Opbrengst antiekbeurs iii maan DOK-jeugd in aktie bij vaar roeven CJV- f estiva l werd muzikaal succes Harp en fluit gingen ver samen m 't Hof opnieuw geplaatst Onbekende steekt man Draion gordijnstof Ds. A. A. Bos doet intree w Kiesvereniging wD duidelijk actie-program Opbrengst veiling overtrof stoutste verwachtingen Waardering voor r.k. catechismus Honderden kinderen namen deel Auto in brand m Hoekse Boys won verdiend met 3-1 DeHtfttmtmnmcr sifr- Al Studentendispuut geeft lustrumstunt op Havenhoofd Huurdersorgaaii met proefnummer uit A. Bakker 25 jaar bij Alg. Ziekenfonds Vrouw die schoot voor officier HU K en K-teams wonnen tafeltemiiswedstrijd Kind dronk ammonia -uit DE ROTTERDAMMER MAANDAG 24 OKTOBER 1966 telegram Kamercentrale Sfaittli 'ë&ëêtösi had gedacht. Vergadering ISCVB iKnderwagen Alléén deze week dralóri e n n ié uwé stijl van roken elk sigaartje-zijn eigen mondstuk Bil pn Hl Pagina 3 2 A Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De A.R.-kiesvere niglns „Vlaardingen-West" heeft vrij dagavond besloten het ontwerp-pro- ,,ram van actie voor de Tweede Kamer verkiezingen niet te behandelen. De vergadering besloot met grote meerder heid de Kamercentrale en het Centraal Comité van de partij te telegraferen, dat het program in de voorgestelde vorm onbruikbaar vindt vanwege de grote omvang. Een vruchtbare bespre king wordt daardoor in één vergade ring onmogelijk. Bovendien is het docu- ment op tal van punten van een onbe vredigende vaagheid, aldus het tele gram. Ve vergadering wil een korte uiteen zetting, waarin puntsgewijs op duide lijke wijze verteld wordt wat in concre te de doelstellingen van de ARP voor de komende zittingsperiode zijn Een motie waarin de kiesvereniging zich uit zou spreken voor een voortzet ting van het huidige kabinetsbeleid en waarin er bij de party werd aangedron gen niet deel te nemen aan een kabinet als dit beleid niet zou worden gevolgd kon geen meerderheid vinden. Naast de voorstemmers wilde een aantai ie- den, hoewel zij het kabinetsbeleid op zichzelf niet veroordeelden. geen uitspraak doen over een eventuele keus bij een meedoen met een kabinet, De fractie moet hierin niet worden ge bonden was hun mening. Een andere groep wilde in het geheel geen voortzet ting van het huidige kabinetsbeleid. Tijdens de vergadering werd de heer H, van Dijk gekozen als voorzitter en de heer J. J. Donkers als bestuurslid van de kiesvereniging. i VLAARDINGEN De beste vijt henge laars die ..zaterdag hebben deelge nomen Mn bet vierde Kerstconcours. teorfanlseeM door de Vlaardir.gse Hen- aelaars Vereniging Zethamcta waren: G. de Zwart met 570 gram: P. Groen. 540 gr.: J. Verhel). 4T0 gr.: W. Korpershoelc. 470 gr.: P. «in "t Oor, 60 gr. Samen vingen zij 36 visjes. 'tA* gsgg&ffiffl&s® ÉMIk-ff V sÊf VLAARDINGEN Zaterdag was voor de hervormde gemeente en meer in het bijzonder voor de kerkvoogdij een geslaagde dag. De antiekbeurs is een overweldigend succes geworden. De opbrengst bedroeg maar liefst ruim 8500 gul den, veel meer dan men in de (Van een onzer verslaggevers)' -- nog yvat achtergebleven stukken aan het spektakel van de afgelopen dag. De' totaalopbrengst is niet alleen te danken aan de beurs, maar ook aan het meer bescheiden werk van de heer H. Starre, leider van een clubhuis in Rotterdam, dié met drie medewerkers in de Stadswaag, vele vrouwen en meisjes heeft voorzien van geëmailleer de hangers die ter plaatse uit koper meest optimistische ogenblikken worden aakt Uiteraard wordt. ;de geslagen werden en na bestrooid te hort norfnoht Jz -* 21 in mpt pma?l ppmnprfpr eon nwn Wat een genot om In Uw kast diverse onderjurken te hebben, te kust en te keur... zomaar voor 't grijpen. Dat kan vanaf morgen voor al onze klanten, want dan begint de verkoop van een .partij 100 Nylon onderjurken, rijkelijk