Unique aan n emeester mm Veel waardeloze AGENDA ar n Reis naar Israël voor jubilaris ds. Dercksen Opleiding ambtenaren viert 12e lustrum mm en sfeer AAN u if Invitatie-cross R.C. Schiedam m JeJIottcrdamwer Misdeelden Fibnkring Schiedam top form van stam tot meubel voor meubelen naar déstam :e Drukbezochte receptie m Hoog percentage geslaagden Wilton Fijènoord voor televisie Tijdens Havensongfestival ^ey en Kramer gaat samenwerken met J. D. Banting NV HES BOUHUYS ZEGT: Beeldromans -wit ke DONDERDAG 3 NOVEMBER 1966 l'andaas.... en morgen en dagelijks Toename auto's onTTERDAMMER Pagina 3 hjaSSLUIS Key en Kramer NV XXjc en ingenieursbureau J. D. j;v Amsterdam hebben beslo- Mt een reer nauwe samenwerking. L Kramer heeft daartoe een be- ?;i Banting NV verkregen. Inge- Swbureau J. D- Banting beweegt f in hoofdzaak op het gebied van rhéstendige vloeren en bekledingen industrie, uitgevoerd zowel T keramische tegels als met thgrsen. Key en Kramer is van Sr gespecialiseerd in asfaltvloe- in verschillende vormen, met een ontwikkeling in de richting van 'kharsvloeren. W- --i-i Worclt. dat door nauwere tussen beide, maatschap óp het gebied van industrievloe- 'eetI betere dienstverlening aan de Óm kan worden gegeven, aldus door Key en Kramer medege- ïld. (Van een medewerker) SCHIEDAM Het crossseizoen "mt voor Schiedam binnenkort een jivajig en het is weer de R.C. Schie- jm die de organisatie van enkele venemehten op zich heeft genomen, ^laas constateren we. dat de ren- órsclub Schiedam uitsluitend op zón der. de renners gelegenheid biedt k te nemen aan een invitatiecross ,ar aanleiding van het wcreldkampi- inschap Cvclecross, dat eind januari S57 door de KNWU in Zwitserland zal orden gehouden. Pe R.C. Schiedam houdt op 6 en 13 vember de tweeweekse invitatiecross een terrein in de 's-Gravetandsepol- er, welke organisatie tot stand kwam samenwerking met het bedrijfsleven art „Hoogstraat-Koopbelangen". (We betreurden reeds eerder dat men 'e zondag gebruikt voor dergelijke •edstrijden, waardoor verschillenden a "principiële redenen niet kunnen eelr.emen aan crosswedstrijden-red.). iïf&fSS (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Burgemeester H. Roelfsema opende woensdag middag het nieuwe pand van het (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN ..Naar mijn me- iing moeten ouders wel degelijk letten p enige pedagogische waarde in kin- moeken. als ze maar zorgen dat deze r niet te dik bovenop ligt. Er zijn hter teveel waardeloze en banale boe- en tegenover betrekkelijk weinig goe- werken voor het kind. Er is bijvoor- Id geen gebied waarop zo „gebcun- aasd'.' ivordt ais op dat van dc eisjcslectuur." Deze woorden zijn van de schrijfster Mies Bouhuys. Zij deed nog «1 meer uitspraken die belangrijk wa ren voor ouders, die willen weten wat .oor boeken hun kinderen, moeten le ien. Het is daarom jammer dat ruet aeer ouders gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid, die de heer S. B. van der Molen hun woensdagavond in (eHolykapel bood. De heer Van der Molen hield namens le „Interkerkelijke commissie inzake jeugdwerk voor de Holy wijk" van de 6eryormde en de Gereformeerde Kerk ien „boekeninstuif" voor kinderen. De- instuif is een groot succes geworden. Al om half negen stonden er kinderen wachten en verder heeft het de hele cag storm gelopen. Meer dan 150 kinde ren van drie tot twaalf en dertien jaar kebben de dag besteed aan lezen. Ok konden ze sjoelen èn 'tafeltennissen. De boekeninstuif .was opgezet door de heer Van 'der Molen methulp van „Boekhuis Den Draak". Er kon ook leduur worden gekocht. De tientallen boeken-die de kinderen hebben gelezen raren ter beschikking gesteld door de Christelijke Openbare Leeszaal. De heer X den Draak had kans'ge- zen' Mies Bouhuys, die onlangs be kroond werd voor haar bundel „Kinder verhalen", naar Vlaardingen te krijgen, De boekeninstuif profiteerde daarvan want in de middaguren las Mies Bou huys voor uit eigen werk en uit dat van anderen. Dat dit in de smaak viel was wel te merken aan de grote aan dacht waarmee, de kinderen het ver haal van „De overschoenen van het geluk" en enkele andere volgden. 