J nü rente tot Grove vuil gratis ophalen Raadslid bezorgd over verontreiniging water Dr. Veerman: AR hoeft zich niets te verwijten Geen tweede Maassluis in Werkgelegenheid groot in Waterweggebied AGENDA Olieman contra steward Kleuters vormen ontvangstcomité Intocht Sint dit jaar te paard m DtUf J 'M Jeugd van HBSS viert jubileum Mail stal vitrage door het om lichaam te winden NIEUWE SPAARMOGELIJKHEDEN VLAER&KOL Ben W. zien niet veel in voorstellen VDV-team klaar voor promotie KAMER VAN KOOPHANDEL: Arbeidsmarkt minder gespannen Drie schepen in aanvaring FORTEX -uit- r>E rotterdammer WOENSDAG 9 NOVEMBER l%o Het mag vriezen: ijsbaan gereed Vestiging van meer industrieën wordt bevorderd Stortplaats Winkelcentra krijgen feestelijk aanzicht Betonwerker viel van bouwwerk Sinterklaassnoep uit clubhuis gestolen IjnntMu ac&xmsar Vandaag. .en morgen .en dagelijks Evangelisch Internationaal Nieuw schip voor De Hoek-Harwich MODERNE MAN GEKLEED! Fortei heef! i i eip? i i, die weet ut Fertei herenkleding terkrfjgtaar i «sr de moderne min, die mi ut hij «II, te Korte Hoogstraat 1 Ta - Tel, 6151 VLAARDINGEN Kolendamp oorzaak dood wt-érm Pagina 3 (Van een medewerker) SCHIEDAM De junioren en pupil- ion van HBSS vieren pas deze week het veertigjarig bestaan van deze vere niging, waarvan de jubileum-aktivitei- ten reeds maanden achter de rug zijn. poor omstandigheden kon de feest avond voor de HBSS-jeugd niet eerder v/orden gehouden en vrijdag zal de ju bileum-commissie de gedane belofte eindelijk inlossen. In de kantine van bet clubhuis op Harga zal om kwart voor acht een vro lijke avond voor alle HBSS-junioren en 'pupillen worden gehouden. Er zul len enkele voetbalfilms worden ver toond met o.a. een film over Abe Lenstra en verder een teken- en cow boyfilm- De heer E. Mast zal een voetbalpraat je houden, waarna enkele jongens in het zonnetje zullen worden gezet om dat rij zich. bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt tijdens de bouw- fondsaktie, waarvoor HBSS thans obli- aan de man tracht te brengen. (Van een medewerker) SCHIEDAM Ondanks het feit dat de novembermaand nog enkele zonnige dagen kende heeft de directie van de ijsbaan „Spieringshoek" reed* voorbe reidingen getroffen voor het komende winterseizoen. Deze grootste sproei-ijsbaan van Schiedam heeft een oppervlakte van 6500 m2 ijs. Thans geeft m^n reductie op de prij- jen voor abonnementen, die voor 3 de cember worden genomen 8,50 per sei zoen en na 3 december ƒ12,75, uiter aard kan men ook per keer betalen. De directie heeft een overzicht gege ven van het aantal schaatsdagen van de afgelopen vijf jaren met een totaal van 105. Deze 105 schaatsdagen zijn verdeeld ais volgt: seizoen 1961/1962 17, 1962/1963 45, 1963/1964 20, 1964/1965 17. SCHIEDAM Het plan de afdeling Bevolking naar de Koopmansbeurs te laten verhuizen heeft verbazing gewekt bij de tafeltennisverenigingen die hier mee hun speelterrein zouden kwijt ra ken Nog niet zo lang geleden kreeg men in de Koopmansbeurs eindelijk een nieuwe vloer, nadat de verenigin gen daar jarenlang op hadden aange drongen. De tafeltennisverenigingen weten niet waar zij hun club- en com petitiewedstrijden zullen voortzetten in dien zij uit de Koopmansbeurs moeten verdwijnen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij het onderzoek van de gemeentebegroting voor 1967 heeft een raadslid gevraagd naar het beleid inzake de industrievestiging. Ia