Gemeente koopt panden de Jong Industrie Havenstraat wijkt voor het verkeer anders dan andere AGENDA Viaductzakcn Veerplein in het voorjaar open 780 eel tafelteimiscliibs boekten nederlagen r BEU 4fe Gordijn- velours Subsidie-verzoeken in raad Maassluis Obligatie-actie van HBSS Chauffeur botst tegen brugdek Metselaar reed op agent in -ORTEX Geen kandidaat vpor restaurant Gewonden in het verkeer Burgerlijke stand TEURLINGS VRTTC maakte beste beurt Man overleden na val van stelling Volkshogeschool Olaertsduyn op bezoek ADVERTENTIES LEEST hij is meer waard dan u denkt M7 Andere verlichting bij de Kortebuurt constante kwaliteit Si grid Hëlzerkopf geeft orgelconcert POSTKANTOOR KETHEL GEREED INTERIEUR WIE GEREGELD KOOPT VOORDELIG uit- aiAm mm&amaw r>E ROTTERDAMMER 2A DINSDAG 1 NOVEMBER 1964 GAARDINGEN Het gebied tuien de Havenstraat en de Oude Raven zal in de toekomst worden gebruikt voor verkeersdoeleinden. Pit in tegenstelling tot wat in het goedgekeurde saneringsplan Ha venstraat werd voorgesteld, na melijk dit gebied te bestemmen voór industriële deoleinden. Het complex dat kan worden gekocht huisvest thans een ma chinefabriek, een gereedschapma kerij, tekenkamers, een bankwer- kerij, een constructiewerkplaats magazijnen en kantoren. MODERNE MAN FORTEX SCHIEDAM Vandaag,.*. en dagelijks V1AA8DINGE1V aag. PandL-0 en morgen en daaelijks Fortei heeft een gelid eigen stQI voor de moderne man, die wei «at ll| «il. Fortei herenkleding rerkrijgte cij Hèt Sinterklaas cadeau bij uitstek. OPVOUWBARE PARAPLU'S Van de Hoek tof Vlaardingen Ongeslagen GEMEENTE SCHIEDAM jonge administratieve kracht Pagina 3 (Van een onzer verslaggevers) Het ontwerp-basisplan voor sane ring van de binnenstad, dat op het ogenblik door het stedebouwkundig adviesbureau van jhr, ir. J. de Ranitz wordt voorbereid en dat over enkele maanden gereed zal komen, geeft de nieuwe bestemming aan, Langs de haven zullen slechts enkele gebou wen blijven staan en het overige deel van het gebied zal worden aan gewend voor verkeersdoeleinden. Het college van B. en W. deelt dit de raad mee m een voorstel tot aankoop van het complex Havenstraat 2951 vraar tot nu toe A. de Jong N.V. is gevestigd. De screepswerf en machine fabriek heeft haar bedrijf verlegd naar Schiedam. B, en W. achten het van belang dat in verband met de toekomstige ontwik keling nu al tot aankoop van de grond en de opstallen van de firma De Jong wordt overgegaan. De gelegenheid doet (Van onze correspondent) MAASLAND B. en W. stellen de gemeenteraad voor vast te stellen dat voor negen subsidie-verzoeken de ge meentelijke subsidie-verordening met kan worden toegepast. In dergelijke gevallen dient de raad het bedrag van deze subsidies te bepalen. Naar de mening van het college ver tonen de Christelijke Jonge Boeren- en Tuindersbond, de Christelijke Platte lands Jongeren Organisatie en de Hol landse Mij. van Landbouw jon geren veel overeenkomst. B. en W. bevelen san de drie verenigingen op dezelfde wijze te subsidiëren, namelijk vijftig gulden per vereniging met de voor waarde dat de leden zullen deelnemen aan wedstrijden op agrarisch gebied. B. en W. zien geen aanleiding de subsidie aan de Tuindersstudieclub te wijzigen en stellen voor deze