s Plan Holy-zuid getuigt niet van toekomstvisie AGENDA VERKADE Morgen... tegen extra lage prijzen! Tiïl Uil Verlenen van subsidies gaf stof tot praten 5x WELKOM VOOR EEN VAKKUNDIG ADVIES DEKLERK&ZN ])s; h W. de Jong opent woensdag ^Vaartland" FELLE KRITIEK VAN DE PSP: Raad behandelde slechts helft van a Va WIE KOPEN ER BIJ MODEHUIS VERKADE? ijer Burgerlijke stand Echtpaar Stolk exposeert Ih Kattebeker BR in pand s-Herenstraat Yefal werf fan Weitewinkel DE GOEDE HOEK n.v. KLEURKLAVIER DE KROON 't VERFCENTRUM PALET sinter klaas INTERIEUR .pc. ROTTERDAMMER 19m ioen' üla-3 azesl «el ilehi toe nee oen sek hoi lei iet) te- Papin a 3 VRIJDAG 4 NOVEMBER 1966 nylon heren ankiets Bazaar voor herstel vang. lutherse kerk Róse Kantoormeubelen Vandaag. .en morgen .en dagelijks Mannen,die er op gesteld zijn modieus en smaakvol gekleed te gaan. sehiedamseweg 61 vlaardingen tei.3202 „Schiedam"' verloor eerste schaakronde Gemeente ïvil weer nieuw gesprek met Dierenbescherming 25 jaar herenkleding' Demagogie fn.v. verzekerings maatschappij Ook voor BRANDVERZEKERING een polis van de 'RIJNMOND' om zéker te zijn! vraagt uw assurantieman of rechtstreeks: westbïaak 22- r dam tel. 010-110004* Meent 96, Tel.. 131715, Debuut van Betty Hinders Jubileumsangfeest reeds. v.'a. 42.50 Fico brengt nieuwe Norman Wisdomfilm Floris de Vijfdelaan. 134 Van Hogendorplaan 101a Eendrachtstraat 29 Telefoon8210 Telefoon; 2658 Telefoon: 2755 Hoogstraat 48 Midhal-Holywijk Telefoon; 4153 Telefoon: 6875 ian ITO- oea: wat aak: rijt: leid f lnï tl». re mt te «e ten de ik de 10- (Van een onzer verslaggevers) «HARDINGENWoensdagmid- jai de praejas van de Central" hervormde Kerkraad ds. W. j. de ?g het nieuwe bejaardentehuis Vaartland"' van de „Stichting Rusthui Jen der Hervormde Gemeente" officier "^"half drie worden de gasten ver sacht Daarna volgt een welkomst- Lnrd van de stichtingsvoorzitter W. Ji. Koodenburg. Ds. J. W Kolkert zal Sema de bijeenk >mst openen waarnc „ju kwart voor vier ds. De Jong hei bejaardentehuis voor geopend zal vet- tl idarën- "jje'.'voorzitter van de diakonie, de heet F- Oversiuizeo, zal een raam ont hullen dat een mtwerp is van de wnstenaar J. P- van den Broek. De slechtigheid word; opgeluisterd' door ors'dsP6' van organist Gijs de Graaf komt ook voor U Sinterklaas... het feest van de luxe.-- maar nog meer' van de' nuttige en practische geschen ken. En waarom voor "hem" nu eens niet een paar spiksplinternieuwe Nylon Ankiets, passend bij rijn costuums? Morgen kunt U kiezen uit een grote partij Nylon heren ankiets, die altijd passen en die U nooit hoeft te stoppen, per paar voor nog géén gulden. Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze Mousse Nylon herenanklets, fn' diverse zeer goede moderne kleuren, goed voor aile maten, per paar 'V0' Géén ttf. ef schrift. best aankopen die de gemeente w'lde doen ifmoeid is bij ccn sanering. Het heeft de oude binnenstad. Mevrouw Jungeri- dan geen zin te ageren tegen over- us verkondigde de opvatting, dat de heidsbezit". Wethouder De Bruijn kon gemeente geen „maatschappij tot expioi- zich bij deze uiteenzetting van de heer tatie van onroerend goed" moest wor-j Dubbeldam aansluiten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Donderdagavond is onder grote belangstelling de bazar an nex fancy fair van de Evangelische Lutherse Kerk in de zalen van het kerkgebouw aan de Lange Nieuwstraat hoek Oranjestraat geopend. Er was niet alleen heel wat te