k Onderzoek begroting 1967 Knelpunt ligt in Groot aantal wandelaars voor werk gehandicapten AGENDA MODELKAMERS, EX-SHOW MODELLEN, U KRIJGT ZE 30% BENEDEN DE mn Nog geen snel systeem begrotingsbehandeling c MEUBELEN DIREKT VAN DE FABRIEK DE BERK DEKLERK&ZN r heetman Sluitende begroting in de toekomst niet meer haalbaar? School Zuidland eerste prijs Juliana won van koploper DTS Overzicht nieuw gebouwde huizen Burgerlijke stand Vergeefse reis naar Krimpen Schema beantivoording raad Brommer contra auto Afsluitboom drong in politiewagen gentlemen prefer fan 1960 tot 1965 Zevende overwinning voor team van Accordeonvereniging bracht goed concert Jimiorenteam TOG 3 bevecht gelijk spel K. en K verloor met 7-3 van NO AD 4 Het Westenwinnaar kampioensconcours EEN PRACHTIGE SORTERING ENVEEL VOORDELIGER MEUBELFABRIEK MW won met 1-2 van Bolnes I SCHIEDAM Uit het onlangs verschenen algemeen verslag van het onderzoek der gemeentebegro ting voor 1967 blijkt duidelijk, dat het knelpunt bij het gemeentebe-, leid nog steeds in het financieel- economische vlak ligt. Een raads lid heeft zijn bezorgdheid geuit over het feit dat belangrijke be dragen aan de saldi-reserve wor den onttrokken, zodat de mogelijk heid om tot een sluitende begro ting te komen in de toekomst steeds kleiner wordt. Investeringsplan Woomcagenkamp VLAARDINGEN Vandaag. .ere morgen .ere dagelijks SCHIEDAM .ere morgen .ere dagelijks een produkt Bezoek de 'diamantexpositië ïn de schatkamër onder .de Lijnbaan. Geopend van 10-12 van 2-5 uur. 'Tóegang vrij. Lijnbaan 92 Rotterdam' L—- ''-"ri"-'" jy- ter- al iber ling i de fLO Als U nu eens lets heel bijzon ders voor de ramen wilt hebben ...dan Is dit wat U zoekt. Terlente Brodé Flock venster- val, extra lang. 70 cm,'In bijzon der mooie dessins, van dubbel draadse Polyester Marquisette, van verankerde brodé: flock, morgen voor'bijna'de halve prijs, voor nog géén een gulden zestig. Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze fraaie Terlente vesnterval met Brodé Flock, 70 cm hoog, per meter voor Gièn rtl. ef schrift. bert. B. en W. geven als antwoord dat de activiteit der gemeente in de kapi taalsfeer voornamelijk ligt in renda bele bedrijven, zoals het Grondbe drijf, Technische Bedrijven, Gemeen teziekenhuis en Woningbedrijf. Dit zai ook in de eerstkomende ajren het geval zijn. Ongetwijfeld zullen ook onrendabele kapitaalswerken moeten worden uitge voerd. Gelet op het bedrag der jaar lijkse aflossingen (drie miljoen gulden) en op de jaarlijkse stijging van de eind cijfers der begroting van de algemene dienst (voor 1967 vijf miljoen) ver wacht het college geen belangrijke stij ging van de onrendabele kapi- taalslasten. Ook op lange termijn is dit niet te voorspellen, ondanks de bouw van een stadhuis, de aanleg van een terrein voor de VRO-dienst en de nieuwe bui- (Van een onzer verslaggevers) (Van een medewerker) VLAARDINGEN Sneeuw en regen mochten zaterdag niet verhinderen dat de wandeltocht ten bate van de vereni ging „Helpt Elkander" een groot succes 's géworden. Niet minder dan 1750 wan- uellief hebbers voelden zich geroepen (eis op te brengen voor geestelijk ge handicapte medemensen. 