op 550 te handhaven. De subsidie aan het Speeltuincomité zal behoudens toestem ming van de raad met 200 tot zeshon derd gulden worden - verhoogd. Ook de subsidie aan de Bejaardensociëteit zal worden verhoogd, namelijk tot 600, omdat alleen al het jaarlijkse uitstapje een bedrag van 1.500 vergt. Aan de IJsclub „Maaslands Ijsver maak" verleent de gemeente jaarlijks een subsidie van 175. Op verzoek van het bestuur der vereniging stellers B. en W. voor een extra bijdrage te verle nen van 250. De R.K. gidsen en ver kennersbeweging komt in aanmerking voor een subsidie van 193 en de afde ling van de Nederlandse Padvinders voor 74. Tijdens de gemeenteraads vergadering van donderdagavond zui len deze subsidie-verzoeken in behande ling worden genomen. zich thans voor, en bovendien zal het complex leeg en onverhuurd worden opgeleverd. Dat B. en W. deze toelich ting geven spruit voort uit hetgeen in de begroting over aankoop van gron den en panden in de binnenstad wordt gezegd. Het college heeft zich namelijk op het standpunt gesteld dat alleen in die gevallen panden zullen worden ge kocht wanneer duidelijk is dat er bin nenkort zal worden gesaneerd. Dit in verband met de moeilijke financiële positie van de gemeente. In het geval van De Jong is niet direct een begin te verw-"hten met het saneren van het gebied, rnaar het colle ge ziet toch wel redenen om tot aan koop over te gaan. Als het complex op een later tijdstip aangekocht zou wor den zal het ongetwijfeld verhuurd zijn aan een derde. De dan geldende koop som zal in zo'n geval ongetwijfeld wor den verhoogd met een bedrag wegens be drijfsschade aan de huurder. (Van onze correspondent MAASLAND In verband met het wijzigen van het kruispunt van de Rijksweg 20 nabij de Kortebuurt heeft de Rijkswaterstaat verzocht de straat verlichting hierbij aan te passen. Zo wel de kosten van aanleg, 32.800, als het berekend jaarlijks onderhoud en verbruik, 4.209, komen ten laste van de Rijkswaterstaat Financiële consequenties zijn derhal ve voor de gemeente Maasland aan de wijziging niet verbonden. Wel zal de gemeentebegroting dienstjaar 1966 die nen te worden gewijzigd. B. en W. stellen de raad voor tijdens de gemeen teraadsvergadering van donderdag avond hiertoe te besluiten. Bovendien heeft de gemeente een voordelig koopcontract aangeboden ge kregen. Overeengekomen is pas vijf jaar na de definitieve koopakte tot be taling over te gaan, eventueel eerder als de financiële positie van de ge meente is verbeterd. (Van een medewerker) SCHIEDAM Twee weken lang heeft het clubblad van HBSS laten doorschemeren dat er een actie op komst is door tussen artikelen en opstellingen door enkele regels te schrijven zoals: „Blijft woensdagavond 2 november thuis, blijft niet buitenspel staan, leest de brief". Inmiddels is het raadsel opgelost. Al le leden hebben maandag een brief ont vangen, waarin staat dat het clubhuis op Harga 66.500 heeft gekost, waar van nog 18.000 moet worden betaald. Men zou dit geld kunnen lenen, aldus de brief, maar dan moet over een perio de van vijftien jaar tegen 7 procent ƒ9900 aan rente worden betaald. Nu wil het HBSS-bestuur trachten bij alle leden een obligatie uit te zetten van 25 zodat men hooguit ƒ8000 zal