WEER SOMBER GELUID WETHOUDER FINANCIËN AGENDA Debutanten op de planken Muziekschool verzorgde uitstekend program Prot. Chr. verweer tegen aanvallen aanbieöm® m \wmmm s moet er nu Zware straffen bij kantonrechter „Jk wou die scooter even proheren Herfkens ZintrA Gewond bij val HA. DIE PvdA!" Jeugdige diefjes in kantine gesnapt tapuTEN Aanhangwagen verloor melk RTEX internat Comité wordt opgericht heetman^j „DANK JE DE KOEKOEK" H. ROELFSEMA: IN NIEUWJAARSREDE GEEN RIJNMOND 55 HAVE Straten en pleinen Drs. J.-HOUTMAN Verwondering Middenstand Vandaag en morgen en dagelijks Na reactie raad: S. KUIPER 'bjy'i :A hxgt&Jt '-tidjj Furtsx Èeeft sea sehKi efgea «Ijliocr Disdains man, dis «eet «rat lij vil. Fortei fi&renkledio) «ariaijibaaf li 27PQ 327® 2175 2175 handschoenen 1675 ROTTERDAM Et voild. i.uw passepartout-ring Verpleegster gaf geen voorrang Uehoboth-ulo gaf leuke feestavond ZIJN GROTE CONCERT „Laten we iets presteren en geen hersenschim najagen" (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De derde avond van de begrotingsmarathon is vannacht om een uur geëindigd met het antwoord van B. en W. op de in tweede en laatste instantie gestelde vragen van de fractie-voorzitters. Daarmee zijn levens de algemene beschouwingen afgesloten. Vanavond zal de gemeente begroting voor 1967 puntsgewijs worden behandeld. Vermoedelijk zal van de op vrijdag vastgestelde reserve-avond geen gebruik behoeven te worden gemaakt. Wethouder van financiën mr. P. van Bochove heeft opnieuw de uitzichtloze financiële situatie aan de kaak gesteld. De reden hiervoor was het betoog van tje heren J. Houtman (lib.) en J. H. Simons (soc.). die ondanks de weinig bemoedigende uiteenzetting van de wet houder op maandag weer hun lijsten - met wensen haar voren brachten. „Ik ben maandagavond somber ge weest én ik blijf somber. Zolang de kapitaalmarkt potdicht blijft zijn het opstellen van een investeringsnota en het vaststellen van wensen cn prioritei ten een gok. De fiananciële positie is voor de komende maanden aller be roerdst. Laten we samen trachten iets Ie presteren cn vooral geen hersenschimmen najagen", aldus de wethouder van financiën. De heer Van Bochove zei dat hij geglimlacht had na het betoog van de heer Simons, maar dat de heer Houtman de koning van de verlan gens is geweest. Zijn wensen zijn niet voor 1967 en niet voor de komen de vier jaar te realiseren, omdat het geld ontbreekt. De wethouder wilde de toezegging doen het onderhoud van straten en plei nen (dat een achterstand van 1,5 'mil joen gulden heeft) voorrang te verlei nen. Voorts zal het college overwegen een plan te laten opmaken waar de verlichting van straten en pleinen het eerst moet worden verbeterd. De wet houder gaf toe dat het. totale invested ringsniveau van Schiedam achterblijft bij het landelijk gemiddelde. De heer Simons had weer-gesproken: over de noodzakelijkheid van een in ventarisering van' de aan tè brengen verbeteringen aan particuliere wonin gen, waartoe B. en W. met de huiseige naren in con tact.zouden moeten treden. De socialistische fractievoorzitter noem de in zijn betoog de toestand van da oudere woningen een brandend vraagstuk. Wethouder mr. M. J.: M. van Kinderen (Van «en onzer verslaggevers) QCHIEDAM— De heer A. Roede. na het uittreden van de keer C. Mtijjs (onajk,) „voorzitter" van de eenmansfractie van de Boerenpartij, heeft woensdagavond bij 'de behan deling tan de begroting voor 1967 opnieuw gepleit voor de aanleg van meer parkeerterreinen- Maandagavond had hij gezegd dat middenstanden de aanleg van par keerplaatsen zelf willen bekostigen. Burgemeester E Roelfsema had daarop gezegd dat hy graag wilde weten wie die middenstanders teel zijn, opdat het college met hen con tact zou kunnen opnemen. Hel antwoord van de heer Roede icos, dat een tiental