'Wet is het betreurenswaardig dat wandelaars de dupe zijn geworden van de- vernielzucht, van, jongeren of oude ren die zich -irr de- morgenuren -schuldig hebben gemaakt aanhet verwijderen of het veranderen van, pijlen/ die de juiste richting', van' de route vermeld den. 1 - Bijzonder dankbaar gestemd is de vereniging Helpt Elkander en de orga niserende Wand el sp ort verenigin g „Li berty" over de medewerking van' de plaatselijkeafdeling van de EHBO, waarvan de leden buiten hun eigen taken, ook op andere wijzen de helpen de-hand boden. Dedeelnemers van de christelijke school te" Zuidland verkeerden in opper beste stemming. Niet alleen was het de honderdste wandelmars van deze groep maar zij vierde ook het eerste lustrum wat betreft de marsen te Vlaardingen ondernomen. Vele oudersvan deze scholieren waren naar Vlaardingen ge komen om hen bij hun binnenkomst met bloemen te verwelkomen. - 'T Het aantal deelnemende groepen be droeg liefst 110, welk aantal bijzónder hóög is. Dit is medé te danken aan de medewerking van de scholen te Vlaar dingen, die propaganda maakten voor deze mars. Vlaard.. 5-11 punten: relpt Elkander, Vlaard. 531; Kale kabouters, Vlaard. 528; Savi- oschool, Vlaard.. 508. tendijk. Voor onrendabele kapi- taalslasten, die mogelijk in het nieuwe dienstjaar aan de begrotig worden toe gevoegd, is in de post „onvoorzien" aan uitgaven f 359.776 opgenomen. Gelet op de ervaring in vorige jaren is dit vol doende, aldus B. en W. Voorts is de vraag gesteld of het college er voor kan zorgen tijdig voor de openbare behandeling van de begro ting liet investeringsplan voor 1967 dui delijk gespecificeerd de raad te overleg gen. B. en W. hebben geantwoord, dat de financinle mogelijkheden geheel zul len zijn uitgeput wanneer de zieken- huisbouw kan doorgaan, de scholen bouw en de ombouw van aardgas niet stagneren en de nodige gronden voor het bouwrijp maken voor de woning bouw kunnen worden aangekocht. B. en W. menen, dat de tijd die no dig is ter voorbereiding voor het ma ken van een duidelijk gespecificeerd investeringsplan voor 1967 beter benut kan worden voor een dergelijk plan op langer termijn. De post onderhoud woonwagenkamp is dit jaar opgevoerd naar 13.250, welk bedrag is te splitsen in jaarlijks en periodiek onderhoud. Voor jaarlijks onderhoud is voor 1967 uitgetrokken ƒ5.750, yoor periodiek onderhoud van het toiletgebouwtje (reparaties en schil derwerk binnen en buiten) ƒ2.000 en voor periodiek onderhoud van de Don Boscoschool ƒ5.500. Het Schiedamse woonwagenkamp is niet aangewezen als regionaal kamp, wat zeker ongeveer een investering van ongeveer anderhalf miljoen gulden zou vergen. B. en W. menen evenals hun collega's van Vlaardingen en Maassluis, dat alleen al vanwege de (Van onze correspondent) MAASSLUIS Zondagmiddag botste een. volkswagenbüsje.van de ge meentepolitie tegen de gedeeltelijk gesloten bomen van de brug over de Noordvliet, die de verbinding vormt met de P. C. Hooftlaan. De afsluitboom Wandelgroepen, 8 km: DSO, - Overschle, 60"; WIK. vlaard.. f>02; DSO-b. Overschic 594. Btjz. groepen. 12 km: Chr. school. Zuid- land. 574: Juliatia-B, Schiedam, 570; Techn. school. Schiedam. ob7; Emos-vendel padv Vlaard.. 547. Wandelgroepen, 12 km; DSO, Overschie, 620; Centrum, Rotterdam, 611; Gondeliers, Giersen-burg. 591; VEOO, Aalst (Geld.), 580. Wandelgroepen. 20 km: Gondeliers. Gies- senburg. 619; -DSO,; O-enohie, 618; J.