Na honderd jaar „postwezen" Wethouder M. Eijkenaar ontsloot P.T.T.-Ket(h)el TT Financiële positie mag ombouw niet vertragen Oecumenische dienst Grote Kerk DE lil! JA i Zwemfestijn iri kerstvacantie Kunstijsbaan nog steeds „in studie" 108.- ROZENBERG i Drie bijzondere activiteiten op program A if Open Deurdienst Gasperikelen in Schiedam iSSSII f Auto in brand Inbraak in clubhuis Wielerbaan niet in Beatrixpark BINNEN UW BEREIK Stijlconfectie intern^10 CV. GLASTECHNIEK nff. ROTTERDAMMER Pagina 5 DONDERDAG XO NOVEMBER 1966 1 „Doorstroming" De Omega Constellation draagt de hoogste onderscheiding, die een Zwitsers Instituut voor Officiële Chronometercontrole kan geven. De naam „chronometer" wordt in Zwitserland uitsluitend verleend aan een uurwerk van uitzon derlijke precisie; een uurwerk dat met goed gevolg een test heeft ondergaan bij een Zwitsers Instituut voor Officiële Chronometercontrole: 360 uur lang! Iedere Omega Constellation voldoet aan hogere eisen dan normaal aan een chronometer worden gesteld. Daarom krijgt elke (Omega) Constellation een certificaat met de extra vermelding: „uitzon derlijk goede resultaten". Dit laatste is de hoogste onderscheiding die een Zwitsers Instituut voor Officiële Chronometercontrole aan een horloge kan geven. P#L isi§s Primeur Koop in een speciaalzaak! Bij ROZEN BERG vindt u superklasse kwaliteit tegen super iage prijzen. Superklasse Internationaal Is stijlconfectie die opvalt door de i allerbeste kwali teit stof. lijn en de modieuze kleuren. Winterjassen Superkiasse- internationaal nu reeds verkrijghaar v.a68rtm.197.50 Iedere koper gratis een fraaie sleutelhanger. ROTTERDAM Vandaag. .en morgen .en dagelijks tterdaH! DE INSPECTEER SLAAT TOE rceja 3e INDUSTRIESTRAAT 11 Telefoon 4775 2 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vanmorgen is het nieuwe kantoor van de P.T.T. aan de Biestraat in voormalig Kethel voor het publiek openge steld. De ingebruikstelling werd woensdagmiddag in het gebouw De Rank aan de Schiedamseweg voorafgegaan door een officiële opening, waarvoor veel belang stelling was. In zijn welkomstwoord releveerde de directeur van het Post- en Telegraaf kantoor te Schiedam, de heer H. J. Reekers enkele data uit de geschiedenis van het postwezen in Kethel, waaruit bleek, dat de eerste „brievengaarder" P. Jongste in 1865 werd aangesteld. Van de vele 19de eeuwse brievengaar ders is de heer Van Bameveld nog in leven en in Kethel woonachtig. In 1903 werden.het dorp en de pol ders eromheen door een grote wa tersnood geteisterd en werd de post per roeiboot rondgebracht. De heer Ree kers noemde ook nog de namen van vader en zoon Quartel, die jarenlang i-SCHIEDAM Waarschijnlijk door kortsluiting raakte woensdagavond op de Lange Haven de motor in brand van een personenauto, bestuurd .door de 23-jarige verkoper J. C. S. uit ..Maassluis. Toen de brandweer arriveer- "de had de bestuurder zelf de brand .reeds geblust. De schade bedroeg 150. SCHIEDAM Door een niet-af- gesloten achterdeur aan de achterzijde van het clubhuis van dé voetbalvereni ging Excelsior 20 in Thurlede hebben onbevoegden zich woensdagnacht toe gang verschaft tot' de bestuurskamer, waar mèn uit een blikken trommel een onbekend bedrag aan telefoongeld heeft meegenomen. een begrip in deze gesloten agrarische gemeenschap zijn geweest. De directeur van het postdistrict Rot terdam, de heer J. C. Kremer had ontdekt, dat de K van Kethel vroe ger een B geweest moet zijn en dat halverwege de 19de eeuw het dorp Kethel, met vlakbij het gehucht Spa land, bestaande uit enkele verspreide boerenwoningen, 810 inwoners telde. De dorpelingen hielden zich o.a. onle dig met het vetmesten van varkens, terwijl een eeuw geleden de brieven gaarder per dag slechts een twaalftal brieven en enkele kranten had te bezorgen. Wethouder