middenstanders voor een eigen parkeerplaats wil be talen, „Danic je de koekoek'\ se» de heer Roelfsema tot grote hilariteit van de raadsleden, het zou 1 cat moois worden wanneer iedereen in dividueel voor zijn auto een stukje parkeergelegenheid bij z(jn werk zou kunnen kopen." ..koning der wensen gaf dé heer Simons tot antwoord, dat hij ^genoegen moest némen met de toezegging van B. en "W. wat betreft hef overzicht van verbeterde en nog te verbeteren woningen in de bin nenstad. Slechts zeer summier zullen particuliere huizen in het overzicht worden opgenomen. Het heeft 'vol gens de wethouder weinig zin de huiseigenaren énkele jaren voor de afbraak tot woningverbetering te ver- oplichten. Mr. J. B. Schueler (kath.) was bijzon der verheugd met de mededeling van burgemeester H. Roelfsema dat het gebied, van Grote Kerk tot station" hét allereerst voor sanering in aan merking komt en wilde onmiddellijk na 'de vaststelling van het aangekon digde structuurplan verdere beslis singen over de krotopruiming geno men zien. De heer Van Kinderen zei, tevens op vragen van de heer Simons dat er een zekere achterstend is In de bouw van woningen die ter vervanging aan bewoners van' te saneren huizen moe ten worden .aangeboden. Naar zijn mening is deze achterstand niet on rustbarend. daar de;periode van sane ring tót 1979 één 'voldoende veilige marge biedt om de achterstand weg te werken. De heer S. Kuiper (prot) uitte de verwondering van zijn fractie over de verhuizing van de portefeuille Gemeen tewerken naar de burgemeester maar gelet op de woorden van de heer Roelfsema „zo fris als een hoen", zei hij diens activiteiten vertrouwend te willen afwachten. De toezegging van het college dat de bibliotheek en leeszaal zal worden „doorgelicht" was voor de heer Kuiper een verblijdend geluid geweest. Het was precies wat de PCG had bedoeld! Minder gelukkig was de heer Kui per met de mededeling van wet houder mejuffrouw G. B. de Graaff Inzake het praktisch verkeersonder- wijs. Met klem verzocht hij opnieuw hierom, maar mejuffrouw De Graaff toonde weer een afwijzende houding. De heer Kuiper constateerde dat de subsidie voor de Muziekschool in drie jaar tijd is verdubbeld. Hij stelde dat een onbeperkte bijdrage op zorge loosheid lijkt, hetgeen hij in deze omstandigheden ontoelaatbaar vond. De wethouder antwoordde dat goed mu ziekonderwijs goed betaalde krachten vraagt en daardoor hoge onkosten met zich meebrengt Wat het algemene beeld der finan ciën betreft troostte de heer Kuiper zich met de wetenschap dat de PCG zich in ieder geval niet aan een duur wensenprogramma te buiten is gegaan, hetgeen wethouder Van Bochove be aamde. De liberaal Houtman toonde zich op nieuw een uitstekend pleitbezorger voor da middenstand. Een nieuwtje was de toelichting op zijn pleidooi om van de Hoogstraat een winkelpromena- dé te maken (stoepjes weg, glad weg dek, beter licht, geen auto's en fietsen). De heer Houtman zei dat onder de Hoogstraatwinkeliers een enquête is ge houden, waarbij 102 rich voor en acht tien zich tegen sluiting voor het ver keer van deze straat gedurende een aantal uren per dag hebben uitgespro ken. Burgemeester Roelfsema deelde mee dat de verkeerscommissie de hele situa tie in onderzoek heeft Wat betreft het opvangen van buiten landse arbeiders zei wethouder M. Eijkenaar dat een in oprichting zijn de commissie de kwestie in onder zoek zal nemen. Voorts zal de ge meente zich aansluiten bij de Rotter damse Stichting voor Hulp aan Bui tenlandse Arbeiders, die de vleugels in het Rijnmondgebied wil uitslaan én reeds contact met Schiedam heeft gezocht De financiële" consequenties zijn ROTTERDAM De dertigjarige me vrouw E. J.'de Bruin-Ververs van de Baarsweg brak woensdag haar rechter heup toen zij in de Zijdewindestraat van een stoepje viel. Zij is in het Dijk- zigtzi eken huis opgenomen. V." Staatmjs: Voortzetting begrotingsbehande ling 20. Arcade: Ned. Bond van Vogelliefhebbers, vogeltentoonstelling, 20. Snrsmn Corda: NCGOV, vergadering, 20. Xlvolt: Mega's, fanavond, 20. Bijkantoor De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 82, uitsluitend redactiezaken. tel. 263354 (b.g.g. OIO - 115588 en 01393 - 6619) Agentschap: J. van Gogh, Dr. Zamen- hofstr. 