met kant gegarneerd, voor nog géén drie gulden. Deze grote opbrengst zou welecns te maken kunnen hebben met een ander heugelijk feit. Aan het eind van „Kom zing met ons" vertelde de heer J. Thur- mcr de talrijke zangiustigen dat het nu zeker is dat de restauratie van de Gro te Kerk doorgaat. Een dag tevoren had de kerkvoogdij bericht gekregen van „Monumentenzorg" dat er in ieder ge val gerekend kan worden op subsidie. Enkele details zullen nog nader wor den geregeld. Niettemin was deze toe zegging genoeg om de aanwezigen en thousiast te laten reageren. Een betere opening van de „Antiekbeurs" had de heer Thurmer zich niet kunnen wensen. Wat de restauratie betreft vertelde hij^dat daar waarschijnlijk eind februa ri, begin maart een begin mee kan Morgen om 9 uur begint de verkoop" van deze 100% Nylon onderjurken, in diverse model len en kleuren, maar allen in perfecte pasvorm en keurig afgewerkt, maten <40 t/m 48, voor a nu ui i ij ■2P Géén te/. of schrift* btst. (Van een medewerker) VLAARDINGEN.. Grote waarde- jring over de nieuwe catechismus van 'de r.k. kerk, die onlangs werd uitgege ven, sprak uit de woorden van ds. H. J, Kouwenhoven en kapelaan J. N. van Rossum tijdens de vergadering van de afdeling Zuid van de Nederlandse Christen Vrouwenbond. Tijdens deze bijeenkomst in de Maranathakerk noemde ds. Kouwenhoven de nieuwe catechismus veel bijbeiser dan de oude. Hij belichtte verschillende hoofdpun ten vanuit zijn .protestantse visie, on der meer de verlossing, de doop en het avondmard. Kapelaan Van Rossum besprak de zelfde hoofdpunten, speciaal de H, Mis, waarin voor de rooms katholieken nog altijd de offergedachte een belangrijke plaats inneemt. Niet dat Christus' offer moet worden herhaald; dat is niet te herhalen. Wel is Christus in de mis aanwezig onder het teken van brood en wijn. MAASSLUIS In het Holy zieken huis te yiaardingen is na een langduri ge ziekte overleden de heer W. P. Toose (64). De heer Toose kwam in 1956 in Maassluis als opvolger van notaris A. I. Geelhoed. In alle stilte is de heer Toose vanmiddag op de Algemene Be graafplaats te Doorn ter aarde besteld. vrijwillige schoonmaak van de kérk door de gemeenteleden nu stopgezet. „Aan een kant is dat jammer", aldus de heer Thurmer, „deze mensen héb ben hier met veel animo aan gewerkt in hun vrije tijd en nu is dat ineens niet meer nodig". Maar de vrijwilligers1 zelf waren de eersten, die toen ze het nieuws hoorden, concludeerden' dat hun werk nu overbodig was. Het goede begin van de „antiek beurs" heeft zich tot het eind toe door gezet. Duizenden hebben vanaf twaalf uur tot half acht 's avonds in en om de kerk gedwaald op zoek naar beger renswaardige dingen. - V 1 De inschrijving tot twee uur verliep vlot. Weliswaar ging niet alles weg maar wat werd gekocht bracht, meegtal een hogere prijs op dan in de catalogus stond vermeld. Het hoogtepunt van de beurs werd echter pas bereikt na drie uur. Om'die tijd begon veilingmeester H. van der. Wolf in het koor van de kerk metde verkoop bij opbod van de meer waarde volle, antieke stukken. De belangstelling voor deze veiling was overweldigend. Vanaf drie uur tot aan het einde van de verkoop hebben honderden mensen zich in het voorste gedeelte van de kerk verdrongen - om een kans te hebben een van de stukken te bemachtigen. Er werden voor verschillende zaken hoge prijzen ge maakt. Zo ging een antieke kinderwagen uit het begin van de negentiende eeuw weg voor bijna driehonderd guldem Een fraaie antieke „samovoir" bracht zelfs 500 gulden op. Daarnaast, waren er vooral kasten, zijn met emailleerpoeder in een oven werden gebakken. Dit spectaculaire gebeuren trok heel wat kijkers en kopers zodat de heer Starre een behoorlijk bedrag voor het restauratiefonds kon afgedragen. Dat-' zelfde konden de dames