H Het onzalig tientje Simpel tariefsysteem voor verkeer ingevoerd gaat op omstreeks 1 juni open Kosten zijn kivart meer geworden Vergadering van artsen geschorst Hele ruitkost ruim 700 miljoen en en I Hoessein kritiseert ;e BEZWAARSCHRIFT m Waddinxveen zaalvoetbal Belasting- J voorstellen j bij Kamer GPV: Iaat Koningin in het Catshuis wonen R 200 000 gulden voor Tanzania Prof. Brouwer bij ongeluk gedood AFWACHTEN STEEKSPEL Besparingen IN VANDAAG VERSCHENEN MANIFEST 6 ZATERDAG 3 DECEMBER 1966' (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Voor de, eer ste en zeer zeker ook voor de laat ste keer is vrijdagmiddag een paard door de Beneluxtunnel-in- aanbouw gereden. Het was Sint Nicolaas die de kinderen van werknemers een presentje kwam brengen. De kinderen kwamen te voorschijn nadat de president commissaris van de N.V. Bene luxtunnel, de Vlaardingse burge meester mr. J. Heusdens, met een sleutel het laatste „kopshot" van het laatste in oktober afge zonken tunneldeel openmaakte. De genodigden wandelden ver volgens naar Pernis. WEGEN KETHELPLEIN TABELLEN Open oog Pagina 5 VVD-fractielcider Toxopeus had donderdagavond groot ge- Ijjk. Het was een beschamende vertoning. De hele Tweede Ka mer had duidelijk ,,»ee" gezegd legen minister Vcldkamp's on zalige tientje bijbetaling voor ziekenfondspatiënten in de kos ten van ziekcnhuisvcrpleging, maar toen het er om ging dit eendrachtige standpunt in een gemeenschappelijke motie vast te leggen, toen spatte de Kamer als een doorgeprikte ballon uit een. De eensgezindheid verzand de in een eindeloos partijpolitiek geharrewar, dat kostbare tijd afknabbelde van de beperkte reeks «ren die het kabinet-Zijl stra nog voor de boeg heeft. Het w.is weer het oude liedje: de gVP durfde geen kleur te bekennen. Pr*. Schmelzcr zat traditiegetrouw met een innerlijk verdeelde tractie. Een aantal KVP-ers dreigde immers voor de socialistische motie-Neder- horst te stemmen, een motie van de oppositie, die het kabinet onwelgeval lig was en het ministeriële leven van de heer Veldkamp regelrecht leek te bedreigen. Pat moest voorkomen wor den. En dus greep drs. Schmelzer paar het oude, beproefde middel om interne tegenstellingen te verbloe men: indiening van een eigen motie met een minimum aan conflictstof en een maximum aan onduidelijkheid. Maar aangezien het sedert enkele weken de gewoonte van de KVP is om de AR de kastanjes uit het vuur te laten halen,"liet de katholieke frac tieleider zijn collega Koolvink het zaakje opknappen. Ook de AR-frac- tie was verdeeld. Dat kwam dit keer dus goed uit Na een moeizame toe zegging van premier Zijlstra verzonk de onleesbare motie-Roolvlnk weer snel in de vergetelheid en kon de confessionele Kamermeerderheid ver volgens haar steun onthouden aan de motie-Nederhorst, waarmee ze het van harte eens was. Niemand op de publieke tribune die ook maar iets van dit spel begreep. En nu maar afwachten wat het overleg over het bijbetalingsbeslult zal opleveren. Een compromis of een ministerscrisis? Het laatste is niet uit gesloten. Minister Veldkamp Is heilig overtuigd vati zijn gelijk enpolitiek hèeft hij weinig- óf niets meer te ver liezen. Het staat al vast, dat hij niet in het volgend kabinet noch in de nieuwgekozen Kamer zal terugkeren. Zijn ambities schijnen te gaan in de richting van een professoraat in de sociale wetenschappen en een rege ringscommissariaat voor het Sociaal Wetboek. Er staat voor hem niets op het spet. Als de Kamer zijn plan niet belieft te slikken, kan hij terugtreden met het air van een miskend genie. Er is dan ook weinig hoop dat hij zich dinsdag bij het gesprek met de Ka mercommissies voor sociale zaken en volksgezondheid erg soepel zal opstel len. Zakelijk staat hij bovendien be paald riet zwak. Het bijbeta- lingsbesluit is logisch en rationeel volkomen verantwoord. Wie zonder invoering van een zeker eigen risi co het probleem van de kostenstij ging