koop, maar er waren ook tal van attracties zoals prijs schieten, buswerpen, rad van avontuur, hengelen en touwtje-trekken. Bovendien was er een verloting met mooie prij zen. Met de opbrengst van deze bazar wil men de reeds uitgevoerde en nog uit te voeren restauraties aan het kerkge bouw financieren. Het kerkgebouw da- leert van 1892. Voor die tijd was er een gistpakhuis met paardestal gevestigd. De tand des tijds heeft in de loop der jaren haar sporen terdege achtergela ten. Vandaar dat men een spaaraktie hegon om het gebouw wat op te knap pen. Totnogtoe heeft ze 4.500 opge bracht. Vandaag is de bazar geopend tot 's avonds elf uur en morgen van tien uur 's morgens tot vier uur 's middags. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De gemeen teraad heeft donderdagavond niet eens de helft van de agenda afge handeld. De vergadering werd ver traagd door lange betogen. Het be langrijkste voorstel dat ter tafel kwam was het bestemmingsplan m onderdelen voor zuidelijk Holy. Hoewel alle fracties over het plan hun woordje zeiden, leverdehet debat weinig nieuws op. Het al ja ren bestaande plan is dan nu de raad gepasseerd, nadat in het ver leden van verschillende zijde daar op werd gedrongen. Dc heer M. Mooy, fractievoorzitter van de PCG, was over het algemeen tevreden met het bestemmingsplan. Hij juichte vooral toe dat er nu een begin gemaakt wordt met een duide- i lijke keus tussen hoog- en laagbouw] Dc in dc, andere wijken nog dumïnc-1 rende drie- en vier hoge fiats ziillen 1 in dc toekomst steeds worden gc-i bomvd. De heer Moov was hier erg geluk kig mee. Hij drong aan spoedig een begin te maken met de plannen v-oor Holy-noord, zodat men daar niet te lang op hoeft t - wachten De .heer H. M. J. Dub'-, biam, fractie voorzitter van de VVD, had aanmerkin gen op de hoge prijs van de grond. Daarover werden meer vragen gesteld. De heer F. de Graaf (soc.) vond de kans op hoge huren groot bij de hoge erfpachtsprijs, die volgens de exploita tie-opzet aanwezig is. De heer J. van der Linden (kath.) miste dè goedkope .systeembungalows in het plan. Na aanvankelijke bezwa ren van zijn fractie ging hij akkoord met het recreatieterrein aan weerszij den van de Torenvalklaan, incien er werd gezorgd voor afrasteringen. Felle kritiek op het bestemmingsplan kwam alleen van de heei A. C. van Cortenberghe (pac.soc.). Hij verklaarde zich zonder meer tegen het plan omdat het niet van toekomstvisie getuigde. Er waren naar zijn mening teveel huizen voor de beter gesitueerden terwijl er juist behoefte was aan een zo groot mógelijk aantal woningwetwoningen. „Lege huizen die we niet kunnen beta len hebben we niet nodig", zei hij. -Wethouder T. de Bruijn kon-de paci fisten er niet van overtuigen, dat, het plan wel van visie up de toekomst ge tuigde. De wethouder maakte zich ove rigens geen illusies. „Ik ben misschien wat rose in dit geval, maar volgens ons moet er voor de mensen die dat kun nen betalen gelegenheid zijn om een huis te bezitten dat zij willen hebben. Wij zorgen er echter voor dat de min der gesitueerden daardoor niet te kort komen". De heer De Bruijn ging in op de gemaakte opmerkingen van de verschil lende leden en gaf de verzekering, dat aan bepaalde wensen indien mogelijk tegemoet zou worden gekomen. Nie mand had na de uiteenzetting van de wethouder behoefte aan een „tweede instantie". Het bestemmingsplan werd aangenomen met de stemmen van de pacifisten tegen. Daarvoor hadden de