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap zie boven. Belangrijke telefoonnummers: Alarm poli tie 264656. alarm brandweer 262923, alarm G.G, en G£>. 269280. Apotheek: Evers Haven 81, tel. 268242; Ke inel, Schiedamseweg 41, tel. 269927. 6.13 BAL R2A 2256 24 NOV SCHIEDAM^ Hakkert's Mu ziekschool gaf woensdagavond In ge bouw Arcade een uitvoering voor een Stampvolle zaal.Deze bloeiende mu ziekschool met acht leraren en ruim vijfhonderd leerlingen, werd In 1918 op gericht en bedruipt zich zelf geheel. De naam-Hakkert is in de loop der jaren in de Schiedamse muziekwereld een vertrouwd begrip geworden en me nige oude Schiedammer heeft; nog de grootvader van de huidige directeur ge kend, vooral als oprichter van het be kende mandolinegezelschap O.N.I., dat nog bestaat en waarvan de kleinzoon de heer B. Hakkert thans dirigént is. Laatstgenoemde opende woensdag avond de uitvoering, .van .-rijn leerlin gen, van wiel hij met opzet juist de jongeren met een half tot twee jaar muziekstudie voor het voetlicht bracht Opmerkelijk waren de knappe prester ties van de jeugdige debutanten, die eert uitermate gevarieerd programma van populair-klassieke en moderne mu ziek ten gehore brachten. .Bijzonder prettig deed -het aan, dat ook het orgel bij de heer: Hakkert nog in ere is. Hij leidt trouwens een aantal leerlingen op in de orgelmuziek. Een van hen, Mieke van Roon (11) gaf een goed-verantwoorde. vertolking van Mendelssohns Frtihling. De twaalf jarige L. Blauw speelde uitstekend Mozart. Zij studeert pas een half jaar. Eveneens van Mozart was Air de Bal let, gespeeld door José Gunnewegh (10). De zeventienjarige H. Pothof speel de op zijn gitaar een fijnzinnig Spaans wijsje, getiteld Cielito Lindo en had zelfs een aardig muzikaal intermezzo gecomponeerd. Karei Kuperus (II), gitaar, kwam met „Fascination"* en het nostalgieke .Are you lonesome?". Hij werd bege leid door Kees Schooneveld, bas, en Franklin van der Mark, gitaar. Het trio gaf verantwoord samenspel. Jongelui van „De Lindenhof" vormden een beat-groep. Zij gaven hun nummer met veel brio en modem sentiment. De negenjarige Charlotte Stuy wist zelfs de zee*- moeilijke Sonatine in G van Beethoven tot een vrij gave vertol king te brengen en dat niet slechts twee jaren studie! Oud-leerling Robert Steyl, een talentvol gitarist, die bij de radio en t.v. reeds aardig furore maak te, zorgde voor de, verrassing van deze avond "door een spontaan optreden met enkele van zijn top-hits. Hij was er speciaal voor uit Amsterdam gekomen. Wat: hij bracht, lag hoofdzakelijk in het goede cabaretgenre. Natuurlijk waren veel ouders in de zaal, die kennelijk genoten van de kra nige prestaties van hun kroost. voor het gehele Rijnmondgebied tien procent van de salaris- en admini stratiekosten. Rotterdam zal voor twintig procent deelnemen en het rijk geeft een subsidie van zeventig procent. Burgemeester Roelfsema ze! over de portefeuille gemeentewerken die hij had gekregen en waarover di verse raadsleden vragen hadden gesteld, dat de verklaring van de soci alist Simons voor hem bijzonder be langrijk en zelfs van beslissende bete kenis was geweest. De heer Simons had namelijk het vertrouwen in de burgemeester uitgesproken, ondanks verwondering wat betreft de toewij zing van de belangrijke portefeuille Gemeentewerken aan de heer Roelfsema. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Burgemeester H. Roelfsema zal in zijn - Nieuwjaarsrede niet de problemen rond Rijnmond be handelen. Aanvankelijk was het zijn bedoeling op eigen verantwoordelijk heid een beschouwing te geven over de agglomeratieproblemen. Verscheidene raadsleden hebben woensdagavond bij de behandeling van de gemeentebegroting voor 1967-er ech ter op aangedrongen dat de burge meester deze rede in een gewone raadsvergadering zou houden, opdat er gelegenheid tót discussie zou zijn. Da heer Roelfsema antwoordde dat hij, gezien dit standpunt van de raad, er vermoedelijk beter aan deed de rede helemaal niet te houden. „Ik had een paar ideeën en daarmee wilde ik een kleine bijdrage leveren aan het oplossen van de problemen rond Rijnmond. Ik schrik echter terug van de reactie van de raad. Beter kan ik mijn suggesties bewaren voor bij voorbeeld een tijdschrift "Wat ik nu in mijn Nieuwjaarsrede moet zeggen weet ik niet Ik zal iets anders moeten ver zinnen", aldus de heer Roelfsema. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij monde van fractievoorzitter S. Kuiper iheeft de Protestants Christelijke Groep woensdagavond in de gemeente raad duidelijk stelling genomen" tegen -de aanvallen die vorige week vrijdagavond bij de alge mene beschouwingen in eerste in- statie op haar werden gericht. Om te beginnen vroeg de heer Kui per zich af of het misschien de versterkte PvdA-invloed in het college van B en W (ondanks het sterke zetel verlies van deze partij) was die de so cialist dis. Simons tot zijn opmerkin gen aan het adres van de PCG aanlei ding had gegeven. Vragenderwijs inhakend op het ver- wijt van de liberale woordvoerder-drs. Houtman, dat de PCG duidelijkheid moet tonen door te kiezen tussen socia lisme of liberalisme constateerde, de heer Kuiper dat opmerkingen van dit soort langzamerhand gewoonte zijn ge worden en dat de heer Houtman dan ook echt niet origineel was. ■Waarom, zo vroeg de heer Kuiper zich af, richt men zich toch steeds met deze kreet tot de christelijke partijen? Is het misschien om de aandacht af te leiden van de verwarring in de socia listische en liberale, gelederen? Wie wordt er, nog wijs uit de wirwa'rvari „Tien óiter rood", „Ha, die PvdA" „D'66", „Liberale Unie", enz.? Wie begrijpt nog iets van republi keinse en monarchistische kreten uit monden van socialisten? Wij danken er feestelijk voor te kiezen tussen de een en de ander". Aan het slot van zijn verdediging constateerde de protestantse fractie voorzitter dat socialisme en libera lisme zich gedragen als „felndliche Brüder" en het leek hem zaak van orde dat beide eerst maar eens tot overeenstemming moeten komen voordat de PCG zich zal opstellen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De poMtie verraste woensdagmorgen een dertienjarige jon gen uit Vlaardingen toen hij in de kan tine van de voetbalvereniging Ur- sus-Demos in het Hargapark bezig was in de breken. Bij nader onderzoek bleek hij samen met een Schiedamse jongen van dezelfde leeftijd, de laatste weken de vele inbraken in sportcom plexen te hebben gepleegd. ...over rood... Klauw* Knnonwafl 488 - Rotterdam SCHIEDAM Vanmorgen, donder dag, om tien voor vier kwam de 33-jari- ge chauffeur C. 7.. uit Vlaardingen van de N.V. Combinatie op het hoofdbu reau van politie aan de Lange Nieuwstraat vertellen dat zijn zeswieli- ge vrachtauto in de Dwarsstraat 1200 liter melk had verloren, doordat de trekstang was gebroken. De aanhang wagen stond dwars over de rijbaan. Nadat men ter beveiliging van het ver keer enkele rode lantaarns had bijge zet, heeft later een takelwagen de wa gen weggesleept. De politie hield woensdag op de Burgemeester Van Haarentean bij ,150 auto's bandencontrole. Drie automobi listen werden bekeurd wegens gladde banden. tlMlc Altijd n» klim k«url Korte Hoogstraat 11 a Tet 6151, VlaarfUnsen nappa jassen 198.