DAFVARIOMATIC: de meest vollediae automatische transmissie f 4.995,- Samenspel gehinderd door trots en politiek en kunnen verkeer (alweer) niet aan Gebouw „Internationaal" officieel geopend Metrostation Stadhuis trekpleister ft garage goudriaan Automobielbedrijf Bestebreurtj-e N.V, Plan blijft op tafel Van Brienenoordbrug geen effect Stadsverkeer verslechtert Kosten boven 200 miljoen Ruime sortering Petit Point fauteuils, IOQRENBURG &DAMME Ook in koopavonden opengesteld voor RET verbluffend IS Brand in café: f 25000 schade jtegtotferdmttttier Antwerperi'Rotterd(am R' 100 m, Westblaak gereed Exclusieve^) interieurverzorging Concerns sloegen handen ineen Havenplan voor IJsselmonde VU-leden genoten van kleinkunst TRAMS WEER TERUG VOOR STATION CS U-I ET Niet elke "mat/c" is een var/omatic zonder schakelen m zonder koppelen zonder meerprijs van zes-a zevenhonderd gulden E LANDMAN -uit- li nr.; ROTTERDAMMER 2 A ZATERDAG 26 NOVEMBER 1966 fel accelereren «snel rijden zonder horten of stoten topsnelheid is kruissnelheid •automatisch de beste versnelling altijd beide handen aan het stuur steeds alle aahdacht voor weg en verkeer Reeds voor koopt u een DAF met dit volmaakte rij-comfort. Bezoek uw DAF-dealer. Zie en rij de Daffodil of Daf 44 Stuur mij zonder enige verplichting ïn- DOil lichtingen over de Datfodii/Daf 44* NAAM: STRAAT: PLAATS: A.u.b. in envelop zenden aan DAF Eindhoven. Frankeren als brief. ROTTERDAM Een goed sa menspel tussen Antwerpen en Rot terdam zou een groot deel van de EEG-economie belangrijke diens ten kunnen bewijzen, maar zaken als nationale trots, plaatselijk chauvinisme en politieke over wegingen spelen dikwijls een gro tere rol dan economische aspec ten. Dit heeft drs. J. M. C. Hage naar, onderdirecteur van het'Rot- terdamse havenbedrijf, vrijdag gezegd tijdens de Benelux-havén- studiedagen. Nijverheidsstr. 261, Capefle a.d. IJssel, Nieuwerkcrk a.d. IJssel, Krimpen a.d. (Jssel, Krimpen a.d. Lek, Telef. 01804-2580 Dealer voor Ridderkerk, Heerjansdam, Barendreeht, Rkoon, Poortugaal, Oud-Beijerland en omgeving: B-DEALER VOOR SCHIEDAM: NOORDMOLENSTRAAT 17 TEL. 2662 33 Haven in Westland Wijkraad Kralingen herkiest bestuur OTTERDAM De belangrijke Rotterdamse verkeersverbin ding, de Van Brienenoordbrug, heeft nauwelijks enige verbetering gebracht in de verkeerssituatie. Het zal niet lang meer duren, of de situatie voor het verkeer, dat de rivier kruist, zal weer precies zo zijn als vóór de opening van de brug, compleet met verkeersop stoppingen en file-vorming. Deze naargeestige toekomstvoorspelling doet in zijn beleidsnota mr. Polak, de wethouder van stadsontwikke ling en verkeer. - De nota ziet de algemene verkeers situatie in Rotterdam opnieuw lang zaam verslechteren. Dat geldt' speciaal het verkeer tussen de twee rivieroe vers. De maatregelen ter voorkoming van het ongewenst gebruik van „sluip- Bij tunnel andere helft rivier vrij Rotterdamse metro Opbrengst collecte Astma-bestrij ding sterk gestegen BOERENPARTIJ R esu ROTTERDAM Een trekpleis ter van de eerste orde, het tetrostation Stadhuis. Zo groot is de belangstelling dat men er bij de RET plezierig door werd ver rast. De eerste dag een regen- achtigge zaterdag gaf een be zoekerstal van liefst 3032 te zien, zoals reeds kort gemeld. Op d«e doordeweekse dagen, die volgden, schommelde het aantal kijkers rond de duizend. Woensdag be droeg het zelfs 1700. Kluis uitgeboord: 2500 gestolen Duitser bij botsing licht gewond QX&SIKSV m m Ml li 11 pagina 'Doorhalen wat niet verlangd wordt. C4 