Boeren nog al wat tegengesputterd bij verschillende den. De heer Dubbeldam zei, d; t wat me vrouw Jungeri us beweerde niet klopte. „De VVD kan men niet verdenken van sympathie voor overheidsbezit. In deze gevallen moet men echter bedenken dat het algemeen belang ge- gf VEILING WESTERLEE DE LIER, 3 nov. Andijvie 3438 1.800 Alicante 200—233 2.600; spruiten AI 116—L20. All 116—128. BI 124—127, Bil 126130. CU 103—116, Dl 117 22600; pepers 113 30; spinazie 40 400; boerenkool 3037 420: prei AI 40—56, BI 32 2.600; peterselie 3i'.i '10.000 stuks: knolselderij 2225, B 1417 1200. MARKTBERICHT VLAARDINGEN VLAARDINGEN. november Volle ha- fa? I 85, steurharing 0485.10, makreel 52,90. Aanvoer: VL110 401 kantjes en 38 kantjes Bf** «lel. (01898)" 3697 Sursum Corda: NCGOV, vergadering, 20 Xivoli; Mega's, tanavond, 20. Musis SacrumPars.ver. Verolme, fees'- «vow, 20. "Geref. Jeugdhuis: Chr. Leesbibliotheek, uit fenipg, 15.17, Tiroli: Schied. Jeugd Soc. „Guillaume" oijeenkomst, 2060. Volksgcbouw: Ontsoanningsver. PTT, feest avond. 20. Bijkantoor De Rotterdammer: Lange H5st?aa>. 82. uitsluitend redactiezaken. tel. ®9a4 (b.g.g. 010 - 113588 en 01893 - 6619). Agentschap: J. van Gogh, Dr. Zamen- «dstraat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap zie boven. Belangrijke telefoonnummers: Alarm poll* Le 264656, alarm brandweer 262923, aiann en G.D. 269280. Apotheek: Jansen Swammerdamsesmge' H. tel. 264917, komt ook voor* U Iedere poppemoeder zal wit trots zijn, als ze bij haar kroost zo'n leuke jongenspop krijgt toegevoegd. Een flinke boy, met leuke sport- trui, broekje, sokjes en sandalen als extra Sint Nicolaas aanbied ding In onze speciaal uitgebreide speelgoed-afdeling. Een flinke, grote pop, van 60 cm, een kerngezonde vent van zacht plastic, met slaapogen,... een pop uit de series van 8 gulden, morgen voor nog géén vier gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze flinke jongenspoppen, liefst 60 cm groot, voor Gein tel. af schrift., bert. A11VJ J.L-LT. O (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In het afgelopen sei zoen promoveerde het eerste tiental van „Schiedam" naar de hoogste klasse van de Rotterdamse Schaakbond. En terecht. Verwacht werd, dat het een leidende rol zou spelen. De eerste com petitiewedstrijd in het pas begonnen schaakseizoen eindigde echter in een nederlaag. Het moest met ,4—6 zijn meerdere erkennen in Dé Zwarte Pion uit Middelharnis. r Dit resultaat viel des te méér tegen omdat het tweede tiental liet vorige jaar van dit team heeft gewonnen. Al leen Seij, H, den Uijl en G. den Uijl wisten tot winst te komen, terwijl Har- manny en Sloof elk voor een halve punt zorgden. Het tweede tiental, spelend in de - eerste klasse, moest bij Messemaeker 1 in Gouda een fikse nederlaag incasse ren. Hier kwam alleen J. de Bruijn tot fraaie winst. Stahlie, W. de Bruin, Van Grootveld, C. den Uijl en Van Leusden behaalden remise. Als excuus kan gel den dat het tweede enkele gewaardeer de spelers aan het eerste af heeft moe ten staan. Het derde tiental in de derde klasse schijnt betere plannen te hebben. Gest art werd met een forse overwinning van 7Vz2Vz tegen Sliedrecht 3. De punten werden binnengehaald door Dekker, Bogers. Weeda, Koster, Van Noordennen, Scheele en Marbus. Hersbach kwam tot remise. Voor de tweede ronde staan op het programma Europoort 2 Schiedam 1, Schiedam 2 Europoort 4 en Schiedam 3 GEB 2. ft SCHIEDAM De 'A-R.