's Avonds hield Mies Bouhuys haar lezing die de aanwezigen veel reac ties ontlokte. Mevrouw Bouhuys gaf een aanwijzing hoe kinderen Van jongsaf al begeleid moeten worden bij de lectuur die zij lezen. Zij hekelde de Vele beeldromans die dikwijls van, slechte kwaliteit zijn en het kind ongevoelig maken voor heel veel dingen, omdat hun fantasie wordt gedood. Hetzelfde gevaar schuilt in het-klakkeloos kijken naar niet geschikte televisieprogramma's. Mevrouw Bouhuys wilde noch beeld roman noch televisie veroordelen maar wees op een verantwoord ge bruik ervan. De ouders moeten bewust worden dat het goede kinderboek een grote waar de heeft voor de ontwikkeling van het kind. Zij wees daarbij op enkele oude en nieuwe boeken, die bewezen hebben'de jeugd te boeien. Zo goed als ouders zorgen voor het lichamelijk welzijn van hun kinderen moeten ze dit ook doen in geestelijk opzicht en daarbij is lezen van veel belang. „Lezen moet net zo gewoon worden als praten of eten. Oppervlak kige kennis van televisieprogramma's weegt niét op tegen belezenheid", aldus Mies Bouhuys. Haar vele opmerkingen zorgden voor een geanimeerde gedaeh- tenwisseling, waarbij de schrijfster haar mening gaf over verschillende pro blemen. Arcade: Muziekkorps Le-ger des Hcils, con «rt met film. 20. Sursum Corda: NCGOV. vergadering, 20. Tivoli: Mega's, fan-avond. 19.30. wnsU Sacrum: Pers. ver. Verolme, feest- ivond, 20 Bijkantoor De Rotterdammer: Lange Kerkstraat S2. uitsluitendredactiezaken,, tel. ^5* (b.g.g. 010 - 11553B en 01898 - 6619). Agentschap: J. van Gogh, Dr. Zamen- holstraat 139, tel. 152400. Klachten-bezorging: Agentschap zie boven. ^Belangrijke telefoonnummers: Alarm poli ce .264656, alarm brandweer 262923, alarm "G. en. G.D, 2S9280, Apotheek: Jansen. Swainmerdamsesingel tel.. 254917. Noorwegen geen Ëngelsclie kolonie- Een Noorscb reeder had voor korten Ijid ccn zijner schepen verkocht en kreeg ««arop van den Engelsclien gezant te Christiana een schrijven van den vol enden .inhoud „Mijnheer, U hebt een Uwer schepen 'erkocht, zonder daarvoor van te voren e# de Ëngelsclie regeering verlof te nagen. Bij een herhaling zult U geen "ttnkerkolen meer ontvangen". De reeder antwoordde lient toen het mlgende: „Ik ben in het bezit van Uw zeer ge- eerden brief. Daar ik Noorsch burger Den, heb ik met de Engclsehe regeering "iets tc maken. Kolen kan ik nok wel ergens anders bekomen. Overigens heb 'k tot heden niet geweten, dat Noorwc- gea een Ettgelsche kolonie is." Automobielbedrijf Garage Unique NV aan het Stationsplein 2, na dat mr. A. F. A. van Velzen een welkomstwoord had gesproken namens de Raad van Commissa rissen. De burgemeester zei on der meer, dat.sommige bedrijven, in casu de NV Unique,, een bij zonder fijne neus blijken te bezit ten voor markante economische zwaartepunten in Schiedam, waarbij hij vooral doelde op de onmiddellijke nabijheid van het station, dat in de toekomst door het stoppen van de internationale treinen nog aan belangrijkheid zal winnen. Voorts noemde hij de gunstige situering van de nieuwe vestiging bij een verkeerstech nisch knooppunt van grote allure. De burgemeester releveerde even eens de succesvolle geschiedenisvan het bedrijf, dat op 16 juni 1924 'start te als