19 OUD-BEUERLAND: Teleroon 01860—2777 RIJSOORD: Telefoon Q18S6—3741 HOTTERDAM Ondanks de inge brachte bezwaren laat Rotterdam de plannen voor een haven tussen Maassluis en Hoek van Holland (nog) nitt schieten. In de beleidsnota van wethouder Polak van stadsontwikke ling en verkeer worden ze opnieuw «angchaaid. Gezegd wordt dat de havenplanncn voor de ontwikkeling van Hoek van Holland als badplaats belangrijke perspectieven kunnen openen. Het wachten is slechts op de verwezenlij king. In de nota staal, dat de bezwaren tegen de plannen onder meer van het Landbouwschap onderzocht worden en getoetst worden op hun gehalte. ROTTERDAM De wijkraad voor Kralingen heelt vrijdagavond aan het begin van zijn nieuwe zittingsperiode het oude bestuur herkozen. Zo is de heer. mr. C. A, Crena de Iongh weer voorzitter, mevrouw H. C. J. Canter Cremers-Kappeijne van de CopeUo weer secretaresse, de heer A. P. van Reijn tweede voorzitter en de heer X G. Heetman tweede secretaris. (Van een onzer verslaggevers) JB routes", die. een jaar geleden konden worden opgeheven," moeten weer één voor één worden ingevoerd. De Van Brienenoordbrug, heelt geen invloed gehad op de dagelijkse verkeersintensiteit in de Maastunnel. Ter illustratie een paar cijfers: in januari voor de opening van de nieu we brug, maakten Ongeveer 82.000 au to's en motorfietsen per etmaal en in beide richtingen gebruik van de Maastunnel. In- juni van dit; jaar wa- ren heter 82.250. De cijfers bewijzen ook, dat het ver keer over de Willemsbrug in die tijd iets is afgenomen. Op het ogenblik neemt dat evenwel al weer toe. Filevor ming is aan de orde van de dag en de niet te vermijden brugopeningen veroor zaken grote opstoppingen. Nadrukke lijk zegt de nota nog eens dat Willems- *n spoorwegtunnel voorrang moeten hebben boven elke nieuwe oeververbin ding in het Waterweggebied. Wethouder Polak zal bij de regering j aandringen op een beslissing. Feitelijk lis die beslissing reeds te lang uitgeble- ven. merkt hij op. Hoewel de beleidsnota verwacht dat de druk van het toenemend aantal au to's op de tunnelverbinding volgend jaar zal verminderen, wanneer de Bene- ïuxtunnel in gebruik zal zijn, wordt het effect ervan beperkt geacht. Duidelijk merkbaar effect zal zeker uitblijven zolang het verkeer door de Beneluxtunnel gebruik moet maken van plaatselijke wegen. Dat kan nog enige jaren het geval zijn. Inmiddels is ook gebleken, dat het Kralingsepfein nu al niet meer het spitsuurverkeer over de Van Brienen oordbrug kan verwerken. De wet houder vreest, dat het doortrekken van rijksweg 16 naar rijksweg 3 daar weinig aan zal kunnen verhel pen. De toestand zal nog erger worden wanneer de nieuwe wijk Oostgaarde in Capelle voltooid zal zijn. De planologen zoeken evenwel naar oplossingen met een gewijzigd struc tuurplan Rotterdam-Oost Capelle als richtlijn. ROTTERDAM Op of omstreeks 10 december zullen de werkzaamheden ten behoeve van de Beneluxtunnel in de noordelijke helft van de Nieuwe Maas tussen Vlaardingen en Pernis zijn vol tooid. Dan wordt de noordelijke helft voor de scheepvaart vrijgegeven. Tegelijk wordt de zuidelijke helft weer afgesloten. DDe bebakening zal worden gewijzigd. Maatregelen voor de scheepvaart en anker- en oploopverbod blijven van kracht. Woensdag 30 november vervallen om verkeerstechnische redenen de volgende brugopeningen van de Koningshaven- brug: 18.40—19.00 uur. 22.40—22.55 uur. Die dag is er van 21.45—21.55 uur een extra brugopening. ROTTERDAM De totale bouwkosten voor de Rotterdamse metro zullen