Over een week begrotingsdebatten Bijna ton aan meubilair voor Stadsgehoorzaal Groot aantal inbraken tijdens het weekeinde AGENDA AGENDA Muziekconcours stond op zeer hoog peil Bestuur BP is ontstemd over uittreden raadslid MN Ut LIJ J Man steelt brandkast en auto uit garage Onderzoek behoefte industrieterrein Sint weerstond storm en regen Inlichtingen Kiezersregister Jury kende 41 prijzen toe Burgerlijke stand „Foor eigen roem en glorie" C.H. KIESVERENIGING REGELT HUISHOUDELIJK ZAKEN Groter overschot bij spaarbank Sinterrklaas bij DOK op bezoek Stedelijk Museum sluit een week met slechts negen sponzen Clubs actief ondanks afgelastingen Kinderen (300) van EJSCK vierden Sinterklaasfeest Over paar maanden sociologisch onderzoek in raad Huishoudelijke zaken bij a.r. kiesvereniging HVO schaakt gelijk tegen Europoort Nieuwe pastoor bij oud-katholieke kerk geïnstalleerd Juliana lierenteam beheerste spel VRAGEN OVER SLUIS IN DE VOORHAVEN Slippartij op brug: meisje gewond Teams Key en Kramer hadden geen succes spiPT- r pOTTERDAMMER 2A MAANDAG 5 DECEMBER 1966 /Van een onzer verslaggevers) YX.AARDINGEN De stoelen n ,je vloerbedekking van de gro te zaal van Stadsgehoorzaal zijn hard aan vernieuwing toe. Dit blijkt uit een voorstel van B. en ft aan de gemeenteraad. In dit voorstel schrijft het college dat jit noodzakelijk is, wil de Stads gehoorzaal in de toekomst naar behoren de functie van cultureel centrum blijven vervullen. Zwarte Pieten zeeziek VLAARDINGEN en dagelijks SCHIEDAM en morgen «en dagelijks 1 I Pagina 3 (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Ondanks een zware storm en een hevige regen val maakte de Sint zaterdagmiddag zijn intocht in De Hoek. Of iedereen er ook plezier aan heeft beleefd is een andere vraag. Eigenlijk was het niet doenlijk. Nadat de regen 's morgens iedereen binnenshuis had gehouden werd het tegen de middag toch droog Maar juist om halftwee. terwijl de schoolkinderen zich met de harmonie- vereniging „Rotterdam aan Zee" opstel den om naar de Berghaven te gaan, begon het opnieuw hevig te regenen. Toen de jeugd bij de haven arriveerde was iedereen kletsnat, maar bij de aan komst van Sint Nicolaas was het geluk kig weer droog. Ondanks de ongunstige omstandighe den was was het aan de Berghaven weer heel druk. Immers, waar vindt men een Sint die rechtstreeks uit de zee komt binnenvaren zoals in Hoek van Holland? Bovendien wordt de in tocht altijd een of twee dagen voor de vijfde december gehouden, omdat de Hoekse intocht nog niet is opgeslokt door de commercie. Twee van de zwarte Pieten voelden zich kennelijk niet helemaal lekker, hetgeen was te wijten aan de hoge zee gang, die zelfs in de Waterweg het schip behoorlijk deed slingeren. Wijk raadsvoorzitter L. van der Houwen sprak een zeer kort welkomstwoord, waarna de rijtoer begon die door een groot deel van De Hoek zou voeren. Al spoedig bleek dit onbegonnen werk en slopte de stoet na een korte rondgang bij het politiebureau, het tijdelijk hoofdkwartier van de Sint. IHet de aanschaf van nieuw meubi lair en nieuwe vloerbedekking is naar schatting 93.000 gemoeid. Het college wil, om deze uitgave mogelijk te ma ken, de post onderhoud op de begro ting voor de Stadsgehoorzaal met 25.000 verhogen. Dit bedrag moet wor den gestort in een fonds „onderhoud en vernieuwing meubilair en vloerbedek king". Het college heeft daarnaast het Stich tingsbestuur van de Stadsgehoorzaal gesuggereerd, vijf jaar lang een bedrag van 15.000 op de onderhoudspost van de begroting te zetten. Op deze manier heeft men volgend jaar ƒ40.000 bij el kaar zodat het Stichtingsbestuur op dracht kan geven tot levering van meu bilair en vloerbedekking. Midden 196? kan de grote zaal dan in het nieuw zijn gestoken. De resterende 53.000 moet de Stich ting Stadsgehoorzaal in vier jaar in het gecreëerde fonds storten. In de concept- begroting voor de Stadsgehoorzaal voor 1967 is met de ƒ15.000 voor de post onderhoud al rekening gehouden. De raming voor het nadelig saldo dat de Stichting in 1967 zal hebben behoeft dus niet te worden gewijzigd. De ge meenteraad zal het voorstel behande len in een van de begrotingsvergade ringen. Deze vergaderingen