Dieren in Blij dor p mannetje j-loor* Losrekord Vogelleven november Kuifaap HIJ rAEI: „Zo benne me .non eenmaal- Niks art te ver» andere- Rotterdammers krygit- nie" gauw warm. En ze voele d*r helemaal niks voor om <Fr eige te late op- warreme. Toch 'n mooie karaktertrek, hè? By ons in Rotterdam hebbic daarom nooit geen optochte. Behalve voor de Koningin dan. hè? Voor de Koningin krygie de Rotterdammers nog in beweging, zo-as dat heet. Maar anders nie. Ja, vroeger wel» maar dat 's verleeje tyd. KRAMSVOGEL ZONNEHUIS Tiiijjf Chang Wen doet lekker b(o)ekje open Mevrouw K. M. de Bruin nam het initiatief MEREL TJïJ ZEÏ; „Dat zalük 11 nou is effe uitlegge. Hel i* de mentaliteit, zogezeg. Me bennc anders dan bevoor- beeld de Engelse. Me zoon zee: Vaiier, je zou dal is in Londe motte zien. Doorlopend stane ze daar in *n park vanaf *n zeepkis-sie te smoeze. Over alles en nog wat. En *n pebliek? VerseIvrikkelijk. En *n dekussie? Ileerlyk. D'r wordt gelacbé, il'r wordt gesrliohle, en af en toe slciire ze zun spieker gewoon van ze zee pk is sic. Kyk, dat nou Engels, Dat komp V by ons nooit van ze leve in. Me benne *n ruar volk as Rotterdammers zynde. Heel raar. Me kenne wcrre.ke, me kenne de wereld van de ene verbazing in de andere late valte* me benne in staat de Amerikane de loef af te stcke, maar dat is dan ook alios. Voor dc rest benne rne te lauw. Me zicne ii er ges wat in. Azzomc niet lioeve te werreke, gane me rustig thuis zitte, of 0111 te niksc, of om te schildcre, postzegeltjes in te plakke, of 0111 naar de teevee te kyke. Kemiu me nug vollege?" DIJ de Shell liomlt men van rckoril». De hona-te schoorsteen ter wereld M'nrilt er ïehuiiwil, «in maar iet.-i te noemen. Maar nok on liet jellied' van ns-rn weten de Slielfer- van wanten. Hel gaat dan natuurlijk om olie in Europoort. Kapitein en hemannhiftvan dc tanker World Friendship, hebben aldus het blad „Onder dc vlam" het rekord en zij verbeteren hel nu? steeds ook. Eind september „spuide" dit schip 87.720 ton olie in 12 imr en 58 minuten, Bemiddelde: 5973 ton per uur. Drie weken later werd het 83.134 ton in 12 uur en 42 minuten, gemid delde 7195 ton per uur. Dat is bijna twee ton per seconde. Vader en zoon Wen proeven een nieuw gerecht „De Chinese, keuken is het waard dat er een juiste aandacht aan wordt gegeven", Hoe weet hij dat zijn niet aangepaste gerechten in de smaak val len? „Eenvoudig, als ik ze zelf lekker vind, geloof ik dat anderen dat ook vinden. Ik ben hier opgegroeid. Er bestaan bovendien vele Chinese kook- .boeken". De Chinees is, juist omdat hij vaak buiten de deur eet, zeer kritisch. Een kok is in China een man met een hoogstaand beroep. De heer Wen kan ook veel vertel len over de Chinese eetgewoonten. In Hong-Kong kent hij theehuizen van acht en negen verdiepingen. Om vier uur 's morgens gaan die open en dan kan men kleine lichte hapjes bestel len. Dat gaat zo door tot een uur of twaalf als er iets zwaarders op tafel komt. Om vier uur 's middags begint dan een t'hé-dansar.t en om een uur of zeven een groot orkest waarbij de uitgebreide maaltijden worden genut tigd. De zaak krijgt dan later in de avond het karakter van een nachtclub en gaat dan om twee uur dicht. We zijn bij de heer Wen gaan proeven, Mogen we enkele gerechten noemen dié bij ons in de. smaak vie len? Dat zijn bijvoorbeeld San Sien Kai, dat bestaat uit gefileerde kip met ham en bamboe spruitjes in cognac gestoomd. Die cognac is Chinese cog nac, een soort rijstwijn-likeur. Een ander