-kiesvereniging houdt dinsdagavond om acht uur in het Gereformeerd Jeugdhuis aan de Lange Ha ven 97 een ledenvergadering. Dr. A. Veer man, lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en lid van het Centraal Co mité van A.R.-kiesverenigingen zal spreken over ..Het partijprogram verkiezing 19S7 en de huidige politieke situatie". Hij legde nog eens uit dat de raad zelf enige jaren geleden een bevrie zingsplan voor de binnenstad had aan genomen. Daardoor was reeds in princi pe besloten, dat de gemeente de bedrij ven in bezit zou krijgen. Dat is ook nodig wil men een nieuwe stad opbou wen. Bovendien kan men de gemeente niet beschuldigen van het al maar in bezit nemen van particuliere eigendom men. De eigenaars komen zelf naar de ge meente om te verkopen, het is een nor male transactie. Van onteigening is in deze gevallen geen sprake. De twee Boerenpartij-leden bleven echter tegen de voorstellen. Dat gold ook voor de verkoop van de lege machinefabriek A. de Jong. De raad was gelukkig met deze aan koop omdat hierdoor iets op het gebied van het verkeer kon worden gedaan. De heer G. Wapstra (prot.) en met hem de heren Van der Linden en Dub beldam wilden weten hoe het stond met de betaling, die in feite een uit gestelde betaling was. De heer Wapstra drukte het college op het hart in deze zaken op te passen geen te grote ver plichtingen op zich te nemen, zodat men over een paar jaar niet kan vol doen aan de aangegange overeen komsten. Wethouder De Bruijn kon hem op dit punt gerust stellen. Er zal in dit soort gevallen in het oog worden gehou den dat men niet te veel ineens krijgt te betalen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De gemeente raad heeft geen beioefte aan een com missie van goede diensten die moet gaan bemiddelen tussen de Dieren bescherming en h:t college van B. en W. Dat bleek donderdagavond duide lijk. Een ingekomen brief van de Die renbescherming afdeling Vlaardingen duidde erop dat met hét college nog steeds geen overeenstemming is bereik', over een al jar-n slepende kwestie voor een vestiging van een dierenasiel en enkele andere voorzieningen. j B. en W. stelde de raad voor een I briel te schrijven aan de Dieren bescherming, waarin wordt voorgesteld I een volkomen nUiw en open gesprek j te hebben over deze zaak. In die brier za! echter duide1 ik staan, dat een plaats voor het asiel in het Oranjepark waaraan de Dierenbescherming zeil nog steeds denkt, nij voorbaat buiten i beschouwing blijft. De heer Dubbe' lam meende dat een commissie van goede diensten in de vertroebelde verhoudingen tussen colle ge en vereniging goed werk zou kun nen doen. Wethouder De Bruiin steld? echter dat de sfeer misschien iets was verkoeld door langdurige meningsver schillen. maar niet dat het college star] was in haar beleid. De raad ging akkoord met de briel en de goede die.is'encommissie bleef achterwege. kamerbreed tapijt I COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM/DEN HWG/UTReCWT/VUSSffCfiW/OEVENTEft/HOOW 0 MAASSLUIS Het geld voor de reis naar Israël, woensdag ds. K. \V. Dercksen aangeboden ln verband met zijn 25-jarig jubileum, is niet alleen bijeengebracht door wijk 2 van dc Gereformeerde Kerk. In alle wijken van de Maassluise Gereformeerde Kerk is een inzameling voor de Israël-reis gehouden. Mevrouw .Jungerius probeerde het college in de schoenen te schuiven dat met het verdwijnen van de fabriek de werkgelegenheid minder werd. Dit hoe wel bekend is dat aileen een