Tweede fase mijlpaal voor AGENDA Korte hevige brand in kolenopslag Deltaweg VANAVOND GEOPEND BOOGAARD VANAVOND GEOPEND AAN DEIUN JA JAN DE BROUN JAN DE BRDUN if Overstekend kind aangereden Gereformeerde Kerk geeft jaarboek uit A. W, Fr old age won filmwedstrijd 1966 Koopt ze nu I SCHAATSEN Het Wapen van Dussen Vier clandestiene zenders opgespoord Grenswijziging hervormde wijken 3 en 5 Brandputten onvindbaar «I 3$L 1$ sinterklaas DE SINT KIND AAN HUIS bij fuwelier Juwelier FORTEX li INTERIEUR BOUTIQUE d'ARCHI IDEALE CADEAUX VERLICHTING WANDSPIEGELS TAFELS VLAARDINGEN J00GAARD nr. ROTTERDAMMER DINSDAG 29 NOVEMBER 1966 Vandaag. .en dagelijks IS (Van een onzer verslaggevers) ROZENBURG Burgemees ter J. C. Aschoff van Ter neuzen zou vanmorgen de tweede fase van het koopcentrum Raadhuis plein niet hebben geopend als Ro zenburg intussen een nieuwe bur gemeester had. Nu dit niet het ge val is knipte hij met veel plezier het gebruikelijke lint door, nadat hij in zijn toespraak die daaraan vooraf ging terloops had opge merkt dat de nieuwe burgemees ter nu echt wel gauw zal komen! Anders Ingebroken bij Heineken N.V. Damesteam van SYC behaalde winst Juliana won weer van HVS-volleybalteam Fortex heeft een geheel eigen stijl voor de moderne man, die weet wat hij wit. Fortex herenkleding verkrijgbaar bij MET GROTE KORTING MAM Commissie gevormd voor nieuw orgel in Opstandingskerk J. Mc Meeder ontving bronzen medaille Wijziging in route van RET-b lissen g'g 1 AEG kolfiemoien 40 gulder» >66 pagina 3 "2 koml ook voor i Speciaal voor deze sinterklaas serie heeft onze afdeling Nouveautés een bijzondere aanbieding. Opvouwbare damespara plu les, die goedkoop zijn voor 25.- morgen voor nog géén dertien gulden. Opvouwbare_paraplules, Jn op gevouwen toestand 35 cm lang,, en uitgeklapt een normale para- plule, met 100% Nylon bespan ning," blank stalen binnenwerk en feilloos Werkend mechaniek... een stukje luxe, nu binnen ieders bereik. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze opvouw bare paraplules, eenvoudig te bedienen, in diverse mode kleuren. I2ï 's Avonds tot 9 uur geopend. Géén tel. of schrift, test. Inenting tegen Difterie Kinkhoest - Tetanus - Kinderverlamming en tegen Pokken Op donderdag 1 dec. 1956 van ij» 2.— uur n.m. ral er ten huize van de Vlaardingse art sen gelegenheid worden gege ven voor kosteloze inenting: tegen pokken voor kinderen, die de leeftüd van twee jaar nog niet hebben bereikt: tegen difterie - kinkhoest Te. tantra Kinderverlamming voor geborenen in I960 of later. Aan kinderen, die een half jaar geleden driemaal werden Inge- ent tegen Difterie Kinkhoest Tetanus Kinderverlamming, moet nog een vierde Injecue worden gegeven om de verkre gen immuniteit voor een aan tal Jaren te bestendigen. Men kan zich zonder voorafgaande aanmelding vervoegen bij de hulsarts. waarbij het oranje tncntlngsboekje moet worden overgelegd. Oudere, die hun kinderen ge boren in 1962 volledig lieten inenten tegen Difterie - Kink hoest Tetanus - Kinderver lamming. worden er aan her innerd. dat deze kinderen nu voor een herinenttng In aan- meriting komen. Hierdoor wordt de Immuniteit weer verlengd. Deze herinenting vindt plaats door gebruik van gemengd vaccin tegen de genoemde ziek. ten. Door de huisarts zal bon 5 uit het oranje tnentingsboekje worden Ingenomen. Irene; persver. Vegla, St. Nicolaasfeest. Musis Sacrum: Wilton-Fijenoord Cabaret 23.30. stedelijk Museum (aula): Ver. „Vrienden", concert, 19, Galerie Pont Vier: Tentoonstelling, ope ning, 19.30. De Rank: Pers. Ver. v. d. Knaap en Jur- gens. contactbijeenkomst. 