-&. K Smit, Alblasserdam, 614. i - De bestuursleden van Helpt Elkander schonken gezamenlijk een drietal prijzen, die ten goede Kwamen aan de vierda prijswinnaars. De neHo-opbrengst van de zeer geslaagde wandeltocht kan pas lateri drong het busje binnen en de politie- békend worden gemaakt nadat alle on- rnan werd met stoel en al uit de wagen kosten, zoals het bijbestellen en verzenden M e j van de prijzen ts geregeld. gesiin0era. - De agent liep echter geen letsel op De politie vraagt zich af hoe het moge lijk is, dat de afsluitbomen gedeeltelijk gesloten waren. SCHIEDAM Zondag nam de politie op de Horvathweg een personenauto in beslag van de 18-jarige L. R., waaraan alles mankeerde. Oia. was de uitlaat klep niet in orde en deed de ruitenwis ser het niet. Bovendien had de jonge man geen rijbewijs en was hij niet verzekerd, De auto is naar het politie bureau gebracht. De jury van de Z.H.W.B. had het zeker niet gemakkelijk hetgeen wel blijkt uit het aantal punten dat meer malen weinig' uiteen liep. De prijzen (voorzover voorradig) werdén meteen na afloop' iri de kantine' van de v.v. De Hollandiaan uitgereikt door de voorzit ter van de'Z.H.W.B., de heer P. Deene- kamp uit Dan'Haag en dóór dé voorzit ter' van, Helpt :Elkander 'té Vlaardingen, de. heer M. Valster. GROOT AANTAL WANDELAARS De volledige uitslag luidt;. 'Bljz. groepen, 8 km: Abwa-krir.g padv. VLAARDINGEN' Excelsior, Oosthavewka- ee: Ruilbeurs „De.Verzamelaar," 19.00 VLAARDINGEN Kamer van Koophan del, Hoflaan:. Vergadering, 1530. Klachten bezorging Vlaardingen: H. Ver ceii, Wagnerstr. 24b, iel. 3345. maandag i/m "Ijdag 18-1930, zater-tag 1730-18 uur. BUkantoor De Rotterdammer, Smalle He* reestraat 11. tel. 6775. Uitsluitend redaetiezo- «n. tel. 9493, b.g_g. «619, b.g.g. 010 115588. 'Apotheek: Delta, Floris de Vijfdelaan 112. tel. 8388. Arcade: Ned. Bond'van Vogelliefhebbers, kontaktavovond, 20 Monopole Theater: Schiedamse Filmkring, Dhnavond (18 J.), 20. Ceref. Jeugdhuis: A. R. Kiesvereniging. ledenvergadering, 20. bijkantoor. De Rotterdammer: Lange Sjkstroat 82, uitsluitend redactiezaken, tel. (b.g.g. 010 - 115588 en 01893 - 6619). .Agentschap: J. van Gogh, dr. Zamen- «ofetraat 139. tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap zie boven, bosrijketelefoonnummers: Alarm poll- J®- 264656. alarm brandweer 262923. alarm en GD. 209280. Gouka, Groenelaan 127.- tel. CCHIEDAM De volleyballers van Juliana hebben zaterdag voor een aan gename verrassing gezorgd. Uitgere kend tegen het Enkhuizense DTS, dat met nog enkele ploegen aan dé'kop staat in dehoofdklasse, hebben de Schiedammers hun eerste overwinning van dit seizoen behaald. De start van Juliana was evenals in de voorgaande viér wedstrijden goed. In hoog tempo spelend namen zij een gro te voorsprong. Bij de stand. 11—0 ech ter stokte het ritme even en kreeg DTS dé gelegenreid wat meer in het of fensief te komen. De afstand was ech ter reeds te groot en Juliana nam deze set met 15—7 voor haar rekening. 'Ook in dé tweede set leek het er op alsof dé geschiedenis zich zou herhalen. De Jülianaploeg' stortte volledig ineen én de gasten hadden niet de minste moeite deze set met 151 te winnen. Gelukkig wist Juliana zich in de derde set te herstellen. De Schiedamse aan val, met Jaap Keizer, Cees de Munnik en Peter Soesters als afmakers, wist her haaldelijk het blok van DTS te verschalken. Er werd deze keer met overleg gespeeld hetgeen resulteerde in een 16—14 setzege. De belangrijke vier de set gaf het zelfde beeld. Bij de stand 32—12 bleek Juliana echter over de. beste eindsprint te beschikken. Door. deze set met 15—12 té winnen sleepten zij de eerste belangrijke punte in dè zij de. eerste belangrijke punten in de wacht.' Heren 2 heeft met het Rotterdamse Concordia 3 géén enkele moeite gehad. De opbouw der aanvallen aan Juliana- zijde was aanmerkelijk beter dan aan de Rotterdamse kant. Slechts in .de tweede set was er sprake van entge strijd. 