pand leeg komt maar de fabriek in Schiedam ge woon door blijft draaien. Dit bracht de heer Dubbeldam dan ook weer in het geweer. Hij beschuldigde mevrouw Jun- gerius van demagogie bij een derge lijke stellingnanie. De heer Ligthart wilde van wet houder De Bruijn weten of er voor de winkels aan het Veerplein geen Viaar- dingse gegadigden waren. De heer De Bruijn zei dat die er wel waren ge weest, maar dat zij zich hadden terug getrokken. De wethouder vond het jam mer dat er voor het café-restauran geen kandidaat was. Als die niet word gevonden zal er ongetwijfeld een ande re huurder worden gezocht, bijvoor beeld een winkelier. ft ROZENBURG Zondagmiddag wordt om half vier'in de "hal van.de hervormde schooi De Rank- vodr' jongeren een' zah'giss- menhomst gehouden..- Een combo zal. mede werking verlenen bö "het zingen van 'het moderne geesteUjkéf:BedJ*:Ter '.'bestrijding van de onkosten wordt een entreeprijs, van vijftig cent geheven. Men hoopt deze bijeen komst te herhalen, zo mogelijk in een grote re zaal. SCHIEDAM Ondertrouwd: C Blieken- daal. 21 en C M L Engering. 20 j; F B Cordemans, 25 j en G de Vries. 18 j; A S Dijkshoorn, 23 j en C Kuijpers, 20 j; P Dju. 42 j en A C Oosterman, 26 j; W J Feelders, 25 j en L M Ruts. 21 j; P van der Gaag 24 j; er. J W M de Wolf. 21 j: A J Grooteman,26 J EN k L Vermeulen. 2t j: F G J Holia. 38 j en C J J van Dijck, 33 j: CM Jung, 22 j en P Schneiders, 23 j: W Klein, 23 j en P L Saia, 22 j; W Landman. 34 j en J de Hoop 35 j; J H C Maat. 25 j en J E G Veenman 23; J Sies, 29 j en M Abcouwer, 21 j: PP Slot. 25 j en J M Over de Vest, 24 j; J C van Velzen. 28 j en M Gerkema, 19 j: E F A Verkade. 26 j en G C Schop 22i j; W Versteeg, 17 j en J Gundlach, 18 j: J de Vlieger. 23 j en C F Boi, 22 j; M J Waal boer. 29 j en A A B Mekes. 23 j; H R Wesenaar, 26 j en C J M de Vette. 22 j. Getrouwd: J M C van der Hidde, 24 j en V Kok. 21 j; L Könemann, 33 j en C J M van der Gaag. 27 j; J W A Zwart. 28 j en A H Lauwaars. 24 j: G W C Schenk. 20 j en M Noordijk, 17 j; A Oosthoek, 23 j en G Salij. 22 j: G J Guichelaar. 27 j en H C Pompe, 23 j; P Onderdeltnden. 20 j en E Frak. 18 j: N van Dorp. 23 j en C van den Berg. 20 j: G P Liesting, 27 j en J M van Leeuwen 23 j; F L Krowinkel. 22 j en L van der Linde. 20 j; W Bunte. 26 j en P J W Hersbach. 20 j: P van den Berg, 34 j en J W L Verdel, 34 j; R T Verheij21 j en C M D de Vries, 22 j: S van der Mare). 22 J en C P Noorlander. 18 j. Geboren: Marlska d.v. C' van Steenis en S J M van Dijk: Esther V d.v. WEG Bosch en V. M. Oosterman. - overleden: J J Vis. 86 jr. MAASSLUIS Geboren: Esther Monique, d.v. H C M van Paassen en R Henn; Stépha- nJe. d.v. J Smit en H C Krispijn; Arend Jan. z.v. A Doelman en C J Zonneveld: Johanna Geertrulda Regina, d.v. W J H M Scheepens en M C Aisemgeest; Joyce Philomena Maria, d.v. G J M Soede en Ph. L. Graat; Harald. z.v. C Cramer en I Heydenrelch; Maria Cornelia, d.v. J Kouwenhoven en H G Mol. Ondertrouwd: J G P Noordhuizen en M van F.oon. Getrouwd: F D Vermaas en E Bakker; I L Verkerk en T van der Zee. Overleden: Marcus de Lange, ongehuwd, 89 j. - MAASLAND Geboren: Helene C dv M van Buuren en C Buitelaar; Anne J zv J 'van der Lee en A A van "Weelden. Getrouwd: M R Potjer 24 en E Kor- pershoek ?6. Ondertrouwd: L van Woerden 26 en J Mosterd 24. Overleden: J Couprie ev K L Buis 67. ft MAASLAND De maand oktober lever de voor de Coöp. Raiffeisenbank een spaaro verschot op van f 107.0CC. Tngelegd