hun antwoord hebben B. en W. als hoofdpunten genoemd dê mogelijkheid, van de in Schiedam ge vestigde bedrijven om zich te kunnen uit breiden en te vernieuwen. Voor nieuwe vestigingen wordt gezocht naar een zo arbeids- en kapitaalintensief mogelijk ge bruik van de beschikbare terreinen. B, en W. menen dat het industrieterrein in Schiedam geschikt is voor toeleverings-, handels- en verzorgingsbedrijven, gezien de ligging ia de bevolkingsagglomeratie aan de noordelijke Maasoever, aan de rand van het Rijnmondgebied, met veel grote basisindustrieën en goede wegverbindin gen. Vuilproducerende bedrijven rullen worden geweerd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Maandag zijn ver schillende inbraken en diefstallen ge pleegd. De 27-jange magazijnbediende R. H. B uit Schiedam is bij Denhert en Jansen aan de Conradstraat op heter daad betrapt toen hij -vijftien meter gtrage om zijn lichaam had gebonden. Hij bekende dat hij meermalen stoffen bad weggenomen. afhankelijk ven bedrag en termijn Bankiers Utrecht, Oude Gracht 150, tel SC351 - Rotterdam, Cooïamge! 75. tel. 120126 Bilthwen, JuILanalaeti 4. tel.2571 UsMtstein. Kloosterstraat 7, tal 2195 r SCHIEDAM Een raadslid, zo blijkt uit het algemeen verslag van het onderzoek der gemeente begroting voor 1967, maakt zich bezorgd over de verontreiniging van het open water. Hij heeft het (Van een onzer verslaggevers) college gevraagd, of de kosten van het reinigen van dit water en de kosten van het gratis doen op halen van grote stukken vuilnis tegen elkaar kunnen wordt af gewogen. Indien de zogenaamde kraakwa gens regelmatig gratis voor het pu bliek zouden rijde» kan de veront reiniging van het water worden te gengegaan. Het raadslid zou boven dien graag willen zien dat Schie dammers gratis afval op de vuilnis stortplaats mogen deponeren Een andere vraag luidt, of het colle ge bereid is op verschillende punten containers te gaan plaatsen, zodat de bevolking zelf het grote afval hierin kan deponeren. Op beide vragen hebben B. en W. geantwoord, dat het overgrote deel van drijvende verontreinigingen in het openbare water niet afkomstig is van bewoners, snaar dat bij bepaalde wind richting en het spuien van het binnen water deze verontreiniging de stad bin nenkomt. Bovendien worden de voor werpen via de sluizen van. de Nieuwe Waterweg naar Schiedam gevoerd. De politie heeft de 32-jarige admi nistrateur W. P. van H. aangehouden die onder invloed van alcoholhoudende drank met .zijn auto op de Ponjpenbacg reedden tegen een lichtmast was gehotst Zijn, auto werd zwaar beschadigd. Zijn rijbewijs is afgenomen. De achttienjarige automonteur R. 3. Blok uit de Keldermanstraat is dinsdag avond ntet zijn bronifiefo op de kruising Eerste Pijnackerstraat-Zaagmolenstraat tegen een auto gebotst. Hij is met een hersenschudding, schaafwonden en pijn in de rechterhand naar het Bergwegzie kenhuis gebracht. Ook al zou men grote stukken vuil nis, zoals meubilair e.d. periodiek gra tis ophalen, dan nog zou dit geen over wegende invloed op de verontreiniging van het water hebben. Het reinigen van de wateren 'moet in elk geval en in dezelfde mate blijven geschieden en de daaraan verbonden kosten zullen op hetzelfde peil blijven. De bedragen die de Reinigingsdienst in rekening brengt voor het afhalen ■van grotere hoeveelheden, voorname lijk (grove afvlastoffen, zoals bedden, haarden, kachels en meubilair, door middel van Zjg. 