19.30. Tivoll: Schied. Gymnasiastenbond. St. Ni- colaasfeest, 20. Bijkantoor D e Rotterdammer: Lang Kerkstraat 82, uitsluitend redactiezaken, tel. (b.g.g. 010 - 115588 en 01393 - 55131 Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhofstr. 139. tel. 152-100. Klachten bezorging: Agentschap zie boven. Belangrijke telefoonnummers: Alarm poli tie 264656. alarm brandweer 262923, alarm G.G. en G.D. 289260. Apotheek; Rembrandt, Eembrandtlaan 5b. tel. 268855. Goede ideeën en leuke cadeaus vindf hij er. Voor elke beurs is er iets. ft GOUDEN RINGEN ft COLLIER MET HANGER HORLOGES ft MANCHETKNOPEN V. HOGENDORPLAAN 103, TEL. 3163, VLAARDINGEN Hef tweede gedeelte van het win kelcentrum is gesitueerd aan de oost zijde van het Raadhuisplein en om vat tien winkeleenheden met even zoveel woningen die per stuk werden verkocht. De meeste winkels gingen vanmorgen voor het publiek open, nadat reeds maandagmiddag recepties waren gehouden. Het complex vormt een belangrijke aanvulling op de wtnkelrij aan. de over zijde, die vij£ jaar geleden kiaar kwam. Thans resteert nog een derde deelplan van zes winkels, een supermarkt en der tig woningen. De bouwonderneming P. K. van Eijke lenburg, A.C.B. te Hilversum, die naar een ontwerp van de Rotterdamse archi tect J, Hoogstad ook het project dat van daag gereed kwam bouwde, is .voor deze voltooiing van het geheel in onderhan deling met een beleggingsmaatschappij. Zij verwacht in het komend voorjaar met de bouw van het derde deel te kun nen beginnen. De heer Aschoff liet er vanmorgen geen twijfel over bestaan dat een win kelcentrum een van de belangrijkste elementen is in de stedebouwkundïge op bouw van een gemeente. Nu hij de laatste maanden In. veel andere plaatsen heeft rondgekeken gaf de heer Aschoff toe Rozenburg wat anders te zien dan hjj dat deed toen hij hier burgemeester was. Niettemin had zjjn bezoek aan Rozenburg hem opnieuw onder de indruk gebracht van de veranderingen die zich hier vol trekken en niet in het minst omdat ze zo goed worden uitgevoerd. Wat dat laatste betreft oogstte de bouw onderneming van Eijkelenburg van diverse zijden veel lol. Het project, waarvoor de heer Aschoff eind septem ber 19S5 de eerste paal sloeg, is snel klaar gekomen, loko-burgemeester J. P. Westdijk gewaagde van „een solled SCHIEDAM Door het inslaan van een ruit hebben onbevoegden zich van nacht toegang verschaft tot een be drijfspand van Heinekeris Bierbrouwe rij aan de Pettoweg en ƒ400 meegeno men. De inbrekers zijn binnengekomen via' de distilleerderij en likeurstokerij van de firma J. H. C. van Waart, die ernaast ligt. SCHIEDAM De zesjarige Eduard Baumhoër is maandag op de hoek Dwarsstraat - Polegstraat door een personenauto, bestuurd door de 22-jari- ge fraiser G. V. uit Bremen overreden toen hij van achter een geparkeerde auto de rijbaan overstak. Het kind is met een gebroken rech- ter-onderbeen naar de Dr. Noletstich- ting gebracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Is een aantal ja ren geleden, dat de Gereformeerde kerk in Schiedam een jaarboekje over haar kerkelijk leven en kerkelijke ar beid heeft uitgegeven. Maar nu is het weer zover, dat er waarschijnlijk in het komende voorjaar het jaarboekje 1967 zal verschijnen. De kerkeraad heeft het kerkelijk bu reau