die in de Vleeshallen talrijke dorstige bezoekers van thee en frisdranken voorzagen. (Van een medewerker) SCHIEDAM Enkele honderden adspirantjes van DOK hebben zaterdag middag weer met veel enthousiasme deelgenomen aan de traditionele vaar- dlgheïdsproeven. Twee maal per jaar wordt dit evenement bij DOK gehou den, dit keer onder leiding van me vrouw G. Dollee-van 't Hof in de gym zaal aan de Van Ostadelaan, waar op verscheidene toesteilen de proeven wer den afgenomen. Een deskundige jury beoordeelde de verrichtingen op de lange mat, brug, rin gen, en evenwichtsbalk. In de leeftijd categorie 1011 jaar deden niet min der dan tweehonderd kinderen mee. Bij de meisjes 1213 jaar bedroeg de deelname bijna honderd adspirantjes. Ook in de gymzaal aan de Tuinlaan gonsde het van aktiviteiten. Daar zetten de jongens van 1013 jaar hun beste beentje voor. De leiding berustte hier bij mejuffrouw T. Verhey, die binnen kort DOK gaat verlaten. Behoorlijke Prestaties werden hier geleverd op de rekstok, lange mat, ringen en brug. De belangstelling voor deze vaardig- heidspróeven neemt iedere keer weer toe, hetgeen het bestuur stimuleert er mee door te gaan. In april 1967 worden de proeven weer gehóuden. In het kader van de vluchtelingenak- tie zullen veertig DOK-leden deelne men aan de nationale inzameling. De vereniging bewerkt het gedeelte van Schicdam-Zuid tussen de Havendijk en Nieuwe Maasstraat. De centrale post van de gymnastiekvereniging is ge vestigd in één der zalen van de Bethel- kerk. glas- en aardewerk en snuisterijen dié goed geld opbrachten. Het bieden ver liep vlot en prettig vooral door de ple zierige manier waarop veilingmeester Van der Wolf, terzijde gestaan dóór zijn helpers, de zaken aanprees. Toen omstreeks half acht dé veiling werd gesloten was er niet veel meer over. De enkele restanten, die onver koopbaar waren, gaan naar een ven-, du-huis. De heer Thurmer en zijn, vele medewerkers konden tevreden zijn. Een groot aantal mensen werkte mee om de kerk weer op orde te bréngen en om negen uur herinnerden 'alleen (Van onze correspondent) MAASSLUIS eh Om de viering van het vijfde - lustrum van het Dispuutge zelschap M.A.R.N.I.X. van het Amster damse Studenten Corps een zekere luister bij te zetten zal op initiatief van dit dispuut een monumentale bank wor den' opgericht op het Havenhoofd aan de Govert van Wijnkade, ter nagedach tenis aan Marnix van St. Aldegonde. j Burgemeester W. J. D. van D'ick zal .woensdagavond om 19.30 uur de bank onthullen. Het dispuutgezelschap M.A.R.N'.I.X. heeft Maassluis uitgekozen voor het op richten van een monument omdat Mar- nix van St Aldegoride enige tijd in Maassluis verblijfplaats heeft gehad. Het programma voor de onthulling is als volgt:: - - Om 18.45 uur n.m. zal het studenten gezelschap zich opstellen bij het station in de Beatrixlaan, waar om 19 uur de stoet, voorafgegaan door de drumband „Kunst na Arbeid" en het muziekkorps „Kunst na Arbeid" en geflankeerd door flambouwen zich in beweging zal zetten naar de Govert van Wijnkade. Aangekomen-bij de Haven zal de stoet tussen de gemeentesecretarie én het belastingkantoor halt .houden om de, kikvorsmannen van' de plaatselijke brandweer, in de gelegenheid te'stéllen het zwaard van Mamix van St. .Alde- gonde op: te 'duiken, zodat om 19.30 uur. burgemeester van -Dijck de monumenta le bank met liet opgedoken zwaard kah onthullen, jaarna zal cc stoet zich naar het; raadhuis begeven waar1 het dispuutgezelschap zal recipiëren. VLAARDINGEN De samenwerkende. Ne derlandse huurdersverenigragen zijn o-erge- ïaan tot uitgave van een maandblad, geti- cld: „Huurdersbelangen." Het initiatief hier toe is uitgegagn .van de Algemene Neder landse Huurdersvereniging te Amsterdam, die bijval'en steun ontving-van de--Huurders- vereniging '-„Vlaardicgen". 