beginnen (Van een medewerker) SCHIEDAM Hoewel er niets van de vastgestelde programma's is doorge gaan, heerste zaterdag bij diverse sport verenigingen toch een grote bedrijvig heid. HBSS zou aanvankelijk meedoen aan het door ons blad georganiseerde zaalvoetbaltornooi, maar moest door di verse omstandigheden op het laatste moment daarvan afzien. Men hield nu op Harga een contactbijeenkomst in de kantine. PPSC nam wel deel aan het tomooi in Waddinxveen, waar in de veilinghal zestien teams elkaar bestreden en daar door een nuttige training meemaakten. PPSC was ingedeeld bij Be Fair, De Zwerver en WGZ en de Schiedam mers toonden zich niet alleen in deze poule het sterkste door drie overwin ningen, maar eindigden bovendien als winnaar van het hele tomooi door na zes wedstrijden vif overwinningen te boeken en daarbij de fraaie doelcijfers van 236 te boeken. Ook ODI zat niet stil,, want deze korf balvereniging ging met enkele leden met boterletters op stap, waarvan de opbrengst voor een goed ODI-doel zal worden bestemd. Liefst 639 letters wer den aan de man gebracht, hetgeen een batig saldo van meer dan 500 zal op leveren. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het afgelopen week einde is een groot aantal inbraken ge pleegd, hoofdzakelijk kruimeldiefstallen. Bij afwezigheid van de bewoners is zon dagavond bij de familie M. C. P. aan de Stadhouders:aan 17 ingebroken. De buit was een geldkistje met vijfhonderd gul den. Aan de achterkant van het pand was men over de schutting geklommen hzd men daarna een raam openge maakt 9e burgemeester van Schie dam brengt op grond van artikel D 5 der kieswet ter openbare kennis, dat aan een ieder kosteloos inlich tingen uit het kiezersregis ter kunnen worden ver strekt, waaruit deze kan opmaken, of hij zelf of een ander daarin al dan niet of niet behoorlijk is opgeno men. Op grond van artikel D 6 der kieswet is een ieder bevoegd schriftelijk aan burgemeester en wethou ders verbetering van het kiezersregister te vragen. 1 dec. 1966. De burgemeester voornoemd. Klachten bezorging Vlaardingen: H. Ver- «g. Wagnerstr. 24b, tel, 3345, maandag t/m "6<feg ie—19.30, zaterd. 173018 uur. J.hantoor De Rotterdammer, Smalle Ha venstraat li. tel. 8775. Uitsluitend redactieza- *«1- Oei. 9403, Bg.g. 6819, fo.g.g. 010 - 115588. -„4t,ca4e: Schied, Aquariumver. „Natuurge not ia Huis", 19.46. Awtelbron: Ned. Bond van Oud-Strijders, i-ontaktavond, 20. ■jf®6'IPntoor De Rotterdammer; Lange -vnSkeat 82. uitsluitend redactiezaken, tel. j,554 (b.g.g. 010 - 115588 en 01898 - 6619). .Aatschap; J. v. Gogh. Dr. Zamenhofstr. KI 15240°- olachten bezorging: Agentschap zie boven H®eIj®Srijke telefoonnummers: Alarm poll- <"e 264066, alarm brandweer 269123, alarm uu en GD 269280. Aportheek: 't Gouden Hert, St. Lidul- ioastraat 58a, tel. 268364. In een in aanbouw verkerend flatge bouw aan de Louis Raemaekersstraat is vrijdagnacht uit een aantal gereedschaps kisten voor ruim driehonderd gulden aan materiaal ontvreemd. Drie gereedschaps kisten werden opengebroken in een afge sloten bergruimte gelijkvloers, twee kis ten in een afgesloten woning op de negende verdieping en een kist uit een niet-afgesloten woning op de twaalfde etage. Dertien sloffen sigaretten waren In de nacht van vrijdag op zaterdag de buit van inbrekers, die aan de achterkant de winkel van de Coöp. Nieuwe Waterweg aan de Rotterdamsedijk 185 waren bin nengedrongen. Vrijdag heeft de politie op het bouw werk van de firma Muys en De Winter in Groenoord zeven jongens van ongeveer acht jaar aangehouden. Zü hadden een aantal ruiten vernield en lood gestolen. De schade aan het bouwbedrijf bedroeg ongeveer 300. Twee jongens van vijftien en zeventien jaar zijn vrijdagnacht door de politie aangehouden, nadat zij uit een automaat van een winkelier aan de Lange Kerk straat na het inslaan van een ruitje een aantal pakjes kauwgom hadden meege nomen. (Van een medewerker) VLAARDINGEN - eniging van de - De personeelsver- van ae ENCK/Deltachemie heeft op voortreffelijke wijze voldaan aan het verzoek van de directie om voor de kinderen van alle werknemers in de leeftijd van vijf tot elf jaar een St.