VERLOVINGSRINGEN natuurlijk van DE MARTINSHOF m B. en W.:bezwaar is ongegrond Defensiebezwaren tegen plannen voor Holy-zuid mttaUiiHj Detailhandelsschool Boekenbeker won AGENDA VERKAPE C. Reus bepleit „Open jeugdwerk nieuwe stijl" Zilveren eremedaille voor B. Koster (64) Maassluis koopt grond voor Euro woningen Burgerlijke -stand Annetje Pet mag naar de voorlees finale Zeelieden stalen nit auto 98 Vijf kinderen gewond in het verkeer Veertig jaar bij ENCK In herfstvakantie film van de Fico e»®*\ Militaire leiding krijgt tracé langs Zoomweg Man brak been WAT BRENGT MODEHUIS VERKADE? Bloemen en fruit op Dankdag Politiek Jongerencontact bijeen HIJ WEET WAAR HEMDE SCHOEN WRINGT.... KUYPERS Van d&Mf Ruiltransactie met Delfland Burgerlijke stand scheffer Met „Pippi Langkous" nK ROTTERDAMMER *w - -fa t* VLAARDINGEN De ge meenteraad moet volgende week dinsdag besluiten of hij definitief akkoord gaat met het bestem mingsplan voor Holly-zuid. De raad besloot enige weken geleden met het voorstel mee te gaan, doen moest het plan ingevolge de wet ter inzage worden gelegd om belanghebbenden gelegenheid te geven eventuele bezwaren erte gen kenbaar te maken. dameshoeden LIJNBAAN 37 Goedgekeurd ig Fries cabaret door Rients Gratama VLAARDINGEIV Vandi mg. vere morgen ere dagelijks Eigentijdse kleding! Pro gressief maar niet over dreven. Elegant en toch. manlijk. niuutfiiuis schiedamseweg 61 vlaardingen tel. 3202 U VINDT DAAR SCHOENEN DIE NIET WRINGEN, MAAR GOED PASSEN EN HEERLIJK ZITTEN 1 B£! J ERLANDSELAAN 83 PLE INW6G 17? NIEUWE BI fiN EN WEG 424 BERGS ELAAN 325 A WOLP-H %ERTS~BOCHT 321 ZUIDWJJK: S Ll NGë 423 PERNIS PASroRIÊDUK 296 VLAARDINGEN: V66RPLEIN 35 voop'n modern modehuis schiedamseweg 57 5 vlaardingen Eigen gebouw Pagina 5/ 2 A VRIJDAG '28 .OKTOBEKrW"> 'ij VLAARDINGEN Tn de komende herfstvakantie zorgt de Fico dat de jeugd in de Westwijk kan genieten van tpn°»iooie kleurenfilm. Het programma van 22 november is, mede ook door zaaimoei Ujkheclenverschoven naar dinsdag 1 november. Op die dag zal in de toneelzaal van de Ichthuskerk aan te Van Maeriantlaan een drietal voorstellingen "worden gegeven van de film „Tafl'y en de wildjagers", Deze kleurenfilm in Wait Disneystijl is een van de mooiste die de Fico tot nu toe jn een jeugdprogramma heeft ver toond. Jongelui van acht tot veertien jaar kunnen dinsdag deze fi'm zien om 10.30, 13-30 en 15 30 i'"r. Kaarten zijn maandag van 15.00 - 56.00 en dinsdag varaf 9.30 uur verkrijgbaar aan de kerk. Op deze tilden kan men ook tele fonisch kaarten bestellen. Voor hen, die uit ondervinding ■weten hoe intens koud de holfandse nachten kunnen zijn... en die zich realiseren, dat lekker warm slapen toch helemaal geen luxe is... voor hen Is deze aan bieding bedoeld. Een speciale verkoop van flanel len lakens, donzig warm, anti reuma, van een extra kwaliteit flanel... niet alleen een nood zaak, maar nu ook mogelijk voor ledereen. Morgenvroeg om 9 uur begint de special? verkoop- van-deze flanellen lakens, waarmee U niet alleen Uw gezondheid, maar door nu te kopen ook vele guldens spaart. CUn tel. ef schrift, htst. maar voordat B. en W. iets konden °™dat fen strook grond van ongeveer! 