moe ten. lenen. Woensdagavond zal alle leden een be zoek worden gebracht met het doel een obligatie te plaatsen. Veel leden zullen die avond in de weer zijn voor HBSS en men rekent erop, dat de anderen die avond thuis zuilen Blijven. ballero 25 STUKS f 1.50 - EEN LAURENS PRODUCT SCHIEDAM Zaterdagmorgen botste op de klapbrug over de Westerhaven een personenauto, bestuurd door M. P. uit Rotterdam, bij het afgaan van de brug met de voorzijde tegen het brugdek,- waardoor de auto totaal werd vernield. De bestuurder kreeg wonden aan borst en hoofd en een gescheurde bovenlip. In het Dijkzigtziekenhuis heeft hij zich onder behandeling gesteld. UTRECHTEen twintigjarige Utrecht se metselaar is gistermiddag met zijn auto ingereden op een hoofdagent, die hem probeerde aan te houden op de Earopalaan. De agent, die een routine controle uitvoerde, herkende de man en herinnerde zich, dat hem -de rijbevoegd heid was ontzegd. De agent gaf een stopteken, maar de metselaar drukte het gaspedaal verder ia en reed op de agent af, die zich op het laatste nippertje met een sprong in veiligheid moest stellen. De man zwenk te toen plotseling naar links en kwam m botsing met een auto die hem juist pas seerde. MAASLAND B. en W. stellen de ge- ^«ervteraad voor over te gaan tot de aan koop van een sneeuwploeg. 0e kosten van aanschaf zullen f 4000 bedragen, De ge bruiksduur is gesteld op tien jaar. Amstelbron, Néd. Bond van Oud-strijders, fcöntaktavond, 20. Arcade: Aquarium- en Terr. ver. „Natuur- fcjot in Huls", kontaktavond. Irene: Chr. Hist. Kies ver. „Groen van Pnnaterer", ledenvergadering, 20. Bijkantoor: de Rotterdammer: Lange jwkstraat 32. uitsluitend rCdactiezaken. tel. «®54 (h g.g 010 - 115588 en 01898 - 6619) «eutscnap: J, v. Gogh, Dr. Zamen- «Estraat 138, tel. 152400. Klachten bezorging: .Agentschap zie boven. Betagrljlse telefoonnummers: Alarm poli- «s «4658. alarm brandweer 262923, alarm Ij G. en GX>. .••••39280. Apouieek: Jansen. Swamroerdamstngel 41, iel. 264917, VLAAADINGEN Harmonie, bovenzaal: v. -d. Grient voor Studiekring, 20X<0. «dsgehoorzaal: Filmclub V-laardingen „The Knack, 20 00. VUAAHDINGEN Weeshuis, Cluthnls {Je Haven": Finale songfestival, 19 30, Rull- VJG, 14 00-16.00. StadsgehoorzaalCa- Riemt Grataroa voor Friese Yerenl- Sa«,20OO. J-bchten bezorging Vlaardingen: H. Ver- f ;J. Wagnerstr. 24b, tel. 3345, maandag t/m ÏÏfJag 18-1950, zaterdag 17.30-18 uur. -ua... B® Rotterdammer, Smalle Ha- Jtnstraat li, tel. 0775, Uitsluitend redacüeza- «b. tel. 9493, b.gg. 6519, b.g.g. 010 - 115588. kPMtaek: v, d. Corput, Schiedamseweg 83, Kfattfr 11(1)4 fcUtia hUf| Korte Hoogstraat 11a Tel 6151, Vlaardingen (Van een onzer verslaggeversl VLAARDINGEN Donderdag gaat de gemeenteraad beslissen over de toe wijzing van de winkels aan het Veer plein. Dit complex, dat onder en terzij de van het Liesveldviaduct in aanbouw Is. komt tegen het eind van het jaar gereed. Het college heeft met een aantal ge gadigden overleg gepleegd en met een aantal van hen overeenstemming be reikt over een vestiging. Het noordelijk deel van het souter rain, de parterre en de eerste verdie ping wordt toegewezen aan het mode magazijn Voss uit Amsterdam. „Hij He (effen en streepvelours), waarvan een aantal