bij de ziekenfondsverzekering wil oplossen, mag het zeggen. Al leen, de oplossing die minister Veld kamp en het kabinet voorstaan, is onverkoopbaar. Daar zit 'm de kneep. De onverkoopbaarheid schuilt in de veel te abrupte invoe- ring. Dit is een psychologische blun der. De publieke opinie lust en slikt zulke plompverloren aangekondig de. impopulaire maatregelen niet en het kabinet had dat kunnen we ten. Allhans vice-premier De Quay, die hoogleraar in de psycho logie is geweest. Het was jammer dat de onverkwik kelijke discussie over het eigen risico het hoogst interessante debat over de economische toestand en het belas tingpakket-Zijlstra naar de achter grond verdrong, terwijl het daar toch allemaal om begonnen was. Er kwam ook geen duidelijkheid over de vraag of over veertien dagen een meerder heid voor net uitstel van de belasting verlaging en de verhoging van de om zetbelasting zal stemmen. Het blijft een dubbeltje op z'n kant. Premier Zijlstee heeft zijn beleid verdedigd op de manier die we van hem gewend zijn: helder, exact, tó the point, nIotj,en vaardig. Hij onder drukte wijselijk de neiging om met politieke tegenstanders de vloer aan te vegen. Potentiële tegenstemmers kunnen voorstemmers worden. Men moet ze niet tegen de haren in strij ken. Die simpele politieke wijsheid negeerde de vorige premier soms zo provocerend, dat het op zelfmoord leek. Prof. Zijlstra pakte het verstan diger aan.. Hij hield het steekspel met PvdA-fractieleider Nederhorst binnen de perken van de we tenschappelijke dialoog. De geleerden waren het duidelijk oneens. Prof. Zijlstra waarschuwde, dat als nu niet ingegrepen wordt, de economische, afgrond gevaarlijk dicht bij komt. Drs. Nederhorst hield vol, dat we al over het dieptepunt heen zijn en dat het deflatore beleid van het kabinet-Zijlstra niet alleen onge wenst, maar ook gevaarlijk ls.: De visie vati de politiek ge schoolde econoom-botste met het standpunt van de economisch geschoolde politicus. De feiten zullen straks uitwijzen wie gelijk heeft gehad. Duidelijk is in ieder geval, dat je in de politiek nooit met een mond vol tanden hoeft te staan. Voor elk standpunt is wel een 'bijpassende economische theorie te vinden. Het hangt er maar vanaf aan welke kant je staat. (Van onze verslaggevers) OTTERDAM De Benelux- tunnel met aansluitende we gen op beide rivieroevers wordt op of omstreeks ljuni 1967 voor het verkeer opengesteld. Daarmee zal een verkeersproject van 180 mil joen gulden (het grootste dat ooit in ons land werd uitgevoerd) tot stand gekomen zijn. Dit maakte de president-directeur van de N.V. Beneluxtunnel, de Vlaardlngse burgemeester mr. J. Heusdens, gistermid dag bekend voordat h<j diep onder het wateroppervlak, de Nieuwe Waterweg, het laatste tussenschot van de toekomstige oeververbinding wegnam. Mr. Heusdens zei, dat de afzinking van de tunnelsegmenten eind 196G volgens het oorspronkelijke werkschema van de rijks waterstaat was gepland. Nu dit feit reeds op 29 oktober jl. is gebeurd is het moge lijk de tunnel op genoemde datum klaar te krijgen. Dit betekent dat aanmerkelijk binnen het opgestelde schema kon worden gewerkt. De toltarieven zijn vastgesteld op één gulden voor personenauto's en 2,50 gulden voor vrachtwagens. De aandeelhouders vergadering heeft dit voorstel van de commissarissen aanvaard en de heer Heusdens was daar over persoonlijk ver heugd omdat hiermee een simpel tarief systeem In het leven is geschapen. eReds jarenlang had men deze tarieven in het achterhoofd maar niemand had verwacht dat deze in verband met de opgetreden prijsverhogingen hadden kun nen worden gehandhaafd. Sinds de plan nen gemaakt werden is een overschrij ding van 7 a 8 procent van de geplande kosten opgetreden. Dit is te wijten aan de algemene verhogingen van lonen en materiaal. Een andere reden van de overschrijding is dat meer uitgaven zijn gedaan voor mechanische en technische voorzieningen