste gemeenten in Nederland waar een dergelijk onderzoek zich over de hele stad uitstrekt. BEHANG I-V; Schiedam: jj. Houhuysen, Marconi straat 93. tel. 268516; mr. W. J. Dam- brink, R- de Beerenbroucklaan 16, tel. 26 98 73; Ch. a. Poll, Tuiniaan 92, tel. 26 78 56. Vlaardingen: H. A. R, Wikkels, Gansfortstraat 4, tel. 51200; J. v. d. Pol, Binnensingel 41, tel. 3370. Maassluis: B. D. Elsman, Haven 40, tel. 2109; verlos kundige mej. Van de Hoeven, Willem Pijperplein 64, Maassluis-West, tel. 4380 en mej- Van de Veen, Jac. Catsstraat 24, tel. 2376. Maasland: J. W. Oltmans, 's-He- renstraat 4, tel. 01899 - 2039; veearts voor Maasland en Vlaardingen C. v. d. Most. Kethelweg 13a, Vlaardingen, tel. 01893 - 3084. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM Paul Biegel, de auteur die vorig jaar de prijs voor het kinder boek heeft gewonnen met „Het Sleu telkruid", komt naar Schiedam. Met andere juryleden zal ook hij beoor delen wie van de tien Schiedamse leerlingen de beste is eri mee zal doen in de landelijke finale van de voor leeswedstrijd „Kinderen lezen voor uit hun lievelingsboek". Deze finale zal In het kader van de Kinderboeken week voor de televisie worden ge houden. Donderdagavond hebben twee groe pen gestreden, één in de r.k. leeszaal (Van een medewerker) SCHIEDAM De Vrijwillige Brand weer Schiedam heeft vrijdagavond het zestig-jarig bestaan op feestelijke wij ze gevierd in de grote zaal Mus Is Sa crum. Behalve de vele leden, en hun dames waren diverse genodigden aan wezig, die de voorzitter van de jubi leumcommissie, de heer N. Unck, in het bijzonder welkom heette. Burge meester H. Roelfsema was verhinderd, maar mevrouw M. A. Roelfse- ma-Poelstra vertegenwoordigde haar man en zij ontving uit handen van de commandant van de Schiedamse Brand weer, de heer D. de Jager een boeket, evenals mevrouw Moesker, echtgenote van de overleden vroegere comman dant ir- E. Moesker. Voorts kon de heer Jager ver welkomen commissaris IC'Rijpma, ge meentesecretaris mr. M. J. Blok, wet houder M. Eykenaar, ex-wethouder W. van Schooneveld, de directeur van.de Technische Bedrijven, de heer J. van Haxtingsveld, dr. J. H. v. d. Berg, direc teur Geneeskundige- en Gezond heidsdienst en drs. G. v. d. Feyst, ge meente-archivaris. Grote waardering had commandant de Jagsr voor de oud-leden die nog steeds grote belangstelling tonen voor de. brandweer. Sprekend over vroeger en nu zei de heer E>e Jager, dat men bij de brand weer met grote sprongen vooruit is ge gaan en dat de snelle vernieuwing voor- (Van een medewerker) VLAARDINGEN De naam van de buurtvereniging .Beatrix" te Vlaardingen treft men ook aan in het Prinses Beatrix Fonds, voorheen Prinses eatrix-P°ho- fonds. De gehandicapte mens moet toch al zoveel missen: deze mensen dragen dagelijks pijn met zich waarvan gezonden geen hinder hebben. Daar is ontzetend veel voor nodig en ik verzoek u daar mee rekening te houden als de jaarlijkse collecte wordt gehouden voor het Pubi ses Beatrix Fonds". Dit zei de heer K. S. V. Bruynzeels, voorzitter van „Beatrix", in zijn openingswoord voorafgaande aan de jaarlijkse grote feestavond van deze kerngezonde buurtvereniging. Dat deze vereniging haar ledental sta biel heeft weten te houden (550 leden) wijst wel op een goed bestuursbeleid in deze tijd waarin vele verenigingen het lang niet gemakkelijk hebben. Ongeveer 450 leden bevonden zich vrijdagavond m de Stadsgehoorzaal waar het gezelschap Tonny Leerink een feestprogramma bracht onder het motto: „Lach iedere dag een blijde lach", waaraan medewer king werd verleend door The Luckber- ries The Handy Fools, Alice Williams, Tonny Bakken/s, Trudi Dilé Aty van Paers en Tony Leerink, die zelf op vlot te wijze de conference voor zijn rekening naHij slaagde er al spoedig n, de zaal in een goede stemming te krijgen, ook al moest het Beatrix-publiek daarvoor zelf io alctic komen mot samsnzang. Na het genoeglijk feestprogramma volg- de een gezzelig samenzijn in de war- monif waar de W.F.