stuk ken, met geringe weef- loutjes; in verschillende kleuren, die uit de col lectie worden genomen. Prachtige velours nu bij zonder voordelig, 120 cm breed per meter flCTTERD AM/OEN HAAQ/tflUECHTTVUSSBIGÖVUEVEHTER/MOOBH SCHIEDAM Door een steen die ter hoogte van het station op het rijwielpad van de Horvathweg terecht kwam viel maandag de 60-jarige betonwerker T, J. M. van zün broemfiets. Met een hersen- schudding en enkele andere kwetsuren, is de man naar de Dr. Noletstichtffig ge bracht. Op het fietspad van de Rotter- damsedijk werd de 81-jarige J- S- aan gereden door de 18-jarige broemhetser R. J v. d. S. Ook hij werd met een hersen- schuddmg en een hoofdwond naar de Dr, Noletstichting gebracht. m De politie nam maandag 24 fietsen en vier bromfietsen mee naar het bureau. Zij waren op het Stationsplein aange troffen. renmode N.V,", eveneens uit Amster dam, gaat zich vestigen in het midden gedeelte van de parterre en een deel van het souterrain. Het modemagazijn „De Ster" uit Rotterdam krijgt de beschikking over het zuidelijk deel van de parterre en een deel van het souter rain. C. en A. tenslotte neemt het over blijvende deel van het souterrain als magazijnruimte in gebruik. De eerste verdieping aan de zuidzij de is bestemd voor een café-restaurant Het college heeft tot zijn spijt nog geen gegadigde kunnen vinden. Het overleg met enkele grote brouwerijen is op niets uitgelopen. Uiteraard doet het col lege zijn best alsnog een kandidaat te vinden. De huurprijzen voor het souterrain zullen 35 per vierkante meter per jaar bedragen. De parterre en de eerste verdieping moeten 96 per m2 opbren gen, De eerste verdieping aan de zuid zijde zal worden verhuurd voor 75, in verband met het feit dat de be- drijfs-economische waarde van dit ge deelte waarschijnlijk minder zal zijn dan de rest van het complex. Dat komt omdat de zuidelijke eerste verdieping een zelfstandige eenheid vormt, die uitsluitend vanaf het viaduct te berei ken zal zijn. Direct na de afbouw van de winkels zullen de ruimten aan de huurders wor den opgeleverd voor de inrichting. Ver wacht mag worden dat ongeveer maart of april de winkels geopend zullen wor den. i VLAARDINGEN..— Getrouwd: Johannes Pie te- van der Hoek, 26 en Jannetje JeHe- m«, 22. Geboren: Nleolaas" Wilhelmus, z.v, M A de Kidder ai HEa Fhllippa, Fransenstraat 18; Albert In*, d.v. H C Snoek en IJ M A Seij. Sehoutstraat 14: Bobert Ja®, z.v. F R Xwak- keistein en 'H Boer, Nassaulaan 30; Saskia CathertJn®, d,v. D W Brinkman en M Dal- huisen. Thomas AKempisstraat 52; Marco. 2.v. A Kalkman en F de Koster, Beukestraat 14; Tony Marcus, zjv. J a LA Lapré en C T A .van dBr Laan. v L SUramstr 23 V. Kome lis Marcel, z.v. J van der Dugt en J Aalders, v Beethovensingel 79D; Annemarie Ninaoda Christina, id v. <A Zonne en J Remus, Baerlestr 178; Adriamis, z.v. A J Stam en A Verhoeekx, Willem Beukelsznstr 15: Grace Morta Sandy, d.v, L E van Dorst en H Vaas, Adr Pauwstraat 83a. Overleden: Councils Pieter van der Hoe ven, 2 dagen. Maassluis. SCHIEDAM Geboren: Marcel z.v. C Brouwer en M Bervoets; Robert J z.v, K Flik en M P Janssen; Yvette d.v. N D Mulder en D C Kapoen; Headrioua A z.v. H A Kerkhof en A CL van der Helm; Jacoba d.v. J Punt en C