gerecht ('de Chinezen bestellen vaak diverse gerechten waar van zij kleine hoeveelheden nemen, één gerecht zou woi'den tegenge-geten) is Chaa-Heung Yok, filets van var kensvlees in een pikante gekruide saus die echter beslist niet scherp is. Chung Kwok Choi is een groen- tenschotél waarin ondermeer brocoli, een soort boerenkool, tahoe (van ge malen sojabonen gemaakte koekjes d e gekookt zijn) en Chinese champignons in een oestersaus. Hierbij kan men ter aanvulling nassi of bami krijgen. Daarvan is de bami samengesteld met behulp van Soehoen (van rijst- meel vervaardigd) taugé, varkens vlees en worteltjes. kramsvogels. Een troep van 200 of 300 exemplaren was geen zeldzaamheid. Zij zaten tussen de"duindoorns én plukten de oranje bessen .af. Maar schuw dat ze waren. Onbegrijpelijk gewoon, want in Lapland en-Finland waar ze vandaan kotr.ën. zullen ze toch weinig last van mensen gehad hebben. Koperwieken, een enkele merel: en massa's spreeuwen lieten zich de bes sen ook goed smaken. De spreeuwen sprongen erg ruw met het kostelijke voedsel 'om. Eerstens.slokten, zij: geza menlijk enorme kwantums naar bin-' neh. maar het .érgste1 was, dat zij. van wege hun vraatzucht meer bessen lie ten vallen dan zij opalen. Verloren zijn deze intussen niet want als de bende vertrokken is, komén daar de fazanten.wel op af. A. de Jong CHINEES-ETEN is in ons land mode geworden. Oorzaak daarvan was (met nadruk op de verleden tijd) dat prijzen van de maaltijden en de hoeveelheden (voor Nederlanders belangrijke omstandigheden) zeer gunstig af staken .tot; die. van dc- eigen .Ne derlandse eethuizen. Dié verle den tijd is nodig omdat de" twee. aangevoerde punten1 niet meer gelden. De prijzen zijn namelijk veel dichter bij elkaar gekomen. Daar.vele Chinese restaurants die in de loop van dè „vette" jaren flink hadden verdiend en hun maaltijden uiteraard wel .goed, maar sterk aan de westerse smaak aangepast,, hadden ge bracht," iéts anders moesten doen. TN bet (nieuwe) „Zonnehuis" Ie Vlaar- dingen wordt woensdag 16 en don derdag 17 november dc jaarlijkse ver koopdag voor het ,.vp»l fa re-werk** ge houden. De bazar is dit jaar extra groot, omdat men in de recreatiezaal van dit centrum voor chronische zieken de beschikking heeft over voldoende ruimte. In de stands zyn op het gebied van handenarbeid en handwerken vele ar tikelen te koop, die allen zyn vervaar digd door zwaar gehandicapten. Zo vinclt men er pitrïetr, raffia- en alle mogelijke soorten borduurwerk, pop pen, beesten en met mozaïek ingelegde tafels, spiegels en presenteerbladen. De opbrengst komt "ten goede aan het „welfare-werk" en een deel i» be stemd voor de ontspanriingspot van de patiënten. De bazar is op béide dagen geopend middags van drie tot vijf uur en V avonds vanzeven tot negen muv B Daarom zijn. de laatste jaren een aantal (maar nog altijd zeer weinig) Chinees-Indische restaurants opge richt die uitsluitend zeer speciale ech te Chinese en Indische (maar niet door elkaar) menu's brengen. Een van die restaurants is in Rotterdam China Garden aan de Nieuwe Binnenweg. Dezer dagen heeft de beheerder, de 22-jarige Ting Chang Wen een aan tal nieuwe. echte Chinese, gerechten toegevoegd aan het totaal, van 150 verschillende gerechten die hij samen met chef-kok Man Ting-Fong en een aantal andere Chinese koks kan; berei den. China kent geen Chinese keuken. Er bestaan net zo veel keukens als provincies. De belangrijkste keuken is de Kantonse en dat is tevens de keu ken van China Garden. De heer Wen kan uren vertellen over zijn land van afkomst en de kookkunsten die over de hele wereld beroemd zijn. De Chinees staat be kend als een" fijnproever.'