-band voor de dans- muziek ia oude en nieuwe stijl zorgde. Od woensdag 16 november houdt „Bea trix'' baar 28ste jaarvergadering en op zaterdag 26 november wordt de Beatrix- jeugd reeds vergast op een St-Nicolaas- feest in de Harmonie. al in de brandweerauto's te zien is, een vernieuwing die startte in 1954 onder ir. Moesker. Districts-inspecteur G. Aaldijk zei, dat het niet ging om de zestig jaren als periode, maar wei om hetgeen er in die tijd is gedaan. Hij wenste de plaatse lijke brandweer veel goeds toe in „nog vele keren zestig jaar". Daarna betraden de heer T. Stip, die de brandweer na 32 jaar ging verlaten en zijn echtgenote bet podium. Com- inandant De Jagër sprak hem toe in waarderende woorden, die ervan ge tuigden dat de heer Stip een nauwge zet brandweerman was en een voor beeld voor velen. Ruim 32 jaren heeft de heer Stip de vrijwillige brandweer gediend, waarvan vele jaren (meer dan 25) ais penningmeester- De heer J. Holswilder sprak de scheidende heer Stip daarna toe als voorzitter van de vereniging „V.Z.O.D." (Vriendschap zij ons doel). Hij overhandigde hem een rookstandaard en mevrouw Stip bloe men, waarbij hij hem tevens tot ere-lid benoemde. De heer J. C. Put ter had. ook een geschenk voor dit - echtpaar, alsmede de heer J. Mak (namens de wachtdienst). De "heer Stip sprak de vele aanwezi gen (de zaal was tot de laatste plaats toe bezet) toe, waarbij hij prettige her inneringen ophaalde aan zijn samen werking met de heer De Jager, met wie hij. vanaf de oorlogsjaren samen werkte. „Ik hoop, dat als er eens een goed „fikkie" is, ik eindelijk eens als toeschouwer de brand gade zal mogen slaan", aldus de heer Stip. Na dit officiële gedeelte en de koffie met gebak, volgde een amusant pro gramma met De Wico's (accordeon-du- o), Gino en Gina Manelli (jongleur anti pode), Trio Los Pajares (Spaanse en Zuid-Amerikaanse zang en muziek) en de ballroomspecials van de heer Vrijen- hoek uit Den Haag. VLAARDINGEN GetrouweGerrit Hek man 24 en Jacoba Maartje Baauw 23: Frans Johannes Groen 21 en Magda Catharina Jac queline Devilee 22 Overleden: Willem Petrus Toose 64 eehtg v.W Tideman Maassluis. Bijkantoor: De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 82, uitsluitend redactieza ken tel. 263954 (b.g.g. 010 - 115588 en 01898 - 8619). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- hofstraat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap zie boven dag. van 18.30—19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264656, alarm brandweer 262923, alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Nieuwland. Dr. Wibautpleln 17, telefoon 267532. Klachten bezorging Vlaardingen: H. Ver heli. Wagneratr. 