H Sleeuwenhoek; Gerard H z.v. H T L Coster en K D Overspeel; Edwin z.v. G J Onverwacht en T A den Hartos: Mendy d.v. C H Nijroan en IA. Heijater; Jeroen z.v. J -van Deursent ©n I Kooij. Overleden: D J J Windhorst, 79 Jaar. voor dames v.a. 33.50 voor heren v.a. 39.75 in het nieuwe' hart van Rotterdam knirps specialist sinds 1930 WESTERSINGELS T/O DE DOELEN ENf3 GARAGE ROTTERDAM. TEL(010) 138394 (Van onze correspondent) MAASSLUIS De jonge organiste Sigrid Hólzerkopf uit West-Duitsland concerteert zaterdagavond om acht uur in de Immanuelkerk. Deze kunstenares, die tevens koordirigente is en orkestdi rectie gaat studeren, heeft haar pro gramma gewijd aan werken van Bach (prelude en Fuga in C en koraalparti ta), Buxtehude, Scheidt, Brahms (ko raalvoorspelen), Reger (introductie en passacaglia in d) en Reda (Marienbil- der). VLAARDINGEN De Vlaardirvgse Jeugd Gemeenschap wil de kaderleden van da bij haar aangesloten organisaties aan nieuwe slnterklaasideeen helpen. Onder lei ding van tie heer C. van Toledo -wordt vrijdag in het Weeshuis een avond gehouden onder het motto „Het maken van St. Nico- 1 aaspresentjes". De deelnemersprijs bedraagt 1 inclusief materiaal en consumptie. Aan vang 20,1» uur. VLAARDINGEN Vanavond, dinsdag, kunnen de leden van de Studiekring een Interessante lezing beluisteren van dr. J, van der Grient over „Jongeren rebelleren tegen de wereld van vandaag". Dr. Van der Griend, psycholoog in politiedienst, heeft uit hoofde van zijn beroep veel roet het verschijnsel provo en daarmee samenhangen de problemen te maken. De kring vergadert in de bovenzaal van de Harmonie. Aanvang 20,00 uur. 0 MAASLAND Uitgaande van oo vrou wenverenigingen te Maasland zal donderdag avond om kwart voor acht ta het Trefpunt een modeshow worden gehouden. Tijdens deze show zal ook kinderkleding worden ge toond. De fa. Dijselbloeme uit Naaldwijk zai I medewerking verlenen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het nieuwe PTT-bij- kantoor voor Kethel is klaar. Het ge bouw aan de De Biestraat 2 zal donder dag 10 november voor het publiek wor den opengesteld. Daaraan gaat op woensdag 9 november om 14.30 uur een officiële opening in gebouw De Rank aan de Schiedamseweg vooraf. VLAARDINGEN Na drie weken tafelten* nis hebben van de Vlaardlngse vereniging URTTC en de Hoilandiaan het predikaat „ongeslagen" prijs moeten geven. Flardinga en Windmolens Reten zich ook in de derde wedstrijd niet verrassen. De vereniging URTTC kwam wel e*g goed naar voren, van de vijf teams verloor alleen team 1 en speelde team 3 gelijk. De blauwhemden moesten een nederlaag incasseren tegen Xeixes 2 en aan de 3-7 nederlaag kon ook Hoogendijk met tweemaal winst niets veranderen. Intiem 2 ver raste Eendracht fl met 8-2 Intiem 3 kon ook met tegen Xerxes 6 zijn eerste overwinning behalen, uitslag 3-7, Intiem 4 bleef door een 46 op het Centrum ongeslagen. Intiem 5 betreurde het dat met twee man gespeeld moest worden; zij kwamen toch tot een verdienstelijke 6-4 nederlaag tegen Elan 7. Intiem 6 liet zich ook niet door Germinal 8 verrassen; het won met -duibbele cijfers. In tiem 7, 8 en 9 waien minder gelukkig er werd verloren van Stadhuis met 8-2, Tele foon 3-7 en Hoogvliet dat met 9-1 zegevier