de tweehonderd mil joen gulden te boven gaan. Deze nieuwe raming hebben B. "en :W. opgesteld. Hierin zijn de kosten stijgingen van jaarlijks zeven pro cent opgenomen. Eind dit jaar zat van het totale be drag 170 miljoen betaald .zijn. Het. kre diet, dat de gemeenteraad tót-nu foe beschikbaar stelde, is daarvoor niet toe reikend. B. en W. vragen 35 miljoen om het weer op peil te brengen. X Hij sprak tijdens dit tweedaagse con gres over enkele aspecten van de economische consequenties van grotere schepen en moderne overslagtechniek. Een grote moeilijkheid voor havenbe heerders noemde'hij, dat zij bij'nieuwe concepties steeds stuiten op ruimten lijke ordening die vaak geen of -weinig rekening houdt met de economische ontwikkeling. Er wordt te vaak uitge gaan van het politiek haalbare, waar door de haveneconomie gewéld wordt aangedaan. - Prof. ir. G. Prins van .de TH in Delft pleitte in zijn betoog over de goederen overslag voorgenormaliseerde eenheden van stukgoederen. Vaak wordt vergeten dat een schip alleen snel is wanneer het ook snel wordt geladen en gelost. Prof. Prins sprak van een steeds groter wor dende chaos bij het stukgoederenvervocr. Ir. G. C. Lange, directeur van de pro vinciale planologische dienst'van Zuid- Holland, gaf aan de hand van kaarten een overzicht van de gunstige ligging van de'Beneiuxhavens. Hij zag talrijke" mogelijkheden, temeer omdat het achterland sterk uitgebreid-zal worden'naar Oost-Europa. De heer De Lange noemde' het Maib-Donaüfeanaal, dat een verbinding met de Zwarte Zee gaat vórmen. De Havenstudledagen werden vrijdag besloten met een officiële ontvangst óp het stadhuis. Ook prins Claus, die, de hele dag' bij het congres Was.' geweest, was in de Burgerzaak In een" korte toespraak zag burgemees ter Thomassen nog weinig uitzicht op'een Internationale haveneoördlriatlé. Het zou al'heel wat zijn "als wé tot één nationale coördinatie konden komen, zei de burgemeester.' - Dr. J. "Noórdman. voorzitter'VaiTthét congres, beantwoordde de toespraak van de burgemeester. X v X. Aan de gemeenteraad schrijven zij rtog, dat de tweehonderd miljoen met 13,5 miljoen verlaagd, kan worden, onder meer -wegens verkoop van de ont graven grond. ROTTERDAM Het bestuur 'van de conomlsche Faculteitsvereniging Rotterdam heelt zich voor het jaar 1966/67 als volgt samengesteld: president: R. W. Braakenburg van Backum, secretaris: B. A. Bakker, pen ningmeester: G, H. Vfcrsseput, vice-presi dent: J. G. Veenbergen en tweede secreta-- ris: Th. C. Hogen Esch. ft ROTTERDAM Tot rechter tn de srron- issementsrechtbank van Rotterdam is be noemd: mr. J. J. M. van Benthein. tot dusver substituut-griffier en rcchter-plaats- vervanger bi) de a rrondissementsrechtbank in Anhem. ROTTERDAM De voorzitter van het betreffende stembureau heeft ter voor ziening in de vakature-S. Groenendijk (comm.) per 21 november tot lid van de Rijnmondraad benoemd verklaard de heer B. C. v. d. Blom (65) uit Heenvliet. ƒ18.845,01 werd bijeengebracht. C7 ROTTERDAM De collecte voor de Astma-bestrijding, die zaterdag 19 no vember is gehouden heeft 45.118,08 op- gebracht. Deze opbrengst is meer dan de Kwee keer zo hoog als vorig jaar toen 49V F— NIEUWE BINNENWEG 340/341 ROTTERDAM TEL (010) 23 41 36 25 59 47 Op aanvraag, zenden wij kleurencstalogus. ROTTERDAM Anderhalf jaar, nadat burgemeester Thomassen er oe eerste paal voor sloeg de eerste ..cerste-paal1' van zijn Rotterdamse bur- femccslerscarrière werd vrijdagtnid- met een receptie van de directie van IVIA Internationaal NV het ge bouw