11n het vandaag verschenen proefnummer, dat .twaalf_pagina'stelt, .heeft. de..Vlaar-. dingse huurdersvereniging een groot deel van de plaatsruimte ter beschikking-gekre gen. Behalve 'het artikel van de wethouder van stadsontwikkeling, de heer T. de Bruijn.treft men een artikel aan van de Hand: van 'he* "bestuurslid, de heer Joh; van der Veer. Onder Het motto: „Aktiè mense lijkheid" stelt hij de vraag „Helpt u mee de woningnood te bestrijden?" biedt De Klerk enkele prachtige Draion overgor- dijnstolfen extra voordelig aan. Soepel plooiende, "gesloten" stoffen, met alle bekende (goede) Dra- lon-eigenschappen. In acht briljante, effen kleu ren. Een wel héél bijzon der koopjeri 20 cm breed, per meter 8.* Dit Dralon-msrk is uw garantie. ItO rre ROAM (OEN HAAO /umECHrrvUSSNOeN/DEVEHTaVHOCW (Van onze correspondent) MAASSLUIS Het teenager festi val georganiseerd door het C.J.V. te Maassluis, dat zaterdag in het Trefpunt te Maasland werd gehouden is een groot succes geworden. Vooral 's avonds bestond er veel belangstelling en moesten vele teenagers teleurgesteld worden. Er werd in drie categorieën gestre den, namelijk beat, instrumentaal en vocaal. Bij de beatgroep werd eerste Group US '66 uit Hoek van Holland. Instru mentaal wonnen The Zorro's uit Maassluis en vokaal de heer M. van Lenteren uit Hoek van Holland, met begeleiding van The Mimics. The Zorro's moesten de strijd aanbin den tegen The Mimics en wonnen door dat hun optreden een levendiger karak ter had dan de Mimics. Laatstgenoem de groep kreeg van de voorzitter van de jury de raad mee om niet zo sta tisch op te treden. M. van Lenteren won de prijs waarschijnlijk omdat hij iets oorspron kelijks bracht. Hij zong een liedje waarvan de tekst van hemzelf was en SCHIEDAM In de sfeervolle aula van het Stedelijk Museum hebben za terdagavond twee bekende musici van het R.Ph.0. de harpiste Mari Nagasa ki» en de fluitist Raymond Delnoye een concert gegeven. Zij voerden afzon derlijk. en in combinatie een zeer inte ressant programma uit van muziekwer ken, die men niet alle dagen te horen krijgt.. Al spoedig bleek dat de combinatie fluit-harp zowel in het klassieke als in het moderne genre ideaal kan worden genoemd. Het eigene van ieder instru ment'kwam uitstekend tot zijn recht en;ook gaven beide instrumenten wan neer zij tezamen klonken, volop gele genheid de melodische lijnen van een werk inhun verscheidenheid van klankkleuren te volgen. Van. Johann Baptist Krumpholz (1745-1790), zelf harpist en uitvinder van de .dubbelpodaalharp, hoorden we een sonate voor harp en fluit. Het kwam' ons voor dat de fluitpartij eer der vóór viool was gedacht, maar ze kwam niettemin in de uitstekende ver tolking van Raymond Delnoye goed tot haar recht. Mozarts Andante voor- fluit eri harp bracht ons in een verfijnde muzikale sfeer,' évenals het Intermezzo van Hen drik Andriessen voor dezelfde combina tie. De onlangs door het harp-fluitduo uitgevoerde wereldpremière van "Henri Gagnebins „Rhapsodie" vormde met het Japanse stuk „Haru no umi" (Zee in de lente) van Miyagi en de tot besluit gespeelde Entr'acte 1 van Jac ques Ibert een dankbaar brok kamer muziek van hoog gehalte. Voortreffelijk liet de harpiste zich "VLAARDINGEN Zondagavond raakte op de Mr. L. A. Kesperweg een auto in brand van de heer H. van D. uit .Eindhoven. 'De pompbediende van het Evag-station bluste de brand met een schuimblusser. De auto liep schade op aan de bedrading. De gewaarschuw de Brandweer behoefde geen dienst te doen,. Op het kruispunt Diepenbrock- straat-Messchaertplein ontstond zon dagmiddag een aanrijding tussen een RET-busen een personenauto. De chauffeur van de bus wilde remmen om de auto voorrang te geven maar slipte op het natte wegdek. De auto vari .de heer L. den H. liep zware scha de op. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Het .afgelopen weekeinde isinge broken 'in eeri huis aan de Ver- heystraat Ook verschaften onbekenden zich toegang tot de bouwkeet van Ele- mentum in de Holywijk. In beide geval len werd niets vermist horen in een aantal solowerken: Im promptu van Lex var. Delden en een gelijknamige compositie van Gabriel Fauré, in welk laatste werk voor harpsolo de ruisendeglissandi een prachtig effect maakten. Ook Raymond Delnoye speelde enke le soli: „Image" van E. Bozza en „Sy rinx" van Debussy op zeer lofwaardige wijze en hij bewees daarmee met de meest simpele middelen als een enkel, uiteraard eenstemmig bespeeld instru ment te kunnen boeien, mits de muziek daarvoor is geschreven door een meesterhand, en dat laatste was vooral met het werk van Claude Debussy het geval. Een klein, aandachtig gehoor heeft ondubbelzinnig van zijn waardering blijk gegeven met een warm en langdu rig applaus. W. P. VERHEUL de muziek van de Mimics. Tweede werd Greet van Os, die helemaal uit Beilicum bij Den Bosch was gekomen. Alle drie de winnaars krijgen een proef-auditie voor de K.R.O. De orga nisatie was in goede handen bij het bestuur van het C.J.V. met als anima tor de heer L. Quak.. (Jammer dat de geluidsinstallatie niet best was.) (Van een onzer verslaggevers) - VLAARDINGEN Zondag 30 okto ber krijgt de wijkgemeente Nieuwe- Kerk van de Hervormde Gemeente een nieuwe predikant als opvolger vari ds. W. J. Schouten, die kortgeleden afscheid nam en leraar is geworden aan het Groen van Prinstererlyceüm. - De nieuwe predikant ds. A. A. Bos komt uit Veenendaal. Hij zal worden bevestigd door zijn voorganger ds. Schouten. Intrede en bevestiging gebeu ren in de Nieuwe Kerk aan de Bin nensingel. De dienst begint om 16.00 uur. Het consulentschap van ds. A. J. Hoorn wordt met de komst van ds. Bos beëindigd. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Zaterdag was het 25 jaar geleden dat de heer A. Bakker in. dienst kwam van het Algemeen Zieken fonds „Maassluis". De heer Bakker, thans hoofd van de mutatieafdeling, kreeg vrijdag een receptie aangeboden in het „Zeemanshuis", die een intiem karakter droeg. In aanwezigheid van het bestuur van het ziekenfonds, het voltallig personeel en de medische dienst" sprak directeur D. Pons de jubilaris toe en bracht hem dank voor de wijze waarop hij geduren de 25 jaar zijn taak heeft verricht. De heer Pons overhandigde de jubilaris een persoonlijk cadeau. De heer P. L. Wekker, voorzitter van het ziekenfonds, bood de heer Bakker namens het bestuur een cheque aan. De heer Joh. van Dijk was de spreker namens het ziekenfondspersóneel. Hij bood een staande leeslamp aan. ROTTERDAM Vandaag is voor de officier van justitie geleid de 21-jarige telefoniste M. v. K„ die vorige week op een zolderkamer aan de Mathenesserdijk de 25-jarige kelner J. J. Dingen neer schoot. De man ligt nog in het zieken huis, maar zijn toestand gaat vooruit. SCHIEDAM Terwijl zaterdagnacht op dé Meenwensinge! de 23-jarige onder- hondsaannemer A. W. en tie 19-jarige bijrijder IV. N. wandelden, stopte plotseling een personenauto met twee inzittenden. Een van de twee stapte uit en stak W. N. met een .scherp voorwerp in de borst. De man bracht Hem vervolgens een snijwond in de rechterarm toe. Daarna reed'de auto snel weg. Het slachtoffer werd in een huis binnengebracht en later: dQor de GGD naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd. De politie zoekt naar de daders en de achtergrond van deze duistere zaak. AGIO lumor TIP 11 ct. AGIO TIP 18 ct (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In de Hoflaan aan de rand van bet Hot is een steden gedenktafel- herplaatst, die de in 1916 overleden steenhouwer J. de Vries aan de gemeente Vlaardingen had geschon ken. De laatste jaren verkeerde de ta fel in