M. Eijkenaar sprak ver volgens gedeeltelijk voor de vuist weg en vertelde, dat hij de enige wethouder is die in Kethel woont. Hij zag dit semi-permanente bijkantoor in feite als een geval van „doorstroming" naar een groot, blijvend postkantoor in de toekomst De wethouder noemde enkele frap pante getallen; In 1930 telde Kethel 3000 inwoners, thans zyn het er 9000 en ais Groenoord zal zijn volgebouwd 20.000. Men gaat er van uit, dat cr uiteindelijk in de agglomeratie Kethel 46.000 mensen zullen wonen. We zijn blij dat het tot een oplossing Is geko men, die dank zij veel samenwerking tot stand kwam, aldus de wethouder. Hij verrichte op symbolische wijze de officiële opening door een deur te ope nen van een manshoge, blauwe ketel. De telegrambesteller Bram Hoogstad, die vandaag zeventien jaar werd, stap te eruit en overhandigde de heer Eijke naar de echte sleutels van het nieuwe bijkantoor en een asbak als aandenken. Eveneens voerden het woord de voor malige PTT-directeur van Schiedam de heer J. Kuipers en de hoofdbesteller A. Bos. De heer Reekers sprak een slotwoord, waarna de genodigden zich naar het nieuwe kantoor aan de Biestraat begaven. Aangezien de wet houder onmiddellijk naar een vergade ring moest; die hij reeds een half uur Eis bij uw Omega emfabncksccrtificaat. Het geeft u Ticht °P var otitic.in de hele wereld. Alken door de importeur aangestelde dealers rngen dit garantiecertificaat afgeven. ZV zyn herken- baat aan deze plaquette. - had uitgesteld, opende de echtgenote van de heer Kremer het nieuwe post-paviljoen, dat tegen een grijs de cor van gestadige regen in een zee van Licht baadde. De Groot's Houtbouw N.V. te Vroomshoop heeft het kantoor ge bouwd. Het rust op een betonnen fun dering en is opgetrokken van hout. De hal voor het publiek heeft een opper vlakte van 7.5 x 5 .5 m., terwijl er drie loketten zijn, waarvan voorlopig nóg slechts een zal worden gebruikt. Een primeur voor Schiedam is de zogenaamde tweeling - brievenbus, die voor bet bijkantoor is geplaatst, waar bij de stads- correspondentie in de lin ker gleuf moet worden gedeponeerd en de correspondetie voor de overige be stemmingen in de rechter opening. Op deze wijze wordt de post door het publiek reeds voorgesorteerd. Overigens dient dit nieuwe bijkan toor, waar de verantwoordelijke ambte naar de heer A. Stöver is, te worden' beschouwd als een vooruitgeschoven post van het hoofdpostkantoor aan de Lange Nieuwstraat. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Evenals verleden jaar wordt ook nu in de kerstvakantie een zwemfestijn voor scholleren in het Sportfondsenbad gehouden. Het is be doeld voor leerlingen van de vijfde en zesde klassen der lagere scholen. Het evenement, waarvan de organisa tie berust bij de Centrale schoolsport commissie Schiedam, wordt gehouden op donderdag 29 december (de gehele dag) en op vrijdag 30 december (alleen 's morgens). De eerste dag zijn er persoonlijke ontmoetingen in 25 m vrije, school- en rugslag én vrijdagmorgen wordt een schoolestafette van 4 x 25 meter ge zwommen. Alle deelnemers aan het zwemfestijn krijgen een herinnering terwijl voorts voor elke groep afzonderlijke prijzen worden beschikbaar gesteld, zowel voor de school als voor bijzondere persoonlijke prestaties. De schoolhoof den zijn verzocht hun opgaven van deelnemers voor 29 november in te die nen. SCHIEDAM De commissie voor het Open Deurwerk van de Hervormde Gemeente verzorgt zondag een Open Deurdienst in de Grote Kerk. Aanvang 17 uur. In deze dienst zal voorgaan ds. H. Zunneberg, lid van het team en de re dactie van het landelijk Open Deur- Werk van Kerk en Wereld te Drieber gen. Medewerking verlenen de organist van de Grote Kerk J. P. Bekkers en de christelijke muziekvereniging „Harpe Davids". Als onderwerp voor deze dienst heeft Ds. Zunneberg gekozen „Zichtbaar Ge loof". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op vragen van raadsleden over plannen voor de aan leg van een kunstijsbaan en van een wielerbaan, en over de mogelijkheid van een midget-golfbaan in het Bea trixpark hebben B, en W. als antwoord gegeven dat over de aanleg van een kunstijsbaan in verschillende richtin gen enkele malen intensief overleg werd gepleegd. Daarbij kreeg het colle ge de indruk, dat de studie van de afdeling Zuid-Holland van de K.N.S.B. nog niet is voltooid. Financie- rings- en investerings-moeilijkheden waren waarschijnlijk niet vreemd aan de vertraging bij de invoering der plan nen. De aanleg van een wielerbaan is een financieel probleem geworden, want de kosten zouden zeker ongeveer ƒ400.000 bedragen. Wat de aanleg van een midget-golf baan, in her Beatrixpark betreft, moet men zich de vraag stellen of het wel wenselijk en toelaatbaar is, dit park op te delen in gebieden voor recreatie van beperkte groepen zoals voor kamperen, schaatsen en midgetgolf. Waarschijnlijk kan men daarmede beter wachten tot de ontwikkeling van de recreatiegebieden in Kethel-Noord c.q, Midden-Delfland aan de orde komt, aldus B. en W. t—WWj LIGGEN DE PRIJZEN BIJ „ABC" UW VERTROUWDE BONTZAAK I Kom «ent rustig kijken en petsen. Al koopt u niets, u bent hartelijk welkom I pers. p. 495,— pers. p met nertz if. kraag 595,— S Betrouwbare service Vol- W ledigs gsrsniie CrsdieUsnlc* j mogelijk Eigen atelier, ook voor veranderingen en reparatie* k Prijzen die binnen uw bereik lig- t gen Gespecialiseerd In grote E en kleine maten. E Bontmantels In elke prijsklasse. Grote sortering bontstola'* tegen zeer aantrekkelijke prijzen. y't. Voorde winter een fraaie winterjas in diverse modieuze tinten SCHIEDAMSEWEG 73 - TEL. 232714 Nieuwe Binnenweg 4 *7fl Rotterdam If J (bij 'f-GravendijkwalJTiJJUMSn i wwewHow—«etwwi Irene: KNMTP, lezing met bloemschikken, 20. Musl* Sacrum: Pers, Ver. Gemeentewer ken, feestavond, 20. Sursnm Corda: NCGOV, vergadering, 10. Tivoll: Mega's, fanavond, 13.30. Bijkantoor De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 82. uitsluitend redactiezaken, tel. 263954 (b.g.g. 010 - 115588 en 01838 -8810). Agentschap: J. van Gogh, dr. Zomen- hofstraat 129, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap zie boven, Belangrijke telefoonnummers: Alarm poli tie 264656, alarm brandweer 262923, alarm G.G. en G.D. 2GS260. Apotheek: Gouka, Groenelaan 127, tel. 268035. (Van een onzer verslaggevers) v SCHIEDAM Op het ogenblik slui ten de financiële moeilijkheden, waar in de gemeenten verkeren, een moge lijke stagnering van de omschakeling op aardgas niet uit. Burgemeester en wethouders stellen voortdurend met klemmende argumenten zowel het colle ge van Gedeputeerde Staten als het ministerie van binnenlandse zaken van de ernst van de financiële situatie op de hoogte en wijzen daarbij op de hoge prioriteit van de gasombouw. Ook de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven (WEG) stelt alles in het werk om een stagnatie in de omschakeling door financiële moeilijk heden te voorkomen. Nog op 5 oktober jX hebben B. en W. de situatie te Schie dam aan de WEG voorgelegd. B. en W. vertrouwen echter dat on danks de moeilijkheden toch een oplos sing zal worden gevonden om de omschakeling zonder onderbreking te kunnen voortzetten en te voltooien, al dus hun antwoord aan een raadslid, dat in het algemeen verslag bij de be groting zijn ongerustheid te kennen heeft gegeven over de financiering van de gasomschakeling. Eveneens is gevraagd op welke be rekening van prijs en hoeveelheid het bedrag van 1.255.025 is ge baseerd dat geraamd werd voor de inkoop van het aardgas. Hierop geven B. en W. als antwoord, dat de gaslevering in 1967 deels uit aardgas en deels uit stadsgas bestaat en de totale gasaflevering, inclusief de lek-, druk- en temperatuurveriiezen, is geraamd op 26.700.000 m3 aardgas-equi valent. De af te leveren hoeveelheid aardgas bedraagt 25.075.000 m3, en wel 17.775.00 m3 huishoudelijk- en commercieel ver bruik en kieinindustrie. 