Internationaal aan de Westblaak fKopend. waarmee er weer een stap is fezet op de weg naar de verbetering van het gebied tussen Karei Door- manstraat en Eendrachtsvveg. „De Wereldhaven" heeft dit pand van ruim honderd meter gevellengte ®n vijf en twintig meter hoogte ge bouwd onder architectuur van de Rotterdamse architecten E. F. Grocsman en Henk Sutterland. Bij het slaan van de eerste paal is de verwachting uitgesproken dat de eerste bewoners in de zomer van 1966 het Pand zouden kunnen betrekken. Die verwachting is geheel uitgekomen: het Pand was op tijd gereed en de officiële opening geschiedde lang nadat de eer- «e ondernemingen er een goed zake lijk onderkomen in hadden gevonden, een grote bijzonderheid in de Neder- j bmdse bouwnijverheid. 8 Bet gebouw Internationaal kwam tot «and door samenwerking van drie op drachtgevers: Wereldhaven die het Pand ook zelf bouwde Ivia Internati onaal en de Belgische verzekeringon derneming Assurances Générales. Een gedeelte van Wereldhaven wordt onder verhuurd aan derden. Het is de bedoeling, dat in de naaste toekomst de Rotterdamse redactie van De Tijd De Maasbode daar ook eni ge lokaliteiten zal betrekken. rt£ wandschildering, die Otto Dicke maakte voor de ver gaderzaal van De Nationale- Nederlanden, bureau voor groepsverzekering, dat in het gebuuw Internationaal is ge huisvest. Ook deze samenwerking tussen drie opdrachtgevers en een architectenbu reau is een bijzonderheid, die zich Rotterdam steeds meer voordoet. Interessant is, dat op voorschrift der gemeente Rotterdam de kelder gelegenheid moet bieden voor parke ren van de auto's van degenen die bij de in het gebouw gevestigde be drijven zijn betrokken. Ivia Internationaal is een overkoepe lende organisatie van ondernemingen op het gebied van chemische industrie en van de handel in chemische produc ten, gevestigd in Nederland, Groot Brit- tannië, Zwitserland en België. Het is dan ook begrijpelijk, dat de vlaggen van diverse nationaliteiten het gebouw Internationaal bij de opening tooiden. ROTTERDAM De gemeente werkt op het ogenblik aan een nieuw haven plan voor het oostelijk deel van het gemeentelijk grondgebied, tussen de rijksweg 16. richting Dordrecht. Deze haven IJsselmonde, de „Punthaven" biedt mogelijkheden voor bedrijven, die gebruik maken van coasters en rijnschepen. Het gebied is gunstig gele gen ten opzichte van rijkswegen en spoorweg. Dit staat in de beleidsnota van wethouder Polak van stadsontwik keling en verkeer. Grote openbare vergadering van de op maandag 28 november in de GLASHOF te LEERDAM. Spreker dhr. H. KOEKOEK. Aanvang 7.30 uur. ROTTERDAM Voor leden van de Volks-Universiteit, die de aula aan de Westzeedijk gezellig vulden, heeft het cabaretgroepje van Jiswalda van II- tersum vrijdagavond het gevariëerde a- musementsprogramma „Show-Time" gebracht. Dat ging met de noodzake lijke verandering bij open doek verras send vlot. De; ene scène flitste na de andere over het toneel, een mengeling van declamatie of zo men wil éénmanstoneel, zang en sketches. Jiswalda van Ittersum bleek in alle drie mogelijkheden goéd thuis te zijn: haar eigen creatie „De Modeshow" gaf haar gelegenheid, het toneel alleen te beheersen, zij declameerde kostelijk (Het Prinsesje Tierlantijn), zong char mant Franse chansons en wist zich in het samenspel, vooral in het door haar geschreven „De rechtspraak", wel dege lijk te laten gelden. Carlo Verwey wist overtuigend enige rpalen de verliefde jongeman te spelen, die in „De verrassing" de kous heel duur op zijn kop