de. Bij de Holland!aan waren het de lagere teams die voor successen zorgden. Hollandl aan 1 kreeg de eervte nederlaag van het sterke SNKF 1 met 3-7. OUvier zorgde met 2 en Pattiapou met 1 overwinning voor de tegenpunten, Hollan liaan 2 moest in de laatste twee enkelspelen de volle winst aan BTTC 2 laten, voor de Barendrechters was 6-4 «voldoende. Hollandia 2 kwam tot 6-4 winst tegen TTCK. 3. Hollandiaan 4 stuurde Raket 4 met een 8-2 nederlaag naar buis, Hollandiaan 5 behaalde een 6-4 op K en K. F-Hoeks scoorde wel een hattrick, maar toen moest Hollandiaan 6 toezien dat Americano met 4-6 zegevierde. Wmdmolens bleef o>k tegen SVS ongesla Goudsëslngel 221 Rotterdam tel.116673-123082 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De zestigjarige bank werker A. van Grevenbroek uit de Don ker Curtiusstraat 26 is zaterdagmorgen overleden aan de verwondingen, die hij vrijdagmiddag had opgelopen bij een val in dok 4 op de werf van de scheepsbouwmaatschappij Nieuwe Wa terweg. Het ongeluk gebeurde tijdens werkzaamheden aan de achterzijde van de Noorse tanker Dbirk, waar men be zig was een schroefmoer los te draai en. Om een stevig vastzittende moer los te krijgen had men een grote Engelse sleutel aan een kabel vastgemaakt, die door een hijskraan strak omhoog werd getrokken. Toen men met hamers op de moer sloeg, schoot deze plotseling los, waarna de kabel met een ruk te gen de stelling sloeg, die rondom de schroef was gebouwd. Door de schok viel de bankwerker met zijn hoofd omlaag op de ongeveer vier meter lager gelegen dokvloer. In zorgwekkende toestand werd hij naar het Dijkzigtziekenhuis te Rotterdam vervoerd, waar hij zaterdagmorgen om negen uur is overleden. gen. Briber, Bastemeqer en Brabbel maak ten de 10-9 vol. Windmolens 2 verloor met 8-2 van Justitia. Het derde van Windmolens behaalde een goede i-9 overwinning tegen Hagero. (Flardinga is na drie wedstrijden nog niet verslagen. Bij van Berkels Patent hadden Van der Heyden, De Jong sa de Zwart niet veel moeite om de 10-0 te bereiken. Sunlight 2 bleef in de 4e Klas ongeslagen door vaa Sorry met 9-1 te winnen. Sunlight 1 behaal de een verdienstelijk gelijkte! in het Rotter damse tafedtenniscentisMn weg bij BV A 2. URTTC kreeg voor de eerste maal een nederlaag te slikken. Met een gewijzigd team konden de Unikvermensen het juist niet redden op het Derodateam. URTPC Deroda 3: 4-6 URTTC 2 deed het veel beter. Hermandad. 4 werd met 10-0 geklept IjpriTC 3 behaalde een gelijkspel weg bij TGGB 5 in Berkel en Rocenrios. URTTC 4 wist Milksteamers 4 op 6-4 te houden. Shell 1, dat nog steeds met invallers moet uitkomen, kwam oo.c tegen Stadhuis niet verder dan «en 7-5 nederlaag. Brouwer «n Van 't Oever speelden de drie punten bij elkaar. Xerxes 9 w:st niet verder te komen dan 7-3, (Van, een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Maandagmiddag hebben ongeveer 25 cursisten van de volkshogeschool „Olaertsduyn" te Roe kan je een bezoek aan Vlaardingen ge bracht Deze cursus, die duurt van 24 oktober tot 4 november, is bedoeld voor mensen uit overheidsdiensten en bedrijven en staat in het teken van „Mensen in een veranderende wereld". In dit kader, waarin aandacht werd besteed aan „ruimte om te werken