een eenmanszaak met aan het hoofd de heer F. Blok sr., thans 65 jaar. Aangezien de directie momen teel is uitgebreid met twee zoons en een schoonzoon, de heer A-:. P- Hor dijk, kan men hier nog (spreken van een echte .familiezaak. Totslot "'.sprak de heer Roelfsema over de huidige pregnante verkeers moeilijkheden, waarvan o.a. de zestien- eneenhalf miljoen gulden per jaar aan boetes voor verkeersovertredingen getuigen. Ter gelegenheid van de ope ning van haar nieuwe bedrijfspand schonk NV-Garage Unique aan de ge meente een fraai Japans schilderij in abstracte stijl. De area retail manager van Esso Ne derland, de heer J. F. van der Veen, deelde in zijn toespraak, mee, dat er in 1950 in Nederland 139.000 en in 1965 1.300.000 personenauto's waren, terwijl er thans ar 1.750.000 wagens zijn. Neder land gebruikt op het ogenblik drie mil jard liter benzine per jaar. Ook voer den nog het woord de heren J. F. Lang, Fiat-importeur enR. G.C. Pietersen, voorzitter van Bovag te Rotterdam. Het Schiedamse aannemingsbedrijf De geestelijk misdeelde kinde ren hebben extra zorg en be langstelling nodig. Deze wordt hen, gegeven; maar dit werk vraagt de steun van een brede schare van ons volk. Zonder deze hulp mopten aan vragen worden ajgewezen en blijven moeilijkheden onopgelost. Helpt daarom mede om wat geluk te brengen aan hen die geestelijk .zijn achtergebleven. De collecte van a.s. zaterdag, 5 november, beveel ik. van harte bij aan. De burgemeester van Schiedam, Hf ROELFSEMA SCHIEDAM De Schiedamse Film kring vertoont dinsdagavond om acht uur in het Monopole Theater de pre mièrefilm voor Rotterdam en Schiedam van het meesterwerk van de Franse cineast Robert Bresson, „Pick-Pocket", boven de 18 jaar. Commercieel heeft deze- film het in 1959 niet gehaald, zodat men het draai boek uit de roulatie nam. Achteraf blijkt het publiek van zeven jaar gele den zich vergist te hebben. De boeien de gebeurtenissen en vooral de drama tiek, die zich achter de beelden voltrek ken, kunnen dan ook deze miskende film in Schiedam volkomen rehabilite ren met een flink aantal bezoekers. Bresson tekent in „Pick-Pocket" een intelligente jongeman, die het misdadi- gersbestaan kiest,-niet zozeer ais mid del van bestaan, maar als bestaanshou- dirig. Hij is uiterlijk het type, van een onhandige, slungelige intellectueel, maar daarnaast een geraffineerd zak kenroller. Lang' van venstèrstof. Komt u bij Arlidomo alstublieft niet "even een paar mete/tjes gordijnstof'-' kopen. Wij van Artidomo zijn vóór alles adviseurs. En we willen altijd eerst even weten, wat u precies met het gordijn van plan bent. Misschien felici teren wij u met uw keus; mis schien raden wij u een heel ander gordijn aan (vooral wat gordijnen betreft zijn wij lang van stof). Maar u krijgt tenslotte het gordijn dat u zélf gekozen zou willen hebben. uw TOP-FORM adviseur .■ROTTERDAM: MARINIERSWEG 39-57 MËENT 7 A!"ArD, KLASSIEK ,TELEE0ON-'(0t0}1204G8-'- •VRAAGTONZE GRATIS CATALOGÜS. SCHIEDAM Geboren: EckJy av B M van. Laór en J M Overgoor: Willem ziv W Kalkho- ven en C C Zwart; Rudy zv F G Vijfvinkel en G A van-der Beek; Jacobus F zv J van Katwijk en M "Wetsteijn: Egonia P H clv H J T Molenaar en P E H M Manders. D. Baron bouwde het imposante pand van de ESGE (Esso Gemeenschappelijk Eigendom) naar een ontwerp van het architectenbureau Spruyt en Den But ter. De oppervlakte bedraagt ruim 2000 vierkante meter. Er is een stalling voor. auto's met dertig plaatsen. Bovendien is er een ruime werkplaats aan verbon den 'met vier werkbruggen. Bovendien is het de bedoeling dat er in de toe- aufo's aan toe wordt gevoegd. Door deze nuancering van bcdrijfs- mogeli.jkhedcn vinden een dertigtal werknemers hier ccn constante dag taak. Het gehele complex kantoren, ont vangkamers en bedrijfsruimten is voor zien van een bijzonder fraai, esthe tisch-verantwoorde inrichting met een harmonisch samenspel van kleur en lij nen. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Een-hartewens van ds. K. W. Dercksen zal in vervulling kunnen gaan. Tijdens de receptie, 'die de predikant in verband met zijn 25-jarig jubi leum in 'de aula van de Caland- LTS kreeg aangeboden van de kerkeraad der Gereformeerde Kerk, ontving ds, Dercksen een cheque voor een reis naar Israël. Gemeenteleden van wijk 2 hadden het geld voor de reis bijeengebracht. Het bedrag is groot genoeg om de predikant samen met zijn vrouw "op z'n minst voor twee weken van een onbezorgde vakantie te doen genie ten. Ds. .P. A. Bohlmèijer, voorzitter van het jubileumcomité, bood de jubilaris het geld aan. Het was hem en vele gemeenteleden bekend dat ds. Dercksen hoopte nog eens een reis naar het Beloofde Land te kunnen, maken. Hij had namelijk eens ge zegd: „Ik heb zo dikwijls gepreekt (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Maandag 31 okto ber was het zestig jaar geJeden dat de Bcstuursschooi Vlaardingen en Omstreken" werd opgericht. Ter gele genheid daarvan heeft de directeur van de school, gemeentesecretaris A. Kranenburg, een herdenkingsgeschrift samengesteld dat een overzicht geeft van de ontwikkeling op het bestuur lijke vlak in de afgelopen zestig jaar; Daarnaast echter geeft het boekje een aardig beeld van Vlaardingen in het jaar 1906. De heer Kranenburg heeft met ken nelijk plezier in de archieven gebla derd en daaruit een aantal we tenswaardigheden opgediept, dat soms een frappante gelijkenis ver toont met hedendaagse zaken. Ander zijds worden toestanden vermeld die men zich vandaag aan de dag niet meer kan voorstellen. De school, zo vermeldt het geschrift, werd opgericht door de onderafdeling ,De Maasstreek" van de Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren. De be doeling was en is nog steeds de ambte naar ertoe te brengen zich te bekwa men in bestuurlijke aangelegenheden. De school geeft een opleiding voor het examen gemeente-administratie. De heer Kranenburg is van mening dat er te weinig animo is om in de avonduren te studeren.Toch moet er een goed en integer ambtenarenkorps zijn. Een gemeente kan niet.zonder een vlot en nauwkeurig werkend korps. Verdwijnt dit dan zullen er op bestuur lijk gebied vreemde toestanden ontstaan. De directeur van de bestuursschool constateert met enige spijt dat de school in Vlaardingen haar langste: tijd wel zal hebben gehad. Er zullen, even als in bijvoorbeeld Friesland reeds het ..eval is, ook in Zuid-Holland bestuursdagscholen komen. Die scholen zullen dan wel in een van de twee grote steden. Rotterdam of Deii Haag worden gevestigd, zegt de heer Kranen burg. Hij is nuchter genoeg dit te accepte ren en zijn krachten aan deze dagscho len tegeven. Het gaat om de taak goede en betrouwbare ambtenaren te leveren. „Dat is voor een groot deel idealisme. Wij schromen niet te zeggen tegen een cursist, stopt u er maar mee, want dit is, niets vooi; u", aldus de :emeentesecretaris. „Haft voor deze zaak is een eerste vereiste." De heer Kranenburg is. sinds 1950 aan de school werkzaam. De vroegere gemeentesecretaris 'C. van der Linden was toen directeur. Voor hem waren als eersten aan de school verbonden cte heren G. J. Hardick en K. Nieland. Wijlen de heer B. Maat was ook jaren lang aan de school verbondem De eerste cursist was de heer'M. van der Gaag. die in 1953 de gemeente verliet als chef van de afdeling onderwijs. In 1955 volgde de heer Kranenburg de 'neer Var. der Linden .als directeur op. Hij heeft als docenten naast zich de chef van de afdeling financiën en ge meenteontvanger, de heer N.H. Duin kérken, eiï het .hoofd van; het. sportbü-; reau de heer J. van der Lugt, leraar M.O.