werd f223.805 en terugbetaald f 118.983. Vanaf 1 januari !95S is het spaarkapitaal toegenomen met i 865.000 (vorig jaar over dezelfde perio de 404.1X70). In totaal 239 Zilvervlootspaar- ders hadden een tegoed van 162673. Per ultimo oktober was aan spaarders verschul digd 4228.057. ft MAASLAND Maandag- en dinsdag avond "heeft de Maaslandse gymnastiekvere niging NIO uitvoeringen gegeven in de eigen zaal aan de Doelsiraat. Ouders en donateurs hebben ger.oter. van de prestaties der NlO-Ie- den. die in leeftijd variëren van vier tot veertig jaar. Het dankwoord van voorzitter J. Meije: aan hoofdleider W. van Herwerden en de leidsters M. Kleiwegt, R. van Roon en T. Kleiwegt werd beantwoord met een geest driftig applaus. Ook voor R'tlaai (Van een medewerker); VLAARDINGEN Het kunste naarsechtpaar .Betty Linders-Leendert Stolk houdt tot 19 november een ex positie in de kelder van de Kattebeker. Voor Betty Linders is het een debuut, en wel met zes applicaties. Ze zijn beslist niet -alle even goed van composi tie en ook de „finishing touch" ont breekt wel eens. Een voorbeeld kan zijn haar doek „De vierde dag" en ook „Beneden water". Haar werken „Nacht pop" en „Spel" geven blijk van een decoratieve vaardigheid. Een contrast tot deze werken is haar doek „Vogelvrij", waarin zij blijk geeft te kunnen komen tot een fijn kleu renspel en een gave opbouw. Voor Leendert Stolk is het niet de eerste maal dat hij exposeert. Hij toonde zijn werk o.a. in het Venster in Rotterdam, de Visbank in Vlaardingen, het Prinsen hof en Oostpoort in Deift. Op de expositie in <Je Kattebeker laat Leendert Stolk zich als' een Heel goede pentekenaar zien. Uit .zijn wer ken valt duidelijk te constateren, dat hij een opleiding heeft gehad in tech nische vakken. Science fiction gebruikt hij vele malen als motief. Zijn werken geven blijk van een perfect tekf- naarschap. Vele kleine met vaste oapd neergezette lijnen en lijntjes ma'ipn het werk tot een bewonderenswaai dig geheel, al zal menigeen de opzet ont gaan Enkele werken zijn; Organische com puter, Fiction 1 en 2 en Visioen van de orde. Twee landschaptekeningen die de naam „Alba '65" en „Viller s's" dragen zijn. de begrijpelijke werken waarin Leendert Stolk- door heel verfijnd teke nen gekomen is tot een voor dit soort opmerkelijke prestatie. De expositie is te bezichtigen dagelijks van 9 tot 13.00 uur en dinsdags van 9 tot 13.00 uur. MAASLAND —Het voorstel tot het verlenen van subsidies aan verschil lende verenigingen heeft de raad giste ren veel stof tot spreken gegeven. Het was de heer A. L. Verhagen (lib) opge vallen, dat de Christelijke Jonge Boe ren en Tuindersbond, de Christelijke Plattelands Jongeren Organisatie en dc Hollandse Maatschappij van Landbouw- jongeren ƒ25 minder subsidie ontvan gen dan bij de samenstelling van de begroting was geraamd. Ook had hij de Maaslandse Schiet vereniging niet bij het subsidie-over zicht aangetroffen. De heer A. C van der Hoeven (kath.v.) had uitgerekend dat achthonderd gulden meer aan subsidie wordt uitgegeven dan voor gaande jaren en stelde de vraag, wan neer men het tekort op dé begroting nu eens ernstig zou gaan nemen. De heer W. van Geest (ch.) meent, dat men op de subsidies aan verenigin gen niet moet beknibbelen.Een paar honderd gulden meer of minder op een subsidie-totaal van ƒ10.000 maakt wei nig uit. Hij wilde liever op anderé za ken bezuinigen. Burgemeester F. J. Groot zei. dat de drie verenigingen minder subsidie krij gen Omdat; aldus 'een bepaling in de verordening, zijiéts moeten presteren. „DjtVkan wan (deze verenigingen "-niet. bepaaid worden gezégd."' v Voorts-, deelde hij meedat van de Schietvereniging gèen aanvraag ohi subsidie is binnengekomen. Tot de heer Van der Hoeven zei hij, dat alles duur- SCHIEDAM Zaterdag 12 novem ber, 's avonds- om 8 uur, houdt het Leger des Heils in de Julianakerk aan de B.K.