zoals Wegdekverwarming, sproei-instal- laties, radar e.d. Mr. Heusdens verwacht echter dat deze voorzieningen in de toe komst wellicht tot besparingen zullen leiden. -• Het.rjjk. heeft, zich op verzoek yan. de N.V. Beneluxtunnel verplicht voor eigen rekening de aansluitende wegen aan te leggen, maar In het voorjaar van I960 heeft de toenmalige regering tot haar leedwezen bekend moeten maken dat zc zich genoodzaakt zag het wegenproject in een langzamer tempo uit te voeren om financiële redenen. Om een vertraging in de opensteUing van de .tunnel te voorkomen heeft de regering later een bijdrage verschaft vair 15 miljoen gulden voor de aanleg van de wegen. Dankzij de medewerking van geldschie ters kon de Beneluxtunnel een bedrag van 15,5 miljoen lenen, waarvan thans binnen enkele weken een bedrag van 15 Een feestelijke gebeurtenis die besloten werd met een fikse regen bul. Duidelijk was bij de wandeling dat de tunnel niet klaar is. Zo moet de geluldswerende plafond bepplating nog gereedkomen, het definitieve wegdek met verwarming, de verlich ting en de ventilatie aan de noorde lijke oever. - Belangrijk onderdeel in het project vormt het tolplein dat dcht bij de Von- delingenweg komt. Op dat plein, te ge bruiken door het noord-zuid, en het zuid-noord verkeer, komen tien „straat jes" waarvan er acht automatisch wer ken. Het wordt een heel eenvoudig sys teem zonder kaartjes, zonder retours, abonnementen en dergelijke. Men dient een muntstuk in een trech ter te doen waarna een lamp gaat bran den. Men hoopt op deze wijze slechts gering oponthoud te krijgen. Met de tol is de capaciteit van de tunnel 60.000 wagens per etmaal. Zonder tol, in de toekomst dus, is de capaciteit veel gro ter. Men verwacht voorlopig 18.000 au to's per dag. Haast belangrijker dan de tunnel zelf, zijn de toevoerwegen die de capa citeit van de tunnel zullen moeten waarmaken. Ir. A. G. Quack, hoofdinge nieur-directeur van de directie Wegen van de Rijkswaterstaat gaf over de stand van zaken en over de naaste toe komst vrijdagmiddag een uiteenzetting. Overigens kondén de gasten; door een autobusrit de stand-van zaken zelfin ogenschouw nemen. Gereed of nagenoeg gereed zijn van het deel van de westelijke randweg, de Zoomweg (waarin de Beneluxtunnel ligt) en van rijksweg 20 (hoek van Hol land - Rotterdam) tot Schiedam en in het zuiden de aansluiting op de Vo'nde- lingenweg, zoals die dus gereed moeten zjjn bij de opening van de tunnel, de volgende werken: Alle grondwerken. Viaducten en verkeerskokers ten westen van het Kethelplein (de naam van het grote kla verblad tussen Vlaardingen en Schie dam). Viaduct in rijksweg 20 over de provinciale weg 15 en een ver- keerskoker naast de Poldervaart die in afwachting van een definitieve dem ping van de vaart-ais duiker zal funge ren voor het omleggen van de vaart. Later wordt het een verkeersviaduct De viaducten bij de Parkweg in Schiedam. Viaduct in de spoorlijn Schiedam - Delft Viaduct in de spoorbaan Schiedam - Vlaardingen. In uitvoering: Aantal kunstwerken in het Ke thelplein. Viaducten in rijksweg 20 over de Schiedamseweg. Viaduct in Zoomweg bij Vijfsluizen. Voet- en rijwielviaduct langs de spoorbaan Schiedam - Vlaardingen. Vier via ducten over de Vondelingenweg. Verharding op alle weigdelen. De toestand na juli 1967 is dat het verkeer van zuid naar noord op het Kethelplein naar het oosten kan (rich ting Maassluis) en naar het westen via rijksweg 20 tot aan de 's-Gravelandse- weg in Schiedam. Daar zal men voorlo pig de Horvathweg moeten nemen. Een jaar later zal de „palenweg" door de Spaanse polder gereed zijn tot aan het Kleinpolderplein. Dat zal geen directe voordelen bieden omdat op dat tijdstip het Kleinpolderplein overhoop ligt in verband met het viaduct in vier lagen. Het Kethelplein zal slechts ten dele gereed zijn. Helemaal is nog niet nodig omdat niet vaststaat wanneer de weg door het Westland naar het kruispunt