AGENDA W. Schollen sprak voor C.H.-kiesvereniging T TOSCA L. van de Houwen (ar) voorzitter wijkraad Straten ih deel Holy niet vernoemd naar leden koninklijk huis Al in de tijd van Pieter Langendijk V VLAER KOL NVV-gebouw voor alle gezindten m DE LU J FORTEX1 Schoolcabaret Zingening voor radio Burgerlijke stand Arts GW. Ormel voorzitter Publiek reageerde positief op het verkeersonderzoek I %7m VVD in oppositie if m Uw rekening draagt een naam hij Vlaer Kol F 5ïG';:'.V: .rics-fc-?;-:'-.' ^ROTTERDAMMER Pagina 3 2 A WOENSDAG 2 NOVEMBER 1966 MODERNE MAN FORTEX Forte* heeft een geheel eigen stijl «oor de moderne man, die weet «at hij «li. Forto herenkleding mkrijgbsar bij Korte Hoogstraat 11a - Tel. 6151 VLAARDINGEN andaag en morgen ere dagelijks SCHIEDAM andaag en dagelijks Voorzitter Toename gebruik van electriciteit (1683-1736) Ned. blijspeldichter ...deed Vlaer Kol (van 1691bankzaken. Dat is misschien wel interessant Maar onze huidige cliënten vinden het belangrijker, dat Vlaer Kol is uitgegroeid tot een eigentijds en efficiënt bankbedrijf. Een bedrijf, dat ook uw zaken behandelt alsof het die van henzelf waren: direct en persoonlijk. Geen wonder dat men zegt: bankgiro, buitenlands betalingsverkeer, kredietverlening, effecten, vermogensbeheer, beleggingsadviezen, belasting-aangiften, spaarrekeningen, reisdeviezen, assurantiën, deposito, open en gesloten bewaarneming, safeloketten, handelsvoorlichting. Gildehuisje Collecte voor het - gehandicapte kind K!«*4t m attijf iir hfiiit hiurl QCH1EDAM In het kader van het feest ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Spteringshoek-Lyceum heeft dinsdagavond in de aula van de school een team van de KRO een opname gemaakt van het programma „Zingening" van Leo Nelissen. Vierde- en vijfdeklas- sers fungeerden tijdens de op name als een dankbaar publiek. Evergreens, volksliedjes en ac tuele liedjes in de sfeer van het cabaret werden in een bonte verscheidenheid ten gehore ge bracht Het Zingening-programma is speciaal bedoeld voor leerlingen 'vtaf middelbare, schalen.Hoewél het. met (te 'rijk' gevarieerde, mu ziek van het Hootenanny-reper- toire van de Amerikaanse High school evenaarde, is het wel een ■poging daartoe. Tijdens de middaguren is er dinsdag druk gerepeteerd. In de kantine van het lyceum was de lerares Nederlandsmejuffrouw Chr. Roeland, ijverig aan het oefenen met twee leraren, vier meisjes en twee jongens, met aan de piano Ben van der Lin den. Intussen leidde in de aula Leo Nelissen zijn team, dat 's avonds moest optreden. Het gezelschap bestaat uit Sonja Be- rendt, Iris Zegveld, Marita Mon- ta, Ted de Braak, Ronnie Grant, Hans Grevelt en als gasten de cabarettière Elly Nieman, de pianist René RakierLouis van Dijk met zijn .Jazz Trio" en Los Amigos del Parana. Het eigen repertoire van Leo Nelis sen omvatte een dertigtal liedjes met muziek van Richard Schweit zer. VLAARDINGEN Getrouwd: F P Daub S en M M W&penaar 22; J van den Berg 22 ra J E Proost 23. Geboren: Henrlëtte DdvH L Vogel en M Koelhuizen; Elizabeth dv J van der Velde «a M Brinkman Maassluis; Tonnie zv S Deer «MC Fouls; Saskia dv A Ros en J van leken Maassluis; Andrea dv A Ros en J van Eeken Maassluis: Gerrit A J J zv G A den Hollander en P Krott; Robert 1 C iv L A C Se Koning en M P Heger: Cornelia dv H G Baas en C Kuijpers; Rudy zv A I van Beek ra A M C van Dijk; Anneke E dv J Roelfze- ~a en A van der Ploeg. Overleden: J Klos 24 ev J Sluimer; F Goedknegt 65 ev L de Ruiter; M Voorburg 80 *v A Borsboom; A van Es 66 ev M van Toor, SCHIEDAM Geboren: Aemoud C zv H ?3eijna en H H G Schapelhouman; Johan- 'lüdvW Krul en C J M van der Valk: 4npa C dv J A Daalmeijer en A C Rinsma; Aula, dv P E van Leeuwen en E van der Hul; Marco, zv M C Otte en J C Zomers. Overleden: J Kerkmans 55 jr; B van der Hul 96: A de Heer 79 echtg van Vieringen; A Talman. 