24b, tel. 334$. maan 1a,t t/m vrijdag 18-1920, zaterdag 17.30-19 uur. Bijkantoor De Rotterdammer, Smalle Ha venstraat 11, tel, 6775. Uitsluitend redactieza ken. tel. 9493, b.g.g. 6619 b.g.g. 010 - 115538. Apotheek: Bot. BUHtonlaan 66, tel. 4729. en bibliotheek aan de Dam en één in de Gemeentelijke Openbare Biblio theek. De tweede wedstrijd was moei lijker dan de kwartfinale. De beslissin gen waarvoor de jury zich gesteld zag vielen dan ook niet mee. De keuze van de boeken lag op een hoger peil; Pietje Bell bijvoorbeeld kwam op de lijst niet meer voor, wél Pippie Langkous, Choco de Minstreel, Snowy het kerstveulen. De intonatie was duidelijk béter dan bij de kwartfinale. Uit de volgende tien leerlingen wordt op 1 november één Schiedammertje gekozen, die voor de televisie de eer van Schiedam op lees- gebied moet hooghouden. Het zijn: Irma yan Dijk, St Jansschool; Fetnmeke de Graauw. St Jansschool; Jaap Verwey, Burg. Verveenschool; Janny de Graaf, Thorbeckeschool; Elma- Middel, Dr. de Visserschool; John lelie veld, St. Aloysiusschool; Annètje Pet, Erasmusschool; Anja van Kemenade, St. Mariaschool; Cobi Reedijk, Oranje Nassauschool en Yvonne Bastiaanse, St Catharinaschool. De Schiedamse finale zal worden gehou den op donderdag 27 oktober in de Aula van het Stedelijk Museum, aan vang half acht. In de jury zitten Paul Biegel. mevrouw G. D, de Graaff en mevrouw T. Vos-Dahmen von Buch-, holz, de illustrator Rein Poortvliet en de heer Van Wijk van dé AVRO. In de Aula zullen onderwijzend personeel, ouders, boekhandelaren en jeugd-biblio- thecaressen aanwezig zijn ais genodig den. VEILING WESTERLEE DE LIER, 21 oktober. Andijvie 12—18 1S0O kg; Dubb. bonen 65—ISO 3000; Pronk 110 100: Snij 160235 2200: Alicaate 140—206 1S20 blauw: Golden Samp 21230: Trantha- ler 205210: Marsje ITO 700 kg wit drf; Muscsat 205: Komkom, (krom) 67—SO 7200; Spruiten AI 61—64; AH 54-69; BI 68—63 42000: Bit $3—66; C H 28-32: D I 57-61: Pepers 65—135 400; Postelein 33—44 250: Uien 923 2900: Chinese kool 4—17 350 kg; Rode 6—19 800; Groene 12—15 200: Sa vole 12 100; Pret AI 17—23 4700: BI 1417: Komkom. AA 96; A 73—76; B 70—77: C 66—70: D 48—52 2S50 stuks extra; 32500 I: 9000 bin., 44.950 totaa: Paprika 4—22 6500; Sia T 6—21 ii 57500; Bloemkool 6 14—41; 8 44—38 8400: 10 14—18; 12 17: Knolselderij A 14—18 600; B 9—13; B os-peen 16—25 600 boe; Peterselie 8l's 120: Radijs 13—16 300; Selderij 2—S 2500; Tomaten A 615—830; Extra C 480—510: Toma ten I A 675-610; B 640—680; C 460—500; CC 240—355. 10.202 bakjes Export; 2.174 bin,; 13376 totaal. de nleawe naam (Van een medewerker) VLAARDINGEN Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de heer L. van Slooten, hoofd van de Vlaardingse recherche, vrijdagavond in gebouw Harmonie een causerie zou houden voor de jongeren van de jeugdsocieteit Club Salut Les Diables, maar de belangstelling was van dien aard dat inspecteur Van Slooten de voorkeur gaf aan. een discussiegroep. Hij gaf de vijftien aanwezigen meteen gelegenheid om met vragen te komen en dit had tot gevolg, dat net provotariaat ter sprake kwam. Op een vraag of de provo's wel au serieuen worden, ge nomen kon de heer Van Slooten bevesti gend antwoorden. Inspecteur Van Slooten zei, dat veel toe moet worden gelaten wat in de sfeer van openbare vrijheid ligt, maar dat wanordelijkheden tegen moeten worden gegaan. Indien provo's vinden dat er geen gezag moet zijn laat ze er dan iets tegen overstellen, maar laat het geen chaos worden, aldus de inspecteur. Persoonlijk had de heer Van Slooten helemaal geen bezwaar tegen provo's of tegen wie dan ook, indien geen schade wordt toegebracht aan andermans eigen dommen of hinder wordt veroorzaakt aan personen zelf. Als we dit toestaan, gaan we terug naar de oertijd met de knotsen; de tijd zonder cechtsorde waar bij het in de middeleeuwen voorkwam dat de handen van de ordeverstoorders wenden afgehakt, aldus de inspecteur. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De jeugdschaats- commissies van Vlaardigen en Hoek van Holland zullen in de herfstva kantie schaatsreizen houden naar de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Deze rei zen gebeuren op initiatief van de KNSB '-" Gefwest Zuid-Holland. Vorig jaar zijn soortgelijke reizen naar De venter georganiseerd. De reizen staan open voor scholieren ,en andere jeugdige schaatsliefhebbers tot 18 jaar. Dinsdag 1 en donderdag 3 november vertrekt men van het Kolpa bad en station Vlaardingen-Oost om 7.30 uur. Er kan op de Jaap Edenbaan geschaatst worden van 9.30 tot 12.00 uur. Terugkomst in Vlaardingen om on geveer 13.30. De kosten voor de reis bedragen vier gulden per persoon. Aanmeldingen kun nen geschieden bij A. Maat, Schie damseweg 170 en H. J. Spa, Zuld- buurtseweg 1. SCHIEDAM Evenals verleden jaar bestaat er gelegenheid voor de schooljeugd in de herfstvakantie tegen een verlaagd tarief vijf extra zwemles sen te volgen gedurende de tijd van 31 oktober tot en met vier november. De vijf lessen worden 's morgens gegeven en bestaan uit een les van een half uur en een kwartier vrijzwemmen. De gele genheid staat alleen open voor de jon gelui die schoolzwemmen hebben. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De moeilijkhe den, die reeds enkele jaren waarneem baar zijn bij het Vlaardingse Kunst Centrum, zijn in het afgelopen vereni gingsjaar eer toe- dan afgenomen. Hoe wel officiële rapporten uit andere ge- den en vaak een meer deprimerend beeld afschilderen, wil het bestuur van meenten ook weinig verheldering bie- het VKC voortgaan op de Ingeslagen weg. Men blijft trachten de bevolking in aanraking te brengen met de uitin gen van de dramatische kunst, om daar mee een bijdrage te leveren tot de leef baarheid van de stad. Dit kwam naar voren uit het jaar verslag van de secretaresse van het VKC, mejuffrouw M. C. Edelman, in de donderdagavond gehouden algeme ne ledenvergadering in gebouw Tri- Tevoren had de voorzitter, de heer angel. A. van den Berg, reeds in zijn ope ningstoespraak opgemerkt, dat het afge lopen jaar financieel gezien bijzonder ongunstig is geweest. Het bezettingsper centage van de Stadsgehoorzaal, waar, alle voorstellingen werden gehouden, is wel verbeterd ten opzichte van het jaar daarvoor, maar het aantal bezoe kers aan de concerten en de toneelvoor stellingen vindt de heer Van den Berg te laag om redelijk te noemen. Daaren tegen toonde hij zich niet ontevreden over het bezoek aan de cabaretvoorstel lingen. Jaarlijks bedanken vele leden, maar de toename van nieuwe leden gaat ook. steeds door. Zo werden ditmaal vele nieuwe leden geboekt uit Schiedam, dit in verband met het gebrek aan moge lijkheden daar. Het betreft hier leden, afkomstig Van de Katholieke Kring te Schiedam. De gemeentelijke subsidie was er me de oorzaak van dat het VKC zijn akü- vitelten kon voortzetten, maar dat de toegekende bedragen, vooral door de verhoging van de uitkoopsommen, niet meer toereikend zijn de tekorten te dekken vervult het bestuur met grote zorg. Voor het komende seizoen wacht het VKC nog vijf toneelvoorstellingen, twee concerten door het Residentieor kest o.l,v. Willem van Otterloo mét als solisten Siegfried Palm, cellist en Leo nard Pennario, pianist en een nieuw programma van Wim Sonneveld op donderdag 15 december, Over het Nieuwjaarsfestival is offi cieel nog niets bekend, behalve dan dat dit zal worden gehouden op zaterdag 7 of 14 januari. Tijdens