-Nicolaasfeest te organiseren. Evenals vorig jaar leende de Stadsge hoorzaal zich daar uitstekend voor. Ruim driehonderd kinderen genoten met volle teugen van een goed ver zorgd programma. De leiding was toe vertrouwd aan mevrouw De Jong, echt genote van de voorzitter van de perso neelsvereniging. In afwachting van de komst van St.-Nicolaas werd na wat samenzang de film „De twee kon ingskinderen" vertoond, die bijzonder werd gewaardeerd. Onder begeleiding van muziek en zang werden Sinterklaas en zijn twee Pieten met enorm gejuich ontvangen. Dat enkele kinderen op het podium mochten komen om van dichtbij kennis te maken met de Sint maakte de vreug de nog groter. Alle kinderen werden getrakteerd op speculaas, suikerbeestjes en natuurlijk op legio pepernoten. Toen de Sint een uur na zijn komst weer vertrok om een tiental zieken kinderen te gaan bezoe ken vertoonde men nog enkele films. Alvorens alle kinderen de Stadsgehoor zaal verlieten kregen zij nog speelgoed. Met- speciale bussen werden allen weer thuis gebracht en wel naar het West- land en Rotterdam en omliggende plaatsen. maandagmiddag 12 december om twee uur. In deze zelfde vergaderingen zal ook een voorstel behandeld worden waarin B, en W. de raad vragen een krediet beschikbaar te stellen voor een onder zoek naar de toekomstige behoefte aan bedrijfsterrein. B. en W. stellen de raad voor dit onderzoek te laten verrichten door de Stichting Economisch-Technologisch Instituut voor Zuid-Holland. De kosten voor een dergelijk onderzoek bedragen naar raming 25.000. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Een voorstel, over het door B. en W. in het vooruit zicht gestelde sociologisch onderzoek, zal over enige maanden de raadsleden worden toegestuurd. In het algemeen verslag van het onderzoek naar de be groting vraagt een aantal raadsleden namelijk wat het college bedoelt met binnen afzienbare tijd." Uit het ant woord van B. en W. blijkt nu dat dit enige' maanden zal zijn. Zeer binnenkort zal het college zelf een nota over dit onderzoek behande len. Het valt nog niet precies te zeggen tot hoever het onderzoek zich zal uitstrekken. Het college belooft echter dzt in het voorstel hierover uiteraard zal worden gesproken. VLAARDINGEN De centrale a.r.-3desvereniging houdt donderdag 8 december een ledenvergadering in Tri angel, waar een drietal belangrijke za ken aan de orde komt De advieslijst van het Centraal Comité en groslijst voor de verkiezingen moeten worden besproken. Een tweede punt is de splitsing van de kiesvereniging Vlaardingen-West, Voorgesteld wordt deze te splitsen in een kiesvereniging Vlaardingen-Cen- trum, Omvattende de Vettenoordspol- der, het oude centrum en de Indische buurt en een kiesvereniging Vlaardin gen-West, bestaande uit de Westwijk en de Zuidbuurt. De vergadering zal zich voorts bezighouden met een nood zakelijke verhoging van de contributie. Na afhandeling van deze agenda zal worden gesproken over de laatste ont wikkelingen in de landspolitiek. Een fo rum zal aan deze gedaehtenwisseling enige richting geven. De vergadering begint om 20.00 uur. VLAARDINGEN In de promotie klasse van de Rotterdamse Schaakbond heeft het eerste tiental van de Vlaar dingse schaakvereniging HVO zich uitstekend geweerd tegen het zeer sterk geachte Europoort uit Rotterdam. De voorlopige uitslag werd op 33 be paald, maar de havenmensen rekenen tenminste op een gelijkspel. Winstpartijen maakten A. de Jong en H. G. Uithol. Het derde punt kwam voort uit de remisepartijen van B. v. Driel en invaller F. J. Buyser. A. Hoo- gerwerf en H. Visscher moesten met een nederlaag genoegen nemen. De afgebroken partijen, van C. P. Au- werda, E. C. Heyna en P. van den Ak ker zien er voor de KVO-ers gunstig uit Invaller Korpel zal het moeilijk krijgen om een half puntje te verove ren. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De Federatie van Vlaardingse Muziekgezelschappen, die dit jaar twintig jaar bestaat en het Nationaal Solistenconcours op „paasza terdag" en Tweede Paasdag niet door kon laten gaan wegens gebrek aan be langstelling, was uiteraard zeer ver heugd dat vrijdagavond en zaterdag het concours toch kon worden gehou den, In totaal waren er veertig in schrijvingen en daarbij was het zeer opvallend, dat de deelnemers zich bij zonder goed hadden voorbereid. De jury bestond uit de heren J. P. Laro en Ph. van Loon uit Rotterdam, Zij kenden 32 eerste prijzen toe, waarvan zeven met lof, en acht ■tweede prijzen, terwijl slechts in één geval een derde prijs werd toege kend. De heer Laro, directeur van de Marinierskapel, was dan ook van me ning dat het peil van de deelnemers bijzonder hoog was. In Vlaardingen was het nog niet voorgekomen dat een dergelijk hoog percentage aan punten werd behaald. De plaquette van het Gemeente bestuur werd toegekend aan de klari- netist van Wilton—Feijenoord te Schie dam C.J.P. de Heij, die 175 punten met lof kreeg voor zijn vertolking van het Klarinet Konzert nr. 3 van Stamitz. Hij behaalde daarmee het hoogste aantal punten in de afdeling voor houten blaasinstrumenten. De medaille van de Stichting Vlaar dingse Gemeenschap ging naar P.C. Knopper van Sursum Corda, die met het Hoornconcert nr. 2 van Mozart 170 punten met lof behaalde, hetgeen het; iioogste was in de afdeling koperen blaasinstrumenten. In de afdeling duo's, trio's en kwar tetten werden 167Vi pnt. met lof be haald door mejuffrouw P. M. Knoppert van Sursum Corda en de heer A. J. P. Overgaag van St. Caecilia uit De Lier, die het concert voor fluit en piano van Chaminade als slotnummer van het concours ten gehore brachten. Zij kwa men in het bezit van de waardebon, beschikbaar gesteld door het Comité tot viering van Nationale Gedenkda gen. Marian Donker van het Vlaardingse Con Brio was de beste accordeoniste en dank zij de wijze waarop zij de Wals uit Der Beltelstudent uitvoerde kreeg zij, behalve haar eerste prijs nog een SCHIEDAM Geboren: Yvonne F dv H Vermeer en A J Gerven; PauLa J C dtv C den Boer en M F J van der Burg; Johannes MzvPM Meijer en A J L M Ham; Ellen G M dv F Bijtel en A M van Leeuwen; Brigitte A J dv T M van Deventer en L J M Smits; Cornells zv A Struijs en. P Hadde- man. lauwerkrans, beschikbaar gesteld door het Havenbedrijf Vlaardingen Oost N.V. Het Blinde Vlaardingse meisje Gerda Dobbelstein was de beste pianiste en kreeg een beker voor haar uitvoering van Impromptu in As van Schubert. De veertienjarige Clement v.d. Bulk uit Temeuzen, die de grootste afstand had afgelegd, moest meteen na zijn aan komen optreden omwe er gauw terug te kunnen gaan. Niettemin werd hem een eerste prijs toegekend voor zijn Romance van Jakma. De andere prijzen kwamen in het be zit van: A. A. Zwijgers en H. W. Zwij gers (Zuid-Beijerland), C. Struijs van Voorwaarts, Joke Weerheim 'van 'Con Brio, Tonny. van Beelen en Pau IHooy- meyer allen uit Vlaardingen. Een kwartet van het-Leger des Heils te Vlaardingen, dat bestond uit G. J. Geus (euphonium), C. M. Geus (alt- hoorn), A. Schenk en H. Vonk, beiden cornet, speelde van W.S. Carrol het be kende „Memories" waarvoor zij 152 punten kregen. Dit kwartet deed echter buiten mededinging mee. Als vanouds was de pianobegeleiding weer in de vertrouwde handen van me vrouw Rinia van Nauta-Kreulen te Rot terdam. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Nu de tweemansfrac tie van de Boerenpartij is gehalveerd, Iaat het bestuur van de afdeling Schie dam van de BP duidelijk zijn ontstem ming hierover blijken in een verkla ring, ondertekend door de heren B. A. v. d. Bor, voorzitter, en P. C. v. d. Putten, secretaris. Tijdens de raadsvergadering van 21 november deelde het BP-raadslid, de heer C. Muijs, mede, dat hij had be dankt als lid van de Boerenpartij, om dat hij zich niet kon verenigen met de gang van zaken en vanwege het gebrek (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De bisschop van De venter, mgr. P. J. Jans, heeft zondag morgen in de kerk van de Oud-Katho lieke Gemeente de nieuwe pastoor drs. F. Smit geïnstalleerd. De aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. Andreas Rinkel, was door ziekte verhinderd. Pastoor Smit had als tekst Handelin gen 2: 42:1. En zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de ge meenschap en in de breking des broods en in de gebeden." Namens het gemeen- tëbestuur was aanwezig wethouder mr. M. J. M. van Kinderen. De belangstelling