200 meter tussen leiding en de Zoom weg, bijna onbenut zou blijven, terwijl deze strook uit stedebouwkundig oog punt juist bijzonder belangrijk is. Het college stelt de raad voor om de klacht van Defensie ongegrond te verklaren en de uitvoering van het bestem mingsplan vast te stellen. Er is nu een serieuze tegenstander van het plan naar voren gekomen, na melijk de minister van defensie, meer in het bijzonder het hoofd van het Bureau Aanleg Beheer en Onderhoud van het directoraat gebouwen, werken en terreinen. De defensievertegenwoordiger brengt naar voren dat niet voldoende reke ning is gehouden met een in Holy-zuid lopende militaire brandstofleiding. Op deze leiding mogen volgens bestaande overeenkomsten geen huizen, openbare werken en bomen worden geplaatst. Zelfs moet aan weerszijden van de lei ding vier meter grond'vrij blijven. De eis van Defensie houdt in dat van het bestemmingsplan een groot deel met zou kunnen worden uitgevoerd, VLAARDINGEN Op het kruis punt Ooshavenkade-le Van Leijder. Gaels'.raat werd vanmorgen de 63- jarige bromfietser G. M. die niet voldoende op het verkeer lette en de bocht naar links te kort nam, aange reden door een personenauto. M. moest met een vermoedelijke been breuk naar net Holyzie£«nhuis wor den. vervoerd. Bi| een gymnastiekles in een zaal aan de Westhavenkade vield onder- dagmorgen de elfjarige R. H. bij een brugoefening. Hij brak zijn rechter arm. De jongen is naar het Holy- zïekenhuis - gebracht. - verplicht de leiding te verleggen. Daar komt bij dat sinds 1963 Defensie al met rijkswaterstaat onderhandelingen voert over de loop van de leiding langs het tracé van de Zoomweg. Deze besprekin gen zijn al ver gevoerderd. B. en W. stellen dat ook in de uitwer king van hun plannen rekening is ge houden met deze nieuwe loop van de leiding. Het is dan ook volgens het college niet nodig om rekening te hou den met de tijdelijke brandstofleiding. Daarom wordt de raad verzocht de be zwaren van Defensie niet ontvankelijk te verklaren en over te gaan tot vaststelling van het concept-besluit. B. en W. menen namelijk dat zij in hun recht staan door te weigeren op' het verzoek van defensie in te gaan Weliswaar was de overeenkomst met Defensie a! gesloten voor de grond in gemeentelijk bezit kwam, waardoor ook alle eventuele gevolgen voor' reke ning van de gemeente kwamen. In het uitbreidingsplan van 1953 wordt echter reeds over het gebied van Holy gespro ken als liggende m het gebied van de stedelijke ontwikkeling. Dit uitbreidingsplan in hoofdzaak is door GS goedgekeurd in 1954. Men kon dus bij het rijk weten dat de grond waarin de leiding ligt te zijner tijd tot een woongebied zou behoren. In de overeenkomst bij het leggen van de leiding is bepaald dat indien het in belang van een van de partijen nodig is de leiding te verleggen, de Staat dit moet doen op kosten van de betrokken partij. Echter is er ook sprake van dat ai? werkzaamheden voor stadsuitbreiding door de aanwezigheid van de leiding niet, of niet goed kunnen worden ver richt zonder dat daardoor nadeel voor de eigenaar ontstaat, het rijk verplicht is de schade te vergoeden of de leiding te verleggen, In 1953 werd de uitbreiding van de stad al voorgenomen. Het rijk is dus VLAARDINGEN De christtelij- ke Detailhandelsschool „Beneden- Maas" heeft definitief