'De' setstanden waren: 166, 15—12 en 15—5. De ploeg blijft daar mee voorlopig ongeslagen en behoudt daardoor de aansluiting met de koplo pers. Junioren jongens A won in Ber- kel met 3—1 van Set Up en blijft dus ook in de running. .I....—. SM M'Sl: maara UDSg ruimte._en .de omgeving een regionaal kamp in Schiedam niet toelaatbaar is. Overigens wordt met een aantal gé- meenten en met Gedeputeerde Staten overleg gepleegd over de vraag, waar een regionaal kamp zou kunnen ko men. Het treffen van verbeteringen op kleinere schaal is het college ontraden. Ze zouden niet leiden tot „erkenning van het woonwagenkamp. Misschien kunnen in overleg met de gemeente besturen van Vlaardingen eb Maassluis enige van de meest noodzakelijke ver beteringen tot stand worden gebracht, aldus B.'en W. als antwoord op een desbetreffende vraag uit de raad. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM'Op een verzoek uit de raad om een overziert te verstrek ken van het aantal nieuw gebouwde woningen en het aantal aan hun bestemming onttrokken huizen in élk der jaren 1960 tot eri met 1965 hebben B. en W. de nodige cijfers verstrekt. Gedurende deze zes jaren werden in totaal 3448 woningen gebouwd, waar van 645 woningen in 1960, 565 in 1961, 822 in 1962, 307 in 1963, 585 in 1964 en 524 in 1965. Men heeft in deze jaren in totaal 1023 huizen aan hun bestemming ont trokken, waarvan 176 in 1960, 99 in 1961, 284 in 1962, 164 in 1963, 82 in 1964, 218 in 1965. SCHIEDAM i Van dé 42-jarige koopman J. S. is zondag in de Fa- bristraat' eenpersonenauto merk Opel Kapitan ontvreemd. VLAARDINGEN Getrouwd: Nelis Stij- nen. 22 en Johanna Zwarts, 20; Johannes Rijnier Briegoos, 32 en Maria Hendrica Hof man, 19; .Adriaan de Jonge. 54 en Johanna van. Heemst, 55; Cortielis Voorburg, 22 en Nanny van der GJ-aag, 20; Theodoor Sonne- born, 27 en MarjanneJce Piso, 22; Johann Bernard Klijn, 23 en AUtje Hoogwerf, 22. Geboren: Emmy Dorieh Amnette dv F W M Kusters en C J M van Nij natten, Floris de Vijfdelaan 290; aaitien Hendrije dv H J Kasemier en Y Oving, Maasland. Overleden: Jacob Don, 65, echtg v B. van ■der Leeden v BeefhovensCngel 165A; Anna Catharina Maria Str kkers, 65, wed v G. Ken-He, Bleekstr 52. VLAARDINGEN Oranje Nassau 3 maakte een vergeefse réis naar Krim pen aan de IJssel, waar tegen KOAG zou worden gespeeld. Wel werd het terrein door de scheidsrechter goedge keurd maar om onverklaarbare redene nen werd aan de korfballers de toe gang tot het bespeelbare veld ontzegd. Dit houdt in, dat Koag deze ontmoeting later op het terrein van Oranje Nassau zal moeten spelen. Oranje Nassau 4 won met 31 van R.W.R. 2. De junioren versloegen de TOP-jun.ioren met 3—1 én .dej'bitjes iverloren.met Ch-1 Van.JR.Wllt cl,.j" (Van een medewerker) VLAARDINGEN Het eerste tién tal van dé "Vlaardingse damvereniging heeft de zevende overwinning in succes sie behaald. In Rozenburg weird DOS met niet Triiridér. dan 164 geklopt. Toch werd de traditie gehandhaafd, dat men er niet .zonder een nederlaag vanaf kwam. Ditmaal was het Vermeu len, die als enige VDV-er verloor. Over winningen werden behaald door Niestadt, Biel,' Van den Kerkhoff, Van Veelen, Van Leeuwen, Lansbergen en Van .Splunter, terwijl de overige twee punten werden behaald in de rémise- partijen van Voogt eri Verburg. Dinsdagavondspéélt VDV de laatste wedstrijd, tegen Ons Genoegen, uit' Bol nes. Een gélijkspel is voldoende om hét kampioenschap te behalen, - maar èr wordt stellig op winst gerekend. Met invallers voor Achterberg, Poot en Mast kreeg VDV 2' het zwaar te verduren tegen - ranglijstaanvoerder CDR 2.' Vooral dank zij een zeerfraaie winstpartij van Van, den. Akker werd een 11—9 zege behaald, waardoor, VDV thans aan de leiding is gekomen met '9 punten uit 5 wedstrijden. Korver, Van Woerden en Van den Akker behaalden de volle winst.