krijgt, en boeide in tens met zijn voordracht van de te rechtstelling van Lord Essex. Max Beringh en Herman Roelvink droegen op te waarderen wijze het hunne bij tot het slagen van de avond, en dat deden ook de drie van het tel kens weer sprankelende Snow-Time- Trio. Hulde verdient Willem Rietveld, die op de vleugel begeleidde en muzi kale achtergronden en verbindingen tussen de nummers toverde." Opvallend warep de requisieten en de weelde van costuums van Maison Okkersen-Stuart. Show-Time heeft hartelijke bijval ge oogst. Adinl In de Borgerstraat te Amsterdam viel gisteren de 63-jarige dakbedekker H. Hoolthuis door een kantelend hijsblok van een 15 meter hoog dak. Kort daarop is hij overleden, i Nu is besloten het station gedurende de koopavonden van volgende week open te houden. De openingstijden wor den dan als volgt: van 10.30 tot 16.30 uur en van 19.30 tot 21.30 uur. De cij fers van volgende week zullen moeten uitwijzen of het voor de RET aantrek kelijk kan zijn het station ook te ope nen op de koopavonden voor de Kerst dagen. De actie lijkt aan een van haar belang rijkste bedoelingen: te zien hoe het station en de daarin opgestelde appara tuur zich houden onder een massale mensenstroom, volkomen te gaan beant woorden. In een stafvergadering die werd gehouden twee dagen na die eerste drukke zaterdag was het verbluf fend om te, horen hoeveel met, name de mensen van de Financiële Afdeling van de RET uit het gedrag van de bezoekersstroom al hadden opgemaakt. (Van een onzer verslaggevers) Men kan zeggen dat de draaihekken zich bijzonder goed houden, in aanmer king genomen dat ze natuurlijk nog wat onwennig worden gebruikt. Met de automaten die de kaartjes moeten ver kopen deden zich de eerste dag nog wat problemen voor, maar nadat de apparaten waren bijgeregeld en ingelo pen deden ook zij hun werk behoorlijk. Een van de indrukken is, dat aan geld- wisseiautomaten wel niet te ontkomen f)NDER de duizenden, die tot dusver het metrostation Stadhuis hebben bezocht, be vindt zich nu ook een lid van het vorstenhuis. Prins Claus was er vrijdagmiddag, begeleid door RET-directeur drs. G. C. van Leeuwen, en ir. J. A. C. Tillema en ir. G. Plantema, directieleden van gemeentewer ken. Hier stapt de prins door het tourniquet, grote belangstel ling tonende voor de ontwaar- dingsapparatuur. zal zijn. In de afgelopen dagen was er voortdurend een RET-er aanwezig die een zak met kwartjes bij zich had. - Een andere indruk is, dat een iets veranderde plaatsing van dat deel van het "tourniquet waarin men zijn kaartje stopt,, misschien tot een nog betere verwerking van de bezoeker (straks: de passagiers) zal leiden. De verantwoordelijke RÉT-ers en de Britse technici volgen het verloop van zaken uiteraard nauwgezet. Er waren in deze eerste week van cle openstelling voor het publiek nog wel wat andere probleempjes ook.. Niet al leen moesten de kaartjesvoorraden snel worden aangevuld, er dienen óók extra maatregelen te worden genomen om het station schoon té, houden. Men kan met dit al wel zeggen dat de expe rimentele openstelling van dit grote sta tion de RET materiaal in handen geeft, dat het mogelijk maakt hiér en daar nog wat puntjes op evenzovele i's- te zetten. Het station blijft voorlopig open tot en met 31 december. ROTTERDAM Een brand vanmorgen vroeg bij een café aan de West Kruis kade 17 veroorzaakte een schade van ƒ25.000. Er was gloeiende as in een vuil nisbak geworpen. Bar, inventaris, vloer bedekking en kleding werden beschadigd. Geblust is met één bogedrukstraal. Er