- sueds vesten met__ wollen mouwen 72?® suede vesten 397® wollen vesten te dragen als colbert 59.» wollen vesten voor- kant mohair 427® wollen vesten wollen truien pullovers polo pülls neppa leren kamerjassen in moderne ttnien2975 Paraplu's 1750 enorme collectie overhemden en zelfbinders men koper aretss een fraaie sleutetltartger. SCHIEDAMSEWEG 73 - TEL. 232714 Ma. 28 nov t.tn. vr. 2 dec. 's avonds tot 9.00 uur geopend. SCHIEDAM Belangstellende en meelevende hervormde gemeenteleden willen een Commissie Orgel Opstan dingskerk vormen, die op korte termijn plannen moet beramen voor,.een fi nanciële aktie om tot aankoop:-te ko men van een goed orgel voor deze kerk. Men heeft zich reeds weten te verzekeren van deskundige adviezen, namelijk van dé organist van de Prinsenkerk te i Rotterdam, Aad van der Hoéven en van de organist van de hervormde kerk van Wijk bij/Duurste de, Kees Hoogendoom. Overigens is het weer het oude lied: „A-ls eerst de kerk er maar staat: dan komt later het orgel er wel". Op die manier raakt men natuurlijk altijd in een dw-- ngpositie. Vanzelfsprekend-kan het orgel naderhand worden geplaatst," maar daarom kunnen nu toch wel plan nen worden gemaakt? Waarom houdt men financiering van kerk en orgel steeds gescheiden? De kosten van dé verwarming zet men toch ook niet apart? Zo was ongeveer de situatie in de Opstandingskerk, waar de architect het orgel vergeten bleek te hebben. Oplossing Men vond een oplossing in eer. elek trisch apparaat, dat de gemeente jaren lang narigheid heeft gegeven en einde lijk bezweek. Gelukkig kwam er een vorstelijke schenking van eeii goed bespeelbare -vleugel, maar deze heeft geen stemmen, terwijl de psalmen en gezangen uit het kerkboek een meer stemmige begeleiding vragen en zelfs hier en daar de tegenstemmen niet kunnen, missen. Dé vraag was dus: Wat nu? De kerk voogdij is onmachtig, maar er moet in de Opstandingskerk een nieuw orgel Een blijvend modieuze creatiedie pastbij eik toiletje,bijlederegelegenheid, bijaluwstem- mingenJneenaogwenkverwisseltueeri fon kelende granaat voor een dromerigeopaa! of stralende saffier. Geïntrigeerd? Beschouwt u deze advertentie gerust als een invitatie! passepartout-ring vanaf 67.- bijpassende stenen vanaf 24.50 edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. UJKBAAN 92 tel. 116670 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam (Van een medewerker) SCHIEDAM Een vrij zware straf van de kantonrechter kreeg woensdag morgen de Schiedammer S. E. S., die op een scooter had gereden die niet verzekerd was en waarvan de hoorn niet deugde. Bovendien was hij niet in het bezit van een rijbewijs. „Waarom doen jullie toch altijd der gelijke dingen", begon mr. W. E. van Vloten zinspelend op het feit dat S. afkomstig is uit een familie waarvan vele leden vaste verschijningen op de strafzitting zijn geworden. S. haalde zijn schouders op. Het is de eerste keer dat mij zoiets overkomt, zei hij verontschuldigend. Dat moest de kantonrechter toege ven. Ja, zei hij, je broer is hier vaker geweest. Tegen S. werden boetes geëist van 75 gulden of vijftien dagen, tien gulden of twee dagen en 100 gulden of 20 dagen met een voorwaardelijke hechtenisstraf van veertien dagen met een proeftijd van twee jaar. Ik heb het niet zo bedoeld, verdedig de S. zich. Ik had die scooter gerepa reerd voor een buurman en ik wilde hem alleen maar even proberen. Mr. Van Vloten merkté op dat graag te willen geloven hoewel hij niet vond dat het bijzonder veel uitmaakte. Al of niet met goede bedoelingen, zei hij, op een dergelijk vehikel mag je niet rij den zolang je geen rijbewijs hebt en zolang het apparaat niet verzekerd is. Hij veroordeelde S. tot boetes van 50 gulden of tien dagen, tien gulden of twee dagen en 75 gulden of vijftien