van de Gereformeerde Kerk van Schiedam verzocht dit jaarboekje sa men te stellen. Er zullen zoveel moge lijk gegevens worden bijeengebracht, die met het kerkelijk en verenigingsle ven verband houden. Men: kan al deze gegevens toezenden aan de administrateur van het Kerke lijk Bureau, de heer W. Maan, Rozen- burgsestraat IOC. Deze opgaven moeten vóór 31 december worden ingezonden. stuk bouwwerk" en dit gaf de heer Aschoff vertrouwen voor goede vorde ringen bij de bouw van het derde deel. De heer J. W. van Eijkelenburg, directeur van de bouwonderneming, vertelde dat de gereedkoming van dit complex oor spronkelijk in het voorjaar 1968 was gepland, maar dat men aan het ver zoek van de winkeliers hst werk voor de komende feestdagen op te leveren gevolg heeft kunnen geven. Hij zei dat dit mede mogelijk was door een pret tige en constructieve samenwerking met het gemeentebestuur. De heer P. de Jong, voorzitter van de Algemene Middenstands Vereniging, beschouwde de dag van vandaag als een nieuwe mijlpaal voor de winkel stand. Hij gaf een uiteenzetting over de groei van Rozenburg, maar consta teerde overigens dat het inwonertal nog niet voldoende is' om alle winke liers in een hoera-stemming te bren gen, Hij hoopte dan ook op verdere groei en riep de winkeliers op tot sa menwerking. Een druk bezochte receptie was er gister avond o.a. in de nieuwe zaak van Al- bert Heijn. waar wethouder Westdijk eveneens het woord voerde. De plaat selijke afdelingen van de vrouwen organisaties gaven gisteravond ook acte da presence. SCHIEDAM Het eerste damesteam van de Sohiedamso Volleybal Club behaalde te- gap het sterke BML/CLV 2 een benauwde 3—2 overwinning, Be.Scbiedamse meisjes, be gonnen zeer slordig en mede door het grote enthousiasme vah de Haagse dames' gingen de eerste twee sets verloren, 215 en 1335. Verder liet SVC de tegenpartij echter niet komen. Het tempo werd opgevoerd, de ver dediging kwam er steeds beter In en vooral de wisselende aanval stelde HML. voor onop losbare problemen. Via 13—S. 1511 en 158 bleven beide punten in Schiedam. Heren 1 speelde ln Den Haag tegen dezelf de vereniging, HML/CLV 2. De Schiedam mers bleken tegen deze tegenstander niet opgewassen. De eerste set was met miniem verschil voor SVC. maar toen bleek de grote re routine van de HML-ers. Na 14—16. 1513, 15—9 en 15—7 werd het SVC-zestai met lege handen huiswaarts gezonden. Dames 2 kreeg opnieuw een nederlaag te slikken: met 3—0 bleef AMVJ 3 de meerde re. Ook dames 3 verloor en wel met 31 van het sterkere DRL. De meisjes junioren leverden een fraaie prestatie door twee over- ivinnlngen le benalen. Concordia.A. en Jong Pendrecht A werden met 31 geklopt. He ren 2 deelde de punten broederlijk met DOS, 2—2. Heren 3 tenslotte moest het hoofd buigen voor de ongeslagen leider Set Up. Met 30 zegevierden de spelers van het Berkelse team. VLAARDINGEN De plaatselijke Stichting voor Huishoudelijke en Ge zinsvoorlichting „Het Hoekpunt" orga niseert een cursus koken voor de feest dagen. Deze cursus, die woensdagmor gen 30 november begint, bestaat uit vier lessen van tweeëneenhalf uur. Aanvang 9.15 uur. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voorzitter A. W. .Vroklage heeft zaterdagavond in gebouw Irene de uitslag bekend gemaakt van de film- wedstr;td:-1966, dte.de smalfilmclub „De Drie hoek" heeft gehouden. De wisselbeker in Klasse I (geroutineerden) was voor de heer A. W. Vroklage. die met „Finale" de eerste prijs heeft gewonnen. De heer H. v. d. Voort won de tweede prijs met'de rolprent „De eerste keer", de derde prijs was voor de heer C. Schreuder voor zijn film „Hoge nood". In Klasse II (gevorderden) is uitsluitend de eerste prijs toegekend en wel aan de heer Joh. 3Ï. N. Adriaanse met „Wheels"'. In Klasse UT (beginners) gingen de prijzen naar de heren B. N. P. de Gier (wisselbe ker) met „Onder 't groen van 't Leusder Bos", J. van Buren met „Dream Operation" en A. Bezemer met „Vullen Wullum". Een eervolle vermeldjng kregen de heer J. C. Goedhart met „Frankrijk'" en de groep van Gelder Uyl met „Tony". De voorzitter deelde nog mee dat de con tributie van ƒ12,50 op vijftien gulden per jaar is gebracht. - SCHIEDAM Het eerste herenteam van Juliana zette zaterdag zijn overwin ningsreeks voort met een zege op H.V.S. De Schledamse .ploeg,waarin de geblesseerde Aad Besuyen uitstekend werd vervangen door Hans Soeters, was goed op dreef het geen resulteerde in de eerste setwinst: 1511. In detweede set waren de Schiedam mers helemaal van slag af en konden de Haarlemmers de balans nog in evenwicht brengen door deze. set met 159 te winnen. Daarna is de Scbjedamse zege geen moment meer in gevaar geweest. De derde set werd met 15—4 gewonnen, de vierde met 15—8, De uitslag werd dus 31 in het voordeel van de Schiedammers. De belangrijkste ontmoeting in de eerste klasse was het treffen tussen Z.V.C. en Julia na 2. De Rotterdammers wonnen de eerste set met 155 en de tweede set met 1416. In de daaropvolgende kwam de Juliana - aanval pas enigzins op dreef. Zij won met 1614. Z.V.C. werd hierdoor onzekerder en toen Juliana eindelijk goed los kwam. was er geen houden meer aan. Via de setstanden 93, 9—5 en 11—5 werd het spoedig 155 Enigzins teleurstellend was het gelijkspel van het damesteam tegen SV Hoogvliet. De setstanden waren13—15, 153. .158 en 1315. De enige nederlaag leed Heren 4. dat met 3—1 van Libanon *505 verloor. Jongens - a won met 31 van A2M.VJ.-a, terwijl Meisjes - a met 15—5, 151 en 153 van het meisjestea-n van A.M.V.J. niT is de oostzijde van het Rozenburgse Raadhuisplein zoals dat er sinds vanmorgen uitziet. De nieuwe winkelgalerij telt tiep grote winkeleenheden, waarvan een brede luifel visueel het karakter bepaalt. Het com plex biedt door zijn speelse vormgeving een goede aanvul ling op het gedeelte aan de overzijde, dat reeds vijf jaar ge leden gereed kwam .Een derde fase wacht op uitvoering. Het centrum wordt aangekleedmet •enkele dagwinkels en bloembak ken in de, nu nog woeste, ruimte die de delen scheidt. uitsluitend merkartikelen WAALSTRAAT 12 (bij het stadhuis) TELEFOON 2257 R.- V- een nieuw gezellig winkeltje met eigen Ingang (Goudsesingel2l7a) vol verrassende speelse en kleur rijke geschenken, Goudsesingel 221 Rotterdam tel. 116673-123082 's Avonds tot 9.00 uur geopend. VLAARDINGEN In samenwer king met de Vlaardingse gemeentepoli tie hebben opsporingsambtenaren van de bijzondere radiodienst van de PTT zondag vier clandestiene zenders op gespoord en in beslag genomen. Het zijn de zenders Paobaa, Paorts en Pa- otns. Een dag later kon men beslag leggen op de zender Paober. Proces-verbaal is opgemaakt tegen de negentienjarige D. H. B., van beroep assistent uitvoerder, de negentienjarige wikkelaar M. M., beiden uit Vlaardin- gen, de 43-jarige schipper-monteur T, J. W. uit Den Briel en de 63-jarige C. van B., zonder beroep, uit Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voer het nieuwe or gel in de Opstandingskerk is een com missie gevormd, die bestaat uit de he ren J. Boas, Van Heuven Goed hartstraat 126, telef. 