de vergadering werd het idee geopperd te trachten de musical „Heerlijk duurt 't langst" van Annie M.G. Schmidt in Vlaardingen te brengen. De aftredende bestuursleden mejuf frouw M, C. Edelman en de heren W. N. Benoist en A. van den Berg werden herkozen. De voorzitter van de muziek- commissie van het VKC, ir. W. J. van Schuppen, die ook bestuurslid is, gaat zich elders vestigen waardoor per 1 december een vakature ontstaat. Enkele leden waren -van mening dat de verbetering aan de Stadsgehoorzaal een gunstige invloed zal hebben op het bezoek, maar anderen hadden verno men dat het euvel gedeelteijk was ver holpen, zodat men niet op alle plaatsen het gebodene goed zou kunnen volgen. Er werden In het seizoen 1965-1966 zeven toneelvoorstellingen gebracht, twee cabaretultvoeringen, twee concer ten en één Balletuitvoering van Susan» ne Y José. SCHIEDAM Tijdens de donderdag avond gehouden vergadering van de Centrale Kerkeraad der Hervormde Ge meente is besloten een verzoek in te dienen tot opheffing van een predi kantsplaats aan het breed moderamen van de classis. Uiteraard betreurt de kerkeraad dit feit. Redenen daarvóór zijn de financiële tekorten. Ook de mi gratie speelt een grote rol. Veel jonge gezinnen verhuizen naar de wijk Groenoord in Kethel, dat bui ten de Centrale Kerkeraad van Schie dam valt. Het bejaardentehuis Spaland nam ook oudere kerkleden over van de gemeente .Schiedam. Stemt het breed moderamen in met het verzoek van de kerkeraad. dan volgt een hergroepering van de wijken. In casu zal wijk drie van ds. H. W. Hemmes, (grenzen: Westfrankelandse- dijk, Adm. de Ruyterweg, Ary Prinslaan, St. Liduinastraat, Fabri- straat, Fabrlpleln, Vlaardingerdljk, Korte Haven, L. Haven, Buitenhaven, Varkenssluis, Nwe. Haven, Westerkade, Spuikanaal) opgedeeld worden aan de andere wijkgemeenten. De moeilijk heid is om een geografische eenheid te krijgen. Er is een basisplan, dat nog van alle kanten moet worden bekeken. Wat er lhet de kerkeraad gebeurt is nog niet bekend. Overigens loopt de grens van de kerkelijke gemeente tot en met het Wit te Dorp in Rotterdam. Na het vertrek van ds. C. van der Steen zal wijkge- meéhte zes die nagenoeg uit Rotterdam mers bestaat, wel gaan beroepen. Herv. gem: Grote Kerk 10 ds J Bouterse S de heer J Hoogenda. Nieuwe Kerk 10 ds A F Nauta 5 ds J W de Jong. Bethelkerk 10 ds J W Sohoieklng 7 ds W K van Kooton. Imnuunutlkerk 10 ds G Bieebroek 7 de heer J van Lamblagen. Rehobothkerk 9 en 1020 ds K Blei 7 ds K Biel. Ichtusker 10 ds J W de Jong. 7 de heer A van Zetten. Holykapel 1020 de heer A van Zeten. Holyzlekenhuli 9 ds Kouwenhoven, Zonnehuis 8 ds L Hulsman. Geref. Gemeente, Westnleuwtod 66, 10 en 5 uur ds L. Hulsman. Chr. Geref. Gem. WJksteeg 8. 40 n 5 uur de heer Mil hof. Leger des Hells, Baasistraat 40 en 720 «amerüromsten. Ger. Kerk: Oosterkerk 10 ds Aalberbers 6 ds Lever: Emmauskerk 40 ds Tlemersma 5 ds Swen; Holykapel 9 ds Ter Hart 6 ds Tmersma; Pnlëlkerk 9 en 4020 ds Swea 5 dn Kouwenhoven; Maranathakerk 40 ds Le ver S ds Ter hart. Chr Ger Kerk Emmastraat 116 10.45 en 6 ds Sneep; Ds de Cocksehool Ph de Goe- destraat 162 9 ds Sneep 3 ds Nl-euwenhuii- ze. Rem Ger Gem BoSaan ds Beukman. SCHIEDAM: Geref Oosterkerk 40 ds Bos, Schlebroek, 5 ds De Bruin, Xrallngen. Ke thel De Ark 9.30 ds De Bruin, 5 ds Vrolijk. Delfshaven (O B) JdasSialla Dei Kerk 10 ds De Vries. Loosdulr.en, 5 ds Bovenberg, Leiden. De Goede Haven 10.15 ds Ter Hart, Vlaardingen, 5 ds Beukema, Schle broek. JuUanakerk 10 ds Bovenberg, 5 ds De Vries. Leger des Hetl» L Haven 127 10 dienst, 6 open) samenk, 7,30 samenk. Vrije Chr Ger Gem 10 en 4 ds IJsselstein (Tuiniaan 50). Oud Ger Gem Haven 87 8 en 3.45 ds Grlsnigt. Gouda. Ned Herv Ger Evang Geb Irene 10 ds Schimmel. Harderwijk. 