-Lucassen sr., Van 'Oud- heusden, Tamboer, Vos nn Boudewijns hielden het op remise,; terwijl-de twee nederlagen op naam kwamen te staan .van Alblas en Weïsscher. The show is over. Ze hebben hun dienst gedaan: de modelkamers uit de fabrikanten-toonzalen en van de meubel-beurzen worden ingepakt. De Klerk zag hier een kans... voor u. Op de beste, nog smetteloze mo delkamers wisten we de hand te leggen. Klassieke zowel als moderne stijl, voor bescheiden én grotere portemonnaies. Eén ding hebben'ze gemeen: De Klerk kócht ze goedkoop, u kóópt ze goedkoop: tot 30°/o beneden de prijs. Morgen begint de verkoop. Wees er gauw bij... - het aantal is beperkt! I COMPLETE WONII fiOTTEROAM/DENHAAG/UTRECHT/VUSSiHGEN/DEVENTEn HOEK VAN HOLLAND In,dè ge heel gevulde zaal van de Harmonii heeft de eerste' accordeonvereniging -za terdagavond een goed concert; ver zorgd. Het muzikale gedeelte voor d< pauze gaf blijk van een zorgvuldig» voorbereiding. Met name het jeugdor kest toonde een verheugende vooruit gang. Het opende met The Columbir March van Broersma en vervolgde me het karakterstukje Saffira van Slede Vooral dit laatste werkjewerd vlo gespeeld, evenals het Orgellied var Broeder Letantius. Het seniorenorkest had enkele nieu we werken op het programma ge plaatst. Begonnen werd met. de Delta mars, gevolgd door een Argentijns» Tango, die overigens bepaald niet hel sterkstestuk van het programma was Veel studietijd was kennelijk besteed aan een selectie uit „Die Lustige Wit- we" van Frans Lehar, die góed werd gespeeld. „Paramento"; van Malandc kwam eveneens goed uit de verf. - In de Lustspiel Ouverture van Kelei Bela raakten de bassen watop de ach tergrond. juist in die passages waar z« sterk moeten doorklinken. Het pro gramma werd besloten met de Manoeu vre Mars, die er bij het publiek altijd weer goed ingaat. - Na de pauze verzorgde een Haagse cabaretgroep een vlot programma. Me dewerkenden waren onder meer Los Cabanos met Zuid-Amerikaanse zang en als beste liedje het bekende Esperan- za. De Belg Maurice Delmonte was de uitblinker van het gezelschap. Het acro- batenduo The Brightons toonde enkele krachtige staaltjes, waarvan enkele met medewerking van de hond „Las sie". - (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De manier waar op de openbare behandeling van de gemeentebegroting binnen .de perken moet worden gehouden is het college van burgemeester en wethouders nog niet helemaal duidelijk. De wens, vorig jaar uitgesproken, dat het dit jaar alle maal wat minder wijdlopig zou gebeu ren werd een paar maanden geleden nog eens geuit, maar op welke manier die wens gerealiseerd moest, worden zou later worden meegedeeld. In de brief waarin bet college een dezer dagen de behandelingsprocedure aan de raadsleden uiteenzette wordt weer ve'rwèzen naar de vrijwillige spreektijdbeperking. Maar ook hier volgt dé mededeling dat over deze zaak nog nader zal worden bericht. Het col lege is nog steeds van plan de begro ting in zes vergaderingen, op 12, 13'en 14 december, af te handelen. De procedure bij de behandeling be gint maandag.,12 december met algeme ne beschouwingen..Wethouder