„Hij brengt", ■aldus'de'neer .Wen, „vele uren-per dag in restaurants en theehuizen door. Daar handelt hij ook zijn zaken af. En het zijn niet alleen de welgestelden. Het éten ih een restaurant is niet duur". - De hepr. Wen, ..in) Amsterdam, gebo-, ren, maar die de Engelse "nationaliteit geniet, is diverse, malen naarChina (Hong Kong) geweest. Hij heeft daar zelfs de kokschqol doorlopen. Nog re gelmatig maken hij en zijn vader, de héér Kam Chang-Wen dié in- Amster dam' het restaurant Hong Kong heeft, studiereizen naar Azië. De oude heer Wens ris "deze week teruggekomen. Hij bereidde onmiddellijk een Kanto-1 inees hapje, namelijk1 met één pastei van' vlees en garnalen gevulde grote Chinese champignons in een verrukke lijk sausje. Volgende week gaat zoon Wen voor drie" maanden'Weg."Hij zegt: „Ik heb' hier in Nederland Chinees;.leren spreken en leren- schrijven. „Er zijn weel' -misverstandenover de, Chi nees-Indische restaurants. Zo is bij voorbeeld bami goreng en nassi gq- reng geen. 'Chinees gerecht en zijn,; ■bijvoorbeeld,, scherpe kruiden, taboe. 'Die doendé 'smaak 'vanv-het, gerécht zelf tekort"; TX «en vaii de hnitenkooien naast de li i vit-ralial irelt reu levendig: groepje apenzwarte, staartloze dieren met "ren kuif op hun kop. Vanwege dit laatste oprnllr.title- uitetlijk' lieten, ze kuilapêri. Deze* vriendelijke, leuke en vlugge;- familie is '"onlangs;'' uïtgehrrid Xih't enkele jennen. - - De kiiifapro lijken sterk op <lr Java- en lihrsiisapen." Vanwe-je hun baviaan- arlitise uiterlijk worden ze daarom ook wel ktiilhavianrn genoemd. Biijdorp is hüzonder hl met deze apensoort, om- dal liet door de politieke toestand in Indonesië heel moeilijk is kuifapen uit Celebes.de woonplaat» van de dieren te krijgen. Dat geldt ook voor andere 'lieren daar vandaan, want Celebes, is een liiterst merkwaardig1 dirreneiland. Het list prreies op de grens van twee scherp afgescheiden gebieden. De ten wésten vanCelebes gelegen eilanden Iloriteo. Java en Sumatra ine.t de hon derden kleinere eilanden daartussen éh omheen, behoren wat de dierenwereld aangaat tot Azië. Daar leven apen, eekhoorns, diverse grote ka tachtigen, neushoorns en wilde runderen. Op de oostelijk gelegen Molukken, tie om- ringende eilanden en in Nieuw-Guineaj ontbreken al deze diersoorten. Daar levert echter wel buideldieren, easuaris- sen en paradijsvogels. Allemaal dieren die pj-i-li Australisch zijn. Men neemt aan dat dëv westelijke eilanden van de Maleisische archipel oorspronkelijk met het- vasteland van Azie hebben samengehangen, de ooste lijke zouden in verbinding hebben ge staan met Australië. De twee vaste landen waren gescheiden door een.vul-, kanisrh breukgebied en uitwisseling van de diverse diersoorten was daar- door nauwelijks mogelijk. Celehes lag net op de grens van die twee werelden. Van beide heeft het immigranten ontvangen en inen treft er (hm ook een merkwaardig mengsel/ van Aziatische en Australische dieren aan. De koeskoes (buideldier) hyv, leeft er naast eekhoorn, terw(jl ook" tie meest uiteenlopende vogelsoorten.er. samen wonen. Het eiland herbergt zonderlinge dieren zoals liet licrtzwijn en de dwerghuftel, die alleen .op Celebes voorkomen. Tot deze (specifieke Celehesilieren behoort ook tie grote-: civetkat, de geheimzinnige ocrwondral en.zeker het upartc