beslag gelegd, op de boekenbeker, de wisseiprijs die de Vlaardingse boekverkopers ieder jaar uitloven voor de school die de aardigste etalage heeft inge richt tijdens de Kinderboekenweek. "Het was dit jaar de vijfde maal dat deze wedstrijd werd gehouden én de boekhandelaren besloten daarom dat de wisseiprijs nu definitief zou worden toegekend. Volgend jaar komt er! waarschijnlijk een nieuwe beker. De eerste klas van de detailhan delsschool had bijzonder veel werk gemaakt van de etalage van de Oos terboekhandel aan de Van Hogen- dórplaan. De leerlingen hebben het sprookje „Het meisje met de zwavel •VLAARDINGEN De Friezen in Vlaardingen kunnen woensdag 2 no vember in de Stadsgehoorzaal hun hart ophalen. De Franse cabaretier Rients Gratama komt dan namelijk met zijn One man-show, getiteld „Moai waer ai lange dagen. De plaatselijke Friese vereniging roept alle Friezen in en om Vlaardin gen op deze unieke avond met te mis sen. Gratama wordt muzikaal bij gestaan door een combo bestaande uit Joop Verbeke, Henk Ondersteyn en Khrst de Groot. De avond begint om 2M)0 uur. 1( VLAAftOTNOEN Stadsgehoorzaal: Fam»- Jjt-avaöd VCB mjn.v. Chr. Toneelver. „Am- ®kj" «net „Deining om zonsondergang", 19.43 triangel; Ledenvergadering chr. openbare Regaal en bibliotheek. 20 00. Triangel: Op- ncatingsvergaderine Interkerkelijke Stieh> ™g voor Sociale Arbeid, 20 00. VLAARDINGEN Grote Kerk: „Kom m«t ons...". USX Triangel: CJV-Instuif, -too Betbelkerk: Avondgebed, 19.33. .Klachten bezorging Vlaardingen: H. Ver- "w. Wagnerstr. 24b. tel 3345, maandag t/im «fjfeg 18-19.30. zaterdag 17 30-19 uur. Bijkantoor De Rotterdammer, Smalle Ha venstraat 11. tel. 6775. Uitsluitend redactleza- *CI'. tel. 9493, b.g.g, 881S b g.g. 010-115588. Apotheek: Bot, Billitoniaan 85. tel. 4729. stokjes" uitgebeeld. De school behaal de daarmee 47 punten. Op de tweede plaats met 46 2/3 punt eindigde de Kweekschool voor Kleuterleidsters, die by Aart Pontier het pannekoek huisje van Hans en Grietje heeft ge reconstrueerd. Het werk van de chr. Huishoudschool bij boekhandel Hoog land was met 46 punten goed voor een derde plaats. Bij het boekhuis Den Draak heb ben leerlingen van de cursus Alge mene vrouwelijke vorming hup fan tasie uitgeleefd en dat leverde hun een vierde plaats op met 45 punten naar het oordeel van de jury. De Ambachtschool die de AP-boekhandel voor hun rekening namen, kreeg de poedelprijs met 41 punten. De schrijfster mevrouw T. Vos- Dahmen Von Bochholz, een van de juryleden, heeft vanmorgen in de De tailhandelsschool de beker uitgereikt aan het winnende team. Mevrouw Vos vond dat. het een nek-aan-nek- race was geweest en dat de concur rentie zeer groot was, maar dat de Detailhandelsschool door haar grote originaliteit uiteindelijk de prijs ver diende. De heer J. den Draak over handigde de juryleden, drie volwas senen en drie scholieren, een boe- kenbon als dank voor de medewer king die zij aart het geheel hebben gegeven. SCHIEDAM,De Zusiercomriiissié en de Werbcommlssie van de Gerefor meerde Kerk in wijk Nieuwland heb ben met instemming van de wiikkerke- raad besloten gezamenlijk een fruit en bloetnenactie te organiseren ter gele genheid van de dankdienst voor gewas en arbeid, die zondag in de Magnalia Dei-kerk