dagen met de geëiste hechtenisstraf van veertien dagen voorwaardelijk. Niet alledaags was de zaak tegen de Vlaardinger T. F-, die op een terrein buiten zijn woonplaats eieren en wild had gezocht F. ontkende dit ten stelligste: „De rechercheur die me aanhield, stond erop, dat ik verklaarde, dat ik eieren en vogels aan het zoeken was, maar dat,was helemaal niet waar. Ik wan delde daar met m'n vrouw en kind, anders niet!" Waarom hebt u dan verklaard dat u wel eieren zocht, wilde de kantonrech ter weten. „Dat heb ik niet gedaan", hield F. vol, „ik wandelde er alleen maar, pre- fies al alle anderen. Elke zondag kan je daar tientallen Vlaardingers vinden die niets anders doen dan een beetje van de buitenlucht genieten. Er zijn zelfs veel politiemannen in burger bij." Dat blijkt hier wel duidelijk uit, on derbrak de kantonrechter wijzend op het dossier dat voor hem lag. Overi gens, vervolgde hij, vind ik het wel een vreemde plaats om van de buiten lucht te genieten. De plaats waar u werd aangetroffen was niets anders dan een put met opgespoten zand. waar niets anders is dan wat struikgewas. Tja... zei F. Mijn voorkeur is het ook niet, maar m'n kind wilde er naar toe. Vraagt u maar aan. m'n vrouw. Mevrouw'F. was eveneens aanwezig en werd .gehoord als getuige dechar ge. Het 'verhaal dat zij vertelde was precies hetzelfde als van haar man. De officier van justitie, mr. G. G. Abeln, zei in zijn rekwisitoor, dat hij de beide echtelieden graag wilde-gelo ven en "daarom vroeg .hij voor Het zoe ken naar de eieren vrijspraak. Voor het subsidiaire staartje het zich bevin den op verboden terrein eiste hij tien gulden of twee dagen, waarvan mr. Van Vloten ten slotte nog de helft af deed. komen en daarom wil men nu een comité'oprichten. Belangstellenden kunnen zich in ver-) binding stellen met de heer C. J: J. van der'Maas, Burg. Knapperüaan 142, te- let 266644. Giften kunnen nu reeds overhandigdv worden aan, of gestort worden, op de girorekening 434248 van ds. D. J. Spaling Dzh., Fr. Haver- schmidtlaan 46, of op girorekening 32435 van ds. J. W. Zimmerman, Graaf Florisstraat 34. HORLOGES MEESTERWERKEN TOT A Bergweg 292, Telef. 28 65 54, Rotterdam SCHIEDAM Een bromfiets, bestuurd door de 19-jarige verpleegster M. van der E., kwam woensdag op de kruising Willem de. Zwijgerlaan/Char- lotte de Bourbonstraat in botsing mét een personenauto, bestuurd door de 34-jarige classificeerder A. G. K. uil Den Haag. De verpleegster die geen voorrang had verleend viel en kreeg één snijwond boven het linker oog.én ■een pijnlijke knie. De DBG bracht haar naar het Gemeenteziekenhuis. Om dat de bestuurder van de personenauto plotseling had moeten remmen kwam zijn wagen in botsing met een andere personenauto, bestuurd door de 33-jan- ge koopman G. H. Beide auto's en de bromfiets werden vrij ernstig bescha digd. SCHIEDAM De oud-leerlingen van de geref. Rehoboth-u.l.o.-school aan de Tuinlaan hadden woensdag avond in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen een gezellige afscheidsavond, onder leiding van het hoofd der school, de heer A. C. Boekhoud. Nadat deze de sfeervolle bijeenkomst had geopend, declameerde Jeannette de Knegt een gedicht met vrolijke strek king, dat sloeg op de leraren, van wie een aantal ook nog een soort rechtbank vormde. ■Twee gitaristen, Wim Spruyt en S. de Bruin, zorgden voor het muzikale gedeelte van het programma en „Hans en Drika' brachten een aardige schets voor het voetlicht. filmdienst, Rotterdam Tel. 010-23.16 vertoont zaterdag 26 november a.s. in gebouw a. d. CRANENDONCKWEG de film: ,JDB MAGNEET** Een spannende film met humor en muziek, met o.a. Rudolf Schock, Wiener Sëngerknaben. Helmut Zacharias. Aanvang 8 uur. Zaal open 7 uur. Toegangsprijs 1,50 p. Alle leeft.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1