apengeslacht, waar;, toe de kuifapen dus behoren. Ze komen vooral voor in het noorden en midden van het eiland. :vérd..met certificaat in luxe. cassette. Ze kosten 227,50 per stuk. Minder interessant voor verzame laars zijn de kleinere penningen die in onbeperkte oplage worden verspreid. Deze munten kosten naar gewicht 55 en 31. Mevrouw De Bruin verwacht zonder meer dat de genummerde exemplaren alle zullen worden verkocht. Ook de penning van Beatrix en Claus is, ondanks de moei lijkheden die rond dit huwelijk zijn ontstaan, een groot succes geworden. Daarom verwacht men nog meer bij het huwelijk van -prinses Mar griet. Dat blijkt ook uit het genum merd aantal exemplaren, dat bij prin ses Beatrix tweeduizend en bij prinses Margriet maar, liefst 4500 bedraagt. 9 Me vrouw. De Bruin heeft alle ban ken, grenswisselkantoren, juweliers en munthandelaren-aangeschreven. Te lefonisch neemt zij, de orders aan waarna zij naar Utrecht gaat- om de cash te betalen munten in ontvangst te nemen. f ^LEN zoekplaatjr-, maar ven merk» waardigo werkelijkheid. Verkeers bord aan een oever, het doet er niet ééns» lr»e-waar.. Stel jè voor datiemand dit «cbod zon opvolgen om oyer liet verbod maar niet te gpréken? VFie heeft er borden over, dat ze zomaar rrgons worden geplant? U EX woord „koffie" heeft voor de rT zwervers in de Rotterdamse binnenstad een bijzondere betekenis. In deze rubriek verscheen enige we ken terug een verhaal over.deze z.g. thuislozen, dié men in de buurt van CS. kan aantreffen en voor wie het leven bepaald niet gemakkelijk is. Sedert kort biedt het Leger des Heil,s enige hulp door het schenken van koffie, 'die gretig' aftrek vindt. Die komp nie weerom. Die is voorby. Me benne wat bezadigder geworre. Me hebbe nog zoveel andere dinge te doen. Ik ken azzik eenmaal thuis bin. d'r uie ,20 maar uitlope om naar een zeepkissie-man te luistere? A! gaftie me 'n segaartje toe, Nee, a? zo'11 man sukses wil hebbe, mottïe zemltyd vrage. Dan 111 oltie voor de teevee komme babbelc. bevoorbceld in *t polk'tïek half uurtje. Dan ken heel Nederland *m zien en hore. Dan lieptie meer prefyt. Me leve in 'n tyd, daddeme *t gauw gelove. azzu begrjjp wattik bedoel. Ik zee laast lege me vrouw, ik zee: Me gelove *t tegenwoordig wel, en ';t beval me best. Ik zou, azzu 't myn vraag,» lieverhé rondiictcur, stoppis effe» asjeblief, je weet nou langzamerhand wol asdat *k V bier af uioi.'V Daar koninic ze wei op af. Maar die ouwe here blevc lekker by de kachel en d'r koppie koffie. En waar bep dat nou au gelege?* We keken hem vragend aan. TJET mannetje dat naast ons stond op liet mtddenbalkon van lyn 5 zei, terwijl liy ons be droefd aankeek: „Nik» geworre. hè, zaterdag, ik bedoel met dat prate op 'n 2eepkbsie op de per* keergerazie! DV was geen pc- bliek, hè? AUentg wat ki.idere, liep fk gelese. Jammer voor die man. Azzik nou goed bep he» grepe, wou die de bejaarde op» wekke tot meer aksie. Hy ,von 7e gratus naar *t voeballe late kyke. Maar d'r kwumme geen bejaarde opdage. Kijk, daar kennenie 11011 twee keklusies uit trekke: of dc bejaarde vuele d*r ei ge te oud om naar 't voeballe te kükc. of 't hele zeepkissie-gedoe is niks voor ons. En azzu 't nou mijn vraag, isput dat laaste. U mot ine goed begrype. Het inetsjatief van die ouwe heer stel ik op hoge prijs. Voor mijn istie jofel. Hy liep wat voor ze mede-mens over. Ily voel de nood, maar hy bep ze eige radikaal vergis. Hij dorli: We zeiden: Jazeker!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1