'kraakwagens zijn met abnormaal hoog en zeker niet kosten dekkend. B. en W. zien geen aanleiding om wij ziging in de gang van zaïken te bren gen, gezien het feit, dat de methode, die nu een aanltal jaren is gevolgd, al gemene bekendheid geniet en er vain deze ophaaldienst een zeer druik ge bruik wordt gemaakt. Van bezwaren tegen de kosten is niets gebleken. In tegendeel. Het publiek is in het alge meen goed te spreken over de verleen de service. Het college betwijfelt 'het, of er een druk gébruik zou worden gemaakt van het gratis deponeren van grof vuil op de stortplaats, aangezien deze alleen, maar op de gewone werktijd-en és ge opend, dus niet 's avonds en op zater dagen. Bovendien zullen slechts weini gen er de voorkeur aan geven voor werpen van grote afmetingen zelf te vervoeren. Wat het grote vuil betreft: Daarvoor zijn de in gebruik zijnde containers niet geschikt. Bovendien zou het plaatsen van containers betekenen, dat er stort plaatsen van vuil in de stad ko men, wat vooral de dichtbij wo nenden zeker niet zullen waarde ren, aldus B. en W, in hun ant woord. MODEHUIS MONIQUE 'Jonker FransstraM 115 Tel:; 12X253 VOOR EXCLUSIEVE damesmode (Van een medewerker) SCHIEDAM In het centrum van Schiedam en in Nieuwland worden voorbereidingen getroffen de win kelstraten omstreeks 5 december een feestelijk aanzicht te geven. Op de Hoogstraat zijn reeds duizenden lamp jes aangebracht, die met grote koepels over de rijbaan zijn geplaatst. Ook de winkelgalerij aan de Broersvest zal feestelijk worden verlicht, terwijl de Korte Dam niet achter zal blijven. In Nieuwland wordt het weer de win kelgalerij aan de Mgr. Nolenslaan, die talloze lampjes te zien zal geven die de gehele maand december zullen blijven hangen. Een aparte illuminatie is aange bracht vooraan de Lange Haven, waar de winkel van de heer Hosman sprook jesachtig is verlicht. De la ïnpjes zijn opgetrokken langs de geVèls van dit fraaie winkelpand, naast het Schie- damse Volksbadhuis bij de Griffioen straat. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Voor de vierde achtereenvolgende maal heeft het - eerste tiental van de Vlaardingse Dam vereniging bewezen, de sterkste tien dammers te bezitten van de hoofdklas se van de Rotterdamse Darobond. In gebouw Excelsior werd Ons Genoegen 1 uit Bolnes met 173 verslagen. De VDV-ers, die dit jaar hun 50-jang bestaan vieren, zullen voor de vierde maal trachten te promoveren naar de provinciale hoofdklasse. VDV is voor de gewone competitie uitgespeeld en won alle wedstrijden. Naast de gisteren behaalde 173 zege, werd een keer met 164 gewonnen, twee keer met 146 en drie keer met 13—7. De enige speler die in de laatste wedstrijd een nederlaag kreeg was Van Splunter. Niestadt maakte remise en de overige spelers versloegen hun tegenstanders op fraaie wijze. De heer A. Groenendijk, voorzitter van Ons Genoegen bracht na afloop zijn complimenten aan het kam pioensteam en wenste het succes in de promotiewedstrijden. De tegenstanders zijn nog niet bekend, maar wel staat vast dat met de andere kampioenen van de Zuidhollandse districten zal worden gespeeld. De beste speler van het seizoen was Biel, die veertien punten voor zijn reke ning nam. Daarna volgden Van Veelen en Lansbergen met elk dertien, Voogt met twaalf, Niestadt met elf, Van Leeu wen en Verburg met tien, Van den Kerkhoff met negen, Van Splunter met acht en Vermeulen met zes