7.300.000 m3 industrieel verbruik volgens contract en 1.625.000 m3 aardgasequivalent als stadsgas, waarvoor 1.200 B.P. 14-eenhe- den afzonderlijk zijn geraamd. De inkoopprijs van 17.775.000 m3 is vastgeteld op 5,5 ct. per m3 en die van 7.300.000 m3 voor de contractanten op 3,8 ct. per m3 ais voorlopige afreken- prijs. SCHIEDAM Onbeheerd en onbe schadigd is woensdag in Den Haag aangetroffen en bij de eigenaar terug gebracht een personenauto, merk Volvo XT 67-89 van de heer L. S., die op 21 oktober bij de politie aangifte had ge daan van ontvreemding van zijn wa gen. vertoont zaterdag 12 november a.s. In gebouw Hehoboth «.d. Wllhel- minastraat, Berkel de humoristische detective-film Tel 010-23-16.65 Aanvang 8 uur. Zaal open 7 uur. Toegangsprijs 1,50 p.p. 14 Jaar. filmdienst, Rotterdam VOOR NAAR (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM - De Oecumenische Raad van Kerken te Schiedam heeft voor de rest van het lopende kalender jaar drie bijzondere activiteiten op zijn programma staan: op maandag 21 no vember wordt in een van de zalen van de r.k. Nieuwlandkerk (Mgr. No- lensplein) een oecumenisch forum ge houden; op zondag 4 december gaat pater dr. Robben, dominicaan, voor in een oecumenische avondkerkdienst in de Grote Kerk en op maandag 19 december wordt onder auspiciën van de Oecumenische Raad de jaarlijkse Kerstzang gehouden. Het onderwerp voor het in de Nieuw landkerk te houden forum houdt ver band met de gewijzigde inzichten over de taak en de betekenis van de Kerk In de moderne tijd en in haar huidige verschijningsvorm. N a een korte inlei ding, waarbij een objectief overzicht van de problemen wordt gegeven komt het onderwerp in bespreking. Het fo rum zal ditmaal niet, zoals vorige ke ren, uitsluitend uit geestelijken bestaan. Wie eraan deelnemen is nog niet precies bekend. De avonddienst in de Grote Kerk wordt op verzoek van de Oecume nische Raad door de centrale kerke- raad van de Hervormde Gemeente belegd. Uit eigen beweging is de her vormde kerkeraad nog een stap ver der gegaan dan "de Oecumenische had 'verzocht, door te besluiten dat dr. Robben, die zelf lid is van de Oecumenische Raad, de predikatie zal houden. De Oecumenische Raad heeft deze geste zeer op prijs gesteld. De avonddiensten in de andere her vormde kerken (met uitzondering van die in de Vredeskerk, die onder Rottend am-Delfshaven ressorteert) komen zondag 4 december te verval len. De kerkeraad van de Gerefor meerde Kerk is verzocht eenzelfde besluit te nemen, zodat ook de leden van deze kerk de gelegenheid krijgen de dienst in de Grote Kerk bij te wonen. In de morgendiensten van alle kerken zullen deze zondag (oecumenische zondag) prediking en gebeden in het teken staan van de oproep tot meer eenheid onder.de christenen. De jaarlijkse kerkstzangavond wordt dit jaar gehouden op de maandag avond die aan het Kerstfeest vooraf gaat. De aanvangstijd is gesteld op 20.15 uur en het zanguur wordt ge houden in de Grote Kerk. m TJOOFDCOMMISSARIS A. Wol- ters heeft maandag zijn hart eens kunnen rachten. Daar knant een mens van op. Hij deed dat tij dens de nog niet zo bekende maan delijkse sirene-funch in de Re monstrantse kerk. De hoofdcommis saris vertelde eel en kreeg ook veel vragen te beantwoorden. Toch is er daar iets gezegd dat bij mij, als journalist die (beroepshalve) wel eens met de politie in contact staat, niet lekker is gevallen. Dat was aan het begin. Zo las de heer Wolters uit een of ander blad een artikeltje voor waar in geschreven werd dat