en te leven" en „een streek in ontwikke ling", paste een bezoek aan een middel grote gemeente als Vlaardingen. De cursisten maakten een rondrit door oud- en nieuw-Vlaardrngen onder leiding van de voorlichtingsambtenaar J. C. Sprayt Daarna werd een bezoek gebracht aan het Museum voor de Ne derlandse Zeevisserij, waarna de ont vangst op het stadhuis volgde. Hier hield burgemeester mr. J. Heusdens een korte inleiding, over de geschiede nis van de stad en de economische ont wikkeling in de twintigste eeuw, speci aal de tijd na de Tweede wereldoorlog. De korte causerie wierp bij de aanwezi gen eert aantal vragen op die de burge meester beantwoordde, terzijde gestaan door wethouder E. P. van der Veen en de chef van de afdeling stadsontwikke ling de heer T. Bot VLAARDINGEN De politie heeft maandag vier jongetjes aangehouden, die winkeldiefstallen hadden gepleegd. Ze werden op het politiebureau ver-" boord en daarna door hun ouders afge haald. VLAARDINGEN In de hal van het postkantoor is de 85-jarige J. K, gevallen. Hij is met een gebroken heup door de GGD naar het Holyziekenhuis gebracht SCHIEDAM Uit een. kledingstuk van de 21-jarige boekhouder W. F. P. werd zaterdag in het Sportfondsenbad een gouden ring en een kostbare steen ter waard van 180 ontvreemd. Bij de Gemeentelijke Wonin-gdienst Ie Schiedam lean een worden geplaatst. Vereist: bU voorkeur H.BS. of gelijkwaardige oplei ding; administratieve ervaring; 21 jaar of ouder. Salaris: afhankelijk van leeftijd, opleiding en erva ring kan aanstelling plaatsvinden In een salarisschaal variërend van 513,- tot f 822,- per maand. De premie A.O.W7A.W.W. komt voor rekening van de gemeente. Vakantietoelage 6%. De gemeente Schiedam is aangesloten bij het I.Z.A.; deelname aan de Ambtenarenspaarregeüng Ss mogelijk; tegemoetkoming Ln de studiekosten. Sollicitaties binnen 19 dagen te richten aan de Directeur van de Gemeentelijke Wonl-ngdienst, Lange Haven 145 te Schiedam. Inenting tegen Difterie Kinkhoest - Tetanus - Kinderverlamming en tegen Pokken Op donderdag 3 nov. 1968 van 130 2.tmr n,m. zal er ten huize van de VLaardditgse art sen gelegenheid worden gege ven voor kosteloze inenting: tegen pökken voor kinderen, die de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt; tegen difterie - kinkhoest - te tanus kinderverlamming voor geborenen, in. 1960 of later. Aan kinderen, die een half jaar geleden drtemaaï werden inge ënt tegen difterie kinkhoest - tetanus - kinderverlamming, moet nog een vierde injectie worden gegeven om de ver kregen immuniteit voor een aantal Jaren te bestendigen. Men kan zich zonder vooraf gaande aanmelding vervoegen bij de huisarts, waarbij het oranje inentingsboekje moet worden overgelegd. Ouders, die hun kinderen ge boren in 19«2 voLledig Heten menten tegen difterie kink hoest - tetanus kinderver, lammtng. worden er aan her innerd. dat deze kinderen nu voor een herinentlng in aan merking komen. Hierdoor wordt de immuniteit weer verlengd. Deze herinenting vindt plaats door gebruik van gemengd vaccin tegen de genoemde ziekten Door de hulsarts zal bon 5 uit het oranje lnenttags- boekje worden ingenomen. Die oude haard op zolder kan u nog een aardig centje opleveren. Niet als u hem iaat staan, maar