punten. SCHIEDAM Dinsdagmiddag is een vrij ernstig arbeidsongeval gebeurd op een bouwwerk aan de Peter van An- rooylaan in Groenoord. Op de tweede woonlaag waren twee werknemers be zig met het afwerken van een galerij waarbij zij op een houten stelling ston den. Een van hen, de 42-jarige betonaf- werker H. Moorlag uit Vlaardingen, stond met zijn rug tegen een houten lat, die op een gegeven ogenblik door druk van een balk losraakte. De man viel naar beneden en liep daarbij een ribfractuur op. De GGD heeft hem naar het Holy-zie- kenhuis in Vlaardingen gebracht. (Van een onzer verslaggevers) De kamer nam de begroting voor 1967 aan met enkele onmerktngen over een. VLAARDINGEN De Kamer van paar purten. Het oestuur van de ka- Koophandel en Fabrieken voor de Be-|mey zaj zich gaan beraden over de neden Maas staat wat kritisch tegen over de nodigrverklaring, die het gemeen tebestuur van Maassluis heefr aange vraagd voor de bouw van een openba re technische schooi en eën openbare huishoudschooL Op de dinsdag gehou den vergadering van de Kamer kwam een verzoek van het Maassluise ge meentebestuur aan de orde, waarin de K-v.K. werd gevraagd deze nodigverkla- ring te steunen. De Kamer stelde zich betrekkelijk kritisch op tegenover de wens van Maassluis. Voorzitter ir. B. Wilton kon zich niet aan de indruk onttrek ken, dat de capaciteit van de lagere technische scholen in het gebied van de kamer langzamerhand groot ge noeg is geworden Van verschillende zijden werd hierop ingehaakt. Alge meen was men van mening, dat deze nodigverklaring niet urgent is De ka mer zal in de onderwijscommissie de ze zaak nog nader bekijken. Een andei punt dat aan de orde kwam was de sluiting van het ontvangkan toor van de belastingen in Maassluis per 1 november. Verscheidene leden van de kamer vonden dat dit voor sommige bedrijven moeilijkheden kan opleveren. Indien dit uit bezuiniging is gedaan moet bet niet ten koste gaan van hJt bedrijfsleven, meenden sommigen De kamer zal contact opnemen met het gemeentebestuur van Maassluis om te vragen hoe belangrijk het ont vangkantoor is. Wanneer blijkt dat er redenen zijn het kantoor te hand haven, zal de kamer zich tot het mi nisterie in Den Haag wenden. De verhoging van dg posttarieven kon in de ogen van de leden van de KvK weinig genade vinden. Algemeen is men van gevoelen dat de PTT als sluitpost voor de begroting wordt ge bruikt. Het bedrijfsleven heeft echter op een enkele uitzondering na niet gere ageerd op de verhogingen. SCHIEDAM Tien boterstaven en twintig flesjes limonade zijn dinsdag ontvreemd uit het clubhuis van de voet balvereniging SVDPW in Harga. Door het inslaan van een ruitje had men zich toegang verschaft tot de houten keet. (Van een onzer verslaggevers) Een weekje in Duitschland. De heer •Messen, met zijn vrouw en logé, die de vorige week bij vergissing de Duitsche grens hadden overschreden, zijn giste ren teruggekeerd. Zij hebben acht dagen ni Heiasberg gevangen gezeten en al men tijd niets anders gehad dan slecht brood en water plus eenmaal per dag soep van aardappelschillen en knollen. De Goede Haven: Gereformeerde W(jkge- meente Zuid, voordrachtavond, 20. ken'ïaK N.M.T.P., lezing en bloemschik- BUfcmtoor De Rotterdammer: Lange kerkstraat 82, uitsluitend redactiezaken, tel. z®?54 (fc-g-g. OLO - 115538 en 01898 - 6919). Agentschap; ,T, van Gogh. dr. Zamen- v, laJ®139' tel- 152400. ver bezorging: Agentschap zie fro- SSffJIke telefoonnummers: Alarm pöli- aiarm brandweer 252823, alarm tie 364656. w G. en GJ). 