voor deze dienst was bijzonder groot. Aangezien de nieu we pastoor een geboren ën getogen Utrechtenaar is, was een groot aantal gemeenteleden uit de Domstad naar Schiedam gekomen om de installatie bij te wonen. Na afloop van de dienst was er gele genheid de nieuwe pastoor persoonlijk te begroeten in een zaal van de Paters Dominicanen aan de Mgr. Nolenslaan. Hier voerden verscheidene sprekers het woord, o.a. ds. D. E. Spaling na mens de Oecumenische Raad van Ker ken te Schiedam, pater dr. E. J. M. Robben namens de Deken van Schie dam, pastoor H. D. Raeymakers van de Oud-Kath. Gemeente te Rotterdam, als collega, en de heer S. W. J. Schade van Westrum, penningmeester van het kerk bestuur, die de nieuwe pastoor een ca deau onder couvert overhandigde. SCHIEDAM Het eerste here»nteam van /uliana heeft m de ijskoude Beatrixhal het Utrechtse SOS 2 een gevoelige afstraffing gegeven. De Utrechtenaren waren in, het ge heel geen partij voor de in hoog tempo opererende Schiedammers, die zich gelukkig niet Üeten verleiden tot rjsOuvite akties. Met eenvoudige maar degelijke opgezette aanval len werd SOS 2, dat In deze vorm de benaming „hoofdklasser" nauwelijks waar dig was, volkomen van het veCd geveegd. Deze overwinning kan daarom niet dienen als graadmeter can de huidige vorm van het Schiedamse zestal te peilen. Een goed teken was het echter wel dat de Juliana-spelers, ondanks de ongunstige omstandigheden en een volledig falende tegenstander, van begin tot eind zeer geconcentreerd hebben gespeeld. De setstanden 15—0. 152 en 15-S laten hierover weinig twijfel bestaan. Opvallend zijn dit seizoen -de prestaties -van Juliana's derde herenteam. Geen enkele pftoeg was tot nu toe in staat laiuger te genstand van enige betekenis te bieden <da»n hoogstens één «set. Het nieuwste Slachtoffer van de talentvolle Schiedamse ploeg heet Sp*vo 3, dat alOeen m de eerste set weerstand kon bieden de stortvloed van aanvallen. In de twee resterende sets wsren de zaken edhter vlug bekeken: 1614, 15—2 en 15 e. Met heren-? daarentegen wil het nog met zo best lutókot. Ditmaal werd op enigszins teleurstellende wijze verloren van VCK2: 03, Het tweede meisjesteam bood kranige tegenstand aan het sterike Intermez- o, maar slaagde er met in meer dan één set te :315, 4 winnen 415,15-0 en 9—15. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Twee raadsleden heb ben B. en W, vragen gesteld over de slechte toestand, waarin de buitensluis in de Voorhaven verkeert, een onder werp dat, zoals gemeld, ook in de on langs gehouden vergadering van het Hoogheemraadschap van Schieland werd beproken. „Moet gevreesd worden, dat de sluis een te hoge druk in geval van storm hoed niet zal kunnen weerstaan met alle gevolgen van dien en achten B. en W. het niet noodzakelijk, dat voorshands een aantal voorlopige maatregelen wordt getroffen ter voorkoming van mogelijke calamiteiten?", aldus de soci alistische fractievoorzitter drs. J. H. Si mons. De heer Simons wil tevens we ten, of thans met voortvarendheid aan het plan van een nieuwe buitensluis wordt gewerkt, hoever men reeds ge vorderd is met het maken van een ont werp ervan en hoeveel jaren het nog bij benadering zal duren, voordat de nieuwe sluis gereed zal zijn. Het K.V.P-raadslid H. W. Metaal vraagt, wanneer het college de uitspraak van Rijkswaterstaat verwacht of het werk aan de buitensluis als Deltawerk wordt beschouwd. (Van een onzer verslaggevers) 1 SCHIEDAM De christelijk-histori- sche Kiesvereniging „Schiedam", over koepeling van de kiesverenigingen „Groen van Prinsterer" en „Nederland en Oranje" hield vrijdagavond in Irene onder leiding van waarnemend voorzit ter, A. C. J. Kok, penningmeester van „Schiedam" een geanimeerde vergade ring. In de vacature van de heer K. de Baat, wegens zijn benoeming tot raadslid werd gekozen de heer J. Son- neveld van Groen van Prinsterer met 26 tegen acht stemmen als voorzitter van „Schiedam", In zijn dankwoord voor het vertrouwen dat men in hem gesteld had, zei hij onder meer, nooit veel voor de kiesverenigingen hebben kunnen doen, omdat zijn tijd altijd zo druk bezet was. Hij zou er nu echter meer tijd voor afnemen om naar zijn beste weten de