bij Ypenburg zal worden aangelegd. In juni zal Vlaardingen dus eveneens ver lost worden van verkeer door de ge meente dat afkomstig is uit de richting Maasslüis, De heer Quack vertelde ook dat de groei van het verkeer zijn dienst voor zeer grote problemen zet. Als de zuide lijke randweg rijksweg 16 (Dordrecht - Rotterdam) heeft bereikt en zich daar mengt met het verkeer naar en van dé van Brienenoordbrug zullen er zeer uit gebreide extra maatregelen nodig zijn om het verkeer te verwerken. Definitie ve plannen daarvoor zijn nog niet ge reed. Tot nog toe heeft het werk aan de „ruit om Rotterdam", inclusief de nieu we tunnel 385 miljoen gulden gekost. Voor de rest, waarin nog zes grote knooppunten (op de hoeken- van de ruit) is een bedrag van 350 miljoen gulden gepland. Volgend jaar zullen de voorbereiden de werkzaamheden bij het Kleinpolder plein beginnen. De aanleg van dat plein zal 40 mil joen kosten. Volgens de heer Quack zal de hele ruit eind 1971, begin 1972 ge reed zijn, met alle kunstwerken. Hoe veel jaren tol zal worden geheven in de tunnel is niet bekend. Dat hangt af van het aantal gebruikers van de tun nel De NV is van plan de tarieven zo snel als mogelijk te verlagen en eventu eel geheel te laten verdwijnen. Het wa genveer zal uit de vaart worden geno men. Dat houdt in dat gemiddeld 45 tankwagens per dag zullen moeten om rijden naar het Maassluisse veer of over de Van Brienenoordbrug of Wil lemsbrug. In tunnels mogen ze niet ko- me. Zodra de tunnel open is komt er een busverbinding (vermoedelijk RET) tus sen Vlaardingen/Schiedam en Hoog vliet. Slechts deze bussen zullen ter hoogte van de Vijfsluizen van de nieu we rijksweg afbuigen, andere auto's niet, die moeten doorrijden naar het Kethelplein. WIERINGEN De 7-jarige T. Lont werd gistermiddag toen hij op "zijn fiets rijksweg 9 opreed door een perso nenauto gegrepen en op siag gedood. B 1 if*: De uitrit aan de Pernisse kant van ie Beneluxtunnel. De geno digden die tussen Vlaardingen en Schiedam „onder water" wa ren gegaan komen weer boven na °ev. korte wandeling. Duide- lijk te zien is dat de tunnel nog met gereed is. Er moet nog veel gebeuren voordat op 1 juni het verkeer er kan doorrijden. Kinderen („De weggebruikers van de toekomstzoals mr. J. Heusdens zei) kwamen uit de deur ts voorschijn die de heer Heusdens in het laatste kopschot opende. Met deze daad was de onderwatervërbinding tussen Vlaardingen. en Pemis een feit. miljoen aan de minister zal worden ge retourneerd. De totale kosten van het tunnelproject met de aansluitende wegen zullen naar raming 180 'miljoen bedragen. Dit is 25 procent meer dan werd berekend. In/de toekomst zullen deze hogere In vesteringen moeten worden teruggevon den en mr. Heusdens hoopte dat dit mogelijk zou zjjn door een groot gebruik, dat van de tunnel zal worden gemaakt. AMMAN Koning Hoessein van Jordanië heeft gisteravond in een radio toespraak bepaalde Arabische landen ervan beschuldigd, gemene zaak met Israël te maken. „Zij streven hetzelfde doèl na als Israël: vernietiging van Jor danië." De koning riep de Arabieren op Jordanië materiële en morele steun te geven tegenover „het Israëlische gevaar". De Egyptische strijdkrachten in Je men, zo vervolgde hij, doden onze broe ders in plaats van te strijden tegen de vijand. Hij verweet de Egyptenaren, in het verleden door klinkende toespraken ei gen nederlagen in nederlagen van de vijand te hebben veranderd. Wij Arabieren verklaren, aldus ko ning Hoessein, dat onze vliegtuigen het luchtruim beheersen. Maar in het ge heim geven wij toe, dat onze lucht macht zelfs niet voldoende is voor onze plaatselijke behoeften en dat men bijge volg Jordanië niet te hulp kan komen. DEN HAAG Nederland zal ƒ200.000 bijdragen voor een opleidingscentrum in Tanzania. Maximaal veertig leerlin gen per cursus zullen in dit centrum worden geholpen zich aan te passen aan de veranderende situatie en het goed