werden drie - persluchtmaskers gebruikt. De 311 en de G 9 rukten uit. De leiding had onderbra'ndweermeester Th. van der Heiden. Aan de Kreekhaven is gisteravond een woonschuit uitgebrand, eigendom van de heer :T. Zevenbergen, De brand ontstond door oververhitting door een kolenkachel. Geblust werd met twee. hogedrukstralen. Twee persluchtmaskers werden gebruikt. De slaap- en woonkamer brandden ge heel uit. De schade bedroeg 4000. Uitge rukt waren de -G 5 en de 514. De leiding had onderbrandmeester L. van Dalen. ROTTERDAM Nar ruim twéé en een half jaar van hun vertrouwde standplaatsen verdreven te zijn ge weest keren de tramlijnen 2 en'9 'op zondag 27 november: naar hun oude eindpunten op het Stationsplein terug. Lijn 2 (Centraal StationChariots) krijgt het opstelspoor aan de westkant van het plein, bij het Groothandelsge- bouw; lijn 9 (Centraal Station—Lange Hilleweg)' het: spoor aan- de oostzijde. De situatie wordt dus precies zoals-'hij vroeger was: de RET heeft' aan het beproefde sporenplan van' voor de me- trowerken willen vasthouden. Betekent een en, andervoor lijnƒ2 niet meer dan een .verlegging van-liet eindpunt in de richting van het. Cen traal Station,voor lijn 9 liggen, de? za ken wat gecompliceerder. Lijn' 2 had een tijdelijk, maar officieel eindpunt op het Kruisplein, lijn 9 niet. De laatste -werd tijdelijk- als «'én: ringjijn geëxploiteerd en,- had-, dus', geen. ..eind punt in de- omgeving van "het Centraal Station. Met ingang- van zondag echter wordt'de oude situatie hersteld ook rin die zin, dat lijn 9/ weer'een éindpunt- lijn wordt. v In> het kader van het streven naar wat grotere halte-afstanden wordt van de- gelegenheid' gebruik gemaakt -in dé routes-van beide-lijnen een' halte óp'te heffen. Voor lijn 2 'is dat de halte Putselaan bij de Christiaan de Weststraat, vqor lijn 9 de halte Polder- laan ter hoogte van. Slaghekstraat- én Polderstraat. Het rijdend' personeel- is verzocht gedurende een zekére periode bij elke rit de passagiers tevoren te waarschuwen. Het eindpunt van de tramlijnen 2'en 9 werd op' zondag 1 maart 1964 in verband met de bouw van een me trostation in' het Stationsplein voor de eerste maal verlegd en wel naar 'hét Weena ZZ, vlak voor' het'. Bouwcen trum. Op donderdag 24-november 1964 verhuisde lijn 2'naar het Kruispleinen op maandag 22november ,1965 ver dween ook lijn -9 van het Weena'ZZ om tijdelijk als ringlijn dienst te doen. ROTTERDAM 'Bij een. inbraak bij de firma Casterdyk en Có. aan de William Boothlaan is vannacht ƒ2500 en. buitenlandse valuta uit èen brandkast gestolen. De kluis bleek uitgeboord. ROTTERDAM Bij een aanrijding tussen een NS-spoorwagon een/ taxi op de Waalhaven heeft vrijdagnacht de Duitse inzittende van de taxi H. K. Thimere (32 jaar) een hersenschudding opgeiopen. De taxi 'had de spoorwagon te 'laat opgemerkt. ROTTERDAM Tot notaris' binnen het arrondissement Rotterdam, met als stand plaats Rotterdam; zijn benoemd: de heer-B de Haan, kandidaat-notaris, in de plaats van mr. W. C. Treurniet, en mr. E. K. Paulusma kandidaat-notaris, in de plaats van de heer Th. Hoeneveld. Lang onderweg! De firma Jansen, te Friezenveen verzond 27 Juni. 1872 een briefkaart aan het adres, der firma Meij- iiiig "en Ledebocr te Borne." De brief, kaart kwam in' een Duitsch dorpje van denzelfden naam en is.daar 45 jaar blij ven liggen. 17'November j.l. kwam ze te Bórne en oii Vrijdag j.l. werd ie'.alt onbestelbaar aan de. firma Jansen en Ti- lauus teruggezonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1