wordt gehouden. Deze actie is bedoeld a's een attentie en een blijk van medeleven met de bejaarde en zieke kerkleden in de Nieuwland wijk. De commissies hebben nog een ande re bedoeling met de actie: De dank stond voor gewas en arbeid heeft veel van zijn betekenis voor de gemeentele den verloren. Wat hiervan de oorzaak is kan buiten beschouwing blijven. Er zijn nog olaatsen in Nederland, waar in het midden van de week een dank dag wordt gehouden, met een of twee kerkdiensten. In Schiedam heeft de kerkeraad echter de dankstond naar de zondag verplaatst. Als men nu geen bijzondere betekenis aan deze dank dienst op zondag weet te geven, zou het wel eens kunnen gebeuren, dat m de toekomst deze dankdienst onge merkt aan de gemeenteleden zal voor bij gaan. Daarom wil men door middel van deze fruit- en bloemenactie aan de dankdienst op zondag iets verbinden, waardoor deze dienst aan betekenis wint en meer reliëf krijgt. Gaven in natura of .financiële bijdra gen, worden gaarne zaterdag tussen 1112 en tussen 15.00—16.00 uur in de Magnalia Dei-kerk in ontvangst .geno men. SCHIEDAM - Twee jonge kinderen zijn donderdag in twee verschillende stadswijken van Schiedam door een au to aangereden omdat' zij van achter een geparkeerd staande auto plotseling de rijbaan waren overgestoken. De vijfjarige Jolande van der Hoek, uit de Lekstraat 42, werd in dc/elfde straat aangereden door een personen auto die bestuurd werd door de 29-jari- ge magazijnbediende J. B, Zij hield van het ongeval een pijnlijke knie en een buil aan het hoofd over. De GGD bracht haar naar het Gemeentezieken huis. In de Van Högendorpstraat overkwam de zesjarige Norma Droge die in de zelfde straat woont, een dergelijk on geval. Zij werd bij het oversteken van de rijbaan gegrepen door een personenauto, bestuurd door de 80-ja- rige leraar H. X B. Het slachtoffertje kreeg een bloeduitstorting aan het rechter been, en kon ter plaatse door de GGD worden geholpen. Doordat de twaalfjarige K.-J. N. don derdag op de kruising 's-Graveiar.d- sewegDelftiandseweg met' zijn fiets plotseling van richting veranderde, is hij aangereden door een achterop ko mende personenauto, bestuurd door .de 20-jarige student J. P. Met een scheurwond in zijn linker lies is hij door de GGD naar het Gemeentezie kenhuis gebracht. Na behandeling kon hij weer naar huis teruggaan. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Men wil in Schiedam de jeugd-gemeenteraad weer op gang brengen. Daarom vergaderde gister' avond in de raadzaal het Politiek Jon geren Contact Schiedam, voorde tweede maal in dit winterseizoen. Er was een twintigtal jongelui van diverse politieke kleurschakeringen, na melijk: Arjos, JGCHIT, JOKVP (kath.), FJG (soc.), JOPSP (pac.-soc.) en ANJV (comm.). De jonge liberalen lieten verstek gaan. Naar verluidt hebben ze op het ogenblik in Schiedam geen le den. Na een kort openingswoord door voorzitter M. Overveld hield de ambte naar voor jeugdzaken, de heer G. Rens een causerie over het Open Jeugdwerk. Hij besprak de problematiek van de hedendaagse vrijetijdsbesteding, veroor zaakt door toenemende mechanisatie. Hij -wees op de gevaren van de automa tisering voor een gezonde ontplooiing van de persoonlijkheid. Rondom de vrijetijdsbesteding