leren benutten Van de verworven welvaart. LAREN Prof. dr. L. E. J. Brouwer (85) uit Blaricum is gisteren te Laren door een auto gegrepen en gedood. Hij liep te wandelen en stak vermoedelijk zonder voldoende op het verkeer te let ten de rijweg over. Professor Brouwer werd 27 januari 1881 te Overschie geboren. In 1907 pro moveerde hij op een dissertatie over de grondslagen van de wiskunde. Van 1912 tot aan zijn pensionering was hij hoogleraar in de wiskunde aan de ge meentelijke universiteit van Amster dam. Professor Brouwer heeft baanbre kend werk verricht op het gebied van de topologie en in he t bijzonder op het gebied van de dimensie-theorie. LONDEN De goud- en deviezenre serves van Engeland zijn in november met 23 miljoen pond sterling toegenomen tot 1172 pond sterling. DIEPENHEIM De gemeen teraad van Diepenheim in Overijs sel heeft gisteren een bezwaar schrift van prins Bernhard inzake het nieuwe bestemmingsplan niet aanvaard. Via zijn thesaurier" had de Prins bezwaren laten maken tegen het nieuwe bestemmingsplan, dat de toekomstige uitbreiding van Die penheim met enkele honderden woningen en bungalows beoogd. Hierdoor wordt de mogelijkheid geschapen tot bungaiowbouw nabij het landgoed Warmelo, dat wordt bewoond door de moeder van de Prins, prinses Armgard. Het landgoed is sinds 1952 eigendom van de Prins. li. overeenstemming met het streek plan Twente is de bebouwing geprojec teerd op een afstand van 250 tot 300 meter van het landgoed. Het landgoed Warmelo voelt dit als een aantasting van da privacy. Bovendien vreest men dat het plattelandskarakter van Diepen- WADDINXVEEN Vandaag orga niseert onze sportredactie samen met Be Fair in de Waddüixveense veiling hal een zaalvoetbaltornooi, waaraan door zestien teams wordt deelgenomen. Het tornooi begint om één uur. Deel. nemende teams zijn: RSM. Zwart Wit, Be Fair, KMVZ (Amsterdam), Sleeu- wijk, Wllhelmïna, De Zwerver, Nieuw Lekkerlarid, Rijsoord, Zwervers, HVO, PPSC, HBSS, MVV (Maasland), VVGZ en Excelsior P. heir.i door vestigingen van elders verlo ren zal gaan. De raad stelde, dat de bebou wingsafstand voldoende moet worden geacht om het besloten karakter van het landgoed te bewaren. Verder heb ben de Diepenheimers altijd beschei denheid weten op te brengen ten aan zien van de Koninklijke familie. Een planoloog vertelde de raad o.m., dat met dit plan de Koninklijke,familie de rust en de vrijheid wordt 'gegund die zij voor haar taak in ons land zo zeer verdient. De afstand is van 450 meter teruggebracht tot 300 meter. Hef uitzicht van het landgoed wordt zeer verbeterd. De planoloog vertelde dat er van de zijde van Warmelo geen concrete bezwaren zijn ingebracht, er wordt slechts een wees uitgesproken. Hij zei het jammer te vinden, dat de Koninklijke familie dit zo zag. UTRECHT De om zeven uur be gonnen ledenvergadering van de landelijke huisarlsenvereniging werd gisteravond om elf uur ge schorst. Verscheidene artsen moes ten de laatste trein naar huis halen. Het werd voor het bestuur te duur om evenals op de vergadering op 11 november, die tot na twaal ven duurde, de niet met een auto gekomen leden per taxi naar huls te laten brengen. De besprekingen znllen over een week worden voortgezet. Onderwerp van discussie waren concept-richtlijnen, die van kracht zullen worden als de moeilijkheden tussen huisartsen en ziekenfondsen niet voor 1 januari zfjn opgelost. Als het abonnementssysteem moet worden losgelaten, zullen de artsen iedere ziekenfondspatiënt na 1 ja nuari 1967 als particulier patiënt beschouwen. In het concept worden tarieven ge noemd van 8 voor een consult en 12 voor een visite. Volgens het voor stel van de LHV-commissie zal dit laatste bedrag worden verdubbeld in de weekends en eventueel verdrie dubbeld als zou blijken, dat de pa tiënten uit de weekendnachten de hulp van de dokter pok overdag had den kunnen inroepen. De artsen zullen minder draag krachtige patiënten wijzen' op de mo gelijkheden van een uitkering inge volge de algemene bijstandwet. Een van de belangrijkste concept- richtlijnen is het verbod voor LHV- leden om individuele contracten af te sluiten met de ziekenfondsen als na" 1 januari geen collectieve overeen- i komst mogelijk blykt. \i Over de voorstellen wordt waar- schijnlijk op de volgende vergadering - gestemd. Worden, ze aangenomen, dan zullen de huisartsen hun patiënten zo spoedig mogelijk van hun beslui- ten op'de hoogtestellen. s - 'A\ vA-;.,.