269280. j^theek: Goukai Groenelaan 127, tel (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Dr. A. Veerman, lid van de Provinciale Staten van Zuid- Holland en van het Centraal Comité van AJS.-kiesvereniglngen, heeft dins dagavond een causerie gehouden voor „Nederland en Oranje" in het Gere formeerd Jeugdhuis aan de Lange Haven. Hij sprak over het partijpro gram 1967 en de huidige politieke si tuatie. Men verwijt van alle kanten de vijf igrote partijen, dat ze niet duidelijk ge noeg zijn,- wat zich o.a. manifesteert m een algemeen gevoel van onbeha gen, zo begon dr. Veerman zijn be toog. Men komt nu met de vraag of we vóór ■de verkiezingen met de socialisten wil len meegaan of met de CHU en WD. Wat de samenwerking tussen de Partij van de Arbeid en de KVP betreft, moest de laatste partij vanwege haar levens beschouwelijke structuur een confessio nele partij als derde er bij hebben. Dat heeft tot resultaat dat men van alle drie kanten water in de wijn moest doen. Over het programma zei hij, dat de concrete samenstelling ervan het begin sel niet behoeft aa nte tasten, maar dat men deze wel elk ogenblik moet kunnen aanpassen aan de situatie van het ogen blik. Politiek is altijd reageren op pro blemen, die' ohs op een bepaald ogenblik worden voorgelegd. De inleider betreurde het dat ook in de confessionele partijen te veel wordt gereageerd op de al of niet vermeende bedreiging van onze welvaart. Het evan gelisch standpunt wordt dan. vergeten. De confessionele partijen, in casu de ARP moeten uitgaan van de Bijbel, die evenwicht schept op elk levensterrein ROTTERDAM Op het Marconipiein is dinsdagavond de 23-jarige instructnce E, de Ruiter uit de Ameidestraat met haar auto tegen een trein gebotst. Even- aT,s haar passagier, de 24-jarige G. S. v. d. Dal uit de Nozemanstraat. kreeg zij snijwonden in het gezicht. Beiden zijn naar het Dijkzigtziekenhuis 'gebracht. De auto was total-loss. „SCHIEDAM De 35-jarige Noorse olieman K, P. heeft de nacht In het po litiebureau Lange Nieuwstraat doorgebracht. Hij had kort tevoren afgemonsterd ja» de bH Wilton-Fijenoord liggende tanker Torvanger. De olieman keerde daarna nog even naar zijn schip terug om afscheid te nemen van de chef-steward, wens gelaat hij met een hamer bewerkte. Deze werd met vrij ernstige hoofd- Jjonden naar het Gemeenteziekenhuis gebracht» De olieman was „in de olie 1825 3—ïi g rot 7—26,4 en de politieke tegenstellingen met el kander verzoent. Het sleutelwoord voor de democratie was volgens hem een wederzijds respect tussen overheid en burgerij. Boerenpar tij en provo's missen juist dit respect, zooder het welk de democratie niet kan bestaan. De uitdijende, groeiende maatschappij vergt ook voor 1967 een sterke stijgmg van tte normale overheidsuitgaven, zelfs ai blijven speciale voorzieningen en ta ken achterwege. Vooral voor het onderwijs zal in de komende jaren ontzaglijk veel geld no dig zijn, willen we met achterblijven bij Amerika en Sowjet-Rusland. In de internationale politiek zullen de anti-revolutionairen vrede, vrijheid en gerechtighei'1 uitdragen en 'hun mede werking geven aan ontspanning, waar ge vaarlijke en gespannen toestanden heer sen. Frankrijk moet zijn nationalisme temperen, evenzo Duitsland dat de Oder- Nesse grens dient te aanvaarden wil het geen explosie