wèl als u hem per Koerier verkoopt. Er zijn nog heel wat lezers die hem graag willen hebben. m T ICHT LATEN SCHIJNEN in de duisternis is een voortreffelijke zaak. Maar dat de houdbaarheid van -deze stelling twijfelachtig is blijkt bij de verlichtingsacties die de ANWB regelmatig houdt. Het resultaat van de controle moet schrikbarend zijn. Op het ogenblik is er zo'n actie in Rotterdam aan de gang. Voor automobilisten dan, wel ,te verstaan. Zij kunnen tot en. met 12 november de verlichting van hun auto's dagelijks van 11 tot 19 uur (zaterdags van 10 tot 16 uur) laten controleren en gratis bijstellen op de Sint' Jacobsplaats en op het par keerterrein .bij hetFeyeöóordstadi- on: Nu eérs't een gemeen vraagjet weet de St. Jacobsplaats? Ja, daa zitten we nou! Laat ik vooropstellen dat ik allerminst gelukkig ben mét deze benaming. In de eerste plaat! ben ik van-huis-uit al niet erg sinte- rig en in de tweede plaats vind ik het helemaal "geen Rotterdamse naam. De heren van de gemeente zullen het natuurlijk best beter we ten en hun vondst zal op geschied kundige gronden heus wel verant woord zijn, maar ik kan er niks aafl doen, ik vind het maar niks. St. Laurens ken ik, St. Job ligt mij lekker ln de mond, de Sint Aga- thastraat en de Sint Mariastraat kan ik ook blindelings vinden, maar dan houdt het ook op. Dan moeten ze verder bij mij met geen gesint aankomen. A/f AAR, JA, we zitten er nou een- maal mee, en als u de verlich ting van uw auto wilt laten keuren, dan zult u toch heus de St. Ja cobsplaats moeten kunnen vinden. Nou, ik zal het u vertellen, maar ik zeg er ee-lijk bij dat ik 'm op de kaart heb moeten -opzoeken: 't> Is het terrein tussen de Delftsevaart en de Goudsesingel. Ik zou wel eens "willen weten hoeveel échte Rotter dammers mij dat precies hadden kunnen zeggen. Maar daar kom ik natuurlijk nooit achter! Wat die verlichtingsactie betreft: ik ben er zelf nog niet geweest 'k Heb me laten afschrikken door ie mand die er anderhalf uur in de file had gestaan, 't Was een meneer die AOW genoot. Hij zei dat'ie toch niks te doen had. - Ik vind de verlïchtingsactie erg nuttig, hoor. Dat wel! Maar ander half uur file heb ik er toch echt niet voor over. Ik hoop nu maar dat de drukte wat zal afneihen en dan ga ik het volgende week nog maar eens proberen. Trouwens, de ANWB-mannen zijn nog lang niet weg uit het Rijnmondgebied. Voor lezers in andere gemeenten is het misschien nuttig nu al te weten dat van 14 tot en met 18 februari Rid derkerk voor de actie aan bod komt, dat daarna Schiedam volgt van 7 tot en met 11 maart en dat men van 14 tot en met 18 maart zowel in Vlaardingen als in Maassluis de au tolampen kan laten doorlichten. Vol gend jaar wel te verstaan! De Duitsche uitval in hèt Kanaal. Uit Genèvo wordt aan den „I.okal Anzeiger" gemeld, dat de Entente onmiddellijk na den uitval van Duitsche torpedojagers in het Kanaal met dè" vertegenwoordigers van Amerikaanse rederijen een overeen komst heeft afgesloten voor een spoed levering van tweehonderd patroelje- srhepen van. het meest moderne type met Diesel-maturen van vijfhonderd paarde- kracht tot den prijs van 150.000 dollar per schip. ^vwvwwwvwwwww^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1