vereniging te leiden en de christelijk historische beginselen in Schiedam te doen voortleven. „Mocht ik niet aan de verwachtingen beant woorden, dan kunt u mij gerust aan de kant zetten en dan treedt ik terug", zei hij. Uitvoerig besprak de vergadering het voorstel tot afdracht aan de Kiesvere niging Schiedam van 75 cent per lid ter dekking van het tekort van de verkiezingspropaganda voor de ge meenteraad. „Groen van Prinsterer' had schriftelijk hierover een. zake lijke opmerking gemaakt indie zin, dat deze vereniging meer bleek te voelen voor een meer flexibele jaar lijkse contributie, aangepast aan de omstandigheden. Voorzitter Kok, verdeelde het voorstel in twee vragen: Is de vergade ring het eens over het bedrag en welke procedure van inning zal men hierbij volgen? Over de eerste vraag was men het on middellijk eens en wat de afdracht be trof, aanvaardde men het advies van de voorzitter van Groen van Prinste rer, dokter G. W. Ormel, dat de wijze van inning een zaak van de afdelingen zelf moet zijn. Bij de bespreking van de samenstel ling van de propagandacommissie, voor de vervroegde komende Kamerverkie zingen kwam speciaal de vewerking van wijk Groenoord ter sprake. Het zevende propagandapunt, „Bespreking vaststelling comité voor contacten met de A.R." moest door ge brek aan duidelijkheid nader worden gepreciseerd. Het bleek de bedoeling te zijn de heren H. H. van Krieken sr. en K. W. Schouten, in het reeds bestaande PCG-comité te benoemen. Van de grondvraag werd druk ge bruik gemaakt Vooral de drie leden van het dagelijks bestuur van Groen van Prinsterer, voorzitter G. W. Ormel, secretaris B. Baggerman en penning meester A. H. van Krieken waren bij de discussies zeer dilligent en de her E. ten Pierik, brak een lans voor meer en ook doeltreffender propagand aon- derde jongeren. De PCG-fractievoorzit ter, S. Kuiper, gaf bij de verkiezing van een voorzitter technische aanwij zingen. ROTTERDAM Gedurende novem ber werd bij De Spaarbank te Rotter dam ruim 24,9 min ingelegd en 22,9 miljoen terugbetaald. Daardoor ontstond een spaaroverschot van ruim 1,9 min, hetgesn bijna 400.000 méér is dan in november 1965. Het totale inleg-overschot sinds het begin van dit jaar is hierdoor tot 37,6 min gestegen, tegen 34,9 min in de vergelijkbare periode van het vorige jaar. Het aantal spaarrekeningen nam in november toe tot 565.564, terwijl het aan De Spaarbank toevertrouwde inleg- gerstegoed steeg tot in totaal 511,6 min. VLAARDINGEN In de nacht van zaterdag op zondag hebben onbe kenden op de Parallelweg een aantal verkeershetcken omgegooid. Ook een aantal daarbij hangende rode lampen werden vermeld. HOEK VAN HOLLAND Het m s. Kon- gin WiJhelmma van de Mij. Zeeland is met, zoals wij donderdag berichtten, voor de storm 's nachts op de Nieuwe Waterweg ten anker gegaan. Het schip ligt sinds 25 novem ber voor onderhoud in Vlissingen. In De Hoek lag de Prinses Beatrix, welk schip echter de ligplaats niet heeft verlaten. aan samenwerking met zijn mede-frac tiegenoot, de heer Roede. Laatstgenoem de had de verklaring van zijn partij bestuur in de raad willen voorlezen, maar dit werd hem niet toegestaan, om dat dit buiten de orde zou zijn. Volgens het afdelingsbestuur van de BP heeft de heer Muijs sinds zijn ver kiezing tot gemeenteraadslid op elke bestuurs- en ledenvergadering ontbro ken, zonder bericht van verhindering te zenden. Dit heeft veel leden ontstemd, daar zij toch mochten ver wachten, dat hun fractievoorzitter in de raad het woord zal voeren en hun belangen zal behartigen. „Waarschijnlijk vond de heer Muijs, dat hij niet voor de Boerenpartij, maar voor eigen roem en glorie in de ge meenteraad zitting had. Dit alles is hem, nadat hij op de ledenvergadering van donderdag 17 november verstek had laten gaan, per aangetekend schrij ven medegedeeld. De reden, die de heer Muijs heeft aangevoerd in zijn betoog in de raadsvergadering van maandag 21 no vember zijn volgens ons inziens uit vreemde koker, daar de aangetekende brief, waarvan een afschrift is bijge voegd, geheel andere taal spreekt", al dus de verklaring. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vrijdag slipte de acht tienjarige mejuffrouw J. C. M. van L. uit Maasland met haar bromfiets op de houten brug over de Poldervaart bij de Laan an Spieringshoek. Bij haar val liep ze een hersenschudding en hoofd wond op. Het meisje werd naar de Dr. Noletstichting vervoerd. De elfjarige D. v. d. Pluijm uit Rot terdam schrok zondag zo van een blaf fende hond op de Willemskade, dat hij met zijn fiets kwam te vailen. De 45-ja- rige schipper H. G. had het dier niet aan de lijn. De jongen moest met een buil aan het hoofd ter observatie in het Gemeenteziekenhuis worden opgeno men. SCHIEDAM Toen de achttienja rige M. O. zaterdag op de Lange Ach terweg probeerde zijn bromfiets aan te duwen, vlooog het voertuig plotseling in brand. IJlings bracht men de in de nabijheid geparkeerde auto's in veilig heid. De brandweer bluste het brandje met een nevelspuit. SCHIEDAM Zondagavond heb ben op de Rotterdamsedijk veertien au tomobilisten tussen zeven en negen uur een proces-verbaal gekregen wegens het overtreden van de maximum snel heid. Een van hen had met een snel heid van 72 kilometer gereden. HET kan niet anders, maar van daag/ Ligt mij het rijm vol op de maagAls ik eens Sintje mag gaan j spelen/ Zou ik de volgende suprises 1 verdeien/ Over het hele Rijnmondge- bied/ Dat ieder er van meegeniet' Voor Rijnmond zelf heb ik in petto/ [Middelen om niet in het ghetto/ Te belanden; wat meer centen/ Maar i niet uit de gemeentelijke krenten/ Die wegen als een steen zo zwaar/ En de 23 voelen zich toch al de sigaar/ Meer bevoegdheden zijn ook een 'wens/ Van menig ijverig Rijnmond mens/ Ik zou die maar met gulle hand 'geven/ Want dat openbaar lichaam moet volop leven/ Een zak vol letters voor de snaken/ i Die richtlijnen moeten maken/ Goed ^afronden hun overlegzaken/ Opdat de f gemeenten ze niet kraken/ Marijnens team wil het openbaar/ Vervoer aan zich trekken; Vooruit dan maar/ Eerst wat bussen en trams van marsepein/ Om te studeren voor de beleidslijn/ De burgemeester van Rotterdam/ Krijgt van mij een flinke stormram/ i Om" te bonzen op Haagse deuren/ Dat daar ook eens wat gaat gebeuren/ En wat boeken over provo's denken/ Op- dat hij snapt waarom die lui wenken/ (Van onze correspondent) MAASSLUIS De tweede helft van de tafeltennlseoropetitie heeft de teams van Key en Kramer weinig succes gebracht Slechts het eerste team deed het bij het op de tweede plaats staande Intiem 2 vrij goed, daa£ de K. en K. "ers dit team in eigen huis een 5-5 gelijkspel afdwongen. Na enkele ma len tegen een achterstand te hebben aange keken, was het tenslotte. Kerkum, die K. en K. in de laatste set een gelijkspel bezorg de. Hij won tweemaal, terwijl J. 't Hart een sterke wedstrijd speelde en ook tweemaal won; H. Fonoke kon het niet verder brengen dan éénmaal winst. K. en K. 2 zakte opnieuw een plaats op de ranglijst daar het thuis met 64 van NOAD 7 verloor. D. Bergwerff en J. Parre konden allebei nog wel tweemaal winnen, maar had den geen steun van C. Verkerk, die alles verloor. Het derde team speelt erg wisselvallig. Vorige week werd van een sterker team gewonnen, maar nu leed het team tegen het lager geklasseerde Diveko 4 een 64 neder laag. H't Hart was voor de zoveelste maal weer goed voor driemaal winst, maar zijn medespelers heten het er bij zltten: D. Hijpsma woo geen enkele maal en C. Moer man bleef met éénmaal winst ook ver ach ter. Een blanco cahier om op te schrij- ven(Zonder de Delte in te lijnen)/ Wat er wel zou moeten" worden geschreven/ Over zijn haven met dy namisch leven/ In een Zeehavennota met perspectief/ Want de huidige is t niet zo lief/ En Haven-Posthuma ook een peul/ Voor 't sneller graven van een geul/ Want supertankers moeten on- gestoord/ Vlug binnen in deEuro- poort/ Ook wat zakken grond erbij voor dijken/ Die niet hoog genoeg [gaan lijken/ Anders moet Rotterdam dat zelf betalen/ En waar zal men het gaan halen?/ In het tekort kan ik slechts helpen/ Door 't gat met choco- munten te stelpen. IN Schiedam liepen de Boeren uit de bandMaar de burgemeester met zijn sanerende hand/ Krijgt van mij een slopershamer cadeau/ Om,een eind te maken aan de krottenzoo/ Vlaardingen, dat eerst snel opgescho- ten kindGroeit nu niet meer zo ge- i zwind/ Er zijn moeilijkheden met Ho- ;iy/ Ik gooi op die 'golven graai» wat -olie/.