7 Opstandlngskerk ds Smich- mel, Gem Toor Oorspr Christendom Lange Haven 129 4 dlenet. Chr Ger 10 leesd, 3 ds Van Leeuwen, Herv Gem Grote Kerk 10 ds Hoffman (HA), 5 ds Hoffman (H A en Banks). Bethelkerk 1: drs Wlssink. 7 ds Vons, Kethel. Opstan dlngskerk 10 ds Hemmes, 17 ds Schimmel, Harderwijk, Vredeskerk 10 ds Spaling, 7 drs Wissink. Kethel: De Rank 820 ds Vons. Dorpskerk 10 ds Vons. 7 ds Heromes. MAASLAND::Herv Gcm 10 en 7 ds Keijzer. Ger 10 en 7 ds Potjer. MAASSLUIS: Herv Gexn Grote Kerk 10 ds Kalkman (H A), 7 ds Vogel (H A en Dankz), Rusthuis 9 ds Vogel. Iehthuscen- trum 103.0 ds Duvekot, Rotterdam. Ger (Van ccn onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester mr. J. Heusdens heeft een brief ontvan gen van de Griekse ambassade. De Griekse ambassadeur G. C, Coccorls schrijft hierin, dat hij een brief heeft gekregen van de Metropoliet van Ky thera, waarin deze de dank van de bevolking overbrengt voor het werk dat een aantal Vlaardingse Jongeren deze zomer heeft verricht aan een wa terleiding voor enkele dorpjes. Ook de ambassadeur uit nogmaals zijn dank voor deze hulp. De brief van de Metropoliet, die ook gericht is aan de heer Verburg, luidt in vertaling als volgt: „Zijne Excellentie de Ambassadeur van Griekenland In Den Haag was zo vriendelijk ons een bericht te sturen over de, onder auspiciën van de We reldraad van Kerken georganiseerde in teressante expositie betreffende de wa tervoorziening op Kythira, die plaats vond in de Gemeenteschool van Vlaar dingen op initiatief van de Nederlan der dhr. Verburg. (Bedoeld is het Weeshuis red.). Deze zeer geslaagds expositie had ten doel de inzameling van gelden bestemd voor de aankoop van de nodi ge materialen, zoals buizen en 'pompen, vereist voor de waterwerken op ons eiland Kythira. Dit feit zomede de gehouden lezingen betreffende de watervoorziening op Ky thira, opi grond van internationale hulp verlening, hebben ons diep getroffen. Het feit dat de handelsattaché van on ze ambassade, dhr. Moutjouridès, de opening heeft verricht, vermeerdert nog onze erkentelijkheid. Do prefect van Piraeus heeft, na een bezoek aan ons eiland Kythira, de wa tervoorziening hiervan onder dé meest dringend uit te voeren werken voor de ontwikkeling van ons eiland ge rangschikt Reeds is men bezig met de tweede boring. De eerste werd uitge voerd in de omgeving der gemeente Logothetianika, de tweede is nog in uitvoering; maar er komen er nog meer. Het bewateringsprobieem is een der ernstigste van ons eiland. De initiatiefnemer dhr. Verburg heeft, om belangstelling te wekken voor het programma van de watervoor ziening, een groot werk op zich geno men even groot als de belangrijkheid van het water, waar dit ontbreekt, en toch zo nodig is voor onze levensbehoef ten. Onze uitzonderlijke medewerker, dhr. G. Koksma zal een desbetreffend rapport opmaken. Wij beperken ons, aan u, edelachtbare heer burgemeester, zomede aan de organisatoren van voor melde manifestatie, als ook aan de initi atiefnemer en hoofdorganisator dhr. Verburg, overlopende van gevoelens 9.39 ds Bohlmeljer, 43.9 ds Dersken, Mara- anthakerk 920 ds Dereken, 420 ds Bohlmel jer. Chr Ger 9,30 en 420 da De Jong. Ger VrJJg 820 en 6.15 ds Van Tongeren. Ned Prot Bond 10,15 ds Sieeama, Rotter dam. Leger des Hells 10 dienst. 