ernstig verval. De poot, waarop de tafel steunde, was zodanig beschadigd dat deze ver wijderd moest worden. Ook de tafel had, als speélobject voor de jeugd veel geleden'. De poot was vanuit steérthouwersoog- punt bezien een bijzónderheid, ómdat hij uit één stuk graniet was ge houden Daar de poot echter niet meer kon worden gemaakt heeft het gemeentebestuur de nabestaanden van de schenker gevraagd of de tafel vertikaal mocht worden geplaatst. De gemeente meent namelijk dat de ta fel, die de laatste tijd bij gemeente werken -was opgeslagen, uit histo risch oogpunt en uit piëteit tegeno ver de schenker herplaatst dient te worden. De tafel draagt als opschrift: „Het Hof was de buitenplaats der Ambachtshe- (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Een sterker Hoekse Boys'heeft zaterdag een rustige 31 overwinning kunnen behalen op het Haagse RAS, De rust kwam overigens hoofdzakelijk van de Boys, want de rijksamibtea'nren ver loren evenals het publiek langs de lijn, enke le -malen het geduld. Verwonderlijk was dat niet, want het gedrag van de scheidsrechter gaf er alle aanleiding toe. Na het succes tegen SV- dachten de Boys er kennelijk' wat te gemakkelijk over. en .na tien minuten kon Van Beuren een 0—1 voorsprong nemen, ondanks een verwoede poging van doelman Van der Knijff de tref fer te voorkomen. De aanvallen van Hoekse Boys liepen her haaldelijk stuk op de fors ingrijpende RAS-defensie. Dat de score met de rust toch nog in evenwicht was, dankten de Boys aan een fout van de niet altijd objectieve Haagse grensrechter. Na de hervatting ble ven de rood-zwarten duidelijk de sterksten. De voorhoede was echter niet bijzonder op schot en vooral Mozes meende steeds weer de Hoogse keeper bij het uittrappen te moe ten hinderen, waardoor deze kennelijk kwaad werd. Het was linksbuiten .Van Kem pen, overigens matig spelend, die zich na 14 minuten keurig vrij speelde en beheerst scoorde. Daarna was de strijd in feite'ge streden. ren. Van Vlaardingen - en, "Vlaardin- ger-Ambacht van - lflll1830- Het heerenhuis stond ter plaatsevan dé gasfabriek. JDe moestuin lag - binnen de vijver. De gemeente Vlaardingen kocht in 1830 de Ambachtsheerlijk- heid van yiaardingen. en Viaardin- ger-Ambacht". Tn januari verleende de raad een. kre- diet van '4650 oni: dé tafei;;tè her plaatsen. - - (Van onze correspondent) y MAASSLUIS Het eerste tafeltennisteam van Key en Kramer bracht Feyenoord l^de eerste nederlaag toe, Bepaald pech heelt Key en Kramer, daar het enige wédstrijden zonder H. Fonck wegens ziekte, moetstel len. Ondanks dat -kwam K. eh K; tot:- een mooie 64 zege. Via een 21 en.3—2 ach terstand wisten zij met 5—3 aan de" leiding te komen. In de laatstebeslissende partij voltrok J. *t Hart het vonnis over 'Féyen- oord C. Kerkum speelde weer een uitste kende wedstrijd en won driemaal. .JVït Hart volgde goed en won tweemaal, terwijl bei den ook het dubbel wonnen. Invaller D. Bergwerff moest alle keren met een neder laag genoegen nemen. - K. en K. 2 speelde thuis tegen H.P.V3 en ook deze tweede competitiewedstrijd werd in winst omgezet. De grote 91 'zege was misschien enigszins geflatteerd, maar toch zeker verdiend. ROTTERDAM De tweejarige Hennie de Groot van bet Schakerlo is zater dagavond naar het Zuiderziëkenhuis ge bracht nadat het kind uit een fles am-, monia had gedronken. Craaj Stürgkh vermoord. Wceneo, 21 October, De minister-president graaf Stürgkh werd hedenmiddag het slachtof fer vari een aanslag. Terwijl graaf Stürgkh- in liet lintei Mei-sl und Scliadn liet middagmaal ge bruikte. trad de schrijver Friedrich Ad- lt-r op (le tafel toe en vuurde snel achter een drie schoten op den minister-presi dent af. Graaf Stürgkh werd in hel hoofd getroffen en was aanstonds dóód.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1