E:- P. van der Veen antwoordt daarna op de financiële kanten van de vragen. De raad krijgt dan gelegenheid om in tweede instantie op deze-aspecten in te gaan. De wethouder antwoordt hier op direct. Vervolgens, op dezelfde ma nier, komt.de burgemeester aan het woord over algemene en bestuursaange legenheden. Vervolgens wethouder T. de Bruijn óver stadsontwikkeling en aanverwante zaken en wethouder G. Walstra over onderwijs. Wethouder A. P. Weeda sluit de rij met sociale aange- (Van onze correspondent) MAASSLUIS In de Schiedamse Koop mansbeurs trachtten Han van der Broek en Frans Capellen een eervol resultaat te beha len, op, het MaaasUrisse tweede tweemans team van The Smashing Fellows. Een eervol le uitstag in de games werd behaald op de een klasse beter spelende gastheertjes, die de uitslag op 5O brachten. In' een te iaat begonnen ontmoeting met het Vlaardingse Intiem 1 leek aanvankelijk een TOG-overwinning tot de mogelijkheden. De bezoekers raakten echter ingespeeld te gen Huid Bos en Leen Warnaar, die alleen in het dubbelspel het zost der overwinning mochten proeven in de turnzaal van de Mi nister de Vtsserschool. Zaterdagmiddag, weer in het „Sursum Ccr- da"-home, namen Rudi Trion en Si aak Ruhl een 2—0 voorsprong voor TOG 3. De volgen de sets waren voor Atlantic 2 uit IJselmon- de, waardoor de stand op Zt kwam. Bram Capellen bracht de stand door twee winst- partijen terug op 45. Rudi won de laatste game toch nog na een li—'l achterstand met 23'21.- De jongens herstelden zich met deze 35 uitslag prachtig na de grote nederlaag van vorige week. legenheden. Hierna komt de burge meester weer aan de beurt met brand weer en openbare veiligheid; wet houder De Bruijn geeft antwoord op vragen over openbare werken, eigen dommen en economische aangelegenhe den. Wethouder Walstra volgt met cul turele- en jeugdzaken, wethouder Van der Veen zal voor het eerst de porte feuilles van volkshuisvesting en bedrij ven verdedigen en de heer Weeda is de laatste man van het collége diu vragen van de raad moet beantwoorden over volksgezondheid. Vanonzecorresponrlent) MAASSLUIS Het eerste tafeltemtfsteam van Key en Kramer leed thuis tegen N.O.A.D. .4 éen 73 nederlaag. Via C. Ker- kum en het gewonnen dubbel kon K. en K de 20 achterstand wegwerken. Daarna na men de N.O.A.D.-spelers weer eer voorsprong en stonden deze niet nyeer af. C Kerkum scoorde nog éénmaal, maar zijn derde set ging verloren. Door deze nederlaag zakt K. en K. een plaats op de ranglijst, - K. en k". 2 noteerde na drie overwinniriger het: eerste verlfcspunt; want bij Sunlight' I kon. het niet verder komen, dan een - 5—5 gelijk,.spel.. Toch- mochten- de! K._ en, K.'èn erg tevreden zijn met die ene point, want' nz een' 4—2 en 5—G achterstand stond de" zégt voor Sunlight bijna vast, maar D„ Bergwerfi en C. Verkerk wJsten in hun laatste, partij ér nog juist een nederlaag te voorkomen» -Béi den wonnen tweemaal en J. Parre slechts éénmaal. - - - /vl' K. en K. 3 was het enige team dat won Thuïs spelend behaalde hert een 8—2 overwin ning op" ïnsulinde 4. C. Moerman i- éa ,D Rijpsma wonnen ieder tweemaal Voor-Rijp- ma waren dit de eerste winstpunten in d« competitie. 9 VLAARDINGEN Vanavond, maandag, kunnen .verzamelaars hun collecties weer. aanvullen op de maandelijkse' ruilbeursvan „De Verzamelaar'lNa1 de geslaagde natio nale prentbriefkaartenruilbeurs gaat de afde» ling zich hu weer toeleggen op 'de eigen periodieke beurzen. Liefhebbers kunnen om 19.00 in Excelsior aan de Oosthavenkade terecht. 