-,! DEV fwiAH Bij"dé TWeéde Ka-( mer is het wetsontwerp ingediend pui hét tweéde geöfeéité van, dcf .belasting verlaging uit te stellen vari';l januari 1967 tot 1 juli 1967. Ook zijn twee no-; ta's van wijzigingen ingediend: een om de 20 opcenten op de omzetbelasting te) verschuiven van 1 januari 1968 naar. 1- juli 1967, en een nota om de belasting-' verlaging voor ongehuwden van 40 tot! 65 jaar in werking te doen treden op: betzelfde tijdstip als het tweede gedeel-'- te van de algemene belastingverlaging. Bij algemene maatregel van bestuur kan de datum van 1 juli 1967 worden vervangen door een andere:, voor de tweede helft van dé belastingverlaging en de verlaging van het ongehuwdenta- rief een eerder dan 1 juli 1967, voor de 20 opcenten belasting later dan 1 ju li 1967. Het wetsontwerp Inzake het tweede gedeelte vande belastingverlaging be vat een voorziening om de verhoging van de ouderdoms- en de invaliditeits- aftrek van ƒ702 tot 832 toch te doen ingaan op 1 januari 1967. Eigenlijk zouden ook zonder inwer kingtreding van het tweede gedeelte van de belastingverlaging 'op I januari 1967 nieuwe loonbelasting- en preroiè- •tabellen moeten worden vastgesteld,'in verband met enkele wijzigingen op het gebied van de sociale verzekeringen. Het is echter technisch niet meer mo gelijk nog voor de eerste loonbetalin gen in 1967 deze nieuwe loonbelasting en premietabellen te vervaardigen en deze aan de werkgevers ter beschik king te stellen. De voorgestelde wet voorziet dan ook in de handhaving van de thans gelden de tabellen tot het tijdstip waarop het tweede gedeelte van de belastingverla ging ingaat. Voor de inkomstenbe lasting zal voor het kalenderjaar 1967 een nieuwe tussentabel moeten worden samengesteld. DEN HAAG De Koningin moet in Den Haag over een repre sentatief paleis kunnen beschik ken. Verbouwing van het Cats huis verdient hiertoe aanbeveling, terwijl voor de minister-president een minder representatieve woning voldoende is. Dit staatte lezen in het vandaag verschenen verkiezingsmanifest van het Fereformeerd Politiek Verbond. Het GPV pleit voor bescherming van de grondwettelijke koninklijke macht, die niet door straatbandieten en anar chisten vernietigd mag worden. De partij verzet zich in dit manifest krachtig tegen de zgn. blokpolltiek van de vijf grote partijen. Vooral de ARP én de CKU verwijt zij conformisme. Deze partijen voeren aldus het GPV geen principiële bijbelse politiek meer. Het GPV wenst strengere keuring van .t.'v.-programma's. De overheid dient volgens het manifest te waken tegen anarchistische uitwassen van de publiciteitsmedia. Op het terrein der buitenlandse poli tiek vraagt het GPV de Nederlandse regering een open oog te hebben voor dc belangen van de Zuid-Molukkers en West-Nleuw-Gulnea. Voorts dient ons land begrip te hebben voor de politiek die de Zuid-Afrikaanse regering ten op zichte van de Bantoes voert. Het program van het GPV wordt on dersteund door het nationaal evange lisch verband. In dit verband zijn pro testanten verenigd die de politiek van het GPV steunen maar niet tot de Gere formeerde kerken (vrijgemaakt) beho ren. Het GPV-Tweede Kamerlid Jonge ling zal bij de komende verkiezingen de lijst van het GPV aanvoeren. Op de tweede plaats staat dr; A. J. Verburgh uit Dordrecht Het NEV is op de kandi datenlijst niet vertegenwoordigd. - -föj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1