75. VLAARDINGEN Holykapel: Mies Bou- fcuys spreekt voor ouders en jeugdleiders jyer „Welke boeken voor uw kind?", 20.00. Weeshuls, clubhuis De Haven: Finale song festival, 20,00. VLAARDINGEN Rode Kmisgebouw: «erv. Ger. Comité, ds. D. van der Ent Braat, Klachten bezorging Vlaardingen: H. Ver- Wagnerstr. 24b. tel. 3345, maandag t/m 'njdag i8.i9_3Q< zaterdag 17.30-18 uur. Bijkantoor De Rotterdammer, Smalle Ha venstraat 11, tel. 6775. Uitsluitend redactieza- tel. 9493. b.g.g. 6619, b.g.g. 010 - 115588. Apotheek: v. d. Corput, Schiedamseweg 83, tel. 3224. Arcade: Muziekkorps Leger des Heils, con cert met film, 20. Bijkantoor De Rotterdammer: Lange AWüstraa: 82. uitsluitend redactiezaken, tel. «MM (blg.g. 010 ->15588 en 01898 -6619). Agentschap; J. van Gogh. Dr. Zamen- nofstraat 139. tel. 152400. Kuchten bezorging: Agentschap zie boven. Belangrijke telefoonnummers: Alarm poll- 264856. alarm, brandweer 282923, alarm "•p. en G.D. 209280. Apotheek: Jansen. Swammerdamsingel 41, «1.264917. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Dinsdagavond heeft de heer IV. Scholten, lid van de Tweede Kamer in gebouw Irene gesproken over „Actuele financiële politiek" in een ledenvergadering van de C.H.-kies vereniging. De heer Scholten zei, dat het kabinet Cals zich in het voorjaar reeds genoodzaakt zag het wat kalmer aan te doen met de uitgaven, die onge veer 2.5 miljard boven dc begroting lagen. In feité ging het dm, drie ïniljard, want in 1965 waren de uitgaven reeds een half miljard hoger dan begroot. Zo mer 1966 toonde dan ook het beeld van een innerlijk verdeeld kabinet Hoewel minister Vondeling verklaar de. dat hij zou streven naar soberheid, viel dit niet te rijmen met de forse uitgavenstijging. Bovendien moet men in 1967 nog rekening houden met even tuele tegenvallers. Vondeling is niet langer de leider der socialisten, al pro beert hij als come-back terug te ko men. Den Uyl heeft zijn plaats ingeno men. indien na de verkiezingen een be roep op de CHU wordt gedaan zal men hier vermoedelijk niet'afwijzend te genover staan, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Niet al leen de geldontwaarding, maar ook de loonpolitiek moet opnieuw worden be zien. Deze moet niet langer op een een zijdige manier de produktiestijging acti veren met de daaraan verbonden infla- torische gevaren, maar ze moet ermee parallel lopen, aldus de heer Scholten. De CHU is niet gekant tegen de col lectieve voorzieningen, waarvan vele ongetwijfeld nodig zijn. Ze gaat alleen van het standpunt uit, dat ze niet alle in een zo korte tijd als het kabinet Cals dat wilde gerealiseerd kunnen worden. Hoewel de CHU wel gepor teerd is voor vervroegde verkiezingen, wil ze geen derde kabinet met opnieuw een gewijzigde samenstelling. Vondeling heeft de nationale econo mische groei, die^men op 4'/*' pet per jaar schal, te ruim gerekend, waardoor hij een geflatteerd beeld van de werke lijkheid heeft gegeven. De - dekking voor 1967 kan men niet solide noemer» Het Tweede Kamerlid ging nog uitzoe- rig in op de versnelde inning der be lastinggelden. Hoewel er in de verhou ding loonbelasting en inkomster^e- lasting iets scheefs zit, heeft men deze verkeerde situatie te abrupt willen rechttrekken, aldus het lid van de Tweede Kamer. Na de pauze werd de Schiedamse huisarts, de heer G. W. Onnel, tot voor zitter van de kiesvereniging gekozen. Het bestuurslid, de heer M. B, van Herwijnen die de vergadering leidde, sprak met veel lof en waardering over de werkzaamheden van de afgetreden voorzitter, de heer K. de Baat. In de vacature van de penning meester, de heer W, A. Poot, die naar (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Wat de ont vangst van ingevulde formulieren be treft is het verkeersonderzoek van ver leden week donderdag een groot succes geworden. Maandag was een percenta ge van 53,4 procent bereikt, waaruit bijkt dat een groot aantal mensen het vrije weekeinde heeft gebruikt om de formulieren in te vullen. Vrijdagavond tegen