veroorzaken. Communis- tiscn-Chma moet men in de VN opne men, al zal het misschien moeilijk te verwerken zijn. Over de kabinetscrisis zei dr. Veer man, dat de anti-revolutionairen zich niets hebben te verwijten, want ze hebben zich gehouden aan hun leidend beginsel. Na afloop werd druk gebruik ge maakt van de mogelijkheid vragen te stellen. ROTTERDAM Voor de dienst Hoek van HollandHarwich hebben de Britse Spoorwegen een rij op/rij af- schip besteld. Dit drie miljoen pond sterling kostende vaartuig zal in het Engelse Wallsend worden gebouwd. In de zomer van 1968 zal het schip in de vaart komen. In de dagdienst is er accommodatie voor 1200 passagiers en 200 personen auto's. 's Nachts kunnen 700 passagiers een plaats vinden. Ook de Mij. Zeeland heeft voor deze dienst, zoals bekend, enige tijd geleden een dergelijk schip besteld. Van de kant van de Nederlandse scheepswer ven is toen nogal kritiek geleverd op het feit dat dit schip in Engeland is besteld, speciaal zo kort na de bekend making van het Keyzer-rapport, waar in de benarde situatie van de Neder landse scheepsbouw wordt behandeld. rug, maar een aantal aanvrageh,van 2.292 is toch altijd bijzonder groot- De VLAARDINGEN - De omvang van (stijging "van hét' aantal"-Werksr>ekeriden de mannelijke arbeidsreserve is in het rayon Nieuwe Waterweg-Noord van het Gewestelijke Arbeidsbureau constant gebleven. Het aantal werklozen bleet, evenals vorige maand, in oktober, op 164 staan. Wel deed zich een kleine verschuiving voor in de verschillende beroepsgroepen onderling. Het aantal ingeschreven metaalbewerkers liep op van negen tot negentien, terwijl het Ingeschreven kantoorpersoneel terug liep van 33 naar elf. De openstaande aanvragen liepen terug van 3.486 naar 3.369. Het aantal ingeschreven werkloze vrouwen liep in oktober op tot 32, twee meer dan de maand daarvoor. De openstaande aanvragen liepen voor vrouwen eveneens terug van 812 naar 763. De vraag naar buitenlandse arbeidskrachten is nog vrij groot. In de afgelopen maand werden 74 bui' tenlanders geplaatst, terwijl maar één vreemdeling als werkzoekend staat ingeschreven. Hoewel de tendens van ontspanning op de arbeidsmarkt, die in het hele land is waar te nemen, ook in het Waterweggebied optreedt is de werkge legenheid hier over het algemeen nog steeds zeer groot. In de bouw blijft de vraag naar mensen iets teruglopen, maar het aan tal werklozen is constant op tien blij ven staan. In de bedrijfsbouw blijft een behoorlijke werkgelegenheid aan wezig. De chemische industrie heeft ook nog steeds mensen nodig. Het aan bod van houtbewerkers is nihil terwijl de vraag, hoewel iets teruggelopen, nog bijzonder groot is. De werkgelegenheid in de metaalnij verheid blijft op bijzonder hoog niveau constant De vraag liep ook hier geheel volgens de landelijke tendens iets te- Ving van zeevarenden,'''voornamelijk machinisten. In Vlaardingen ging in oktober het aantal geregistreerde mannen, dat naar werk zocht» terug van 46 naar 40. De vraag verminderde van 675 naar 612. Het aantal aanvragen voor vrouwen kwam van 244 op 231 te staan, het aantal werkloze vrouwen 'steeg van acht tot tien. In Schiedam waren in oktober 103 man werkloos tegen 96 demaand daar voor. De openstaande aanvragen stegen van 2.360 naar 2.3T4. Het aantal werklo ze vrouwen bedroeg in september acht tien en in oktober negentien. De vraag liep wat deze groep betreft terug van 451 naar 428. k ROTTERDAM