0 VLAARDINGEN De personeelsvereni ging A: de Jong- gaat op een tentoonstelling in de Vlsbahk laten zien wat haar leden in hun vrije tijd presteren. Vrijdag 11 en zater dag 12 november Js deze expositie „Vrije tijdsbesteding vaa onze leden" gratis te be zichtigen. De tentoongestelde^ zaken omvat ten onder meer de onderwerpen model scheepsbouw, miniatuur orgelbouw, schilder kunst.. „pud Rotterdam", „De, Vlaardingse haring- en beug visser ij",' muursteeiikunst, fo tografie en tekenkunst. De Visbank is vrijdag 'geopend- van 20.O0 tot 22.00 uur en zaterdag van 10,00-12.00, 15.00-17.00 ,en 20.00-^ 00- uur. 0 .VLAARDINGEN. Dinsdag brengt de NCR(eis)V een nieuw programma van kleu renfilms in de Harmonie. Er is een winterreis naar Oostenrijk, mét als tegenstelling een tocht door het tro pische Suriname. Een film over een scheepsreis naar de Verenigde Staten gaat vooraf aar een fjoxtenreis in Noorwegen. Een fraaie kleurenfilm over Egypte besluit het programma. Kaarte.1 voor deze avond, die om acht uur begint, zijn. te krijgen op de.volgende adres- sen: Aart Fontier, Smalle Havenstr. 3: Piet Engelse. Van Hogendorplaan 1; Boekhandel Middendorp, Rozen laafii, drogist Heerema, Billitonlaan 24 en Da*. Wiardi Beckmansingel 45. MAASSLUIS )n de maand oktober werd bij de Nutsspaarbank ingelegd in. 5305 posten ƒ1.892.442 en terugbetaald' in 3083 posten 1.878.104. Kr werden 186 (hleuwe spaarrekeningen geopend. Voor het Zilver- vlootsparen werden »5 nieuwe deelnemers Ingeschreven. Thans is .verschuldigd aan 1249 jongeren ƒ836.614. Er werden 332 spaarbusjes geledigd, waarmee werd een bedrag van J 12.711,76 werd gespaard. VLAARDINGEN Zaterdagavond zag de zestienjarige bromfietser J. W. v. d. H op het kruispunt Parallel- weg-Prins Hendrikstraat te laat een vrachtauto. De jongen botste tegen de wagen en liep verwondingen aan hel gezicht en een vermoedelijke hersenschudding op. Hij moest in hel Holyziekenhuis worden opgenomen. SCHIEDAM De gereformeerde Vereni ging voor Ziekenzorg en Maatschappelijk werk houdt ook dit jaar een kerstmiddag voor de bejaarden van de gemeente. Meer dan driehonderd bejaarden zijn op dinsdag 20 december in gebouw .Arcade" welkom. Zij die moeilijk ter been zijn worden met auto's gehaald en weer thuisgebracht. i De werkcommissie Nieuwiand van de Gereformeerde Kerk zal dit jaar opnieuw een boterietteractle voor „Melodi" (metalen, lompen en diversen) houcle'n, dieieder Jaar zorgt voor een fraai batig kassaldo. Ook ODI gaat boterletters aan de man brengen, voor een goed ODI-doel. In 19C4 bedroeg de opbrengst van de boterletters- en kerstkransenactie 900, vorig jaar 800 en dit jaar hoopt men weer tot bijna dui zend gulden te komen. De opbrengst is bestemd voor de viering .van hét gouden Jubileum (in 1968) en de bouwkosten aan het olubhuis op Harga, dat ODI samen met HBSS bewoont. tt HBSS voert eveneens een boterletterac- tie om aan. geiden .te- komen die :de bouw- (Van een medewerker) VLAARDINGEN Het door de Vlaardingse Hengelaarsbond georga niseerde kampioensconcours 1986; dat in een vijftalseries werd vervist, is geëindigd in een overwinning voor het Westen. Deze vereniging viert juist dit jaar haar derde lustrum. Met rond 12.000 gram vis besloot deze vereniging haar deelname aan het kille concours aan de wateren van de Boonervliet. Het was zaterdag zelfs zo koud, dat verscheidene hengelaars hun gelaarsde voeten onder water hielden waar de temperatuur kennelijk beter was dan boven water. In