kantoorsluiting had het verkeersbureau ongeveer 25 procent van de formulieren terug. Dat was vergeleken bij andere gemeenten waar dergelijke enquêtes werden ge houden laag. Het nu reeds bereikte per centage van 53,4 procent is echter ho ger dan in voorgaande gemeenten. Op grond van eiders verkregen erva ringen verwachtte men ongeveer veer tig procent van de formulieren terug. Een dergelijk percentage is voldoende om een goed resultaat te krijgen. De onderzoekers zullen trachten zo spoedig mogelijk een meer volledig verslag van het verkeersonderzoek te brengen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het elektriciteits gebruik in het westen van Vlaardingen is de laatste tijd sterk toegenomen. Bur gemeester en wethouders van Rotter dam hebben daarom besloten op korte termijn over te gaan tot uitbreiding van het bestaande transformatorstation Vlaardingen-West. Voorlopig zal een derde transforma tor worden geplaatst en tegelijkertijd zullen bouwkundige voorzieningen wor den getroffen voor de uitbreiding met een vierde transformator. Het heiwerk hiervoor is reeds uitgevoerd bij de bouw van de twee bestaande cellen. De kosten voor de bouwkundige werkzaamheden en voor het wijzigen van de schakelinstallatie bedragen vier ton. In 1966 is van dit bedrag 60.000 guiden nodig. Het resterende bedrag zal in 1967 worden verwerkt. Vlaardingen is verhuisd, werd geko zen mevrouw A. Sonneveld-Treur- niet, de echtgenote van het PCG-raadsiid. Aan de heer Poot werd dank gebracht voor zijn veelja rig penningmeesterschap, wélke func tie thans wordt vervuld door de heer A. H. van Krieken. De vergadering koos de heer' C. A, Habermehl tot bestuurslid van' de ge meentelijke kiesvereniging, terwijl er 21 stemgerechtigde afgevaardigden voor de gemeentelijke kiesvereniging werden aangewezen. Ten slotte werd de nieuwe voorzitter, dokter G. W. Or mel aangewezen voor de groslijst van. de kandidaten voor de Tweede Kamer, waarna de PCG-fractievooratter en lid van de Rijnmondraad S. Kuiper de dagsluiting hield. TOSCA geparfumeerde Eau de Cologne van f 1.50 af TOSCA Parfum van f 2.95 af (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De heer L. v. d. Houwen (aar.) is dinsdag avond gekozen tot voorzitter van de Hoekse wijkraad. Als oudste in jaren werd de vergadering aanvankelijk ge leid door de heer L. G. Leerdam van de Boeren Partij. Hij verwelkomde de raadsleden, de leden van de oude raad en een vrij groot aantal belang stellenden. Hoewel de indruk was ge- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het college van B. en W. heeft dinsdag een voorstel aan de raad om straatnamen, in de wijk Holy te vernoemen naar leden van het koninklijk huis en familie gedeeltelijk ingetrokken. Het college was oorspronkelijk van plan de straten in Holy I A, het gedeelte van de wijk boven het Holyziekenhuis begrensd door THolysingel en Trekkade, te ver- Bankiers anno Utrecht, Oude Gracht 158, tel. 26351Rotterdam, Coolsinge! 75, tel. 120126. Bilthoven, Julianalaan 4, te!. 2571/72. ik IJsselsteïn, Kloosterstraat 7, tel. 2195. f noemen naar de familie van prins Willem I en naar vorstenhuizen, die met het hois van Oranje verbonden zijn in de twintigste eenw. Verder zouden er drie lanen worden genoemd naar de drie prinsessen, die voor troonopvolging in aanmerking ko men. In het voorstel stond dat de straat- namencommissie. bestaande uit de fractievoorzitters van de politieke par tijen, donderdagavond in de gemeente raadsvergadering haar advies zou mee delen. In het gisteren nagekomen voor- stel zegt het college nu dat zij het ad vies van de straatnamencommissie heeft gevolgd en daarom alle voorgestelde namen voor het deel van Holy IA te rugneemt fn midden Holy worden ook namen van Oranjes voorgesteld. Hier betreft het echter de Friese tak van de Oranje Nassau-familie en de vrouwen van prins ■Willem I. Deze namen blijven gehand haafd met dien verstande, dat de prins