261725; W. A. Fili- us, Alb. Thijmstraat 62, telef. 269908; C. J. J. v.d. Maas, Burg. Knappertlaan 142, telef. 266644; A. Troost, Heinsius- straat 19, telef. 268506 en M. Vis, Vlaar- dingerdijk 444, telef. 261380. De aktie voor het nieuwe orgel, die enige tijd geleden is begonnen, onder vindt bij een groot aantal hervormde gemeenteleden instemming. Reeds ve len hebben telefonisch toezegging ge daan voor geregelde bijdragen. Verder deelde de kerkeraad van de hervormde wijkgemeente VII mede, dat de op brengst van de oud-papier aktie volle dig zal worden bestemd voor het aan te schaffen orgel. In de commissie zullen eventueel nog zitting nemen enige alsnog aan te wij zen ouderlingen van. de hervormde wijkgemeenten II en VII. De heren Filius en Timmer hebben inmiddels naar een orgel gekeken. Ze vonden er een, dat ze direct hadden willen meenemen, zo prachtig vonden ze het De prijs is echter dertigduizend gulden. Het instrument heeft duizend pijpen, waarvan de langste drie en een halve meter en de kortste veertig centi meter is. De speeltafel bestaat uit twee klavieren, een voetklavier (pedalen) en vierentwintig registers.' De commissie zet zich uitsluitend in voor de aankoop van een pijporgel. Voor een elektronisch orgel heeft ze geen belangstelling. Al mag dan met- de komende Kerstdagen de Opstan dingskerk nog geen nieuw orgel heb ben, men hoopt toch wel dat dit met Pasen 1967 het geval zal zijn. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het vertrek van ds. H. W. Hemmes, de opheffing van deze predikantsplaats en het verdwijnen van de hervormde wijkgemeente 3 brengt ook gevolgen met zich mee voor de hervormde gemeente van wijk 5 van ds. J. G. Jansen. De grens zal voor taan niet meer langs de Singel lopen, maar langs de Schie, zodat zowel de Singel als de Overschiesestraat, Em- mastraat en Hoflaanstraat bij wijkge meente 5 zullen komen. Ook het eeuwenoude Proveniershuis komt binnen deze wijkgemeente te lig gen. Vervolgens wordt de grens tussen wijkgemeenten 4 en 5 getrokken langs de Lange Singel totaan de Rotter-* damsedijk. De lange Singelstraat blijft bij wijk gemeente 4, maar de .oostelijk daarvan gelegen, straten komen bij wijkgemeen te 5. benevens dat gedeelte van de Rot* terdamsediik. dat beneden de dijk is gebleven. Daarmee zal wijk 5 met onge veer 340 gezinnen worden uitgebreid. Hoewel dit alles officieel zondag ziin beslag heeft gekregen,(zal het wel janu ari worden; alvorens het daaraan ver bonden administratieve werk op het kerkelijk bureau zal zijn voltooid.' Wat de vroegere ambtsdragers van de opgeheven wijkgemeente 3 betreft heeft in ieder geval de heer J. Vermeu len, die deel uitmaakte van wijkkerke- raad 3 en reeds in wijkgemeente 5 woonde, zich bereid verklaard zijn ambtswerk als ouderling in laatstge noemde wijkgemeente te willen aan vaarden. De niet onaanzienlijke vergroting van de wijkgemeente van ds. J. G. Jansen vraagt overigens versterking van het aantal kerkelijke medewer kers. Temeer omdat twee leden van de wijkkerkeraad naar Groenoord ver huisden, waardoor een tweetal vacatu res zijn ontstaan, terwijl er een derde vacature ontstond, doordat een van de diakenen, de heer Treurniet, door ver andering van zijn dagelijkse werkzaam