is een nieuwe wereld van voorzieningen ge groeid, die daardoor om een nieuwe formulering van doelstellingen vraagt. Bij het jeugdwerk wordt tegenwoordig de overheid nauw,betrokken. De heer Rens wees ook op de moei lijkheden bij het omvormen van de jeugdleiders voor het Open Jeugd werk-nieuwe stijl. Vrije jeugdvorming DAAROM GAAT HU (EN U OOK) NAAR_y VLAARDINGEN De heer B, Koster, die donderdag zijn veertigjarig jubileum bij de ENCK vierde, is on derscheiden met de zilveren medaille van de orde van Oranje Nassau. Burge meester mr. J. Heusdens was naar het ENCK-gebouw gekomen om hem het eremetaal op te spelden. De heer Koster kwam op 24-jarige leeftijd bij „de Super" als bankwer- ker-pomper. Al -vrij snel werd hij lood- brander, en in I960 voorman-loodbran- der f *t In-de motivering/van de toekenning vaan cle -medaille wordt gevfezwf'dfi, de accuratesse, -* het verantwoordelijk heidsgevoel en de leidinggevende ei genschappen, die hij in die functie heeft gedemonstreerd, De jubilaris is bovendien sinds de oprichting "in 1948. dagelijks bestuurder geweest van het sociaal fonds van het bedrijf. Na de toespraak van de burge meester sprak ENCK directeur ir. W, A. den Bakker huldigende woorden. Al filosoferend wees hij op het unlLLLTv ar bliHL mtÊUf/ - m I VlflflRPINQEN I (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS "Vooruitlopende op de afsluiting van een grondruiitransac- tie tussen de gemeente en het Hoog heemraadschap Delfland gaat de ge meenteraad volgende week dinsdag avond beslissen over een voorstel tot aankoop van een stukje grond van 158 centiaren, waarop inmiddels de meest westelijk gelegen flat van het complex Eurowoningen aan de Westlandse weg is verrezen. Deze grond is nu nog eigendom van het Hoogheemraadschap en bestemd om op korte termijn te worden doorver kocht aan de N.V, Eurowoningen. Er is langs de Maasdijk méér grond van Delfland die de gemeente in ver band met de realisering van het uitbrei dingsplan m onderdelen Maassluis- West en het uitbreidingsplan in hoofd zaak Maassluis Noordwest in eigendom moet verkrijgen. In verband met het dijkbelang wenst Delfland echter de binnen een afstand van 25 m uit de kruin van de dijk gelegen grond niet af te staan. Voorzo ver dit gebied eigendom van de ge meente is wenst het hoogheem raadschap dit over te nemen. De waarde van de wederzijds te ver ruilen gebieden zal het Adviesbureau Onroerende Zaken te Rotterdam bepa len. VLAARDINGEN Ondertrouwd: Maritis Schippers. 20. Van Beethovensingel 21 en Johanna Maria Hyacint ha Krowinkel, 19, Mahlerstraat IS; Johannes Hendrik van Spronsen, 18, Caspar Fageistraat 25 en Corne lia Droog, 17, Huygensstraat li; Casper Hart* mari. 25, Oranjelaan 33 en Johanna Christina Shujter. 22, Oranjelaan 35, Petras Marttnus Otterman, 32, P K Drossaartstraat 92 en Dirkje Magcheltje Sloof, 45. Koningstraat Zi; Jantje Roodenburg. 25, Ant Heinsiusstraat 12 en Johanna Adriana Janson. 20. Thorbec- kestraat 18, Lode wijk Willem Varossieau, 22, Kethelwe^ 99 en Wilhehnxua Jenny de 3a-1 ger, 20, Mauntssingel 15; Jacoous Vis, 25, Soendalaan 117 en Geertruida Franciina BeJ, 20, 's Gravenzande; Gijsbertus Fnederich, 25, Schiedam, en Jacoba Geertruida van Keu len, 20, Van Beethotvensingel 105 A; Leentiert Stout, 23, 2e Spoorstraat 4 A en Jannie Jacoba Donkersloot, 20, Benthemstraat 4; Petrus Antomus Maria van Uffelen. 