Frederik Hendriklaan wordt gewijzigd in Frederik Hendriklaan. Met de ver andering van deze laatste straatnaam wordt verwarring met de bestaande Prins Hendriklaan min of meer voor komen. Er blijft echter in het voorstel een Ernst Cazimier- en een Hendrik Cazimier- straat bestaan. Namen die ook zeer wei nig van elkaar verschillen. In 1956 heeft de raad zich uitgesproken voor het ver noemen van leden van het koninklijk huis in de wijk Holy, aansluitend op de Oranjewijk in Vlaardingerambacht. De ze namen achtte de raad toen zinvol. Bovendien kent de bevolking ze uit de vaderlandse geschiedenis. Het noordelijk deel van Holy II krijgt evenals de nu al bestaande v.-ijk vogel namen. In het reeds bebouwde deel van dit stuk van Holy zijn vogelnamen be ginnend met een M tot en met Z gege ven. Voor het nieuwe gedeelte stelt het college namen voor, beginnend bij de Aalseholverstraat en eindigend met de Kwikstaartweg. De 47-jarige Wiliam Cecil Mulvena, een makelaar uit Westcliff-on-sea (Es sex), is in de afgelopen nacht door Scotland Yard gearresteerd. Ook hij wordt beschuldigd van spionnage. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Binnen afzienbare tijd staat er in Maassluis een modern NVV-gebouw en een „geconserveerd" Gildehuisje. Het geld dat de gemeen te voor de realisering van deze plan nen gaat bijdragen heeft de gemeen teraad dinsdagavond met algemene instemming op tafel gebracht. Ondanks deze eensgezindheid vergde de behandeling van de voorstellen nog vrii veel tijd. De grootste nieuwsgierig heid van de raadsleden bleek te schuilen in de toekomstige bestemming van de beide objecten. Wat het NVV-gebouw betreft ging het voornamelijk om de vraag of hier het spreekwoord „gelijke monniken gelijke kappen" zal gelden. Met andere woorden: of de niet aan het NVV verwante vereni gingen onder dezelfde huurvoorwaarden van het gebouw gebruik zullen mogen maken als de organisaties die tot de des betreffende „zuil" gerekend kunnen wor den. Wethouder J. Smit kon op die, door praktisch alle fracties gestelde, vraag een bevestigend antwoord géven. Hij zei dat het gebouw ten hate van het algemeen belang dienstbaar zal zijn. Een bepaling van een gelijke huurprijs voor alle ver enigingen 10 per uur) zal trouwens worden opgenomen in de brief waarmee B. en W. het stichtingsbestuur mededeling van de verleende subsidie gaan doen. Die subsidie bedraagt 20.775, terwijl de pro vincie eenzelfde bedrag heeft toegekend. Met evenveel instemming en lof aan vaardde de raad het voorste1 tot onder handse aanbesteding van de conservering van het Gildehuisje. Met name de heer J. van Hartingsveidt (a.r.) pleitte voor het behoud van het luidklokje in het torentje. In het ontwerp van architect P. van der Sterre is dit klokje namelijk naar de gevel verhuisd, maar wethouder Smit zegde toe te willen proberen dat de bestaande plaats gehandhaafd blijft. Verschil van mening bleef bestaan over de bestemming die na de restauratie aan het huisje gegeven moet worden. Me vrouw Van Ek (lib.) suggereerde er een antiquair of een kunstnijverheidszaak in te vestigen, maar anderen voelden niet zoveel voor „een winkeltje". Uit de beantwoording van wethouder Smit bleek dat de nog niet zo lang be staande „Teken- en pottenbakkersclub" het huisje op het ogenblik reeds in ge bruik heeft, en de wethouder achtte het niet onmogelijk dat de verhuur aan deze vereniging ook na de restauratie zal wor den voortgezet. Aanvankelijk voelde hij weinig voor „een commerciële bestem ming", maar toen mevrouw Van Ek bij val kreeg van de heer D. Pons (c.h.) (die liet doorschemeren dat da gemeente on geveer ƒ100.000 aan de restauratie gaat bijdragen), veranderde de wethouder zijn mening. Hij zag in dat een commerciële bestemming waarschijnlijk de enige mo gelijkheid zal zijn het huisje rendabel te maken. Wat het zal worden blijft overigens nog even een verrassing, want wat dit betreft werden geen besluiten