gebouw De Kroon reikte de heer J. A. Vilijn namens het bestuur van de VHB de prijzen uit. De VHV De Vriendschap werd tweede en Sunlight klasseerde zich als derde van het concours. In het indivi duele klassement ging de prijs naar J. Verheij van Het Westen, die daarmee C. Vink sr. van De Vriendschap op de valreep passeerde. Ook de reserves van Het Westen kwamen in het bezit van een kampi- oensmedaillevan de VHB. ZIET ONZE ETALAGE, HOEK WM. BEUKELSZOONSTRAAT - BINNENSINGEL WM. BEUKELSZOONSTRAAT 50 TEL. 2363 VLAARDINGEN kosten enigszins zullen verminderen. HBSS geeft .sinds de thuiswedstrijd .tegen -LoOsdui- nen ook een zogenaamd programmablad „HBSS-thuis" uit. waarin. naast opstellingen van beide' elftalle nook de standen en wedstrijden voor de komende wéken 'zijn vermeld. 'Ook de. baten hiervan worden bestemd voor eén goed.HBSS-doel. f) Woensdag worden in gebouw Irene Zèri- ingsbijeenkomsten .voor de Gcjeformeerde jeugd gehouden. Om half twee en om 'drie uur beginnen deze Jeugdbijeenkómsden.'Ver toond wordt een film over Zuid-Amerika en twee kinderUlms.. Ook in De Ark inKethel is een bijeenkomst, die om drie uur zal beginnen. Deze week staat ook Schiedam in het teken van de Zending en zóndag waren de kerkdiensten daar speciaal op gericht. f Woensdag hoopt het echtpaar J. alfsbeek-Keijzer de dag te vieren, dat'zij een halve eeuw geleden in het huwelijk zijn getreden. Dit echtpaar, dat woont aan de Rotterdamsedijk 401, viert het gouden jubi leum in Intieme kring, De voorganger van de Oud-Kathólieke gemeente, pastoor C. P, v. d. Berg, gaat na tien jaar Schiedam veriaten. Pastoor Van der Berg heeft een beroep aangenomen dat de gemeente Gouda op hem heeft uitge- bracht. Op 20 november neemt de pastoor afscheid van zijn gemeente om één week later m Gouda zijn Intrede te doen. Dr. 'F. Smit," prefect in het Seminarium te Amersfoort en priester in Algemene dienst, zal op 4 december pastoor v. d. Berg (die veel werk voor de Oecumenische Raad van Kerken heeft gedaan) opvolgen. Dr. Smit die in 1939 werd geboren, zal worden be vestigd door mgr. Andreau Winkel- uit Utrecht. Het orgel van de (heuvotmde)Opstari- dingskerk is onlangs tijdens een huwelijksbe- ves-t:gmg geheel uitgevallen. Vandaar.dat men heeft besloten tijdelijk van een vleu gel-piano gebruik te maken, todat het orsèl weer m. goede staat is. gebracht.- Men blijft de vleugel-piano gebruiken tot een goede en afdoende oplossing is.gevonden. (Van onze correspondent) MAASLAND Zaterdag speelde MW 1 een uitwedstrijd tegen Bolnes 1: De Maaslanders speelden een 'goede wedstrijd en waren voor de rust het meest in de aanval. Na een halfuur was het Denkers, die de achterhoede achter zich liet en. hard inschoot .1—0 voor de Maaslanders. Na 40 minuten volgde een harde kogel van Mosterd, die de keeper niet kon-houden.; Na. rust kwam Bolnes meer in' de aanval en veroverde corners maar de verdediging was paraat. Slechts éénmaal toen keeper De Bruijn uitliep, verspeélde hij de bal aan de tegenpar tij, die de stand op 1—2. bracht. Het resterende half uur legde MVV het zwaartepunt op de verdediging, en me de door goed werk van de keeper, bleef de winst bij MW.. Enkele uitval len van MW brachten het bijna, tot een hogere score. MVV sluit de eerste helft af mét'een pracht uitkomst het staat alleen boven aan de ranglijst, heeft negen wedstrij den gespeeld, won er zeven en- speelde er twee gelijk. Doelgemiddelde; 23-^8, met 16 punten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1