22, Cal- lenburgstraat 118 en Hendrika Johanna Anto- ma Maria de Brabander, 20, Kortedijk 27 A; Bernard Jac-ob van der Hoeven, 22, Korte- dijk 62 en Petronella Anna Cornelia Irene Verheij, 2,1, Cronjéstraat 48; Marhnus Johan nes Andries van Hoewijk, 22, Bin ïensmgel 83 en Arendje van Dorp, 21, Haydnstraat 63, Cornells Hendrik Jacob Dik <eboom, 23, Schiedam, en Trijntje Johanna Maria Bcere, 22, v d Spiegelstraat 54: Johannes Hendnkus J-oseoh Scheffers, 25. Rotterdam, en Cataan- na Maria Zuidgeest, 23, Richard Holstraat 25, Herman us de Groot, 23, Van der Duyn van Maasdamlaan 128 A en Marn Theodora Hermana de Groot. 20, Nassaulaan 48; Hen drik Andeweg, 24, Loremtzstraat 72 en Sonja Margaretha Louise Hoffman, 23 Röntgenstraal 8 A; Nicolaas Ane van der Windt. 24, Schipluiden, en Johanna Zonne veld, 24, Trekkade 24; Hendrik Pteter Drop, 20, Bm Pruissingel 132 A en Cornelia Ma na van Vliet, 18. Arn Hoogvlietstraat 88; Quen- tijn Fikke, 18, Lijsterlaan 23 en Thsresia Kolenbrander, 18, Leeuwenkstraat 20, lho-> mas Oranje, 27. Schiedam, en Johanra Ccr- nelia struijk 19, Van Hogendorplaan 1D, Adriaan dd Vogel, 24, Berkel en Rodenr'js, Johanna Geertrui van Noordcantn. 21. Mercurmsstraat 12.; Paul Kendr'k Mar*e Utens, 19, Schiedam, en Meinsje Basüaantje Verschoor, 22, Hortensiastraat 16 B* Cornells van den Berg, 28. Callenburgttran 18 en Agatha Wllhelnvna Verboon, 25. Fen* drachtst~aat 87; Eilof Dirk André Dantuma, 30, Leiden, en Cathariina Elisaoeth Bot, 28, Schieda-mseweg 35; Frans Hendr.k Sehnek. 24. Van Limburg"Stirumstraat 21 C en Elisa beth Dina Kamerling, 18. Poonugaal; Johan nes Buitendijk, 23, Rontgenstra?.t 4C en Ma ria Antonia van den Hoek, 18, Diepen- brockstraat 103. „Getrouwd: Pieter Johannes Bervoets, 25 en Annetje Souge, 22; Ronald Brouwer, 20 en Margaretha Hen Bfeems, 20. Geboren: Philippine», dv Y d© Boer en N C Vermaas. Prhnulastraat 14 B: Antorius Wil helmus Petrus, zv J 1 C M Lokkerbol en C A Dekker, Roemer Visscherstraat 94; Nancy, dv J F A Boersen en M F Bos, Swee- linckstraat 81; Clazina, dv J Goedknegt en C Brussaard Prof Rutgersstraat 315. MAASSLUIS Geboren: Fredenk, zv J J But2 en D H Tak; Claudia Margaretha Geer truida, dv F J de Munok en G M Th Zuijderwiik; Petronella Maria Catharme dv Th J G Raaphorst en Th P Dieme!; r-igrid Ellen, dv A Klok en J M Nesselaar; Claar- tje, dv A Schaap en B I de Roode: Moniaue, dV A Hanemaaijer en J Jordaan, Diana Regina, dv J v d Kraan en S J Qualm* Hendrïkus Johannes Cornells zv W J J Laseur en H M van Leeuwen; Comeba, cv J R Atsma en A Bouma; Marcel, zv H M de Kort en E M Verboom; Jan, zv A G Prina en P L Looije: 'Cornells Pieter, av J W v d Hoeven en M F Pons. Getrouwd: M P Hofman, en A E Groene- veld. Overleden: Hendrika vart Hulst, weduwe v. L. D. Baauw, 83 3. verschijrisel, dat een bedrijf als de ENCK impulsen geeft voor kleinere be drijven in de omgeving. Ook in deze zin, dat werknemers van de ENCK in enkele gevallen de ondernemingslust hebben opgebracht om voor zichzelf te beginnen. De heer Den Bakker" noemde in dit verband de loodbrandeïij. De Maas en de fa. Bogaard. De jubilaris-werd tenslotte