In de Maashaven zijn dinsdagmorgen drie schepen tegen elkaar gevaren: de Miny (geladen roet zinkerts), de Gean (met copra) en de Vinkeveen (met gasolie). De Miny en de Gean voeren naast el kaar richting Nieuwe Maas, toen de Vin keveen hen kruiste. De Miny én de Gean voeren met de stevens tegen de bakboord zijde van de Vinkeveen. De schepen kre gen diverse deuken en scheuren. Persoon lijke ongelukken deden zich niet voor. De politie heeft een bruine langha rige bouvier uit een woning aan de Burgemeester Honnerlage Grethelaan gehaald, waar het dier was binnengelo pen. Het beest is naar het dierenasyl aan de St. Annazusterstraat gebracht. MmU i alt?* W«am fewt (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Voor acht kleu ters wordt het volgende week woensdag wel een zeer bijzondere dag. Als winnaars van de door de mid denstand uitgeschreven kleur- en te kenwedstrijd mogen zij het comité van ontvangst vormen bij de intocht van Sint Nieolaas, Om kwart voor drie komt de Spaanse heilige per boot aan in de Oude Haven, ter hoogte van de Hollandiafabriek. De kleuters zullen in twee rijtuigen aanwezig zijn om de Sint en maar liefst twaalf zwarte Pie ten welkom te heten. Voor het eerst is er dit jaar geen rijtuig voor Sinterklaas, maar rijdt hij zoals het hoort op een paard. Ook twee knechten zijn te paard, terwijl twee andere zwarte Pieten op pony's rij den. Voorafgegaan door een muziek korps en in gezelschap van een aantal verenigingen vertrekt de stoet naar het stadhuis. De route die de optocht volgt is Oosterstraat, Binnensingel, Schiedamse weg, Oude Havenbrug, Westhaven plaats, Korte Hoogstraat, Cronjéstraat, v. d. Driftstraat, Markgraailaan, Heem raadsstraat, Waal en Markt. In het stadhuis wordt de Sint ontvan gen door een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur. Na deze ont vangst gaat de stoet via een korte rou te naar Triangel aan de Fransenstraat, waar Sinterklaas zijn hoofdkwartier heeft ingericht. Het Middenstands Aktiefonds, dat de organisatie in handen heeft, krijgt dit jaar de medewerking van alle Vlaar dingse winkeliers gedurende de Sint Nicolaastijd. Uiteraard is er weer een actie „Altijd Prijs", die op de bekende wijze wordt gevoerd. Bij besteding van vijftig cent krijgt men een bonnetje en met vijftig bonnetjes kan men een vel vol plakken. Bij inlevering van zo'n vel dingt men mee naar een aantal prijzen ter waarde van duizend gulden. Dit jaar is er iedere dag een mobylet- te-bromfiets te winnen. Wat betreft de hoofdprijzen, die "de laatste dag worden uitgeloot, heeft de middenstand een aantal spectaculaire prijzen. De traditionele Daf als hoofd prijs is gehandhaafd. Een andere hoofd prijs is een kleurentelevisie, het eerste toestel dat üi Vlaardingen zal worden geplaatst. Verder is er als hoofdprijs nog een zeilboot. Het MAF heeft Sint Nieolaas bereid, gevonden zaterdag 19 november een be zoek te brengen aan de verschillende wijkwinkelcentra.Nadere berichten daarover volgen nog. De trekking van de prijzenactie begint donderdag 17 no vember en eindigt op 7 december. Dan zullen namelijk de hoofdprijzen wor den uitgeloot. mogelijkheid wat meer in het licht van de publiciteit te komen. Enkele leden menen dat het werk van de ka mer te veel op de achtergrond gebeurt. Het is goed voor de naam van de ka mer wanneer men meer in de openbaar heid' treedt, aldus enkele leden van de Kamer van Koophandel. TAE INKOMSTEN