genomen- Naar de heer Smit verwachtte zal met het werk ongeveer negen maanden gemoeid zijn. Met de stem van de heer Van Dijk (pac. soc.) tegen besloot de raad tot verkoop van het winkelpand Nieuwstraat 17 aan de heer J. C. van Wilgen. De heer Van Dijk bepleitte vergeefs uitgifte in erf pacht in plaats van verkoop. Burgemeester W. J. D. van Dijck deel de ten slotte mee dat de raad op dinsdag 13 december een aanvang zal maken met de behandeling van de gemeentebegroting 1967. wekt, dat de verkiezing van een voor zitter bij het vooroverleg was gere geld, voerde de heer H. C. van Nieuw- kerk (lib.) oppositie tegen het te voeren, beleid. De heer Van Nieuwkerk stelde dat in het wijkraadsstatuut wordt toegestaan een voorzitter buiten de wijkraad te be noemen. Met alle respect voor de zit tende raadsleden meende hij. dat hier voor binnen het college niet de juiste man te vinden was en dat bovendien niemand de tijd zou kunnen vrijmaken i omlalle mogelijkheden uit'te buiten. Tevens meende de heer Van Niëuwkerk dat bij het eventueel stellen van een kan didaat binnen de wijkraad dit zou moeten gebeuren door de grootste fractie, name lijk de Partij van de Arbeid die vijf van de elf zetels bezet Wanneer dat om tech nische reden niet mogelijk zou zijn, dan zouden er afspraken moeten worden ge maakt met een andere fractie en in dat geval zou een kunstmatige meerderheid kunnen worden gekweekt. De heer W. Snoey (soc.) zei dat de heer Van Nieuwkerk volledig op de hoog te was gesteld van de afspraken en dat daarin geen verandering is gekomen. Het voorstel van de liberaal om te komen tot een voorzitter buiten de wijkraad werd met tien tegen een stem verworpen. De heer Snoey stelde vervolgens dat de Partij van de Arbeid geen opoffering wil brengen terwille van een politiek prestige door toch een kandidaat uit eigen partij naar voren te schuiven, die zijn taak niet naar behoren zou kunnen vervullen. Hij stelde de heer Van de Houwen voor en zei, dat deze a.r.-kandidaat steeds een actief dagelijks bestuurslid is geweest en dat, indien, alle wijk raadsleden hun taak naar behoren ver vullen, ook de voorzitter zijn werk kan doen binnen een redelijk aantal uren. Bij stemming werd de heer Van de Houwen gekozen met negen stemmen bij twee onthoudingen. De heer F. v. d. Bergh werd met algemene stemmen tot secretaris herkozen. Wanneer de verwachtingen niet te hoog gesteld worden, zal ik misschien dit ver trouwen niet teleurstellen, zo zei de heer v. d. Houwen in een korte rede. Ik zai trachten te doen wat in mijn vermogen is om van Hoek van Holland een plaats te maken, die wat zijn ligging aangaat, er mag zijn. De komende vier jaar zullen voor Hoek van Holland van groot belang zijn. Jarenlang heeft de Hoek in de Rot terdamse ijskast gelegen, zij het goed deels buiter. de schuld van Rotterdam. Nu is het tijd om te komen tot practische voorbereiding. Met betrekking tot de nieuwe ha vens zal Hoek van Hollandmoeten oppassen dat dit gebied wordt aan gesloten op het wegennet naar de havens. Verdere plannen zullen ont wikkeld moeten worden, zoals de ijs baan. Een definitief dorpscentrum, nieuwe volkstuinen en de tuinbouw. Ook zal aandacht moeten worden be steed aan de „slecht-weer-recreatie". parkeerproblemen moeten worden op gelost en oude woningen gesaneerd. De wijkraad is verjongd, teleur stellingen zullen er komen, maar de wijkraad moet doorgaan, moet open staan voor suggesties van buitenaf en we moeten dienen aan de bouw van Hoek van Holland, aldus de heer V. d. Houwen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In het hele .land; wordt gedurende de eerste week van november de jaarlijkse inzameling ge houden voor het gehandicapte kind. In Vlaardingen is deze collecte op zater dag 5 november. De organisatie van. deze huis-aan-huis- en straatinzame ling wordt verzorgd door de plaatse lijke afdelingen van de ouderverenigin gen. Er zijn in ons land circa 