toegespro ken door de heer J. Mosteri nameris de ondernemingsraad, en door - eërr -Van zijn *cöllëgCsl_De fieer. Koster kreeg'een aantal mooie hengelattributen" cadeau. SCHIEDAM Ondertrouwd: C W de Vet te- 27 en M L J de Jager 24; G AAM van den Bosch en A A M Stddneft 22: A A Buisman 23-en L Rooseboom 21; A Carree 32 en 3 M Po's 30; G M Jltogenouts 22 cd M 1/ de Koning 21; Q van JMjke 28 en P Grims 22; M J J Gseratz 28 en-H C L JOosterveer 23; H Grauss 25 en W A Hardeman 20; W L M Kuipers H en 2 SI A van den Berg 28; W F Levering 19 en L M M den.Brtaker 19; N Niehot 20 en W HeritUiman -19; V Otten 23 en N P C van den Anker IS; J H Polet 47 en E W Zijlstra 24; J M Poolman 23 en A M C EUcsnbroek 23; J M Hebeis 20 en J G Elderson 00; F M Hout 26 en L H C Helle- mons ZL j Getrouwd: G A de Visser 27 en H de Bnmjn 23; L WUlemsen 22 en E P van Bommel 24; C Muriel de los Rios 26 en C H Kouwenoord 24; B C de Man IS en J jr den Outer, 18; H C de Wlldt 22 en J M L Burger 21: W A Romein 22 en C -van der Tuiju 22; J M C van der Hidde 24 en V Kok 21; M J R S Koter» 33 en A J M KerWaan, 33: J de Hoog 26 en M J Vtiijk 20; H M Etmaa 23 en D M Kreuger 21; J Westervelri 20 en H J Post 22; A W van der Sluijs 22 en M M M van Hoek 19; A J le Blane 19 en C F A Verwiei 19; "W C vad der Hooft 27 en B Busscher 20: F A J Schippers 34 «n J H Engelage 22; FJ Melehers 48 en N van der Maas 31, Geboren: Marcel zv E Bnl en M G Sche per: Merel dv J C A Houdijk en J M Vetburg; Johanna M dv J J Jonk en J M Dies veld; Edith M dv p C van Ginneke en E Y P Biesheuvel; Arte zv M Levering en A. van Os. SCHIEDAM Donderdag werd bij de AMRO-bank aan de GerritVerboonstraat uit een afgesloten personenauto van de 24-jange bankbediende H. M. M; een bruin beige regenjas ontvreemd. A De politie heeft, donderdag van de 17-jaige loodgieter C. G. een bromfiets m beslag genomen Het voertuig was niet verzekerd. betekent ook, dat men veel ruimer moet zien dan vroeger. In het kader van de vrijetijdsbesteding is het jeugd werk' niet meer 'os te zien van het werk voor de volwassenen. De leiding van het jeugdwerk moet vooral in het bestuurlijke vlak liggen, waarbij het bestuur zoveel mogelijk door de jonge ren zelf moet worden geformeerd. Een tehuis voor de jeugd, een speci aal gebouw waar ieder welkom is, zou natuurlijk ideaal zijn. Men moet er kunnen knutselen en eventueel zijp huiswerk kunnen maken. Aan hgt hoofd moet een beroeps-jeugdleider staan, niet zozeer om te leiden dan wel om - te begeleiden. Een open vraag blijft, voorlopig althans, de financie ring van een dergelijk projekt. De heer Bens vertelde nog het een en ander over de bepalingen, die o.d. voor jeugdsocièteiten en fanclubs gel den. Er moet een bonafide bestuur zijn dat verantwoordelijk is, terwijl de le den in bezit moeten zijn van een lid maatschapskaart voorzien van foto, op dat geen ander ervan gebruik kan mak ken. Beatgroepen, die om financiële rede nen voor ,het voetlicht komen krijgen geen vergunning. Het is niet de bedoe ling van de overheid deze instellingeji dwars te zitten, want zij ziet het mjt ervan wel degelijk in, maar zij eist nu eenmaal een gezond en verantwoord verenigingsleven. Na de pauze volgden een discussie over het Open Jeugdwerk en de