die de staat via de Rotterdamse politie dit jaar tot dusver heeft „genoten" uit de post „foutief parkeren" heeft de 1ÜO.OOO gulden reeds ver overschre den. Een lucratief zaakie, zou ik willen zeggen. Een van m'n collega's heeft daar zaterdag aan mogen bij dragen met een tientje dat hij moest neerleggen voor het feit dat hij zijn auto op een voetpad had neergezet. Nu weet hij net zo goed als u en ik dat zoiets niet mag, maar toen hij me vertelde hoe't kwam dat. hij daar parkeerdek ken, ik met hem meevoelen, dat hij "zich toch ietwat gegrepen voelde. Hij-zet te rijn. auto namelijk neer op een betegeld stukje straat dat er beslist niet uitziet als een voetpad, maar er in feite alleen ligt als afscheiding tussen twee rijbanen in.een kleine straat, de Zandblokstraat in 'Zuid, dichtbij de warenhuizen en winkels langs de Pleinweg. Nu is het daar op zaterdag zeker nu 't tegen Sinterklaas loopt ontzettend druk en vol auto's. M'n collega zocht ai rondrijdend een kwartiertje naar een gaatje voor zijn auto, maar te vergeefs. Totdat hij iemand van dat -bewuste stukje voetpad zag komen en hij eindelijk kon parkeren. Er stopden ongeveer tien auto's. Toen hij rich met z'n vrouw in enkele winkels verdiept 'had in het kopen, van cadeautjes voor de 5e december en na 'een uurtje'.ter plaatse,»terug- kwam, vond hij-een vroege, onwdko^ me" surprise op "z'n voorruit'.een be keuring van' tien gulden. De auto's naast hem van hetzelfde laken; een pak. Kijk, vertelde hij me, waarom in" zo'n geval zoiets nu niet door de vingers zien? Niemand had last van die paar auto's die daar,stonden en er was in de omtrek nergens, een andere plaats, anders had ik 'm daar echt wel neergezet. En boven dien, er worden de gehele week op diverse plaatsen in de stad auto's op stoepen of voetpaden gezet, op plaatsen waar niemand er last van heeft en waar de politie automobi listen vaak zelf heenwijst Een beet je aanpassen aan de omstandighe den door de politie zou op die zater dagmiddag bijzonder goed op z'n. plaats zijn geweest-Ik moet 'm dat toegeven. -FORMEEL WAS ER echter te- gen die bekeuring helemaal niets in te brengen. Men mag nu eenmaal niet op een voetpad parke ren, zegt de wet Punt uit Dat werd m'n collega ook duidelijk toen hij ging afrekenen aan het politiebu reau. De agent die de zaak-meest afhandelen, toonde, weinig begrip voor-de omstandigheden., Dat hoeft hij ook niet te doen, ik weet ,'t. Maar er wordt van de zijde van de politie de laatste tijd veel gedaan aan een betere verstandhouding met het publiek en waarom moet eén gesprek van man tot man dan wat onprettig verlopen? Het was van: „Meneer als u wilt praten, dan moet u dat maar tegen de rechter doe®. Dan moet u niet betalen". Maar de bekeurde wilde wel betalen, dat had hij direct gezegd. Maar hij wilde die agent ook zeggen dat bet vaak zo star toegaat en er zo Weinig aan passing is. De agent bleek er een van het strenge stempel te rijp, want zijn woorden „meneer, als er een met z'n banden op de stoèp staat, krijgt ie van mij al een bon" waren veelzeggend. Jammer dat er zo vaak een muur blijft staan tus sen burgerij en politie. Ik dacht d'at 't niet altijd nodig was. VLAARDINGEN Mr. E. D. Kraan» die zondagavond levenloos in zijn woning aan de Ripperdastraat werd aangetroffen, blijkt om het leven te zijn gekomen ten gevolge van kolendampvergiftiging, 't! tj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1