250.000 geestelijk afwijkende kinderen. De zor gen en problemen rondom deze gehan dicapten zijn groot. Deze lange tijd ver-, geten groep is echter dë laatste jaren meer en meer in het licht van de be langstelling gekomen. Vooral dé ouder verenigingen hebben veel voor deze kinderen gedaan. Niettemin is er nog steeds bijzonder veel geld nodig. De aanstaande collecte wordt dan ook door de organiserende verenigingen en instellingen van harte aanbevolen. De netto-opbrengst in "Vlaardingen is voor de helft bestemd voor de lande lijke actie, de andere helft wordt ge lijkelijk verdeeld tussen „Helpt Elkan der", afdeling Vlaardingen, en „Phila-, delphia", afdeling Nieuwe Waterweg- Noord. ga nu een klein beetje in de „wijk" van de kunstredactie zit ten. Maar deze collega's vinden dat voor een keertje wel goed, denk ik, hoewel ik geen muziekrubriek heb en zeker geen orgelafdeüng, maar een „mannetje van alles ben". Uit zondering dus voor de eerste offi ciële grammofoonplaat van de Putse- pleinkerk in Rotterdam-Zuid. Dit is een bedehuis met een volkomen ei gen orgeltraditie. Totaal werden er' reeds 140 zang- en orgelavonden ge geven. Namens de organisatoren schrijft de heer J. v. Bommel Jzn. me het volgende, dat ik u aanbe velend doorgeef; „Zaterdag 5 november wordt in de Putsepleinkerk te .Rotter dam-Zuid een grote „Zang- en orgel avond" gegeven met medewerking van een Amerikaans kerkkoor o.l.v. Henry Blackmcm en de organist Koos Bons. Het koor, dat groten deels uit geschoolde zangers bestaat, zal in rode toga's optreden. Het pro gramma bestaat uit koorzang van Engelse hymnen, Nesro-spirituals en een fragment uit „Salomo" van Handel alsmede samenzang van be kende gezangen („Ere zij aan God de Vader" en ,31ijf met mij Heer" het laatste in beurtzang met,het koor). De zang zal worden afgewis seld met..bekende orgelwerken Bach (Toccata in' .Fj; Wider (Allè- gro-vivace uit de 5e Sympbonie) en 2 improvisaties van Koos Bons. De hoogtepunten van deze avond zullen op een 30 cm-langspeelplaat worden opgenomen door de Sié- gro-Studiö's te Rotterdam, de maatschappij ,die ook de sublieme grammofoonplaten' van de Grote of St.-Laurenskèrk heeft gemaakt' De plaat, die enkele weken later reeds- zal verschijnen, is gestoken in een aantrekkelijke en stijlvolle kleuren- hoes met afbeelding' van de Putse pleinkerk. De achterzijde van de hoes bevat de tekst van de gezamen lijk gezongen liederen en een beschrijving van de historie van dit bedehuis, haar tegenwoordige orgel en de vorige orgels. - De prijs van de piaat, welke dié- van een 25-cm-plaat niet overschrijdt, bedraagt 13,50. De op brengst van de plaat zal gedeeltelijk worden bestemd voor het Orgel fonds en het Welkomwérk. Daar de oplage zeer beperkt is, wordt men, om teleurstelling te voorkomen, aan geraden nu reeds op deze unieke zang- en orgelplaat in te tekenen.' Men kan dit doen op de Lnvuistro- ken op de programma's of rechtstreeks bij het Welkom Cen trum, Zwëdërstraat 52. Rotter- dam-25 (tel. 177377). Bewijzen van toegang (incl. programma) voor deze avond zijn a (tot 18 jaar 0,50) aan de kerk verkrijgbaar. Aanvang 20 uur precies. „DEWUST van eigen materiële JJ voorspoed". Aan 'die zin moest ik denken toen ik bijgaande foto kreeg. „Nederlands welvaart aan de stoeprand", had de fotograaf er ach ter op geschreven. Ik begon me te ergeren. Na de belegde boterham men, die men ook vaak naast en in de vuilnisbakken vindt, ook al de televisie? Is dat toestel zo erg ka-; pot? Werd het er neergezet uit balo- righeid? Was de bezitter boos op alle televisiemakers? Zou hij niet weten dat je een oud toestel kunt inruilen als je een nieuw koopt? (Staat met grote letters in vele ad vertenties. dacht ik zo.) Begrijpen doe ik dit niet, maar ik kan niet tegen verspilling. En ik vraag; waar zijn we eigenlijk beland als we al televisietoestellen op de stoep gaan zetten?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1