-staatsinrichting. v- De schooi die momenteel geen bin ding meer kent met de NBiBA heeft de jaren door bijzonder goedé resultaten, gehad. Het percentage geslaagden lag, altijd boven het landelijk gemiddeldè;'- De leerlingen komen uit het gebied tus-* sen Rottendam, Den Haag en Hoek van Holland. Ook komen er de laatste ja^. ren-nogal wat cursisten van de eilan den. VEILING WESTERLEE DE LEEK, 2 nov. Andijvie 32—37. 2.000 te», dubb bonen '1.50—2.30. 1.700. snijbonen kom' krorm 1.021.10. 5.500, spruiten AI 92—ST. ATI 91—95. BI 98—1.03, BI 198—!. CII 71—73. Dl 89—95, 45.600. pepers 70—3.06. 250, Dostelein 5455. 100. spinazie 78, 800, boeren kool 34—45..600.-Chinese kool 17-23, 320. rodekool 1719, 350, groenekool 24—28. 150. Nero A 89—1.07, B '54—79. C 36—17- 5100. prei AI 3345, 5.200,' BI 23—33. bospeen 25—30. 660 bos, peterselie 210, 1.400, selderij 7ti—9',4, 3.100. tomaten extra A 7.60—7.70, C 6.70—6.80, I A 7.40—730, B 7.60-3.10. C 6.50—6.80. CC 4.604.90, 6.627 bakjes export, 1.698 binnenland. 8-123 totaal, paprika 4—27, 8.000 stuks, knolselderij A 21—36, B 15—17, 1.800. sla I 18—3712, 91.000, komkom I AA 93. A 85—04, B 67—73. C 58—61, D 41—43. E 29, 24.600 st export. 5400 binnenland,30.000 toi. taal. bloemkool 6 8195, 8 :65—82. 10 48—65. 12 36. 3.000. KORTE LIJNBAAN 21 TEt- 010/112955 BOTTERDAM GROTE MAHKTSTR 5 TEL. 070/116162 DEH HAAG .MARIAPLAATS 2 TEL 030/1890J UTRECHT BRINK 93 TEL 05700/12411 DEVENTER over Christus, dat ik ook wel eens wil zien waar Hij gewerkt en ge woond heeft." Burgemeester en mevrouw W. J. D van Dijck en burgemeester F. X Groot Enzerink van 'Maasland, tal van collega's en honderden gemeente leden hebben de jubilerende predi kant gistermiddag de hand gedrukt. Ook vele vertegenwoordigers uit de wereld van het onderwijs, waar ds. Dercksen verscheidene functies be kleedt, waren op de receptie aanwe zig. Elly Kloppenberg, dochter van een der leden van de jubileumcommissie, bood mevrouw Dercksen bloemen aan. De twee zoons en drie dochters van de gereformeerde predikant wa rén ook met hun echtgenotes en echt genoten in de aula van de technische school aanwezig. Na de receptie kregen de familie Dercksen, dc predikanten Bohlmeij- er, E. Duursema en A. Aaftink een diner aangeboden in De Ridderhof. Bovendien ontving de predikant een koffieperculator en tal van bloemen (Vaneen medewerker) SCHIEDAM In het televisiepro gramma „Op de Helling..." zal vrijdag avond over Nederland 1 een analyse worden gegeven van. de- impasse! waarin de Nederlandse scheepsbouw U zich momenteel bevindt. Men doet dit* aan de hand van indrukken, die men gedurende twee jaar op de film re gistreerde tijdens de constructie van bouwnummer 786, de 65.000-tons tan ker Diadema, die bij Wilton Fijènoord in Schiedam is gebouwd en waaraan Jan Schaper, Jan Huysekens en het Ci- necentrum meewerkten onder regie van Rob Mariouw. Jan van Hillo is presentator, Jaap Molenaar verzorgt hét script eri de sa mensteller is Boud Smit. Het program ma duurt van 21.10 tot 21.50 uur. A SCHIEDAM Uitgaande van de Her vormd Gereformeerde Evangelisatie -wordt vanavond (donderdag) In gebouw Irene-aan de Lange Haven een dankstond voor het gewas gehouden. Voorganger Is ds. A. Kaste- leijn van Capelle aal. UsseL -Aanvang acht uur. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Club huisleider Scheffers van De Haven heett woensdagavond een benauwd ogenblik gehad, toen Judith Bosch (van Fan club) en Peter Blom (NCRV- presentator) niet op de afge sproken tijd verschenen. Het leek erop. dat de finale van het Haven-songfestival met een grote teleurstelling zou moeten beginnen, maar een telefoontje onthulde dat de twee juryleden met -autopech in Overschie stonden. Ze kwamen echter nog ruim op tijd om een geweldig ge juich in ontvangst te nemen in de grote zaal van het Wees huis. Toen was er niets meer dat het slagen van de finale- avond in de weg kon staan. Het werd werkelijk een heel groot feest. 's Morgens was het al be gonnen met de repetities. Er hadden zich 24 kinderen en groepjes ingeschreven. Alle deelnemers waren tien. elf of twaalf jaar oud. Hammond organist Karei vim Arendonk uit Rotterdam zocht samen met de zangers en zangeres sen naar de goede toonaarden en ritmen. Hij werd bijge staan door drummer Bert Niemantsverdriet en gitarist Henk v. d. Mark. 's Avonds bespeelde Franklin v. d. Mark de tweede gitaar. 's Middags zongen de deel nemers voor eigen publiek. Er werd een selectie gemaakt zo dat er voor de finale 's avonds nog twaalf nummers overble ven. Voortrekkers van de Delta- stam hadden gezorgd voor een bijzonder aardig decor op het toneel in de grote zaal. Marja van Zijl, een meisje van net tier., beet moedig de spits af met „Toe bromtjes". Jantina Middelbosch en Ploni Hartog zongen over ,,'t Wuf dat spon" en Ria Keijzer had voor „So- phietje" een heus glas ranja met een rietje meegebracht: Ger van der Werf. Wim van Vliet en André Groen ver wekten laaiend enthousiasme „met je grote blote voeten op het kouwe zeil". Kitty van Heijst zong zonder een spoor van zenuwen „Langs de hoge hemel". Dita Baas en Atie Luosen kregen bij hun „Al die willen te kap'ren varen" de slappe lach. maar na de pauze revancheerden ze zich prachtig. De zusjes Madeion en Astrid Kerkhoven gaven ©en twee stemmige versie van het al oude „When the Saints", Enno Goudswaarde nam moeiteloos de tempowisselingen. van „Ram zam zam" en Hilly Hofman zong met lieve ge baartjes Harlekino. De enige groep, die voor eigen begeleiding zorgde was die van Gertie v. d. Hoek en Herman Meeuw, jongetjes van tien en elf jaar. Ze gebruik ten zoveel energie voor hun „Cadillac", dat ze er rood van aanliepen. Hans van Wachten donk en Ineke Don sloten de rij. Ciubhuisassistente Chris van Houdt kondigde de num mers aan. Behalve de twee gasten-van-verre namen aan de beraadslagingen over de uitslag deel de koordirigent mevrouw W. D. v. d. Heijden, de heer F. J. Kerkhoven en J eugdambtenaar P. Boschman. Judith Bosch en Peter Blom reikten .de prijzen uit. Gertie v. d. Hoek en Herman Meeuw bleken met hun enthousiasme de show gestolen te hebben. Ze werden tot winnaars uit geroepen. De tweede beker was voor de meisjes Kerkho ven, de derde voor Enno Goudswaard. Ger. Wim en André Groen kregen de me daille voor de vierde plaats'. De winnaars van de twee eerste prijzen mogen vandaag mee naar een clubhuissong festival in Rotterdam. Voor de twaalf finalisten waren er bloemen en alle deelnemers kregen een her inneringsvaantje. Tegen tie nen gingen de kinderen moe gezongen en de ouders moe gelachen naar huis. VT7E MOETEN erg oppassen'! voor zelfoverschatting. '.Dat geldt voor veel mensen, maar het geldt ook'- voor het geheel van dé bewoners én bestuurders van. ons Rijnmondgebied. We dreigen in een, stadium te komendat we alleen' de Nieuwe Waterweg en alles wat daarX mee direct verband, houdt'van béte-, kenia achten en de rest'van Neder land alleen nog maar "toeristische waarde .toekennen. Laten we ons": niét. vergissen! Laten - we wat min der gewichtig doenover de 'belang-' rijkheid van de! randstad,,Holland, datzijn leefbaarheid!pral^tfsch kwijt is.' "V i j l Onlangs was ik iri de snelst gpoêiX ende