rondvraag, waarna het openbare gedeelte van de bijeenkomst: werd gesloten, Tot slot was er een huishoude lijke vergadering. Het toppunt van luxe en behaag lijkheid in nachtkleding Is toch wel de tricot pyjama, ,d!e zo prettig zit en die U niet hoeft te.,strijken. En„daarom, Is dit reen, zeer. bij- itondere aanbieding, want mor gen verkopen wij deze tricot damespyjama'svan 12.95 voor minder dan de halve prijs, voor •'hog géén zes gulden. Hér jasje in fleurig motief, de pantalon;: effen bijpassend, een verrukkelijk warme pyjama, 'met flatteuze col. Geen tel. of tehrlfttut Morgenvroeg begint de verkoop van deze tricot dames-pyjama's In de maten S (36-38) M (40-42) 1 en L (AA-A6) voor SCHIEDAM Donderdagavond nerd in de aula t'an het Stedelijk Museum de finale van de deesieedstrijd gehouden die onder het motte „Kinderen lezen toor uit hun liet élingsboek" in hes kader van de Kin derboekenueek nas georganiseerd. Er waren veel scholieren met hun ouders en een groot aantal leraren aan wezig. De jury bestond uit de beer R. Poortvliet (voorzitter), illustrator van beroep, wethouder mejuffrouw G. J. de Graaff, mevrouw T. Vos-Dahmen-von Buchholz, en de heren P. Biegel en H. Broekhuizen (AVRO) De tienjarige Annetje Pet, behaalde de eerste prijs. Zij kreeg een boekenbon van ƒ15. Haar lievelingsboek was „Pippi Langkous in Taka Tukaland". Yvonne Bastiaahse (ii) kreeg de tweede prijs en een boekenbon von ƒ10. Zij las voor uit het boek „De vier uit het doktershuis" van Herm. Rinus Capel. De derde prijs behaalde John Lelfvêld. (ii) Hij kreeg SCHIEDAM Woensdagnacht werd op het parkeerterrein by de Wilhelmina- flat aan de Vlaardingerdijk uit de auto van de 52-jarige scheepsbouwer D. v. d. H. een autoradio ontvreemd. De politie ontdekte het toestel aan boord van het motor schip Althelmere, dat bjj de Nieuwe Matex In Vlaardingen lag. De daders waren twee Engelse zeelieden van resp. 21 en 22 jaar. Zij werden meegenomen naar het hoofdbureau. Hun boot is inmiddels vertrokken. De politie trof In de kajuit ook nog een parapluie aan die eveneens was ontvreemd. een boekenbon van ƒ7.50 voor het klas sieke jongensboek. Robinson Crusoè van Daniel Defoe. Annetje Pet is leerlinge van de Eras- musschool, Yvonne Bastiaanse, gaat op- de St. Cathariiaschool en John Leliveld op de St. Aloysiusschool. Annetje mag; deelnemen aan de landelijke finale lees- wedstrijd die dinsdag in Belevue te Am sterdam wordt gehouden. Deze wedstrijd, wordt zaterdag 5 november op de televi sie uitgezonden. -1 Behalve Schiedam nemen aan deze lan delijke finale deel de steden A msterdam, Arnhem, Goes, Den Haag, Leeuwarden, Maastricht, Nijmgen en Rotterdam. iel.t. (018981-3697 VEILING WESTEKLEE DE LIER, 27 oktober Andijvie 13—24. 1600 Jcg, dubb. bonen 165210, 900, snijbonen 180, 250, Alicante 185255, 4200, spruiten Al Si—63. AH 56—59, BI 61—68, BH 56—62, CH 45—44. Dl 5153, 40.600, pepers 85—110, 64, prei Al 21—29. 1400, bospeen S326, 249 bes,-, selderij 4—714, 360, sla I 6—221!,, S4.000 stuks,v bloemkool 6 25, S 26, 10 19—20, 12 14. 1900, knolselderij A 15, B 33. 160. tomaten Extra A 810, C «80. I A 735—TO," B 750. C ©0—69-5, CC 405, 1440. bakjes export, 'S24 binnen!2064 totaal.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1