-laan een Zang-Festival ter ge legenheid van het zeventigjarig jubi leum. van de Schiedamse Zangbrigade, die tegenwoordig wordt geleid door de heer A. Uilenberg met assistentie van de heer C. A. Scheper, die tevens orga nist is. De medewerkenden aan dit jubi leum-zangfeest zijn de zangbrigade on der leiding van A. Uilenberg, het mu ziekkorps van het Leger des Heils on der leiding van A. v. Gulik en het jeugd koor van mevrouw A. Verdam-de Rui ter. De leiding van deze bijeenkomst heeft majoor C. C.. Gerstel. Als gast treedt op het Gospel-quartet „The Four Sounds", met Ekans Leli- veld. Martin Schriek, Daaf Voskamp en Jan Haarings. Er zal ook samenzang zijn. Goudsesingel 221 Rotterdam tel.116673-123082 ft VLAARDINGEN De zaterdag gehou den collecte voor het Prinses Beatrixfonds heeft een bedrag var. I 3.432,27 opgebracht. De afdeling Vlaardingen van het fonds is erg gelukkig mét deze mooie opbrengst van de jubileumcollecte. Diegenen die alsnog een bedrag voor het fonds willen afstaan kun nen hun gift storten op giro 1021 van Mees en Hope. ten name van Jubileum-aktie Pria.- ses Beatrixfonds.- der is geworden en dat de gemeente de activiteiten van de vereniging finan- cieel wil blijven steunen. De. raad ging, ondanks, kritiek van de heer Verhagen,1 akkoord' met het voorstel van B. en W.. het pand _'s-He.- renstraat 20 te verbouwen tot bovenwo ning-én' ben'edén'èen onderkomen' voor dè BB te" vestigen. "Met de verböüwing zal een bedrag zijn gemoeid van onge veer 12.000 gulden. Bij de Maaslandse .kruising op rijksweg 20- zullen hogere "lichtmasten worden geplaatst." Dit. hééft tot. .gevolg 'dat op' de auto' van dé gemeente, een hogere.ladder, moet worden gemon teerd., De burgemeester -éette'.uiteen - dat de 'gemeente - toch aan een nieüwe lad der toe is en-dat mogelijk;deaanschaf zou kunnen, worden, gerealiseerd in sa menwerking mét de brandweer. Onze kollektie HERENHORLOGES Is "bij de tijd". De allernieuwste extra platte modellen, öók vol automatisch mét en zónder datum,, o.a. Prisma; Zènlth.Cértina. Mercedes, Longines, enz. WitiXELCEkTRUM BINNENWBS 45 TELEFOON 11.S6.t5 - ROTTERDAM (Van èen onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdag houdt., de Fico in Triangel .een. aantal film voorstellingen. Het vieren .van het tach tigjarig bestaan dat volgende week voor de deur staat is er de oorzaak van dat de voorstellingen een week eerder worden gehouden. - 1. De. filmcommissie heeft een goed pro gramma te bieden. De Engelse komie Norman Wisdom is te zien in èen van zijn nieuwste films. - Om 14.00 uur is er een openbare voorstelling. Om 18.30 kunnen de leden tot zestien jaar terecht en om 20.45 de ouderen. Om 16.00 uur is er èen speci aal programma vóór de juriiorleden van de CJV. Ook hier zal de Norman Wisdomfilm te zien zijn, maar daar naast heeft deze bijeenkomst een' feeste lijk tintje vanwege het tachtigjarig bestaan. AUe bezoekers krijgen eèn at tentie. Kaarten zijn aan de zaal. ver krijgbaar. BEHANG -y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1