gemeente van de provincie Noord-Brabant. Wat'dacht u? Eind-, hovén? Mis! Die stad* staat op de 24ste plaats. Js .Hertogenboschdan?. Nee ook niet, dat is de 14de! -'t Was Cüijk aande.Maas, pal (egen ^"dé Noord-Limburgse grens. Bijna elft- duizend inwoners, een sinds 1945 meer dan verdubbeld getal. Een' interessante ontwikkeling is daar1 aasi dé gang, 'zowel'iri "dé 'in~. dustriële, als 'in verkeerstechnische, als iri" culturèlfe Ruim twintig industrieën; waaronder'- enkète' grót te, hebben zich hier de laatste jaren gevestigd, zonder dat' het gémeer.tè- bestuur daarvoor moest „leureri,', In-! tegendeel -het. is daar op- hét ogen blik zelfs meer een kwestie: van „de boot wat afhouden", want .de .vroede vaderen van.Ciiijk gaan bij het 'aan trekken 'vap. nieuwe industrieën erg selectief te werk. De bedoeling: -is namelijk een zeer gedifferentieerd industrieëhbestand tékrijgen": 'en. daarmee het niveau van de gemeen te op een behoorlijk- peil te 'b.rerigen. DELANGRIJK in dit verband Ur. de aanleg van een gróte iri- dustriehaven (eeri 'project van 13,2 miljoen gulden), die-waarschijnlijk volgend,, jaar herfst gereed, komt. Men,is nu al bezig met het' uitdokte ren van'; plannen om dat opgrootse wijze, én met de nodige stunts, tè vieren. Die industriehaven zal be vaarbaar -zijn voor schepen, tot-20'tio ton. Stedebouwkundig is er in het ou de'Stadje aan de Maas ook heel, wat aan de gang.Er -verrijzen nieuwe wijken met moderne woningen, en in hef centrum komtbinnenkort ,een groof winkélcpmplex '■in;* aanbouw. De rijksgoe'dkéuririg ;riiöor dé 'ëërsté fase is al birinén. 1 - f ",'i - X Verder staat 'volgend jarir zorriér de gereedkoniiitg van dé próvirfeialê weg Gr'ave-Boxmeer -té waéhten, waarmee Cuijk eenalleszins, 'aan trekkelijke Maasboüwlevard - krijgt. Omstreeks' dezelfde' -tijd wécht de opening van een nieuw zwèmbad.' De scholen'in Cüijk zijn' allemaal éven niéuw als rooms. Dat laatste bewijst dat Cuijk'mét- z'n' hélé ont wikkeling toch bepaald wel achter gebleven is in wat. ik één normalise ring van de samenleving, zou Willén noemen. Slechts drie procent Van^ide beyolking 'is met-rbóriis-katholïélri Ik hoop dat dit percentage, .snel zal -stijgen en ik' heb dein druk-dat de mensen ,van Cuijk dat'zelf/öpk willen. Het feit dat ze de eniee domi nee die het stadje sinds kort"rijk, is als nummer twee op een van de kandidateijlijsfen^vvöor Jdé gemsenter raad hebben 'géplaatsV bewijst^wél dat er van .apartheidspolitiek geen sprake is. Die kandidatenlijsten hou den overigens* keen enkel verband met dé politieks partijen. .Mén-stemt op personen, die zich voor. bepaalde belangen opwerpen. "-"'v'cX vraagt hoe zo'n kleinege meente dat, in deze tijd.', van „precaire financiële situaties" alle maal versiert? -Vrij eenvoudig!Al sinds 1949 isCuijk aangewezen als ontwikkelingsk'ern. Het rijk is voor déze gemeenten" op z'n zachtst ge-:' zegd minder scheutig, dan vóór de gemeenten die niet als zodanig wer-; den aangewezen. Belangrijkis' ook dat industrieën die zich in ontwikké- lingskemeri vestigen op interessante rijkssubsidies.inogep rekenen. Wat. ik u ten slotte niet mag ont houden is dat d? ontwerper van; het stedebouwkundige - structuurplan voor Cuijk een Rotterdammer, is, na melijk dr. ir. Jhomas En de voortvarende burgemeestervarv het stadje aan de Maas is ook al eeri man uit ons gebied. Het .is sinds zés jaar de Viaardingermr. B. LV A. van Zwieten. - 't Is dat'de. man rooms isi maar anders zou ik er niet van opkijken als 'hij binnenkort' doorschootróaar een belangrijk-i Rijnmondgemêerite! waar de, ambtswoning van de burge meester sinds enige tijd- leeg staat»;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1