in de pers wel grote koppen en grote foto's worden geplaatst als de politie" een prove aanpakt, maar dat er geen grote foto's en grote stukken staan als bijvoorbeeld politiemannen een kleuter redden. De heer Woitersr gaf hierop geen commentaar. De mogelijkheid is hu dat de aan wezigen juist door het weglaten van commentaar van de heer Wolters de indruk hebben gekregen dat hij het daarmee eens is, dat hij ook meent dat de politie, (Bijvoorbeeld na het redden van iemand) tekort wordt gedaan in de pers en dat dat dan moet worden toegeschreven aan het feit dat men *n het algemeenhier voor geen belangstelling heeft om dat „de politie toch voor dergelijke dingen is", zoals ook stond in het stukje, dat de h°er Wolters voorlas. TJET is echter niet waar. De mensen 'hebben terdege be langstelling voor agenten dié ?iets bijzonders doen, die iemand redden of die iemand raar een ziekenhuis brengen als wachten op een ambu lance noodlottig zou kunnen wor den. De geachte hoofdcommissaris weet welke belangstelling van de zijde van het publiek is gekomen toen al weer een paar jaar geleden in de Eerste Blekershof agent B. Nijenhuis werd neergeschoten en lange tijd zeer ernstig ziek was. De hoofdcommissaris weet ook dat de Rotterdamse journalisten daarvoor belangstelling hebben. En uit; eigen ervaring kan deze Jan Krant schrij ven dat hij ontelbare malen' heeft geprobeerd van egenten die iets'bi.':- zonders hebben gedaan een foto te laten nemen en'eventueel een inter view af te nemen. Ik kan u-met m'n hand op m'ii hart verklaren dat dat aitijd zeer moeilijk was en dat het slechte-na veel soebatten en alleen in zeer spe ciale gevaleh werd toegestaan. -Is het dan niet uegrijpelijk dat als. je zo veel keren moeizaam, vragen toch hebt bot gevangen, je bij voorko mende gevallen met wat minder kracht aandringt? Waar ligt dan de schuld? Nu moet u niet denken dat ik „wat heb" tegen de politie omdat ik dit nu zeg. ïk mag u wel verklappen dat de samenwerking over het alge meen goed is te noemen. Juist daar om vind Jan Krant het zo jammer dat de hoofdcommissaris het pu bliek en de pers door het weglaten van commentaar licht verwijt maakt voor iets waarvoor hij én zijn dienst zelf schuld hebben. Want voor mij staan mensen die een me demens redden helemaal gelijk, of het nu poli tijmens en of burgers zijn. Ik vind het in beide gevallen prijzens- en vermeldenswaard in.de krant. En dan heb ik echt wel be grip voor de moeilijke positie van. de politie. Mocht binnenkort een politieman iets bijzonders doen voor de samen leving en u zizt er niets van in deze krant, „geen grote stukken en geèn foto's" om de hoofdcommissaris nog even te citeren, dan ligt dat niet aan Jan Krant of een van ziin colle ga's van deze krant. SCHIEDAM De afdeling Nieuwland van de Nederlandse Christen Vrouwenbond houdt op donderdag 17 november 'savonds om 8 uur In een zaal van de MagnaJia Dei-kerk aan de Albardastraat een ledenver gadering. waar de heer H. Boscfcma uit Papendreeht een lezing zal houden over het onderwerp: „De vader In het gezin". Op 22 december houdt de afdeling een Kerstwij ding en op 17 januari 1967 ia cr een lezing getfleld„Gast en gastvrouw". Voor de leden van de afdeling Centrum van de Nederlandse Christen Vrouwenbond houdt op donderdag 17 november 's avonds om B uur in het Gereformeerde Jeugdhuis aan de lange Haven 97 de heer K. JÖJproa, commissaris van politie, een lezing overf.de verhouding politie en burgerij. Op 15 decem ber is er een Kerstwijdlngsavond en op de januari vergadering zal een nieuw N.H.-bestuurslid worden gekozen in de vaka- ture van mevrouw Poot. Verder worden-er nog excursie» gehóuden' haar bet-Museum Boymans te Botterdam en naar de suikerfa briek Halfweg op 83 november.-vsfv

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1