- Maassluis' problemen, 'zo zwaar, als lood,/ zijn de woningen van d'Eu- ro-Poot/ Gooi in die lege duren hui- zen/ Veel gesitueerde R'damse mui- zen/ Berkels eerste burger Hendrikx/ j Krijgt van mij wat gul een riks/ Als [Bijstand voor de krappe kas/ In zijn gemeente van (tuinbouw)glas/ In Rozenburg een groot gemisOm- dat er geen aanvoerder is/ In de lege stoel van Aschoff/ Snel een nieuwe bollebof/ Wat zal ik Spijkenisse geven/ Van dorp tot stad is daar het streven/ Mis- ischien een" vergulde blieken beker/ »oor de meest erbarmelijke spreker?/ 9 HOEK VAN HOLLAND -~ Op de Noord zee bevindt zich kennelijk weer een grote olievlek, afkomstig van een tanker. Voora zondag werden weer verscheidene vogels ge vonden die onder de stookolie zaten. Wande laars hadden enkele meeuwen en een duiker eend naar het politiebureau gebracht. Ze zijn onder de hoede gesteld van de heer B. van Oosten, die zal trachten de vogels te reinigen en ze in leven te houden. Ridderkerk, dat steigerende paard,/ Heeft vaak last in eigen haard/ Want een beetje zere hoeven/ Die maar al tijd blijven toeven/ Heel eerlijk nu: In eigen krant/ Loopt de zaak ook wel eens uit de hand/ Mijn collega van de raad/ Viel vrijdag bijna van de graat/ Hij zag rijksonderwijsinspectie/ Rotterdam, straks geven een correctie/ Maar de zetter, zo'n olijke manJ maakte daar..... rijkspolitie van!/ CH-woord- voerder -dr. Krop/ keek daar heel vremd van op. Zo, dat waren dan mijn pepemo ten/ Met wat sprongen uit de band/ (Als u tijd hebt voor de krant)/ En hiermee is de zang besloten. (Van een medewerker- SCHIEDAM In deze zaal van de Opstandingskerk heeft de christelijke gymvereniging, ,DOK" zaterdagmiddag twee Sinterklaasfeesten gehouden; om twee uur voor de DOK-ledenvan vijf tot zeven jaar en om vier uur voor de jongens en meisjes van acht tot negen jaar. De heer J. Apono pende de bijeen komst niet alleen met een welkomst woord, maar ook met het voorlezen van een brief van St Nicolaas .waarin deze schreef zo mogelijk op het feest aanwezig te zullen zijn. Onder leiding van de heer O. G. van Kooy en met medewerking van de da mes Elly de Mos en Anneke v. d. Ree werden vele sinterklaa sliedjes gezon gen, terwijl de poppenkastvoorstelling de ongeveer vijfhonderd jongens en meisjes geruimte tijd aangenaam bezig hield. Het hoogtepunt werd daarna de komst van Sinterklaas,die na afloop voor alle kinderen een. zak met versna peringen had. Op zaterdag 7 januari 1967 volgt de eerstvolgende activiteit voor DOK en wel de Nieuwjaarsbijeen komst, opnieuw in de zaal van de Opstandingskerk. Uit van 50 jaar geleden De censor en postzegels. Een groot postzegelverzamelaar verwachtte een mooie collectie zegeltjes, hem door een züner vrienden in het verre Oosten toe gezegd. De jongste mail bracht den brief aan den geadresseerde, dorli de enveloppe prijkte met het befaamde „opened by censor"; de inhoud ervan bestond uit een vriendelijk briefje ten geleide van de postzegels, doch deze laatste waren niet aanwezig; blijkbaar had de censor ze als contrabande beschouwd. SCHIEDAM Het Stedelijk Museum is in verband met de inrich ting van tentoonstellingen tot zaterdag 17 december gesloten. Vanaf zondag 18 december 1966 zijn de exposities te be zichtigen die worden ingericht ter gele genheid van het huwelijk van prinses Margriet en mr. P. van Vollenhoven, namelijk „Oranje en Schiedam" en SCHIEDAM B. en W. hebben besloten de voor 2 januari 1967 aange-, kondigde vergadering van de gemeente raad te laten vervallen, zodat de nieuw jaarsreceptie van de burgemeester in de Aula van het Stedelijk Museum om 20.00 uur kan beginnen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 21-jarige matroos L. V. is vannacht met een nieuwe Vauxhall in Zeist -tegen een boom gereden. Hij had de auto gestolen uit de garage van Van Gorp in de Gaesbeekstraat. In de auto bevond zich een zware brandkast die eveneens uit de garage gestolen was. Volgens de aangever be stond de inhoud van de brandkast uit negen sponzen! De man is op transport naar Rotterdam gesteld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1