heden te weinig tijd overhield voor het ambtelijk werk en het laatste moést neerleggen. VLAARDINGEN Een korte hevige brand heeft maandagavond op de cen trale kolenopslag aan de Deltaweg een deci van de kolenloods' van firma A. Beukelman vernield. Om half zes ont dekte de heer J. van der Hurk, werk zaam bij het aangrenzende bedrijf van de firma Nieuwstraten, de brand. Hij zag een felle vlam uit de loods komen. De heer Van der Hurk rende naar de plaats van de brand en waarschuwde de eigenaar en de politie. Het vuur is ontstaan in een afgescho ten deel van de loods dat als schaftlo kaal wordt gebruikt. In dat vertrek brandde een kolenkachel die waarschijnlijk oververhit is geraakt Enkele kledingstukken die bij de ka chel hingen te drogen, hebben vlam gevat waarna de houten schotten even eens in brand raakten., Al gauw breid de het vuur zich uit naar het dak van de loods. Ook een hoeveelheid papieren zakken, die op de zolder lagen, werden door het vuur aangetast. De brandweer, die al gauw ter plaatse was, werd bij het blussen be lemmerd, omdat men in het donker en de stromende regen niet gauw genoeg de brandputten kon vindén. De slangen moesten daarom over ongeveer hon derd meter vanaf de Deltaweg naar het terrein van Beukelman worden ge legd. Toen er eenmaal water werd gege ven had de brandweer het vuur snel in bedwang. Nog even was er kans op een gevaar lijke situatie toen bleek dat er twee kleine flessen met propaangas in het schaftlokaal lagen. Deze flessen wor den gebruikt voor de geysers in douche cellen. De brandweer lokaliseerde de flessen echter vrij snel en na enige tijd nathouden kon men ze verwijderen. De met groot materieel uitgerukte brandweer kon cm kwart voor zeven weer inrukken op wat nablussers na. De schade is nog niet te sdhatten, maar zal waarschijnlijk niet groot zijn. Een aantal houten schotten van de loods en een deel van het dak zijn verbrand, evenals wat papieren zakken. De blussing werd onder andere bijge woond door burgemeester mr. J. Heusdens, die al direct na het alarm ter plaatse was en bijna gedurende de hele blussing is gebleven. -ft GESCHENKEN OM TE GEVEN ÈN TE ONTVANGEN: INTERIEUR- SURPRISES Kom eerst bij De Klerk even interieur-ideeën opdoen,vóór u .de Sint uw verlanglijstje toevertrouwt Wilt u alvast zo'n Idee? De Klerk heeft sierkus- sens, kiein en groot: steeds een fleurig accent in uw inte rieur. Nóg een idee? Heerlijke bedkussens, gevuld met ècht- Chinese dons. Of wollen slaapkamerkleedjes: De Klerk heefUze In vele maten en (bijna) alle. kleuren. Sint ként de grote collectie tafelkleden en bedsprelën'van'Dn Klerk al, maar weet hij dat ér, ook echt-goudbrokaten siérkleed- jes zijn, in ongeveer veertig maten (en maatjes), van 12 bij 12 tot 120 bij 160 centimeter? Dèt zijn "Interieur-surprises" die even leuk om te geven als om te ontvangen zijn. IKmDCMtAlCN HMOAfn«Ofr/Mj*M«XMAIEWKrtWHOOm (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vanmorgen heeft bur gemeester H. Roelfsema in een speciaal voor dat doel belegde bijéénkomst in het stadhuis de bronzen eremedaille, verbonden aan 'de Orde van Oran- ie-Nassau, uitgereikt aan de heer J(o- hannes) M(artinus) Meeder, geboren op n augustus 1910 te Schiedam en wo nend aan -de Rijnstraat 13a. De heer Meeder, die van beroep con structie-bankwerker is, viert vandaag het feit dat hij veertig jaar. geleden in dienst is getreden bij de N.V. Gebroe ders Vincent. (Van een onzer .verslaggevers) SCHIEDAMIn verband met werk zaamheden aan dè Eduard var, BeLnum- laan zullen de RET-bussen naar en van Kethel met ingang van heden de volgende route rijden: Churchillweg - Prinses Beatrixlaan - Schiedamseweg - Mozartiaan - Vivfödi- laan - Johann Straussplein - Mozart iaan - Schiedamseweg - v.v. Deze omleiding zal ongeveer vijf ^we ken duren. f v I S) Donderdag houden in de consistorie van e Julianakerk de leden van de wijken west en oost van de gereformeerde zen- dlngskransen een afscheidsmtddag. Deïe zen- dingskransen zijn namelijk opgeheven, want het is gebleken, dat wat de dames geduren de vele jaren met de hand "hebben genaaid, thans voordeliger kant en klaar kan worden gekocht. zijn wij U -vindt bij ons zoals sfeervolle, klassieke sierlijke zeldzame met marmeren blad U bent van harte welkom bij KORTE HOOGSTRAAT 15 zjjn wy - Kom samen met Uw man eens kjjken E S met echt maatwerk officiële prijs 431." koopt U nu bij Boogaard met VLAARDINGEN TJET IS onverstandig om hei te roepen voor je over de brug bent Die wijsheid kan ik op mezelf toepassen. Zoals u zich zult herinne ren heb ik veertien dagen geleden de Chemische fabriek Vondelingen plaat een pluim gegeven omdat zij de stankexplósié die zich daar verle den, jaar voordeed zo keurig heeft opgelost. Dat was een feitelijk gege ven, want ik heb het resultaat inder tijd zelf geconstateerd. Maar nu bereikt mij uit Vlaardin gen een alarmkreet' die me vertelt dat ik dit verhaaltje de kat maar moet wijsmaken. Ik zou 'dan precies in de roos schieten, want al ruim een week stinkt het in Vlaardingen weer aardig naar de urine van dit zoogdier. 1VOU, daar zit ik dan en door de ervaring wijs geworden kón ik er alleen aan toevoegen dat dezé vieze lucht dodecylmercaptaan heet. Omdat ik mezelf wilde overtuigen toog ik naar Vlaardingen en, ja hoor.' Precies dezelfde misselijke luchtalsverleden' jaar, weliswaar niet in die ernstige mate, maar onbe twistbaar dodecylmercaptaan. Ik ben noch meteoroloog, noch chemicus, maar ik weet dat deze vorm. van luchtverontreiniging du:-i 'delijk merkbaar is bij het druilige; weer, (beetje regen, beetje mist) dat wij de laatste tijd hebben. Hieruit volgt de vraag of deze vuiligheid niet misschien permanent op Vlaar-- dingen en omgeving wordt losgela ten, zonder dat het de menselijke reukorganen bereikt. Wie zal het zeggen? En wie zal zeggen dat dit al of niet schadelijk is? Nou zijn er natuurlijk twee moge lijkheden; of de Vondelingenplaal houdt ons met z'n allen knap voor de gek (ik zeg het maar heel nétjes,; maar ik kan het haast niet geloven), of er is nog een andere boosdoener in het spel, die zich achter de rug van d'e Vondelingenplaat verstopt houdt. TJOE HET zij, we hebben hier te doen met een vuil zaakje en helaas is het niet het enige, want ik heb geconstateerd dat, vooral 's avonds en 's nachts, de Vlaardingse kunstmestfabrikanten ook nog steeds van zich doen spieken. Wan-: neer gaat men hieraan nu eens paal' en perk stellen? Wanneer zien we resultaten van de aangeschafte meet-apparatuur? Hoe staat het met onze centrale' meld- en regelkamer? Hebben de he- ren van de raad voor de milieuhy giëne hun neus al eens in de Vlaar dingse atmosfeer gestoken? Hoe staat het met de Hinderwetvergun-. ning voor het kunstmestconcem? Allemaal vragen waarop ik geen antwoord weet. Wat ik wel weet is .dat het stinkt!..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1