6.45 openl samenk, 7.30 samenk. ROZENBURG: Htrv Gem Immanuëlkerk 9.45 ds Everlein, 620 ds Hoorn. De Schans 9.45 ds Westorveld. Blankenburg 9.45 dienst. Ger 920 en 820 ds Mantz, Chr Ger 9.30 en 5 ds Palntinga. Ger Vrijg 9.45 en 4.15 ds Deddens. Ger Gem Poor- tugaal 10 en 320 leesd. ïB m - - e L 'O f M» -Ik Te van christelijke naastenliefde, de uit het diepst van ons hart wellende dank baarheid van onszelf en van de bevol king van Kythira, uit te spreken en verblijven, Meletios v. Kythira." de nlanwb naam voor Uw vertrouwde schoenenzaak JA, dat ga je natuurlijk krij gen: als je een actie ontketent die loopt ais een lier, dan komen de brieven los. Dan wil meneer A nog eens precies weten op welk adres hij moet zijn, dan komt meneer B die een eerder bericht heeft gemist en daarom nog wel eens wil weten waarvoor het., nu eigenlijk is, en ga zo .maar door. Goéd, dat geeft alle maal niks, ik vertel het mei liefde nog een keer. U hebt intussen begrepen dat het gaat over de actie „Tienduizend bij bels voor Vlaanderen". Nou mensen, dat wordt wat hoor! Maar laten, we niet vergeten dat tienduizend een ontzettend groot aantal is en dat er dus heel hard gewerkt zal moeten worden. Waar het voor is? Nou vooruit, nog één keer: De Belgische Evange lische Zending pleegt elke zomer evangelisatiecampagnes te houdej» in Belgische steden waar geen en kele protestantse kerk bestaat. Dat gebeurt in de vorm van zogenaamde kruistochten, waaraan telkens ook veel Nederlanders uit alle mogelijke kerken meewerken. Volgend jaar zo mer wil men huis aan huls een bij bel aanbieden. Dat moet kunnen, want in ons land liggen er vele dui zenden ongebruikt. Enfin, u hebt het intussen kunnen lezen in het eerste nummer van „De Evangelie- koerier", die de depothouders intus sen, naar ik aanneem, allemaal ont- vangen hebben. lijst van de depothouders ga ik nu niet herhalen. Die heb ik, verleden week zaterdag in mijn lijn: geplaatst. Wie bijbels heeft en niet weet bij wie hij ze kan brengen,'die belt mij maar Alleen nog een paar nieuwe adressen: Dat is dan in de. eerste plaats de familie Anceaux inj do Talmastraat 53b in Rotter dam-Bergpolder, vervolgens het Communiteitshuis „Oase" aan de Heemraadssingel 88 in West (dank u wel meneer Kampen voor de bemid deling). Verder kreeg ik nog een brief van meneer De Groot uit de' Schlebroeksestraat in Rotterdam die. geen depothouder kan worden maar wel ophaler. Hij heeft daarvoor zelfs zeer veel adressen. Prachtig, meneer De Groot, zulke medewer kers moeten we ook hebben. Wat ,u, opgehaald hebt brengt u maar bij: meneer Wijntje in de Rodenrfj- sestraat 64a. dat is de depothouder die het dichtst bij u in de buurt, woont. En als u klem loopt geeft u' mij maar een seintje. ;j Intussen is gelukkig ook de wijk Lombardijen van een depotadres voorzien. Het is de fam. P. Stutvoet,: Molièreweg 586, die daar aan het. werk is gegaan. Ik verzoek heel Lombardijen voet bij stuk te hou-: den en alle overtollige bijbels aan dit adres te bezorgen. Tenslotte nog even een visuele he rinnering aan de bijbelkraam van de Marktevangelisatie „De Vissers' op het Grote Visserijplein in West, waar u elke zaterdag ook bijbels kwijt kunt. Kijk maar op de foto hieronder. (Voor het geval de tekst op het aanplakbllet niet leesbaar mocht zijn. Er staat: „Ds Graven deel vraagt tienduizend Bijbels voor Vlaanderen. Geef hier uw overtolU-, ge Bijbels af. Ook Statenvertalingen zijn welkom. Hartelijk Dank!"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2